ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 09.11.2016
RZECZPOSPOLITA rzecz. ż
Słowniki:
L, SWil, SJP notują
SStp (?), SXVI (?), Kn (?), T (?), SW (?) nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1621-1643
Formy: lp D. Rzeczypospolitej; ~ lm M. Rzeczypospolite
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: rzeczpospolita Ateńska: Zginęły Rzeczpospolite Rzymska, Karthagineńska, Atheńska, Lacedemońska przy swoich bałwochwalstwach, zginęłaby pewnie y nasza, ieżeli wszystka polityka w rządach krolestwa, nie będzie złożona in morali am scientia Ewangelyie Swiętey, nad ktorą ni etylko nic zbawiennieyszego, ale oraz nic rozumniejszego y potrzebnieyszego. LeszczStGłos 14. Areopag czyli naywyższy Sąd Rzeczypospolitey Ateńskiey ustawą Solona został do dawney powagi wrócony. OpisGrec 88. ▲ rzeczpospolita Babińska: ▲ achejska Rzeczpospolita: ▲ rzeczpospolita arystokracka: ▲ akta Rzeczypospolitej: REGENCI powinni Aktów Rzeczypospolitej pilnować Koronni Koronnych, Litewscy Litewskich. ŁubHist 217.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: budowniczy Rzeczypospolitej: Budowniczy subst. Rzéczypospolitey/ kroléwski/ miéyski/ Lunár. Aedilis [...] Fabricarum Tribunus [...] Publicus [...] Aedilis plebis [...]. Kn 51. ▲ wolna Rzeczpospolita (sz. zm.): [...] w Wolney záprawdę zrodziłem się Rzeczyposp[olitej]: w ktorey zmusu nikt nic czynić niepowinien [...]. LubJMan 77. Na tę zaś spuszczać się każdego dyskrecyją arcyniebezpieczna rzecz jest Rzpltej wolnej. KonSSpos 240.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: