W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 16.11.2017
ALTERNATA rzecz. ż
Słowniki:
SXVI, L (XVI), SWil, SW, SJP notują
SStp, Kn, T nie notują
Formy: lp M. alternata; D. alternaty; C. alternacie; B. alternatę; N. alternatą; Ms. alternacie; ~ lm M. alternaty; D. alternat; B. alternaty; N. alternatami; Ms. alternatach
Etymologia: <śr. łac. alternata>
Znaczenia:
1. »kolejna zmiana, odmiana; kolej, następstwo, przypadanie czego na przemian«: Iako cięn za Słoncęm tak nieszczęscia za szczęsciem następowała Alternata. PasPam 146v. Życzę przytym tego ábyś od tego dniá ktoregoś niegdy życie poczoł i teraz długowieczne na Emulácyą cum Fatis idąc życie i nieprzerwáną żadnymi álternatámi szczęścia przychylnego záczynał życzliwość. PisMów II 374. Dziś kiedy Boskiem z świata zszedł [Lizymach] wyrokiem [...] Tobie: bo na cię spada alternata, lego dziedzictwa: wPergamie Wysokiem, Oddaię zwierzchność tutecznego świata. PotSyl 68. Dwie lampie większą, iednę; na niebieskim Chórze, Mnieyszą drugą zaświecił [Bogi, Słońcem tamte, a tę Miesiącem nazwał, dzień im y noc w alternatę dawszy. PotPocz 68-69. Patrz! jako okropna zima Mocno alternatę trzyma, A w jednej godzinie Jej potęga minie. KorczWiz 25. Takowe bez miary Sprzyiaiące Szczęscie, w krotce niespodziewaney podlegać miało alternacie. IntrHist 194-195 IntrHist 194-195. Alternata elewacyi y depresyi Xiężyca regularnie dzieie się co miesiąc pod każdym znakiem Zodyaka. BystrzInfAstron K4v. [Wojewodzina ruska] w starożytnym, zacnym y sławnym Kazanowskich urodziwszy sie Domu, náturalną tey Familii do usług Maiestatow Pańskich żadney nie znaiacą Alternaty konserwuie ochotę. DanOstSwada II, 25. Ani iey iákie w życiu zrażą álternaty, bo czyli życzliwe szczęścia záwieią Zefiry, czyli surowsze przeciwney fortuny Akwilony, w swym wigorze aż do kupressu trwáć będzie fatalnego. DanOstSwada II, 75.
Związki frazeologiczne: w alternatę pójść z czym »pojawić się, wystąpić na przemian«: Gdy szczęście w alternátę poydzie z kłopotami, Mocniey się BOGA chwyciem obomá rękami. DrużZbiór 105.
2.prawn. »przemienne sprawowanie funkcji, urzędu itp. według ustalonego porządku; prawo do sprawowania funkcji wynikające z takiego porządku«: Na tym seymie [...] prowincye dwie koronne zgodzić sie o alternatę nie mogły. ZawiszaPam 68. Mamy fundament tamowania y niedopuszczania Marszałka elekcyi in Constitutione Anni 1669 o Alternatach kadencyy Sejmowych. KonSRoz 34. [...] Officyerowie przy Chorągwiach znaydować się in persona powinni; á przynaymniey alternatę zachowuiąc, omnimo ieden Sub amissione Szarży ma się znaydować. GazPol 1736/82, 5 nlb.. Biskup Wileński ma alternatę w Senacie z Biskupem Poznańskim. BystrzInfGeogr K1v. Skłádamy Seym Walny Sześć niedzielny w Grodnie, według przypadaiącey między Prowincyámi Alternaty, ná pierwszy Poniedziałek po S. Michále. DanOstSwada III, 30.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: alternata marszałkostwa poselskiego: Ze alt[er]nata Marszałkostwa Poselskiego na Wielką Polskę. Se videbitur, mozesz WMMPan bespiecznie nim zostac. OpalKListy 78. ▲ alternata laski trybunalskiej: Upraszał [marszałek trybunalski] i to, aby według konstytucji 1699 alternata laski trybunalskiej ob casum zerwania trybunału nie ginęła, lecz utrzymana była. DiarSejmKon III, 22.
Związki frazeologiczne: w alternatę iść »o sejmie: odbywać się na zmianę w Koronie i na Litwie«: Ieżeliby na ktorym Seymie nie przyszło do obrania Marszałka, tedy taki Seym w Alternatę iść nie ma. KonSRoz 34.
3. »wybór między dwiema możliwościami, możliwość takiego wyboru, alternatywa; różnica«: Deklárowáli się Komissarze nási/ że gotowi są tę álternatę przyiąc/ to iest/ álbo tractatum amicitiae et correspondentiae zawrzeć/ álbo tractatum faederis mire, wedle stárych Tráktatow/ ktore przedtym między nimi záchodziły. MerkPol 248. Dwa dzieścia trzy, pierwszy raz, żeniąc się, miał lata, Wdowa czterdzieści i sześć; śmieszna alternata. PotFraszBrück I 42.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Związki frazeologiczne: alternatą z czym chodzić: Tuszewka błotne jeziorko, ktore alternatą z zamkiem Grudziądzkim chodzi. OpisKról 26.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
ALTERNATĄ
w funkcji przysłówka
Formy:
Znaczenia:
»na przemian; jednocześnie wymiennie«: W chore ucho go [sok] kropic na noc y zatkawszy Bawelną spac stym y na kozdą noc odnawiac abo alternatą ras w iedno ucho drugi ras w drugie. GrodzMisc 90a. Nic znac było przi kim uictoria zostanie bo sie alternatom nimal z pola zsuwali, raz ci, raz owi gure biorąc. VorLetSkarb 246. Sołtysów jest 2 [...] urząd alternatą odprawują. OpisKról 35. Charty były [...] tak rącze ze nie trzeba było nigdy zmykać do zaiąca y do liszki tylko iedno Ktore kolwiek alternatą, iednak do kozdego zaiąca insze a nigdy Zaiąc nie uciekł. PasPam 256. Miesiąc: ma Dni 30, albo 31, álternatą. SolGeom III 135. Należałoby, żeby seymy alternatą bywały, w wielkiey Polszcze, małey Polszczo y Litwie. LeszczStGłos 90. KRUPOCKI takiz herb iako y Kleinfeldow, tylko że tam ośm pol czyli pasow alternatą idą, tu zaś alternatą takie białe z czerwonymi bydź powinny. NiesKor II 715. Kanclerz i Podkanclerzy powinni być Alternatą jeden świecki, drugi Duchowny. ŁubHist 205.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]

Patrz *ALTERNATYWA.
Autor: WM