W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 06.04.2018
GEOGRAFICZNY przym.
Słowniki:
L (2. poł. XVIII w.), SWil, SW, SJP notują
SStp, SXVI, Kn, T nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1743
Formy: lp M. m geograficzny; ż geograficzna; D. ż geograficznej; N. m geograficznym; Ms. ż geograficznej; lm D. geograficznych; Ms. geograficznych
Znaczenia:
»związany z geografią«: Iakim sposobem iákákolwiek mappa się rysuie, rzecz niepotrzebną tu bydź sądzę przekładać: o czym dostateczne reguły się znayduią po księgach Geograficznych. BystrzInfGeogr M2v. Tákowa Informacya Geograficzna y iey Praktyka, ciekáwy rozum ludzki dostátecznie wydoskonálić w náuce Geograficzney może, y ukontentowáć każdego Ziemiánina w zrozumieniu cudzych kráiow. BystrzInfGeogr M4. GEografowie áby cáłą sferę ziemi doskonale opisáli, ná máppách y okrągach Geográficznych náleżycie okryślili, y przed oczy imáginatywie ludzkiey iák naypodobnieyszy modelusz wystawili. BystrzInfGeogr C. Niemieckich takich [mil], ktorych iedna liczy 4. Włoskie, á iedna Włoska 1000. krokow Geograficznych. BystrzInfGeogr Mv. P[ytanie]. Oprocz Matematycznego, czyli iest naturalny iaki całey Kuli Ziemney podział? O[dpowiedź]. Jest, a ten właściwie nazywa się podziałem Ziemiopisnym, czyli Geograficznym. Dzieli on całą Kulę Ziemi, na Ziemię y wody. SzybAtlas 17. Wymiar Geograficzny, iest to ta miara ktorey albo przedtym, albo teraźnieyszemi czasy zażywaią dla zmiarkowania y wiedzenia odległości mieysca. Wymiar geograficzny zawsze się bierze wprost nie zważaiąc na żadne przeszkody y tamy, prostą mimo gory, wody, bagna y inne mieysca niedostępne linią biorąc od miasta do miasta, od granicy do granicy. Pospolicie iednak kręto drogi idą, y nie zgadzają się z wymiarem Geograficznym iako krotszym i prostszym. SzybAtlas 285.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: szerokość geograficzna: Zaczym kłádę ná końcu dwie tablice ktorych pierwsza regestruie pryncypalne miásta wszystkich kraiow co do ich szerokości geograficzney oraz elewacyi poli : y co do długości Geograficzney. BystrzInfGeogr L3. ▲ długość geograficzna: Zaczym kłádę ná końcu dwie tablice ktorych pierwsza regestruie pryncypalne miásta wszystkich kraiow co do ich szerokości geograficzney oraz elewacyi poli : y co do długości Geograficzney. BystrzInfGeogr L3.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz krajopisarski, krajopisowski, ziemiopisny, topograficzny, kosmograficzny, kosmograficki.
Autorka: DA