W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 30.01.2020
AUGMENTACJA rzecz. ż
Słowniki:
SXVI, SW, SJP notują
SStp, Kn, T, L, SWil nie notują
Formy: lp M. augmentacja; D. augmentacji; B. augmentacją
Etymologia: <łac. augmentatio>
Znaczenia:
»powiększenie, wzrost«: W takiej błahości sił naszych muszę W. K. Mość prosić, abyś z jakiejkolwiek miary na augmentacyą wojska pozwolić raczył. RadziwKSprawy 41. Król August miasto Augmentacyi Panstw sobie powierzonych pozwolił [...] Carowi Moskiewskiemu że mu wolno z ukrainy Bracławskiey Kozaków wygnać na Zadnieprze. OtwFDzieje 123. Augmentacya całego człowieka naywięcey do 24. roku trwa. BystrzInfCosm F3. Te zaś części subtelnieysze odmieniaią się w substancyią alimentu, t[a]k że te pory [w ciele ludzkim], ktore były wyprożnione przez ciepło przyrodzone, znowu się napełniaią, a ieżeli więcey przybyło, niż się umnieyszyło, w tedy zowie się augmentacya, abo przymnożenie. AlbSekr 208.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: DL