W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 06.02.2014
ARENDOWNY przym.
Słowniki:
SXVI, L (bez cyt.), SWil, SW, SJP notują
SStp, Kn, T nie notują
Formy: lp M. m arendowny; D. m arendownego; ż arendownej; n arendownego; B. m nżyw arendowny; ż arendowną; n arendowne; N. m arendownym; Ms. m arendownym; lm D. arendownych; B. nmos arendowne; Ms. arendownych
Znaczenia:
»związany z dzierżawą, dzierżawieniem czego od kogo a. komu, dzierżawny«: Ewinkuiemy się Panu Stephanowi Nurkiewiczowi [...] obowiązuiąc sie na Maiętnościach naszych własnych [...] przez nas samych kupnych zastawnych Arędownych Sumach. DekrŻmud 45b. Arendarze [...] od summ Arendownych, dawać będą do Powiatu pewne składki. FredKon 49. Od kotłow po wsiach będących ma odbierać od każdego kotła popułtora talera bitego na Rok, Iako y od piąciu kotłow Arędownych w Possesyi ImPana Bandynelego będących. SapADiar 39. Expiruie Iemu [panu Falkierzambowi] termin Arędowny na S. Ierzy. SapADiar 62.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: kontrakt arendowny (sz. zm.): Przy ktorym kontrakcie Arędownym zadney sypki y Sufficiency dla wiktu nie pozwolono a przeto rezyduiąc za Rozkaze[m] Imsci [Dobrodzieja] w Dąbrownie przez Niedziel Iedynaście kosztowało mię Talerow bitych 250. SapANot 6. [...] jeżeli anticipować zechcą Summę na dalsze trzyletnie Arędowne kontrakta, gdy krol Imsc przymie Summę podług konwencyi z nami postanowioney podczas Seymu Grodzienskiego. SapADiar 1. Odiechał ImX Theolog do Dereczyna dla podania ImPanu Orzesce Woyskiemu Pinskiemu Maiętności Iezierniey y dla Podania Dereczyna ImPanu Bułharynowi Prawem zastawnym wzięcia oraz od ImPa[na]Bułharyna kontra ktu na Rok Arędownego. do Roku 1731. SapADiar 99. Tymczasem Zabiełło, marszałek kowieński, otrzymał od Fleminga, podskarbiego wielkiego W. Ks. Lit., kontrakt arendowny na Rzeczycę Pociejowską in contiguitate z Czemerami będącą.. MatDiar I, 363. Ujął się mocno hetman za marszałka kowieńskiego i tak te oskarżenia dissipavit, ale podobno prawdziwe to było doniesienie, bo marszałek kowieński, lubo sam przede mną twierdził, że Rzeczycę Pociejowską, dobra w województwie brzeskim lit. leżące, kontraktem arendownym od Fleminga, podskarbiego lit., trzyma i pieniądze mu corocznie płaci, jednak się to potem pokazało, że darmo trzymał. MatDiar I, 450. ▲ prawo arendowne: [...] Poddubie [...] prawem arendownym ode mnie danym jegomość pan Symeon Karol z Kozielska Ogiński, miecznik WXL, podkomorzy województwa witebskiego trzyma [...]. NieszWFalsTestBork 85. Prawo mi zaś dał Roczne od siebie arędowne do w zwyż specifikowanego terminu. SapADiar 98. ▲ suma arendowna (sz. zm.): [...] E winkuiemysię panu Stefanowi Nurkiewiczowi y Małzoncedzieciom tak y sukces sorom Ich obowiązuiąc się Namaiętnosciach naszych własnych [...] przez nas samych kupnych zastawnych Arędownych sumach [...]. DekrŻmud 45. Iednák w tych máiętnościách ktore są w Arendách/ nie do Arendarzow/ ále do rąk Dziedzicow/ te podatki oddawáne będą/ ponieważ Dziedzicom sámá wypráwá (iáko się wyżey rzekło) incumbet, Arendarze záś, tylko od summ Arendownych/ dáwáć będą do Powiatu pewne składki. FredKon 49. [...] Kommissarzow przytym naszych, tak do podziału Woiewodztw, iako y między obywatelami samemi, lubo intratą tego Starostwa dzierżaw, lubo summą arendowną abo zprzedaną quorum interest, naznaczamy, także na spisanie inwentarza intraty y powinności poddanych Starostwa Krosińskiego: między ktoremi Kommissarzami maią bydź dway obywatele Ziemi Sanockiey naznaczeni [...]. VolLeg V 39. ▲ list arendowny: Dałem list arendowny Janowi Kuczyńskiemu na arendę w karczmie w Strubce będącej. ChrapDiar II 338.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz *ARENDOWY.
Autor: WM