W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 21.02.2019
CHOLERYCZNY przym.
Warianty fonetyczne: CHOLERYCZNY, KOLERYCZNY, HOLERYCZNY
Słowniki:
SXVI, Kn, T, L (XVII-XVIII), SWil, SW, SJP notują
SStp nie notują
Formy: lp M. m koleryczny // holeryczny // choleryczny; ż choleryczna; D. m cholerycznego; ż cholerycznej // kolerycznej; n cholerycznego; B. m nżyw koleryczny // choleryczny; ż koleryczną; N. ż holeryczną; Ms. m cholerycznym; n cholerycznym; lm M. mos choleryczni; nmos choleryczne; D. kolerycznych // cholerycznych; C. kolerycznym // cholerycznym; B. nmos koleryczne // choleryczne; Ms. cholerycznych
Znaczenia:
1. »zawierający żółć, spowodowany przez żółć, mający związek z żółcią; taki, w którym żółć bierze przewagę nad innymi składnikami organicznymi, prowadząc do porywczości, wybuchowości, skłonności do gwałtownych uczuć i reakcji«: Bárzo iest użyteczny [piołyn pontski] osobliwie tym, ktore w sobie wiele żołci máią wylewáiącey się w żołądek, náwet po wszytkim ciele, nie tylko do ustáwicznego gniewu, ále też do chorob kolerycznych y niebespiecznych ie domiescza. SyrZiel 341. Womity zbytnie záwściąga [...] zwłascza z koleryczney przyczyny pochodzące [wężownik]. SyrZiel 1255. Koléryczny aliter, vel Koléryk. v. Gniewliwy. Kn 290. Koleryczny/ kolery siłá máiący. Biliosus. Dregnumu turis koleru. SzyrDict 112. W gorączce [...] obrazki máią porozumienie álbo zgodę z humorámi, dla tego cholerycznym ákty choleryczne, innym inne przychodzą, łácniey niżeli ináksze. TylkRoz 283. Skutki zaś Choleryczney konstytucyi zwyczaynie bywaią te. Ze Choleryk bywa niecierpliwy, popędliwy, gniewliwy, átoli z gniewu prędko opłonie. BystrzInfAstrol XV / XVIII. COLERE [...] GNIEWLIWY, choleryczny żołci pełen popędliwy gorączka. DanKolaDyk I, 319.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: biegunka koleryczna: ▲ człowiek choleryczny, ludzie choleryczni, ludzie koleryczni: ▲ womit koleryczny: ▲ ciało choleryczne: ▲ febra koleryczna, frebra koleryczna: ▲ flus koleryczny: ▲ choleryczna kompleksyja (sz. zm.): ▲ chumor choleryczny, humor choleryczny (sz. zm.): ▲ krew choleryczna, krew koleryczna: ▲ materyja koleryczna: ▲ choleryczna natura: ▲ wilgotność choleryczna (sz. zm.), wilgotność koleryczna: ▲ woda koleryczna:
Przenośnie: Wyście o wody nieułagodzone, Iák się zpienicie holeryczną śliną, Okręty ięczą o skały stłuczone. DrużZbiór 339. ◼ Na Element Ogniá. OGniu gniewliwy, ktorędyż do ciebie, Przystąpić kiedy, y palisz y parzysz [...] Przyimij coć powiem, żeś zły, holeryczny. DrużZbiór 346-347.
2. »cierpiący, chory na cholerę«: Koleryczny/ kolerę chorobę cierpiący. Cholericus [...] Baccae paliuri prosunt cholericis [...]. Kn 290. Koleryczny/ kolerę cierpiący. Cholericus. Koleru negalis. SzyrDict 112.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: ludzie choleryczni, ludzie koleryczni:
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
CHOLERYCZNY
w funkcji rzeczownika
Formy:
Znaczenia:
1. »ten, w którym żółć bierze przewagę nad innymi składnikami organicznymi, prowadząc do porywczości, wybuchowości, skłonności do gwałtownych uczuć i reakcji«: O Sliwach [...] Słodkie przed Obiádem iedzione láxuią/ cholery gorącość uśmierzáią/ dla tegoż cholerycznym y gniewliwym zdrowa rzecz iest onych záżywáć. HercBan 56. W gorączce [...] obrazki máią porozumienie álbo zgodę z humorámi, dla tego cholerycznym ákty choleryczne, innym inne przychodzą, łácniey niżeli ináksze. TylkRoz 283. Druga kwádra iest podobna ogniowi ciepłemu, y suchemu; á w ten czás rodzą się choleryczni. AlbSekr 87. Trzebá notowáć, ze choleryczny iest żołtego koloru, naczęściey, iáko krwáwy czerwonego koloru, melánkoliczny śniádego koloru, á flegmátyczny białego koloru. AlbSekr 130. Náturá Cholerycznego. Dátny, śmiáły, zárosły, sczupły y fałszywy. CompMed 702.
2. »człowiek chory na żółtaczkę«: Koleryczny/ Biliosus, Cholericus [...] gifftgallig/ der solche Krankheit hat. DasHünDict Yy iij.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM