W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 25.09.2023
*MORTALET rzecz. m
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1640
Formy: lm D. mortaletów
Znaczenia:
»rodzaj działa o krótkiej lufie«: [...] Lichtarzow było około piąćiset wszytkie z Herbámi Máiestatu Krolá Polskiego/ á ná niektorych był Orzeł biały/ ná drugich záś zbroiny Zołnierz/ Herb Wielkiego Xięstwá Litewskiego/ ná niektorych były Snopki z kłosámi źiárná pełnymi/ Domu Iágiełowego/ ná niektorychtrzy korony Szwedskie/ ná niektorych Lwi/ y insze Herby/ ktore wszytkie záświecone w nocy [...] formowáły iedno Teatrum bárdzo piękne: y trwáło to przez cztery wieczory/ á w káżdy wieczor bito w Bębny/ trąby/ Száłámáie/ Fuiáry/ co wszytko zákończáło się iedną melodyą przyiemną/ á przy tym nágotowano pułtorástá mortaletow/ to iest/ moźdzerzy z ktorych strzelano ogromnie. RelNar A2v.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: ER