W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 24.10.2018
*POCHODZIĆ czas. ndk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1603
Formy: bezok. pochodzić; ~ cz. ter. lp 1. os. pochodzę; 2. os. pochodzisz; 3. os. pochodzi; lm 3. os. pochodzą; ~ cz. prze. lp m 3. os. pochodził // pochodzieł; ż 3. os. pochodziła; n 3. os. pochodziło; lm nmos 3. os. pochodziły; ~ cz. przy. złoż. lp ż 3. os. będzie pochodziła; ~ tr. rozk. lp 2. os. pochodź; ~ im. wsp. pochodząc; ~ im. uprz. pochodziwszy
Znaczenia:
1. »mieć swoje źródło w czym, wynikać z czego«:
Rekcja: z czego
[...] same zioła borowe pochodząc z ziemie wielce suchej [...] sam rozum ukazuje, że żadnej dobrej karmi wątluchnemu młodemu żołądkowi dać nie mogę. DorHipTur 55. Wynikam/ wynika co z czégo/ z-kąd. Pochodzę/ Wychodzi co z czégo. Kn . Anázárete [...] byłá urodzeniem zacna, bo o niey powieda Poetá, że pochodziłá ze krwie Teukrow. OvOtwWPrzem 593-594. Entspringen pochodzić oriri. KusWeg C6. Bo gdyby z pospolitey szkoły ten pochodzieł O iakoby musiał bydz srodze pomieszany. OpalKSat k. 84. Wielka z tąd pochodzi depauperatio. PasPam 79v. Musiał ich demittere iednak z przeklęnstwem, ktore zwielkiego zalu pochodziło. PasPam 101v. Wieksza y owszem, z tąd pochodzi offensa Majestatis Kiedy Bogu kawalerski przyrzekszy parol [łamiemy go]. PasPam 121v. Y w sámym ciele ludzkim zámykáią się wszytkie sekretne náuki, y sztuki, y wzelkie[!] rzeczy dziwne od człowieká pochodzą. AlbSekr 302. Niepoprawne zródło . [...] o Henrykowym żalu wiedzieć nie możem z czego pochodził. TylkStrom 5. Kiedy sędzia [...] każe zábić [...] á kát to wykona, tu grzechu nie mász y Bog do tego pomaga. Táż spráwá będzie, grzechem, kiedy z gniewu niesłusznego będzie pochodziła, y do tego Bog nie p[omaga, y to się zowie Mortale, álbo Formale peccati, á pierwsze Materiale. TylkStrom 50-51. Stáráłá się áby lud we wszytkiey Fráncyey popráwił się [...] mieniąc że te pospolite utrapienia nie zkąd inąd pochodziły tylko z grzechow. TylkStrom 131.
2. »pospacerować, poruszać się dzięki kończynom, połazić«: Poprosić kogo/ poproś go. Posiédź. pochodź/ poszukay/ popil[n]uy/ porób. Kn . Ale pochodzisz, pochodzisz mi Maro, Ku śmierci, smierci Vbitá ofiaro. OblJasGór k. 36v. [...] záwitał Dnieprem pod gory [...] á wysiadszy w wieczor z nawy/ y rano po nich pochodziwszy/ błogosłáwił ie/ krzyż wkopał. KalCuda 52.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
POCHODZĄCY
im. przym. czyn.
Formy: lp M. m pochodzący; ż pochodząca; n pochodzące; D. m pochodzącego; ż pochodzącej; B. ż pochodzącą; N. ż pochodzącą; n pochodzącym; lm M. nmos pochodzące; D. pochodzących; C. pochodzącym; B. nmos pochodzące; N. pochodzącemi
Znaczenia:
1. hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiRodzą częstokroć nie mocą z ciáłá onego pochodzącą: ále męskiego nasienia/ bądź w spráwie cielesney/ miásto białey płci się podrzuciwszy/ bądź w zmázániu nocnym nábytego/ zażywáiąc. SpInZąbMłot 68. Benefacti dulcem conscientiam odnopsić będziesz [...] á potym miłość ludu powierzonego/ y niey pochodzące ochotne i dobrowolne posłuszeństwo/ gdy káżdy z tąd dobro y szczęście swe uznawáć będzie żęć hołduię/ oraż cię názywaiąc y Pánem y Oycem. OpalŁRoz 93. [...] ná koncylium Florentskim wszytkich Graekow y Łácin[nikow] [...] conclusum est, Duchá ś. pochodzącego od Oycá y od Syná. KorRoz 53. Bürtig pochodzący/ narod oriundus. KusWeg B7v. Druga iest rzecz ktorą mamy mieć idąc na modlitwę/ Nádzieię z wiáry pochodzącą/ ktora nam ufność czyni/ iż Pan Bog [...] odpuści nam łáskáwie grzechy násze. StarKaz 248. Nie samym chlebem człowiek żyć będzie/ ále każdem Słowem pochod[zącym] ustá Boże. PolPar 256-257. To wszytko staie się na Wcięciu punctow y linij z Circulu pochodzących Co ieszcze z samey Figury zrozumiano będzie. NarArch 97. [...] pustynią pewną [...] zaprzedajemy uczciwemu Pawłowi Matyce [...] i potomkom jego jednak z teraźniejszej żony teraz i na potym spłodzonym i pochodzącym za sumę 400 polskich zł. InwPuck 147. Są rożne [przysłowia]/ iáko naprzod Simplicia proste/ z samych siebie pochodzące/ iáko: smierć wczora [...] Powtore są też Composita złączone/ ktore z przydatnych Imion rodzáiu Niewieściego formuią się. StylaGram 154-155. [...] á to iáwno z Ks. 2. de Anima, gdzie uczą, że potencyey vegetuiącey dwie są powinności y uczynki: to iest rodzić, y záżywáć, bo drzewko rodzi drzewko, źwierzę záś źwierzę, zkąd oczywista, że od tey dusze płynie moc rodząca, pochodząca, ábo przyzwoita poczęciu się płodowi. AlbSekr 133. Záimki sie dzielą naprzod ná Originálné y Pochodzącé. MalGram 89. Pochodzącé [zaimki] [...] są, co od inszych pochodzą, iáko to odęmnie móy, mon, od ciebie twóy, ton. MalGram 89. [...] czwarty termin rodzącego drzewa iest, pożytek pochodzący z pracy y starania koło niego Niepoprawne zródło . [...] w kaduku dla záduszenia teyże mácice pochodzącemu/ bywa rátunkiem prędkim [olejek]. SyrZiel 402. [...] z zawinienia y zstoczenia ziemie párą/ álbo duchámi z niey pochodzącemi rozdętą/ pochodzą [trufle]. SyrZiel 1236.
2. hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]

POCHODZONY
im. przym. bier.
Formy: odmiana złożona lp M. m pochodzony; ż pochodzona; n pochodzone; B. ż pochodzoną; Ms. ż pochodzonej; lm M. nmos pochodzone; D. pochodzonych
Znaczenia:
1. »o ubraniu: używany, już noszony«: kopieniak stary, czarny, pochodzony InwSienBęt 78. Boty długie pochodzone. InwSzalBęt 79. Gunia gorska, biała, gruba, znacznie pochodzona. InwByczBęt 84. Ubranie sukienne białe, dobrze pochodzone. InwByczBęt 84. Koszulek białogłowskich lnianych 6 pochodzonych. InwGołBęt 88. [...] ieśli nie grzech w sukni pochodzoney chodzić [...], ták też to nie sromotá. StarPopr 38-39. [...] ábym dobrey niezepsowáł Twey ku mnie powolności, chcę, ábyś dárował Pochodzoną, złą iáką suknią, á wzaiemnie Wytárty ná pámiątkę weźmiesz płaszcz odemnie. DamKuligKról 153.
2. »o kobiecie: «: W kárczmách mi ráno, w wieczor śpiewáią nieszpory/ O witrum gloriosum/ nász Bog kufel spory. Nuż przy tych moje stadá/ Pánny pochodzone/ Kto rozdzieli rodzáie, wsposob niezliczone? Indermászne/ piwniczne/ gorne/ srednie/ dolne/ Pokojowe/ vdzielne/ iáwne/ skryte/ spolne/ Kupne/ bráne/ proszone/ wiárne/ mężne/ w wieńcu; Nuż zwodnice ktorych myśl jest w przedłubnym ksieńcu. JurkPos A4.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK