Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

PODSTAWY MATERIAŁOWE

Lista źródeł

Skrót

Opis bibliograficzny

Dostępne w pracowni

AbrasWszyscy

Claude Cyprien Louis Abrassevin
Wszyscy Błądzą Czyli Sprawa Z Obydwoch Stron Niesłuszna Albo Sąd Oboiętny Jedney Damy Filozofki W Teraznieyszych Okolicznosciach Jezuitow Francuzkich
Gdańsk 1766

AbrLTestBork

Leon Jakubowicz Abramowicz
Testament
1713
[w:]
Dekret w niebieskim ferowany parlamencie, Wybór testamentów z XVII-XVIII wieku

ActInvPrzem

Acta inventariorum
1619-1657

ActScabVet

Acta scabinalia Usziensia…
1619-1762
[w:]
Księga sądowa Uszwi dla wsi Zawady (1619-1788)

AdnGosp

Adnotacja zawierająca...czynności gospodarskie
1601-1764

AffHon

Affluencja wielkich honorów.... Lubomirskim
Łuck 1740

AgEw

Agenda albo forma porządku usługi świętej, w zborach ewangelickich ...
Gdański 1637

AigCeg

Nowa cegielnia wynalazku Imci Pana Aignera
Łowicz 1788

AilMed

Jean de Ailhaud, Anonim (tł.)
Medicina Universalis To Iest, Lekarstwo Powszechne Na Wszelkie Choroby Czyli Traktacik O Zrzodle Chorob, A Uzywaniu Proszku Scieraiącego […]
Warszawa 1778

AkDziec

AKADEMIA DZIECINNA Albo ZBIOR Nauk Rożnych na swiecie zwyczaynych, każdemu do wiadomości potrzebnych y wielce pożytecznych na osobne szkoly podzielony a dla wygody młodzi polskiey bądz szkolney bądz domowey, osobliwie parafialney krotko po polsku zebrany...
Wilno 1761

AkKoś

Akademia z pobożności kościelnej ku czci Matki Boskiej...
1601-1764

AktaBab

Akta Rzeczypospolitej Babińskiej (1601 – 1677)
1601-1677

AktaKrak I

Akta sejmikowe województwa krakowskiego.
1572-1620

AktaKrak II/1

Akta sejmikowe województwa krakowskiego
1621-1648

AktaKrak II/2

Akta sejmikowe województwa krakowskiego
1649-1660

AktaKrak III

Akta sejmikowe województwa krakowskiego,
1661-1673

AktaKrak IV

Akta sejmikowe województwa krakowskiego
1674-1680

AktaKrak V

Akta sejmikowe województwa krakowskiego
1681-1696

AktaMusz

Akta sądu kryminalnego kresu muszyńskiego (1647 – 1764)
1647-1765

AktaPiekPrzem

Akta cechu piekarzy w Przemyślu
1601-1700

AktaPozn I/1

Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego tom I (1572-1632) część 1. 1572-1616
1600-1616

AktaPozn I/2

Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego
1617-1632

AktaPub

Akta publiczne ds. interesu ordynacji Ostrogskich
1756

AktaStan

Akta Stanów W[ielkiego] Ks[ięstwa] Lit[ewskiego] 1698
1698

AktaSyn

Akta synodów różnowierczych w Polsce
1571-1632

AktElek

Akt Elekcyi Roku Tysiąc Siedmset Sześćdziesiątego Czwartego, Miesiąca Sierpnia, Dnia dwudziestego siodmego
Warszawa 1764

AktNab

Akty nabożne do ran [...] Ukrzyżowanego Jezusa...
1757

AktUn

Akt unii kościołow protestanckich oboyga wyznania w Xięstwie Mazowieckim będących, z kościołami prowincyi Mało- Polskiey
Drezno-Lipsk non ante 1777

AkZbrojGęb

Inwentarz akcesyjny zbrojowni zamku Żółkiewskiego
1690-1693
[w:]
Materiały źródłowe do dziejów kultury i sztuki XVI-XVIII w.

AlAs

Alacoque M. M., Ascens do wysokich nieba preeminencji
1745

AlbSekr

Pseudo-Albert Wielki
Albertus Magnus O Sekretach Białogłowskich, Mocy Zioł, Kámieni, y Zwierząt osobliwych. Przetłumáczony
Amsterdam 1698

AlletzAlb

Albert nowy, czyli teraźniejszy, albo sekreta nowe, doświadczone i aprobowane zebrane z wynalazków najpóźniejszych
Wilno 1790

AlmNieb

Almnh [!] abo kalendarz nowy i stary ...
1700

AlmStryj

Stanisław Stadnicki
Almanach abo kalendarz ... na rok ... 1656 ... Sebastiana Stryjewicza...
1655

AmbPrzypLaudWir II

[w:] Jakuba Teodora Trembeckiego Wirydarz Poetycki, oprac. A. Brückner, Lwów 1911, t. II, s. 319-321.
[w:]
Jakuba Teodora Trembeckiego Wirydarz Poetycki, t. 2 319-321

AndPiekBoh

Francesco Andreini, Krzysztof Piekarski z Piekar (tł.)
Bohatyr straszny
1652

AntRokLub

Antypast sejmowy
1666
[w:]
Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego

AnzObjWaś

Obiaśnienie trudności teologicznych zebrane z doctorów św. od Anzelma świętego a teraz znowu z przydatkiem większey części językiem polskim do druku podane, ku większey czci Bożey, ku pożytkowi prawowiernych, osobliwie około dusz pracuiących. Za staraniem W. X. Woyciecha Waśniowskiego plebana Brzeskiego. Za dozwoleniem starszych.
1651

ApenZawKontr

Apendix albo zawieszenie…, [Kraków 1615], [w:] Z. Nowak, Kontrreformacyjna satyra obyczajowa w Polsce XVII wieku.
1615
[w:]
Kontrreformacyjna satyra obyczajowa w Polsce XVII wieku

AquaPrax

Praxis ręczna działa
1624-1639

ArchRadziw

Rejestra skarbców…, (1601-1750), rkp. AGAD, Archiwum Radziwiłłowskim.
1601-1754

ArciszLamBar I

LAMENT KRZYSZTOFA ARCISZEWSKIEGO, ...
1965
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 1

ArKochOrl

Ludovico Giovanni Ariosto, Piotr Kochanowski (tł.)
Orland szalony
1620

ArKochOrlCz I

Ludovico Giovanni Ariosto, Piotr Kochanowski (tł.)
Orland Szalony
1620

ArKochOrlCz II


1620

ArKochOrlCz III


1620

ArtSądMar

Artykuły sądów marszałkowskich...
1676

ArtWoj

Artykuły wojenne… królów… i hetmanów…. Różnymi czasy ustanowione, Nieśwież 1754.
1754

ArtWojHet

Artykuły wojenne hetmańskie autoritate Sejmu aprobowane anni 1609, b.m.
1609

ArtZjazd

[Artykuły i uchwały zjazdu lubelskiego konfederacji sandomierskiej] : [Inc.]: My Rady Koronne y Wielkiego X.L. na teraźnieyszy zjazd ex limitatione przeszłego na dzień iedenasty sierpnia do Lublina zgromadzone
? 1707

AsKoniec

Assecuratia...do zapłaty wojsku
1628
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 83-84

Astr


1764

AugustKönigListy

Listy z oryginałow od IchMościow Panow kommisarzow krola IMosci szwedzkiego pokazanych, z francuskiego y niemieckiego ięzyka na polski przetłumaczone przez IMciow panow deputatow do tego naznaczonych w Warszawie die 11 mensis Februarij, anno 1704.
s. l. 1704

AugWieszczPsałGur

Psałterz
1650
[w:]
Utwory poetyckie

AulRaczHip

Marie-Catherine Le Jumel de Barneville Aulnoy, Józef Jan Nepomucen Raczyński (tł.)
Historya Angielska Politico-Moralis, Hippolita Millorta z Duglas, z Julią Corką Hrabi z Warwiku, Awantury przyiaźni Opisująca, z Angielskiego ięzyka na Francuzki, z Francuzkiego na Polski Przetłumaczona. Jaśnie Wielmożnemu Jego Mośći Panu Leonowi Antoniemu z Raczyna Raczyńskiemu, Woiewodzicowi Poznanskiemu, Generałowi Majorowi Woysk J. K. M. y Nayiaśnieyszey Rzeczypospolitey Polskiey; Staroscie Bernhoffskiemu, Fortecy Elblądzkiey Komendantowi, y Gubernatorowi. oraz Jasnie Wielmozney Jeymosci Pani Wirydyannie Hrabiance z Bninskich Kasztelance Kowalskiey Raczynskiy, Generałowy, y Starosciny Bernhoffskiey, Dedykowana. / Dla zabawy życzliwym przyiaćiołom przez J. P. Jana Nepomucena Raczynskiego, Podczaszyca Wieluńskiego, Roku Pańskiego 1743. do druku Podana. Ks. 1-2
Poznań 1743

AulRaczHipDoś

Marie-Catherine Le Jumel de Barneville Aulnoy, Józef Jan Nepomucen Raczyński (tł.)

1743
[w:]
Wokół “Doświadczyńskiego”. Antologia romansu i powieści 54-67

AusHist

Historia o jedenastu tysiącach dziewic
Kraków 1674

AvrilŁadPodróż

Philippe Avril, Remigiusz Ładowski (tł.)
Podroz Do Roznych Kraiow Europy I Azyi Przez Missyonarzow S. J. w Roku 1690 Odprawiona Koncem Odkrycia Nowey Drogi Do Chin : Zamyka w sobie wiele [...] uwag Fizycznych, Geograficznych i Historycznych, z opisaniem Tartaryi W. Przypisana Stanisławowi Jabłonowskiemu
Warszawa 1791

AwanturyArab

Awantury Arabskie Lub Tysiąc Nocy y Iedna
Warszawa 1772

AwDrez


1700

AwedMem

Memoryał Potomnosci To iest Opisanie Porządku W Lazarecie Krakowskim Za Bramą Nową Podczas Jubilevszv Wielkiego, W Roku Tysiącnym, Siedemsetnym, Pięćdźiesiątym Pierwszym, Przez Sześć Miesiecy to iest od Dnia Siodmego, Miesiaca Marca, do Dnia Piątego Września, Zachowanego, Do Druku Podany Roku Pańskiego 1751
Kraków 1751

AwGrodz

Awizy Grodźinskie, Item z Brześćia, ze Lwówá, z Krákowá, Die 13. Decembris, A. D. 1698.
Kraków 1698

Awizy

Awizy
Kraków 1699

AwLwow

Awizy lwowskie z Krakowa die 26 septembris 1693, b. m. dr. 1693
1693

AwRyg


1700

AwWar

Awizy warszawskie, lwowskie i gdańskie z Krakowa die 17 augusti 1697, b. m. dr. 1697
1697

BachMąż

Maz doskonały : Z Platonowych Regul od Epikteta zebrany, A Teraz rożnemi do życia pospolitego należącemi Sentencyami / przykładami
Kraków 1652

BaculAnne

François-Thomas-Marie de Baculard d'Arnaud, Anonim (tł.)
Anne Bell. Powieść angielska
Warszawa 1780

BakałZdanie

Zdanie O Pozytku Y Potrzebie Fortec w Krolestwie Polskim Y Panstwach Jego
Warszawa 1777

BakaObrońca

Wielki Obronca Upadłey Grzeszników przed Bogiem sprawy, Abo gorliwy o zbawienie dusz ludzkich Missionarz, S. Jan Franciszek Regis Societatis Jesu Wyznawca, Pod Imieniem W. Jmści Pana Antoniego z Kozarzowa Borzęckiego Starosty Krzywosielskiego, Zycie swe do naśladowania, y uwagi z niego do wykonania Wiernym Podający. Roku Pańskiego 1755
Wilno 1755

BakaRzeczy

Uwagi Rzeczy Ostatecznych Y Złosci Grzechowey : Przy nabożnych Aktach, modlitwach, i textach rożnych. Nakładem W. Jmci Pana Onufrego Minkiewicza [...] Do Druku Na Pożytek Duchowny Podane. Roku 1766.
s. l. [Wilno] 1766

BakaŚmierć

Uwagi Smierci Niechybney Wszytkim pospolitey, Wierszem wyrażone a Sumptem Jmć Pana Xawerego Stephaniego Obywatela Miasta J.K.M. Wilna do druku na pożytek duchowny Podane Roku 1766.
s. l. [Wilno] 1766

BallSpos

Sposób dla rodziców fizycznego wychowania dzieci
Warszawa - Lwów 1774

BanHist

Bankiet albo Historia jako Adam bankietował trzech synów swoich iuż żonatych z pokrewnemi y przyiacielmi tudziesz Jana młodzieńca pobożnego i mądrego, y co za koniec tego bankietu tak zły jako i dobry, rzecz niemniej ucieszna jako y pożyteczna ku czytaniu, osobliwie przy bankietach y bieśiadach przyiacielskich/ przez Ja iestem ktory iestem ; za dozwoleniem Starszych.
1650

BarŁLutBar I

LUTNIA APOLLINOWA KAŻDEJ SPRAWIE GOTOWA
1671
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 1

BarŁNowBar I

NOWA MIARA STAREJ WIARY
1676
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 1

BarŁŻywBar I

ŻYWOTY ŚWIĘTYCH TEN APOLLO PIEJE,...
1965
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 1

BarMazBad

Prawdziwa jazda Bartosza Mazura…
1643
[w:]
Polska satyra mieszczańska

BarPotArg

Wacław Potocki
Argenida
1728

BarPotArg1697

Wacław Potocki
Argenida
Warszawa 1697

BarSkarRocz

Baroniusz C., tł. Skarga P., Roczne dzieje ..., Kraków 1607.
1607

BatRokLub

Batalija...
1665
[w:]
Inwentarze ruchomości ubogiego mieszczaństwa krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku

BaudŁadDzieła

Joseph Baudory, Remigiusz Ładowski (tł.)
Dzieła X. Baudory, Dla Szlachetney Młodziezy : Wielce użyteczne, do odkrycia i wydoskonalenia Przymiotów im potrzebnych, We Czterech Rosprawach zamknięte, z Francuskiego Przełozone
Lublin 1785

BazylAntidotCz III


1607
[w:]
267-274

BazylCz III


1607
[w:]
266-267

BączFortuna

Seweryn Bączalski
Fortuna albo szczęście, Seweryna Bączalskiego, w ktorey kto co ma rozumu, obaczy to, że nikomu fortuna nie służy wiernie, kto ją masz żyj w niej pomiernie
1644

BeaumEug

Eugenia : dramma w piąciu aktach prozą
Warszawa 1778

BeaumKuszCyr

Cyrulik sewilski albo Ostrożność niepożyteczna : komedya we czterech aktach
Warszawa 1780

BeccarWagaPrzestęp

O Przestępstwach Y Karach Wykład
Brzeg 1772

BecTołKon

Kontrowersye Z Kalwinem i Uczniami Jego O Przeznaczeniu i Usprawiedliwieniu Człowieka, Niegdys Językiem Łacinskim Przez Wielebnego Xiędza Marcina Bekana ... Napisane; Teraz Na Polski Język ... Przez W. X. Jozefa Tołoczkę ... przetłumaczone Roku Pańskiego 1769. T. 1
Wilno 1769

BeimJelMed

Jan Jerzy Jelonek Cervus (Jelonek, Tucholczyk) (tł.)
Medyk domowy …
1749

BemKom

KOMETA To iest, Pogrożká z niebá, ná postrách, przestrogę, y vpomnienie ludzkie.
1619

BenedKlemUst

Ustawa Benedykta XIV. i iego poprzednika Klemensa XII., potępiaiąca Francs-Maçonów, czyli wolnych mularzy
s. l. 1753

BenedList

List Oyca Swiętego papieza Do Arcy-Biskupów, i Biskupów Królestwa Polskiego, względem wolności Zydow Roku 1751. Dnia 14. Czerwca pisany. W Roku zaś 1760. Wierszem Polskim ułożony
s. l. 1760

BeniowHist

Historia podróży i osobliwszych zdarzeń sławnego Maurycego Augusta hrabi Beniowskiego szlachcica polskiego i węgierskiego..., t. 3.
Warszawa 1797

BenisKPieśni

Pieśni sobie śpiewane
Wilno 1776

BenReg

Regvła Oyca Swiętego Benedykta Przodka y Patryarchy Pierwszego : Dla Zakonnikow pod tąż Regułą w Klasztornym zamknieniu żyiących napisana / Powagą Oyca S. Klemensa VIII. Biskupa Naywyższego Rzymskiego, Iaśnie Oświeconemu X. Ierzemv Radziwilowi Kardynałowi a Biskupowi Krakowskiemu zlecona, w przod z Lacinskiego, y Włoskiego ięzyka przetłumaczona, A po śmierci iego przez Sławney Pamięci X. Bernarda Macieiowskiego, także Kardynała y Biskupa Krakowskiego dokończona, y płci Białogłowskiey teyże Reguły akkomodowana, Teraz nowo od Iaśnie Oświeconego X. Piotra Gembickiego Biskupa Krakowskiego, Xiążęcia Siewierskiego, z skarbu ich wyięta approbowana, y w Druk dla Klasztorow Białogłowskich teyże Reguly podana.
Kraków 1646

BenŻarnPolPom III

Majowa J., Język ... benedyktynek... z XVII w, [w:]Polszczyzna regionalna..,Wrocław 1989.
1601-1700
[w:]
Polszczyzna regionalna Pomorza, t. 3,

BesKuligHer

Mateusz Ignacy Kuligowski
Besseusz P., Heraklit chrześcijański … z łacińskiego tekstu przez M.I. Kuligowskiego … wyrażony…, Warszawa 1694.
1694

BezPTestBork

[testament]
1740
[w:]
Dekret w niebieskim ferowany parlamencie, Wybór testamentów z XVII-XVIII wieku

BG

Daniel Mikołajewski
Biblia Święta, [tłum. D. Mikołajewski i inni], Gdańsk 1632.
1632

BiałJBratBar I

BRAT TATAR ABO LIGA WILCZA ZE PSEM NA GOSPODARZA DO CZASÓW TERAŹNIEJSZYCH STOSUJĄCA
1652
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 1

BiałkZbiór

Mikołaj Białkowski
Zbior rymow polskich w różnych zdarzeniach w czasie Seymu Grodzieńskiego 1784 pisanych pod zaszczytem [...] Stanisława hrabi z Złotego Potoka Potockiego, woiewody ruskiego, kawalera różnych orderów w dzien imienin oddany.
Grodno 1784

BiałłozorList


1605

BielawNatręci

Natręci: Komedya z rozkazu [...] Stanisława Augusta [...]
1765

BielDiar

DIARIVSZ Wiadomosci od wyiazdu K. I. M. z Wilna do Smolenska.
1610

BielejObrona


1641

BielińSpos

Sposób edukacji w XV listach opisany
1775

BierSłowa

Nayuzytecznieysze Slowa Polskie y Niemieckie, Alphabetowym porzadkiem, zebrane, y do pozytecznego zazywanya Nayiasnieyszemu z Krolewiczow Polskich Xiazeciu Jego Mosci Fryderykowi Augustowi Dziedzicowi Saskiemu Sammlung derer gebräuchlichsten Pohlnischen und Deutschen Wörter nach Alphabetischer Ordnung zusammen getragen, und zum nützlichen Gebrauch vor Ihro Königl: Hoheit dem durchlauchtigsten Prinzen Friedrich Augusten Erb-Prinzen von Sachßen
Drezno? 1763

BillTDiar

Diariusz peregrynacji po Europie w latach 1677-1678, z rękopisu odczytał, wstępem i komentarzem opatrzył M. Kunicki-Goldfinger
1677-1678

BiretWiad

Paweł Jan Biretowski
Wiadomosc ciekawa, każdemu wielce pozyteczna o skutkach y mocy zboż wszelkich, jarzyn y zioł roźnych, tak ogrodowych iako y polnych [...] słuząca z powaznych autorow dla wygody ludzkiey krotko zebrana y z przydatkiem na końcu niektorych ciekawosci do druku podana roku pańskiego 1769.
Łowicz 1769

BirkBasza

Fabian Birkowski
KANTYMIR Bászá Poráżony álbo O Zwycięstwie z Tátar, Przez Iego M. Páná/ P. STANISLAWA KONIECPOLSKIEGO, HETmáná Polnego Koronnego.
1624

BirkBaszaKoniec

Fabian Birkowski
Kantymir Basza...
1624
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 260-269

BirkEgz

Fabian Birkowski
O Exorbitáncyách,KAZANIA DWOIE Przećiwko Niewiernym, Heretykom, Odszczepieńcom, y nowym Politykom, Wierze ś. Kátholickiey Rzymskiey, y Duchowieństwu nieprzyiaćiołom.
Kraków 1632

BirkKaw

Fabian Birkowski
Kawaler Maltanski Na Pogrzebie Mości [...] Zygmvnta Srzedzinskiego [...] W Warszawie W Roku [...] 1616. Dnia Maia 21. wspomniony
1623

BirkNagr

Fabian Birkowski
Kwiat opadający albo nagrobek
1632

BirkNiedz

Fabian Birkowski
Kazania na niedziele
1623

BirkOboz

Fabian Birkowski
Kazania obozowe o Bogarodzicy
1623

BirkRus

Fabian Birkowski
Egzorbitancje Ruskie…
1633

BirkSkar

Na pogrzebie... Skargi... kazanie
1612

BirkZbarKoniec

Książę ... Zbaraski…
1627
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 234-236

BirkZyg

Fabian Birkowski

1633

BlackOstrowPrawo

Prawo kryminalne angielskie, t. 1
Warszawa 1786

BoczHirBad

CZTERECH CZĘŚCI SWIATA Nátury Białogłowskiey Hiroglificon Ze czterech Elementow...
1691
[w:]
Polska satyra mieszczańska

BoczOstBar II

Ostatnie vale synom koronnym
1696
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 2

BoczPióroBar II

Pióro orła polskiego…,
1685
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 2

BogusWHenryk

Henryk VI na łowach
Kraków 1792

BogusWNędza

Nędza uszczęśliwiona
Warszawa 1778

BohFLesRozmowa

Rozmowa O Języku Polskim Nayprzod połacinie napisana Przez Franciszka Bohomolca Soc. Jesu, Teraz z przydatkiem y odmianą na Polski ięzyk przełożona Przez Xawerego Leskiego Chorązyca Malborskiego
Warszawa 1758

BohFMałż

Małżeństwo z kalendarza
Warszawa 1775

BohFOpis

Opisanie Krotkie Panstwa Tureckiego
Warszawa 1770

BohFProst

Prostota cnotliwa : opera pasterska w trzech aktach
Warszawa 1779

BohFRozDoś

Bohomolec F.,Rozrywki..., [w:] Wokół “Doświadczyńskiego”. Antologia romansu i powieści. opr. J. Jackl, Warszawa 1969, s. 133-138.
1780
[w:]
Wokół “Doświadczyńskiego”. Antologia romansu i powieści

BohFStar

Franciszek Bohomolec
Staruszkiewicz : komedya.
Warszawa 1766

BohFŻycie

Zycie Jana Zamoyskiego Kanclerza y Hetmana Wielkiego Koronnego Krakowskiego, Bełskiego, Malborskiego, Dorpackiego, Knyszynskiego, Miedzerzyckiego, Grodeckiego, Jaworowskiego [...] Starosty
Warszawa 1775

BohJDiab

Jan Chryzostom Bohomolec
Diabeł w swoiey postaci albo o upiorach, gusłach, wrozkach, losach, czarach ; z Przydatkiem o ukazywaniu się duchow y odpowiedzią na zarzuty przeciwko pierwszey częsci czynione
Warszawa 1777

BohJProg I

Jan Chryzostom Bohomolec
Prognostyk Zły czy Dobry Komety Roku 1769 y 1770 Albo Natura y Koniec Komet : z Przydatkiem Opisania krotkiego obrotow Niebios y Reiestru tak Komet, iako też przypadkow znacznieyszych od potopu świata aż do tego roku / Przez X. Jana Bohomolca [...]
1770

BohJProg I Wstęp

Prognostyk Zły czy Dobry Komety Roku 1769 y 1770 Albo Natura y Koniec Komet : z Przydatkiem Opisania krotkiego obrotow Niebios y Reiestru tak Komet, iako też przypadkow znacznieyszych od potopu świata aż do tego roku / Przez X. Jana Bohomolca [...]
1770

BohJProg II

Prognostyk Zły czy Dobry Komety Roku 1769 y 1770 Albo Natura y Koniec Komet : z Przydatkiem Opisania krotkiego obrotow Niebios y Reiestru tak Komet, iako też przypadkow znacznieyszych od potopu świata aż do tego roku / Przez X. Jana Bohomolca [...]
1770

BohuszPrzest

Ignacy Bohusz
Przestroga dla Narodu prawdziwego Patryoty przeciwko falszywey Patryotyczny Warszawskiey Radzie
s. l. 1771

BolesEcho


1670

BomOpis

Jacques Christophe Valmont de Bomare, Anonim (tł.)
Opisanie jaszczurek wyjęte z Dykcjonarza francuskiego pana Bomara
Warszawa 1784

BonLinBadania

Badania Y Mysli Filozoficzne O Prawdzie Obiawienia Y Swiadectwa Pisanego Y Niepisanego Wyięte z Bonneta
Warszawa 1772

BorNauka

Nauka O Krasomowstwie z Ksiąg M. T. Cicerona Dla [...] Aloizego Oginskiego Kasztelanica Witebs[kiego] [...] Na Polski ięzyk Wytłumaczona
Wilno 1763

BorzNaw

Morska nawigacja… (1662)
1662

BotŁęczRel I

Paweł Łęczycki (Lancicius) (tł.)

1609

BotŁęczRel II


1609

BotŁęczRel III


1609

BotŁęczRel IV


1609

BotŁęczRel V


1609

BoudMinPrzyj

Józef Epifani Minasowicz (tł.)

1766

BradKniażKal

Richard Bradley, Jerzy Grzegorz Kniażewicz (tł.)
Kalendarz Rolniczy y Gospodarski
Wilno 1770

BratŚwiatBar II

ŚWIAT PO CZĘŚCI PRZEJŹRZANY
1697
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 2

BretOdp

Odpowiedź szlachcica Rzeczypospolitej Polskiej dana przyjacielowi Galicjaninowi na to zapytanie: Cóżby sądzić można o zjednoczeniu Galicji z Węgrami?
s. l. 1790

BreyWargPereg

Andrzej Bartłomiej Wargocki (tł.)

1610

BronPog

Pogrom Tatarów przez Wielmożnego Hetmana Koronnego Stanisława Żółkiewskiego ... Marcina Broniowskiego, rkp. Biblioteka im. Lenina, Moskwa
1620

BrożPrzyd


1629

BrzBillSzawKutrz

Ordynacja ekonomii szawelskiej
1684
[w:]
Archiwum Komisji Prawniczej PAU, t. 11 165-173

BrzeżOw

Owczarnia W Dzikim Polu: Częsc iey pierwsza ze Trzynastu. Posiłek Iako Nayprędszy Owieczkom Chrystusowym, zgłodniałym y zemdlonym [...] To iest Katechyzm Polski z przyczyn w Informacyi wyrażonych Piesniami Wydany
Lwów 1717

BrzeżOwRzecz

Owczarnia w dzikim polu
1717
[w:]
Rzeczpospolita w dobie upadku 1700-1740. Wybór źródeł

BrzPWieś

Paweł Ksawery Brzostowski
Wieśniaczka
Warszawa 1786

BucPietAp

Pierre-Joseph Buc'hoz, Antoni Pietraszkiewicz (tł.)
Apteczka Konska, Z Pism naydoskonalszych Autorow Wyjęta, A doświadczoniem utwierdzona:Z Przydatkiem Figur Do Anatomii Konskiey Nalezących:Dla pożytku powszechnego Z Pozwoleniem Zwierzchności Do Druku Podana
Sandomierz 1783

BudJTestBork

Jerzy Budrewicz
"Jerzy Budrewicz (1699)", [w:] M. Borkowska, "Dekret w niebieskim ferowany parlamencie. Wybór testamentów z XVII-XVIII wieku", Kraków 1984, s. 174.
1699
[w:]
Dekret w niebieskim ferowany parlamencie, Wybór testamentów z XVII-XVIII wieku

BudnyBPow


1614

BudSTestBork

Szymon Budziewicz
"Symon Budziewicz (1710)", [w:] M. Borkowska, "Dekret w niebieskim ferowany parlamencie. Wybór testamentów z XVII-XVIII wieku", Kraków 1984, s. 106-108.
1710
[w:]
Dekret w niebieskim ferowany parlamencie, Wybór testamentów z XVII-XVIII wieku 106-108

BuffonStaszicEp

Georges Louis Leclerc de Buffon, Stanisław Staszic (tł.)
Epoki natury
Warszawa 1786

BufKociełSpos

Claude Buffier, Michał Franciszek Kociełkowski (tł.)
Sposob Łatwy Nauczenia i Pamiętania dzieiow Powszechnych, i rozmiaru czasów czyli Chronologii i Historii Powszechney [...]. T. 1, [Cz. 1] Zamyka dzieie święte y świeckie aż do Chrystusa Pana
Poznań 1768

BujnDroga

Droga do domu, Wilno 1688.
1688

ButrymSpos

Sposób uformowania Żydów polskich w pożytecznych krajowi obywatelów
Warszawa 1789

BW

Biblia
1740

BychUtar

Utarczka Ostatnich śił dobywaiąca przy zgonie żyćia na placu śmierći Wielmożnego Jegomośći Pana Ludwika z Niegoszewa Pancerzynskiego Starosty Ozarzyckiego Boskim wyrokiem Determinowana, Oraz Oyczystemi mieczami przy herbownym Xiężycu w okropnym zmroku na dźień szczęśliwey wieczności cnotą y męstwem Doświadczona, która w Wiktoryzuiącym szczęśćiu na uspokojenie żalow y ulgę zranionego serca pozostałey Małżonki Wielmożney Jeymći Pani Bogumiłey z Wolbekow Pancerzynskiey Starosciney Ozarzyckiey na solennych exekwiach w kośćiele Słonimskim Oycow Bernardynow kazaniem X. Ludwika Bychowca Sekretarza Prowincyi Litewskiey tegoż zakonu Obserwantow Ogłoszona. Roku 1747. dnia 6. listopada
Wilno 1747

BykNoc

Ignacy Bykowski
Nocy Wieyskie : Poema
Warszawa 1788

BykWiecz

Ignacy Bykowski
Wieczory Wieyskie […]
Warszawa 1787

BystrzInfArch

Wojciech Bystrzonowski
Informacja Architektoniczna
1743

BystrzInfArchW

Wojciech Bystrzonowski
Informacja Architektury Wojennej
1743

BystrzInfArtyl

Informacja Aryleryjna
1743

BystrzInfAstrol

Wojciech Bystrzonowski
Bystrzonowski Wojciech, Informacja matematyczna rozumnie ciekawego Polaka świat cały, niebo i ziemię i co na nich jest w trudnych kwestiach i praktyce jemuż ułatwiająca
1743

BystrzInfAstron

Wojciech Bystrzonowski
Informacja Astronomiczna
1743

BystrzInfChron

Wojciech Bystrzonowski
Informacya Chronograficzna o Kalendarzu
1743

BystrzInfCosm

Wojciech Bystrzonowski
Informacja Cosmograficzna
1743

BystrzInfElem

Wojciech Bystrzonowski
Informacja Elementarna
1743

BystrzInfGeogr

Wojciech Bystrzonowski
Informacja geograficzna
1743

BystrzInfHydr

Wojciech Bystrzonowski
Informacja hydrograficzna
1743

BystrzInfPolem

Wojciech Bystrzonowski
Informacja polemiczna
1743

BystrzInfPrzedm

Przedmowa

BystrzInfRóżn

Wojciech Bystrzonowski
Informacja róznych [...] rzeczy
1743

BystrzInfStat

Wojciech Bystrzonowski
Informacja Statystyczna
1743

BystrzInfTak

Wojciech Bystrzonowski
Informacja Taktyczna
1743

BystrzInfZup

Wojciech Bystrzonowski
INFORMACYA ZUPEŁNIEYSZA
1743

BystrzKalFil

Kalendarz...
1752-1753
[w:]
Filozofia i myśl społeczna w latach 1700 - 1830, T. 1, okres saski 1700 - 1763

BystrzListRzecz


1730
[w:]
Rzeczpospolita w dobie upadku 1700-1740. Wybór źródeł

BystrzPol

Polak sensat w liście…
1733

BystrzPolRzecz


1730
[w:]
Rzeczpospolita w dobie upadku 1700-1740. Wybór źródeł

BystrzPrakChron

Praktyka Chronograficzna o Kalendarzu Kościelnym
1743

ByszInf

Informacya O Probostwie Miechowskim, na mocy prawa 1768 Roku Akademij Krakowskiey inkorporowanym, podana w Odpowiedź na Memoryał JP. Sniadeckiego
Grodno 1793

ByszPodanie

[Podanie do deputacji Grodzieńskiego Sejmu, w sprawie prywatnej]. Incipit: Nayjasnieysze Stany!
Grodno 1793

CasaZdziebGalateusz

Nowy Galateusz Czyli Ustawy Obyczaynosci Y Przystoynosci, Jaka się zachowywać zwykła między Ludźmi Zacnie Urodzonemi
Warszawa 1769

CaumNiemcHist

Historya Małgorzaty z Walezyi, krolowey Nawarry
Warszawa 1781

CedrPam

Pamiętnik ...
1673-1682

CenzKonstCz III

Cenzura konstytucyj sejmowych przez posła sejmowego
1607
[w:]
307-319

CenzProgCz III

Cenzura na progres rokoszu
1608
[w:]
414-428

CepWysAl

Żywot św. Alojzego ...
1609

CerOkol

René de Cerisiers (Ceriziers)
Okoliczności ciekawe Zygifryda elektora Trewirskiego y Genowefy Xiężniczki brabanckiey […]
Lwów 1779

CervPodosDonQuischott

Historya Czyli Dzieie I Przygody Przedziwnego Don Quiszotta Z Manszy
Warszawa 1786

CesPiel

Pielgrzym Włoski, albo krotkie Rzymu y miast przednieyszych Włoskich opisanie. Teraz nowo z Włoskiego na Polski ięzyk przełożone. Przez Franciszka Cesariusa. Przydane są od tegoż Drogi y gośćince cudzoźiemskie, rachuiąc wszędy dalekość ich na mile własne każdego Państwa: przy tym też wiadomość Niemieckiey y Włoskiey Monety
1614

CezKonBar II

KONIUNKCJA SZCZĘŚLIWA DWÓCH HERBOWNYCH PLANETÓW OSTOJE I PÓŁKOZICA, ...
1965
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 2

CezMelBar II

MELODIA KRZYKLIWEGO NA WIOSNĘ SŁOWIKA...
1965
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 2

CezWargFranc

Andrzej Bartłomiej Wargocki (tł.)
O wojnie francuskiej ksiąg siedmioro, ósme Aulusa Hircjusza sekretarza jego.
1608

ChabSpos

Sposób rządu koronnego y gotowości. Obrona Rzeczypospolitej, iakaby miała być
1615

ChalMListSkrzyd

List do podkomorzego...
1703-1707
[w:]
Listy z czasów Jana III i Augusta II

ChądzJRelKontr

Relacja …
1623
[w:]
Kontrreformacyjna satyra obyczajowa w Polsce XVII wieku

ChełHBogSok

Uciecha bogiń parnaskich
1630
[w:]
I w odmianach czasu smak jest. Antologia polskiej poezji epoki baroku

ChełHGwar

Gwar leśny
1630

ChełHWieść


Toruń 1634

ChesMinFilozof

Józef Epifani Minasowicz (tł.)

1767

ChetŁabInstr

Instrukcye Dla Młodych Panow
Lwów 1747

ChierKurenPrześlad

Michaił Chieraskow, Maciej Kurendowic (tł.)
Przesladowani : Dramma We Trzech Aktach
Warszawa non ante 1778

ChlebZdania

Zdania O Przyczynach Upadku Panstw Pod Czas Licznego Zgromadzenia Wykładane Przez Ichmciow Panow Kawalerow Uczących Się Krassomowskiey Sztuki W Konwikcie Szlacheckim XX. Scholarum Piarum w Roku 1771
Wilno 1772

ChłopRokLub

Duma chłopska ...
1665
[w:]
Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego

ChłopSasRzecz

Intermedium ...
1715-1716
[w:]
Rzeczpospolita w dobie upadku 1700-1740. Wybór źródeł

ChmielAteny I

Joachim Benedykt Chmielowski
Nowe Ateny ...
1755

ChmielAteny II

Joachim Benedykt Chmielowski
Nowe Ateny
1746

ChmielAteny III

Joachim Benedykt Chmielowski
Nowe Ateny albo Akademia wszelkiej scjencji pełna
1754

ChmielAteny IV

Joachim Benedykt Chmielowski
NOWE ATENY Albo AKADEMIA Wszelkiey Scyencyi PEŁNA Na różne Tytuły, iak na Szkolne Classes PODZIELONA Mądrym dla memoriału, Idiotom dla nauki, Politykom dla praktyki, Melancholikom dla rozrywki, ERIGOWANA; CZĘŚĆ CZWARTA, a drugi SUPPLEMENT [...].
Lwów 1756

ChmielAteny1745 I


1745

ChmielMTestBork

Mikołaj Chmielnicki
"Mikołaj Chmielnicki (1729)", [w:] Borkowska M., "Dekret w niebieskim ferowany parlamencie. Wybór testamentów z XVII-XVIII wieku", Kraków 1984, s. 112-117.
1984
[w:]
Dekret w niebieskim ferowany parlamencie, Wybór testamentów z XVII-XVIII wieku

ChodKBłog

Błogosławiony Stanisław Kostka [...] z ciała, z swiata, y z smierci, szczesliwie tryumphuiacy [...] Zygmuntowi III [...] od Krzysztopha Chodkiewicza ofiarowany [...].
1606

ChodKor

Korespondencja Jana Karola Chodkiewicza z lat 1603-1621
1603-1621

ChodZTestBork

Zofia Chodkiewiczowa
testament
1618
[w:]
Dekret w niebieskim ferowany parlamencie, Wybór testamentów z XVII-XVIII wieku

ChodźWzór

Wzór szczerej przyjaźni Damon i Fincja
Warszawa 1757

ChrapDiar I

Diariusz, cz.I (1656-1664)
1656-1664

ChrapDiar II

Diariusz, cz.II (1665-1669)
1665-1669

ChrepJOpis

Joachim Chreptowicz (aut. domn.)
Opisanie gospodarstwa pszczołowego w Szczorszach sporządzone roku 1785
Warszawa non ante 1785

ChrepWWiersz

Władysław Littawor Chreptowicz
Wiersz Z Powinszowaniem Imienin W Dzien Oktawy Swiętego Władysława Jasnie Wielmoznemu Gurowskiemu Marszałkowi W. W.X.L.
Warszawa 1789

ChrośAm

Wojciech Stanisław Chrościński
Aman Od Asswerusa Krola Perskiego y Medyiskiego Nad wszystkie inne Xiążęta Wywyzszony Dla pychy, y złości Swoiey gdy Rod cały Zydowski na zemstę wygubić usiłuie Zpierwszey godności Wyzuty y na Szubienicy obwieszony. Dziewiącią Piesni Osmiorakiego Rythmu z Xiąg Esthery Krolowey Opisany w Roku Panskim 1745
1745

ChrośJob

Wojciech Stanisław Chrościński
Job cierpiący ...
1705

ChrośJóz1698

Wojciech Stanisław Chrościński
Józef do Egiptu od braci przedany (przed 1698)
non post 1698

ChrośJóz1745

Iozef do Egiptu od braci przedany, tam dla czystości inkarcerowany, potym dla wykładu snow od więzienia wolny y do łaski przypuszczony : trzynasto piesni ośmiorakiego rythmu ogłoszony.
Kraków 1745

ChrośKon

Wojciech Stanisław Chrościński (tł.)
Pharsaliey albo raczey woyny domovvey rzymskiey od zabicia w senacie Jvlivsza Caezara miedzy dwiema stronami, iedney o wolnosc, drugiey pod pretextem zemsty iego zaboiu, o nabycie panstwa czyniącemi, az do ostatniey Antoniussa pod Actium z Augustem rosprawy kontinvacya : z roznych lacinskich historykow rzymskie dzieie opisuiących w dziesięc xiąg zebrana przez Woyciecha Stanisława Chroscinskiego ... w roku Pańskim 1693, sumptibus S.R.M. Poloniarum
1693

ChrośLam

Lament strapionej ojczyzny, kopia rkp.
1696

ChrośListy

Listy z lat 1694- 1729
1694-1729

ChrośMod

Wojciech Stanisław Chrościński
Projekt na mody francuzkie w Polszcze
1693

ChrośNagrJak1698

Nagrobek Jakubow
1698

ChrośNagrJak1745

Nagrobek Jakoba
1745

ChrośNagrJóz1698

Nagrobek Jozefa
1698

ChrośNagrJóz1745

Nagrobek Jozefa
1745

ChrośRel

Nieznana relacja...
1683

ChrośTrąba

Wojciech Stanisław Chrościński
TRĄBA Wiekopomney Sławy y Pámięći,NAIASNIEYSZEGO Y NIEZWYCIĘZONEGO IANA III. Z Bożey Łáski KROLA POLSKIEGO, Wielkiego Xiążęćiá Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mázowieckiego, Inflantskiego, Podolskiego, Podlaskiego, Wołhyńskiego, Kijowskiego, Smolenskiego, Siewierskiego, y Czerniechowskiego. Wiedeńska, y Párkáńska oraz, z Turczyną Victorią OPIEWAIACA
1683

ChrośTreny

Wojciech Stanisław Chrościński
Threny Załobne Po śmierci niegdy godney pamięci napisane Ieymosci Paniey Agnieszce Chroscinskiey, Sekretarzowey I. K. M. Od osierociałego iey Małżonka, Iegomosci Pana Woyciecha Chroscinskiego I. K. M. Sekretarza W Roku Pańskim 1709
1709

ChrośZbiór

Wojciech Stanisław Chrościński
Chrościński W. S., Krótki zbiór duchownych zabaw, [Częstochowa] 1711.
1711

ChróśSFizFil

Fizyka...
1764
[w:]
Filozofia i myśl społeczna w latach 1700 - 1830, T. 1, okres saski 1700 - 1763

ChróśSFizyka

Samuel Chróścikowski (Chrościkowski)

1764

ChróśSRozFil

Rozmowy...
1761
[w:]
Filozofia i myśl społeczna w latach 1700 - 1830, T. 1, okres saski 1700 - 1763

CiachPrzyp

Piotr Ciachowski (Cziachowski, Ciachovius)
Ciachowski P., O przypadkach białychgłów brzemiennych, Kraków [1624].
Kraków non post 1624

CiekAbryz

Kasper Stanisław Ciekanowski
Abryz komety z astronomiczney i astrologiczney uwagi pod meridyanem krakowskim, Od dnia 29. Grudnia Roku 1680. aże do pierwszych dni Lutego Roku 1681. wyrachowany; y Horyzontowi Polskiemu do wolmnośći przez [Stanisława] Kaspra Ciekanowskiego, w Przesławney Akademiey Krakowsiey Nauk wyzwolonych, y Filozofiey Doktora, Mathematyki Proffesora, Seniora Bursse Smiesskowskiey, Roku Pańskiego 1681. Dnia 9. Marca, z obszernią Figurą podany
1681

CikSSpraw

W spráwách celnych odpis Je[g]o M. Pana Stanislawa Cikowskiego z Woyslowic: [...] Z strony fortelow kupieckich, szkodliwych Skárbowi K. J. M. y Koronie
1602

ClaudUstHist

Troista historia, to jest...
1700

ClausŁopStyl

Anton Claus, Ignacy Błażej Stanisław Łopaciński (tł.)
Stylikon Tragedya
Wilno 1751

ClausŁopTemis

Anton Claus, Ignacy Błażej Stanisław Łopaciński (tł.)
Temistokles Tragedya
Wilno 1751

ClausŁopZwyc

Anton Claus, Ignacy Błażej Stanisław Łopaciński (tł.)
Publ. Kornel. Scypio Samego śiebie zwyciężca: trajedya
Wilno 1751

CollatioCz III


1606-1608
[w:]
117-136

ComConOssKoniec

Kompendium consiliorum... Ossolińskiego
1649
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 422-427

CompMed

Compendium medicum
1719

CompNaprCz III


1606-1608
[w:]
182-185

ConKoniec

Connotatio ...Koniecpolskiego
1672
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 366-368

ConsTryumfCz III


1606
[w:]
181-182

ContBykSuł

André-Guillaume Contant d'Orville, Ignacy Bykowski (tł.)
Dwie Sułtanki : Powieść Turecka
Warszawa 1788

CoqMinNic

Józef Epifani Minasowicz (tł.)
Nic francuskie na nic polskie przenicowane albo Pochwała niczego przypisana nikomu
Warszawa 1769

CorMorszACyd

Pierre Corneille, Andrzej Jan Morsztyn (Morstin) (tł.)
Cyd albo Roderik, comedia hiszpańska z francuskiego języka przetłumaczona
Supraśl ca 1660

CornLeśFWen

Luigi Cornaro, Franciszek Michał Leśniewski (tł.)
Ludwika Kornarego Weneta O Pozytkach Zycia Wstrzemięzliwego Traktat I
Lwów 1765

CosChronCzam

Miron Costin
Chronika ziem mołdawskich i multańskich
1684
[w:]
Miron Costin
Latopis ziemi mołdawskiej i inne utwory historyczne

CosHistCzam

Historia
1684
[w:]
Miron Costin
Latopis ziemi mołdawskiej i inne utwory historyczne

CourtBuchuOsińNauka

Nauka o gatunkach i szukaniu rudy żelazney, topieniu iey w piecach wielkich i dymarkah, robieniu miechów drewnianych, stawianiu pieców na topieniu rudy ; o fryszerkach i fryszowaniu żelaza surowego, laniu naczen żelaznych ; o robieniu stali z żelaza ciągłego albo surowego
Warszawa 1782

CycNagMowy


1763

CzacFMowa

Mowa J. W. JMci Pana Czackiego Podczaszego Koronnego Na Seymie Elekcyi 1764to. 5. Septembris, Pod Szopą z okayi [!] Pactorum Conventorum y innych przyczyn Miana
1764

CzacFSkarga

Skarga Ubogiey Szlachty Na otworzone w Polszcze Konwikty, Podczas Seymikow zaniesiona
s. l. 1758

CzacTKonst

O Konstytucji 3 maja roku 1791
s. l. 1791

CzacTPraw

O litewskich i polskich prawach, o ich duchu, źródłach, związku i o rzeczach zawartych w pierwszym Statucie dla Litwy 1529 roku wydanym
Warszawa 1800

CzacTRef

Refleksje nad uszkodzeniem dla krajów polskich
s. l. 1790

CzapFMyśl

Myśl szczera jak być dobrym mężem i ojcem każdemu z powołania przystoi
s. l. 1787

CzapJWiad

[Inc.:] Wiadomo czynię, komu o tym wiedzieć nalezy [...]
Toruń 1739

CzaplZab

Celestyn Czaplic
Zabawy : Quæramus, seria, ludo. Cz. 1
Poczajów 1787

CzapMListy


1744-1759

CzartAKDef

Definicje różne przez pytania i odpowiedzi dla Korpusu Kadetów
Warszawa 1774

CzartAKKawa

Kawa. Komedya W Jednym Akcie.
Warszawa 1779

CzartAKKawaPrzedm

Przedmowa [w:] Kawa. Komedya W Jednym Akcie.
Warszawa 1779

CzartAKList

List o dramatyce
Warszawa 1779

CzartAKPanna

Panna na wydaniu : komedya we dwoch aktach
Warszawa 1771

CzartAKPannaPrzedm

Przedmowa [w:] Panna na wydaniu : komedya we dwoch aktach
1771

CzartAKUstan

Ustanowienie względem weteranów
s. l. 1774

CzartListy

Czartoryski Michał, Kopie listów do [...] Krzysztofa Paca [...] i innych pism, rkp.
1677-1678

CzerComp

Compendium ferculorum albo zebranie potraw
1682

CzerDwór

Dwór ... S.a...Lubomirskiego, b.m. 1697.
1697

CzerwiakDyser

Dysertacja o szlachetności, potrzebie i użytku chirurgii
Kraków 1791

CzerwiakWywód

Wywód o narzędziach cerulickich
1779

CzęstEkspRokLub

Na częstochowski eksperyment
1661
[w:]
Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego

CzyżAlf

Alfurkan Tatarski...
1617

CzyżKTestBork

Katarzyna Czyżowa
K. Czyżowa, [Testament]
1671
[w:]
Dekret w niebieskim ferowany parlamencie, Wybór testamentów z XVII-XVIII wieku 134-137

DachDialOkoń

Dachnowski J. K., Dyjalog o cudownym Narodzeniu... (1621), [w:] Staropolskie pastorałki ..., oprac. J. Okoń, Wrocław 1989, s.45-63.
1621
[w:]
Staropolskie pastorałki dramatyczne

DamKuligKról

J. Damasceński, tłum. M. I. Kuligowski , Królewic indyjski ..., Kraków 1688.
1688

DanKolaDyk

Nowy wielki dykcjonarz
1743-1745

DanOstSwada

Swada polska i łacińska…
1745

DasHünDict

Piotr (Rauchfuss) Dasypodius
Dasypodius catholicus …
1642

DecPerorCz III


1606
[w:]
61-71

DefoeAlbRobin

Przypadki Robinsona Krusoe : Z Angielskiego ięzyka na Francuski przełożone y skrocone Od Pana Feutry, Teraz Oyczystym ięzykiem Wydane. T. 2
Warszawa 1775

DefRokCz II


[w:]
Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608, t. 2, Proza 440-442

DeklKoniec

Deklaracja wojska....
1628
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 68-70

DeklPisCz II

Deklaracya pisma pana Wojewody krakowskiego, w Stężycy miedzy ludzie podanego
[w:]
Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608, t. 2, Proza 313-328

DekrZam

Dekret O zamęczenie przez Zÿdow Dziecięcia Katolickiego, Ferowany w Grodzie Żytomirskim.
1753

DekrŻmud

Dekrety sądowe z zamku żmudzkiego
1655

DelicWłos

Delicye zięmie włoskiey abo prawdziwe y istotne opisanie, co tylko we włoskich kraiach [...] znayduie się raritet, z doskonałym drog y odległości [...] okrysleniem, przytym y opisanie monety [...] / przez iednego Anonima z niemieckiego na polski przełumaczone ięzyk, z doskonalszym przydatkiem y opisaniem niektorych mieysc.
1665

DembowAPunkt

Punkt honoru
s. l.

DembowAPunktBar II

Punkt Honoru
1749
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 2

DembowJGłos

Głosy Polaka do współziomków
Warszawa 1794

DembowJPodat

O Podatkowaniu
Kraków 1791

DembPrzew

Wojciech Dębołęcki, Dembołęcki (Dębołęcki) z Konojad
Przewagi elearów...(1623)
1623

DembWyw

Wywód jedynowłasnego państwa świata
1633

DepWoer

Wie Etzliche gebräuchliche Sachen auff Teutsch, Schwedisch, Polnisch und Lettisch zu benennen seynd, Riga 1705.
1705

DębMowFil

Różne mowy polityczne i sejmowe.
1727
[w:]
Filozofia i myśl społeczna w latach 1700 - 1830, T. 1, okres saski 1700 - 1763

DębskiTryb

Trybunał Niebieski Na Ziemi Vice Boski z Bogiem Pod Prezydencyą Krzyza W Jasnie Wielmoznym Jegomosci Xiędzu Dominiku Na Siennie Sieninskim, Dziekanie Gnieźninskim [...] Jasnie Osvvieconego Trybunału Koronnego Prezydencie
Kalisz 1721

DialBożOkoń

Dialog na Boże Narodzenie (XVII/XVIII)
1700
[w:]
Staropolskie pastorałki dramatyczne

DialChrysOkoń

Dialog na Narodzenie Chrystusa (ok. 1651)
1651
[w:]
Staropolskie pastorałki dramatyczne

DialDzieńOkoń

Dialog na dzień Narodzenia
1641-1643
[w:]
Staropolskie pastorałki dramatyczne

DialJezOkoń

Dialog o Narodzeniu Pana naszego Jezusa Chrystusa (1704-1709)
1704-1709
[w:]
Staropolskie pastorałki dramatyczne

DialKrótOkoń

Dialog krótki na święto narodzenia Pana Naszego Jezusa Chrystusa
1601-1650
[w:]
Staropolskie pastorałki dramatyczne

DialNarOkoń

Dialog o Bożym Narodzeniu (XVII/XVIII)
1700
[w:]
Staropolskie pastorałki dramatyczne

DialPańOkoń

Dialog o Narodzeniu Pańskim (1661)
1661
[w:]
Staropolskie pastorałki dramatyczne

DialŚwiętOkoń

Dialog na święto Narodzenia (po 1656)
1656
[w:]
Staropolskie pastorałki dramatyczne

DiarKriegSej

Diariusz sejmiku średzkiego z 1672 r.
1672
[w:]
Sejmiki Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVII i XVIII wieku

DiarKwarKoniec

Diariusz ...wojska kwarcianego...
1626-1628
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 11-41

DiarPodKoniec

Diariusz drugi pogrzebu ...Koniecpolskiego
1646

DiarPogKoniec

Dyariusz pogrzebu …Koniecpolskiego
1646

DiarRel

Diariusz albo relacja sollemnis gratiarum actionis w Krakowie celebratae
1717

DiarSejm

Diariusz Sejmu … 1701-1702
1701-1702

DiarSejm1672

Diariusz sejmu warszawskiego w roku 1672 drugiego...
1672

DiarSejm1733

Dyaryusz Seymu Walnego Electionis pod czas Interregnum de Anno M DCCXXXIII. d. 25. Aug.
Warszawa 1733

DiarSejmKon

Diariusze sejmów ..., [w:] Diariusze sejmowe wieku XVIII,t.3,W-wa 1913.
1750-1758

DiarSmolKoniec

Sprawy...i diariusz...z pod Smoleńska
1633-1634
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 435-444

DiarWied

Diariusz całego obleżenia wiedenskiego od Turkow… Warszawa 1683.
1683

DictCalCz II


[w:]
Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608, t. 2, Proza 78-80

DłusUwagi

Uwagi W Sprawie Ordynacyi Ostrogskiey : Rozroznione Zdania Do Jednomyslnosci Prowadzące [...] : Ku Łatwieyszemu Pojęciu Na Częsci Y Kwestye Podzielone Roku 1754
s. l. 1754

DmochCnota

Franciszek Ksawery Dmochowski
O cnotach towarzyskich i występkach im przeciwnych
Warszawa 1787

DmochStan

Franciszek Ksawery Dmochowski
Do Stanów Z okoliczności Uchwały Sto Tysięcy Woyska : [Inc.:] Już los Polski na woli obcey nie iest więcey [...]
Warszawa 1788-1791

DmochSztuka

Franciszek Ksawery Dmochowski
Sztuka Rymotworcza : Poema we Czterech Piesniach
Warszawa 1788

DniZab

Dni zabawne ofiarowane królowi...
1700-1750

DobKKronRzecz

Kronika
1700
[w:]
Rzeczpospolita w dobie upadku 1700-1740. Wybór źródeł

DobraDuchRzecz


1726
[w:]
Rzeczpospolita w dobie upadku 1700-1740. Wybór źródeł

DobrGram

Dobracki M., Gramatyka polska…, Wrocław 1669.
1669

DobrPol

Dobracki M., Polityka polska..., Gdańsk 1690
1690

DodFil

Filozof Indyiski albo Nauka Zycia szczęśliwego w społeczności w niewielkiey liczbie naywybornieyszych Ustaw Nauki obyczayney zebranych przez Iednego starego Bramina zamknięta narożne ięzyki: Chiński, Angielski, Francuski, z tego zaś na Polski Przetłumaczona
Kraków 1770

DolBitKontr

Doliwski M.,Bitwa...,[w:] Z.Nowak, Kontrreformacyjna satyra, Gdańsk 1968, s. 308-314.
1641
[w:]
Kontrreformacyjna satyra obyczajowa w Polsce XVII wieku

DolNowKontr

[Doliwski M., Nowiny…,[w:] Z. Nowak, Kontrreformacyjna satyra..., Gdańsk 1968, s. 315-323.
1641
[w:]
Kontrreformacyjna satyra obyczajowa w Polsce XVII wieku

DomosMęd

Bernard Domosławski
Mędrek lingwista czyli zdanie o szacunku i nabyciu potrzebnym uczonych języków
Sandomierz 1786

DomPrzyp


DoniesPokaz

Doniesienie o pokazie figur mechanicznych w Warszawie
Warszawa 1770

DoniesSiem

Doniesienie W Sjemjatyczach : [Inc.:] Kurs babienia poczynaiący się nazaiutrz po nowym roku, a trwać maiący, przez trzy Miesiące, bez żadney opłaty przypomina się Publiczności [...]
Warszawa? 1790

DorHip I

Krzysztof Dorohostajski
Hippica To iest O Koniach Xięgi
Kraków 1603

DorHip II

Krzysztof Dorohostajski
Hippiatria ábo O Koniach Kśięgi Trzecie
Kraków 1603

DorHipTur

Krzysztof Dorohostajski
Dorohostajski Krzysztof, Hippika to jest nauka o koniach, wyd. K. J. Turowski, Kraków 1861
1603

DorKTestAug

Dorohostajski K., Testament ... , [w:] U. Augustyniak, Testamenty..., Warszawa 1992, s.132-138.
[w:]
Testamenty ewangelików reformowanych w Wielkim Księstwie Litewskim

DorWTestAug

Testament
1992
[w:]
Testamenty ewangelików reformowanych w Wielkim Księstwie Litewskim

DośwGosp

Anonim
Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 strona / karta 1 liczba skanów:198 skan nr 1 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 skan nr 2 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 skan nr 3 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 1 skan nr 4 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 2 skan nr 5 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 3 skan nr 6 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 4 skan nr 7 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 5 skan nr 8 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 6 skan nr 9 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 7 skan nr 10 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 8 skan nr 11 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 9 skan nr 12 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 10 skan nr 13 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 11 skan nr 14 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 12 skan nr 15 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 13 skan nr 16 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 14 skan nr 17 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 15 skan nr 18 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 16 skan nr 19 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 17 skan nr 20 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 18 skan nr 21 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 19 skan nr 22 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 20 skan nr 23 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 21 skan nr 24 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 22 skan nr 25 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 23 skan nr 26 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 24 skan nr 27 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 25 skan nr 28 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 26 skan nr 29 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 27 skan nr 30 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 28 skan nr 31 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 29 skan nr 32 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 30 skan nr 33 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 31 skan nr 34 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 32 skan nr 35 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 33 skan nr 36 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 34 skan nr 37 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 35 skan nr 38 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 36 skan nr 39 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 37 skan nr 40 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 38 skan nr 41 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 39 skan nr 42 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 40 skan nr 43 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 41 skan nr 44 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 42 skan nr 45 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 43 skan nr 46 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 44 skan nr 47 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 45 skan nr 48 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 46 skan nr 49 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 47 skan nr 50 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 48 skan nr 51 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 49 skan nr 52 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 50 skan nr 53 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 51 skan nr 54 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 52 skan nr 55 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 53 skan nr 56 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 54 skan nr 57 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 55 skan nr 58 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 56 skan nr 59 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 57 skan nr 60 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 58 skan nr 61 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 59 skan nr 62 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 60 skan nr 63 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 61 skan nr 64 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 62 skan nr 65 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 63 skan nr 66 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 64 skan nr 67 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 65 skan nr 68 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 66 skan nr 69 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 67 skan nr 70 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 68 skan nr 71 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 69 skan nr 72 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 70 skan nr 73 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 71 skan nr 74 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 72 skan nr 75 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 73 skan nr 76 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 74 skan nr 77 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 75 skan nr 78 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 76 skan nr 79 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 77 skan nr 80 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 78 skan nr 81 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 79 skan nr 82 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 80 skan nr 83 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 81 skan nr 84 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 82 skan nr 85 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 83 skan nr 86 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 84 skan nr 87 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 85 skan nr 88 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 86 skan nr 89 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 87 skan nr 90 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 88 skan nr 91 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 89 skan nr 92 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 90 skan nr 93 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 91 skan nr 94 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 92 skan nr 95 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 93 skan nr 96 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 94 skan nr 97 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 95 skan nr 98 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 96 skan nr 99 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 97 skan nr 100 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 98 skan nr 101 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 99 skan nr 102 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 100 skan nr 103 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 101 skan nr 104 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 102 skan nr 105 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 103 skan nr 106 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 104 skan nr 107 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 105 skan nr 108 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 106 skan nr 109 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 107 skan nr 110 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 108 skan nr 111 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 109 skan nr 112 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 110 skan nr 113 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 111 skan nr 114 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 112 skan nr 115 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 113 skan nr 116 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 114 skan nr 117 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 115 skan nr 118 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 116 skan nr 119 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 117 skan nr 120 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 118 skan nr 121 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 119 skan nr 122 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 120 skan nr 123 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 121 skan nr 124 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 122 skan nr 125 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 123 skan nr 126 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 124 skan nr 127 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 125 skan nr 128 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 126 skan nr 129 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 127 skan nr 130 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 128 skan nr 131 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 129 skan nr 132 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 130 skan nr 133 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 131 skan nr 134 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 132 skan nr 135 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 133 skan nr 136 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 134 skan nr 137 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 135 skan nr 138 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 136 skan nr 139 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 137 skan nr 140 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 138 skan nr 141 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 139 skan nr 142 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 140 skan nr 143 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 141 skan nr 144 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 142 skan nr 145 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 143 skan nr 146 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 144 skan nr 147 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 145 skan nr 148 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 146 skan nr 149 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 147 skan nr 150 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 148 skan nr 151 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 149 skan nr 152 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 150 skan nr 153 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 151 skan nr 154 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 152 skan nr 155 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 153 skan nr 156 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 154 skan nr 157 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 155 skan nr 158 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 156 skan nr 159 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 157 skan nr 160 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 158 skan nr 161 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 159 skan nr 162 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 160 skan nr 163 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 161 skan nr 164 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 162 skan nr 165 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 163 skan nr 166 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 164 skan nr 167 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 165 skan nr 168 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 166 skan nr 169 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 167 skan nr 170 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 168 skan nr 171 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 169 skan nr 172 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 170 skan nr 173 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 171 skan nr 174 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 172 skan nr 175 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 173 skan nr 176 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 174 skan nr 177 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 175 skan nr 178 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 176 skan nr 179 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 177 skan nr 180 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 178 skan nr 181 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 179 skan nr 182 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 [1] skan nr 183 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 [1r] skan nr 184 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 [1v] skan nr 185 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 [2r] skan nr 186 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 [2v] skan nr 187 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 [3r] skan nr 188 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 [3v] skan nr 189 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 [4r] skan nr 190 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 [4v] skan nr 191 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 [5r] skan nr 192 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 [5v] skan nr 193 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 [6r] skan nr 194 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 [6v] skan nr 195 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 [7r] skan nr 196 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 [7v] skan nr 197 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 skan nr 198 obiektu Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2 Doswiadczenia W Gospodarstwie, Ogrodnictwie, Rękodziełach, w Lekarstwach Wieyskich &c : Z ustanowionych na to po niektorych Kraiach społeczności Akademickich, z różnych Autorów y Manuskryptów domowych Zebrane. T. 2
Warszawa 1792

DresVoc

Vocabularium Wie Etzliche gebräuchliche Sachen Auff Teutsch, Lateinisch, Polnisch und Lettisch auszusprechen seynd [Wokabularz ... z niemieckiego, łacińskiego, polskiego i łotewskiego].
1688

DrewsWybór

Wybor krolestw abo krotkie opisanie czterech swiata części Afryki Ameryki Azyi y Europy [...] zamykaiące się w nich osobliwości wyrazaiący
Kalisz 1744

DrobOpow

Drobiszewski H., Opowieści z dziejów polskich…, (1651-1700), rkp. Bibl. Czart.
1651-1700

DrobTuszInf

Informacja … z lat 1648-1703, rkp. Bibl. Jagiel.
1690-1706

DrużbDroga

Kasper Drużbicki
Droga doskonałosci Chrzescianskiey, na trzy czesci rozłozona, z Poważnych Autorow Duchownych zebrana , i wszytkich Stanow ludziom do uzywania łacnego Przez X. Kaspra Druzbickiego, Societatis Iezu, sposobiona. A Przewielebney JMći. Pannie Doroćie Olszewskiey Xięni Chełmińskiey i Wielebnemu Klasztoru Chełmińskiego Zgromadzeniu, ofiarowana
Kalisz 1665

DrużZbiór

Elżbieta Drużbacka
Drużbacka E., Zbiór rytmów…, Warszawa 1752.
1746-1752

DudzZbiór

Zbiór rzeczy potrzebniejszych do wydoskonalenia się w ojczystym języku służących
Wilno 1776

DuhBrzPDzieło

Henri Louis Duhamel Du Monceau, Paweł Ksawery Brzostowski (tł.)
Dzieło O Rolnictwie. T. 1
Wilno 1770

DuhMałachJSpos

Henri Louis Duhamel Du Monceau, Jacek Małachowski (tł.)
Sposob Robienia Węglow czyli Sztuka Węglarska...
Warszawa 1769

DunTestPop

Marianna Duninowa
[Testament]
Poddubce (dziś: Poddębce) 1703

DuńCiek

Ciekawosc o komecie roku panskiego MDCCXLIV z dalszą swiatła, obrotu y procedencyi iego koniekturą az do skonczenia apparicyi na horizoncie zamoyskim przez M. Stanisława z Łazow Dunczewskiego ...
Zamość 1744

DuńKal

Stanisław Józef Duńczewski
Kalendarz polski i ruski na rok Panski 1741, po przestępnym pierwszy, po przybyszowym wtory
Lwów 1741

DuńKal1731Rzecz


1731-1740
[w:]
Rzeczpospolita w dobie upadku 1700-1740. Wybór źródeł 4-8

DworRokLub

PACIERZ DWORSKI
[w:]
Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego

DwórHunGęb

Opis dworu w Honiatyczach z 1722 r.
1722
[w:]
Materiały źródłowe do dziejów kultury i sztuki XVI-XVIII w.

DwórMłynGęb

Opis dworu w Młyniszczach
1722
[w:]
Materiały źródłowe do dziejów kultury i sztuki XVI-XVIII w.

DyakDiar

Diariusz wiedeńskiej okazji
1717-1720

DykcFranc

Wojciech Laktański
DYKCYONARZYK Francuzki z krotką Informacyą O Pronuncyacyi y przydaniem Rozmow Francuzkich Ad usum Collegii Vilnensis Nobilium Scholarum Piarum
1757

DyskMęż

Wojciech Laktański
Dyskurs dwunastu mężatek, jednej wdowy
s. l. ca 1799

DyskRokCz II


1606
[w:]
Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608, t. 2, Proza 421-434

DyskSzlachCz II


1606
[w:]
Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608, t. 2, Proza 443-449

DyskZacCz II


1606
[w:]
Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608, t. 2, Proza 357-393

DziałTWilkKutrz

Tomasz Działyński
Działyński T., Wilkierz…,w: Polskie ustawy…, Archiw. Komisji Prawn. t. XI, Kraków 1938.
1629-1705
[w:]
Archiwum Komisji Prawniczej PAU, t. 11 174-194

DzienPolit


DzienTatom

Dziennik podróży po obcych krajach
1660-1663

DzieńIm

Anonim
W Dzień Uroczystych Imienin J. W. Wojewodziny Inowrocławskiey Franciszki Xaweryi z Kozminskich Mycielskiey uprzeyme zyczenia zkłada wielolicznymi łaskami obowiązane Leszno. Dnia 3. Grudnia 1785. Roku
Leszno 1785

DziękKoniec

Dziękowanie Jego Mści Panu Woiewodzie... (Stanisławowi Koniecpolskiemu) na Seymie 1626
1626
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 239-239

DzwonRusz

Jan Dzwonowski
Niepospolite ruszenie abo Gęsia wojna
1621

DzwonStatColumb


DzwonStatGrzesz

Jan Dzwonowski
Statut Jana Dzwonowskiego, to jest Artykuły prawne jako sądzić łotry i kuglarze jawne
1611
[w:]
Antologia literatury sowizdrzalskiej

EckAg

Agenda : to jest porządek kościołow ewanjelickich księstwa oleśnickiego y innych do niego należących powiatow...
Brzeg 1715

EinOrg

Organizacja dla szpitala wileńskiego
Wilno 1800

EisenNauka

Nauka o powszechnym roślin suszeniu, cz. 1
Warszawa 1789

EkscCar

Ekscerpt z listu do cara posła Piotra Tołstoja, rezydującego u Porty
1710

EkscListRzecz


1704
[w:]
Rzeczpospolita w dobie upadku 1700-1740. Wybór źródeł

EksprBat

Ekspresja batalii wygranej nad rzeką Pronią pod Leśną 9 października 1708

EksRokLub

Ekspedycja dworska…(1665)
1665
[w:]
Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego

EkstraktWiad

Ekstrakt wiadomości o batalii feldmarszałka Szeremetjewa, którą miał z generałem szwedzkim Lewenhauptem w Kurlandii 25 lipca w sześciu milach od Mitawy
1725

ElżbPod

[Uniwersał dotyczący zbiegłych z Imperium Rosyjskiego : Inc.:] Ponieważ iako dość wiadomo Nasze dziedziczne poddani [...]
s. l. 1755-1756

ErnHand

Jan Ernesti
Polnisches Hand-Büchlein
1689

ErnSłowPolPom IV

M. Cybulski, O języku polskim..., [w:] Polszczyzna regionalna..., t.4,W-wa 1991.
1701
[w:]
Polszczyzna regionalna Pomorza, t. 4.

ErZrzenAnKontr

Anatomia Martynusa Lutra Erazma z Roterdama... Przełożona z niemieckiego ... przez Iana Zrzenczyckiego
1619
[w:]
Kontrreformacyjna satyra obyczajowa w Polsce XVII wieku

EysKonc

Marcin Eysymont
Koncyliacya Autora Podstolego z Lucińskim Przebranym [w:] Spor Rymotworski Między Chwalcami Miodu Y Wina, Koncyliacyą Posrzedniczą Zagodzony
Warszawa 1780

EysMoeris

Moeris. Ekloga, czyli duma pasterska, wychowanie i spoczynek młodzi opiewająca przez najświetniejszym panem Stanisławem Augustem, królem polskim, w. księciem lit., a w rymach wiejskich poliarchem
Warszawa ? 1776

EysWino

Marcin Eysymont
Inc. [Kogo nie stać na wino...], [w:] Spor Rymotworski Między Chwalcami Miodu Y Wina, Koncyliacyą Posrzedniczą Zagodzony
Warszawa 1780

FalŻycie

Panskie Zycie Panska Smierc. Panska W Niebie Korona. Jaśnie Oświeconey Xsięzny Maryanny Z Lvbomirskich Sangvszkowey Na Wisniczu Jarosławiu Tarnowie. Hrabiny [...]. Przy Smiertelnego Prochu Depozycie. [...]
Lublin 1729

FelAKoś

Do Kościuszki

FenPodosRoz

François de Salignac de La Mothe Fénelon, Franciszek Aleksander Podoski (tł.)
Rozmowy Wielkich Krolow Y Sławnych Męzow w Polach Elizeyskich z Powiesciami Zabawnemi Dla wydoskonalenia Młodego Krolewicza Napisane. T. 2
Warszawa 1786

FenTrocTel

François de Salignac de La Mothe Fénelon, Abraham Michał Trotz (Troc) (tł.)
Przypadki Telemaka Syna Ulisesa / Przez [...] Franciszka De Salignac De La Motte Fenelona [...] po Francusku napisane a teraz na Polski ięzyk przełożone y kopersztychami przyozdobione. Pierwsza Edycya
Lipsk 1750

FenTrocTelDoś

Przypadki ...
1750
[w:]
Wokół “Doświadczyńskiego”. Antologia romansu i powieści

FiałMowa

Marcin Fiałkowski
Mowa o użytku z nauk publiczną dzis instrukcyą w narodzie składających przez Marcina Fiałkowskiego nauczyciela wymowy przy otwarciu szkół R. 1787 A. października w Krakowie miana
s. l. 1787

FieldZabłPodrz

Podrzutek Czyli Historya Tom-Dżona, t. 1
Warszawa 1773

FilipLeo

Leo Filozof, Cesarz Wschodni : Tragedia Przy powitaniu od Szkół Lwowskich Societatis Jesu [...] Pana Jana, Klemensa, Hrabi Na Ruszczy [...] Branickiego [...]
Lwów 1754

FirETestLeś

Testamenty Józefa … Elżbiety z Frąckiewiczów Firlejowej
1707

FirJTestLeś

[Firlej J.], Testamenty …, oprac. J. Ewa Leśniewska, Łęczna 1998.
1696

FiteProkopRozm

Rozmowki Komedyiki Powiastki Obyczaiowe dla małych dzieci
Kraków 1786

FloresLek

José Felipe Flores, Anonim (tł.)
Lekarstwo Proste, Łatwo Y Mało Kosztuiące Nowo odkryte w Krolestwie Gwatymala a części Nowey Hiszpanii w Ameryce Połnocney do zupełnego y pewnego wyleczenia Szankru, Trędu y w ogolności tego wszystkiego, co należy do Chorob Wenerycznych, służące, a do poięcia wszystkich obiaśnione
Warszawa 1784

FlorianBykBat

Jean-Pierre Claris de Florian, Ignacy Bykowski (tł.)
Batchmendy : Powieść Perska
Mińsk 1790

FlorTriling

Flores Trilingves Ex viridariis lingvarum decerpti, sive Sententiae Latino-Germanico-Polonicae Nec non Proverbia, Phrases et quicquid in dictis lingvis apte, faceté, acuté et erudite dictum ex lectione auctorum et usu loquendi observabatur In Hunc libellum ceu corollam collecti et In gratiam juventutis et aliorum lingvarum harum in Terris Prussiae maxime usitarum, amatorum in lucem editi a D. G. C. H.
Gdańsk 1702

FontenDębRoz

Bernard Le Bovier de Fontenelle, Eustachy Dębicki (tł.)
Rozmowy O Wielosci Swiatow
Warszawa 1765

FontenTrzcińHist

Bernard Le Bovier de Fontenelle, Andrzej (Jędrzej) Jan Kanty Trzciński (tł.)
Historya o wyroczniach poganskich
Warszawa 1777

FontJJakBajki

Bayki Ezopa Wybrane Wierszem Francuskim : Przez de la Fontaine ułożone a Przez Woyciecha Jakubowskiego [...] Polskim Językiem z przydatkami Wydane
Warszawa 1774

FontNLeszczHist

Historia Starego i Nowego Testamentu
1761

FormulAbszejt

Formularz abszejtowania kadetów
Warszawa 1774

FormulOblecz

Formularz obleczenia kadeta w mundur korpusowy
Warszawa 1774

FormulPrzyjm

Formularz przyjmowania kadetów do nowicjatu
Warszawa 1774

FormZeb

Krotkie Zebranie Wszystkich Nauk Ku Pozytkowi Młodzi Oboiey Płci
Warszawa 1768

ForStan

Stan niniejszej literatury angielskiej
Warszawa 1792

FraszNow

Jan z Kijan
Fraszki nowe sowizrzałowe
1615

FraszSow

Fraszki Sowiźrzała nowego
1614

FrączDel

Maciej Frączkiewicz
Delicye Dziecinne S. Mikołay Biskvp Mirenski y iedyna serca ich pociecha Kolęda Duchowna [...] dobrą pobożną a łatwą do poięcia [...] edukacyą daiąca. Y [...] iak Pana Boga [...] poznawać y kochać skutecznych sposobow navczaiąca
Kraków 1748

FredJKoniec

Od ...J. M. Fredra… list
1628
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 70-73

FredJŻaKoniec

List do J. Żadzika
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 145-147

FredKon

Andrzej Maksymilian Fredro
ANDRZEIA MAXIMILIANA FREDRA, Potrzebne Consideratie około Porządku Woiennego, y Pospolitego Ruszenia Przez FRANCISZKA GLINKĘ z RAFAŁOW do Druku Podáne. A teraz z Przydátkiem SPORZĄDZENIA OECONOMIEY WOIENNEY. Y Sposobu, iákoby Woyska Rzeczypospolitey mogły być wdobrym porządku zátrzymáne, Powtornie przedrukowáne: W SLVCKV, Roku Páńskiego 1675.
1670-1675

FredPiech

B. Lipowski [Fredro A. M.!!], Piechotne ćwiczenia…, Kraków 1660,
1660

FredPrzysł

[Fredro A. M.], Przysłowia mów potocznych ..., Kraków 1659.
1659

FrydInst

Instrukcia W Sztuce Woienney Od Krola Jmci Pruskiego Dana Generałom Swoim
Warszawa 1772

FrydOpatrz

Ustanowienie względem opatrzenia ubogich i zupełnego zniesienia żebractwa w Śląsku
Wrocław 1776

FrydPardon

Generalny pardon, dla od woyska krola jego mości pruskiego zbiegłoych [!] desertorow y na woysko zapisanych kiedy rychley niż szesc miesięcy minie dobrowolnie się zas stawią, y że powracaiący desertorowie sześć talerow wezmą. D.d. z Berlina d. 31. Decembr. 1744
Wrocław 1745

FrydSporz

Wznowione powszechne Taxae- Stolae sporządzenie, dla samowładnego Xięstwa Sląska, podług ktorego tak auszpurskiey konfessyi iak katoliccy fararze, kaznodzieie i kuratusowie zachowywać się powinni. Sub Dato z Berlina, d. 8. Augusti 1750

FrydWilhObwieszcz

Obwieszczenie względem przytrzymania i ścigania dezerterów
Białystok 1788

FrydWykorz

Ustanowienie dla lepszych Na Wykorzenienie tułaiącego się hultaystwa sposobow
Wrocław 1782

FurUważ

Astrosophiczne Uważanie o Ułożeniu powietrza, zdrowia i chorób, urodzaju i pochybieniu jego, o Pokoju i Wojnie, i inszych przydaiących się rzeczach
Gdańsk 1664

GalAlk

A L K O R A N MACHOMETOW Náuką heretycką y żydowską y pogańską napełniony. OD KOHELETHA CHRYSTUSOWEGO rosproszony y zgładzony. w Czernihowie Roku 1683. Mieśiąca máia 18. Dnia. w Typográphiey przeoświeconego w Bogu Iego Ms: Oyca ŁAZARZA BARANOWICZA Práwosławnego Archiepiskopa Czernihowskiego Nowogrodskiego y wszystkiego Siwierza. Metropoliey Kiiowskiey Administratora,za iego Błogosławieństwem przez Wielebnego w Bogu Oyca IOANICIUSZA GALATOWSKIEGO Archimandrytę Czernihowskiego Ieleckiego światu obiawiony
Czernihów 1683

GałHTestBork

[Testament]
1705
[w:]
Dekret w niebieskim ferowany parlamencie, Wybór testamentów z XVII-XVIII wieku

GarczAnat

c polskiej, Warszawa 1753.
1753

GarczAnatFil

Anatomia Rzeczypospolitej Polskiej.
1750
[w:]
Filozofia i myśl społeczna w latach 1700 - 1830, T. 1, okres saski 1700 - 1763

GawarDzien

Dziennik podróży [...] Jana i Marka Sobieskich [...] (1646–1648)
1646-1648

GawathOff

Gawath J., Officium albo usługa codzienna, Wilno 1693.
1693

GawBukBar II

Gawiński J., Bukolika..., [w:] Poeci polskiego baroku..., Warszawa 1965,opr. J. Sokołowska i K. Żukowska, t.II, s.125-138.
1668-1681
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 2

GawDworz

Jan Gawiński
Gawiński J., Dworzanki…, Kraków 1664.
1664

GawdzicPast

Feliks Gawdzicki (Gaudzicki)
Pasterka Fillis y Tyrsys
Warszawa 1775

GawHelBar II

Gaj zielony... [Helikon]
1650-1684
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 2

GawPieśBar II

Pieśni
1640-1684
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 2

GawrUwagi

Uwagi o naturze pieniędzy y o wexlarstwie
1792

GawSiel

Jan Gawiński
Gawiński Jan, Sielanki..., Kraków 1650.
1650

GawTarcz


GazetaWarsz

Gazeta Warszawska
Wilno 1774-1793

GazKor

Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego
Warszawa

GazNarWil


Wilno 1794

GazPol

Gazety Polskie (i Cudzoziemskie), Warszawa 1735, 1736.
1735-1736

GazRel

Gazeta z Warszawy i relacja o koronacji króla Stanisława Leszczyńskiego
1705

GazRząd

Gazeta Rządowa
Warszawa 1794

GazWarsz


1701-1702

GazWil

Gazety Wileńskie
1761-1792

GdacArdBor

Adam Gdacjusz (Gdak)
Gdacjusz A., Ardens Irae..., [w:]: A. Gdacjusz, Wybór pism, Warszawa 1969.
1644

GdacArdPrzedBor

Adam Gdacjusz (Gdak)
[Przedmowa do drugiego]: Ardens ...,
1644
[w:]
Wybór pism

GdacArdSzosBor

Adam Gdacjusz (Gdak)
Ardens ...szoste kazanie
1647
[w:]
Wybór pism

GdacBigBor

Adam Gdacjusz (Gdak)
Jesus! Biga quaestionum
1650
[w:]
Wybór pism

GdacGrzechBor

Adam Gdacjusz (Gdak)
Gdacjusz A., Dyszkurs o grzechach, [w:]: A. Gdacjusz, Wybór Pism, Warszawa 1969.
1682

GdacJesBor

Adam Gdacjusz (Gdak)
Gdacjusz A., Jesus! Trias quaestionum… [w:]A.Gdacjusz,Wybór Pism,W-wa 1969.
1660
[w:]
Wybór pism

GdacKon

Adam Gdacjusz (Gdak)
Gdacjusz A., Dyszkurs o pijaństwie Kontynuacja, Brzeg 1681
1681

GdacOłtBor

Adam Gdacjusz (Gdak)
Gdacjusz A., Trojaki o ołtarzach...dyszkurs, w: A.Gdacjusz, Wybór pism, Warszawa 1969.
1688

GdacPan

Adam Gdacjusz (Gdak)
O PANSKIM Y SZLACHECKIM, álbo, RYCERSKIM STANIE DYSZKURS, Po ktorym w osobliwym Szkrypcie nástąpi KWESTYJEY o POJEDYNKACH Jeśli kto kogo ná pojedynek wyzwáć, á wyzwány bez obrázy sumnienia nań stáwić się może etc. CONTINUATIO, álbo Konanie Spisane/ y świádectwy Zacnych Uczonych y Záwołánych Mężow przez wszytkie litery Objecádłowe objáśnione Od X. ADAMA GDACIUSA, Fárárza Kluzborskiego.
Brzeg 1679

GdacPij

Gdacjusz A., Dyszkurs o pijaństwie, Brzeg 1681.
1681

GdacPojBor

Adam Gdacjusz (Gdak)
Kwestya o pojedynkach ...
1674

GdacPojKonBor

Adam Gdacjusz (Gdak)
Gdacjusz A., Kwestya o pojedynkach... kontynuacja w: A.Gdacjusz, Wybór, Warszawa 1969.
1674

GdacPolig

Kwestya o Polygamijey Albo Wielozenstwie ...
1684

GdacPostBor

Adam Gdacjusz (Gdak)
Gdacjusz A., Postilla popularis… w: A. Gdacjusz, Wybór pism, Warszawa 1969.
1650

GdacPrzyd

Adam Gdacjusz (Gdak)
Gdacjusz A., Appendiks t.j. Przydatek do dyszkursu…, Brzeg 1680.
1680

GedGib

Friedrich Gedike
Gibraltar : Republikantskie tłomaczenie z Lipskiego Tydziennika, Miesiąca Maia 1783. Roku
Warszawa non ante 1783

GelPrzyp

Christian Fürchtegott Gellert
PRZYPADKI SZWEDZKIEY HRABINY G*** przez JMći PANA GELERTA Profesora Akademii Lipskiey Po Niemiecku napisane a teraz na Polski przełożone Język.
Lipsk 1755

GelStawPrzyjaciel

Przyjaciel ludzi: poema z niemieckiego
Warszawa 1800

GelSzymańListy

Christian Fürchtegott Gellert
Listy JMCi pana Gellerta [...]
Wrocław 1774

GenlisBot

Stéphanie Félicité du Crest Genlis
O botanice uważanej względnie co do edukacji
Kraków 1793

GenlisCzermAdele

Stéphanie Félicité du Crest Genlis, Karolina Czermińska (tł.)
Adele y Teodor Czyli Listy o Edukacyi Zawieraiące w sobie wszystkie maxymy i prawidła stosowne do trzech układow Edukacyi Dam, Męszczyzn i Osob przeznaczonych do rządu. T. 1
Kraków 1787

GenlisZnies

Stéphanie Félicité du Crest Genlis
O zniesieniu zakonnic; O edukacji publicznej kobiet i ludu
Kraków 1793

GenNisBad

Genealogia Nisidesa z Gratisem…
1635
[w:]
Polska satyra mieszczańska

GenRevCz III


1607
[w:]
384-393

GentLabŻycie

Zycie Przedziwnych Cnot y Akcyi Pełne W. Słvgi Bozey Rozy Maryi Serio Przeoryszy Klasztoru Fazańskiego, Zakonu Nayś: Panny Maryi z Gory Karmelu [...]
Lwów 1745

GeorOpis

Opisanie w treści miasta imperatorsko-rezydencjonalnego Petersburga
Warszawa 1792

GesCarŚmierć

Śmierć Abla
Lwów 1774

GesChodSiel

Sielanki Gesnera z niemieckiego oryginału na wiersz polski przerobione przez tłomacza książki Wiersz o człowieku
Kraków 1800

GiecyZiem

Ziemiopismo Powszechne Czasow Naszych Dawnego i Srzedniego Dotykaiące : Na Gwiazdarskie Naturalne I Dzieiopiskie Podzielone, Dla publiczney przysługi, a szczegulniey Narodowey Młodzi [...] krótko Zebrane ; Z przydatkiem wierszy [...]. T. 1
1772

GlosŚwięc

Glossa na “Nagrobek”
1662-1663
[w:]
Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego

GładBarwBad

Barwiczka dla ozdoby twarzy pánieńskiey.
1605
[w:]
Polska satyra mieszczańska

GłosEw

Głos anonima ewangelika...
1631

GninTurDyp

Źródła do poselstwa Jana Gnińskiego ... do Turcji w latach 1677 - 1678
1677-1678
[w:]
Dyplomaci w dawnych czasach

GoldDmochMec

Carlo Goldoni, Franciszek Ksawery Dmochowski (tł.)
Mecenas poczciwy: komedia we trzech aktach
Warszawa 1779

GollPam

Pamiętnik ... mieszczanina (1654)
1654

GorAryt

Jan Aleksander Gorczyn
Nowy sposób arytmetyki
1647

GorMuz

Tabulatura muzyki…
1647

GorzWol

[A. J. Żydowski ??], Gorzka wolność młodzieńska…(1670 – 1700), b. m. i r.
1670-1700

GostSpos

Wojciech Gostkowski
SPOSOB iákim GORY ZLOTE, SREBRNE, W PRZEZACNYM KROLESTWIE POLSKIM ZAPSOWANE NAPRAWIC. Radzić in publico Stanom Koronnym oboygá Narodow/ po wszystkim Páństwie Krolestwá Polskiego do vważánia/ PODANY.
1622

GośPos

POSELSTWO WIELKIE Jasnie Wielmoznego STANISŁAWA CHOMENTOWSKIEGO Wojewody Mázowieckiego od Nayiaśnieyszego Augusta II. KROLA POLSKIEGO Xiążęcia Sáskiego Elektorá y RZECZYPOSPOLITEY do Achmeta IV. SOŁTANA TURECKIEGO. WIELKIEGO z pełną mocą POSŁA z Szczęśliwym skutkiem przez láta 1712, 1713, 1714 ODPRAWIONE. Potomnych czásow pámięci y wdzięczności podáne wrzetelnym iegoż opisániu. Przez X. FRANCISZKA GOSCIECKIEGO Soc. Iesu.
1732

GośPosBar II

POSELSTWO WIELKIE JAŚNIE WIELMOŻNEGO STANISŁAWA CHOMENTOWSKIEGO WOJEWODY MAZOWIECKIEGO OD NAJAŚNIEJSZEGO AUGUSTA II, KRÓLA POLSKIEGO, KSIĄŻĘCIA SASKIEGO...
1732
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 2 453-464

GotterMedea

Friedrich Wilhelm Gotter, Anonim (tł.)
Medea y Jazon : melo-dramma
Warszawa 1781

GottPrawdy

Pierwsze prawdy całey filozofii, w ktorych wszystkie filozofskie nauki przyzwoitym porządkiem wyłożone i na dwie części podzielone są [...]
Warszawa 1760

GoussProkopPortret

Portret damy poczciwey, rozsądney y prawdziwie chrzescianskiey
Kraków 1779

GórnDem

Demon Socratis
1624

GórnDzieje

Górnicki Ł., Dzieje, [w:] Ł. Górnicki, Dzieła wszystkie, t. III, Warszawa 1886.
1637

GrabKTestAug

Testament ...
1992
[w:]
Testamenty ewangelików reformowanych w Wielkim Księstwie Litewskim

GrafPrzybListy

Françoise de Graffigny, Jacek Idzi Przybylski (tł.)
Listy Peruwianki
Warszawa 1784

GregPostPolPom VII

Gregoroviusz J., Postylla...[za] E.Umińska Kazania..., w: Polszczyzna...., t.7,W-wa 1996.
1763

GrochWiersze

Stanisław Grochowski
Wiersze i inne pisma co przebrańsze
1607

GrochWirydarz


1608

GrodDysk

Grodwagner J., Dyskurs o cenie pieniędzy teraźniejszej, b.m. 1632.
1632

GrodzHerbBar I

HERBY MIAST PRUSKICH
1965
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 1

GrodzLutBar I

NA LUTNIĄ JMKS. BARSKIEGO
1965
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 1

GrodzMisc

[Grodzi(e)cki A.], Miscellanea…, rkp. Bibl. PAN Kórnik nr 711.
1642

GrodzPrzes

Grodzi(e)cki A., Przestroga o tytułach i dygnitarstwach..., b.m. 1634.
1634

GröllObwieszcz

Obwieszczenie wydawcy
Warszawa 1779

GrzymKListSkrzyd

Grzymułtowski K.,[Listy..], w: Listy z czasów Jana III..... Kraków 1870, s. 3-28.
1683-1684

GuarPastor

Pastor Fido albo konterfekt wierny milosci
Toruń

GuldOn

Onomasticum trilingue…
1641

GurowRDzieje

Rafał Gurowski
Dzieie Pisma Swiętego, Ktore Oznaczaią Stworzenie Swiata, Oraz Inne Taiemnice : Rodowitym Rytmem Opisane Z Niektoremi Moralnosciami Ku Pozytkowi Duszom Niesmiertelnym Dla Publiczney Wiadomosci Podane
Łowicz 1782

GurowWUwiad

Uwiadomienie O Prawach Marszałkow Litewskich O Ustawach, Ich Władzy, Prerogatywach I Ich Juryzdykcyi Przez Jaśnie Wielmożnego Jmci Pana Władysława Gurowskiego Marszałka Wielkiego W. X. Litt. Zebrane Y Jego Krolewskiey Mci Podane
s. l. 1781-1790

GursMił

Walenty Gurski
Miłostki, [w:] Rozne Dzieła Wierszem i Prozą. T. 1
Warszawa 1785

GursWiersze

Walenty Gurski
Inne różne wiersze, [w:] Rozne Dzieła Wierszem i Prozą. T. 1
Warszawa 1785

GusovZbiór

Jan Gotfryd Gusovius
Zbior Nowy Dogmatycznych, y Moralnych Pieśni Gdańskich
Gdańsk 1781

GustPowst

Gustaw Waza, czyli powstanie Polski do rewolicji szwedzkiej zbliżone
s. l. 1794

GutzTraktat

Traktat O Ospie : W Ktorym Znaiomość tey choroby, obserwacye y sposob leczenia według zdania Nayslawnieyszych Dawnych, y Teraźnieyszych Doktorow, opisuie się
Warszawa 1758

GwagPaszkKron

Aleksander Gwagnin, Marcin Paszkowski (tł.)
Kronika Sarmacyey Europskiey[!] : W Ktorey Sie Zamyka krolestwo Polskie ze wszystkiemi Państwy, Xięstwy y Prowincyami swemi, tudzież̇ też Wielkie Xięstwo Lithew., Ruskie, Pruskie, Zmudzkie, Inflantskie, Moskiewskie y część Tatarow
1611

HabListKontr

Habspert N., List o Lisowczykach…, [w:] Z. Nowak, Kontrreformacyjna..., Gdańsk 1968, s. 340-344.
1620
[w:]
Kontrreformacyjna satyra obyczajowa w Polsce XVII wieku

HackPraw

Prawdźiwa Jedźina Do Nieba Z Pisma Swientego dokazana Droga. To jest Nauka Katolicka obśiengwujonc w sobie, co Pan Jezus objawił, Apostołowie [...] nauczali, a każdy do Zbawienia wierzyć powinien. Z Dokazem ktorego Wieku mianowitsze Kacerstwa powstały, a potempione były : Jak też z przydanim Niektorych nabożnych Modlitw, a Przyprawy ku szcześliwey Smierci, z przyłonczenim Roznych Piesni. Wydana przes Kśiendzow pod Komorom Cysarskom Kśionżenctwa Cieszynskigo we Winnicy Pana Jezusowey pracujoncych
Opawa 1761

HackPrawWron

Hackenberg J.J., Prawdziwa Jedzina..., [za:] J. Wronicz, Słownictwo..., Kraków 1992.
1761

HadziŻal

Zal Ukoiony, Niewinnosc Obroniona Rozmową Dwoch Przyiacioł To Iest Gospodarza z Gosciem, O teraznieyszym Szacunku Monety
s. l. 1762

HarpeMel

Jean-François de La Harpe
Melani: dramma w trzech aktach wierszem
Warszawa 1780

HarpeWróbHist

Jean-François de La Harpe, Kazimierz Wróblewski (tł.)
Historya o Podrozach. T. 2
Warszawa 1784

HaurEk

Jakub Kazimierz Haur
Oekonomika ziemianska generalna Punktámi Pártikulárnemi, Interrogatoryámi Gospodárskiemi, Praktyką Mieśięczną, Modelluszámi abo Tabułámi Arithmetycznemi obiaśniona. Pánom Dźiedzicznym, Arendarzom, Oekonomom, Attendętom, Urzędnikom, Pisárzom Prowentowym y wszystkim wpospolitości Dobr źiemskich Dozorcom pozyteczna i potrzebna w którey znayduią się [...].
1675

HaurMerBar II

MERKURIUS POLSKI Z DOBRYMI NOWINAMI, WESOŁYMI AWIZAMI, WIERSZEM OPISANY
1965
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 2

HaurSkarb

Haur J. K., Skład abo skarbiec ekonomii…, Kraków 1693.
1693

HeimbGloria

Gloria Quadorum
1755

HerbOr

[Herbarz albo orator polonus], rkp. Bibl. PAN Kórnik, sygn. 101.
1601-1700

HerburtPrzyczynyCz III


1607
[w:]
349-357

HerburtPunktaCz III


1608
[w:]
430-435

HerburtStrzałaCz II


1606
[w:]
Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608, t. 2, Proza 162-169

HercBan

Bankiet…,
1660

HetRokLub

Lament po świeżo zmarłych dwóch hetmanach.
1667-1668
[w:]
Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego

HexDict

Hexaglosson Dictionarivm: Cum multis colloquijs Pro diuersitate status hominum quotidie occurrentibus
1646

HinPlęsy


1636

HistAstr

Historia Astronomii... ,rkp., Bibl. Sałtykowa Szczedrina, St. Petersburg
1601-1674

HistAwant

Historya Czyli Dziwna Awantura Olinda Z Amarillą W Roznych Przypadkach Wielce Ciekawa Y Do Druku Podana Roku 1754
? 1754

HistBun

Historia o buntach Chmielnickiego…,rkp. Bibl. Państwowa Rosji, Moskwa.
1681

HistOt

Historya Piękna i Krotochwilna O Othonie, Cesarzv Rzymskim i o Małżonce iego : Ktora ze dwiema Synami z Ziemie na Puszczą wygnał, z namowy Matki swey, a iako potym dziwnym sposobem społem się naleźli i poznali
Kraków 1746

HistStan

Historia ..S.a I króla polskiego..., b.m. 1744., rkp. Bibl. AN Sankt Petersburg,
1744

HistŚwież

Historie świeże i niezwyczajne, rkp. Bibl. PAU – PAN, Kraków.
1701-1730

HlebKTestAug

Hlebowiczowa K., Testament ... , [w:] U. Augustyniak, Testamenty..., Warszawa 1992, s.216-224.
1674
[w:]
Testamenty ewangelików reformowanych w Wielkim Księstwie Litewskim

HofMem

Memoria Pacis Westpahalicae Anno saeculari renovata
1748

HomPrzybIliada

Homer, Jacek Idzi Przybylski (tł.)
Homera Iliady Księga Pierwsza : Mor I Gniew
Kraków 1790

HorKorytSztuka

Quintus Horatius Flaccus, Onufry Korytyński (tł.)
Q. Horacyusza Flakka o Sztuce rymotworskiey Xięga do Pizonow.
Warszawa 1772

HorLib

Horativs Flaccvs Przekłádánia Jana Libickiego
1647

HorMatSat

Quintus Horatius Flaccus, Marcin Matuszewicz (Matusewicz, Matusiewicz, Matuszewic) (tł.)
Satyry wszystkie Horacyusza wierszem polskim
Wilno 1784

HorNaborBar I


HubeKocFizyka

Fizyka dla szkół narodowych
Kraków 1792

HubeKocWstęp

Wstęp do fizyki dla szkół narodowych
Kraków 1783

HufBaudSztuka

Sztuka przedłużenia życia ludzkiego
Warszawa 1800

HugLacPrag

Hugon H., tłum. A. T. Lacki, Pobożne pragnienia…, Warszawa 1997.
1673

HuillGawArytm


Warszawa 1778

HumListRzecz

Stefan Humiecki
Z listów do J. Mniszcha,
1734
[w:]
Rzeczpospolita w dobie upadku 1700-1740. Wybór źródeł

HylInf

Jan August Hylzen
Inflanty w dawnych swych y wielorakich aż do wieku naszego dziejach y rewolucyach, z wywodem godności y starożytności szlachty tameczney tuzież praw y wolności z dawna y teraz jej służących, zebrane y polskiemu światu do wiadomości w ojczystym podane.
Wilno 1750

HylJMOpis

Jerzy Mikołaj Hylzen
Opisanie Historyczne Obyczaiów Pierwszych Chrzescian Y Koscielney Karnosci Tudziesz Przyczyn Dla Ktorych W Niey W Nastempuiących Wiekach Az Do Naszych Czasow, Rozne Odmiany
s. l. 1746

InAcrSok


1653
[w:]
I w odmianach czasu smak jest. Antologia polskiej poezji epoki baroku

InfSejmRzecz


1732
[w:]
Rzeczpospolita w dobie upadku 1700-1740. Wybór źródeł

InfSzpit

[Informacja o założeniu szpitala w Trzemesznie]
s. l. 1790

InnListAug

Kopia listu ... [Innocentego XII] … do …Augusta [II]... króla polskiego, b.m. i d.
1698

InsCel

Instrvktarz celny na szczęśliwey koronaciey [...] Jana III [...] approbowany anno 1676.
1704

InsEkon

Anonim
Instruktarz Ekonomiczny Dla Ludzi Będących w Słuzbie Gospodarskiey
Warszawa 1786

InsGór

Instrukcje górnicze dla żup krakowskich z XVI-XVIII wieku, Wrocław 1963.
1615-1743

InsOtwRzecz

Instrukcja ... Otwinowskiemu ..., [w:] Rzeczpospolita..., Wrocław 1955..
1720
[w:]
Rzeczpospolita w dobie upadku 1700-1740. Wybór źródeł

InstTrak

INSTRUMENTUM TRAKTATÓW POKOIV Záwártego między Naiáśnieyszym y Niezwyćiężonym Máiestatem Krola I. M. Polskiego, Rzecząpospolitą Polską, á Cesarzem Tureckim
Kraków

InsWołRzecz

Instrukcja ... do St. Ledóchowskiego, [w:] Rzeczpospolita... , Wrocław 1955.
1716
[w:]
Rzeczpospolita w dobie upadku 1700-1740. Wybór źródeł

InsWybCła

Instruktarz wybierania Cła W. X. L. na tymże Seymie postanowiony, Lublin 1703
Warszawa 1703

InterKoniec

Intercyza ślubna ... Koniecpolskiego
1666
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 365-366

InterRzewKoniec

Intercyza ślubna ...
1685
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 390-392

InterZamKoniec

Intercyza ślubna
1642
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 358-362

IntrHist

Introdukcja do uniwersalnej historiej, rkp. Bibl. Litewskiej Akademii Nauk, Wilno.
1731

Inw1738


1738

InwAgnBęt

Inwentarz rzeczy Agnieszki, wdowy po Januszu hajduku.
1628
[w:]
Inwentarze ruchomości ubogiego mieszczaństwa krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku

InwAPiwBęt

Inwentarz rzeczy Walentego i Anny Piwnicznych.
1623
[w:]
Inwentarze ruchomości ubogiego mieszczaństwa krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku

InwBagnPolPom V


1996
[w:]
Polszczyzna regionalna Pomorza, t. 5.

InwBagnPolPom VII

Inwentarz ...Bagniewskiego
1759
[w:]
Polszczyzna regionalna Pomorza, t. 7.

InwBarBęt

Inwentarz rzeczy niejakiej Barbary
1629

InwBienBęt

Inwentarz rzeczy Bieniasza, towarzysza słodowniczego, zatrudnionego u karczmarza Wawrzyńca Stokłosy.
1610
[w:]
Inwentarze ruchomości ubogiego mieszczaństwa krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku

InwBronGęb

Inwentarz dział i broni
1697
[w:]
Materiały źródłowe do dziejów kultury i sztuki XVI-XVIII w.

InwByczBęt

Inwentarz rzeczy Byczka, mieszkańca (incolae) Krakowa.
1621
[w:]
Inwentarze ruchomości ubogiego mieszczaństwa krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku

InwChełm

Inwentarze dóbr biskupstwa chełmińskiego…
1723-1747

InwChełmPolPom VII

Inwentarz dóbr biskupa chełmińskiego z r. 1614 z uwzględnieniem późniejszych do r. 1759 inwentarzy
1614-1759
[w:]
Polszczyzna regionalna Pomorza, t. 7.

InwCzłuchPolPom VI

Język inwentarzy wsi Szczytno, Dąbrowa i Sozonowo w dawnym pow. człuchowskim z XVIII wieku
1726-1766
[w:]
Polszczyzna regionalna Pomorza, t. 6.

InwDolBęt

Inwentarz...po...Dolinie
1627
[w:]
Inwentarze ruchomości ubogiego mieszczaństwa krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku

InwDomLwowGęb

Inwentarz akcesyjny kaplicy Domagaliczów we Lwowie z lat 1645-1702
1645-1702
[w:]
Materiały źródłowe do dziejów kultury i sztuki XVI-XVIII w.

InwDrzewBęt

Inwentarz rzeczy Katarzyny Drzewickiej.
1601
[w:]
Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego

InwEwyBęt

Inwentarz rzeczy niejakiej Ewy, która z Krakowa uszła.
1644
[w:]
Inwentarze ruchomości ubogiego mieszczaństwa krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku

InwFiszBęt

Inwentarz rzeczy Hanusza Fiszera, pasamonika
1634
[w:]
Inwentarze ruchomości ubogiego mieszczaństwa krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku

InwGołBęt

Inwentarz rzeczy Łukasza Gołąbkiewicza, mieszkańca (incolae) Krakowa.
1625
[w:]
Inwentarze ruchomości ubogiego mieszczaństwa krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku

InwGórsBęt

Inwentarz rzeczy Katarzyny Górskiej
1602
[w:]
Inwentarze ruchomości ubogiego mieszczaństwa krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku

InwGrabBęt

Inwentarz rzeczy Elżbiety Grabowej
1628
[w:]
Inwentarze ruchomości ubogiego mieszczaństwa krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku

InwGrzychBęt

Inwentarz rzeczy Jana i Elżbiety Grzychów
1610
[w:]
Inwentarze ruchomości ubogiego mieszczaństwa krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku

InwJadBęt

Inwentarz rzeczy niejakiej Jadwigi.
1606
[w:]
Inwentarze ruchomości ubogiego mieszczaństwa krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku

InwJagBęt

Inwentarz rzeczy Feliksa Jagody, rzeźnika i obywatela krakowskiego
1609
[w:]
Inwentarze ruchomości ubogiego mieszczaństwa krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku

InwJak

Inwentarz i wydatki jakiejś osoby 1739-1752..., rkp., Leningrad Biblioteka Akademii Nauk
1739-1752

InwJPiwBęt

Inwentarz rzeczy Andrzeja i Jadwigi Piwnicznych.
1622
[w:]
Inwentarze ruchomości ubogiego mieszczaństwa krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku

InwKal I

Inwentarze dóbr szlacheckich powiatu kaliskiego, t. 1. (XVI w.- poł. XVIII w.), wyd. W. Rusiński, Wrocław 1955, s. 71-782
1601-1750

InwKal II


InwKatBęt

Inwentarz rzeczy niejakiej Katarzyny.
1636
[w:]
Inwentarze ruchomości ubogiego mieszczaństwa krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku

InwKatLwowGęb

Inwentarz wotów na Kalwarii w katedrze lwowskiej
1756-1773
[w:]
Materiały źródłowe do dziejów kultury i sztuki XVI-XVIII w.

InwKołob

Inwentarz kołobryski
1768

InwKorGęb

Inwentarz mienia ruchomego książąt Koreckich z lat 1637-1640
1637-1640
[w:]
Materiały źródłowe do dziejów kultury i sztuki XVI-XVIII w.

InwKunGęb

Inwentarz zamku w Kuniowie
1631
[w:]
Materiały źródłowe do dziejów kultury i sztuki XVI-XVIII w.

InwLipBęt

Inwentarz rzeczy Jadwigi Lipczyńskiej
1629
[w:]
Inwentarze ruchomości ubogiego mieszczaństwa krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku

InwŁakBęt

Inwentarz rzeczy Katarzyny Łakomej, wdowy po krawcu, obywatelu krakowskim
1622
[w:]
Inwentarze ruchomości ubogiego mieszczaństwa krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku

InwMalPolPom V

Inwentarz ekonomii..., [za:] Uwagi [w:] Polszczyzna..., t. 5, Warszawa 1993.
1745
[w:]
Polszczyzna regionalna Pomorza, t. 5.

InwMalPolPom VI

"Inwentarz ekonomii malborskiej", [za:] A. Lewińska, Struktury frazeologiczne w „Inwentarzu ekonomii malborskiej”, [w:] Polszczyzna regionalna Pomorza..., t. 6, Warszawa 1994, s. 57-79.
1745
[w:]
Polszczyzna regionalna Pomorza, t. 6.

InwMalPolPom VII

Inwentarz ekonomii..., za: A. Lewińska, Nazwy [w:] Polszczyzna..., t. 7, Warszawa 1996.
1745
[w:]
Polszczyzna regionalna Pomorza, t. 7.

InwMalZam

Inwentarz zamku malborskiego...[w:] Źródła do dziejów ekonomii..., Toruń 1959.
1607

InwMarBęt

Inwentarz rzeczy Marcina, pasamonika
1617
[w:]
Inwentarze ruchomości ubogiego mieszczaństwa krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku

InwMiekBęt

Inwentarz Małgorzaty Miekaczowej, wdowy po Stanisławie mieszkańcu (incolae) Krakowa
1643
[w:]
Inwentarze ruchomości ubogiego mieszczaństwa krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku

InwMniewBęt

Inwentarz rzeczy Barbary Mniewskiej
1630
[w:]
Inwentarze ruchomości ubogiego mieszczaństwa krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku

InwMorszGęb


1677
[w:]
Materiały źródłowe do dziejów kultury i sztuki XVI-XVIII w.

InwNasBęt

Inwentarz rzeczy Hieronima Naskiewicza
1602
[w:]
Inwentarze ruchomości ubogiego mieszczaństwa krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku

InwNiezBęt

Inwentarz rzeczy nieznanej kobiety
1613
[w:]
Inwentarze ruchomości ubogiego mieszczaństwa krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku

InwNosLeś

Inwentarz rzeczy pozostałych po Adamie Kazimierzu Noskowskim staroście dobrzyńskim, oprac. J. E. Leśniewska, Łęczna 1997, s. 27 – 47.
1656

InwObrazŻółkGęb

Inwentarze obrazów w zamku Żółkiewskim ...
1740-1746
[w:]
Materiały źródłowe do dziejów kultury i sztuki XVI-XVIII w.

InwOlszBęt

Inwentarz rzeczy N. Olszowskiego
1631
[w:]
Inwentarze ruchomości ubogiego mieszczaństwa krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku

InwPuck

Inwentarze starostw puckiego i kościerskiego z XVII wieku, Toruń 1954.
1601-1750

InwRadBęt

Inwentarz rzeczy Katarzyny Radkowskiej
1637
[w:]
Inwentarze ruchomości ubogiego mieszczaństwa krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku

InwRuchGęb

Częściowy inwentarz ruchomości króla Jana III z 1673 r.
1673
[w:]
Materiały źródłowe do dziejów kultury i sztuki XVI-XVIII w.

InwSękBęt

Inwentarz rzeczy Tomasza Sękary
1613
[w:]
Inwentarze ruchomości ubogiego mieszczaństwa krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku

InwSienBęt

Inwentarz rzeczy Krzysztofa Siennika, obywatela krakowskiego.
1601
[w:]
Inwentarze ruchomości ubogiego mieszczaństwa krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku

InwSkarbWarGęb

Inwentarz prywatnego skarbca króla Jana III na zamku w Warszawie z 1696 r.
1696
[w:]
Materiały źródłowe do dziejów kultury i sztuki XVI-XVIII w.

InwSkarszPolPom VI


1737
[w:]
Polszczyzna regionalna Pomorza, t. 6. 49-55

InwSkarszPolPom VII


[w:]
Polszczyzna regionalna Pomorza, t. 7. 79-100

InwSkępChom

Inwentarz... Skępskiej
1627
[w:]
Materiały do dziejów rolnictwa

InwSmołBęt

Inwentarz rzeczy niejakiej Smołczyny
1625
[w:]
Inwentarze ruchomości ubogiego mieszczaństwa krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku

InwStrączBęt

Inwentarz rzeczy Jana Strączka, słodownika krakowskiego.
1601
[w:]
Inwentarze ruchomości ubogiego mieszczaństwa krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku

InwSzalBęt

Inwentarz Michała Szalgowskiego, przekupnia krakowskiego
1602
[w:]
Inwentarze ruchomości ubogiego mieszczaństwa krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku

InwSzymBęt

Inwentarz rzeczy Szymona, piekarza
1635
[w:]
Inwentarze ruchomości ubogiego mieszczaństwa krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku

InwTabBęt

Inwentarz rzeczy Jadwigi Taborkowej
1601
[w:]
Inwentarze ruchomości ubogiego mieszczaństwa krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku

InwTemBęt

Inwentarz rzeczy Marcina Tempińskiego
1628
[w:]
Inwentarze ruchomości ubogiego mieszczaństwa krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku

InwTrębBęt

Inwentarz rzeczy Jadwigi Trębiny
1617
[w:]
Inwentarze ruchomości ubogiego mieszczaństwa krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku

InwTrzcińBęt

Inwentarz rzeczy Katarzyny Trzcińskiej
1644
[w:]
Inwentarze ruchomości ubogiego mieszczaństwa krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku

InwUszwVet

Inwentarz biskupich wsi ...
1645
[w:]
Księga sądowa Uszwi dla wsi Zawady (1619-1788)

InwWiencBęt

Inwentarz rzeczy Reginy Wiencarkówny
1630
[w:]
Inwentarze ruchomości ubogiego mieszczaństwa krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku

InwWilan

INWENTARZ GENERALNY kleynotów, sreber, galanterij y ruchomości różnych tudzież obrazów, które się tak w Pałacu Willanowskim jako tesz w Skarbcach Warszawskich Je K. Mci znajdowały podzielonych Na trzech Najaśnieyszych Królewiczów Ich Mciów JAKUBA, ALEXANDRA Y KONSTANTEGO przez Jaśnie Oświeconego Xsiążęcia Je Mci Kardynała Michała Radziejowskiego, Prymasa Koronnego iako do tego działu za superarbitra uproszonego tudziesz przez Jaśnie Wielmożnych Ich Mciów: Je Mci Xiędza Biskupa Inflanskiego[,] Je Mci Pana Wojewodę Inflanskiego[,] Je Mci Pana Marszałka Nadwornego W.X.L. do tego działu naznaczonych y zapisanych plenipotentów.
1696

InwZasBęt

Inwentarz rzeczy Macieja Zasadzki, kuśnierza i obywatela krakowskiego.
1607
[w:]
Inwentarze ruchomości ubogiego mieszczaństwa krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku

InwZawVet

Inwentarz biskupich wsi Uszwi i Zawady z r. 1668, w: Księga sądowa Uszwi dla wsi Zawady, Wrocław 1957.
1668

InwZofBęt

Inwentarz rzeczy Zofii, wdowy po Marcinie krawcu.
1623
[w:]
Inwentarze ruchomości ubogiego mieszczaństwa krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku

InwŻółkGęb

Inwentarz zamku w Żółkwi
1671
[w:]
Materiały źródłowe do dziejów kultury i sztuki XVI-XVIII w.

InwŻurBęt

Inwentarz rzeczy spisany po śmierci Katarzyny Żurkowskiej, wdowy po czeladniku murarskim.
1628
[w:]
Inwentarze ruchomości ubogiego mieszczaństwa krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku

IwanZeb

Józef Iwanicki
Krotkie Zebranie Zarzutow Ciekawych O Rzeczach tego Swiata pod zmysły nam podpadaiących i ie zadziwiaiących : Ku Pozytkowi Młodzi [...]
Berdyczów 1777

JabłAnnaPorządek

Anna Paulina Jabłonowska
Porządek Robot Miesięcznych Ogrodnika Na Cały Rok Wypisany
Siemiatycze 1786

JabłAnnaUst

Anna Paulina Jabłonowska
Ustawy powszechne dla dobr moich rządzcow : podług exemplarza drukowanego tego roku w Siemiatyczach za rozkazem J. O. Xiężny Jabłonowskiey, Woiewodziny Bracławskiey. Tom I
Warszawa 1786

JabłEzop

Jan Stanisław Jabłonowski
Ezop nowy polski, to iest życie Ezopa, filozofa frygiskiego, sto i oko bajek, przy tym wybranych z ksiąg rożnych autorow, niektorych też Ezopa, niektorych i samego autora inwencyi
1731

JabłJAHer

Heraldica, to iest osada kleynotow rycerskich y wiadomosc znakow herbownych dotąd w Polszcze nieobiaśniona
Lwów 1742

JabłJAOst

Józef Aleksander Jabłonowski
Ostafi po polsku, Eustachiusz po łacinie, Placyd po świecku. Życie którego świętego z poważnych autorów zebrane, jak pełne przeciwności czytelnika zdumiewa, tak przykłady jego, nauki i moralizacje tu przyłączone niech budują. Tudzież nauka o wierszach i wierszopiscach polskich wszystkich przydana..., Lwów 1751
Lwów 1751

JabłJAWierFil

Nauka o wierszach i wierszopisach polskich...
1751
[w:]
Filozofia i myśl społeczna w latach 1700 - 1830, T. 1, okres saski 1700 - 1763

JabłJHistBar II

HISTORIE ARCYPIĘKNE DO WIEDZENIA POTRZEBNE,...
1749
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 2

JabłSkrup

Jan Stanisław Jabłonowski
SKRUPUŁ BEZ skrupułu w Polszcze, Albo Oswiecenie GRZECHOW Narodowi nászemu Polskiemu zwyczáynieyszych, a za GRZECHY nie mianych; TRAKTAT po prostu GRZECHY rostrząsaiący, na ROZDZIAŁY podzielony.
1730

JagDworz


1621

JagGroszSok

Grosz
1618
[w:]
I w odmianach czasu smak jest. Antologia polskiej poezji epoki baroku

JagGroszTur

Grosz jako też Apoftegmata.
1618
[w:]
Poezyje…

JagNymTur

Nymphika…
1617
[w:]
Poezyje…

JagPieś

Pieśni katolickie nowo reformowane...
1695

JakubNauka

Józef Jakubowski
Nauka artyleryi : zebrana z naypóznieyszych autorów napisana dla pozytku Korpusu Artyleryi Narodowey [...], tom pierwszy traktuiący o prochu i o armatach
Warszawa 1781

JandołMWieszczba

Wieszczba dla Polski
Warszawa 1763

JanIIIMar

Kopia listu... do Królowej ... pisanego.
1683

JanKazKoniec

Do Trybunału Instantia za urodzonym Borkowskim przeciwko Koniecpolskiemu
1662
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 432-433

JanWyw

WYWÓD I. Ianvszowskiego y obmowa: Strony Statvtow Koronnych od siebie dla Correctury praw sporządzonych, spisanych y wydanych
1602

JarBerRzecz

Jarmark berliński prawdziwy opisany, [w:] Rzeczpospolita w dobie upadku 1700-1740. Wybór źródeł, oprac. J. Gierowski, Wrocław 1955, s. 180-184.
1715
[w:]
Rzeczpospolita w dobie upadku 1700-1740. Wybór źródeł

JaroszBł

Stare Błędy Swiatowey Mądrosci Przeciw powsciągliwosci Panieńskiey, Wdowiey, Kapłańskiey, y Zakonney. Przez Wolnowiercow Odnowione
Lwów 1772

JarsSpos

Sposob wyrabiania czyli strychowania cegieł iako y dachówek sposobem w Hollandyi uzywanym, wypalaiąc one torffem, czyli darniną suszoną
Warszawa 1776

JarzGośc

Gościniec abo krótkie opisanie Warszawy.
1643

JaśDict

Marian z Jaślisk
Dictionarium sclauo-polonicum
1641

JaśkiewDyser

Dysertacja na publicznej sesji Szkoły Głownej Koronnej w przytomności najjaśniejszego pana czytana
Kraków 1787

JawJon

Jonatas : Tragedya Swięta Na Widok Dana Od Przeswietney Młodzi Cwiczącey się w naukach Poetycznych i Geograficznych Na Publiczney Sali Szkolney Collegium Kaliskiego Societatis Jesu Roku 1746 […]
Kalisz 1746

JazStadListyCz II

Listy
1606
[w:]
Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608, t. 2, Proza 169-187

JedZbier

Jedwabiu zbieranie, w Państwach Pruskich
Warszawa 1783

JelPunkta

Gedeon Jeleński
Cztery punkta do wiadomosci kazdemu naypotrzebnieysze
Nieśwież non ante 1778

JemPam

Pamiętnik ...
1683-1693

JewPriv

Jewish Privileges in the Polish Commonwealth.
1601-1764

JewPriv II

Jewish privileges in the Polish Commonwealth...
1601-1764

JezierBezk

Franciszek Salezy Jezierski
O Bez-Krolewiach W Polszcze Y O Wybieraniu Krolow począwszy od śmierci Zygmunta Augusta Jagiełły aż do Naszych czasów : Dzieło w teraźnieyszych okolicznościach do wiadomości przydatne
Warszawa 1790

JezierCzartWypis

Adam Kazimierz Czartoryski, Franciszek Salezy Jezierski
Wypis z Kroniki Witykinda Tłomaczony Przez Grzegorza a Słupia Decretorum Doktora, Opata Swiętokrzyskiego Który żył około Roku 1375. z Autografu w Bibliotece Na Łysey Gorze nayduiącego się
s.l. ca 1790

JezierGowórek

Franciszek Salezy Jezierski
Gowórek herbu Rawicz, wojewoda sandomierski
Warszawa 1789

JezierJTaksa

Taxa Prozniakow Do Uwagi Klubu Warszawskiego i Teraźnieyszey Policyi Podana
Warszawa 1796

JezierKat

Franciszek Salezy Jezierski
Katechizm O Tajemnicach Rządu Polskiego jaki był około Roku 1735
Warszawa 1790

JezierKtoś

Franciszek Salezy Jezierski
Ktoś Piszący Z Warszawy [Dnia 11. Lutego 1790 R.]
s. l. 1790

JezierUwagi

Franciszek Salezy Jezierski
Jarosza Kutasińskiego Herbu Dęboróg Szlachcica Łukowskigo, Uwagi nad Stanem Nieszlacheckim w Polszcze
Warszawa 1790

JezuiciPos

Anonim
Jezuici w prawdziwey swoiey postaci albo Doskonałe uwiadomienie o ich dotychczas sprawowaniu się
Gdańsk non ante 1765

JezuitRespCz III


1606-1608
[w:]
81-93

JeżEk(L)

Ekonomia…
1648

JodHist

Feliks Jodko
Historya Wojenna Krótko Wyrażająca Pierwszą Woynę Pruską i Dawnieyszą Bawarską Zaczętą Roku 1741, a skończoną Roku 1748 [...] Między Austryą, Anglią, Hollandyą, Sardynią i Rossyą z jedney, A Francyą, Hiszpanią, Bawaryą Sycylią i Prusami z drugiey strony. T. 1
Grodno 1779

JuanLib

Anonim, Wojciech Bogusławski (tł.)
Don Juan albo Ukarany libertyn : opera we trzech aktach
Warszawa 1783

JudCerem


Wilno 1610

JundziłłBot

Botanika stosowana
Wilno 1799

JunRef

Karol Mikołaj Juniewicz
Refleksye duchowne ná mądry krolá Sálomoná sentyment oraz ná krotkość żyćia ludzkiego, śmierć, sąd straszny, wieczność szczęśliwą y nieszczęśliwą [..]
Częstochowa 1731

JunRefBar II

REFLEKSJE DUCHOWNE NA MĄDRY KRÓLA SALOMONA SENTYMENT ORAZ NA KRÓTKOŚĆ ŻYCIA LUDZKIEGO, ŚMIERĆ, SĄD STRASZNY...
1731
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 2 485-496

JurATestBork

Testament
1736
[w:]
Dekret w niebieskim ferowany parlamencie, Wybór testamentów z XVII-XVIII wieku

JurkHymCek

Hymeneusz... Jana Baptysty Cekiego
1604

JurkHymDym

Hymeneus... Dymitra Iwanowica...
1605

JurkLech

Lech wzbudzony i lament jego żałosny
1605

JurkLut

Lutnia na wesele Naiśnieyszego y Niezwyciężonego monarchy Zygmunta III Polskiego y Swedckiego Króla, Wielkiego Litewskiego Książęcia, Ruskiego, Pruskiego, Mazowieckiego, Zmudzkiego, Inflantskiego etc. etc.
1605

JurkMuz

Muzy na wesele … Aleksandra Morskiego
1604

JurkPieś

Jan Jurkowski
PIESNI MVZ SARMACKICH PRZY SCZESLIWYM OBIECIV KARDYNALSTWA W STOLICY APOSTOLSKIEY OSWIECOnego y Wielebnego Oycá y Páná Bernátá Mácieiowskiego Biskupá Krakowskiego. etc.
1604

JurkPos

Poselstwo
1606

JurkScil

Tragedia o polskim Scilurusie ...
1604

JurkWan

CHORAGIEW WANDALINOWA
1607

KaczListySkrzyd

[Kaczanowski], [Listy do...Sapiehy] , w: Listy z czasów Jana III, Kraków 1870, s. 45-92.
1683-1684

KalCuda

Kalnofojski Atanazy, Teratourgema, Kijów 1638.
1638

KalPolRzecz

[Wiedza kalendarzowa] [za:] Kalendarz polski i ruski … na rok pański 1716 … przez m. Ignacego Pawła Michałowskiego… w Krakowie… [w:] Rzeczpospolita w dobie upadku. 1700 – 1740, oprac. S. Gierowski, Wrocław 1955, s. 90 – 96.
1716
[w:]
Rzeczpospolita w dobie upadku 1700-1740. Wybór źródeł

KalRozFil

Rozmowa o celu ...
1757
[w:]
Filozofia i myśl społeczna w latach 1700 - 1830, T. 1, okres saski 1700 - 1763

KałKośOg

Kałaj Daniel, O kościele bożym, [w:] Rozmowa przyjacielska ministra ewanielickiego, b.m. 1671, [za]: Kałaj Daniel, Luteranie, kalwini i katolicy stanowią jeden wspólny Kościół boży, [w:] Filozofia i myśl społeczna XVII wieku, opr. Z. Ogonowski, cz. 1, Warszawa 1979, s. 716-734.
1671
[w:]
Filozofia i myśl społeczna XVII wieku

KałowInf

Informacya O poczatkach, y dalszym progressie Cudownego Mieysca Łagiewnickiego Przez Antoniego Padewskiego Z Nieba sobie obranego, y naznaczonego; na poćiechę Ludźi rozlicznemi niemocami strapionych, ktorzy tu pomocy doznaią, Wiernie Zebrana [...]
Kalisz 1723

KamChwał

Kampenhausen J. J., Chwała i apologia kopii i pik, Kalisz 1737.
1737

KamDŁużDiar

Diariusz więzienia moskiewskiego miast i miejsc z r. 1657.
1657-1660

KancPol

Doskonały kancjonał polski…(1673), Brzeg 1673.
1673

KancPrus

Nowo wydany Kancyonał Pruski : Zawieraiący w sobie Wybor Pieśni Starych i Nowych, Z ziemi Pruskiey i Brandenburskiey zwyczaynych, Sentencyą albo wierszem Pisma S. na każdą Pieśnią...
Królewiec 1741

KantBychWyob

Wyobrażenie do historyi powszechney w względzie kosmopolitycznym
Królewiec 1799

KarmFraszSok

Fraszki
1617-1626
[w:]
I w odmianach czasu smak jest. Antologia polskiej poezji epoki baroku

KarmKochSok

P.owi Kochanowskiemu
1618-1620
[w:]
I w odmianach czasu smak jest. Antologia polskiej poezji epoki baroku

KarmKońSok

Koń dzielny i piękny
[w:]
I w odmianach czasu smak jest. Antologia polskiej poezji epoki baroku 261-261

KarmLisSok

List do Lisowczyków
1625
[w:]
I w odmianach czasu smak jest. Antologia polskiej poezji epoki baroku

KarmPieśSok

Pieśni pokutne
1627-1638
[w:]
I w odmianach czasu smak jest. Antologia polskiej poezji epoki baroku

KarmPieśWir II

Karmanowski O., Pieśni pokutne, [w:] Jakuba Teodora Trembeckiego Wirydarz Poetycki, oprac. A. Brückner, Lwów 1911, t. II, s. 329-345.
1627-1628
[w:]
Jakuba Teodora Trembeckiego Wirydarz Poetycki, t. 2 329-345

KarmSenSok

O śnie
[w:]
I w odmianach czasu smak jest. Antologia polskiej poezji epoki baroku 259-260

KarmZazSok

Do zazdrości...
[w:]
I w odmianach czasu smak jest. Antologia polskiej poezji epoki baroku 260-260

KarpińFOkol

Do Jaśnie Wielmożnego Stanisława Małachowskiego... z okoliczności danej przez niego wolności poddanym swoim
Warszawa 1790

KarpińFPieśni

Pieśni nabożne
Supraśl 1792

KarpińFWymowa

O wymowie w prozie albo w wierszu
Warszawa 1790

KarpińFZabawki

Zabawki wierszem i przykłady obyczajne
Lwów 1780

KarpińHLeks

Lexykon Geograficzny Dla Gruntownego Poięcia Gazet I Historyi
Wilno 1766

KarpowKaz

Michał Karpowicz
Kazanie o Zgodzie y Jedności Obywatelów X. Michała Karpowicza w Uroczystosc Imienin [...] Stanisława Augusta Krola miane [...]
Wilno 1786

KarpowKazJub

Michał Karpowicz
Kazania jubileuszowe, t. 2
Wilno 1777

KarRokLub

Karoca ...,
1666
[w:]
Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego

KarSEgz

[Karwicki – Dunin] S., Egzorbitancje, [w:] idem, Dzieła polityczne, Kraków, 1992..
1703

KarSEgzRzecz

Karwicki –Dunin S., Egzorbitancje..., [w:] Rzeczpospolita...,Wrocław 1955.
1703
[w:]
Rzeczpospolita w dobie upadku 1700-1740. Wybór źródeł

KatarzWstąp

[Uniwersał dotyczący osadnictwa w Imperium Rosyjskim : Inc.:] Po szczęśliwym wstąpieniu Naszym na Rossyiski Jedynowładnyi Tron [...]
1762

KatechUcz

Katechizm moralny dla uczniów Korpusu Kadetów
Warszawa 1774

KellGram

Keller J. T., Nowa królewska polska i niemiecka gramatyka, Poznań 1699.
1699

KenEwinBad

APOLOGIA RODZAIV EWINNEGO.
1601-1764
[w:]
Polska satyra mieszczańska

KerList

List pasterski biskupa neusztadzkiego
Warszawa 1783

KępMyśli

Adama Kempskiego, sekretarza laski wielkiey koronney Mysli o Bogu y człowieku w mowie człowieka y ducha wyrazone, księga pierwsza.

KępMyśliBar II

MYŚLI O BOGU I CZŁOWIEKU W MOWIE CZŁOWIEKA I DUCHA WYRAŻONE
1756
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 2

KhevBrodArsMil

Ars militaris, to iest: krótkie zebranie wszelkich operacyi wojennych, tak w polu jako y w fortecach praktykowanych…, z Niemieckiego Języka na Polski przetłumaczone przez Samuela Brodowskiego
Kraków 1750

KirchFac

Chrystian Henryk Kircheim
Facies Anatomica Corporis humani dismembrati To iest Krotkie Opisanie Wszystkich Częsci Ciała Człowieczego, Według ich położenia y pożytku, Bardzo pomocne Wszystkim Dla nauczenia się Częsci Ciała Swoiego, / przedtym Niemieckim, a teraz Polskim iezykie[m] podane do druku od Doktora Chrystyana Henryka Kircheim Staabs Medyka J. K. M. Teraz zaś Praktyka Warszawskiego, Cum Facultate Ordinaria
Warszawa 1722

KitPam

Pamiętniki…
1743-1764

KleczKal

Stanisław Dominik Kleczewski
Kalendarz Seraficzny Zamykaiący w sobie Zywoty Wielebnych Sług Boskich Zakonu S.O. Franciszka Reformatow Polskich Osobliwą Swiątobliwoscią znamienitych
Lwów 1760

KleczPocz

Stanisław Dominik Kleczewski
O początku, dawności, odmianach i wydoskonaleniu języka polskiego zdania
Lwów 1767

KlejSanGęb

Spis klejnotów wyprawnych Katarzyny z Uchańskich Sanguszkowej, z 1615 r.
1615
[w:]
Materiały źródłowe do dziejów kultury i sztuki XVI-XVIII w.

KlemMeszListy

Klemens XIV, Korneliusz Meszczyński (tł.)
Listy Papieża Klemensa XIV. Ganganellego. T. 1
Kraków 1778

KluczProgn

Klucz prognostykarski
1722

KlukCzenBot

Botanika dla szkół narodowych
Warszawa 1785

KlukCzenZool

Zoologia, czyli zwierzętopismo dla szkół narodowych
Warszawa 1789

KlukRośl

Krzysztof Kluk
Roslin Potrzebnych, Pozytecznych, Wygodnych, Osobliwie Kraiowych, Albo Ktore W Kraiu Uzyteczne Byc Mogą, Utrzymanie, Rozmnozenie I Zazycie : Tom [...] Z Figurami. T. 3, O Rolnictwie, Zbozach, Łąkach, Chmielnikach, Winnicach y Roslinach Gospodarskich / Przez X. Krzysztofa Kluka [...].
Warszawa 1779

KlukZwierz

Zwierząt domowych i dzikich osobliwie krajowych, historii naturalnej początki i gospodarstwo... T.II z figurami, O ptactwie
Warszawa 1779

KłapModl

Modlitwy i Rozmyślania nabożne, na pomnożenie Chrześciaństwa, między ludźmi pospolitemi, we wßelkim czasie i rożnych potrzebach służące, z Przydatkiem, zebrane i do druku podane przez X. Jana Kłapsię [...]
1794

Kn

Grzegorz Knapiusz (Cnapius, Knapius, Knapski)
Thesaurus Polonolatinograecus seu Promptuarium linguae Latinae et Graecae
1621-1643

KnAd

Grzegorz Knapiusz (Cnapius, Knapius, Knapski)
Knapiusz G., Thesauri polono-latino- graecus. ... t. 3. Adagia..., Kraków 1632.
1632

KniaźErot

Erotyki, cz. I
Warszawa 1779

KniaźLir IV

Liryków księga czwarta
Warszawa 1787

KniaźWąs

Do wąsów
1779

KniaźWesele

Troiste wesele. Sielanka we dwóch aktach
Warszawa 1788

KniaźŻale

Żale Orfeusza nad Eurydyką
Warszawa 1787

KniażFol

Folwark w Ktorym Grunta Nie zostawują się nigdy Ugorem
Wilno 1770

KnigPrzyp

Idzi Blas niemiecki, czyli przypadki Piotra Klaus
Kraków 1798

KnŁacPol

Grzegorz Knapiusz (Cnapius, Knapius, Knapski)
THESAVRI POLONOLATINOGRAECI, GREGORII CNAPII E SOCIETATE IESU TOMVS SECVNDVS LATINOPOLONICVS. [...] Editio Secunda correcta & aucta.
1626-1644

KobŚwiatło

Światło na oświecenie narodu niewiernego, to jest kazania w synagogach żydowskich...,
1746

KochAKazNad

Mężna śmierć
1650
[w:]
Wybór mów staropolskich

KochBerTur

Wespazjan Kochowski
Rytm świętego Bernarda
Kraków 1668

KochBonTur

Hymn ś. Bonawentury
1668

KochChrysTur

Wespazjan Kochowski
Chrystus cierpiący
1681

KochFranTur

Wespazjan Kochowski
Ś. Franciscus
Kraków 1668

KochKamRokLub

Kamien swiadectwa wielkiego w Koronie polskiey/ senatora niewinności ...
1668
[w:]
Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego

KochOgrTur

Ogród panieński...
1676

KochProżnEp

Wespazjan Kochowski
Epigramata polskie
1674

KochProżnLir

Wespazjan Kochowski
Liryka polskie Wnieproznuiącym proznowaniu napisane
1674

KochProżnLirSok


[w:]
I w odmianach czasu smak jest. Antologia polskiej poezji epoki baroku 534-551

KochPrzydTur

Przydatek. Różne epigramata
1668

KochPsalSok

Trybut należyty wdzięczności wszystkiego dobrego dawcy Panu i Bogu albo Psalmodia polska
[w:]
I w odmianach czasu smak jest. Antologia polskiej poezji epoki baroku 555-562

KochPsalTur

Trybut należyty wdzięczności wszystkiego dobrego dawcy Panu i Bogu albo Psalmodia polska
1693-1695

KochRóżTur

Różaniec...
1668

KochWiedTur

Dzieło Boskie...
1684

KocVia

Via Appia Albo Utorowana do Naywyższych Honorow y Preeminencyi Droga Ziemskim Honoryuszom pokazana, to iest Kazanie Na Uroczystość S. Jana Chrzciciela
Lwów 1746

KodKon

Kodeks konopczański (intermedia)
1627

KolBar II

Kolędy
1721
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 2

KolWarsz_1754

Kolęda warszawska na rok 1754
1754

KołłątajKor

Hugo Kołłątaj
Korrespondencya Jednego Obywatela z Podkomorzym Pewnego Woiewództwa, z okoliczności przyszłego Rządu ; Y Uwagi Nad nią z odpowiedzią iednego nieparcyalnego Arbitra
Warszawa 1780

KołłątajListy


Warszawa 1788

KołłątajMowa

Mowa do prześwietnej Komisji Edukacji Narodowej imieniem młodzi polskiej
Warszawa 1776

KołłątajUstan

Hugo Kołłątaj, Stanisław Kostka Potocki, Ignacy Potocki
O Ustanowieniu I Upadku Konstytucyi Polskiey 3go Maia 1791
Lipsk 1793

KołTron

Kołudzki Augustyn, Thron oyczysty abo palac wiecznosci w ktotkim [!] zebraniu monarchow, xiazat y krolow polskich z roznych approbowanych autorow, od pierwszego Lecha az do teraznieyszych czasow [...]
1707

KomDobrOrb

Maciej Dobracki (Gutthäter) (tł.)
Orbis Sensualium Pictus, Hoc est, omnium fundamentalium in mundo rerum, & in vita actionum, Pictura & Nomenclatura. Latino-Gallico-Grmanico-Polonice.
1667

KomisPorząd


Kraków 1790

KomizSok

Komizeracja
[w:]
I w odmianach czasu smak jest. Antologia polskiej poezji epoki baroku 661-661

KomonDziej

Andrzej Komoniecki
Chronographia…
1710

KomRyb

Komedia rybałtowska nowa
1615

KonDOliwKutrz

Wilkierz dla wsi...
1616
[w:]
Archiwum Komisji Prawniczej PAU, t. 11 67-76

KonfucZachMyśli

Krótki zbiór starożytnych moralistów z francuskiego na polski język przełożony przez [...]. T. 2 : Myśli moralne Konfucyusza
Łowicz 1784

KoniecAListy

List ...
1656-1660
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 309-310; 314

KoniecATest

Testament (1609)
1609
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 213-222

KoniecJATestKrył

Testament
1719
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 409-417

KoniecJATestRak

Testament... w Rakołupach
1702
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 398-408

KoniecJAZap

Zapis kościołowi
1719
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 408-409

KoniecSDział

Koniecpolski S.], Dział między… Stanisławem na Koniecpolu… a… Koniecpolskimi…
1626
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 222-226

KoniecSListy

Listy Stanisława Koniecpolskiego Hetmana
1624-1673
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku

KoniecSMon

Prawo monasterowi
1663
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 364-365

KoniecSObl

Oblata
1682
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 369-372

KoniecSPun

Punkta
1624-1673
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 285-288

KoniecSSud

Rozprawa...Stanisława z Koniecpola Koniecpolskiego, wojewody sendomierskiego,...,z woyskiem xiążęcia sudermańskiego Gustawa pod Amerstynem,...
1627
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 241-249

KoniecSTatar

Dyskurs o zniesieniu Tatarów krymskich i lidze z Moskwą.
1645
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 301-303

KoniecSTest

Testament Stanisława Koniecpolskiego, kasztelana krakowskiego, w Bieszczy, z dnia 22 augusta r. 1682
1682
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 375-389

KoniecZRod

Rodowód domu Koniecpolskich, herbu Pobóg, to jest krzyż na podkowie, pisany w roku 1651, przez Zygmunta Stefana Koniecpolskiego, sędzię województwa sieradzkiego, starostę będzińskiego.
1651
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 159-203

KonJUstKutrz

Konarski J. K.,Ustawa dla wsi Gumieniec [w:] Polskie ustawy wiejskie...,Kraków 1938.
1679
[w:]
Archiwum Komisji Prawniczej PAU, t. 11 162-165

KonSEysOda

Oda o Mądrym Krolu z Łacińskiey przetłumaczona Roku 1764
Warszawa 1764

KonSRel

O religii poczciwych ludzi
Warszawa 1769

KonSRoz

Hieronim Stanisław Konarski
Rozmowa pewnego ziemianina ze swoim sąsiadem …
1733

KonSSkrypt

Na skrypt wydany pod tytułem: Academia Vilnensis etc., respons dowodzący dwoch kategoryi, pierwsza, dlaczego Akademia Wileńska przegrała swoię sprawę z XX. Scholarum Piarum w Rzymie przed Stolicą S. Apostolską, druga, kto wciągnął tę sprawę in forum Ecclesiasticum. Z suppliką ad clementiam et justitiam judicij y z przydatkiem Sapientissimi Consilij cardinalis Rychelii, ministri Galliae, anno 1738.
Warszawa 1738

KonSSpos

Hieronim Stanisław Konarski
O skutecznym rad sposobie
1760-1763

KonstGrod

Konstytucye Seymu Walnego ordynaryinego Sześćniedzielnego w Grodnie, 1718
Warszawa 1718

KonstLub

Konstytucye Seymu Walnego dwuniedzielnego Extraordynaryinego w Lublinie, 1703
Warszawa 1703

KonstLubLit

Konsytucye W. X. Lit. na tymże Seymie, Lublin 1703.
Warszawa 1703

KonstMaj

Ustawa Rządowa : dnia 3go Maia 1791 uchwalona
1791

KonstWarsz

Konstytucye Seymu Walnego ordynaryinego Sześćniedzielnego w Warszawie, 1724
Warszawa 1724

KonsŻyw

Konskrypcja żywności i furażów zbywających od potrzeby domowej
Warszawa 1794

KontProc

Kontynuacja dalszego procederu wojennego po wygranej przez cara batalii połtawskiej
1709

KontrowStron

Kontrowersya Za Stroną Wielm: Romerow Podkomorzych Woiewodztwa Trockiego, Przeciwko Wielebnym PP. Bernardynkom Wileńskim przy Kościele S. Michała rezyduiącym, oraz Wielmożnym Krzywobłockim
s. l. 1780

KontTrak

Contynuácya dálszych Tráktatow, y potym ich Conclusia z Portą Ottomáńską, pod Kárlowiczem 29. Decēbris 1698. z Krákowá 10. Ianuarij 1699. wydáne.
Kraków 1699

KończRokCz III


1606
[w:]
72-73

KopczUkład

Układ grammatyki dla szkół narodowych z dzieła iuż skończonego wyciągniony
Warszawa 1785

KorczFrasz

Fraszki
1699

KorczWiz

Wizerunek …
1698

KorDir

Directorium ...elementów logicznych i filozoficznych
1644

KoronBractw

Koronka Bractwa ss. Aniołow Strozow [...] z anielskich posług Chrystusowi y Nayśw. Matce Iego uczynionych zebrana y na wygodę [...] tegoż Bractwa [...] przedrukowana roku [...] 1737 [...].
1737

KorRoz

Rozmowa teologa … z rabinem … przy arianinie
1645

KorŚwięc

Korekta niewstydliwego paszkwilu “Nagrobek”
1663
[w:]
Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego

KossakKsiądz

Ksiądz pleban
Warszawa 1786

KossakObyw

Obywatel
Warszawa 1788

KostrzewSztuka

Jakub Kostrzewski
Sztuka Babiennia Ku Nieuchronney Dzieci Przy Porodzie Odbieraiących Potrzebie [...] Pozytkowi Krotko Y Doskonale Zebrana / Przez [...] Jakuba Kostrzewskiego [...].
Lwów 1774

KośAkt

Akt powstania obywatelow, mieszkańcow, woiewodztwa krakowskiego
s. l. 1794

KościółPog

Anonim
[Kościół pogański w mieście Peking = Der Götzen-Tempel in der Stadt Pecking - afisz teatralny
Warszawa 1781

KośNacz

Tadeusz Kościuszko najwyższy naczelnik siły zbrojnej narodowej do swoich współziomków
s. l. 1794

KośOrg

Organizacja Rady Naywyższej Narodowej Doczesnej dla Polski i Litwy
Warszawa 1794

KośPraw

Prawidła względem pensyi inwalidow od Naywyzszego Naczelnika przepisane
Warszawa 1794

KośUniw

Uniwersał urządzaiący powinności gruntowe włościan i zapewniaiący dla nich skuteczną opiekę rządową, bespieczeństwo własności i sprawiedliwość w Kommissyach Porządkowych (tzw. Uniwersał połaniecki)
s. l. 1794

KotzPągMurz

Murzyni : Tragedya We Trzech Aktach
Warszawa 1799

KowaczWiersz

Józef Aleksander Kowacz
Wiersz Z Okoliczności Na Rozkaz Złozony
Warszawa 1779

KowaJRozFil

Rozmowa o filozofii
1746
[w:]
Filozofia i myśl społeczna w latach 1700 - 1830, T. 1, okres saski 1700 - 1763

KowalFKazTasz

Kazanie na święto świętego Kazimierza
1721
[w:]
Wybór tekstów staropolskich. XVI – XVIII wieku

KowalFPust

Pustynia w ray delicyi duchownych zamieniona, fruktem doskonałości zakonney obfituiąca : pracą W.X.Franciszka Kowalickiego S.J. zaszczepiona, a na pospolity pozytek, po śmierci Auktora, hoyną, zyczliwey mu osoby, ręką otworzona roku pańskiego 1732.
Sandomierz 1732

Kozub


1626

KraDaw

Dawid jezuicki…
1615

KraDzien

Dziennik, to jest modlitwy
1605

KrajMGry

Michał Dymitr Tadeusz Krajewski
Gry nauk dla dzieci słuzące do ułatwienia ich edukacyi, przez które łatwo nauczyć się mogą poznawania liter, syllabizowania, czytania w polskim i francuskim ięzyku, formowania charakteru, pisania, jezykow ze zwyczaiu, historyi, geografii i początków artymetyki [!] [...].
Kraków 1777

KrajMList

Michał Dymitr Tadeusz Krajewski
List Podolanki wychowanej w stanie natury do swojej przyjaciółki
Kraków 1784

KrajMPodol

Michał Dymitr Tadeusz Krajewski
Podolanka wychowana w stanie natury, życie y przypadki swoje opisuiąca
Warszawa 1784

KraPos

Postylla Kościoła powszechnego…
1608-1611

KrasicAut

Ignacy Krasicki
Autor Podstolego do JMć Pana Lucińskiego Podczaszego J. K. Mci, [w:] Spor Rymotworski Między Chwalcami Miodu Y Wina, Koncyliacyą Posrzedniczą Zagodzony
Warszawa 1780

KrasicBajki

Bajki i przypowieści na cztery części podzielone
Warszawa 1779

KrasicHymn

Hymn do miłości Ojczyzny
1774

KrasicŁgarz

Ignacy Krasicki
Łgarz : komedya w trzech aktach
Warszawa 1780

KrasicMonach

Monachomachia, czyli wojna mnichów
Lwów 1778

KrasicMysz

Ignacy Krasicki
Myszeidos Piesni X
Warszawa 1775

KrasicOpis

Ignacy Krasicki
Opisanie Podroży Z Warszawy Do Biłgoraia W Liscie Do Jasnie Oswieconego Xiążęcia Jmci Stanisława Poniatowskiego
Warszawa 1782

KrasicPan

Ignacy Krasicki
Pan Podstoli. Na trzy księgi podzielony
Warszawa 1778

KrasicPowieść

Ignacy Krasicki
Powieść prawdziwa o narożney kamienicy w Kukorowcach
Warszawa 1794

KrasicPrzypadki

Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki
Warszawa, Lipsk 1776

KrasicSat

Ignacy Krasicki
Satyry
Warszawa 1779

KrasicWoj

Ignacy Krasicki
Woyna chocimska
Warszawa 1780

KreyChrośLaur

[Kreyda] F., tłum. W. S. Chrościński, Laurus poetica, Warszawa 1706.
1706

KromBłażSpraw

O sprawach, dziejach ...
1611

KronZakBarącz

Kronika zakonnic ormiańskich reguły ś. Benedykta we Lwowie
1703-1756
[w:]
Pamiętnik dziejów polskich

KryńListySkrzyd

Listy do Benedykta Sapiehy
1683-1684
[w:]
Listy z czasów Jana III i Augusta II

KrysPasCz II


1606
[w:]
Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608, t. 2, Proza 51-56

KryszStat

Andrzej Kazimierz Kryszpin Kirszensztein
Statecznosc umysłu albo nauka polityczna o stateczney cierpliwosci pod czas złych czasów napisana
Warszawa 1769

KrytSat


1700-1750

KrzywChłopBad

CHŁOPIEC WYĆWICZONY...
1680
[w:]
Polska satyra mieszczańska

KrzywdaRzecz

Krzywda nad wszystkie krzywdy...
1712
[w:]
Rzeczpospolita w dobie upadku 1700-1740. Wybór źródeł

KsGrotUl

Księga gromadzka wsi Grotniki…
1601-1719

KsiężycLel

Księżyc Jaśnie Wielmożnego Leliwy w Jaśnie Wielmożnym [...] Jakubie Morsztynie Woiewodzie Sandomierskim.
Kraków 1729

KsJasUl

Księga gromadzka wsi Wola Jasienicka
1601-1764
[w:]
Księgi sądowe wiejskie, t. 1-2,

KsJaz

Księgi sądowe wiejskie Klucza Jazowskiego
1663-1764

KsKamPolPom V

Rękopiśmienne księgi kamlarskie..., [za:] A.Wróbel,O nazwach, [w:]Polszczyzna…, t.5, s. 169-186, Warszawa 1993.
1601-1764
[w:]
Polszczyzna regionalna Pomorza, t. 5.

KsKasUl

Księgi… wsi Kasina…,w:Księgi sądowe wiejskie, wyd. B.Ulanowski,Kraków1921,t.1, s. 298-409.
1601-1764

KsKlim

Księga sądowa kresu klimkowskiego…
1601-1762

KsKomUl

Księga … wsi Komborska Wola
1601-1683
[w:]
Księgi sądowe wiejskie, t. 1-2,

KsKrowUl

Księgi gromadzkie wsi Krowodrza
1601-1764
[w:]
Księgi sądowe wiejskie, t. 1-2,

KsOw


1678

KsPtaszUl

Księgi … wsi Ptaszkowa …
1601-1695
[w:]
Księgi sądowe wiejskie, t. 1-2,

KsTorUl

Księga gromadzka wsi Torki , w: Księgi sądowe wiejskie, Kraków 1921 , t. I, s. 473-486.
1601-1695

KsŻyt


1635-1644

KsŻyw

Księga sądowa państwa żywieckiego.
1681-1752

KubGeog

Geographia abo opisanie ziemie, [w:] Kalendarz Nowy Y Stary Swiąt Rocznych Y Biegow Niebieskich : z Wyborem czasow y Aspektami Na Rok Panski M. DC. XCV. Po Przybyszowym Wtory, a po Przestępnym Trzeci
Kraków 1695

KublicPost

Stanisław Kublicki
Na postrachu wszystko się zakończy: dramma oryginalne we trzech aktach
Warszawa 1780

KuczWiersz

Jan Kuczkowski
Wiersz W Dzien Doroczny Koronacyi Nayjasnieyszemu Stanisławowi Augustowi Krolowi Polskiemu Ofiarowany Dnia. 25 Listopada Roku 1780
s. l. 1780

KulAerost

Kuli aerostatycznej różnych aż dotąd doświadczeń opis dostateczny
Kraków 1784

KuligDemBar II

Demokryt śmieszny albo śmiech Demokryta chrześcijańskiego
1699
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 2

KulUszDyk

Józef Uszak-Kulikowski
Mały dykcjonarz polski i francuski
Poznań 1746

KunReg

Regestr wydatków (1663-1696)
1663-1696

KunRokLub

Kunszt
1661
[w:]
Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego

KunWOb

Obraz szlachcica polskiego
1615

KurFSangOpis

Franciszek Kurcyusz (Curtius), Barbara Urszula Sanguszkowa (tł.)
Opis chorób prędkiego ratunku potrzebujących, który poprzedzają dwa roztrząśnienia [...]
Warszawa 1783

KurFSzymańSPrzep

Franciszek Kurcyusz (Curtius), Stanisław Szymański (tł.)
Przepisy Dyetetyczne Czyli Reguły Zachowania Się w Czerstwym Zdrowiu y Przedłuzenia Zycia. T. 1
Warszawa 1785

KurierPet

Kurier petersburski czyli Intrygi moskiewskie od panowania Jana Olbrachta czyli Alberta ciągnące się a przerwane pod panowaniem najjaśniejszego Stanisława Augusta dnia 3go maja 1791 roku
Warszawa 1791

KurierPol

Kuryer Polski. 1730,
Warszawa 1730

KusWeg

Michał Kuschius
Wegweiser zur polnischer und deutschen Sprache [...] Przewodnik do języka polskiego, to jest gruntowna, potrzebna nauka, jako się niemieckie pacholę i dziewczątko polskiego, a zaś Polak niemieckiego języka łatwiej i rychlej nie tylko prawie pisać, rozumieć i mówić nauczyć, na przesadzie, i słów szukać może [...].
1646

KwiatDzieje

Jan Kwiatkiewicz
Roczne Dzieie Koscielne Od Roku Pańskiego 1198. Aż do lat naszych
1695

KwiatkowTheatrum

Theatrum Zycia Ludzkiego W Historycznych Exhibicyach Na widok publiczny [...] Wystawione
Kalisz 1740

LalMałachJSpos

Jacek Małachowski (tł.)
Sposob Wyprawiania Szafianow czyli Sztuka Szafiannika w Języku Francuskim przez Pana De La Lande Napisana [...] ; a teraz [...] staraniem y kosztem. [...] Hyacynta Małachowskiego [...] na Oyczysty ięzyk przełożona y do druku z kopersztychami Podana
Warszawa 1770

LamAkt

Lamenty Przy Pogrzebowym Akcie J. W. I. Pani Anny Chomentowskiey Woiewodziny Mazowieckiey Herbowną Strzałą J. W. Domv Chomentowskiego przy Grobowym Katafalku wyryte
s. l. 1712

LamChłop

Lament chłopski na pany,
1618-1624

LamKorŚwięc

Lament Korony Polskiej uskarżającej się na złych synów
1662
[w:]
Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego

LamStan

Lament różnego stanu ludzi nad umarłym kredytem
s. l. 1655

LancCedKoniec

Ceduła od Pana Lanckorońskiego z Pucka ...
1627-1628
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 54-54

LancKoniec


[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 123-125

LaubNauka

Joseph Lauber
O Nauce Prywatney Roznym Stanom i Okolicznosciom Słuzącey Teologia Pastoralna
Przemyśl 1786

LaudaHal

Akta grodzkie i ziemskie : z archiwum ziemskiego we Lwowie w dalszym ciągu wydawnictwa fundacyi Al. hr. Stadnickiego. T. 24, Lauda sejmikowe halickie 1575-1695
1601-1695

LaudaHal25

Akta grodzkie i ziemskie : z Archiwum Państwowego we Lwowie w dalszym ciągu wydawnictwa fundacyi Al. hr. Stadnickiego. T. 25, Lauda sejmikowe halickie 1696-1772
Lwów 1696-1772

LaudaWisz

Lauda wiszneńskie 1673 - 1732
1673-1732

LavGirtŻycie

Jean-Charles Laveaux, Józef Girtler (tł.)
Zycie Fryderyka II, Krola Pruskiego : Z przydatkiem wielu przypisow, Anekdotow, Pism dowodzących, ktorych większa część ieszcze nigdy z Druku nie wyszła […]. T. 1, Od Roku 1712 aż do Roku 1756. - Ed. 2
Kraków 1788

(L)BrudOst

Brudecki Z., Cztery rzeczy człowieka ostateczne..., Poznań 1648 [cytowane za słownikiem Lindego]
1648

LegOlszDyp

Relatio legacyjej ... A. Olszowskiego ... do Wiednia
1669
[w:]
Dyplomaci w dawnych czasach

LeibUwiad

Franciszek Krzysztof Liebmann
Uwiadomienie Astronomiczne y Astrologiczne O Skutkach Biegów Niebieskich y Własnościach Roku Pańskiego 1772
Kraków 1768-1771

LepDębMag

Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, Eustachy Dębicki (tł.)
Magazyn dziecinny, czyli rozmowy między mądrą ochmistrzynią i damami zacnego urodzenia, wychowaniu jej powierzonemi
Warszawa 1768

LepListy

Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, Anonim (tł.)
Listy Jeymosc Pani Du Montier. T. 2
Warszawa i Lwów 1780

LepSurAmer

Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, Karol Surowiecki (tł.)
Amerykanki Albo Dowod Religii Chrzescianskiey Przez Swiatło Przyrodzone. T. 1
Warszawa 1784

LesageAwant

Awantura Idziego Błassa z Santyllany
Lipsk, Drezno 1769

LesLeśFNauka

Leonardus Lessius, Franciszek Michał Leśniewski (tł.)
Nauka Zdrowia To Jest, Skuteczny Sposob Ktorym Się Zdrowie Zachować Moze. Traktat II.
Lwów 1765

LeszczALirBar I


1965
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 1

LeszczSamClass

Classicvm niesmiertelney sławy, Jasnie Wielmoznych Wodzow Koronnych, y Wielkiego Xięst. Litewskiego [...] po szczęśliwey y niesłychaney victoriey pod Hocimiem, dnia XI. Nouembra Roku Pańskiego 1673 otrzymaney [...]
1674

LeszczStGłos

Głos wolny wolność ubezpieczający
1733

LeszczStManTasz

Manifest najjaśniejszego Stanisława … króla.
1704
[w:]
Wybór tekstów staropolskich. XVI – XVIII wieku

LeśFPowinsz

Franciszek Michał Leśniewski
Powinszowanie nowo narodzonego syna [...] Michałowi [...] i Urszuli z Zamoyskich Mniszchom [...] od szkół wydziału wołyńskiego Akademii Krzemienieckiey na dowod uprzeymego upoważenia i przywiązania złożone roku 1785
s. l. 1785

LibResCz II


1606
[w:]
Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608, t. 2, Proza 403-414

LibRokCz II


1606
[w:]
Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608, t. 2, Proza 1-2

LisikFizyka

Franciszek Józef Lisikiewicz
Fizyka Czyli Wiadomosc Natury Y Skutkow Rzeczy Pod Zmysły Podpadających ; w Szkołach Woiewodzkich Sandomierskich uczącym się w Oyczystym ięzyku iak naykruciey Wyłozona, A dla zabawy w tey umieiętności kochaiących się do druku Podana. [Ks. 1, O Własnościach Ciał] , / Przez X. Jozefa Lisikiewicza [...].
Warszawa 1779

List1KontrybCz III


1607
[w:]
195-200

List2KontrybCz III


1607
[w:]
200-205

List3KontrybCz III


1607
[w:]
205-209

ListBaron

Kopia listu barona Langa, posła polskiego u cara moskiewskiego do króla Augusta II
1700

ListBisCz II


[w:]
Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608, t. 2, Proza 449-452

ListDokt


1770

ListNapRzecz


1720
[w:]
Rzeczpospolita w dobie upadku 1700-1740. Wybór źródeł 44-45

ListParyż


Warszawa 1784

ListPoses

List Possessora Dobr Po-Jezuickich Do Przyiaciela Na Ukrainie
Warszawa 1776

ListSamRzecz


1702
[w:]
Rzeczpospolita w dobie upadku 1700-1740. Wybór źródeł

ListSand

List Sandomierzanki do Podolanki
Kraków 1784

ListSenator

Kopia listu pewnego senatora, pisanego 5 sierpnia 1700 do drugiego senatora z obozu pod Jungfernhofem
1700

ListWynalaz

Listy dwa z Paryża względem jednego osobliwszego wynalazku
Warszawa 1783

Litew

Dekret króla Władysława IV z 1643 r.
1643

(L)JabłEz

Ezop nowy polski...
1767

(L)KromBłaż

Marcina Kromera kronika
1767

(L)MorszHBan

Hieronim (Jarosz) Morsztyn (Morstin)
Historia ucieszna o zacnej królewnie Banialuce
1650

LodDict

Dictionarium…
1605

(L)PaszkBell

Posiłek Bellony Sauromackiej...
1608

LubiecKsiążka


Leszno 1653

LubienAPol

Polonoeutychia
1616

LubienSKompBar I

Komparacja
1633
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 1

LubienSPiosBar I

PIOSNKA O WIECZERZY PAŃSKIEJ
1625

LubJMan

Jerzy Sebastian Lubomirski
Jawney niewinnośći manifest, Bogu, swiatu, Oyczyznie przez [...] Ierzego Sebastiana [...] Lubomirskiego [...] podany z przydaniem Perspektiwy na process, responsu na informatia, discursu ziemianina [...]
1666

LubSArtDąb

Rozmowy Artaksesa i Ewandra
1676-1686

LubSArtPol

Rozmowy Artaksesa i Ewandra
1676-1686
[w:]
Wybór pism

LubSEkl

Stanisław Herakliusz Lubomirski (tł.)
ECCLESIASTES, Po Hebraysku nazwany COHELETH z Pisma Św. na wiersz polski przełożony R. P. 1706 od . O. Xiązęcia Rzymskiego Stanisława Lubomirskiego, Marszałka W. Koronnego etc. etc. Teraz prez [!] pewnego Kapłana Swieckiego PRZYCZYNIONY I dla pragnięnia do Druku PODANY. w Toruniu R. P. 1731.
1702

LubSEklPol

Eklezyjastes
1702
[w:]
Wybór pism

LubSInPol

Instrukcyja synom moim [do] cudzych krajów…
1699
[w:]
Wybór pism

LubSŁapAdw

Antoni Chryzanty Łapczyński
Stanisława Lubomirskiego P. R. X. M. W. K. Adverbia moralne abo o cnocie y fortunie xiązeczka z łacinskiego na oyczysty iężyk przeformowana, y niektorych o fortunie y proznosci harmonii addytamentem supplementowana
1714

LubSMączVanPol

De vanitate consiliorum (O Bezskuteczności rad)
1699-1705
[w:]
Wybór pism

LubSMłodzSok

Utwory młodzieńcze
1660-1665
[w:]
I w odmianach czasu smak jest. Antologia polskiej poezji epoki baroku

LubSOrfPol

Stanisław Herakliusz Lubomirski
Orfeusz
1660-1702

LubSPir

Stanisław Herakliusz Lubomirski
Piram i Tyzbe
1660-1702

LubSPostSok

Poezje postu świętego
1660-1702
[w:]
I w odmianach czasu smak jest. Antologia polskiej poezji epoki baroku

LubSSobSok

Epitaphium… Toż po polsku
1696
[w:]
I w odmianach czasu smak jest. Antologia polskiej poezji epoki baroku

LubSTobPol

Tobiasz wyzwolony
1683
[w:]
Wybór pism

LucChrośPhar

Wojciech Stanisław Chrościński (tł.)
Pharsalia ...
1690

LukBardzFars

Odrodzona w ojczystym języku Farsalia
1691

LukBarFar(L)

Lukan M., tłum. Bardziński J. A.,Odrodzona1854.
1691

LustSier

Lustracja województw wielkopolskich …
1628-1632

LustWielk

Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich, 1659-1665: województwa poznańskie i kaliskie
1661

LuterKat

Kátechizm, od D. Marciná Lutherá Z Pismá S. zebrány, á Z Niemieckiego ná Polskie przetłumáczony z Przydániem Niektorych Pytań y Odpowiedzi dla Dziatek tákże y Modlitew S. roznym Czásom y Ludziom służących
1673

LuzObwieszcz

Obwieszczenie : Gdy się niektóre bustem czyli półosóbkiem Jego Ces. Król. Mości szczęśliwie nam teraz Panuiącey, a podtym literą M. nacechowane Talary Koronne pod Rokiem 1794. pokazały [...]. w Krakowie na dniu 21go Listopada 1797
Kraków 1797

LwowPismoUwiad

Lwowskie Pismo Uwiadamiające
Lwów 1783-1784

ŁadSGramGeo_I

Stanisław Ładowski
Grammatyka Geograficzna Albo Zbior Dokładny Geografii Nowym Ułozony y Zebrany Sposobem
Warszawa 1774

ŁadSGramGeo_II

Stanisław Ładowski
Grammatyki Geograficzney Tom II. Zamykaiący Opisanie Azyi, Afryki y Ameryki Z Wyspami Do Nich Nalezącemi
Warszawa 1774

ŁadSHist

Stanisław Ładowski
Historya naturalna Królestwa Polskiego czyli zbiór krótki przez alfabet ułożony, zwierząt, roślin, y minerałów znayduiących się w Polszcze, Litwie, y prowincyach odpadłych, zebrana z pisarzów godnych wiary, rękopismów, y świadków oczywistych
Kraków 1783

ŁączZwier

Nowe zwierciadło b.m. 1678.
1678

ŁomHTestBork

Testament
1650
[w:]
Dekret w niebieskim ferowany parlamencie, Wybór testamentów z XVII-XVIII wieku

ŁosDźwięk

Dzwięk na wdzięk Opátrzności Boskiey przez głosy. Ku Ktorey wdzięczność nigdy dosyć; Chwałá, zawsze Cyfrá; Y ia Author, Nic. P. F. A. Ł. Roku od wydania Zbáwiennego Głosu, przez Ustá Niemowlątká Boga 1727.
Warszawa 1727

ŁosLut

Lutnia rozstroiona
Warszawa 1727

ŁosLutBar II

Lutnia rozstrojona
1965
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 2

ŁośPam

Pamiętnik towarzysza chorągwi pancernej
1676-1682

ŁoyOdp

Feliks Łoyko
Odpowiedz Na Skrypt Pod Tytułem Wykład Postępku Dworu Imperatorskiego Rossyiskiego względem Nayiaśnieyszey Rzeczypospolitey Polskiey, z Dedukcyą praw, na ktorych on funduie wzięcie w possessyą Wartości wyrownywaiącey pretensyom do teyże Rzeczypospolitey
Warszawa? 1773

ŁoyPraw

Feliks Łoyko
Wywod Praw Polskich Do Pomeranii
Warszawa? 1772-1773

ŁoyRoztrz

Feliks Łoyko
Krotkie roztrząsnienie prawa trzech dworow do korony polskiey
s. l. 1782

ŁoyWiad

Feliks Łoyko
Wiadomosci Szczegulne O Nowey Marchii
Warszawa? 1772-1773

ŁoyWyw

Feliks Łoyko
Wywod Historyczny Prawo Nayjasnieyszego Krola JMCI Pruskiego Do Pomerellii, Trzech Powiatow Wielko-Polskich Y Pruss Polskich Roztrząsaiący Oraz Odpowiedz Na Pismo Pod Tytułem Wykład Praw Pruskich
Warszawa 1773

ŁubHist

Władysław Aleksander Łubieński
Historya polska z opisaniem rządu i urzędów polskich: przez Władysława Lubieńskiego napisana, na cztery części podzielona, a na żądaniu wielu przedrukowana
1763

ŁubMowa

Mowa J. O. Xcia Jmci Władysława Łubienskiego Arcy-Biskupa Gnieznieńskiego, Prymasa Krolestwa Polskiego, y W. X. Lit: na Seymie Ordynaryinym w Warszawie dnia 22 Pazdziernika Roku 1766. miana
Warszawa 1766

ŁubŚwiat

Władysław Aleksander Łubieński

Wrocław 1740

ŁugosRatKutrz

Prawo dla wsi ... Rataje
1745
[w:]
Archiwum Komisji Prawniczej PAU, t. 11 299-311

ŁugosZegKutrz

Prawo dla wsi … Zegrze
1745
[w:]
Archiwum Komisji Prawniczej PAU, t. 11 287-299

ŁugowPodr

Jasia Ługowskiego podróże do szkół w cudzych krajach 1639-1643
1639-1643

MabKamieńUwagi

Gabriel Bonnot de Mably, Bartłomiej Kamieński (tł.)
Uwagi Nad Historyą Grecką Czyli O Przyczynach Pomyslności Y Nieszczęscia Grekow / Po Francusku Napisane Od Pana De Mably, A Z Francuskiego Na Polski Ięzyk Przetłomaczone Przez A. K* * *
Warszawa 1771

MacKowal

Do p. Jana Mariańskiego kowala
1788-1789

MacphKrasicPieśni

James Macpherson, Ignacy Krasicki (tł.)
Piesni Ossiana Syna Fingala [...]
s. l. non post 1795

MacquerAlberDzieje

Philippe Macquer, Jan Chrzciciel Albertrandi (tł.)
Dzieie Rzeczypospolitey Rzymskiey Od Załozenia Rzymu Aż Do Cesarzow : krotko porządkiem lat opisane, Z Francuskiego Ięzyka Na Polski Przełozone Przez X. Iana Albertrandego […]. T. 1, Od Załozenia Rzymu Do Konca Wieku Szostego
Warszawa 1768

MagPrus

Magistratow w pruskich miastach prawo szlachtę sądzić, czyli krotki traktat: nayprzod w Gdańsku wydany, a teraz z niemieckiego ięzyka na polski przetłumaczony przez K.F.G.
Królewiec 1764

MaimUstHist

Historya O Krvcyatach Na wyzwolenie Zięmie Swiętey
1707

MajTrwałość

Trwałosc szczęsliwa krolestw albo ich smutny upadek: wolnym narodom przed oczy stawiona, na utrzymanie nieoszacowaney szczęśliwości swoiey. przez X. Szymona Maichrowicza Missionarza Towarzystwa Jezusowego z pozwoleniem Starszych. Częsc II Szczęsliwosc polskiego narodu.
Lwów 1764
[w:]
Filozofia i myśl społeczna w latach 1700 - 1830, T. 1, okres saski 1700 - 1763

MakANadKoniec

Bartłomiej Kazimierz Malicki
Nadzieja...
1634
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 277-279

MakSRelBar II

RELACJA KAMIEŃCA WZIĘTEGO PRZEZ TURKÓW W TOKU 1672 OPISANA WIERSZEM POLSKIM
1672
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 2

MalczInst

Nova et methodica institutio in lingua polonica
Ryga 1696

MalczInstGleich


Ryga 1696

MalczRoz

Colloquia …Niemieckie y Polskie... listy kupieckie….
1697

MalczWok

Der Jugend ...to jest... niemiecki i polski wokabularz
1681-1688

MalczZebr

Compendium … krotkie zebranie polskiego języka ...
1687

MaleszZwiąz

Piotr Paweł Jan Maleszewski
O Związkach i Przystosowaniu Wzaiemnym Rolnictwa, Rękodzieł i Handlu
Warszawa 1786

MalGram

Bartłomiej Kazimierz Malicki
Klucz do ięzyka francuskiego to jest Grammatika polsko-francuska (…) na pomoc Polakom chciwym umieiętności ięzyka Francuskiego ułożona
1700

MalinaKanBar I

KANCJONAŁ, TO JEST PIEŚNI CHRZEŚCIJAŃSKIE
1965
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 1

MalListy

Listy staropolskie z epoki Wazów
1600-1668

MałachSUniw

Stanisław Małachowski
Uniwersał dotyczący ogłoszenia Konstytucji 3 maja
Warszawa 1791

MałpaCzłow

Małpa-człowiek
1715

ManifKoniec

Manifestacja w grodzie...
1628
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 61-64

ManRokLub

Triumf nieboszczki królowej polskiej, księżny mantuańskiej, do nieba się kwapiącej.
1666
[w:]
Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego

ManTobPhr

Purae et elegantes linquae latinae ...
1607

MarBohMisDoś

Wokół “Doświadczyńskiego”
1740-1760
[w:]
Wokół “Doświadczyńskiego”. Antologia romansu i powieści

MarchŚcibHist

Historia moskiewskiej wojny prawdziwa (1608-1612)
1625

MarewGoł

Wincenty Ignacy Marewicz
Gołąbek
Warszawa 1788

MarewPol

Wincenty Ignacy Marewicz
Polusia, córka Kołodzieia czyli wolność oswobodzona : opera tragiczna w dwoch aktach z rossyiskiego na polski ięzyk przetłumaczona
Berdyczów 1789

MarewSiel

Wincenty Ignacy Marewicz
Sielanki
Warszawa 1788

MarewWar

Wincenty Ignacy Marewicz
Waryacya : Wiersz Nowego Rodzaiu
Warszawa 1788

MarewZab

Wincenty Ignacy Marewicz
Samotne Zabawki Wierszem Napisane […]
Warszawa 1786

MarewŻona

Wincenty Ignacy Marewicz
Żona opuszczona na bezludnej wyspie : dramma w jednym akcie z intrygi wziętej z opery włoskiej
s. l. 1795

MarGKol

Kolloander Wierny Leonildzie Przyiazni Dotrzymuiący […]
s. l.

MarGKolDoś

Koloander wierny Leonildzie
1969
[w:]
Wokół “Doświadczyńskiego”. Antologia romansu i powieści

MarianiBogusWMił

Tommaso Mariani, Wojciech Bogusławski (tł.)
Dla miłości zmyslone szalenstwo : opera we dwoch aktach
Warszawa 1779

MarkZap

Jan Markiewicz (Markowicz)
Zapiski historyczne
1655-1687

MarmKłokInk

Inkasy czyli Zniszczenie Panstwa Peru
Warszawa 1781

MarmMałż

Małżeństwo Samnitów: rzecz z powieści moralnych p. Marmontel wybrana
Warszawa 1767

MarmWęgPow

Jean-François Marmontel, Tomasz Kajetan Węgierski (tł.)
Powiesci Moralne P. Marmontela z Francuzkiego na Polski Język Wyłozone Przez Kajetana Węgierskiego
Warszawa 1776

MarszPosTasz

Witanie ... Marszałka Poselskiego
1668
[w:]
Wybór tekstów staropolskich. XVI – XVIII wieku

MarszRokLub

Wiersz o marszałkach.
[w:]
Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego

MarszWojCz II


1606
[w:]
Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608, t. 2, Proza 28-35

MaruszDoniesienie

Doniesienie Z Piotrkowa d. 10. Września : List do Jmci Pana Barssa Pisarza Sądu Appellacyinego wydziału Xięstwa Mazowieckiego y Wwdztwa Rawskiego
s.l. 1791

MarZagRef


1741-1743

MasDiar

Samuel Maskiewicz
Diariusz …
1601-1620

MatDiar

Marcin Matuszewicz (Matusewicz, Matusiewicz, Matuszewic)
Diariusz życia mego, ile pamiętać mogę. Dla wiadomości potomkom moim spisany oraz dla przestróg, czego się wystrzegać, a co do naśladowania jest pożyteczno
1754-1770

MatłBabBad

BABA ABO STARY INWENTARZ,...
1690
[w:]
Polska satyra mieszczańska

MaucHist

Jean-François-Dieudonné Maucomble
Historya Pani Ernewil Od Niey Samey Pisana : Z Francuzkiego Na Polski Ięzyk Przełożona : Roku 1782 Wydrukowana. Cz. 1.
Lwów 1782

MayChrośSup

Wojciech Stanisław Chrościński
Pharsaliej …Suplement
1690

MazRokLub

Duma mazowiecka...,
1667
[w:]
Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego

MecRyw

Kacper Meciszewski
Rywale czyli Czapstrzyk w Krakowie : opera w dwoch aktach
Kraków 1786

MelScholBar II

Dystrakcja W SWOICH CIĘŻKOŚCIACH MELANCHOLII SCHOLASTYCZNEJ
1965
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 2

MencAptecz

Jan Krzysztof Menceliusz
Vade Mecum Medicum to iest: Apteczka domowa y podrożna, z ktorey się doznáć Człowiek może pewnych Lekárstw ápprobowánych y dostoynych ná uleczenie nayznácznieyszych Chorob służących, áby Człowiek w Trefunku y przypádku trudnym, tudzież w Bráchunku Medyká pewnego, swym własnym mogł być Lekárzem, siebie od rożnych Przypádkow preserwując, w inszych niebezpiecznych Nałogách krom Pochyby wspomagáiąc, á ná Czás długi przy zdrowiu drogim záchowywuiąc, wszem wobec ktorym życie y zdrowie miłe szczerze podána.
Leszno 1734

MerkHist

Merkuriusz Historyczny i Polityczny
1737

MerkPol

Merkuriusz polski ordynaryjny
1661

MetasZałHel

S. Helena Na Kalwaryi Melodramma X. Piotra Metastazyusza Poety Cesarskiego : spiewane w Kaplicy Drezdeńskiey w dzień Wielko-Sobotny Roku 1747. Tłumaczone z Włoskiego ięzyka W drodze Wąchockiey Przez J. Z. R. K. O. W. [i. e. Józef Andrzej Załuski]
Warszawa 1752

MetrykaChrzBarącz

Metryka chrztów Katedry Lwowskiej łacińskiej...
Lwów 1754-1764
[w:]
Pamiętnik dziejów polskich 207-216

MetWoł

Ruska (Wołynskaja) Metryka, kniga za 1652-1673 g.
1652-1673

MiarŚwięc

Miarą, kocie, miarą.
1662-1663
[w:]
Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego

MiasKZbiór

Kasper Miaskowski
Zbiór rytmów
1612

MiasWLeg

Wielka legacja ... do Turcji
1640

MichNauka

Jakub Feliks Michelis
Krotka Nauka Dla Akuszerek Po Prowincyach : Za [...] Approbatą i Zezwoleniem Departamentów Lekarskiego i Skarbowego J. K. Mci [...] Przetłómaczona i wydana
Supraśl 1800

MichniewSen

Antoni Tadeusz Michniewski (aut. domn.)
Sen Republikanta Roku 1772. Przytrafiony : Poema
Warszawa 1786

MiczSynOkoń

Synchrama...
1624
[w:]
Staropolskie pastorałki dramatyczne

MierWywód

Wywód ogólny o użyteczności i sposobach zaprowadzenia górnictwa porządnego i trwałego w krajach Rzeczypospolitej
Warszawa 1792

MigSzybHist

Vicent Mignot
Historya Turecka Czyli Panstwo Ottomanskie, Od Początku Az Do Pokoiu Belgradzkiego, Zawartego W Roku 1740. T. 5
Warszawa 1779

MijInter

Jacynt (Jacek) Marcin Mijakowski
Interregnum albo... po śmierci ... Zygmunta trzeciego
1632

MikSil

Silva rerum
1733

MiłJObKoniec

Obrona panien...
1612
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 208-211

MinRyt I

Józef Epifani Minasowicz
Zbior Rytmow Polskich Jozefa Epifaniusza Minasowicza J. K. M. Sekretarza. Częsc pierwsza.
1755

MinRyt II

Józef Epifani Minasowicz
Zbior Rytmow Polskich Jozefa Epifaniusza Minasowicza, J. K. Mći Sekretarza. Częsc wtora.
Warszawa 1755

MinRyt III

Józef Epifani Minasowicz
Zbior Rytmow Polskich Jozefa Epifaniusza Minasowicza J. K. Mći Sekretarza. Częsc trzecia.
Warszawa 1756

MinRyt IV

Józef Epifani Minasowicz
Zbior Rytmow Polskich Jozefa Epifaniusza Minasowicza Minasowicza J. K. Mći Sekretarza. Częsc Czwarta
Warszawa 1756

MinSow

Polska fraszka mieszczańska
1601-1610

MinWiersz

Józef Epifani Minasowicz
Wiersz muzofila wierszopolskiego o poetach żyiących
s. l. 1782

MinZbiór

Józef Epifani Minasowicz
Joz. Epif. Minasowicza Zbiór Mnieyszy Poezyi Polskich Drobnieyszych, Albo Suplement Do Zbioru Większego, Rytmow Iego Oyczystych, Wydanego w II Tomach, a w IV Częściach w Warszawie R. P. 1755-56. Przydane Są Na Koncu Łacińskie Tegoż Autora Poezye &c
Warszawa 1782

MirJon


1609

MitzPrzedFil

Przedmowa
1760
[w:]
Filozofia i myśl społeczna w latach 1700 - 1830, T. 1, okres saski 1700 - 1763

MłodzKaz

Tomasz Młodzianowski
Kazania i homilyie...
1681

MłoszResBar II

Epithalamium albo respons imci panu Kochowskiemu imci pana Młoszowskiego na Epithalamium imci panu Samborowi Młoszowskiemu na akt weselny w upominku posłane Kochowskiego.
1965
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 2

MniszMList

List o geniuszu
Warszawa 1779

MniszSMowa

Mowa Przez [...] Stanisława Mniszcha [...] swoim y Kollegow Jmieniem in Collegio miana
Warszawa 1764

MniszSWit

Mowa Witaiąca Nayjasnieyszego Pana w Collegium Nobilium Schol. Piarum
Warszawa 1764

MocProcBad

Proces między WŁOCZĘGĄ Actorem, A TABAKIEM Pozwanym.
1636
[w:]
Polska satyra mieszczańska

ModlWron


Brno 1788

MohLit

Lithos abo kamień...
1644

MojIzaak

Izaak: Tragedya Pod Zaszczytem […] Jozefa Na Załuskich Załuskiego […] Na Publiczney Sali, w Szkołach Warszawskich Societatis Jesu Wyprawiona.
Warszawa 1763

MolierBaudSkąpiec

Skąpiec

MolierBogusWSzk

Molière, Wojciech Bogusławski (tł.)
Szkoła kobiet : komedya w piąciu aktach p. Moliere
Warszawa 1781

Monitor

Monitor na Rok Pański 1772: Nro. I - XXV
1772

MontDuch

Charles Louis de Secondat Montesquieu
Duch Czyli Treść Praw Albo O Stosowności, Ktorą Powinny Mieć Prawa Z Ustawą Rządu Każdego, Obyczaiami, Położeniem, Kraiu, Religią, Handlem Etc. [...]. T. 1
Lipsk, Drezno 1777

MontSzymŚwiąt

Charles Louis de Secondat Montesquieu
Świątynia Wenery w Knidos
Warszawa 1778

MorochPar

Eliasz Morochowski
Paregoria albo utulenie uszczypliwego lamentu...
1612

MorPamBar I

PAMIĄTKA ŚMIERCI MAŁŻONKI JANA DOMINIKA MOROLSKIEGO,...
1628
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 1

MorszAPsyche

Andrzej Jan Morsztyn (Morstin)
Psyche…
1661

MorszAUtwKuk

Andrzej Jan Morsztyn (Morstin)
Utwory zebrane
1654-1676

MorszHAntypast

Hieronim (Jarosz) Morsztyn (Morstin)
Antypasty małżeńskie…
1650

MorszHBanSok

Hieronim (Jarosz) Morsztyn (Morstin)
Historia... o ... Banialuce
1650
[w:]
I w odmianach czasu smak jest. Antologia polskiej poezji epoki baroku

MorszHFilom

Filomachija
2000

MorszHGal

Hieronim (Jarosz) Morsztyn (Morstin)
Historia o Galezjusie…
1650

MorszHPrzem

Hieronim (Jarosz) Morsztyn (Morstin)
O Przemysławie
1650

MorszHRoz

Hieronim (Jarosz) Morsztyn (Morstin)
Światowa rozkosz...
1622

MorszHRozkosz

Hieronim (Jarosz) Morsztyn (Morstin)
Światowa rozkosz...
1624

MorszHSumBar I

Hieronim (Jarosz) Morsztyn (Morstin)
Summariusz wierszów
1650
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 1

MorszHSumSok

Hieronim (Jarosz) Morsztyn (Morstin)
Summariusz wierszów
1650
[w:]
I w odmianach czasu smak jest. Antologia polskiej poezji epoki baroku

MorszSzKriegSej

Bartłomiej Kazimierz Malicki
Morsztyn S., [List z 18 II 1665], [w:] W. Kriegseisen, Sejmiki ...
1665
[w:]
Sejmiki Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVII i XVIII wieku

MorszSŻaleBar II

Smutne żale...
1965
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 2

MorszZEmbSok

Zbigniew Morsztyn (Morstin, Morstyn)

1658-1680

MorszZEmbWyb

Zbigniew Morsztyn (Morstin, Morstyn)

1658-1680

MorszZPieśńSok


1661

MorszZWierszeWir I

Zbigniew Morsztyn (Morstin, Morstyn)
Wiersze
1675
[w:]
Jakuba Teodora Trembeckiego Wirydarz Poetycki 335-512

MorszZWybór

Zbigniew Morsztyn (Morstin, Morstyn)
Wybór Wierszy ...
1658-1680

MoszczGram

Stanisław Moszczeński Nałęcz
Snadna, Gruntowna, Obszerna Grammatyka Francuska [...] Zebrana Dla Polskiey Oboiey Płci Uczących y Uczących Się [...]
Gdańsk 1774

MoszczWRel

Wojciech Moszczeński Nałęcz
Relacya O Czynnosciach Przeswietnego Departamentu Woyskowego, Stanom Rzeczypospolitey Seymuiącym Od Urodzonego Woyciecha Nałęcz Moszczenskiego [...], Na Seymie dnia 20. Miesiąca 8bra Roku 1780. Dana
s. l. 1780

MośAk

Akademia pobożności...
1628

MowaKoprzCz II


1606
[w:]
Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608, t. 2, Proza 96-102

MowaNiesz

Mowa o nieszczęśliwościach wojny i o pożytkach wynikających z pokoju
Gdańsk 1772

MowaPyt

Mowa, w której roztrząsają to pytanie, jeśli nauk i umiejętności wydoskonalenie pomogło co do poprawy obyczajów
Warszawa 1772

MowaSpoł

Anonim
Mowa W Wspołeczenstwie [!], Ktorego Iest Celem Pomnozenia Obywatelstwa I Dobroczynnosci Imieniem Tegoż Miana Do S. S. Potockiego, Woiewody Ruskiego, po uśmierzonym przez Niego buncie i powietrzu na Ukrainie Roku 1786
Warszawa 1786

MowaZamojCz II


1605
[w:]
Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608, t. 2, Proza 471-480

MurChwałPam

Pamiętnik albo Kronika Pruskich Mistrzow y Kxiążąt Pruskich Tudziesz Historya Inflandzka i Kurlandya z przydánemi rzeczy Pámięci godnych, zrozmáitych Kronikarzow zebrána. Przez Mikołaia z Chwałkowa Chwałkowskiego. Oraz iest Szwedzka y Moskiewska Woyná zá Pánowánia Naiasnieyszego Krola Iego Mości Augusta w Torego, krotkiem stylem wyrazona, y do Druku dáná. Roku Krolá Krolow 1712. W Poznaniv. Superiorum permissu.
1712

MurRel

Sefer Muratowicz
Relacja [...] obywatela ...wysłanego do Persji
1602-1752

MutWierWron

Wierność Bogu i cesarzowi
1716

MycielJun

Stanisław Mycielski
Junak : Komedya We Trzech Aktach
Warszawa 1774

MyszkZdanieCz III


1607
[w:]
295-299

NaborPoezDurr

Daniel Naborowski (Naborovius)
Poezje
1620-1640

NaborWierBar I

Wiersze
1620-1640
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 1 173-177

NaborWierSok

Wiersze
1620-1640
[w:]
I w odmianach czasu smak jest. Antologia polskiej poezji epoki baroku

NaborWierWir I

Wiersze …
1620-1640
[w:]
Jakuba Teodora Trembeckiego Wirydarz Poetycki 274-334

NadziejaGrzesz

Nadzieia Grzesznych w Miłosierdziu Boskim Przez Pokvtne Godzinki Do S. Małgorzaty Z Kortony
Kraków 1728

NagrGosŚwięc

Nagrobek Gosiewskiemu, hetmanowi polnemu litewskiemu.
1663
[w:]
Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego

NajmProg

Prognostyk duchowny na kometę, ktoregosmy widzieli grudnia przeszłego roku 1618 uczyniony w kazaniu Niedziele Mięsopustney w kościele S. Troyce Krak. przy modlit. 40 godz. przez X. Iak. Naym.
1619

NamKrólGęb

Częściowy zbiór namiotów króla Jana III w Żółkwi z 1696 r.
1696
[w:]
Materiały źródłowe do dziejów kultury i sztuki XVI-XVIII w.

NarArch

Józef Naroński (Naronowicz-Naroński)
Architectura militaris…
1659

NarATestBork

Anna Naruszewiczowa Sapieżanka

1669
[w:]
Dekret w niebieskim ferowany parlamencie, Wybór testamentów z XVII-XVIII wieku

NarbuttLogika

Logika czyli rozważania y rozsądzania rzeczy nauka
Wilno 1769

NaruszABajki

Bajki
Warszawa 1778

NaruszAEpigram

Epigrammata
Warszawa 1778

NaruszAGłos

Głos umarłych

NaruszAHist

Adam Naruszewicz
Historya Narodu Polskiego Od Początku Chrześcianstwa [...]. T. 3, Panowanie Piastow
Warszawa 1781

NaruszALuc

Adam Naruszewicz
Luciński Podczaszy J. K. Mci Do Autora Podstolego, [w:] Spor Rymotworski Między Chwalcami Miodu Y Wina, Koncyliacyą Posrzedniczą Zagodzony
Warszawa 1780

NaruszASala

Przy otwarciu Sali Narodowej w Zamku Jego Królewskiej Mości

NaruszASat

Satyry
Warszawa 1778

NaruszASiel

Sielanek [...] księga jedna
Warszawa 1778

NaukaBud

Krótka nauka budownicza
1659

NaukaWyr

Nauka wyrabiania włókna konopnego i lnianego, do stopnia doskonałości takiej, iżby te włókna były białe i miękkie : z doświadczeń uczynionych w Wołczynie zebrana, i dla pożytku publicznego ; szczególnie dla osób gospodarstwem bawiących się wydana
Warszawa 1792

NeuPoj

Neumachia abo pojedynek ... dwóch orłów na powietrzu
1655

NędzBied

Nędza z Biedą z Polski idą (1633)
1633

NiebAnBad

ANIMUSZ ANIMASZ IADAMA NIEBORACZKOWSKIEGO Z CHUDEJ WOLI ...
1648
[w:]
Polska satyra mieszczańska

NiebMSatBar I

NA SATYRY PISANE W ROKU 1650 RESPONS IMCI PANA MARCINA NIEBOROWSKIEGO, PODKOMORZEGO SOCHACZEWSKIEGO, 1658
1658
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 1

NiemcHerostat

Herostat. Powieść wierszem
Warszawa 1792

NiemcObrona

Obrona wojska moskiewskiego w Polszcze
Supraśl 1793

NiemcPot

Duma o Stefanie Potockim
Warszawa 1789

NiemcPowrót


Warszawa 1790

NiemcŻółk

Duma o Żółkiewskim
Warszawa 1789

NiemirAKsiąż

Antonina Niemiryczowa
Do I. O. Xiąząt Ichmosciow Lubomirskich Stanisława Podstolego Koronnego y Iozefa Podstolego Litewskiego [w:] Fenix Rzadki na Swiecie [...]
s. l. 1750

NiemirBajkiBar II

Bajki Ezopowe
1699
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 2

NiemirTPrzełoż

Przełozenie Interessu Urodzoney Niemirycowy Chorązyny Owruckiey Stanom Rzeczypospolitey Podane
1776

NiemPam

Stanisław Niemojewski
Pamiętnik (1606-1608)
1606-1608

Niepoprawne zródło


NiesKor II

Kasper Niesiecki
Korona polska
1738

NieszWFalsTestBork

Testament sfałszowany
1695
[w:]
Dekret w niebieskim ferowany parlamencie, Wybór testamentów z XVII-XVIII wieku

NieszWTestBork

Władysław Jan Nieszyjka
Testament
1690
[w:]
Dekret w niebieskim ferowany parlamencie, Wybór testamentów z XVII-XVIII wieku

NiewdzŚwięc

Na niewdzięczność dworu przeciwko rycerstwu
1663
[w:]
Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego

NiewiesKom


1681

NiewPrerBad

PREROGATYWA ABO WOLNOŚĆ MĘŻATKOM.
1684
[w:]
Polska satyra mieszczańska

NiezDzien

Dzienniki 1695-1700
1695-1700

NobRudSzkoła

Eustache Le Noble
Szkoła Swiata Albo Nauka Iednego Oyca Dana Synowi Swemu Iak Ma Zyc Y Postępowac Na Swiecie : Na Rozmowy Podzielona. Cz. 1-2
Królewiec 1755

NotAk

Wojciech Laktański
Notifikacya Oninieyszym Krolewskiey Akademii Rycerskiey W Legnicii Postanowieniu Anno 1749.
Wrocław 1749

NowaWar

Akta miasta Warszawy - rkp. AGAD, Nowa Warszawa.
1735-1743

NowinyInfl

NOWINY Z INFLANT, O sczęslivvey porazce, ktora sie sstáłá nád Károlusem Ksiazęciem Sudermańskim, przez Iego M. Páná Ianá Károlá Chotkievviczá, nayvvyzszego Hetmáná W. X. L. Dniá 27, Septemb: vv dzien S. Stánislávvá, Roku 1605.
1605

NowinyMosk

NOWINY z MOSKWY, ABO WOTA Z Tráktatow, y Consulty Pánow Radnych źiemie Moskiewskiey, w Mieśćie Stołecznym. Ktore Wotà, per discursum Czàrowi swemu (radząc mu do pokoiu z Krolem I. M. Pánem Nászym Miłośćiwym, będąc bárzo stráchem przeráźeni) podawali. A to pod ten czás strászny/ y strwoźony/ gdy się Seyn Hetman ich Generálny ze wszytkim obozem swoim/ Ostroźkámi/ y Woyskiem bárzo głodem/ mrozem/ chorobámi/ niewcźásem strapiony y śćiśniony/ Królowi Jego M. rad nie rad poddáć się muśiał.
1634

NowPow


NowSakBad

Sákwy. W ktorych/ nie dla Koni/ ále dla Ludzi tych/ ktorzy nowiny lubią/ smáczne y osobliwe Obroki. Vrobione Od Cadasylana Nowohrackiego Na Krempaku.
1649
[w:]
Polska satyra mieszczańska

NowSow

Jan z Kijan
NOWY SOWIZRZAł Abo ráczej Nowyźrzał/ Nie patrzeć ia iako Sowy. b. m. i r. [ca 1684]
1596

NowTor

Nowiny z Torunia. O Gwałtownym zabronieniu … nabożeństwa …
1614

NowZwyc

NOWINA 0 ZWYCIĘSTWIE CESARZA IEGO MOSCI, &c, KROLOWI IEGO MOŚCI. Gdy szczęśliwie się wypráwuie / przeciwko Woysku Tureckiemu/ ná Koronę nástępującemu/ Z Wiednia, do Lubliná przynieśiona
1634

NT

Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa
1606

ObDworBad

Obiecadło dworskie...
1630
[w:]
Polska satyra mieszczańska

ObjaśPrerogCz III


1607
[w:]
261-265

OblJasGór

Obleżenie … Jasnej Góry Częstochowskiej, (1673), rkp., Bibl. Jagiel.
1673

ObŁazGęb

Spis obrazów w drugich Łazienkach w Żółkwi z 1694 r.
1694
[w:]
Materiały źródłowe do dziejów kultury i sztuki XVI-XVIII w.

ObmowPrymasCz III


1607
[w:]
402-403

ObodzLegBar I

POWAŻNA LEGACJA W KONSYSTORZU TRÓJCE PRZENAŚWIĘTSZEJ, NA UZDROWIENIE WSZYTKIEGO ŚWIATA ...
1965
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 1

ObodzPanBar I

Pandora starożytna monarchów polskich
1640
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 1

ObSProm

Promptuarium epistolographicum ...
1659

ObwieszczKENKsiąż

Obwieszczenie od Komisji Edukacji Narodowej względem napisania książek elementarnych do szkół wojewódzkich
Warszawa? 1775

ObwieszczPotrzeb

Obwieszczenie. [Inc.:] Konieczną widząc Potrzebę dla konserwacyi mnieyszego polowania, i z wielu innych Uwag Zapobiegania i Wstrzymania wolnego i tak szkodliwego latania i włóczenia się Psów
Płock 1798

ObwieszczUżyw

Obwieszczenie względem używania polowania polnego mnieyszego w Kluczach JKMśći Ekonomicznych
Białystok 1797

ObwieszczWyb

Obwieszczenie względem wybierania cła 10 od sta od wprowadzenia towarów, manufaktur i fabryk zagranicznych jeszcze pozwolić się mających
Białystok 1797

OdmObycz

Odmiana obyczajów i umysłów tureckich
Warszawa 1783

OdpRokoszCz III


1607
[w:]
369-372

OdRokLub

Ode JMP. Marszałkowi koronnemu...
1953
[w:]
Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego

OdymWŚwiatBar I

ŚWIATA NAPRAWIONEGO OD JEZUSA CHRYSTUSA [...] KSIĄG DZIESIĘĆ
1670
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 1

OdymWŻałKoniec

Żałośna postać...
1659
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 316-357

OgińMKKon

Kondycje stanów
Warszawa 1781

OgińMListySkrzyd

Listy
1683-1684
[w:]
Listy z czasów Jana III i Augusta II

OkęcUwagi

Antoni Onufry Okęcki
Uwagi Obywatelskie Nad Żebrakami
Warszawa 1782

OkmATestBork

Andrzej Bohusz Okmiński
[testament]
1658
[w:]
Dekret w niebieskim ferowany parlamencie, Wybór testamentów z XVII-XVIII wieku

OkolNiebo

Szymon Okolski (tł.)
Niebo ziemskie aniołów w ciele
1644

OlszSzkoła


Kraków 1640

OpalKListy

Krzysztof Opaliński
Listy do brata Łukasza
1641-1653

OpalKSat

Krzysztof Opaliński
Satyry …
1650

OpalKSat1650

Krzysztof Opaliński
Satyry albo przestrogi do naprawy rządu i obyczajów w Polszcze
Amsterdam 1650

OpalŁCoś

Łukasz Opaliński
Coś nowego
1652

OpalŁPoeta

Łukasz Opaliński
Poeta
1661-1662

OpalŁRoz

Łukasz Opaliński
Rozmowa plebana z ziemianinem…
1641

OpisDostCz III


1606
[w:]
154-180

OpisGal

Opisanie... zdobycia galery ...za sprawą ... Marka Jakimowskiego
1628

OpisGrec

Opisanie geograficzne dawnej Grecji podług kart geografa d’Anville’a., b. m. 1750.
1750

OpisKról

Opis królewszczyzn w województwach chełmińskim, pomorskim i malborskim w r. 1664.
1664

OpisPrawCz III


1606
[w:]
145-154

OpisTele

Opisanie nowo wynalezionego telegraphu w Paryżu
Kraków 1795

OpisUtar

Opisanie utarczki dwu orłow ...
1666

OpisWyn


Warszawa 1792

OrAbNad

Oracyja na śmierć... J.a Abramowicza
1602
[w:]
Wybór mów staropolskich

OraczewPieniacz

Feliks Oraczewski
Pieniacz : Komedya W Trzech Aktach
Warszawa 1775

OraczewPolak

Feliks Oraczewski
Polak cudzoziemiec w Warszawie: komedya we trzech aktach.
Warszawa 1778

OrdFab

Ordynacja fabryki sukiennej i domu poprawy stołecznego miasta Krakowa
Kraków 1786

OrdPoznKutrz

Ordynacja we wsiach … Poznania … 1733
1733
[w:]
Archiwum Komisji Prawniczej PAU, t. 11 257-279

OrłowDef

Karol Nepomucen Orłowski
Defensa biskupstwa y dyecezyi kiiowskiey rzetelnym opisaniem, z przydatkami nie ktoremi dla niey potrzebnemi, światu remonstrowana [...] Samuelowi Ianowi z Ossy Ozdze, kijowskiemu y czerniechowskiemu biskupowi [...] w protekcyą oddana przez [...] archidyakona katedralnego kiiowskiego [...] roku 1748
Lwów ca 1748

OsińGat

Gatunki powietrza odmiennego od tego, w którem żyjemy, krótko zebrane
Warszawa 1783

OsińOpis

Opisanie polskich żelaza fabryk
Warszawa 1782

OsińRob

Robota machiny powietrzney pana Mongolfier
1784

OskATestBork

Audencja Oskierczyna
Testament
[w:]
Dekret w niebieskim ferowany parlamencie, Wybór testamentów z XVII-XVIII wieku

OssJŻyw

Żywot Jerzego Ossolińskiego
1625-1626

OssZPam

Pamiętnik
1601-1621

OstList


Warszawa 1736

OstrogIntrKutrz

Introdukcja do wybierania win
1620-1623
[w:]
Archiwum Komisji Prawniczej PAU, t. 11 92-94

OstrorChowChom

Jan Ostroróg
Chowanie zrzebców
1622
[w:]
Materiały do dziejów rolnictwa

OstrorMDiarKoniec

Diariusz
1620-1630
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 270-273

OstrorMyśl1618


Kraków 1618

OstrorMyślTur

Jan Ostroróg
Myślistwo z ogary
1618

OstrorMŻółKoniec

Relatia listowna
1649
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 422-424

OstrorNauka

Jan Ostroróg
Nauka koło pasiek…
1612-1614

OstrorSzachyChom

Jan Ostroróg
Ostroróg J., Szachy, (1618) [w:] Materiały do dziejów rolnictwa….,Warszawa 1876.
1618
[w:]
Materiały do dziejów rolnictwa

OstrowPismoCz III


1607
[w:]
396-397

OstrowTKon

Kontrakt społecznictwa fabryki krajowej płóciennej królewskiej
Warszawa 1788

OstrowTPrawo_I

Prawo Cywilne Narodu Polskiego : Z Statutow i Konstytucyi Koronnych I Litewskich Zebrane, Rezolucyami Rady Nieustaiącey Obiasnione, Dodatkami, Z Praw Kanonicznego, Magdeburskiego, I Chełminskiego Pomnozone, A Porządkiem Praw Rzymskich Ułozone. T. 1

OstrowTPrawo_II

Prawo cywilne albo szczególne narodu polskiego z statutów i konstytucji koronnych i litewskich zebrane, rezolucjami Rady Nieustającej objaśnione, dodatkami z praw kanonicznego, magdeburskiego i chełmińskiego pomnożone, t. 2
Warszawa 1784

OstrowTRob

Roboty około przędziwa albo uprawa lnu, konopi i innych roślin do przędzenia zdatnych...
Warszawa 1788

OśwDiarDyp

Diariusz...
1643-1651
[w:]
Dyplomaci w dawnych czasach

OśwPodr

Z podróży...
1643-1651

OtwFDzieje

Franciszek Ksawery (błędnie: Erazm) Otwinowski
Dzieje Polski od 1696 do r. 1728., rkp. Bibl. Jagiel.
1728

OtwFDziejeCzech

Franciszek Ksawery (błędnie: Erazm) Otwinowski
Dzieje Polski od roku 1696 – 1728
1728

OtwJPow

Powodzenia niebespiecznego ale szczęszliwego Woyska I. K. M. ...
Kraków 1600

OtwWGadBar I

Walerian Otwinowski (Otfinowski)
GADKI Z PISMA śWIĘTEGO RYTMEM PISANE Z EKSPLIKACJĄ I NAZNACZENIEM MIEJSC PISMA ŚWIETEGO
1645
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 1

OtwWPopBar I

POPIELEC ALBO WSTĘPNA ŚRODA
1965
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 1

OtwWResSok

Respons
1645
[w:]
I w odmianach czasu smak jest. Antologia polskiej poezji epoki baroku

OvChrośRip

Wojciech Stanisław Chrościński (tł.)
Riposta albo raczej żalu i skargi pełna amoratek korespondencya częścią niewdziękami amazyuszów niektórych, częścią też wzajemnym nagrodzona afektem, w roku pańskim 1689 napisana [przez Wojciecha Stanisława Chrościńskiego według Owidiusza]
1689

OvChrośRoz

Wojciech Stanisław Chrościński (tł.)
ROZMOWY LISTOWNE, Albo raczey Wzáiemna Heroin Greckich z Káwálerámi Korrespondencya. Częścią rownym áfektem, częścią tesz niewdziękámi nádgrodzona, b.m. 1695.
1695

OvOtwWPrzem

Kasper Niesiecki
Księgi Metamorphoseon …
1638

OvŻebrMet

Jakub Żebrowski
Ovidius Publius Naso
1636

OwsRocz

Roczniki do dziejów Podtatrza i Spiża ...
1680-1748

OzdKośc

Ozdoba Koscioła Katolickiego, to iest Ceremonie Ktorych Kościoł S. w wszelkich okolicznościach zwykł zażywać : Pismem S. Powagą Oycow SS. Dawnością utwierdzone, gruntownym wykładem Obiasnione
Lwów 1739

OzimSzturm

Sztvrm pocieszny smoleński...
Wilno 1611

PacBohuszManifest

Manifest Gravaminum : My Stany Rady Duchowne Y Swieckie Marszałkowie Konsyliarze Y Cały Stan Rycerski Koronne Y Wielkiego Xięstwa Litewskiego Związkiem Generalney Konfederacyi Złączeni : [Incipt:] Roziątrzać na nowo ranę, a lekarstw skuteczne odrzucać sposoby ...
s. l. 1770

PacFJTestBork

Feliks Jan Pac
[testament]
1700
[w:]
Dekret w niebieskim ferowany parlamencie, Wybór testamentów z XVII-XVIII wieku

PacOb

Obraz dworów europejskich
1624-1625

PacRokLub

PACIERZ DWORSKI
1953
[w:]
Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego

PanRokLub

Panom Oświęcimianom
1953
[w:]
Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego

ParlPolPom IV

Leksykalno semantyczna...
1653
[w:]
Polszczyzna regionalna Pomorza, t. 4.

ParlPolPom V

Słowotwórstwo...
1653
[w:]
Polszczyzna regionalna Pomorza, t. 5.

PasjaHist

Anonim
Passya Abo Historia o Męce, Smierci y Pogrzebie Paná nászego Jezusa Christusa Ze wszystkich czterech Ewánjelistow porządnie zebrána, [w:] Ewanjelie y lekcye na niedziele doroczne y swięta uroczyste polskie [...]
Wrocław 1709

PaskRokLub

PASKWIL NA KRÓLOWĄ
1953
[w:]
Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego

PasOkoń

Pasterze
1656-1700
[w:]
Staropolskie pastorałki dramatyczne

PasPam

Jan Chryzostom Pasek
Pamiętniki
1656-1688

PasqZałModer

Moderacya w Honorze. Cantata, Ktora przez Muzykantow Włoskich była śpiewana w Warszawie w Pałacu Krolewskim w Roku 1748, dnia 8. Grudnia w dzień dwoiako solenny Imienin y Urodzenia Nayiaśnieyszey Augusty Maryi Jozefy Krolowey Polskiey Elektorowey Saskiey z Rozkazu Nayiaśnieyszego Pana Augusta III
Warszawa 1748

PastRel

Relacya chwalebnej expedyciey [...] Jana Kazimierza...
1650

PaszkMcOrdKutrz

Maciej Paszkowski
Ordynacja ...
1698
[w:]
Archiwum Komisji Prawniczej PAU, t. 11 197-199

PaszkMrChor

CHORAGIEW Sáuromátcka w Wołoszech, To iest/ Pospolite rußenie y sczęśliwe zwrocenie/ Polakow z Wołoch: w Roku teráźnieyßym/1621. Opisana przez MARCINA PASZKOWSKIEGO.
[B. m. dr.] 1621

PaszkMrDzieje

Marcin Paszkowski
Dzieje tureckie i utarczki kozackie z Tatary.
1615

PaszkMTrybKontr

Marcin Paszkowski
[Paszkowski M.], Rok , (1625), [w:] Z. Nowak, Kontrreformacyjna…, Gdańsk 1968, s. 228-258.
1601-1700
[w:]
Kontrreformacyjna satyra obyczajowa w Polsce XVII wieku

PaszkwilŚwięc

Paszkwil pod tenże czas więzienia W. Gosieweskiego
1953
[w:]
Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego

PasŻoł

Passia żołnierzow oboyga narodow...
1613

PatrPol

Patryota Polski Kartki Tygodniowe Zawierający
Warszawa 1761

PauliDarLot

Pauli Walther, tł. Darłowski Jan Kazimierz, Lot gołębice, Kalisz 1665.
1665

PawlikPod

O poddanych polskich
Kraków 1788

PawluśUwagi

Scire tuum, czyli niektóre uwagi przymiotów wrodzonych, powinności szkolnych, obyczaiow przystojnych
1771

PaxUlis

Tragedia o Ulissesie
Kraków 1603

PedSleszTajem

Taiemnice vszystkim oboyga płci nie tylko ku leczeniu ... potrzebne, ale y gospodarzom, rzemieslnikom ... wielce pożyteczne
Kraków 1620

PerDziadGrzesz

Peregrynacja dziadowska zwłaszcza owych jarmarczników trzęsigłowów, w który sposób zwykli bywać na miejscach świętych
1612
[w:]
Antologia literatury sowizdrzalskiej

PerMaćGrzesz

Peregrynacja Maćkowa
1612
[w:]
Antologia literatury sowizdrzalskiej

PersOb

PERSPECTIVA NA OBIASNIENIE NIEWINNOSCI TEGOZ IEGO MOŚCI P. LVBOMIRSKIEGO MARSZAŁKA WIELKIEGO y HETMANA POLNEGO KORONNEGO
1666

PerzLekarz

Lekarz dla włościan
Kalisz 1793

PerzMyśli

Myśli i uwagi nad farmazonami
Warszawa 1791

PerzNauka

Nauka położna krótko zebrana cyrulikom położnym jako też i babom, czyli kobietom przy rozwiązaniu rodzących położnic służących dla wiadomości bardzo potrzebna, na pytania i odpowiedzi położona
Kalisz 1790

PetEls

Petyta Ze strony W.JP. Wincentego Elsnera Strażnikowicza Inflantskiego Przeciwko WW. JPP. Wisogierdom Podkomorzym Smoleńskim
s. l. 1782

PetNaborSonBar I

PRÓBA TRZECH SONETÓW
1620-1640
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 1

PetNadolKoniec

Petita... Nadolskiego
1627
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 48-53

PetrJWod

Jan Innocenty Petrycy
O wodach w Drużbaku i Łęckowej
1635

PetrSEk

Ekonomiki Aristotelesowey ... księgi ... dwoje.
1618

PetrSEt

Sebastian Petrycy z Pilzna
Ethyki Aristotelesowey, To Iest Iako sie każdy ma naswiecie rządzic. Z dokladem Ksiąg Dziesięciorga Pierwsza Częsc, W ktorey Pięcioro Ksiąg [...]. Przydatki też są położone na końcu Kśiąg każdych, dla gruntownieyszego rzeczy w Kśięgach tknionych wyrozumienia, częśćią dla zaostrzenia dowćipow buynieyszych, potrzebne. Przez Doktora Sebastiana Petricego Medyka.
1618

PetrSHor I

Horatius Flaccus w trudach więzienia ...
1609

PetrSHor II

Horatius Flaccus w trudach więzienia...
1609

PetrSInst

Sebastian Petrycy z Pilzna
Instrvctia abo navka, iak się sprawować czasv moru : w ktorey sie zamyka: Ochrona, jako się vchraniać morowego powietrza ; Leczenie wszytkich niemal przypadkow [...] : dla prostych napisana , krom discursow.
Kraków 1613

PetrSPolit I

Polityki Aristotelesowey ... księgi pierwsze
1605

PetrSPolit II

Sebastian Petrycy z Pilzna
Polityki Aristotelesowey ... czesc wtora ksiegi piąte
1605

PewListSkrzyd

Kopia listu pewnego ze Lwowa
1683

PękosRytwCz II


1607
[w:]
Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608, t. 2, Proza 159-162

PękosSkryptCz III


1607
[w:]
289-295

PiasRel

Aleksander Piaseczyński (Piasoczyński)
Relacja ... poselstwa do Moskwy ...
1635

PiątWes

Stanisław Piątkowski
Wesele : Sielanka Z Okolicznosci Slubnego Aktu [...] Pana Michała Hrabi z Wielkich Konczyc Wandalina Mniszcha, Sekretarza W. W.X. Litewskiego I Rady Nieustaiącey, Kawalera Orderów Narodowych Z [...] Panią Z Zamoyskich Potocką Podkomorzyną W. Koronną, Od Szkoł Wołynskich
Warszawa 1781

PienHip

Krzysztof Pieniążek z Krużlowej
Hippika abo sposób poznania, chowania i stanowienia koni, b.m. 1607
1607

PieśńBer

Piesn o potrzebie z Tátáry z Kozakámi pod Beresteczkiem
1651

PieśńGorz

Wojciech Laktański
Pieśń o gorzałce
s. l. ca 1799

PieśńMied

Wojciech Laktański
Pieśń o miedzie
s. l. ca 1799

PieśńNowBad

PIEŚŃ NOWA O szynkarkach i szafarkach, co ze wsi przychodzą, a jako na dorobkach paniom swoim szkodzą.
1950
[w:]
Polska satyra mieszczańska

PieśńPowst

Pieśń żołnierska w czasie powstania narodowego

PieśńSzuj

Pieśń o tyránstwie Szuyskiego, teraz vczyniona Roku Pańskiego 1609.
1609

PięknZbiórBad


1645
[w:]
Polska satyra mieszczańska

PinSynag

Jan Piotr Pinamonti
Synagoga z błędu wyprowadzona, czyli droga ułatwiona do przekonania każdego żyda o fałszu sekty żydowskiej…
Poczajów 1792

PiotBrań

Inwentarz ... [w:] Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 1955, 2,
1682

PiotrKaz

Kazania przeciwko zdaniom y zgorszeniom wieku naszego...
1772

PióroAplauz

Stanisław Pióro
Applauz Tryumfalny Jasnie Wielmoznemu Jmości Xiędzu Ignacemu Massalskiemu Biskupowi Wileńskiemu w Wileńskim Pioromoncie Naypierwszy Ogłoszony Dnia 13. Lutego Roku 1762
Wilno non ante 1762

PiramFurgDyk

Grzegorz Piramowicz, Nicolas Furgault
Dykcyonarz Starożytności Dla Szkoł Narodowych
Warszawa 1779

PiramKaz

Kazanie na wotywie dziękczynienia Panu Bogu za zachowanie Króla Jegomości z przypadku niesłychanego z dnia 3 na 4 listopada śpiewaney w Katedralnym Lwowskim Kościele.
1772

PiramMowa

Mowa w dzień rocznicy otwarcia Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych na sysji dnia 7 marca 1776 roku
Warszawa 1776

PiramWymowa

Wymowa i poezja dla szkół narodowych
Kraków 1792

PiskorKaz

Kazania na Dni Panskie, na vroczystości Bogarodzice Panny Niepokalanie Poczętey, na swięta osobliwe Słvg Panskich, w roznych Kościołach odprawione, a dla duchownego pozytku poboznemu czytelnikowi zostawione.
Kraków 1706

PismoPotwarzCz II


1606
[w:]
Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608, t. 2, Proza 40-51

PismoSzlachCz III


1607
[w:]
357-369

PisMów I

Jan Stefan Pisarski
Mowca polski...
1668

PisMów II

Jan Stefan Pisarski
[Pisarski J. S.], Mowca polski..., t.2, Kalisz 1676.
1676

PlewakoETest

Testament
1778

PlewakoJTest

Testament
1710

PoczKról


Królewiec (Książęce) 1718

PoczKrólPolPom IV

za: J. Zieniukowa, O języku gazety..., [w:] Polszczyzna regionalna.., t.4, Warszawa 1991.
1718-1720
[w:]
Polszczyzna regionalna Pomorza, t. 4.

PoczKrólPolPom V

za: J. Zieniukowa, Kwantyfikatory..., [w:] Polszczyzna regionalna.., t.5, Warszawa 1993.
1718-1720
[w:]
Polszczyzna regionalna Pomorza, t. 5.

PoczOdlPam

Jan Władysław Poczobut (Poczobut-Odlanicki)
Pamiętnik 1640-1684
1640-1684

PodPop

Krzysztof Podkański (Potkański)
Poprawa praw i sposob statutu spisanego
1608

PodPrusPolPom IV

Charakterystyka językowa taryf ...
1682
[w:]
Polszczyzna regionalna Pomorza, t. 4.

PoezjaZwŚwBar II

Pezja związku święconego i rokoszu lubomirskiego
1965
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 2

Pogrom

POGROM TATARSKI álbo Relátia krotka zvvyćięstwá nád Tátárámi. Przez Wielmożnego Iego M. Páná, P. HETMANA Polnego Koronnego. Dniá 20. Mieśiącá Czerwcá/ w Roku 1624. między Háliczem á Bolszowcem otrzymána.
1624

PokNiewinCz III


1606-1608
[w:]
375-384

PolakPatr

Polak Patryota: Dzieło Peryodyczne przez Towarzystwo Uczonych Na Rok 1785 [...], t. II
Warszawa 1785

PolPar

Französische und Polnische Parlament ...
1653

PolRokLub

Duma polska ... Lubomirskiemu...
1665
[w:]
Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego

PołKTestBork

Konstanty Połubiński
[testament]
[w:]
Dekret w niebieskim ferowany parlamencie, Wybór testamentów z XVII-XVIII wieku

PonASarFil

Sarmatides...,
1741
[w:]
Filozofia i myśl społeczna w latach 1700 - 1830, T. 1, okres saski 1700 - 1763

PoniatSAGóry

Stanisław August Poniatowski
Gory Olkuskie : [Inc.:] Jako za przykładem Poprzednikow Nszych Augusta II, y III., ktorzy się in Pactis Conventis obowiązali zapobieżeć upadkowi Ekonomii Olkuskiey, [...]
s. l. 1780

PoniatSAMowa

Mowa J. K. Mci Na Seymie D. 12. 8bris Miana
s. l. 1767

PoniatSAPowięk

Stanisław August Poniatowski
Powiększenie Biblioteki Publiczney : [Inc.:] Aby tak chwalebne, y nayoczywiściey przekonywaiące każdego o pożyteczności dla Całego Narodu Dzieło, [...]
Warszawa 1780

PoniatSAWilk

Stanisław August Poniatowski król polski potwierdza i transumuje wilkierz dla kupców szynkujacych wódki i piwo
1772

PoniatSList

Stanisław Poniatowski
List ziemianina do pewnego przyiaciela z inszego woiewodztwa
s. l. 1744

PopeChomentListy

Aleksander Pope
Listy Heloizy i Abeilarda
Kraków 1795

PopePodosPoem

Aleksander Pope, Franciszek Aleksander Podoski (tł.)
Poema o krytyce, czyli nagannosci [w:] Poemata moralne i krytyczne, czyli Początki obyczaynosci i smakowitosci
Warszawa 1787

PopisSzk

Anonim
Popis Szkół Wydziałowych Warszawskich z Roznych Nauk na Klassy Podzielonych Miesiąca Lipca Roku 1784.
Warszawa 1784

PopławStół

Częsc Trzecia Stołv Dvchownego Troiako Zastawiona : To iest: Pierwßa Medytacyami o Męce Pańskiey [...], Druga: Czterech Rzeczy ostatnich pamięcią, Smierci, Sądu Bożego, Piekła y Nieba Zaprawiona, Trzecia: Dziesięciorga Bożego Przykazania Naukami [...] zastawiona, Przykładami y Historyami Ozdobiona: Albo Meditacye Y Navki Dvchowne, w tych Materyach w Kościele Warszawskim S. Iana.
Warszawa 1704

PopSowBar II

Poezja popularna i sowizdrzalska
1965
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 2 613-643

PosTabBad

Poswarek tabaki z gorzałka
1636
[w:]
Polska satyra mieszczańska

PosWoł

Poseł z Wołoch z obozv polskiego ...
Kraków 1621

PoszakHist

Jan Antoni Poszakowski
Historyi Kalwinskiey Część Trzecia : W ktorey się opisuie Okazya y Sposob rozmnożenia tey Herezyi w Belgium albo w Niderlandzie
Warszawa 1749

PoszakNiegodziw

Jan Antoni Poszakowski, Anonim (tł.)
Niegodziwosc jansenistka czyli Zbrodzien rozboynik [...] karze niepodlegaiący w rozmowie katolika teologa z jansenistą
Kalisz 1783

PoszakZohar

Jan Antoni Poszakowski
ZOHAR Co znáczy Splendor, Jásność, swiatłość, z okazyi starego zydowskiego ZOHARU, Jzráelitom PZYSWIECAJĄCY[!] do poznánia prawdziwego MESSYASZA JEZUSA CHRYSTUSA Albo POCHODNIA Swiatłością prawdy od BOGA obiáwoiney JASNA [...] ZAPALONA PRZEZ X. JANA POSZAKOWSKIEGO Societatis JESU Theologa
Warszawa 1749

PośAPuł

...
1601-1764

PotAbKuk III

Wacław Potocki
Potocki W., Abrys... żalu … po kochanym synu, [w:] Potocki W., Dzieła, oprac. Kukulski L., Warszawa 1987, t. III, s. 341-348.
1691
[w:]
Dzieła, t. 3

PotFrasz1Kuk II

Wacław Potocki
Ogród nie plewiony. Część pierwsza, [w:] Potocki W., Dzieła, oprac. Kukulski L., Warszawa 1987, t. II, s. 9-223.
1677-1690
[w:]
Dzieła, t. 2

PotFrasz2Kuk II

Ogród nie wyplewionego część wtora
1677-1690
[w:]
Dzieła, t. 2

PotFrasz3Kuk II

Wacław Potocki
Ogrodu nie wyplewionego część trzecia
1677-1690
[w:]
Dzieła, t. 2

PotFrasz4Kuk I

Wacław Potocki
Fraszki albo Sprawy, Powieści i Trefunki, Podobieństwa, Przykłady i Przyczyny, które jeśli nie były, być mogły w obojej płci, w różnych stanach i wieku żywota ludzkiego [Fraszki z lat 1669-1680]
1669-1677
[w:]
Dzieła, t. 1

PotFrasz5Kuk III

Ogród nie wyplewionego część piąta
1688-1696
[w:]
Dzieła, t. 3

PotFraszBrück I

Wacław Potocki
Ogród fraszek
1677-1694

PotFraszBrück II

Wacław Potocki
Ogród fraszek
1677-1694

PotJerzRokLub

Nagrobek Jerzemu Lubomirskiemu, marszałkowi koronnemu
1953
[w:]
Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego

PotJow

Jowialitates albo żarty i fraszki rozmaite.
1677

PotJPodróż

Podróż Do Turek y Egyptu Z Przydanym Dziennikiem Podróży do Holandyi Podczas Rewolucyi 1787
Warszawa 1789

PotKlepBorRokLub

Na klepacze i boratyńczyki
1661
[w:]
Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego

PotLibKuk I

Libusza ...
1675
[w:]
Dzieła, t. 1

PotMorKuk III

Wacław Potocki
Moralia
1688
[w:]
Dzieła, t. 3

PotMuzaKarp

Wacław Potocki
Potocki W., Muza polska…, (1676), wyd. A. Karpiński, Warszawa 1996, s. 13-62.
1676

PotNabKuk I

Wacław Potocki
Potocki W., Pieśni nabożne, (1677 – 1678) [w:] Potocki W., Dzieła, oprac., Kukulski L., Warszawa 1987, t. I, s.515-532.
1677-1678
[w:]
Dzieła, t. 1

PotNagKuk I

Wacław Potocki
Potocki W., Nagrobki, [w:] Potocki W., Dzieła, opr. L. Kukulski, t. I, Warszawa 1987, s. 431-462.
1669-1680
[w:]
Dzieła, t. 1

PotNaKlepRokLub

Na Klepacze
1661
[w:]
Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego

PotOKlepRokLub

O Klepaczach
1661
[w:]
Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego

PotPer

Wacław Potocki
Periody na smierć syna ...
1673

PotPieśRKuk I

Potocki W., Pieśni różne, [w:] Potocki W., Dzieła, opr. L. Kukulski, Warszawa 1987, t. I, s. 463-484.
1669-1680
[w:]
Dzieła, t. 1

