ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 17.12.2019
MIŃCA rzecz. ż
Warianty fonetyczne: MIŃCA, MINCZA, MINCA, MINICA, MYNCA, *MYNICA, *MYŃCA, MENICA, MĘNICA, MENICZA
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1612
Formy: lp M. mińca // mincza // minca // mynca // menica // minica // mynica; D. mińce // mynice // menicze // minicy; C. minczy; B. minicę // myńcę // menicę; Ms. męnicy // mynicy; ~ lm M. mińce // mynice; B. mynce // mynice
Znaczenia:
1. »moneta, pieniądz«: Wpuść rękę twoie w zanádrze/ á co kolwiek naydziesz/ ofiárny mi. Co gdym vczynił/ nálazłem myńcę złotą ták wielką y ták świetna y piękną/ iakim nigdy ná świecie nie widział/ y ofiárowałem ią Bogu. ZwierPrzykład 137. Constitutia Seymu Wárszáwskiego, A. 1616. o Męnicy. GostSpos 49. A iáko dáleko od ordináciey Wárszáwskiey A. 1604. postánowioney/ ktora zwysz vstąpiłá/ prawdziwie wszystko poráchuią/ y nam oznáymią/ y záraz sposob pewny y gruntowny wynaydą/ iákoby Menicę/ ták Násze iáko y Cudzoźiemskie lzeysze znieśione były/ á po wszystkim Państwie Nászym/ iednaka Menicá in pondere et grano postánowiona była/ y gruntownie w reze swoie wpráwiona/ żeby do dálszey zguby y pomieszánia Rzeczypospolitey nie przyszłá. GostSpos 49. To iest/ żeby więtsza Mynicá/ iáko są Tálery y Czerwone złote/ ktore nie w iednym tylko/ ále w rożnych Páństwách/ y Krolestwách idą/ ták vmo Pieniędzy teráznieyszey. GrodDysk Aijv. Ze to piszę z tego fundámentu iż rozumiem że Species Talerow y Czerwonych złotych w Cenie zniżą/ á Minicá nowa nástąpi; przetoż vpátruię coby do tego pomoc/ álbo przeszkodźić; lubo zászkodźić mogło. GrodDysk Hiiijv. Z dawna, póki łakomstwo nie podniosło głowy, Wolne rzeki i morza, wolne były łowy, Tak wodne, jako leśne, wolne i gościńce Każdemu, nie było ceł; aż pieniężne mińce Nastąpiły: nie wolno i wodą, i lądem Darmo jechać, łakomstwo nazywając rządem. PotMorKuk III 85.
2. »miejsce, w którym bije się monety«: Zydowie w Niedźiele y w świętá robią/ dla cżego też w myńcy robiąc w Niedźielę tego przeszłego roku/ ledwo co miástá Wileńskiego nie spalili/ zgorzáło iednák kilkánaśćie domow. CzyżAlf 72. Zátym poydźiesz do Menicze/ tuż przy Wieży stoiący/ tákże do Bibliotheki/ tám nieco wesołego obaczysz. DelicWłos 15. PP. Tymphowie nabili w mynicy ortow zlotowych srebra barzo podłego valoris 13 1/2 alias pulczternasta groszy tylko, a P. Boratini szelągow z puł miedzi y skła haniebnie ladaiakich kilka millionow, wygubiwszy dobre szelągi y monetę. SprawyCzerUl 390. Na co nędzę klepiećie mizerni nędznicy/ Zbić nędze/ á bić grosze szedszy do Minicy. Ale że materiey też tám potrzebuią/ Y tám dármo nie dáią groszy/ gdźie ie kuią. JagDworz Cv.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: