W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 06.11.2014
PRODUKCYJA rzecz. ż
Słowniki:
SXVI, L, SWil, SW, SJP notują
SStp, Kn, T nie notują
Formy: lp M. produkcyja; D. produkcyi; B. produkcyją; ~ lm M. produkcyje
Etymologia: <łac. productio>
Znaczenia:
1.prawn. »przedstawienie dokumentu prawnego«: Tamże na tey Radzie, gdy poczęto fremere na Króla o gwałtowne wzięcie Królewiczów Jakoba i Konstantego, justyfikował się krol produkcyą dokumentów listownych cyframi pisanych a potym decyfrowanych. OtwFDzieje 119.
2. »owoc, płód ziemi«: Druga cyrkumstancya produkcyi natury, iest cultura drzewa szczepionego, bez ktorey zapewne zdźiczeie, per hano culturam wyraża się deliberacya potrzebna, nad propozycyą, przez ktorą trzeba obciosać niepotrzebne y zawadzaiące, że rak rzekę, gałęzie, tak żeby propozycya rozsądnie okrzesana, fructum salutarem Oyczyźnie przyniosła. LeszczStGłos 81. Wewnątrz ma wiele ozdobnych gmachow iako to Giełdę, Ratusz, zbroiownią arcy porządną, Kościoł Farny Panny Maryi, Swiętego Jana, S. Katarzyny etc. Miasto to może się liczyc między nayprzednieyszemi w Europie tak z porządku, bogactw, iako też handlu wielkiego lądem y mo­ 151 KARTA XVII. rzem z rożnemt Kraiami, zakupuiąc Polskie zboża, potaże, y inne produkcye, a przedaiąc ie albo dosyłaiąc rożnym Państwom Europeyskim, z ktorych korzenia, wina, sukna, materye y inne towary sprowadzaiąc całemu Krolestwu Polskiemu dostarcza. SzybAtlas 151.
3. »wytwarzanie«: Zadney kreaturze nie przystoi bydź koniecznie, ále z wolney Bogá wszechmocnego woli, od ktorego nie z powinności są stworzone nátury, ále według wolności Iego y upodobania stworzone są. Bierze się włáśnie przypadek zá to co może bydź, quantum est ex parte causa 2nda: álbowiem táka przyczyna iest bezrożna, to iest obostronna, do produkcyi; álbo też nie produkcyi. DuńKal M2. Tákże w drugim mieyscu to iest 8. Phisic: przyznaie, iż wszelka produkcya dźieie się srzodkiem ruchomośći Niebieskiey, ktorą żyćiem wszytkich rzeczy podmieśięcznych názywa. Iáko też 2. de Caelo przyznaie, iż przez ruchomość y świátło ná niższe rzeczy Niebo operuie. DuńKal P2.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz produkt.
Autorka: