W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 26.01.2020
APROBACJA rzecz. ż
Słowniki:
SXVI, L (bez cytatu), SWil, SW, SJP notują
SStp, Kn, T nie notują
Formy: lp M. aprobacja; D. aprobacji; aprobacjej; B. aprobację; aprobacją; N. aprobacją; Ms. aprobacji; aprobacjej; ~ lm B. aprobacje
Etymologia: <łac. approbatio>
Znaczenia:
1.prawn. »zatwierdzenie czego; pozwolenie, zgoda na co«: Ktokolwiek zaś ma jaki przywilej, tedy powinien go jaknajprędzej nowemu opatowi prezentować i o aprobację prosić. KonDOliwKutrz 74. Extract Approbaci Tego Contractu Wilenskie[go] od Electora Brandeburskiego. ArchRadziw 1638 42, 69. Poniewasz bez approbacy Seimu stanąć nie mogą [wojska], zaczym nowy a cieszszey spodziewacby się na Wiosne woiny. OpalKListy 471. APPROBACYA. Ia X. Iakub Vstiensis, świętego Pisma, y Prawa oboyga Doktor, Proboszcz Kościoła Kollegiackiego ś. Floryana na Kleparzu, Ksiąg idących do Druku Censor [...] zeznawam, iżem czytał Kazania Niedzielne, od Wielebnego X. SZYMONA STAROWOLSKIEGO [...] godnie napisane [...] pozwalam [...] aby były drukowane. StarKaz II, 12 nlb.. Zákazał go [mszał] bowiem Synod authoritate sua, á práłaci ktorzy Arcybiskupstwem rządzą/ ápprobuią go y pozwaláią/ żeby káżdy go czytał y záżywał; ktorą ápprobácyą y pozwolenie dáli po Kázálnicách opowiádáć. MerkPol 143. Jmć pan starosta [...] ma im znowu prolongować kontrakt i approbatią j. k. mci na to otrzymać, za co obiecali jmci gottsfenigu fl. 3500. OpisKról 401. Był sejmik w Proszowicach, na którym instrukcya ICh MMPp. Posłów podana na Sejm Warszawski, z których te precipua puncta 1. aby traktatu [...] approbatia stanęła. MarkZap 56. Recomenduię WMM p[an]u interes P[an]a Pruszaka koniuszego mego na teraznieyszey kapitule Gnieznienskiey, aby mogł Approbatią na Woytostwo Grąbkowskie otrzymać. RadziejKor 11. Approbatie Przywileiow Prywatnych Miesczan Zywieckich y Poddanym nie ktorym ze Wsiow słuzące czyni [królowa polska] y one conserwuie. KomonDziej 108v.
2. »uznanie czego za dobre, pochwała«: Krolowi [...] przes lat kilka ustawicznie służeł [hetman], gdzie [cieszył] się kontentatią y approbatią Panską. HerbOr 424. Dobre Sumnienie y niewinność iest to [...] iako by nie iaka approbacya y utwierdzenie mysli naszych dobrze o swoich uczynkach trzymaiących. PasPam 148v. Lubo Doktor Villisius [...] lekko laxuiące lekarstwa mało szacuie, iednakże według approbacyi sławnego Stabiliusza [...] w naywiększey być powinny cenie. BeimJelMed 433.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz APROBATA, APROBOWANIE.
Autorzy: WM, KSData ostatniej modyfikacji: 15.12.2007
[APROBACJA]

Patrz aprobacyja.