W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 24.10.2018
POCHODZISTY przym.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1603
Formy: st. równy lp M. m pochodzisty; ż pochodzista; D. m pochodzistego; ż pochodzistej; B. ż pochodzistą; Ms. m pochodzistym; n pochodzistem; lm M. nmos pochodziste; D. pochodzistych; B. mos pochodziste; ~ st. wyższy lp B. ż pochodzistsza; lm M. nmos pochodzistsze
Znaczenia:
»pochyły, prowadzący w dół«: [...] żeby [koń] był rogu czarnawego, szerokiego, pochodzistego, zewnątrz żłobkowatego; piętki wysokiej. DorHipTur 30. Przemieniać koniowi miejsce ćwiczenia, raz takie drugi raz owakie, równe i nierówne, pochodziste, pagórkowate, padołkowate abo i przemięszywane obierać. DorHipTur 116. Przemieniać Koniowi miejsce ćwiczenia [...] A zastanawiać abo zadzierżywać ile się razów zdarza na pochodzistem nieco miejscu, abo pod górką potrzeba. DorHipTur 117. Rzędem piora stáwia [Dedal]/ Mnieysze wprzod/ á zá káżdym krotszym/ dłuższe wpráwia. Jákby ná pochodzistym págorku rość mieli. OvOtwWPrzem 308. Dawnymi/ niebożętá/ láty ociężeli/ Ná pochodzistą gorę/ iák mogąc bieżeli. OvOtwWPrzem 333. Pochodzisty ná dół/ Declinis, denexus, declinus. SzyrDict 304. Dlá pochodzistey bowiem Skáły Ze gorą działa asz ku niebu stały W niebo tesz rtaczey kule prosto biły, A Świętym murom nąmniey nieszkodziły: Czego postrzegszy Szwedzi, wzad cafáią, Y w rzeczy lepiey działa zátaczaią. OblJasGór 90v. Ták y Szrobá S, dźwiga cáły ciężar M, z ramą LKHF á obracáiący C, Szrobę SB, drągiem CZ, tylko po iey pochodzistości ciągnie ten ciężar z mnieyszym oporem, im pochodzistsza Szrebá y smarownieysza. SolArch 12. Im większy iest Dyámeter Szroby, to iest, im miązszeysza szroba, tym pochodzistsze gwinty mieć moze; á iedno zawinięnie cáłe gwintu, znácznieyszy będzie wysokości, ktorey mieć nie mogą cienkie szroby. SolArch 13. Sposob robienia szrob, iáko chcesz pochodzistych. SolArch 14. Koło Q dwá razy większe od wálcá SQ, umnieyszy połowicę ciężaru W, to iest funtow 648. Szroba L pochodzista angułem ná gradusow 12 minut 31 zgubiłaby namniey część iednę z sześci ciężaru. SolArch 15. ESCALIER en vis, fait enj vis (par oú l'on monte en tournoyanty.) Cochlea. Escalier á repos ou á rampe, Scalae interjectis areolis, ou stationibus distinctae. pl. SCHODY Kręcone Schody pochodziste: szerokie stopnie maiące że po nich rowno wygodnie chodzić można iák porowney ziemi nie ustawawicznie z iednego ná drugi wstępuiąc. DanKolaDyk I, 528.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Szérokie wrotá do piékłá. Pochodzistá drogá do piékła. Piékło záwsze otwárte. Puszą i o północy. KnAd 1137-1138.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK