W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 09.01.2020
*POTŁUKANIE rzecz. n
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1632
Formy: lp B. potłukanie; Ms. potłukaniu
Znaczenia:
»prześladowanie, ucisk, poniżenie; poniewierka«: Dla tegoż ták mowi PAn: Wyście mię nie usłucháli/ ábyście ogłosili wolność káżdy brátu swemu/ y káżdy bliźniemu swemu: Otoż ja przeciwko wam ogłaszam wolność/ mowi PAn/ mieczá/ moru/ y głodu: á podam was ná potłukánie/ po wszystkich krolestwách ziemie. BG Jr XXXIV, 17. Abowiem prześládowáć je będę miecżem/ głodem y morem: y dam je ná potłukánie po wszystkich krolestwách ziemie/ ná przeklęctwo/ y ná zdumienie/ owszem ná poświstánie/ y ná urągánie miedzy wszystkimi narody tám gdzie je zápędzę. BG Jr XXIX, 18. BO ták mowi Pánuący PAN: Przywiodę na nie wojsko/ á podam je ná potłukánie y ná łup. BG Ez XXIII, 46-47. Zadnego niwcżym nie bawájąc [!] zgorszenia; áby nie było nágánione usługowánie násze. Ale we wszystkim zálecájąc sámych siebie/ jáko słudzy Boży w wielkiey cierpliwości/ w uciskách/ w niedostátkách/ w utrapieniách: W ráziech/ w więzieniách/ w potłukániu/ w pracách/ w niedosypiániách/ w pościech [...]. BG 2Kor VI, 5.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM