W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 19.04.2023
*KOPIA I rzecz. ż
Słowniki:
nie notują
Formy: lp M. kopia; D. kopiej; B. kopią; N. kopią; ~ lm M. kopie; D. kopij; B. kopie; N. kopiami
Znaczenia:
»rodzaj broni szturmowej, długie drzewce zakończone metalowym grotem, lanca«: Gdzie w pierwszym stárciu kazálismy rycerstwu kopije pochylic; áż iuż po wtórym podniesli/ w trąby y w bębny vderzywszy. NowinyDymitra Aiij. W potkániu z ACHILLESEM kopią przegnány/ Dał gárdło zacny Hetman od śmiertelney rány. WitkWol G. Dźiałyński miedzy niemi Kásztellánwic [!] Lbięski/ Mimo insze cżerstwy był ktemu bárzo męski. Szczęśliwie kopiią swą z drugiemi skruszywszy/ Y pułhaká iednákim też szczęśćiem vżywszy. HofmańPor B. Rozesłał [hetman] do Rot Vniwersały/ rozkázuiąc/ áby bez wielkich ćiężarow/ osobliwie Vsarze bez kopiy/ we zbroiách z muszkietámi tylko iáko nayprędzey ku Kámieńcu ná Tátárzyszcách I. M. przeymowáli. Pogrom A2. Dom ZAMOYSKICH w Herbie swym nosi trzy kopie Ktorymi nieprzyiacioł Oycżyżny swey bije. SmotApol 2. Dział sto trzydzieści wielkich odebrano/ Te z inszą strzelbą/ zbroią/ odesłano W Zamek Smoleński z rożnemi sprzętámi/ Proch z ołowámi. Hárkábuzow/ szpad/ kobył/ zbroy/ muszkietow/ Smigownic/ rusznic/ szábel/ pistoletow/ Łukow/ strzał/ kopiy/ kul/ y spiżow długich/ Dość rzeczy rożnych. NowinyMosk Av. [Sułtan Amurat wziął na wojnę] potrzeby rzemiosłá y dźiełá woiennego: a miánowićie/ Námioty wielkie y máłe/ dla siebie y dla ludzi/ y dla koni/ kosztowne y proste/ báwełniáne y płoćienne/ y skorzáne: przytym prochy/ kule zelázne y ołowne/ y kámienne/ łancuchy tákże do dźiał/ y drugie do opasánia obozu miąższe/ dźiałá srogie burzące/ y polne nośne długie/ pułdźiáłká/ hakownice/ orgánki ná kołkách długie/ hárkábuzy/ petárdy gotowe/ dziáłá skorzáne/ dźiáłá drewniánie/ muszkiety/ mozdźierze wielkie y máłe/ iánczárki/ dźidy/ kopie/ coby nád zamiar było [...]. StarWyp A2. Rzekłbym/ że tá kopia iáko była od Bogá poświecona ná zwycięstwo/ táko też w tey że świątnice Pańskiey przebywaiąc będzie ná pámiątkę ták wielkiego swego zwycięstwá záwieszoná. WojszOr 276. Panie zachoway kopiiey cisnąc ktora by się nie umoczyła wekrwi Nieprzyiacielskiey. PasPam 107.
Związki frazeologiczne: złożyć do kogoś kopije »zacząć z kims walczyć kopią«: Husarya Owa Co się przebiła przez szyki złozy do Nich kopie. PasPam 107v.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPasW TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 26.01.2023
KOPIA II rzecz. ż
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy: lp M. kopia
Etymologia: <łac. copia 'obfitość'>
Znaczenia:
»odpis oryginału«: Kopia Responsu Io MSCCi Pana Warszyckiego kasztellana Krakowskiego na List Io MSCi Xdza Prazmowskiego Kanclerza koronnego. PasPam 193v.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas