W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 20.02.2015
AKADEMICKI przym.
Słowniki:
SXVI (supl.), Kn, T, L (bez cyt.), SWil, SW, SJP notują
SStp nie notują
Formy: lp M. m akademicki; ż akademicka; D. m akademickiego; ż akademickiej; C. m akademickiemu; B. ż akademicką; Ms. m akademickim; ż akademickiej; lm M. mos akademiccy; nmos akademickie; D. akademickich; C. akademickim; B. mos akademickich; nmos akademickie; N. akademickimi; ~ odmiana niezłożona lp C. m albo n po akademicku
Etymologia: <łac. academicus>
Znaczenia:
»dotyczący, właściwy akademii, należący do akademii«: Akademie katolickie władzą stolice Apostolskiey vmocnione [...] tak sobie Papieżowie poważaią/ że Professorow y studentow Akademickich synami nazywaią. SzemGrat 110. Drudzy w podáwániu Sententiey y wota swoich vwazni/ iáko Cátonowie. Inszy głębokośćią náuk ták Politycznych/ iáko też Akádemickich diuini Platones. MijInter 11. Bedelowi, słudze akademickiemu [...] zł. 2. ŁugowPodr 172. HISTORYA [...] PRZEDRUKOWANA. W Wilnie w Drukarni J. K. M. Akademickiey Societatis JESU. ŁubHist k. tyt.. Akademiczny, Akademicki. Academisch. académique. T III 3.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: rektor akademicki: Bo táką vmowę y zgodę vczynili dla większego pokoiu y zachowania zobopolney miłośći przed lat czterdźiestą kilką zdawnemi Pány Akádemiki; (o ktorey się nizey powie wresponsię nátrzeći diskurs P. Plebanow) że wszyscy studenći v Iezuitow się vczący/ mieli się wpisywáć sposobęm wszytkich innych wkśięgi Akádemickie/ y P Rektorowi Akádemickiemu posłuszeństwo przysięgáć/ y w sądách Ciuilium causarum podlegać onęmuż; á Iezuitom wrzeczách do náuk/ y do kárnośći szkolney/ y dobrych obyczáiow przynależących. SzemGrat 75. ▲ honory akademickie: Honorow Akádemickich to iest tytułow Doktorskich y innych rozdawáć swym studentom nie mysleli; áby wtym w większey Reputácyey Akádemia zostawałá. SzemGrat 347-348. ▲ młódź akademicka: [...] stáráią się o to/ áby młodz Akádemicką wszkołách ich/ przez Congregacye/ ábo bráctwá Przebłogosłáwioney Matki Bożey fundámentá - pobożności y dobrych obyczáiow wziąwszy/ srzodkámi temisz/ wteyże pobożności/ y skromności/ y obyczáiách dobrych/ pomnożenie bráłá/ a wolności ktorą ma w Akádemiey/ ná dobre/ á nie ná złe vżywáła. SzemGrat 324. ▲ promocyja akademicka: ▲ sapient akademicki »pedel, woźny«: Sápiient Akádémicki. [Bidellus Alciato. Tucholi. Custodem gymnasiorum etiam vocat Alciat. [...]. Kn 979. ▲ kościół akademicki: Ma iego [św. Joachima] Relikwie Kościoł Krakowski Akademicki S. Anny. ChmielAteny III 154. Leży [bł. Jan Kanty] w Kościele Akademickim u S. Anny w Krakowie w grobie wspaniałym. ChmielAteny III 161. ▲ ogród akademicki: W Sali Ogrodu Akademickiego stoią po száfach w náczyniach szklanych węże, iaszczurki, ptaszki, Dźiecię przed czasem urodzone in spiritu Vini, aliàs w wodce konserwuiącey: ná ścianách rożnych bestyi skory, ná śrzodku Hyppotamus, álbo koń wodny; słomą wypchany wisi. ChmielAteny II 248-249. ▲ drukarnia akademicka: HISTORYA POLSKA Z opisaniem Rządu i Urzędów Polskich przez J.W.Jmśći X. WŁADYSŁAWA ŁUBIENSKIEGO Pisarza W. Koronnego teraz Arcy-Biskupa Gnieznieńskiego Prymasa Korony Polskiey I W.X.L. NAPISANA Na cztery Częśći PODZIELONA, á na żądanie wielu PRZEDRUKOWANA. w Wilnie w Drukarni J.K.M. Akademickiey Societatis JESU, Roku Pańskiego 1763. ŁubHist s. tyt.. ▲ kolegium akademickie: Władysław w Zakonie Societatis. JESU mąż godny, rządźił naprzod Domum Professam w Wilnie, potym Prowincyą Litewską przez cztery lata, dáley Collegium Akádemickie Wileńskie, teraz Domum Professam w Wárszáwie. NiesKor II 22.
Przenośnie: Drugie, nieumieiętność grubą znosi, ktora wiele dusz pod brzydkie iárzmo wiąże; y nie pierwey zgromiona bywa, áż vfce Szkolne, ábo Akádemickie Połki następowáć poczną. BirkOboz 50.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
PO AKADEMICKU
w funkcji przysłówka
Formy:
Znaczenia:
»według zwyczaju akademii«: A to iusz P. Plebanie ani po Akademicku/ ani po Plebańsku. SzemGrat 78.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]

Patrz *AKADEMICZNY.
Autorzy: PK, TS