ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 28.04.2020
ONŻE I zaim. rzecz. m
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1666
Formy: lp lp M. onże; Ms. niemże; ~ lm lm D. ichże; B. uż. nosob. oneż; Ms. nichże
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiPo instánciey iego stánął bez wszelkiey contrádictiey Artykuł, áby do niczego nie przystępowáć, áżby wprzod Krol Iego Mość do łáski swey P. Márszałká przypuśćił, na ktorego się niewinnie vrążał. Tákoweż generaliter po wszytkich niemal Woiewodztwách stánęły Artykuły, interponuiące się zá niemże. PersOb 68. My niżey podpisani daiemy ten skrypt naszym y całey gromady Krowoderskiey imieniem sławetnym p. Ianowi Tymbarskiemu mieszczaninowi Krakowskiemu y Iadwidze małżonkom, iż my, maiąc potrzebę pilną pieniędzy na podatki osobliwie wzięliśmy pożyczanym sposobem od pomienionych pp. Tymbarskich małżonkow zło. pol. 200, od ktorych w prowizyi puszczamy onymże 78 zagonow, ktore sobie obiorą, y na ten rok oneż uprawić należycie obliguiemy się y od wszelakich podatkow powinniśmy ochraniac [...]. KsKrowUl 3, 647-648. ONiemcach swiadczy Tacitus, że Reges ad Magistratus suos elegerunt ex Generis Nobilitates, ut Belli Duces ex Virtute. O nichże Alexander ab Alexandro Iurysta Neapolitański: Non spectarunt Corporis robur ut Medi, non pedam perniciem ut Lydi, non pulchritudinem ut Indi, non divitias ut AEgyptii, non molem et obesitatem, ut Gordii: lecz zacnych z urodzenia. ChmielAteny1755 I 354. Biskup Warmiński w Warmii jest Xiążęćiem Warmińskim, on sądźi Szlachtę całego Xięstwa bez żadney Appellacyi, i wszystkie Sprawy, i tak jako Biskup Krakowski w Xięstwie Siewierskim ma swóy Trybunał. Onże prezyduje zawsze w Senaćie Pruskim na Generałach Pruskich, i on podczas Interregnum konwokuje Prusy przed Seymem Elekcyi. Obligowany jest bywać na Synodźie Prowincyalnym Gnieznieńskim. KAPITUŁA WARMINSKA ma Przywiley od Zygmunta I. Roku 1512. wolney Elekcyi Biskupów, ale Król 4. Kandydatów podac powinien z Familii Pruskiey, teraz jednak Królowie tego nie słuchają, ŁubHist 177. GDy nie dawnemi czasy mieszkali w Londynie Krolowie z Jndyi czterey, starałem się przez wszelkie sposoby o to, aby wiedzieć co też o nas sądzili y o naszym stołecznym Mieście. Gospodarz u ktorego mieli stancyą znalazł po ich wyieździe niektore papiery, ichże ięzykiem pisanę, te kazal przetłumaczyć, gdy zaś postrzegł, iż zawierały w sobie nie ktore o obyczaiach naszych obserwacye, użyczył mi ich chętnie; dla nasycenia więc publiczney ciekawości część ich w ninieyszym dyskursie kładę bez żadnego przydatku y odmieniania. Monitor 45.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz onaż.
Autorka:ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 29.04.2020
ONŻE II zaim. przym.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1623
Formy: lp B. m nżyw onże; N. m onymże; Ms. ż onejże; lm D. onychże; C. onymże
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiA Elearowie skoro oni za rzekę odeszli, przepędziwszy przez 3,000 bydła rogatego, poszli z niem do głodnego obozu swego przez onże las spokojnie. DembPrzew 36. A gdy się sstał głos w Kośćiele wielki/ Dominik S. ktory w oneyże Mszey ś. przez trzy godźiny był w záchwyceniu/ przystąpił do Benedykty; wźiął ią za rękę/ y przywiodł do pierwszego zdrowia. OkolNiebo 89. Jadąc w nocy na koniu podpiły ksiądz drzymie, Za czym, chybiwszy drogi, wpadł w wilczy dół zimie. W godzinę, kiedy mu się on świeży trop uda, Bo śnieg ścieżkę zasypał, wpadł za księdzem duda; Aż i wilk, obciążywszy kiszki cudzym skopem, Onymże, umykając przed pogonią, tropem. PotFrasz1Kuk II 223. Więc y tego przypilnuią, áby godnośći y Dignitárstwá Koronne, Obywatelom Wielk: X. L. w Koronie żadnych possessyi niemáiącym, y wzaiemnie Honory y Urzędy W. X. Lit. Obywatelom Koronnym, którzy Dobr żadnych w Litwie nie maią pieczętowáne nie były, pod utráceniem onychże, y zá wakuiące deklarowaniem. TrakWarsz Dv. Elekcyi także Marszałkow y Deputatow Trybunalskich y innych Ziemskich Urzędnikow, tudźież Seymikow po Wdztwach Ziemiach y Powiatach w Koronie y W. X. L. Woyskową assystencyą, privatoque studio mięszać y onym przeszkadzać, y szkod żadnych Obywatelom Koronnym y W. X. Lit. czynić nie będę, y aby ich Woyska Rzpltey pod władzą moią zostaiące onymże nie czyniły, wszelkim sposobem zabiegać temu będę, Od Kontrybucyi do zapłacenia na całe Krolestwo założonych Dobr moich niewyłączą, okupow żadnych albo Honoraria od nikogo cale brać nie będę, y aby ich Woyska J. K. M. y Rzpltey niewyćiągały, starania o to dołożę. TrakWarsz I.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
ONŻE II m
w funkcji rzeczownika
Formy: lm C. onymże
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiMy niżey podpisani daiemy ten skrypt naszym y całey gromady Krowoderskiey imieniem sławetnym p. Ianowi Tymbarskiemu mieszczaninowi Krakowskiemu y Iadwidze małżonkom, iż my, maiąc potrzebę pilną pieniędzy na podatki osobliwie wzięliśmy pożyczanym sposobem od pomienionych pp. Tymbarskich małżonkow zło. pol. 200, od ktorych w prowizyi puszczamy onymże 78 zagonow, ktore sobie obiorą, y na ten rok oneż uprawić należycie obliguiemy się y od wszelakich podatkow powinniśmy ochraniac [...]. KsKrowUl 3, 647-648. [...] masz młódź zacną, potężną, dotarczywą, którzy są posłami, na które natrzeć ci tam nie będą śmieli, zaczym przewiedziesz wszytko, a bez inwidyej swej, gdyż oni sami tak z senatu, jako i z posłów tym rzeczom oponować się będą, i choć się na tym sejm rozerwie, onymże samym to przypisano będzie. Niepoprawne zródło SkryptWojCz II 269.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: