W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 16.08.2021
ANATOMIA rzecz. ż
Słowniki:
SXVI (supl.), Kn, T, L (XVII-XVIII), SWil, SW, SJP notują
SStp nie notują
Formy: lp M. anatomija; D. anatomii // anatomijej; C. anatomijej; B. anatomiją; Ms. anatomii // anatomijej; ~ lm M. anatomie
Etymologia: <łac. anatomia, z gr.>
Znaczenia:
1. »dzielenie ciała ludzkiego lub zwierzęcego dla celów naukowych, sekcja«: Kości łamać się musiały dla rozprzestrzenienia onemu zapałowi/ iako potym z Anatomiey po śmierci obaczono. BirkSkar 10. Anátomia/ Náuká rozbieránia źwierząt po członkách żywo [...]. Kn 7. Pokazuie [autor Dialogu] coś onym [Jezuitom] podobnego ale tak, iako Medycy Anatomią na prosięciu. SzemGrat A2v. Przed 24. lat jakoś na Akademijey Leydeńskiey w Holandijey złoczyńca miał bydŹ tracony y Anatomijey oddany. GdacPij 49. ANatomia: to iest kunsztowne rozbieranie ciał Źwierzęcych, a osobliwie ciała [...] człowieczego. KirchFac 1.
Przenośnie: Iuz śmierć [...] ciało y kości w Anatomią y alchimią przebierać/ aby odmłodziało zacznie. WojszOr 307.
2. »nauka o budowie ciała ludzkiego«: Iuż w całey Europie chwalebną Anatomią prawie każda Nacya w ięzyku swoim obficie opisaną ma. KirchFac 18 nlb.. Taż Operacya [otwarcie gardła] Operatora w Anatomii y Chirurgii instrumentalney biegłego potrzebuie. BeimJelMed 338.
3. »budowa ciała«: Anatomia [tu: ekspozycja] jest publica, w której mirabilia widzieć z ludzi, bestyjej, ptastw, psów anatomie. WojszDiar 36v-37. Co się tycze oka? według iego anatomii taką ma kompozycyą. BystrzInfCosm E1.
4. »ekspozycja osobliwości anatomicznych«: Anatomia jest publica, w której mirabilia widzieć z ludzi, bestyjej, ptastw, psów anatomie. WojszDiar 36v-37.
5. »badanie, analiza«: Anatomia Martynusa Lutra [tytuł]. ZrzenAnKontr 356. Anatomia ciała, to iest Rządow Rzeczy-Pospolitey Polskiey. GarczAnat 1.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: KS