W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 24.01.2023
ANIMUSZOWATY przym.
Słowniki:
T, L (XVII), SW notują
SStp, SXVI, Kn, SWil, SJP nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1634
Formy: lp M. m animuszowaty; ż animuszowata; N. m animuszowatym; lm M. mos animuszowaci; B. mos animuszowatych; Ms. animuszowatych
Znaczenia:
»dumny, zarozumiały, dzielny, zuchwały, odważny, pełen męstwa, animuszu«: Gdy sie Czar Moskiewski w Stolicy prędko o tym dowiedział/ bądź to z żalu y frásunku wielkiego/ bądź to z melánkoliey srogiey/ częścią wstydem ábo ráczey boiáźnią y stráchem ostátniego szczęścia swego przeráżony/ cześcią z głupiey á nie serdeczney resolucyey/ ábo ráczey z desperácyey niewiem quo spiritu ductus, czy też to tak/ chcąc sie ánimuszowátym y śmiáłym ábo serdecznym przed swemi Moskalámi pokázáć/ álbo dla nászych dla trwogi ten postrách puszczáiąc/ chciał koniecznie wszytkim woyskiem/ co go miał w stolicy plùs vel minùs po dwá kroć sto tysięcy/ bo Miásto wielkie/ ná woysko K. I. M. tą ostátnią resolucyą/ á choćby z ostátnią zgubą y strátą/ vderzyć/ b[.]na verba quaeso, nie ták srogo/ lekko w piasku/ wáruy záwadzić Moskalu. NowinyMosk A2. Wysokoserdnyi: animuszowaty. JaśDict 98. Widze ze to [postępowanie Wapowskiego] swywola animuszowata. A mnie dyabeł po tym kłopocie. OpalKListy 37. Nagorsze zimno, ba i mrozy na tych [ubogą szlachtę] co ich to zową animuszowatych. Bo nie chcą służyć, ani robić zgoła, Choć mu nawiętsza byłaby niewola. NiebAnBad 260. Jest to rzecz pospolita, że z miast bogatych, a zwłaszcza Stołecznych by nauboższy ludzie byli, przecię bywaią pyszni y animuszowaci. StarKaz II, 402 marg.. Smieszna iest przypowiastka o ludziach animuszowatych, a zawiera się w tych trzech słowach: my - tu - nas, Myśmy to dokazali, Tu się to znayduie, Nas trzeba do tego. MłodzKaz II, 124. Drogá tedy ta do zbáwieniá żołnierskim ciągnieniem iest/ przeto tá wypráwá áni być ma obciążona/ áni pieszczona/ áni názbyt butna/ y ánimuszowata ále ułácniona/ dzielna/ pospolita. 2. Wodz tey wypráwy iest sam Chrystus IEZVS/ ktory aby miłey Kompániey swoiey ochoty dodał/ słuchay iáką ma do niey mowę. BujnDroga 245. Praetensie moie ustawiczne być bogatym, obfituiącym, animuszowatym. AndPiekBoh 144.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz ANIMUSZNY.
Autorka: KS