W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 13.03.2023
*MAHOMETOWY, MAHOMETÓW przym. od nazw. MAHOMET
Warianty fonetyczne: MAHOMETOWY, MAHUMETOWY, MACHOMETOWY, MAHOMETÓW || MACHOMETÓW, MAHUMETÓW
Słowniki:
nie notują
Formy: lp D. ż mahometowej; Ms. m mahometowym; lm M. mos machometowi; nmos mahometowe; ~ odmiana niezłożona lp M. m machometów // mahometów // mahumetów; Ms. ż machometowej
Znaczenia:
»odnoszący się do Mahometa, związany z Mahometem«: Ociec Máhometow był nieiáki Abdálá báłwochwálcá z pokolenia Ismáelowego á matka iego była Henniná zydowká: oboie podłey y vbogiey Conditiey. BotŁęczRel IV 146. Zá ktorą occásią Páywá/ począł discurrowáć szeroce o niezbożnośći y márnośći sekty Máhumetowey; á z drugiey strony o prawdźie y sczerośći zakonu Chrystusowego. BotŁęczRel IV 197. Ich báłwochwálstwo/ áni ćielesnośćią y lubośćiámi ćiáłu miłymi nie opływáło iáko ono Pogáńskie: niemiáło też sczęśćia y vćiech świeckich/ iáko ma zakon Máhumetow; ktoreby ich były zábáwiły y pieśćiły BotŁęczRel V 60. Pan M[oskorzewski] czyni się Apostołem Mahometowym. SkarMes A4v. [...] Ministrowie Tátárscy/ kiedy Alkoranu swoich sektarzow náucżáią/ tedy miecż goły záwieszáią/ ábo ná stole kłádą/ vkázuiąc/ iż o wierze Machometowey nie słowem ále miecżem disputowáć trzebá. CzyżAlf 74. Szálakow pieszych szło śiedm tyśięcy pod białemi kitámi y szerokiemi/ w długich białych koszulach ná páncerzách/ iak ná śmierć/ w kátánkách záś rożnych z łukami/ ákołcżany v pásá/ szli bárzo gęsto y śćisło/ weśrzodku tych/ ná wielbłądzie przyprowádzonym z Mechy/ Potomek zacny Máchometow [...]. StarWyp C2v. Co pokazać máią Sáráceni brzydkie świnie/ Máchometowi vczniowie ná potwierdzenie wiáry swoiey? KorRoz 8.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: statuty Mahometowe: Lubo álbowiem powinien záchowáć Statutá Máhometowe/ tedy też sáme Statutá/ czynią go Tłumáczem nieomylnym wyrokow swoich/ dáią mu moc odmieniáć y znosić naygruntownieysze Constitucye/ álbo przynamniey dispensowáć się w nich/ kiedy dispositiey iego/álbo znáczney iákiey imprezie záwádzáią. RicWielJMon 7. ▲ zakon Mahometowy: Doktorowie záś y mędrcy Tureccy głośniey ieszcze o tym mowią [o władzy cesarskiej]/ nie stánowiąc władzy Cesárskiey innych gránic/ tylko záchowánie pewnych vstaw nabożnych w Zakonie Máhometowym opisánych/ przyznáwáiąc mu w rządách świeckich zupełną moc/ á zátłumáczá iey y Sędziego sámę tylko wolą iego dáiąc. RicWielJMon 7. ▲ linia Mahometowa »potomkowie Mahometa«: Naywiększy tumult vczynił się około mieszkánia Muftego ktorego gwałtem z sobą wzięli do Sáráiu/ tákże y Seigta, to iest Káznodzieię Cesárskiego/ y Nalub Eszrefa, ták się zowie ten co iest naystárszy z liniey Máhometowey. RicWielJMon 15.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz *mahometański.
Autorka: MBM