Data ostatniej modyfikacji: 08.10.2021
*GRATYS rzecz. m
Słowniki:
SXVI (gratis; jako przysłówek), L (gratis; gratys w cytacie, XVII), SWil (gratis, gratys; jako przysłówek), SW (gratis, gratys; jako przysłówek), SJP (gratis) notują
SStp, Kn, T nie notują
Formy: lp D. gratysa; B. uż. żyw. gratysa
Etymologia: <łac. gratis>
Znaczenia:
tu »poczęstunek, posiłek fundowany komuś przez inne osoby«: Kiedy gdziekolwiek siędziecie, Czytając, mówić będziecie: Kat że mu to kazał składać, Lepiej niż darmo posiadać, Czymkolwiek sie bawić zgoła, A od czegoż wszelka szkoła? Wy mnie za to na gratysa Proście z chęci do Gładysza, Bądź gdzie lepsze rozumiecie, Pomożemy, co umiecie. WykGłosBad 28. PRzyiaciel ow stołowy/ á zwłasczá v Dworu/ Tey co pies iest własności/ y tegosz Humoru/ Tylko pátrzy á wietrzy/ gdzie záżyć Grátysa/ Y poto z tobą/ poki y ná stole Misá/ Rádá Seneki Philosophá. KochProżnEp 12.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
GRATYS m
Warianty fonetyczne: GRATIS, GRATYS
Formy: lp M. Gratis; B. uż. żyw. Gratysa; N. Gratysem; Ms. Gratysie
Znaczenia:
składnik nazwy własnej »człon tytułów utworów literackich«: tosz y o wászym tym pismie mowić sie może/ ktorymescie sie przed ludźmi popisáć chcieli/ że iest żebracy płaszcz Plebáński, z płátow dawnych potwarzy vszyty, w ktorym sie ludziom vdáć chcieliscie/ ále was iáko y Lutrá ominęła nádzieia; bo was teraz/ po wászym tym Gratysie/ mniey dáleko sobie wszyscy báczni Kátolicy poważáć będą/ ániżeli przed tym gdyscie sie zwycainym wam pismem przed ludźmi popisowáli. SzemGrat 50. Z czego wszytkiego dobrze baczyć możecie P. Plebanie/ że sobie Iezuici/ nie/ nie/ bárdzo bácznie/ (iáko wy mowicie) wtym szkoł otworzeniu/ postąpili; ále że tesz nie słusznie im zádaie cie / iákoby niemáło od scieszki ludzi zakonnych/ wtym wykroczyć mieli. A to niechay dosyć będzie/ ná pierwszy wász dyskurs/ ktoryście Grátysem názwáli [...]. SzemGrat 64. RESPONS NA WTORY DISKVRS PLEBANSKI Przywiley Názwány. PIęć rzeczy ma ten dobry człowiek przez mászkárę Plebanską gadaiący wtym dyskursie swym wtorym. Naprzod tryumfuie/ że we swym Gratysie pokazał (iáko powiáda) gruntownie y wywodnie/ że się Iezuitom w Krákowie vczyć nie godzi/ dla tego/ że oni z obowiązku czwarte[g]o slubu powinni iść/ tám gdzie nie mász wiáry prawdziwey Chrystusowey. SzemGrat 68. Záprawdę krzywdę wtym iáko y w ták wielu inszych rzeczách czynicie Iezuitom P. Plebanie; bom tego swiádom dobrze/ że nie ták iest/ ále ináczey/ ták wpismách iáko y w mowách Iezuickich. Lecz że się wam ná to/ iusz wpierwszym dyskursie od powiedziáło/ ćwicząc wászego Gratysá/ tu powtarzać tego nie będę; Wiemy że Iezuici Akádemiey przyznawáią co od niey wzieli; y onę szánuią iáko przystoi/ pomniąc chwałá Bogu ná sumnienie/ á nie tylo drugim/ ktorędy drogá do niebá pokázuiąc. SzemGrat 135. GRATIS PLEBANSKI GRATIS WYCWICZONY W IEZVICKICH SZKOLACH KRAKOVVSKICH. Mędrszym niż przyszedł/ do Domu się wrácaiący. TO IEST Respons ná Dyskurs Plebáński O Collegium Iezuickim Krákowskim/ Grátis názwany/ y ná dwu inne tegoż autorá wteyże máteriey. SzemGrat k. tyt..
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WMData ostatniej modyfikacji: 30.09.2021
GRATYS przysł.
Słowniki:
SXVI (gratis; jako przysłówek), L (gratis; gratys w cytacie, XVII), SWil (gratis, gratys; jako przysłówek), SW (gratis, gratys; jako przysłówek), SJP (gratis) notują
SStp, Kn, T nie notują
Formy: gratys
Etymologia: <łac. gratis>
Znaczenia:
»darmo«: Z Zyskiemże co Domini po wászym Synodźie/ Czy poszedł ku lepszemu/ czy ku większey szkodźie? Kśiędzom nic nie vięto wam nie przyczyniono/ Dosyć że was mistrzámi gratys zostáwiono. FraszSow Bv.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM