ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 03.12.2021
M I skrót od MIŁOŚCIWY
Warianty graficzne: M , M.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1624-1625
Formy: lp D. ż m; W. ż m // m.; lm C. m
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji[...] i żartem spytam ausknechta, który nam u stołu posługował, jeśliby umiał po polsku? Odpowiedział mi tymże językiem: „Tak trochę mpanie.” PacOb 29. Praesenti statui Reipublicae Cało wierny, Ich W. M. moym M Panom, vprziymie życzliwi Brat, y sługá. Hieremias Bieleiowski. BielejObrona 7 nlb. Ale wszystkie te w iedney osobie twoiey MPánie Woiewodo Poznański z kompendyowane Antecessorow decora teraźnieysze widzą lata. DanOstSwada 27. Nie masz czego baśliwym zazdrościć wymysłom, w pięknych słońca pokoiach zápisuiącym Xiężyca cunas et ortum, bo wiemy dobrze, że Herbowny IeyMci MPánny Xiężyc, nie tylko się bez słoneczney nigdy nie obchodził iasności, ale go zaraz primo á limine vitae, nutrix Aula fovet. DanOstSwada 48. M. Panie Niewiem czy było wiadomo W. M. Panu przywiązanie moie do godney wielce osoby Jmć. Panny Doroty na Grygach y Wykwintach Kryglewniczowey. Monitor 62.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz mp., mpp., wm, wmć, wmść, wmm, wmp., wmmp. I, wmmp. II, wmmpp..
Autorka: AWZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 03.12.2021
M II skrót od MOŚĆ
Warianty graficzne: M II , MĆ , MŚĆ
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1614
Formy: lp M. mść // m; D. mci // mści; C. mści // mci; N. mścią; W. mci // mści; mść
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiWászey Xiążecey Mci Páná mego Mciwe[g]o naniższy służebnik Stánisław Zambkowic Sekr: X. Ie[g]o Mci Páná Krákowskiego. SpInZąbMłot 16. Baczę to wprawdzie: z listu Kurfirsta Bawarskiego, który mi Jego Mść Pan Wojewoda Kijowski ukazał, że tam niemyślą o tém jednaniu, jednak że i te rzeczy mogą się tam jako odmienić [...]. ZadzKoniec 60. Zácżym Iey M Pánná N. ták do vchronienia sie dekretu Bożego nieprzstępny wyrok widząc/ y to że wszytkei záćiągi chęći/ y vprzeymośći od iego sámego/ iáko od nayprzednieyszego zgody y zobopolney miłośći sprawce/ pochodzę. SpiżAkt Bv. A ia y zdrowie moie, y vsługi moie Wászey Xiążęcey Mści wiecznie poświęcaiąc, et strenam do, et strenam accipere volo. WojszOr 6. Widział się y z Iego Mścią Pánem Poznáńskim, y z wielą, bo w Poznániu chorował niedziel kilká, y owszem miałem ztąd żal słusznie, że mi to zá występek máią, żem go tám posyłał. LubJMan 40. Námawiono Wysockiego Towárzyszá Iego Mści Páná Woiewody Brácłáwskiego, y Zaleskiego iákiegoś, áby do mnie ná służbę przystał, y iákimkolwiek sposobem, zdrádą, ábo trucizną zniosł mię [...]. LubJMan 45. Iáśnie Wielmożny Mści Pánie Márszałku Wielki Koronny. LubJMan 54. Uwazay ze Wasza Krolewska MSC. PasPam 188. Miłej z dawna dla mnie i na zawsze ad dulcem pastum animi żądanej przyjaźni i łaski swojej jeżeli nadarzyć raczysz, Mci Dobrodzieju, commercium in hoc climate mundi memu tu zamieszkaniu się przybysławickiemu zręczne, będę rad serdecznie takowej szczęśliwości, gdyż ja od rezydencji tutejszej ad primos dies septembris nie oddalę się. MatDiar 699. LEdwo co kometa poselstwo swoię do nas odprawiła, zaraz Waszey Książęcey Mci Syn się narodził. BohJProg I 3.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz mp., mpp., wm, wmm, wmp., wmmp. I, wmmp. II, wmmpp..
Autorka: AW