W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 02.04.2020
HURKOTANIE rzecz. n
Słowniki:
SW notują
SStp, SXVI, Kn, T, L, SWil, SJP nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1715
Formy: lp M. hurkotanie; D. hurkotania; N. hurkotaniem
Znaczenia:
»burczenie w brzuchu«: Wiemy bardzo dobrze, bo się tego w dawnych dziejach naczytamy, że przodek twój wszelaką na całe życie bez najmniejszego zakału słynął reputacyją, ale w tobie, przemierzły zadku, ledwo tyle znajdzie się humoru, ile w nadętym i kilką ziarnek grochu napchanym pęchyrzu. Hurkotania, hałasu i grzmotu siła narobi, niezdolnego szczura albo kota aż za dziesiątą popędzi granicę, a jak się go koniec szpilki dotchnie, zaraz owa nadętość i para gdzieś się z niego podzieje, a sam się w momencie w mizerny flak skurczy i obróci [...]. MałpaCzłow 177. Rugitus, Hurkotánie po kiszkách. CompMed 14. Uryná bywa biała, niestrawna, iednák nie záwsze: (czym się mylą Medycy) przytym bywa konstypácya wielka; y trudność w upusczániu uryny. Ieżeli pochodzi z samych wiátrow, w ten czás bol bywa rozciągáiący, y nádętość żywotá, przytym przelewánie się y hurkotánie po kiszkách, czego łátwo doyść. CompMed 206. Ná przod nábrzmiáłość pępká, áni zbyt twárda, áni też zbyt miękka, á gdy w sobie chory dech zátrzyma, ná ten czas przybywa iey, á gdy się chory wznak położy, kiszki z hurkotániem ná swoie mieysce wstępuią [...]. CompMed 510. Znáki nástępuiącey choroby, naprzod ciáłá cáłego ocieżáłość, y osłábienie, osobliwie w nogách się wydáiące, twarz bláda y smutna, ckliwości ná żołądku, podczás y womity częste przypadáią, tęskliwości, potraw obrzydzenie, y po żywocie przelewánie się, y hurkotánie co nie záwsze bywa. CompMed 611. Rugitus, Hurkotánie w kiszkach. PromMed 285.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM