W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 26.11.2019
NIEDZIELNY I przym.
Słowniki:
SStp, SXVI, T, L, SWil, SW, SJP notują
Kn nie notują
Formy: lp M. m niedzielny; ż niedzielna; n niedzielne; D. m niedzielnej; B. m nżyw niedzielny; ż niedzielną; Ms. ż niedzielnej; lm B. nmos niedzielne
Znaczenia:
»dotyczący niedzieli«: Zeznawam, iżem czytał Kazania Niedzielne [...] nazwane Arki Testamentu Część Wtora. StarKaz II 6b. APPROBACYA. Ia X. Iakub Vstiensis, świętego Pisma, y Prawa oboyga Doktor, Proboszcz Kościoła Kollegiackiego ś. Floryana na Kleparzu, Ksiąg idących do Druku Censor [...] zeznawam, iżem czytał Kazania Niedzielne, od Wielebnego X. SZYMONA STAROWOLSKIEGO [...] godnie napisane [...] pozwalam [...] aby były drukowane. StarKaz II 12 nlb.. Iednego czasu prosił mnie y Lanckoronskiego do Siebie na okręt wdzięń Niedzielny. PasPam 68. Akt Konfederacji Generalney na ktorą Stany Rzczyposp: sprowadziliśmy […] w Seym Walny sześć niedzielny obrociliśmy […] na nim […] postanowiliśmy konstytucye. VolLeg V 57. Należytą uczyni dyspozycyją, aby beczki na składzie tak skopione były, żeby nagła napadłszy inundacyja zaszkodzić nie mogła; przestrzegać także powinien będzie, żeby kradzież nie była, obligowany będąc completum numerum wyprawionych beczek produkować, i dlatego septimanatim w ordynaryjnej niedzielnej schadzce dla weryfikacyi swoją poda cedułę. InsGór 1716 82. Na schadzkę ordynaryjną niedzielną każdy oficyjalista bez ekscepcyi zaraz po kazaniu stawić się ma, nie oddalając się bez opowiedzi u mnie, jakoż generaliter żaden z miasta, chyba praevio consensu, absentować się nie ma. InsGór 1735 91. Ponieważ roku 1700 litera c [...] oznaczała dni niedzielne. W roku 1701 litera b. [...] W roku 1703 litera A [oznaczać będzie te dni]. BystrzInfChron 11 nlb.. Postanawiając praesentibus, ażeby taż ordynacyja generalna w żupach tak wielickich, jako i bocheńskich co kwartał po razu, a to podczas niedzielnej schadzki albo konferencji czytana i tym sposobem contenta jej wszytkim wiadome, pamięci zalecone i oraz do skutku ad amussim przyprowadzone były. InsGór 1743 165. Konferencyja niedzielna zwyczajna co niedziela po kazaniu, tak w Wieliczce, jako i w Bochni, na której się wszyscy bez ekscepcyi ichm. pp. oficyjalistowie znajdować mają, sub directione ichm. pp. podżupków odprawiana być powinna. InsGór 1743 172. (...) tedy ichm. pp. podżupkowi i inspektorowi zaraz czym prędzej donieść alias zwyczajnie na niedzielnej konferencyi de statu pomienionych szybów, stułów i studzien, w jakim się znajdować będą, relacyje czynić powinien. InsGór 1743 178. Niedzielny. 1) Sonntäglich. 2) ungetheilt. 1) Dominical, de Dimanche. T III 981-982.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: ewangielia Niedzielna: Ewangielia Niedźielna Sontägliches Evangelium. Dominicale. T III 328.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: MMW TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 26.11.2019
NIEDZIELNY II przym.
Słowniki:
SStp (niedzielny, niedzielen), SXVI, T, L, SWil (w innym znaczeniu), SW, SJP notują
Kn nie notują
Formy: lp M. m niedzielny; lm M. mos niedzielni
Znaczenia:
»niepoddający się podziałowi, nierozdzielny«: Niedzielny (...) 2) qui n'est pas partagé. T III 981-982.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: niedzielni bracia: niedzielni bracia. ungetheilte Brüder, die ihr Bäterliches nicht getheilet haben. des fréres qui n'ont point partagé la succession paternelle. T III 982.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: MM