W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 29.05.2023
AKADEMIK rzecz. m
Słowniki:
SXVI (w in. zn.), L (bez cyt.), SWil, SW, SJP notują
SStp, Kn, T nie notują
Formy: lp M. akademik; D. akademika; C. akademikowi; B. uż. żyw. akademika; ~ lm M. uż. osob. akademikowie // akademicy // akademiki; D. akademików; C. akademikom; B. uż. osob. akademików // akademiki; N. akademikami // akademiki; Ms. akademikach
Etymologia: <łac. academicus>
Znaczenia:
1. »filozof, mędrzec z Akademii Platona«: Iedná iest [sekta] Stoikow/ y niektorych Akádemikow/ ktorzy ná nałogu cnoty położyli naywyższe dobro. PetrSEt 61. NIemáły o tym miedzy Philosophy Pogańskiemi spor/ iesli człowiek dobrowolnie grzeszy/ czyli poniewoli? Akádemicy/ miedzy ktoremi Plato przodek trzymał/ dowodzili tego/ że człowiek z swey woley nie zstáie się złym/ ktorych dowody naprzednieysze mogą być tákie. PetrSEt 221. Akádemikowie tylko stopnie cnot wymyśláli/ nie dzieląc ich práwie miedzy sobą/ powiedáiąc wszystkie cnoty/ iedną cnotą być/ tylko rozmaitemi przezwiski ochrzczona [...]. PetrSEt 225.
2. »profesor, nauczyciel szkoły wyższej, akademii lub kolegium; uczony«: Akademików z obcych ziem [...] przywołać [chciał car] dla pobudzenia animuszów grubych poddanych swych do generositatem i policyi. NiemPam 119. Miałem publice in Collegio Trilingui przy obecznosci wszystkich Academikow Oratiją. OssJŻyw 14v. Iezuici innymi zakonniki, y Akademiki, także y księżą swiecką gardzą. SzemGrat 15. Iutro nocuie wMechlinie kendy mi Pan Wernulaeusz, Putean y insi Academicy drogę zaiadą. OpalKListy 325. Akademicy także zaproszeni Przyszli do niego [Jana Zawadzkiego] i przedniejszych wzieni Z sobą studentów. BorzNaw 158. Kalendarznicy [...] nie iako naśladuiąc naszych Starych Akademików dla Praktyki Matematyczney do Krakowa [...] sprowadzonych [...] wydaią swoie Kalendarze. DuńKal H. Praedixit też wygraną Regnantowi [...] Dąbrowski Akademik Proffessor niegdy Krolewski. ChmielAteny II 364. Wircyusz chciał Akademią [krakowską] przymusić do przysięgi Karolowi Szwedzkiemu, ale Akademicy woleli się rozeyść, niżeli Wiary nie dotrzymać swemu Królowi. ŁubHist 96.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: pan akademik, panowie akademicy, pany akademiki:
3. »członek paryskiego towarzystwa naukowego«: Académicien [...] Academik, brat z bractwa na wydoskonalenie nauk założonego. T I 43. Académicienne [...] Dama uczona w poczet Akademikow wpisana. T I 44.
4. »student akademii«: Po nich iecháł Mons: de Vo, z Akádemią swoią/ ná koniech ćwiczonych/ rożnemi rubántámi ábo ráczey wstęgámi (iáko też y pierwszy Akádemikowie) przyozdobionych. WjazdPar a3. [...] Náiáśnieyszego Krola J.M. Pruskiego Miłośćiwa wola pilno ku temu zámierza, aby Rodźicom y Opiekunom Akádemikow w Akádemii przebywáiących Kosztow potrzebnych nie przyczyniáć álbo wywyższáć, áni Depensow niepotrzebnych y Exorbitáncyi nie czynić [...]. NotAk 9.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorzy: PK, TS