PotPis

Wacław Potocki
Pisma wybrane
1669-1696

PotPocz

Wacław Potocki
Poczet herbów szlachty ...
1696

PotPoczKuk III

Wacław Potocki
Potocki W., Poczet herbów szlachty ..., [w:] Potocki W., Dzieła, oprac. Kukulski L., Warszawa 1987, t. III, s. 381-482.
1696
[w:]
Dzieła, t. 3

PotPocztaKarp

Wacław Potocki
Potocki W., Poczta [w:] Potocki W., Muza polska..., Warszawa 1996, s. 63-85.
1669-1696
[w:]
Muza polska : na tryjumfalny wjazd najaśniejszego Jana III

PotPrzyp

Wacław Potocki
Zebranie przypowieści i przysłowia polskich
1669

PotSielKuk I

Wacław Potocki
Sielanka albo raczej przy szczęśliwym jegomości pana Jana z Lipia Lipskiego na starostwo sądeckie wjeździe od panien z Helikonu nie pełną i nie trunkiem za zdrowie nowego starosty, ale życzliwym nie stawiana rymem Kolejna Roku Pańskiego 1676, dnia 1 lipca
1676
[w:]
Dzieła, t. 1

PotSyl

Wacław Potocki
Syloret …
1674-1691

PotSyloret

Wacław Potocki
Syloret …,(1674 – 1691)
1674-1691

PotSzUniw

[Uniwersał Szczęsnego Potockiego marszałka konfederacji targowickiej]
s. l. 1792

PotWoj

Wacław Potocki
Transakcja wojny chocimskiej ...
1670

PotWoj1924

Wacław Potocki
Transakcja Wojny Chocimskiej
1670

PotZabKuk I

Wacław Potocki
SMUTNE ZABAWY żałosnego po utraconych dziatkach rodzica Wacława z Potoka Potockiego [...].
1677
[w:]
Dzieła, t. 1

PotZacKuk I

Wacław Potocki
Nowy zaciąg…
1680
[w:]
Dzieła, t. 1

PotZmartKuk I

Wacław Potocki
Potocki W., Dialog o zmartwychwstaniu pańskim, [w:] Potocki W., Dzieła, opr. L. Kukulski, Warszawa 1987, t. I, s. 599-642.
1676
[w:]
Dzieła, t. 1

PowBliź

Anonim
Sobie-Rad. Drugim-Rad. Czyli Powieść Moralna O Bliźniętach: Faryzminie I Azysie, Z Ktorych Pierwszy, Sobą Zaprzątniony o Innych Niedbał, Drugi Iedyną Na Tym Zalożyl Szczęśliwość, Aby Byl Innym Pożytecznym
Lwów 1782

PowinszŚlub

Na Powinszowanie Szczęśliwie zaszłych Slubnych Kontraktow, s. l. 1755.
s. l. 1755

PrakStężCz II


1606
[w:]
Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608, t. 2, Proza 292-295

PrażŚwięc

Na Prażmowskiego, kanclerza koronnego
1661
[w:]
Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego

PrechDziałKaw

Jean de Préchac, Jan Ignacy Działyński (tł.)
Kawaler polski z francuskiego przetłumaczony
1722

PrechNiemirAFen

Jean de Préchac, Antonina Niemiryczowa (tł.)
Fenix Rzadki na Swiecie To Iest Przyiaciel W rożnych Intrygach i Awanturach. Stateczny I. M. Pan Walewski Woiewodzic Helminski Na Pamiątkę y Pochwałę Kawalerow Polskich / Wierszem Polskim z Francuskiego Przez I. W. Imc. P. Antoninę z Iełowickich Niemiryczową, Oboznę W. X. Litewskiego Opisany Y Do Druku Podany Roku Panskiego. 1750
s. l. 1750

PretChłopRzecz

Specyfikacyja pretensyj chłopskich...
1727
[w:]
Rzeczpospolita w dobie upadku 1700-1740. Wybór źródeł

PriestTrzNauka

Nauka o napuszczaniu wody powietrzem kwaskowem
Kraków 1787

ProdSpraw

Produkt w sprawie [...] Krzysztofa Wereszczyńskiego szambelana Jego Królewskiej Mości na miejscu [...] Andrzeja Gintowta procedującego na przeciw [...] Białłozorowi wojskiemu powiatu upickiego i dalszym w aktoratach wyrażonym w stopniu [...] Antoniego Koryzny cześnika Księtwa Żmudzkiego będącym
s. l. 1773

ProkopNauka

Nauka obyczajowa dla panienek
Kraków 1790

ProkopSposób

Sposób nowy, najłatwieyszy, pisania i czytania razem, dla panienek : z przypisami dla nauczycielek
Kraków 1790

PromMed

Promptuarium medicum ...
1716

PropKanRzecz

Propozycyja a maiestate do izby poselskiej ore jm. pana kanclerza wielkiego koronnego miana
1718
[w:]
Rzeczpospolita w dobie upadku 1700-1740. Wybór źródeł

ProwDachŻona

Abraham Prowana z Poręby
Żona wyćwiczona
1601-1700

PruszczKlejn

Piotr Jacek (Hiacynt) Pruszcz
Klejnoty stołecznego miasta Krakowam ...
1650

PruszczKlejnTur

Piotr Jacek (Hiacynt) Pruszcz
Klejnoty stołecznego miasta Krakowa
1745

PrzebierPol

Do Przebierających Się Polakow
Warszawa 1775-1797

PrzechATestBork

Anna Przechocka
Testament
1984
[w:]
Dekret w niebieskim ferowany parlamencie, Wybór testamentów z XVII-XVIII wieku

PrzełożInteres

Przełozenie Interessu JPP. Karola tylko względem Starszeństwa Małżeńskiego, Konstancyi z Osińskich Froelichowey
Wilno 1799

PrzełożInteresSang

Przełozenie Jnteressu W. i Ur. Xiąząt Sanguszkow Przeszłego y Teraznieyszego Starostow Y Woyta Krzemienieckich Z Miastem J K. Mci Krzemiencem
s. l. 1779

PrzepDek

Przepisy dla dekuriów
Warszawa 1774

PrzestGenRzecz

Przestroga generalna stanów Rzplitej z docieczonej na zgubę wolności u dworu rady
[w:]
Rzeczpospolita w dobie upadku 1700-1740. Wybór źródeł 197-210

PrzestJowiszŚwięc

Przestroga Jowiszowa
1953
[w:]
Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego

PrzestPotrzCz II


1607
[w:]
Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608, t. 2, Proza 148-159

PrzestPrzyjŚwięc

Przestroga przyjacielska od związku radzie dworskiej
1663
[w:]
Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego

PrzestSposCz II


1606
[w:]
Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608, t. 2, Proza 461-471

PrzetObBar I

POSTNY OBIAD ABO ZABAWECZKA, ...
1965
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 1

PrzetObSok


Kraków 1653

PrzewKoś


1603

PrzyczKonwCz III


1607
[w:]
393-395

PrzyczŚwięc

Przyczyna prolonongacyjej kommisyjej Lwowskiej
1663
[w:]
Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego

PrzyjBur

Do przyjaciela Burczybąka
Warszawa 1791

PrzypBratOg

Braterska deklaracya w niebraterskim napomnieniu...
1646
[w:]
Filozofia i myśl społeczna XVII wieku

PrzypMorszZWierBar I


1658-1680

PrzypPieśńBar I

PIEŚŃ Ś. Ś. AMBROŻEGO I AUGUSTYNA "THE DEUM LAUDAMUS" NA WIERSZ POLSKI PRZEŁOŻONA, ...
1634
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 1

PrzyRokLub

PRZY DUMIE PO DUMIE OKRZYK MAZOWIECKI
[w:]
Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego

PsalArianBar II

Psalmy i pieśni ariańskie
1965
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 2

PsalMazTasz

Psalm Mazowiecki
1601-1700
[w:]
Wybór tekstów staropolskich. XVI – XVIII wieku

PubPrus

Publicandum für West-Preussen, inclusive des Netz-Districtes…= Publicandum dla Prus Zachodnich, inkludując Distryktow nad Notećią wyjąwszy zaś Warmią względem występkow borom y lasom uczynionych, y Kar na to ustanowionych
Kwidzyn 1780

PunktaDuchRzecz

Punkta... od izby poselskiej... do... duchowieństwa
1720
[w:]
Rzeczpospolita w dobie upadku 1700-1740. Wybór źródeł

PunktaKapit

Punkta kapitulacji przy poddaniu Fortecy Starobychowskiej...
1702

PunKwarKoniec

Punkta wojska kwarcianego...
1655
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 308-309

PustDuch

Pustynia Duchowna Na ieden Dzień każdego Miesiąca
Kalisz 1745

PyVarZebrFil

Zebranie polityczne ...
1763
[w:]
Filozofia i myśl społeczna w latach 1700 - 1830, T. 1, okres saski 1700 - 1763

Radius


1700-1799

RadPam

Pamiętnik podróży odbytej.. po Austryi, Włoszech i Francyi ...
1661-1668

RadŚwięc

Rada tajemna
1662
[w:]
Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego

RadziejHTurDyp


[w:]
Dyplomaci w dawnych czasach 319

RadziejKor

Augustyn Michał Stefan Radziejowski
Radziejowski M., Korespondencja..., rkp. Bibl. PAN, Kórnik.
1688-1705

RadziwATestAug

Testament ...
1992
[w:]
Testamenty ewangelików reformowanych w Wielkim Księstwie Litewskim

RadziwBAut

Autobiografia.
1666

RadziwBTestAug

Testament Bogusława Radziwiłła koniuszego wielkiego litewskiego
1668
[w:]
Testamenty ewangelików reformowanych w Wielkim Księstwie Litewskim

RadziwHDiar

Hieronim Florian Radziwiłł
Hieronima Floriana Radziwiłła diariusze i pisma różne
Warszawa 1747-1756

RadziwiłłowaFKom

Franciszka Urszula Radziwiłłowa
Komedye y tragedye [...]
Żółkiew 1754

RadziwiłłowaFMiłość

Franciszka Urszula Radziwiłłowa
Miłość mistrzyni doskonała...
Żółkiew 1754

RadziwiłłowaFNiecnota

Franciszka Urszula Radziwiłłowa
Niecnota w sidłach ...
Żółkiew 1754

RadziwiłłowaFRozum

Franciszka Urszula Radziwiłłowa
Sędzia od rozumu odsądzony...
Żółkiew 1754

RadziwiłłowaFSędzia

Franciszka Urszula Radziwiłłowa
Sędzia bez rozsądku...
Żółkiew 1754

RadziwJanTestAug

Testament ...
1992
[w:]
Testamenty ewangelików reformowanych w Wielkim Księstwie Litewskim

RadziwJerzyTestAug

Testament ...
1992
[w:]
Testamenty ewangelików reformowanych w Wielkim Księstwie Litewskim

RadziwKSprawy

Krzysztof Radziwiłł
Księcia … sprawy wojenne i polityczne (1621-1632)
1621-1632

RadziwKTestAug

Krzysztof Radziwiłł
Testament
1619
[w:]
Testamenty ewangelików reformowanych w Wielkim Księstwie Litewskim

RadziwUDiar

Diariusz podjazdu mego na Hajdamaków z Berdyczowa..., b.m. 1749.
1749

RadziwUKonDoś

Radziwiłł U., Konszty kochania..., [w:] Wokół “Doświadczyńskiego”. Antologia romansu i powieści. opr. J. Jackl, Warszawa 1969, s. 76-81.
1750
[w:]
Wokół “Doświadczyńskiego”. Antologia romansu i powieści

RadzKwest

Kwestye polityczne, oboiętne, Statum Rzeczypospolity Polskiey, prerogatywy Urzędow wniey, zwyczaie Elekcyi Krolow, Seymow, Seymikow, y inne rzeczy potrzebne do porzadku oney, examinuiace, w ktorych rezolwuią się propozycye racyami [...]
Poznań 1743

RadzPos

Poselstwo Wielkie Jaśnie Wielmożnego [...] Pana Rafała hrabi na Lesznie Leszczyńskiego Woiewody Łęczyckiego [...] Od Nayiaśnieyszego Krola [...] Augusta II, y całey Rzeczypospoitey Poskiey, do Mustaffy II. Cesarza Tureckiego y Całey Porty Ottomanskiey [...]Odprawione a przez Franciszka Poklateckiego, [...], Zupełnym Dyaryuszem Roku Pańskiego 1744. Do Druku Podane
Poznań 1744

RamMKolKontr

Ramułt M. A., Kolenda… [w:], Z. Nowak, Kontrreformacyjna satyra, Gdańsk 1968, s. 260-268.
1601-1700
[w:]
Kontrreformacyjna satyra obyczajowa w Polsce XVII wieku

RanyRzeczCz III


1607
[w:]
372-374

RapZałPokaz

Pokazanie iako powińien chrześciańin myślić y pilno chodzić około zbawienia duszy swoiey, dla pożytku dusz Krwią Chrystusową odkupionych y dla pobudzenia ich do tak zbawienney a potrzebney mysli, na wygnaniu w Krolewcu roku 1704 przetłumaczone y do druku podane
Braniewo 1704

RecTerBar II

Recepta na urazy tercjańskie - milczeć
1965
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 2

RefBrodRzecz

Z wyroku sądu... między Brodowskim a poddanymi, w: Rzeczpospolita..., Wrocław 1955.
1729

RefZiem

Reflexya Pewnego Ziemianina na Seymiki Dana, Roku P. 1705
s. l. 1705

RegMyt

Regestr wybirania myta starego na przykomorzu Witebskim przez mie Eustaphia Mereciego poczawszy od 1605r., rkp. kopia XIX w., Oddział Rękopisów Biblioteki Sałtykowa-Szczedrina w Leningradzie
1605

RegTow

[Regestr towarzyski cechu murarskiego w Poznaniu]
1618-1679

RegułaZakFran

Reguła Trzeciego Zakonu [...] Świętego Franciszka Od Papieża Mikołaja IV potwierdzona. Dla tych, ktorzy pragna żyć pod Protekcya tego Swiętego Oyca w Domach własnych przedtym włoskim językiem wydana, y piąty raz w Rzymie razem z Summaryuszem Odpustow rożnych drukowana 1742. Teraz zaś z Włoskiego na Polski [...].
Kraków 1747

RegułyNow


1739

RegZłocz

Regestr złoczyńców grodu sanockiego (1554-1638)
1601-1638

RejKierPoś

Rejestr ruchomości po kasztelanie Chrystianie Kierskim... z 7 XI 1699 r.
1699

RejŚwięc

Na Reja i Prażmowskiego
1953
[w:]
Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego

RelAud

Relacja solennej audiencji u cesarza tureckiego wojewody łęczyckiego [Rafała Leszczyńskiego], wielkiego posła J. K. M. i Rzeczypospolitej do Porty
1700

RelBar

Relacya … festu, ktory odprawował… kardynał A. Barberyn, …, Rzym 1639.
1639

RelDruj


1704

RelElek

Relacja Elekcji Ojca ś. Klemensa XI. 23. 9bris 1700. odprawionej; i Wiadomości różne Cudzoziemskie 25. Decembris w Krak: wydane 1700.
Kraków 1700

RelHiszp

Relacya... o ... zwycięstwie Krola Hiszpańskiego z Holandrami…, Warszawa 1630.
1630

RelKamp

Relacya kampaniey od przybycia IMci pana kasztelana krakowskiego, hetmana wielkiego koronnego, z seymu lubelskiego od obozu roku 1703.
s. l. 1703

RelKat

Relacja albo przełozenie zacnej pamiątki i wspaniałego katafalku
1640

RelKor

Relacya koronacyi cudownego obrazu Nayświętszey Maryi Panny na Górze Różańcowey ...
Lwów 1728

RelŁow

Relacja zjazdu pod Łowiczem IchMściów PP. Rokoszowych.... , b.m., 1698.
1698

RelNar

Relacja tryumfu rzymskiego z narodzenia najjaśniejszego krolewica Zygmunta Kazimierza... Rzym 1640.
1640

RelPoł

Relacja rzeczywista o batalii między wojskami carskimi i szwedzkimi niedaleko Połtawy
1709

RelPrzyb

Relacja szczęśliwego przybycia Augusta II do Warszawy
1704

RelRyg

Krótka á Prawdziwa Relátia O Akcyi Woięnney y otrzymáney Victoryey Krolá I. M. Szweckiego nád Woyskiem Sáskim pod Rygą 9. Julii Roku 1701 styli veteris.
1701

RelSapRzecz

Relatio potrzeby cum domo Sapiehana...,[w:] Rzeczpospolita..., Wrocław 1955.
[w:]
Rzeczpospolita w dobie upadku 1700-1740. Wybór źródeł

RelStam

Relacja wjazdu do Stambułu i audiencji u wezyra wielkiego wojewody łęczyckiego [Rafała Leszczyńskiego], posła wielkiego Króla J. M. i Rzeczypospolitej Polskiej do Porty
1700

RelŚmier

Rzetelna relacja okrutnej śmierci, którą poniósł w Algierze ks. Franciszek Cyrani w r. 1717

RelTarn

Relacja kompanii tarnowskiej do Krakowa na jubileusz uniwersalny 1701
b. m. 1701

RelTrak

Relácya Tráktátów Polskich z Porthą Ottomáńską, z Krákowá 3. Ianuarij, Anni Dńi 1699
Kraków 1699

RelTrzes

Prawdziwa Relacya y Opisanie straszliwego trzesienia ziemie…, Warszawa 1638.
1638

RelWall

Krotka, ale prawdziwa Relatia rzeczy... które ... się pokazały, Warszawa 1634.
1634

RelWik

Relacje pewne o wiktorii króla szwedzkiego nad królem polskim pod Krakowem
1702

RelWjazdDen

Relacja wjazdu solennego Jerzego Albrechta Denhoffa, biskupa krakowskiego, kanclerza w. kor. do katedry krakowskiej 9 października 1701
1701

RelWjazdKról

Relacja wjazdu solennego do Krakowa … Krola .... [Augusta II] …b.m 1697.
1697

RelWyborg

Relacja o wzięciu fortecy Wyborga
1710

RelWyj

Relácyá Wyiázdu Iego Krolewskiey Mći z Wárszáwy, y tego co się subsequenter dziáło Roku Pánskiego 1700
1700

RepRespCz III


1606-1608
[w:]
397-401

ReskryptSzlachCz II


1606
[w:]
Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608, t. 2, Proza 58-74

RespCenzCz III


1607
[w:]
319-334

RespDuchCz II


[w:]
Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608, t. 2, Proza 232-239

RespList

Respons na list promowuiący krolewica iego mośći Augusta do korony
s. l. 1733

RespMowa

Respons Na Mowę IMci Pana Fincha Ministra Krola IMci Angielskiego, przez IchMćiow Panow Ministrow Status Koronnych y W. X. Litewskiego
Warszawa 1725

RespPoses

Respons na List Possessora Dobr Po-Jezuickich Od Przyiaciela z Ukrainy
Warszawa 1776

RespSzlach

Respons Szlachcica Pewnego Na Manifest Pseudo-Principis J.W.I.M.P. Woiewody Poznańskiego
s. l. 1704

RespWizCz III


1607-1608
[w:]
406-413

RewerListCz II

Rewersał listu szlachcica jednego do drugiego pisany, w którym się obmawia, że nie przybył na sejmik, w Opatowie pro 16 Martii 1606 złożony, o którym zdanie swe i dyskursy różne przydawa
1606
[w:]
Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608, t. 2, Proza 240-257

RewSkarb

Rewizja skarbu Rzeczpospolitej... w roku 1632, , rkp. Bibl. Państowa, Moskwa.
1632

ReyWKoniec

Innotescentiales ad Nobilitatem
1663

RiccobListy

Marie-Jeanne Riccoboni
Listy Milady Julyi Katesby Do Milady Heleny Kambley Przyiaciołki Swoiey z Francuskiego na Polski ięzyk przetłumaczone
Warszawa 1778

RicKłokMon

Paul Rycaut (Ricaut, Ricot), Hieronim Jan Kłokocki (tł.)
Monarchia tvrecka, opisana [...] Przez Ricota sekretarza posła angielskiego v Porty Ottomanskiey residviącego z francvskiego języka na polski przetłvmaczona przez szlachcica polskiego y do druku podána w roku 1678.
1678

RieuleGosp

Etienne Rieule
O gospodarstwie ziemiańskim w powszechności a osobliwie o gospodarstwie ziemiańskim w Polszcze
Warszawa 1767

RobJezHist

Historia odkrycia Ameryki przez Kolomba wynalezienia i podbicia Meksyku przez Korteza, podbicia Peru przez Pizarra [...]
Warszawa 1789

RobWAKost

Kostka Z Niebem O Lepszą : Albo Kazanie Na Swięto Błogosławionego Stanisława Kostki Societatis Jesu Patrona Krolestwa Polskiego
Poznań 1714

RogalDoświad

Józef Feliks Rogaliński
Doswiadczenia Skutkow Rzeczy pod zmysły podpadaiących na publicznych Posiedzeniach w Szkołach Poznańskich Societatis Jesu na widok wystawione y wykładane, Jego Krolewskiey Mosci Panu naszemu Miłościwemu ofiarowane […]. Ks. 1
Poznań 1771

RogRokLub

ROGI POSŁA FRANCUSKIEGO
[w:]
Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego

RokJakCz III


1607
[w:]
275-288

RokZebRem

Rokosz Zebrzydowskiego. Materiały historyczne, opr. A. Rembowski, Warszawa 1893.
1606-1607

RolJabłJADziej

Charles Rollin, Józef Aleksander Jabłonowski (tł.)
Na Większą Chwałę Boga, Synom Oyczyzny Na Pożytek Dzieiopis Starozytny Egipcyanow, Kartaincow, Assyryiczykow, Babiloncow, Medow, Persow, Macedończykow y Grekow [...]
Lublin 1743

RolSzylSpos

Sposob Uczenia I Uczenja Sję Nauk Wyzwolonych : Tak co sję tycze umjejętności, jako też co należy do obyczajów i Religii
Lwów 1769

RousseauOlizWol

Jean Jacques Rousseau, Leonard Olizar (tł.)
O wolności człowieka
Warszawa 1778

RousseauPocz

Jean Jacques Rousseau, Anonim (tł.)
O Początku Y Zasadach Nierownosci Między Ludzmi
Warszawa 1784

RousseauWęgPig

Jean Jacques Rousseau, Tomasz Kajetan Węgierski (tł. domn.) (tł.)
Pigmalion: scena liryczna
Warszawa 1777

RozCiek

Anonim, Anonim (tł.)
Rozmowy Ciekawe W Rozmaitey Materyi / Z Francuzkiego, Na Polski Ięzyk Przełożone, Za Pozwoleniem Zwierzchności Roku Pańskiego 1782 Do Druku Podane
Lwów 1782

RozPasOkoń

Rozmowa pasterzów
1750
[w:]
Staropolskie pastorałki dramatyczne

RozRokCz II


1606
[w:]
Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608, t. 2, Proza 102-136

RozSynCz II


1607
[w:]
Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608, t. 2, Proza 136-148

RoźOff

Walenty Roździeński
Roździeński W., Officina ferraria, (1612) wyd. fototypiczne, Wrocław 1962..
1612

RożAPam

Abraham Rożniatowski (Roźniatowski)
Pamiątka krwawey ofiary [...] Jezusa Christusa: wedle mieysc Hierosolimskich, nad Zebrzydowicami wykonterfektowanych
1610

RódLudzOkoń

Ekloga, w której ród ludzki oświadcza swoją wdzięczność (1704-1709)
1727
[w:]
Staropolskie pastorałki dramatyczne

RubJan

Jakub Kazimierz Rubinkowski
Janina Zwycięskich Tryumfow dziełami Y Heroicznym Męstwem Jana III. Krola Polskiego [...] Po przełomaney Otomańskiey y Tatarskiey potencyi, Nieśmiertelnym wiekom do druku Podany
1739

RuchBielGęb

Spis ruchomości po śmierci Jacka Bieleckiego, mieszczanina potylickiego, z 1718 r.
1718
[w:]
Materiały źródłowe do dziejów kultury i sztuki XVI-XVIII w.

RuchSkarbGęb

Inwentarz ruchomości w skarbcu żółkiewskim z 1738 r.
1738
[w:]
Materiały źródłowe do dziejów kultury i sztuki XVI-XVIII w.

RuchŻółkGęb

Częściowe inwentarze ruchomości w zamku żółkiewskim z 1707 r
1707
[w:]
Materiały źródłowe do dziejów kultury i sztuki XVI-XVIII w.

RudnGłos

Dominik Rudnicki
Głos Wolny w Wiązaney Mowie Troiaką rożnych Kąntow sonatą Wdzięczny, Dobra z Bogiem harmonią w nabożnych. Zbawienną rozrywkę w Pieśniach moralnych. Wdzięczną ku dobroczynnym łaskom melodyą, w rożnych Applauzach Wyrazaiący, Niegdyś złotą pracę W. S. Dominika Rudnickiego Societatis Jesu, teraz zaś nakład y staranie Typografij Warszawskiej Soc: J. Opiewaiący Roku Pańskiego 1741
Warszawa 1741

RudnGłosSok

Dominik Rudnicki
Życie ludzkie upływające w tejże materii
1741
[w:]
I w odmianach czasu smak jest. Antologia polskiej poezji epoki baroku

RudnPieśńBar II

PIEŚŃ POSTNA NABOŻNA O KORONIE POLSKIEJ
1965
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 2 465-468

RutZabawki

Onufry Rutkowski
Zabawki Poetyckie Rozmaitym Wierszem Polskim Napisane […]
Lwów 1775

RybJRozporz

Józef Rybiński
Rozporządzenie pasterskie na dyecezyą kujawską y pomorską roku MDCCLXXVIII
Warszawa 1778

RybMKat

Katechizmy
Gdańsk 1619

RybMManRzecz


1716
[w:]
Rzeczpospolita w dobie upadku 1700-1740. Wybór źródeł

RybZRelRzecz

Relacyja Rybińskiego ...
1708
[w:]
Rzeczpospolita w dobie upadku 1700-1740. Wybór źródeł

RychKazNad

Kazanie …, (1698)
1698
[w:]
Wybór mów staropolskich

RysProv

Salomon Rysiński
Proverbium polonicorum
1618

RzeczRef

Refutatio przez jednego złotnika krakowskiego
1629

RzeczyNapCz II


[w:]
Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608, t. 2, Proza 295-301

RzepDębKutrz

Ustawa dla wsi... Dębca
1737
[w:]
Archiwum Komisji Prawniczej PAU, t. 11 279-287

RzepLubKutrz

Wilkierz dla wsi Lubonia
1719
[w:]
Archiwum Komisji Prawniczej PAU, t. 11 219-227

RzewKor

Korespondencja
1701-1750

RzewMListSkrzyd

List ...
1700
[w:]
Listy z czasów Jana III i Augusta II

RzewSList

Przyjaciela Seweryna Rzewuskiego do Adama Krasińskiego list na list
s. l. 1790

RzewWKras

O nauce krasomowskiej
Poczajów 1762

RzewWNatręt

Natręt: komedia
Poczajów 1759

RzewWWiersz

O nauce wierszopiskiej
Poczajów 1762

RzewWWierszFil

O nauce wierszopiskiej
1762
[w:]
Filozofia i myśl społeczna w latach 1700 - 1830, T. 1, okres saski 1700 - 1763

RzewWWład

Władysław Pod Warną: Tragedya
Lwów 1760

SaadiOtwSGul

Saadi, tłum. S. Otwinowski , Perska księga … Gulistan, (1610 – 1625)
1610-1625

SadzDrzew

Jak sobie należy postępować przy sadzeniu drzewek, aby się przyjmowały i szybko rosły?
Warszawa 1792

SaintLamSuchSara

Jean-François de Saint-Lambert, Petronela Suchodolska (tł.)
Sara Th*** Powieść Angielska [...]
Warszawa 1782

SaintLamSuchZim

Jean-François de Saint-Lambert, Petronela Suchodolska (tł. domn.) (tł.)
Zimeo powieść moralna
Warszawa 1779

SaintZabłNiewier

O niewierności kobiet u Rzymian
Warszawa 1778

SaintZabłUcinek

Ucinek myśli nad widokami Rzymian
Warszawa 1778

SaintZabłŻegl

O żegludze Rzymian
Warszawa 1778

SakFKonsek

Fabian Sakowicz
Do J. W. Imci Xiędza Adama Stanisława Naruszewicza Biskupa Koadjuktora Smolenskiego, w dzień Jego Konsekracyi Oda
Warszawa 1775

SakKKal


1640

SakKProbl

Problemata o przyrodzeniu ludzkim
1620

SallusPilchWoj

Kaja Krispa Salustiusza o wojnach z Katyliną i Jugurtą
Wilno 1767

SamTrakt

Traktat Samuela rabina błąd żydowski pokazujący
1705

SandHist

Heinrich Sander, Anonim (tł.)
Historya naturalna ekonomiczna rolnicza : zawieraiąca w sobie materye o ptastwie w ogolności, o niektorych wodnoziemnych zwierzętach, o rybach, o owadach, o robactwie etc. [...] Tom II.
Kraków 1786

SandNPoszakHist

Nicholas Sander, Jan Antoni Poszakowski (tł.)
Historia O Schizmie albo Odszczepieństwie Angielskim, Początku, y dalszym iey szerzeniu, Księga Iedna
Sandomierz 1748

SapADiar

Antoni Kazimierz Sapieha
Diariusz … 1730-1731
1730-1731

SapANot

Antoni Kazimierz Sapieha
Notata interesów domowych od roku 1720
1621-1629

SapKSiel

Kazimierz Nestor Sapieha
Mirtyl y Tyrsys : Sielanka na dzien doroczny urodzn [...] z Cetnerow Sanguszkowey marszałkowey W.X.Litt. dnia 14 lutego 1782 roku
s. l. ca 1782

SapMWilkKutrz

Wilkierz...
1749
[w:]
Archiwum Komisji Prawniczej PAU, t. 11 311-321

SaracJagRugTur

[Saracinelli F.], tłum. Jagodyński S., Wybawienie Ruggiera..., [w:] Poezje... Jagodyńskiego, wyd. Turowski, Kraków 1860.
1628

SarbGawWierBar I

WIERSZE
1640-1684
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 1

SarbMMorszALirBar I

Liryka
1965
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 1

SarbMTwarSLirBar I

Liryka
1965
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 1

SarbNabDesBar I

s. 439-449.

SarbNabDesSok

Descriptio…
1630-1640
[w:]
I w odmianach czasu smak jest. Antologia polskiej poezji epoki baroku

SarPam

Pamiętniki z czasów Jana Sobieskiego...
1690-1696

SatPodBar II

Satyr podgórski
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 2

SatStesBar II

Satyr steskniony z pustyni w jasne wychodzi pole
1670
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 2

ScenSądTasz

Francesco Andreini (tł.)
Scena w sądzie
1732
[w:]
Wybór tekstów staropolskich. XVI – XVIII wieku 226-227

SchedMuzaBar II

Mikołaj Aleksander Schedel
Muza z Helikonu na wieczny aplauz wjazdu i aktu koronacjej [...] Augusta II
1697
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 2

SchlözerGralMyśli

Myśli rzetelne nad narzekaniem Polaków tyczącym się mniemanego monopolium, czyli samokupstwa miasta Gdańska
s. l. 1774

SchnElektr


Kraków 1786

SchorrŻyd

Żydzi w Przemyślu
1991

SchrHorodKom

Komedya Na Prędce [!] : w Jednym Akcie, z Niemieckiego
Warszawa 1800

ScotSekr

Michael Scot
Michała Skotta Fizyka osobliwego. Pierwsza część Sekretow przyrodzonych
Amsterdam 1695

ScudZawiszHist

Madeleine de Scudéry
Historya Xiązęcia Aryamena Krolewica Perskiego
Warszawa ca 1717

SczanPrawda

Sczera Prawda Przeciw Obłudnemu Fałszowi, To iest: Prosta z Pisma Swiętego, Odpowiedz Katolicka; na wykrętne, osobliwie Karola Drelinkurta, z tegoż Pisma Zarzuty Dyssydentskie
Poznań 1719

SegWieczorManna

Manna Duszy Albo Cwiczenia się Duchowne Łacne y pożyteczne, dla pragnących szczegulnieyszym [!] sposobem pilnować Modlitwy Na Każdy Dzień Roku. Cz. 4
Lwów 1739

SejmBiałBad

SEYM BIAŁOGŁOWSKI Ktory w sobie zámyka wszelákie swobody pokoie z Mezámi
1617
[w:]
Polska satyra mieszczańska

SejmPanBad

SEYM PANIENSKI ABO ROZMOWA, O Biesiádách y Krotofilách Miesopustnych. Tudziesz o Obyczáiách Mężow/ gdzie ze dwudziestu Pánień/ káżda zdánie swe podáie.
1684
[w:]
Polska satyra mieszczańska

SejmPiek

Sejm piekielny straszliwy
1622

SekrWyj

Sekret wyjawiony osobliwszy, ten za którym człowiekowi rozsądnemu, chyba chcącemu żadne złe na świecie szkodzić nie będzie, Poznań 1689.
1680-1689

SenBardzTrag

Smutne Starożytności Teatrum, to jest Tragediae Seneki rzymskiego ... przez W. X. Jana Alana Bardzińskiego ..., Toruń 1696.
1696

SenPilchKrót

Lucyjusza Anneusza Seneki o krótkości życia, o życiu szczęśliwym, o opatrzności, o pokoju duszy, o stałości mądrego ksiąg pięcioro
Wilno 1771

ShakZabłSam

Samochwał albo amant wilkołak
Warszawa 1782

SheridPodosPam

Frances Chamberlaine Sheridan, Franciszek Aleksander Podoski (tł.)
Pamiątki miss Sydney Bidulph wyięte z jey dziennika. T. 1
Warszawa 1786

SiarczDmochZakus

Franciszek Siarczyński (aut. domn.), Franciszek Ksawery Dmochowski (aut. domn.)
Zakus Nad Zaciekami Wszechnicy Krakowskiey Czyli Uwagi Nad niektóremi tey Akademii Dyssertacyami
Warszawa 1789

SiarczGeog

Geografia czyli opisanie naturalne, historyczne y polityczne kraiow y narodow We czterech częściach świata zawierających się, z Dołączeniem geografii astronomiczney. Tom 1.
Warszawa 1790

SiejŚwiąt

Swiątnica Panska To Iest Kościoł Boga w Troycy SS. iedynego z Klasztorem WW. OO. Dominikanow w Krakowie, znacznemi Swiętych Pańskich Relikwiami, Kaplicami, Ołtarzami, Obrazami [...] Przyozdobiona, Wielkich w Cnotę [...] licznych Mężow Maiąca...
Kraków 1743

SiekKraj

Ignacy Siekierzyński
Kraiopisarstwo Powszechne Panstw Swiata Całego Teraznieyszych Y Dawnych […].
Lwów ca 1774

SienSpos

Sposob Nowo-Obmyslony Konkludowania Obrad Publicznych, dla utwierdzenia Praw Kardynalnych Wolnosci ... : Z Uwagami nad publicznemi Status materyami do rozsądku Rzeczpltey Polskiey Podany. Cz. 1
Łowicz 1764

SierAOdp

Andrzej Sierakowski
Odpowiedz Od JWW. Andrzeia Sierakowskiego Straznikowicza Koronnego Szambelana Jego Krolewskiey Mci i Heleny z Pruszynskich Małzonkow na Jllacyą z Strony WW. Wąsowiczow Szambelanow J. K. Mci także Małzonkow do JOO. Departamentu wniesioną następująca
s. l. non ante 1779

SierWKan

Wacław Sierakowski
Kantata w muzyce. Judyta heroina
Kraków ca 1780

SierWSztuka

Wacław Sierakowski
Sztuka muzyki dla młodzieży kraiowey
Kraków 1795

SimInf

Informacja praktyczna o paleniu wódek, pędzeniu dobrych alembikowych gorzałek i likworów z przyłączonemi wraz sposobami robienia różnego gatunku przednich esencji na pożytek gospodarzom, osobliwie zaś pisarzom ekonomicznym i browaru dozorcom
Warszawa i Lwów 1774

SkarAreop


1609

SkarArtykułCz III


1606
[w:]
94-116

SkarbWażKat

Katechizm albo Krótkie zebranie Nauki Chrześciańskiey : dla pożytku dusz Ludzkich Spisane, do Druku podane i na dwie Klassy podzielone
Poczajów 1792

SkarMes

Mesjasz Nowych Arianow wedle Alkoranu tureckiego..., Kraków 1612.
1612

SkarPokNad

Antoni Kazimierz Sapieha
[Kazanie] Wzywanie do pokuty
1610
[w:]
Wybór mów staropolskich

SkarRokCz II


1606
[w:]
Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608, t. 2, Proza 35-40

SkorDiar

Diariusz
1639-1699

SkorKotLechBar II

LECH POLSKI ALBO WOLNEGO I ZŁOTEGO NARODU POLSKIEGO POCZĄTKI, STAROŻYTNOŚĆ, FORTUNA I RÓŻNESUKCESÓW ODMIANY NA WIERSZ OJCZYSTY PRZEŁOŻONE [...] PRZEZ KS. BENEDYKTA KOTFICKIEGO
1751
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 2

SkryptSłuszCz II


1606
[w:]
Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608, t. 2, Proza 257-264

SkryptWojCz II


1606
[w:]
Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608, t. 2, Proza 264-291

SkrzetPrawo

Prawo polityczne narodu polskiego
Warszawa 1782

SlachSasRzecz


1733
[w:]
Rzeczpospolita w dobie upadku 1700-1740. Wybór źródeł 213-216

SleszDow

Jasne dowody o doktorach żydowskich
1623

SławWikt

Sławna victoria nad Turkami od woysk koronnych ...
Słuck 1673

SłowPolŁac

Słownik… polsko- łaciński i łacińsko-polski
1601-1700

SmalcBóst

Walenty Smalcius, Walenty Smalcius (tł.)
O BOSTWIE Pana Iezvsa Christvsa
Raków 1608

SmotApol


1628

SmotEx

Smotrycki E., Exaethesis abo ekspostulacja.., Lwów 1629.
1629

SmotLam

Threnos, to jest Lament Teofila Ortologa
1610

SmotNap

PARAENESIS, ABO NAPOMNIENIE, OD BOGV WIELEBNEGO MELETIVSZA SMOTRZYCKIEGO,
1629

SobJakDroga

Droga do Baden ...
1638

SobJakDziękKoniec

Dziękowanie Jego Mci Panu Koniecpolskiemu...
1626
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 238-239

SobJakPer

Peregrynacja po Europie…
1607-1613

SobJakSienTasz

Dziękuje na pogrzebie Pana Prokopa Sieniawskiego, Chorążego Koronnego
1668
[w:]
Wybór tekstów staropolskich. XVI – XVIII wieku

SobJListy

Jan III Sobieski
Listy do Marysieńki, (1665 – 1683)
1665-1683

SobTDzien

Teresa Kunegunda Sobieska
Dziennik podróży Teresy Kunegundy
1694

SolArch

Stanisław Solski
Architekt Polski: to iest Nauka Ulzenia Wszelkich Cięzarow: Używánia potrzebnych Máchin, źiemnych y wodnych: Stáwiánia ozdobnych Kośćiołow máłym kosztem: O proporcyi rzeczy wysoko stoiących: O wschodách y pawimentách [...].
1690

SolArchB

Stanisław Solski
Architekt Polski
1690

SolGeom I

Stanisław Solski
Geometra polski to iest nauka rysowania, podziału, przemięniania, y rozmierzania Liniy, Angułow, Figur, y Brył pełnych. Podany do druku przez X. Stanisława Solskiego, Societatis Iesu, w Krakowie Roku MDCLXXXIII [1683]
1683

SolGeom II

Stanisław Solski
Geometry polskiego, księga II. Zawieraiąca Zabaw V. ze XIII.[...] Podana do druku przez X. Stanisława Solskiego, Societatis Iesu, w Krakowie Roku MDCLXXXIV [1684]
1684

SolGeom III

Stanisław Solski
Geometry polskiego, księga III. Zawieraiąca ostatnie Zabawy Geometry: XII. XIII y XIV. wespół z Supplementem Zabawy VII. [...] Podana do druku przez X. Stanisława Solskiego, Societatis Iesu, w Krakowie Roku MDCLXXXVI [1686]
Kraków 1686

SołInf

Informacya Krotka O Akademii Krakowskiey Nayiasnieyszemu Stanisławowi Augustowi [...] w Warszawie Roku 1766. podana
Warszawa 1766

SołInst

Instrukcya Jasnie Oswieconego Xiązęcia Jmci Sołtyka Biskupa Krakowskiego Swemu Synowcowi Stanisławowi Kasztelanicowi Warszawskiemu Pisana w Kałudze w Czasie Niewoli Tegoz J.O. Xiązęcia Jmci Roku 1771
s. l. 1771

SołMowa

Mowa J.O. Xcia JMci Kajetana Sołtyka Biskupa Karkowskiego [!], Xiążęcia Siewierskiego na Seymie Ordynaryinym Warszawskim miana Dnia 22. 9bris 1766

SpielKrumNauka

Nauka chymiczna
Kraków 1791

SpInZąbMłot

Stanisław Ząbkowic
Młot na czarownice
1614

SpisCzarPoś

Spisanie… majętności… Czarnkowskiej
1632

SpiżAkt


Kraków 1638

SposPodCz II


1606
[w:]
Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608, t. 2, Proza 393-402

SposPostęp

O Sposobie Postępowania Na Swiecie Przestrogi Młodym, zwłaszcza Dworskie życie prowadzić myślącym Pozyteczne
Wilno 1766

SposRozmn

Nowy i osobliwszy sposób rozmnożenia drzew urodzajnych, bez szczepienia lub okulizowania
Warszawa 1792

SprawyCzerUl

Sprawy sądowe poddanych klasztoru OO. Karmelitów w Czernej (1663-1717)
1663-1717
[w:]
Księgi sądowe wiejskie, t. 1-2,

StanKsięż

Stan księży misjonarzów co do ich instytutu, liczby dóbr i funkcji w Polsce
s. l. 1772

StanTrans

Transakcja … całego życia…pisane roku 1685
1685

StanyanOżgaObraz

Obraz Historyczny Y Polityczny Szwaycarow
Warszawa 1770

StarDwór

Szymon Starowolski
Dwór cesarza tureckiego…
1646

StarKaz

Szymon Starowolski
Arka Testamentu zamykająca… kazania...
1649

StarPopr

Szymon Starowolski
Poprawa Niektorych obyczaiow Polskich potocznych. Wszelkiego stanu y condicyey ludziom wielce potrzebna. Przez iednego Szlachcica Staropolskiego kwoli dobru pospolitemu napisana
1625

StarPrywSok

Szymon Starowolski
Prywat polską kieruje
1624
[w:]
I w odmianach czasu smak jest. Antologia polskiej poezji epoki baroku

StarVotBar I

VOTUM O NAPRAWIE RZECZYPOSPOLITEJ
1625
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 1

StarWyp

Szymon Starowolski
WYPRAWA Y WYIAZD Potężnego y nie ogárnionego Woyská, napotężnieyszego y naysroższego Monárchy, SVŁTANA AMVRATA Cesárzá Tureckiego teráźnieyszego, Na Woynę do Korony Polskiey. A to z namówy/ rády/ y przenaięćia/ ták Luterskiego/ iáko Czárá Wielkiego Moskiewskiego/ y inßych Katholickich Nieprzyiaćioł.
B. m. dr. 1634

StaszicMyśl

Stanisław Staszic
Myśl tłumacza
Warszawa 1786

StaszicPrzestrogi

Przestrogi dla Polski : z teraznieyszych politycznych Europy związkow y z praw natury wypadaiące
Warszawa 1790

StylaGram

Grammatica polono-italica ...
1675

SuarNauka

Nauka Dla Stron Względem Zachowania Się W Processach, Tudzież Innych Sądowych Czynnościach, Podług przepisów powszechney Sądowey Ordynacyi Dla Państw Pruskich
Warszawa 1796

SuffProwRzecz

Suffragium prowentów skarbowych
1601-1764
[w:]
Rzeczpospolita w dobie upadku 1700-1740. Wybór źródeł

SulisWyj

Wyiscie Nayiasnieyszego Krola Imci Polskiego Stanisława I. z Oblężenia Miasta Gdańska Roku 1734. Dnia 27. Czerwca Aż do Kwidzina
Królewiec (Książęce) non ante 1734

SulListyKoniec

List z Constantinopola do J. M. P. Podczaszego Koronnego i Hetmana Polnego [Stanisława Lubomirskiego] od P. Suliszowskiego Gońca
1622
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 230-233

SumKoniec

Summa klątwy…
1612
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 211-212

SumorBuk

Krescenty Sumorok
Bukiet Na Imieniny Wielmozney Jmsc Panny Antoniny Suszynskiey Rotmistrzowny Woiewodztwa Połockiego Od Pewnego Z Pokrewnionych Uwity : Dnia Pierwszego Marca w Roku 1778
[Połock] non ante 1778

SupGniezUl

Suppliki poddanych kapituły gnieźnieńskiej
1601-1738
[w:]
Księgi sądowe wiejskie, t. 1-2,

SupKuzRzecz

Suplika poddanych kuźnickich do króla...
1718
[w:]
Rzeczpospolita w dobie upadku 1700-1740. Wybór źródeł

SupPoznRzecz


1738
[w:]
Rzeczpospolita w dobie upadku 1700-1740. Wybór źródeł 31-33

SuszaObraz

Phoenix Redivivvs Albo Obraz Starozytny Chełmski Panny Y Matki Przenaswietszey Sławą Cudow swoich ożyły
Zamość 1646

SuzJTestBork

Ttestament
1652
[w:]
Dekret w niebieskim ferowany parlamencie, Wybór testamentów z XVII-XVIII wieku

SwiftGul I

Podroze Kapitana Gulliwera w Rożne Kraie Dalekie […]. T.1
Supraśl 1784

SwiftGul II

Podroze Kapitana Gulliwera w Rożne Kraie Dalekie […]. T.2.
Supraśl 1784

SykstCiepl

Erazm Sykst (Sikstus, Sixtus, Syxst, właśc. Mrzygłód)
O cieplicach we Skle ksiąg troje
1617

SynKlechGrzesz

Synod klechów podgórskich
1607
[w:]
Antologia literatury sowizdrzalskiej

SynMinKontr

Synod Ministrów… (1611), [w:] Z. Nowak, Kontrreformacyjna satyra…, Gdańsk 1968, s. 197-227.
1611
[w:]
Kontrreformacyjna satyra obyczajowa w Polsce XVII wieku

SyrZiel

Szymon Syreński (Syreniusz, Sirenius, Sirrenius, Sirennius) Sacranus (z Oświęcimia)
Zielnik herbarzem z języká Łácińskiego zowią To iest opisanie własne imion, kształtu, przyrodzenia, skutkow y mocy Zioł wszelakich [...] pilnie zebrane a porządnie zapisane przez D. Simona Syrenniusa.
1613

SzelTTestBork

Tomasz Szeliga
[testament]
1640
[w:]
Dekret w niebieskim ferowany parlamencie, Wybór testamentów z XVII-XVIII wieku

SzembRelWej

Teofil Szemberg (Schenberg, Schonberg, Schoenberg, Szemberk, błędnie Szembek) de Reichembac (z Reichenbergu)
RELATIA PRAWDZIWA O WESZSCIV WOYSKA POLSKIEGO do Wołoch y o potrzebie iego z Pogáństwem w Roku 1620, we Wrześniu y w Pázdzierniku.
Poznań 1621

SzemGrat

Fryderyk Szembek (Schembek, Schonbeck) Fryderyk
Gratis plebański
1627

SzemSum

Sumariusz wierszów
1674-1684

SzemTorBad

Z Nowinámi TORBA KVRSORSKA...
1645
[w:]
Polska satyra mieszczańska

SzkółRzewGęb

Spisy rzeczy uczęszczających do szkół młodych Rzewuskich z lat 1738-1789.
1738-1744
[w:]
Materiały źródłowe do dziejów kultury i sztuki XVI-XVIII w.

SzlachRokLub

Przestroga… polskiemu… szlachcicowi
1667
[w:]
Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego

SzlachSasRzecz

Rozmowa dwóch szlachty między soba rodzonych..., [w:] Rzeczpospolita w dobie upadku 1700-1740. Wybór źródeł, opr. J. Gierowski, Wrocław 1955.
1733
[w:]
Rzeczpospolita w dobie upadku 1700-1740. Wybór źródeł 213-216

SzlichWierszeWir I

Jerzy Szlichtyng (Schlichting, Schlitink)
Wiersze rozmaite JE. Mci Pana Jerzego z Bukowca Szlichtinka
1620-1640
[w:]
Jakuba Teodora Trembeckiego Wirydarz Poetycki 168-189

SzlichŻartSok

Żart piękny o tabace
1632
[w:]
I w odmianach czasu smak jest. Antologia polskiej poezji epoki baroku

SzołHist

Stefan Szołucha
Różne historie, (1651-1750)
1651-1750

SzumInw

Gdański inwentarz … z 1706 roku.
1706

SzwabKoniec

[List] od Szwabego…
1628
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 136-138

SzybAtlas

Atlas Dziecinny Czyli Nowy Sposob Do Nauczenia Dzieci Geografii, Krotki, Łatwy [...] Przez Przyłączone Nowey Inwencyi XXIV Kart Geograficznych Z Wykładem Onychże : Zawieraiący Dokładnieysze Opisanie Polski y Litwy Tudzież Naukę O Sferze [...] / Z Francuskiego przełożony, powiększony y poprawiony Przez X. Dominika Szybińskiego [...].
1772

SzylarPoczątki

Początki nauk dla narodowej młodzieży to jest Gramatyka języka polskiego ucząca
Lwów 1770

SzymanJList

List o guście, czyli smaku
Warszawa 1779

SzymańSZośka

Stanisław Szymański
Zośka albo Wiejskie wesele
Supraśl 1797

SzymSiel

Szymon Szymonowic (Simonides Bendoński)
Sielanki i inne wiersze polskie, (1614 – 1626)
1614-1626

SzyrDict

Konstanty Szyrwid (Sirvydas; Szyrwidas)
Dictionarium trium linquarum
1642

ŚmigNauka

Nauka krótka o lichwie
Wilno 1753

ŚniadJanOpis

Opisanie doświadczenia czynionego z banią powietrzną
Kraków 1784

ŚniadJanPlanet


1783

ŚniadJanProsp

Jan Śniadecki
Prospekt Dzieła pod tytułem Rachunku Algebraicznego Theorya z Przystosowaniem Do Geometryi Linii Krzywych we dwóch Tomach
Kraków 1781

ŚniadJędChem

Początki chemii stosownie do teraźnieyszego tey umiejętności stanu, dla pożytku uczniów i słuchaczów ułożone y za wzór lekcyi akademickich służyć maiące
Wilno 1800

ŚniadJędMowa

Mowa o niepewności zdań i nauk na doświadczeniu fundowanych
Wilno 1799

ŚwiatKaw

Anonim
Swiat Zepsuty Przez Kawalera Młodego Wychodzącego Na Swiat Napisany
Lwów 1784

ŚwinEks

Expozycya Praw Miasta Warszawy Względem Zydow, oraz odpowiedź na żądaną przez nich w tymże Mieście lokacyą
s. l. 1768

ŚwitBud

Budowanie wiejskie
Warszawa - Lwów 1782

T I

Abraham Michał Trotz (Troc)
Nouveau dictionnaire françois, allemand et polonois : enrichi de plusieurs exemples de l'histoire polonoise, des termes ordinaires des arts et des remarques de grammaire les plus necessaires, avec une liste alphabetique des poetes et de meilleurs livres polonois. T. 1 [A-H] / par Michel Abraham Trotz, Varsovien
1744

T II

Abraham Michał Trotz (Troc)
Nouveau dictionnaire françois, allemand et polonois : enrichi de plusieurs exemples de l'histoire polonoise, des termes ordinaires des arts et des remarques de grammaire les plus necessaires, avec une liste alphabetique des poetes et de meilleurs livres polonois. T. 2 [I-Z] / par Michel Abraham Trotz, Varsovien
1747

T III

Abraham Michał Trotz (Troc)
Nowy dykcyonarz to iest mownik polsko-francusko-niemiecki z przydatkiem przysłow potocznych, przestrog gramatycznych, lekarskich, matematycznych, fortyfikacyynych, żeglaskich [!], łowczych i inszym naukom przyzwoitych wyrazowprzez Michała Abrahama Troca, warszawianina, tom trzeci.
1764

TajRadKontr

Tajemna rada….,Wilno (1624), [w:] Z. Nowak, Kontrreformacyjna…, Gdańsk 1968, s. 269-288.
1624
[w:]
Kontrreformacyjna satyra obyczajowa w Polsce XVII wieku

TasKochGoff

Piotr Kochanowski (tł.)
Goffred abo Jeruzalem wyzwolona
1618

TatKoniec

Pogrom Tatarski
1624
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 250-250

TeofPodosChar

Teofrast z Eresos, Franciszek Aleksander Podoski (tł.)
Charaktery, czyli przymioty Teofrasta [w:] Charaktery czyli przymioty z Teofrasta z obyczaiami iego wieku, przez p. de La Bruyere z Akademii Paryzkiey przełożone i napisane, a z francuzkiego na polskie tłomaczone przez H.F.J.P.K.M. Tom I.
Warszawa 1787

ThaerGosp

Gospodarz galicyjski, czyli sztuka zbogacenia się w krótkim czasie przez wiejskie i domowe gospodarstwo, cz. 3
Kraków 1800

ThomZdanie

Antoine Léonard Thomas
Zdanie O Charakterze, Obyczaiach I Dowcipie Niewiast w Różnych Wiekach / Przez P. Thomas [...] Napisane; Teraz Na Polski Język Przełozone
Warszawa 1777

TisOnan

Onanizm. Rozstrząśnienie chorób pochodzących z samogwałtu
Warszawa - Lwów 1782

TisPerzPorz

Porządek życia w czerstwości zdrowia w długie prowadzący lata
Supraśl 1789

TolMęcDrama

Drama o Powołaniu S. Aloyzego Do Zakonu Societatis Jesu
Sandomierz 1754

TorRoz


1603

TorżRoz

Rozmowa o sztukach robienia szkła, palenia potaszów i topienia żelaza
Berdyczów 1785

TragTred

Tragedia o bogaczu i Łazarzu z Piśma Świętego wyjęta i nowo wierszem opisana polskim Jaśnie Wielmożnemu Sęnatowi Gdańskiegu dedicowana i przypisana in honorem roku 1643 miesiąca stycznia dnia 22
1643

TrakWarsz

Traktat Warszawski dnia trzeciego Nowembra 1716 roku zkonkludowany, [w:] Constytucye na zakończeniu Konfederacyi Tarnogrodzkiey y innych konfederacyi prowincyalnych y partykularnych do niey referuiących się, tak szlacheckich iako y woyskowych koronnych y W.X.L., Warszawa, post 1 II 1717.
Warszawa 1717

TrąbaRuszCz III


1607
[w:]
258-260

TrembFilSok

Filomachia abo wyrażenie...
1991
[w:]
I w odmianach czasu smak jest. Antologia polskiej poezji epoki baroku

TrembPrzedWir I

Przedmowa …
1910
[w:]
Jakuba Teodora Trembeckiego Wirydarz Poetycki 3-6

TrembSGość

Gość w Heilsbergu. Do J.O.X.B.W.
Warszawa 1784

TrembSPieśń

Pieśń śpiewana na obiedzie w Sielcach pod Łacienkami dnia 7 września 1788 roku
s. l. 1788

TrembSWspół

Do moich współziomków
Warszawa 1789

TrembWierszeBar II


TrembWierszeWir II

Wiersze…
1617-1719
[w:]
Jakuba Teodora Trembeckiego Wirydarz Poetycki, t. 2 221-308

TrepNekLib

Jan Trepka Nekanda
Liber generationis […] plebeanorum.
1626-1639

TrepNekLibDworz

Jan Trepka Nekanda
TrepLiber generationis plebeanorum.
1626-1639

TretWargRadziw

Treter Tomasz, tłum. Andrzej Wargocki, Peregrynacja abo pielgrzymowanie do Ziemie Świętej J. O. Pana J. M. P. Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła, Kraków 1617, za: M. K. Radziwiłł “Sierotka”, Podróż do Ziemi Świętej, Syrii i Egiptu …, opr. L. Kukulski, Warszawa 1962.
1617

TrębZdanie


s.l. 1791

TrocTelPrzedm

Przypadki Telemaka Syna Ulisesa, Przedmowy
Lipsk 1750

TrybRokLub

Marszałek Izby poselskiej i trybunalski
1666
[w:]
Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego

TrzcińDyss

Andrzej (Jędrzej) Jan Kanty Trzciński
Dyssertacya o używaniu lekarskim elektryczności
Kraków 1787

TrzcińOpis

Andrzej (Jędrzej) Jan Kanty Trzciński
Opisanie przyczyn fizycznych trzęsienia ziemi
Kraków 1787

TrzebObwieszcz

Obwieszczenie I proźba Dyrektorow Fabryki Sukienney w Krakowie na fundusz Zebrakow założoney
Kraków 1788

TułGietKutrz

Wilkierz...
1639-1676
[w:]
Archiwum Komisji Prawniczej PAU, t. 11 122-130

TwarKBiczBar I

BICZ BOŻY ABO KRWAWE ŁZY UTRAPIONEJ MATKI, ...
1625
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 1

TwarKKolOkoń

Kolebka Jezusowa. Pasterze. Trzej królowie
1632-1635
[w:]
Staropolskie pastorałki dramatyczne

TwarKKolSok

Kolebka Jezusowa. Pasterze. Trzej królowie.
1632
[w:]
I w odmianach czasu smak jest. Antologia polskiej poezji epoki baroku

TwarKLek

Lekcyje Kupidynowe
1617

TwarKŁodz

Łódź młodzi z nawałności do brzegu płynąca
1618

TwarKPoch

Pochodnia miłości Bozey, z Piącią strzał ognistych: z sczerego sercá ku iego S. Máiestatowi.
1628

TwarSDaf

Samuel Ludwik Twardowski
Daphnis …
1636

TwarSLeg

Samuel Ludwik Twardowski
Przeważna legacja [...] Krzysztofa Zbaraskiego do [...] cesarza tureckiego
1633

TwarSLegK

Samuel Ludwik Twardowski
Przeważna legacja… (1633)
1633

TwarSMiscSok

Samuel Ludwik Twardowski
Miscellanea selecta
1681
[w:]
I w odmianach czasu smak jest. Antologia polskiej poezji epoki baroku

TwarSMos

Samuel Ludwik Twardowski
Szczęśliwa moskiewska ekspedycja…,
1634

TwarSPas

Samuel Ludwik Twardowski
Nadobna Pasqualina
1701

TwarSRytTur

Samuel Ludwik Twardowski
Zbiór rytmów…
1631-1661
[w:]
Poezyje…

TwarSSatyrSok

Satyr na twarz Rzeczypospolitej
1640
[w:]
I w odmianach czasu smak jest. Antologia polskiej poezji epoki baroku

TwarSWład

Twardowski S., Władysław IV król polski i szwedzki…, Leszno 1649.
1649

TwarSWoj

Wojna domowa z Kozaki i z Tatary
1681

TylkRoz

Wojciech Tylkowski
Uczone rozmowy…,
1692

TylkStrom

Stromata albo rozmowy stołowe
1691

TymTrag

Timoklia : Tragedia Tryumfuiącey Nad chciwością cnoty Ciekawą rewolucyą Zawieraiąca : z Francuskiego na Polski Jężyk Wytłumaczona [...]
Lublin 1751

UffDekArch

Jan Dekan (tł.)
Archelia, to jest nauka i informacja o strzelbie i o rzeczach do niej należących ...,
1643

UmFenRzeźGęb

Trzy umowy …
1745-1747
[w:]
Materiały źródłowe do dziejów kultury i sztuki XVI-XVIII w. 373-376

UmKamGęb

[w:] Materiały źródłowe do dziejów kultury i sztuki XVI-XVIII w., opr. M. Gębarowicz, Wrocław- Warszawa-Kraków.., 1983
1606
[w:]
Materiały źródłowe do dziejów kultury i sztuki XVI-XVIII w. 369-372

UmRoszZłotGęb

[w:] Materiały źródłowe do dziejów kultury i sztuki XVI-XVIII w., opr. M. Gębarowicz, Wrocław- Warszawa-Kraków.., 1983
1686
[w:]
Materiały źródłowe do dziejów kultury i sztuki XVI-XVIII w. 372-373

UnDysFil

Relacja…,
1717
[w:]
Filozofia i myśl społeczna w latach 1700 - 1830, T. 1, okres saski 1700 - 1763

UniwMiar

Uniwersał względem jednostajności miar i wag
s. l. 1790

UniwNar

Uniwersał do Narodu względem gotowości do pospolitego ruszenia
s. l. 1793

UrfeRubJanAwan

Awantura albo Historya swiatowe rewolucye y niestatecznego alternatę szczęścia zamykaiąca
Toruń 1741

UrsGram

Grammaticae …
1619

UrsOss

De ossibus humanis tractatus tres
1610

UrządzWyb

Urządzenie względem wybierania żywności, furażów, tudzież dostawienia podwód dla woyska Rzpltey
Warszawa 1794

UsprawOczer

Usprawiedliwienie JW. JP. Andrzeja Zienkowicza Kasztelana Smolnńskiego na bezwinne oczernienie JO. Xżcia Jmci Ignacego Massalskiego Biskupa Wileńskiego
Grodno 1777

UstawaKEN

My, rektor i Szkoła Główna Koronna Akademia Krakowska, wszystkim rektorom, prorektorom, przełożonym i nauczycielom szkół publicznych w Koronie [...] wiadomo czyniemy
Kraków 1790

UtŚwięc

Lament Ojczyzny Utrapionej
1662-1663
[w:]
Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego

UwagiCło

Anonim
Uwagi Względem Ceł y Banko-Cetel : Niegdyś służące Autorowi na Odpowiedź Dziennika Handlowego, teraz z przyczyny spodziewanego nowego Skarbu Systema, do Druku podane, ile służyć mogą do Prawideł o Cłach i Banko-Cetlach
s. l. 1786

UważKonstCz III


1607
[w:]
300-306

UwiadNur

Uwiadomienie dokładniejsze o Karolu Spaldink sławnym nurku angielskim
Warszawa 1783

UwiadOpis

Uwiadomownie o nowo wydanem opisaniu wojny dawnej kozackiej z manuskryptów węgierskich
Warszawa 1792

VadeMed

Vademecum medicum…, Zamość 1724.
1724

ValWargDzieje

O dziejach…
1609

VerdBłażSet

Marcin Błażewski (Błażowski) (tł.)
Marcina Błażewskiego Setnik przypowieści uciesznych 1608.
1608

VetIsland

Daniel Vetter (Strejc)

Leszno 1638

VigPorząd

Pięć porządków budowniczych podług prawideł Jakuba Barocego z Winioli
Warszawa 1791

VilAk

Vilniaus Akademijos Spaustuves Leidiniai …, opr. K. Cepiene, I.Petrauskiene,Vilnius 1979.
1576-1805

VilledNarbutAstera

Astera Albo Tamerlan
Wilno 1778

VolcDial

Mikołaj Volckmar
Volckmar Mikołaj, Vierzig dialogi, Toruń 1612
1612

VolLeg II

Volumina Legum
1601-1609

VolLeg III

Prawa Konstytucye y Przywileie Krolestwa Polskiego, y Wielkiego Xięstwa Litewskiego, y wszystkich Prowincyi należących: Na Walnych Seymiech Koronnych od Seymu Wiślickiego Roku Pańskiego 1347 Aż do Ostatniego Seymu. VOLUMEN TERTIUM. Ab Anno 1609. Ad Annum 1640. ACTA REIBUBLICAE CONTINENS.
1609-1640

VolLeg IV

Prawa Konstytucye y Przywileie Krolestwa Polskiego, y Wielkiego Xięstwa Litewskiego, y wszystkich Prowincyi należących: Na Walnych Seymiech Koronnych od Seymu Wiślickiego Roku Pańskiego 1347 Aż do Ostatniego Seymu, VOLUMEN QUARTUM. Ab Anno 1641. Ad Annum 1668. ACTA REIPUBLICAE CONTINENS.
1641-1668

VolLeg V

Volumina legum. T.5, Prawa, konstytucye y przywileie Królestwa Polskiego, Wielkiego Xięstwa Litewskiego y wszystkich prowincyi należących na walnych seymiech koronnych od Seymu Wiślickiego roku pańskiego 1347 aż do ostatniego Seymu uchwalone. VOLUMEN QUINTUM.
1669-1697

VolLeg VI

Volumina legum. T. 6, Prawa, konstytucye y przywileie Królestwa Polskiego, Wielkiego Xięstwa Litewskiego y wszystkich prowincyi należących na walnych seymiech koronnych od Seymu Wiślickiego roku pańskiego 1347 aż do ostatniego Seymu uchwalone. VOLUMEN SEXTUM.
1697-1736

VolnNowicOpis

Opis Egiptu podług najnowszej podróży pana Volney
Kraków 1800

VoltChomentPrawo

O prawie przyrodzonym przez Woltera do Fryderyka II króla JMci pruskiego
Kraków 1798

VoltKról

Voltaire
Krolewna Babilońska Albo Miłość Na Doświadczeniu
Lipsk [i.e. Warszawa] 1779

VoltLachAlc

Voltaire, Ignacy Lachnicki (tł.)
Alcyra Albo Amerykanie : Tragedya / Z Francuzkiego Imci Pana de Voltaire Przetłumaczona Dla Teatrum Słonimskiego Za Rozkazem [...] Michała Hrabi Oginskiego [...].
Warszawa 1780

VoltPrzybKandyd


Lipsk [i.e. Warszawa] 1780

VoltPrzybRym

Voltaire, Jacek Idzi Przybylski (tł.)
Rymopismo Woltera Nad Losem Zawistnym Lisbony
Basle [i.e. Warszawa] 1780

VoltSzymanZadyg

Zadyg albo przeznaczenie: historia wschodnia
Królewiec 1773

VoltZałRzym

Rzym wybawiony albo Catilina [...]
Warszawa 1754

VorLetSkarb

Maciej Vorbeck-Lettow (Littau, Litauer, Litow, Vorbek-Lettow)
"Skarbnicy pamięci" - rkps. 1644-1660.
1644-1660

VotKatCz II


[w:]
Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608, t. 2, Proza 452-459

VotSejmCz II


1606
[w:]
Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608, t. 2, Proza 221-231

VotSzlachCz II


1606
[w:]
Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608, t. 2, Proza 434-440

VotumCz II


[w:]
Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608, t. 2, Proza 459-461

WadDan

Daniel Prorok…
1699

WadDanBar II

Daniel

WaezList


1603

WalMTestBork

Michał Walerowicz
[testament]
1730
[w:]
Dekret w niebieskim ferowany parlamencie, Wybór testamentów z XVII-XVIII wieku

WarEkon

[Akta ekonomiczne miasta Warszawy], rkp. AGAD Warszawa Ekonomiczna.

WargApol

Andrzej Bartłomiej Wargocki
Wargocki A., Apologia przeciw luteranom…, Kraków 1605
1605

WargRzym

Andrzej Bartłomiej Wargocki
O Rzymie pogańskim i chrześcijańskim ksiąg dwoje
1610

WarKom

Warhastige … 1649 …. [ Kometa], b.m.
1649

WarmGaz

Andrzej Bartłomiej Wargocki
Gazophylacium …
1691

WarRokLub

Na sejm warszawski
1953
[w:]
Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego

WazAListyTasz

Listy
1603
[w:]
Wybór tekstów staropolskich. XVI – XVIII wieku

WąsKal

Kallitektonika
1732

WeichAnat

Teodor Tomasz Weichardt
Anatomia : to iest Nauka Poznania Części Ciała ludzkiego
Kraków 1786

WeichLig

Teodor Tomasz Weichardt
Liguria czyli Panienka Uwiedziona. Powieść przetłumaczona z Greckiego

WeichPrzycz

Teodor Tomasz Weichardt

Kraków 1787

WeichRada

Teodor Tomasz Weichardt
Rada dla matek, względem zapobiezenia roznym słabosciom i chorobom, ktorym dzieci od urodzenia swego podlegać mogą

WeidGór

Paul Weidmann
Gornicy: opera w jednym akcie
Warszawa 1779

WejTestPolPom III

za: Handke K., Cechy…, [w:] Polszczyzna regionalna Pomorza…, t. 3, Wrocław 1989.
1657-1665
[w:]
Polszczyzna regionalna Pomorza, t. 3,

WezwSąd

Sąd Kryminalny Naywyzszy Koronny : [Inc.:] Wam Stanisławowi Szczesnemu Potockiemu, Franciszkowi Xaweremu Branickiemu, Sewerynowi Rzewuskiemu, wodzom i hetmanom woysk [...] nakazuie, abyście przed tymże sądem naywyższym kryminalnym koronnym tu w Warszawie przy boku Rady naywyższey narodowey agitującym się, na d. 9 miesiąca września roku bieżącego 1794 osobiście, prawnie i zawito stawili się
Warszawa 1794

WęgCzłek

Tomasz Kajetan Węgierski
List Do Człeka Łączącego Smak z Umieiętnoscią y Umieiącego Cenic Uczonych
Warszawa ca 1776

WęgOrgany

Tomasz Kajetan Węgierski
Organy
Kraków 1784

WęgPotw

Tomasz Kajetan Węgierski
List O Potwarzy Do *********
Warszawa ca 1776

WęgRów

Tomasz Kajetan Węgierski
List O Równości Losu Ludzkiego
Warszawa ca 1776

WęgWiersz

Tomasz Kajetan Węgierski
List Do Wierszopisow
Warszawa ca 1776

WiadCes

Pewna wiadomość o…zwycięstwie cesarza … pod Nerdlinga
1634

WiadCudz

Wiádomośći rożne Cudzoźiemskie w Krákowie [...]
Kraków 1701-1705

WiadMach

Dalsze wiadomości o machinie nowej p. Montgolfier
Warszawa 1783

WiadRok

Anonim
Klucz prognostykarski, rzetelne wiadomości o roku i jego częściach, o poprawie kalendarza i sposobie jego używania.
s. l. 1781

WiadSzlis

Wiadomość o odparciu wojsk szwedzkich od Szlisselburga
1707

WiadWarsz

Wiádomośći Wárszáwskie, Lwowskie, Litewskie, z Krákowa 1. Martij. 1698.
Kraków 1698

WidzObł

Widzenie nowe na obłokach dnia 9 czerwca 1654 r.
s. l. 1654

WieczorInf

Informacja o staropolskiej ortografii liter słów polskich
1739

WieczorKat

Na wiekszą P[ana] B[oga] naszego Chwałę y Dusz iak naywięcey, Nawrocenie. Katechizm z Okazyi Tatarzyna Budziackiego, nic po Polsku nie umieiącego, tylko po Turecku w Warszawie R. P. 1720. 25. D. Grudnia. ochrzczonego, z Polskiego ięzyka na Turecki ięzyk przetłumaczony y Tureckie niektore błędy zbiiaiący, Dla podobnego przypadku y wygody Ochrzczenia Turkow albo Tatarow, Y ich że w Wierze S. Katolickiey ćwiczenia...
Lwów 1727

WielądHeral

Heraldyka Czyli Opisanie Herbów […] oraz Famile rodowitey Szlachty Polskiey i W.X. Litewskiego z ich herbami
Warszawa 1792

WielądKucharz

Kucharz doskonały: Pożyteczny Dla Zatrudniających Się Gospodarstwem
Warszawa 1783

WielUstKutrz

Ustawa dla majętności …
1696
[w:]
Archiwum Komisji Prawniczej PAU, t. 11 194-197

WierKFama

Fama Polska Publiczne Stany y Młodz Slachetną Informuiąca: Z pozwoleniem Starszych Przez X. Kazimierza Wieruszewskiego Societ: Jesu. Ogłoszona Roku Pańskiego 1722
1720
[w:]
Filozofia i myśl społeczna w latach 1700 - 1830, T. 1, okres saski 1700 - 1763

WierszBadur

Anonim
Wiersz Do Wielmoznego Jmci Pana Andrzeja Badurskiego Konsyliarza J. K. M. Filozofii Y Medycyny Doktora : W Dzien Jego Jmienin Roku 1780. Dnia 30. Listopada
Kraków 1780

WierszForBad

WIERSZ O Fortelách y Obyczáiách BIAŁOGŁOWSKICH Teraz nowo Przez iednego wiernego sługę y Sekretarzá ich/ krotko nápisány.
1684
[w:]
Polska satyra mieszczańska

WierszŻałBad

Naema abo wiersz załosny Na Smierc Wielmoznego Pana, IE[g]o M. P. Matysa Odlvdka, ksiazecia vltayskiego. Wielkiego Hetmana Lotowskiego
1614
[w:]
Polska satyra mieszczańska

WierzbKon

Konotata wypadków…(1634-1689)
1634-1689

WieszczArchGur

Archetyp …,
1650
[w:]
Utwory poetyckie

WieszczOgródGur

Ogród rozkoszy…
1650
[w:]
Utwory poetyckie

WieszczSielGur

Sielanki abo Pieśni
1634
[w:]
Utwory poetyckie

WilczPam

Dominik I Wilczek
Pamiętniki [rodziny] Wilczków, Pamiętniki…(1640-1714)
1640-1714

WilkGniewKutrz

Wilkierz starostwa gniewskiego…
1676
[w:]
Archiwum Komisji Prawniczej PAU, t. 11 151-160

WilkGrabKutrz

Wilkierz wsi Grabowca …
1729
[w:]
Archiwum Komisji Prawniczej PAU, t. 11 236-256

WilkKozKutrz

Wilkierz dla wsi Koziboru…, [w:] Polskie ustawy wiejskie..., Kraków 1938.
1729
[w:]
Archiwum Komisji Prawniczej PAU, t. 11 200-219

WisCzar

Anonim (błędnie Daniel Wisner)
Czarownica powołana abo krotka nauka i prestroga z strony czarownic. Zebrana z rozmaitych doktorów, tak w prawie Bożym, jako i w świeckim biegłych z przydatkiem Instrukciej świeżo z Rzymu wydanej dla uchrony i poratowania sumnienia, osobliwie na takie sądy wysadzonych.
Poznań 1680

WiszDębBar I

WIERSZE ANDRZEJA WISZOWATEGO DO KSIĘDZA DĘBOŁECKIEGO,...
1628-1675
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 1

WiśARoz

Rozmowa I. O Uszczęśliwieniu Człowieka w życiu. Przez Uczących