ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 23.05.2024
JO skrót od JAŚNIE OŚWIECONY
Warianty graficzne: JO , JO. , J.O.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1638
Formy: lp M. m jo. // j.o.; D. m j.o. // jo; C. m jo; B. ż jo; N. m jo; ż jo; Ms. m jo; lm C. jo
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiPo zakonczonym Nabozeństwie processerunt do Sądowey Izby: wktorey po zagaieniu J. O. Trybunału Głownego W. X. Lit. przez W. Jmć P. Wolskiego Chorążego Wilenskiego y po zaproszeniu do wykonania Solita de Lege praxi przysięgi W JmP. Marćinkiewicz POdsędek Wileński czytał Rotham Iuramenti. GazPol 1736 93 3 nlb. Jeżeli Kanclerze y Pieczętarze są we wszystkich kraiach naturalnemi ludzi uczonych y ich Lukubracyi Protektorami; toć J. O. MOSCIA XIĘZNO KANCLERZYNA zdobić cię będzie, że przykładem Arcy-Godnego MINISTRA WIELKIEGO, WIELKIEGO XIĘSTWA LITEWSKIEGO MĘZA TWEGO, y Męża Rady; w Oyczyznie nászey staniesz się Damy, Polskich Litteratow ozdoby náypierwszey, náypierwszą Promotorką, Mecenaską, y Promotorek że ták rzekę (z Walszteynow Gniazda Duxu) Ducissą. DrużZbiór 7-8. Wtymże Pokuciu w Dobrach swych Nicaiow zwanych IO. Stanisław Iabłonowski Woiewada Rawski Princeps Imperii Miasto fundował Kościoł y Klasztor OO: Paulinow magno sumptu et apparatu. ChmielAteny IV 343. Do Jaśnie Oświeconey XIĘZNY JEYMOSCI BARBARY SANGUSZKOWY Marszałkowy Wielkiey W. X. Lit. PRagnąłem dawno iakikolwiek dać dowod winney moiey J. O. Waszey Xiążęcey Mości Dobrodzieyce wdzięczności, ktorą lubo chciałbym teraz publicznie oświadczyć, tę Fizykę Polską J. O. Waszey Xiążęcey Mości ofiaruiąc [...]. ChróśSFizyka 3.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: jo książę: Osobliwie iednák paliły sie Oyczyste Insignia Naywyższego Pásterzá BENEDYKTA XIII, Nayiáśnieyszego AVGVSTA II. Krolá Polskiego, Nayiáśnieyszego KROLEWICZA IAKUBA, J. W. KORONATORA, J. O. XIĄZĄT, WISZNIOWIECKICH, SANGUSZKOW, CZARTORYSKICH,LUBOMIRSKICH, J. W. FUNDATOROW, J. W. HETMANOW, WOIEWODOW, KASZTELANOW y inszych Officyálistow Nayświętszey Monárchini klientow. RelKor B2-B2v. Votum srebrne, duże, od JO Księcia Jabłonowskiego, wojewody bracławskiego, 17 maii 1760 Ao do krucifiksa dane. InwKatLwowGęb 361. J. O. Xiąze Generał Adam Czartoryiski iest także z tych liczby, ktorzy rozlicznemi Oyczyznę swoię obdarzaią dobrodzieystwy. DuhMałachJSpos 3. ▲ jo książę jmć, jo książę jmść, jo ksżę jmć, jo ks jmć: Wzięto do Warszawy 1/2 Antała dla I. O. X. IMCi [...] z Tegoż Antału doliwałem Antał No 11. ArchRadziw 1638 228, 1. Co zaś respektem allewiacyi [...] w Prowiancie I. O. Xżę Imć iako pragnie całym sercem obeyść się cum omnimoda discretione. GazPol 1735 29 4 nlb. We Srzodę, to iest 30. Maii J. O. Xiążę Jmść Radźiwiłł, Kasztelan Trocki, Hetman Polny W. X. Lit. zaprosiwszy do śiebie wzwysz specyfikowanych Ichmćiow przy stołách wielkich lectissimo hospite napełnionych magnificentissima przy spełnianiu zdrowia traktował figura. GazPol 1736 97 4 nlb. Tenże J. O. X. JMci nielituiąc zdrowia y fatygi na ażard życie niosąc z ludzmi swemi Nadwornemi [...] poszedłszy za rabuiącemi Haydamakami podiazdem [...] tychże Haydamakow [...] rozgromił. RadziwUDiar B4-B4v. Do tegoż J.O. Xiążęcia JMći DrużZbiór 297. Samego tu WJPana podstarościego pińskiego subtelna jest polityka, żeby rozgłoszeniem takowych nierealnych impresji zabieżeć temu, aby nikt nas nie protegował, chroniąc się według tych odgłosów być pro malevolo et fomentatore jako człowiek złej woli i judziciel przeciwko JOKsięciu JMci kanclerzowi poczytanym. Nie trzeba nam tego (który nigdy nie b) żadnego fomentu, dość to wielkie motivum tanquam ex codice legis motyw jak gdyby z księgi prawa z ust tak wielkiego ministra JOKsięcia JMci kanclerza wielkiego W. Ks. Lit. (jako mi sam W JMP. cześnik Słonimski wyraził), że to z impetu i gniewu być mogła promanans wynikająca krzywda nasza i czy to przez długość przemilczenia naszego ingravescens stająca się coraz gwałtowniejsza , czy w publicznym lub prywatnym miejscu popędliwe od kogokolwiek improperium zelżenie , czy od niełaskawego kogo za lada okazją subordynowania jakiej bez czci, sumienia i fortuny będącej osoby zawziętość, dosyć wielkie na takim miejscu, taka na każdym miejscu przez wewnętrzne nasze zawstydzenie aflikcja udręka, było motivum ad publicam nieskazitelnego a saeculis honoru naszego vindicationem motywem do publicznej obrony naszego honoru od wieków nieskalanego. MatDiar 558-559. Wymawia nam JOKsiążę JMć kanclerz wielki W. Ks. Lit. ingratitudinem niewdzięczność. MatDiar 560. [...] prawo wieczyste przedażne od WJP. Jana Kazimierza z Matusza Matuszewica Giedrojcia, cześnika mińskiego, na majętność nazwaną Isłocz w województwie mińskim leżącą cum attinentiis, JOKsiążętom IchMciom Kazimierzowi i Pawłowi Sanguszkom w roku tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt czwartym, nowembra ósmego dnia dane, a w roku tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt piątego, ianuarii trzynastego dnia w ziemstwie mińskim przyznane [...]. MatDiar 776. ▲ jo księżna jejmość, jo księżna jm: Z przybyłemi tu do mnie łaskawemi gośćmi, to jest JO księżną JM ciotką, JWJM panem Sapiehą kanclerzem wielkim WKL-go, szwagrem moim, JWJM panem Odrowążem Siedlnickim podskarbim wielkim koronnym, JW księciem JM Woronieckim i inszymi srodze distigwowanemi gośćmi fest imienin moich Heronima świętego przy hucznej dział i ręcznej broni rezonacji, nieprzestannie od rana zacząwszy, do samej północy, z balem i przednim srodze fajerwerkiem, odprawiłem. RadziwHDiar 51. Pożegnawszy JO księżnę jejmość Wiśniowiecką kasztelanową krakowską i JWJM księdza Wyżyckiego arcybiskupa lwowskiego, ruszyłem się na nocleg do Domazyru, mil dwie, gdziem stanął przed wieczorem. RadziwHDiar 102.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz jaśnie, oświecony.
Autorka: