Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

PODSTAWY MATERIAŁOWE

Lista źródeł

Skrót

Opis bibliograficzny

Dostępne w pracowni

AbrLTestBork

Leon Abramowicz
Testament
1713
[w:]
Dekret w niebieskim ferowany parlamencie, Wybór testamentów z XVII-XVIII wieku

ActInvPrzem

Acta inventariorum
1619-1657

ActScabVet

Acta scabinalia Usziensia…
1621
[w:]
Księga sądowa Uszwi dla wsi Zawady (1619-1788)

AdnGosp

Adnotacja zawierająca...czynności gospodarskie
1601-1764

AffHon

Affluencja wielkich honorów.... Lubomirskim
1740

AgEw

Agenda albo forma porządku usługi świętej, w zborach ewangelickich ...
1637

AkDziec

AKADEMIA DZIECINNA Albo ZBIOR Nauk Rożnych na swiecie zwyczaynych, każdemu do wiadomości potrzebnych y wielce pożytecznych na osobne szkoly podzielony a dla wygody młodzi polskiey bądz szkolney bądz domowey, osobliwie parafialney krotko po polsku zebrany ...
Wilno 1761

AkKoś

Akademia z pobożności kościelnej ku czci Matki Boskiej...
1601-1764

AktaBab

Akta Rzeczypospolitej Babińskiej (1601 – 1677)
1601-1677

AktaKrak I

Akta sejmikowe województwa krakowskiego.
1572-1620

AktaKrak II/1

Akta sejmikowe województwa krakowskiego
1621-1648

AktaKrak II/2

Akta sejmikowe województwa krakowskiego
1649-1660

AktaKrak III

Akta sejmikowe województwa krakowskiego,
1661-1673

AktaKrak IV

Akta sejmikowe województwa krakowskiego
1674-1680

AktaKrak V

Akta sejmikowe województwa krakowskiego
1681-1696

AktaMusz

Akta sądu kryminalnego kresu muszyńskiego (1647 – 1764)
1719

AktaPiekPrzem

Akta cechu piekarzy w Przemyślu
1601-1700

AktaPozn I/1

Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego tom I (1572-1632) część 1. 1572-1616
1600-1616

AktaPozn I/2

Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego
1617-1632

AktaPub

Akta publiczne ds. interesu ordynacji Ostrogskich
1756

AktaStan

Akta Stanów W[ielkiego] Ks[ięstwa] Lit[ewskiego] 1698
1698

AktaSyn

Akta synodów różnowierczych w Polsce
1571-1632

AktNab

Akty nabożne do ran [...] Ukrzyżowanego Jezusa...
1757

AktPasOkoń

Akt pasterski (1648-1656)
1648-1656
[w:]
Staropolskie pastorałki dramatyczne

AkZbrojGęb

Inwentarz akcesyjny zbrojowni zamku Żółkiewskiego
1690-1693
[w:]
Materiały źródłowe do dziejów kultury i sztuki XVI-XVIII w.

AlAs

Alacoque M. M., Ascens do wysokich nieba preeminencji
1745

AlbSekr

O sekretach białogłowskich...
1698

AlmNieb

Almnh [!] abo kalendarz nowy i stary ...
1700

AlmStryj

Stanisław Stadnicki
Almanach abo kalendarz ... na rok ... 1656 ... Sebastiana Stryjewicza...
1655

AmbPrzypLaudWir II

[w:] Jakuba Teodora Trembeckiego Wirydarz Poetycki, oprac. A. Brückner, Lwów 1911, t. II, s. 319-321.
0
[w:]
Jakuba Teodora Trembeckiego Wirydarz Poetycki, t. 2 319-321

AndPiekBoh

Francesco Andreini, Krzysztof Piekarski z Piekar (tł.)
Bohatyr straszny
1652

AntRokLub

Antypast sejmowy
1666
[w:]
Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego

AnzObjWaś

Obiaśnienie trudności teologicznych zebrane z doctorów św. od Anzelma świętego a teraz znowu z przydatkiem większey części językiem polskim do druku podane, ku większey czci Bożey, ku pożytkowi prawowiernych, osobliwie około dusz pracuiących. Za staraniem W. X. Woyciecha Waśniowskiego plebana Brzeskiego. Za dozwoleniem starszych.
1651

ApenZawKontr

Apendix albo zawieszenie…, [Kraków 1615], [w:] Z. Nowak, Kontrreformacyjna satyra obyczajowa w Polsce XVII wieku.
1615
[w:]
Kontrreformacyjna satyra obyczajowa w Polsce XVII wieku

AquaPrax

Praxis ręczna działa
1624-1639

ArchRadziw

Rejestra skarbców…, (1601-1750), rkp. AGAD, Archiwum Radziwiłłowskim.
1610

ArciszLamBar I

LAMENT KRZYSZTOFA ARCISZEWSKIEGO, ...
0
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 1

ArKochOrl

Ludovico Giovanni Ariosto, Piotr Kochanowski (tł.)
Orland szalony
1620

ArKochOrlCz I

Ludovico Giovanni Ariosto, Piotr Kochanowski (tł.)
Orland Szalony..
1620

ArKochOrlCz II


1620

ArKochOrlCz III


1620

ArsMil

Khevenhuellerheim L. A., Ars Militaris, Kraków 1750.
1750

ArtSądMar

Artykuły sądów marszałkowskich...
1676

ArtWoj

Artykuły wojenne… królów… i hetmanów…. Różnymi czasy ustanowione, Nieśwież 1754.
1754

ArtWojHet

Artykuły wojenne hetmańskie autoritate Sejmu aprobowane anni 1609, b.m.
1609

ArtZjazd

[Artykuły i uchwały zjazdu lubelskiego konfederacji sandomierskiej] : [Inc.]: My Rady Koronne y Wielkiego X.L. na teraźnieyszy zjazd ex limitatione przeszłego na dzień iedenasty sierpnia do Lublina zgromadzone
? 1707

AsKoniec

Assecuratia...do zapłaty wojsku
1628
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 83-84

Astr


1764

AugustKönigListy

Listy z oryginałow od IchMościow Panow kommisarzow krola IMosci szwedzkiego pokazanych, z francuskiego y niemieckiego ięzyka na polski przetłumaczone przez IMciow panow deputatow do tego naznaczonych w Warszawie die 11 mensis Februarij, anno 1704.
s. l. 1704

AugWieszczPsałGur

Psałterz
1650
[w:]
Utwory poetyckie

AulRaczHipDoś

M.C....d’Aulnoy,tłum.J.Raczyński,Historia,[w:] Wokół “Doświadczyńskiego”. Antologia romansu i powieści. opr. J. Jackl, Warszawa 1969, s. 54-67.
1743
[w:]
Wokół “Doświadczyńskiego”. Antologia romansu i powieści

AvrilŁadPodróż

Podroz Do Roznych Kraiow Europy I Azyi Przez Missyonarzow S. J. w Roku 1690 Odprawiona Koncem Odkrycia Nowey Drogi Do Chin : Zamyka w sobie wiele [...] uwag Fizycznych, Geograficznych i Historycznych, z opisaniem Tartaryi W. Przypisana Stanisławowi Jabłonowskiemu
Warszawa 1791

AwLwow

Awizy lwowskie z Krakowa die 26 septembris 1693, b. m. dr. 1693
1693

AwWar

Awizy warszawskie, lwowskie i gdańskie z Krakowa die 17 augusti 1697, b. m. dr. 1697
1697

BanHist

Bankiet albo Historia jako Adam bankietował trzech synów swoich iuż żonatych z pokrewnemi y przyiacielmi tudziesz Jana młodzieńca pobożnego i mądrego, y co za koniec tego bankietu tak zły jako i dobry, rzecz niemniej ucieszna jako y pożyteczna ku czytaniu, osobliwie przy bankietach y bieśiadach przyiacielskich/ przez Ja iestem ktory iestem ; za dozwoleniem Starszych.
1650

BarŁLutBar I

LUTNIA APOLLINOWA KAŻDEJ SPRAWIE GOTOWA
1671
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 1

BarŁNowBar I

NOWA MIARA STAREJ WIARY
1676
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 1

BarŁŻywBar I

ŻYWOTY ŚWIĘTYCH TEN APOLLO PIEJE,...
0
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 1

BarMazBad

Prawdziwa jazda Bartosza Mazura…
1643
[w:]
Polska satyra mieszczańska

BarPotArg

Wacław Potocki
Argenida
1728

BarPotArg1697

Wacław Potocki

1697

BarSkarRocz

Baroniusz C., tł. Skarga P., Roczne dzieje ..., Kraków 1607.
1607

BatRokLub

Batalija...
1665
[w:]
Inwentarze ruchomości ubogiego mieszczaństwa krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku

BazylAntidotCz III


1607
[w:]
267-274

BazylCz III


1607
[w:]
266-267

BączFortuna

Seweryn Bączalski
Fortuna albo szczęście, Seweryna Bączalskiego, w ktorey kto co ma rozumu, obaczy to, że nikomu fortuna nie służy wiernie, kto ją masz żyj w niej pomiernie
1644

BeimJelMed

Jan Jerzy Jelonek Cervus (Jelonek, Tucholczyk) (tł.)
Medyk domowy …
1749

BemKom

KOMETA To iest, Pogrożká z niebá, ná postrách, przestrogę, y vpomnienie ludzkie.
1619

BenisKPieśni

Pieśni sobie śpiewane
Wilno 1776

BenŻarnPolPom III

Majowa J., Język ... benedyktynek... z XVII w, [w:]Polszczyzna regionalna..,Wrocław 1989.
1601-1700
[w:]
Polszczyzna regionalna Pomorza, t. 3,

BesKuligHer

Mateusz Ignacy Kuligowski
Besseusz P., Heraklit chrześcijański … z łacińskiego tekstu przez M.I. Kuligowskiego … wyrażony…, Warszawa 1694.
1694

BezPTestBork

[testament]
1740
[w:]
Dekret w niebieskim ferowany parlamencie, Wybór testamentów z XVII-XVIII wieku

BG

Daniel Mikołajewski
Biblia Święta, [tłum. D. Mikołajewski i inni], Gdańsk 1632.
1632

BiałJBratBar I

BRAT TATAR ABO LIGA WILCZA ZE PSEM NA GOSPODARZA DO CZASÓW TERAŹNIEJSZYCH STOSUJĄCA
1652
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 1

BiałłozorList


1605

BielDiar

DIARIVSZ Wiadomosci od wyiazdu K. I. M. z Wilna do Smolenska.
1610

BielejObrona


1641

BierSłowa

Nayuzytecznieysze Slowa Polskie y Niemieckie, Alphabetowym porzadkiem, zebrane, y do pozytecznego zazywanya Nayiasnieyszemu z Krolewiczow Polskich Xiazeciu Jego Mosci Fryderykowi Augustowi Dziedzicowi Saskiemu Sammlung derer gebräuchlichsten Pohlnischen und Deutschen Wörter nach Alphabetischer Ordnung zusammen getragen, und zum nützlichen Gebrauch vor Ihro Königl: Hoheit dem durchlauchtigsten Prinzen Friedrich Augusten Erb-Prinzen von Sachßen
Drezno? 1763

BillTDiar

Diariusz peregrynacji po Europie w latach 1677-1678, z rękopisu odczytał, wstępem i komentarzem opatrzył M. Kunicki-Goldfinger
1677-1678

BirkBasza

Fabian Birkowski
KANTYMIR Bászá Poráżony álbo O Zwycięstwie z Tátar, Przez Iego M. Páná/ P. STANISLAWA KONIECPOLSKIEGO, HETmáná Polnego Koronnego.
1624

BirkBaszaKoniec

Fabian Birkowski
Kantymir Basza...
1624
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 260-269

BirkEgz

Fabian Birkowski
O Exorbitáncyách,KAZANIA DWOIE Przećiwko Niewiernym, Heretykom, Odszczepieńcom, y nowym Politykom, Wierze ś. Kátholickiey Rzymskiey, y Duchowieństwu nieprzyiaćiołom.
Kraków 1632

BirkKaw

Fabian Birkowski
Kawaler Maltanski Na Pogrzebie Mości [...] Zygmvnta Srzedzinskiego [...] W Warszawie W Roku [...] 1616. Dnia Maia 21. wspomniony
1623

BirkNagr

Fabian Birkowski
Kwiat opadający albo nagrobek
1632

BirkNiedz

Fabian Birkowski
Kazania na niedziele
1623

BirkOboz

Fabian Birkowski
Kazania obozowe o Bogarodzicy
1623

BirkRus

Fabian Birkowski
Egzorbitancje Ruskie…
1633

BirkSkar

Na pogrzebie... Skargi... kazanie
1612

BirkZbarKoniec

Książę ... Zbaraski…
1627
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 234-236

BirkZyg

Fabian Birkowski

1633

BoczHirBad

CZTERECH CZĘŚCI SWIATA Nátury Białogłowskiey Hiroglificon Ze czterech Elementow...
1691
[w:]
Polska satyra mieszczańska

BoczOstBar II

Ostatnie vale synom koronnym
1696
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 2

BoczPióroBar II

Pióro orła polskiego…,
1685
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 2

BohFRozDoś

Bohomolec F.,Rozrywki..., [w:] Wokół “Doświadczyńskiego”. Antologia romansu i powieści. opr. J. Jackl, Warszawa 1969, s. 133-138.
1780
[w:]
Wokół “Doświadczyńskiego”. Antologia romansu i powieści

BohFStar

Franciszek Bohomolec
Staruszkiewicz : komedya.
Warszawa 1766

BohJProg I

Jan Chryzostom Bohomolec
Prognostyk Zły czy Dobry Komety Roku 1769 y 1770 Albo Natura y Koniec Komet : z Przydatkiem Opisania krotkiego obrotow Niebios y Reiestru tak Komet, iako też przypadkow znacznieyszych od potopu świata aż do tego roku / Przez X. Jana Bohomolca [...]
1770

BohJProg II

Prognostyk Zły czy Dobry Komety Roku 1769 y 1770 Albo Natura y Koniec Komet : z Przydatkiem Opisania krotkiego obrotow Niebios y Reiestru tak Komet, iako też przypadkow znacznieyszych od potopu świata aż do tego roku / Przez X. Jana Bohomolca [...]
1770

BohJProg I Wstęp

Prognostyk Zły czy Dobry Komety Roku 1769 y 1770 Albo Natura y Koniec Komet : z Przydatkiem Opisania krotkiego obrotow Niebios y Reiestru tak Komet, iako też przypadkow znacznieyszych od potopu świata aż do tego roku / Przez X. Jana Bohomolca [...]
1770

BolesEcho


1670

BorzNaw

Morska nawigacja… (1662)
1662

BotŁęczRel I


1609

BotŁęczRel II


1609

BotŁęczRel III


1609

BotŁęczRel IV


1609

BotŁęczRel V


1609

BoudMinPrzyj

Józef Epifani Minasowicz (tł.)

BratŚwiatBar II

ŚWIAT PO CZĘŚCI PRZEJŹRZANY
1697
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 2

BreyWargPereg

Andrzej (?) Bartłomiej Wargocki (tł.)

1610

BronPog

Pogrom Tatarów przez Wielmożnego Hetmana Koronnego Stanisława Żółkiewskiego ... Marcina Broniowskiego, rkp. Biblioteka im. Lenina, Moskwa
1620

BrożPrzyd


1629

BrzBillSzawKutrz

Ordynacja ekonomii szawelskiej
1684
[w:]
Archiwum Komisji Prawniczej PAU, t. 11 165-173

BrzeżOwRzecz

Owczarnia w dzikim polu
1717
[w:]
Rzeczpospolita w dobie upadku 1700-1740. Wybór źródeł

BudJTestBork

Jerzy Budrewicz
"Jerzy Budrewicz (1699)", [w:] M. Borkowska, "Dekret w niebieskim ferowany parlamencie. Wybór testamentów z XVII-XVIII wieku", Kraków 1984, s. 174.
1699
[w:]
Dekret w niebieskim ferowany parlamencie, Wybór testamentów z XVII-XVIII wieku

BudnyBPow


1614

BudSTestBork

Szymon Budziewicz
"Symon Budziewicz (1710)", [w:] M. Borkowska, "Dekret w niebieskim ferowany parlamencie. Wybór testamentów z XVII-XVIII wieku", Kraków 1984, s. 106-108.
1710
[w:]
Dekret w niebieskim ferowany parlamencie, Wybór testamentów z XVII-XVIII wieku 106-108

BujnDroga

Droga do domu, Wilno 1688.
1688

BW

Biblia
1740

BystrzInfArch

Wojciech Bystrzonowski
Informacja Architektoniczna
1743

BystrzInfArchW

Wojciech Bystrzonowski
Informacja Architektury Wojennej
1743

BystrzInfArtyl

Informacja Aryleryjna
1743

BystrzInfAstrol

Wojciech Bystrzonowski
Bystrzonowski Wojciech, Informacja matematyczna rozumnie ciekawego Polaka świat cały, niebo i ziemię i co na nich jest w trudnych kwestiach i praktyce jemuż ułatwiająca
1743

BystrzInfAstron

Wojciech Bystrzonowski
Informacja Astronomiczna
1743

BystrzInfChron

Wojciech Bystrzonowski
Informacya Chronograficzna o Kalendarzu
1743

BystrzInfCosm

Wojciech Bystrzonowski
Informacja Cosmograficzna
1743

BystrzInfElem

Wojciech Bystrzonowski
Informacja Elementarna
1743

BystrzInfGeogr

Wojciech Bystrzonowski
Informacja geograficzna
1743

BystrzInfHydr

Wojciech Bystrzonowski
Informacja hydrograficzna
1743

BystrzInfPolem

Wojciech Bystrzonowski
Informacja polemiczna
1743

BystrzInfPrzedm

Przedmowa
0

BystrzInfRóżn

Wojciech Bystrzonowski
Informacja róznych [...] rzeczy
1743

BystrzInfStat

Wojciech Bystrzonowski
Informacja Statystyczna
1743

BystrzInfTak

Wojciech Bystrzonowski
Informacja Taktyczna
1743

BystrzInfZup

Wojciech Bystrzonowski
INFORMACYA ZUPEŁNIEYSZA
1743

BystrzKalFil

Kalendarz...
1752-1753
[w:]
Filozofia i myśl społeczna w latach 1700 - 1830, T. 1, okres saski 1700 - 1763

BystrzListRzecz


1730
[w:]
Rzeczpospolita w dobie upadku 1700-1740. Wybór źródeł

BystrzPol

Polak sensat w liście…
1733

BystrzPolRzecz


1730
[w:]
Rzeczpospolita w dobie upadku 1700-1740. Wybór źródeł

BystrzPrakChron

Praktyka Chronograficzna o Kalendarzu Kościelnym
0

CedrPam

Pamiętnik ...
1673-1682

CenzKonstCz III

Cenzura konstytucyj sejmowych przez posła sejmowego
1607
[w:]
307-319

CenzProgCz III

Cenzura na progres rokoszu
1608
[w:]
414-428

CepWysAl

Żywot św. Alojzego ...
1609

CesPiel

Pielgrzym Włoski, albo krotkie Rzymu y miast przednieyszych Włoskich opisanie. Teraz nowo z Włoskiego na Polski ięzyk przełożone. Przez Franciszka Cesariusa. Przydane są od tegoż Drogi y gośćince cudzoźiemskie, rachuiąc wszędy dalekość ich na mile własne każdego Państwa: przy tym też wiadomość Niemieckiey y Włoskiey Monety
1614

CezKonBar II

KONIUNKCJA SZCZĘŚLIWA DWÓCH HERBOWNYCH PLANETÓW OSTOJE I PÓŁKOZICA, ...
0
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 2

CezMelBar II

MELODIA KRZYKLIWEGO NA WIOSNĘ SŁOWIKA...
0
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 2

CezWargFranc

Andrzej (?) Bartłomiej Wargocki (tł.)
O wojnie francuskiej ksiąg siedmioro, ósme Aulusa Hircjusza sekretarza jego.
1608

ChabSpos

Sposób rządu koronnego y gotowości. Obrona Rzeczypospolitej, iakaby miała być
1615

ChalMListSkrzyd

List do podkomorzego...
1703-1707
[w:]
Listy z czasów Jana III i Augusta II

ChądzJRelKontr

Relacja …
1623
[w:]
Kontrreformacyjna satyra obyczajowa w Polsce XVII wieku

ChełHBogSok

Uciecha bogiń parnaskich
1630
[w:]
I w odmianach czasu smak jest. Antologia polskiej poezji epoki baroku

ChełHGwar

Gwar leśny
1630

ChełHWieść


Toruń 1634

ChesMinFilozof

Józef Epifani Minasowicz (tł.)

ChłopRokLub

Duma chłopska ...
1665
[w:]
Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego

ChłopSasRzecz

Intermedium ...
1715-1716
[w:]
Rzeczpospolita w dobie upadku 1700-1740. Wybór źródeł

ChmielAteny1745 I


1745

ChmielAteny I

Joachim Benedykt Chmielowski
Nowe Ateny ...
1755

ChmielAteny II

Joachim Benedykt Chmielowski
Nowe Ateny
1746

ChmielAteny III

Joachim Benedykt Chmielowski
Nowe Ateny albo Akademia wszelkiej scjencji pełna
1754

ChmielAteny IV

Nowe Ateny...
1754

ChmielMTestBork

Mikołaj Chmielnicki
"Mikołaj Chmielnicki (1729)", [w:] Borkowska M., "Dekret w niebieskim ferowany parlamencie. Wybór testamentów z XVII-XVIII wieku", Kraków 1984, s. 112-117.
0
[w:]
Dekret w niebieskim ferowany parlamencie, Wybór testamentów z XVII-XVIII wieku

ChodKBłog

Błogosławiony Stanisław Kostka [...] z ciała, z swiata, y z smierci, szczesliwie tryumphuiacy [...] Zygmuntowi III [...] od Krzysztopha Chodkiewicza ofiarowany [...].
1606

ChodKor

Korespondencja Jana Karola Chodkiewicza z lat 1603-1621
1603-1621

ChodZTestBork

Zofia Chodkiewiczowa
testament
1618
[w:]
Dekret w niebieskim ferowany parlamencie, Wybór testamentów z XVII-XVIII wieku

ChrapDiar I

Diariusz, cz.I (1656-1664)
1656-1664

ChrapDiar II

Diariusz, cz.II (1665-1669)
1665-1669

ChrośAm

Wojciech Stanisław Chrościński
Aman Od Asswerusa Krola Perskiego y Medyiskiego Nad wszystkie inne Xiążęta Wywyzszony Dla pychy, y złości Swoiey gdy Rod cały Zydowski na zemstę wygubić usiłuie Zpierwszey godności Wyzuty y na Szubienicy obwieszony. Dziewiącią Piesni Osmiorakiego Rythmu z Xiąg Esthery Krolowey Opisany w Roku Panskim 1745
1745

ChrośJob

Wojciech Stanisław Chrościński
Job cierpiący ...
1705

ChrośJóz1698

Wojciech Stanisław Chrościński
Józef do Egiptu od braci przedany (przed 1698)
przed 1698

ChrośJóz1745

Iozef do Egiptu od braci przedany, tam dla czystości inkarcerowany, potym dla wykładu snow od więzienia wolny y do łaski przypuszczony : trzynasto piesni ośmiorakiego rythmu ogłoszony.
Kraków

ChrośKon

Wojciech Stanisław Chrościński (tł.)
Pharsaliey albo raczey woyny domovvey rzymskiey od zabicia w senacie Jvlivsza Caezara miedzy dwiema stronami, iedney o wolnosc, drugiey pod pretextem zemsty iego zaboiu, o nabycie panstwa czyniącemi, az do ostatniey Antoniussa pod Actium z Augustem rosprawy kontinvacya : z roznych lacinskich historykow rzymskie dzieie opisuiących w dziesięc xiąg zebrana przez Woyciecha Stanisława Chroscinskiego ... w roku Pańskim 1693, sumptibus S.R.M. Poloniarum
1693

ChrośLam

Lament strapionej ojczyzny, kopia rkp.
1696

ChrośListy

Listy z lat 1694- 1729
1694-1729

ChrośMod

Wojciech Stanisław Chrościński
Projekt na mody francuzkie w Polszcze
1693

ChrośRel

Nieznana relacja...
1683

ChrośTrąba

Wojciech Stanisław Chrościński
TRĄBA Wiekopomney Sławy y Pámięći,NAIASNIEYSZEGO Y NIEZWYCIĘZONEGO IANA III. Z Bożey Łáski KROLA POLSKIEGO, Wielkiego Xiążęćiá Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mázowieckiego, Inflantskiego, Podolskiego, Podlaskiego, Wołhyńskiego, Kijowskiego, Smolenskiego, Siewierskiego, y Czerniechowskiego. Wiedeńska, y Párkáńska oraz, z Turczyną Victorią OPIEWAIACA
1683

ChrośTreny

Wojciech Stanisław Chrościński
Threny Załobne Po śmierci niegdy godney pamięci napisane Ieymosci Paniey Agnieszce Chroscinskiey, Sekretarzowey I. K. M. Od osierociałego iey Małżonka, Iegomosci Pana Woyciecha Chroscinskiego I. K. M. Sekretarza W Roku Pańskim 1709
1709

ChrośZbiór

Wojciech Stanisław Chrościński
Chrościński W. S., Krótki zbiór duchownych zabaw, [Częstochowa] 1711.
1711

ChróśSFizFil

Fizyka...
1764
[w:]
Filozofia i myśl społeczna w latach 1700 - 1830, T. 1, okres saski 1700 - 1763

ChróśSFizyka

Samuel Chróścikowski (Chrościkowski)

1764

ChróśSRozFil

Rozmowy...
1761
[w:]
Filozofia i myśl społeczna w latach 1700 - 1830, T. 1, okres saski 1700 - 1763

CiachPrzyp

Piotr Ciachowski (Cziachowski, Ciachovius)
Ciachowski P., O przypadkach białychgłów brzemiennych, Kraków [1624].
Kraków przed 1624

CiekAbryz


1681

CikSSpraw

W spráwách celnych odpis Je[g]o M. Pana Stanislawa Cikowskiego z Woyslowic: [...] Z strony fortelow kupieckich, szkodliwych Skárbowi K. J. M. y Koronie
1602

ClaudUstHis

Troista historia, to jest...
1700

CollatioCz III


1606-1608
[w:]
117-136

ComConOssKoniec

Kompendium consiliorum... Ossolińskiego
1649
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 422-427

CompMed

Compendium medicum
1719

CompNaprCz III


1606-1608
[w:]
182-185

ConKoniec

Connotatio ...Koniecpolskiego
1672
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 366-368

ConsTryumfCz III


1606
[w:]
181-182

CoqMinNic

Józef Epifani Minasowicz (tł.)
Nic francuskie na nic polskie przenicowane albo Pochwała niczego przypisana nikomu
Warszawa 1769

CorMorszACyd

Pierre Corneille, Andrzej Jan Morsztyn (Morstin) (tł.)
Cyd albo Roderik, comedia hiszpańska z francuskiego języka przetłumaczona
Supraśl ok. 1660

CosChronCzam

Chronika ...
1684
[w:]
Latopis ziemi mołdawskiej i inne utwory historyczne

CosHistCzam

Historia
1684
[w:]
Latopis ziemi mołdawskiej i inne utwory historyczne

CycNagMowy


1763

CzartListy

Czartoryski Michał, Kopie listów do [...] Krzysztofa Paca [...] i innych pism, rkp.
1677-1678

CzerComp

Compendium ferculorum albo zebranie potraw
1682

CzerDwór

Dwór ... S.a...Lubomirskiego, b.m. 1697.
1697

CzęstEkspRokLub

Na częstochowski eksperyment
1661
[w:]
Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego

CzyżAlf

Alfurkan Tatarski...
1617

CzyżKTestBork

Katarzyna Czyżowa
K. Czyżowa, [Testament]
1671
[w:]
Dekret w niebieskim ferowany parlamencie, Wybór testamentów z XVII-XVIII wieku 134-137

DachDialOkoń

Dachnowski J. K., Dyjalog o cudownym Narodzeniu... (1621), [w:] Staropolskie pastorałki ..., oprac. J. Okoń, Wrocław 1989, s.45-63.
1621
[w:]
Staropolskie pastorałki dramatyczne

DamKuligKról

J. Damasceński, tłum. M. I. Kuligowski , Królewic indyjski ..., Kraków 1688.
1688

DanKolaDyk

Nowy wielki dykcjonarz
1743-1745

DanOstSwada

Swada polska i łacińska…
1745

DasHünDict

Piotr (Rauchfuss) Dasypodius
Dasypodius catholicus …
1642

DecPerorCz III


1606
[w:]
61-71

DefRokCz II


[w:]
Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608, t. 2, Proza 440-442

DeklKoniec

Deklaracja wojska....
1628
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 68-70

DeklPisCz II

Deklaracya pisma pana Wojewody krakowskiego, w Stężycy miedzy ludzie podanego
[w:]
Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608, t. 2, Proza 313-328

DekrŻmud

Dekrety sądowe z zamku żmudzkiego
1655

DelicWłos

Delicye zięmie włoskiey abo prawdziwe y istotne opisanie, co tylko we włoskich kraiach [...] znayduie się raritet, z doskonałym drog y odległości [...] okrysleniem, przytym y opisanie monety [...] / przez iednego Anonima z niemieckiego na polski przełumaczone ięzyk, z doskonalszym przydatkiem y opisaniem niektorych mieysc.
1665

DembowAPunktBar II

Punkt Honoru
1749
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 2

DembowJGłos

Głosy Polaka do współziomków
Warszawa 1794

DembowJPodat

O Podatkowaniu
Kraków 1791

DembPrzew

Wojciech Dębołęcki, Dembołęcki (Dębołęcki) z Konojad
Przewagi elearów...(1623)
1623

DembWyw

Wywód jedynowłasnego państwa świata
1633

DepWoer

Wie Etzliche gebräuchliche Sachen auff Teutsch, Schwedisch, Polnisch und Lettisch zu benennen seynd, Riga 1705.
1705

DębMowFil

Różne mowy polityczne i sejmowe.
1727
[w:]
Filozofia i myśl społeczna w latach 1700 - 1830, T. 1, okres saski 1700 - 1763

DialBożOkoń

Dialog na Boże Narodzenie (XVII/XVIII)
1700
[w:]
Staropolskie pastorałki dramatyczne

DialChrysOkoń

Dialog na Narodzenie Chrystusa (ok. 1651)
1651
[w:]
Staropolskie pastorałki dramatyczne

DialDzieńOkoń

Dialog na dzień Narodzenia
1641-1643
[w:]
Staropolskie pastorałki dramatyczne

DialJezOkoń

Dialog o Narodzeniu Pana naszego Jezusa Chrystusa (1704-1709)
1704-1709
[w:]
Staropolskie pastorałki dramatyczne

DialKrótOkoń

Dialog krótki na święto narodzenia Pana Naszego Jezusa Chrystusa
1601-1650
[w:]
Staropolskie pastorałki dramatyczne

DialNarOkoń

Dialog o Bożym Narodzeniu (XVII/XVIII)
1700
[w:]
Staropolskie pastorałki dramatyczne

DialPańOkoń

Dialog o Narodzeniu Pańskim (1661)
1661
[w:]
Staropolskie pastorałki dramatyczne

DialŚwiętOkoń

Dialog na święto Narodzenia (po 1656)
1656
[w:]
Staropolskie pastorałki dramatyczne

DiarKriegSej

Diariusz sejmiku średzkiego z 1672 r.
1672
[w:]
Sejmiki Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVII i XVIII wieku

DiarKwarKoniec

Diariusz ...wojska kwarcianego...
1626-1628
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 11-41

DiarPodKoniec

Diariusz drugi pogrzebu ...Koniecpolskiego
1646

DiarPogKoniec

Dyariusz pogrzebu …Koniecpolskiego
1646

DiarSejm

Diariusz Sejmu … 1701-1702
1701-1702

DiarSejm1672

Diariusz sejmu warszawskiego w roku 1672 drugiego...
1672

DiarSejmKon

Diariusze sejmów ..., [w:] Diariusze sejmowe wieku XVIII,t.3,W-wa 1913.
1750-1758

DiarSmolKoniec

Sprawy...i diariusz...z pod Smoleńska
1633-1634
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 435-444

DiarWied

Diariusz całego obleżenia wiedenskiego od Turkow… Warszawa 1683.
1683

DictCalCz II


[w:]
Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608, t. 2, Proza 78-80

DniZab

Dni zabawne ofiarowane królowi...
1700-1750

DobKKronRzecz

Kronika
1700
[w:]
Rzeczpospolita w dobie upadku 1700-1740. Wybór źródeł

DobraDuchRzecz


1726
[w:]
Rzeczpospolita w dobie upadku 1700-1740. Wybór źródeł

DobrGram

Dobracki M., Gramatyka polska…, Wrocław 1669.
1669

DobrPol

Dobracki M., Polityka polska..., Gdańsk 1690
1690

DolBitKontr

Doliwski M.,Bitwa...,[w:] Z.Nowak, Kontrreformacyjna satyra, Gdańsk 1968, s. 308-314.
1641
[w:]
Kontrreformacyjna satyra obyczajowa w Polsce XVII wieku

DolNowKontr

[Doliwski M., Nowiny…,[w:] Z. Nowak, Kontrreformacyjna satyra..., Gdańsk 1968, s. 315-323.
1641
[w:]
Kontrreformacyjna satyra obyczajowa w Polsce XVII wieku

DomPrzyp


DorHipTur

Krzysztof Dorohostajski
Dorohostajski Krzysztof, Hippika to jest nauka o koniach, wyd. K. J. Turowski, Kraków 1861
1603

DorHip I

Krzysztof Dorohostajski
Hippica To iest O Koniach Xięgi
Kraków 1603

DorHip II

Krzysztof Dorohostajski
Hippiatria ábo O Koniach Kśięgi Trzecie
Kraków 1603

DorKTestAug

Dorohostajski K., Testament ... , [w:] U. Augustyniak, Testamenty..., Warszawa 1992, s.132-138.
0
[w:]
Testamenty ewangelików reformowanych w Wielkim Księstwie Litewskim

DorWTestAug

Testament
0
[w:]
Testamenty ewangelików reformowanych w Wielkim Księstwie Litewskim

DresVoc

Vocabularium Wie Etzliche gebräuchliche Sachen Auff Teutsch, Lateinisch, Polnisch und Lettisch auszusprechen seynd [Wokabularz ... z niemieckiego, łacińskiego, polskiego i łotewskiego].
1688

DrobOpow

Drobiszewski H., Opowieści z dziejów polskich…, (1651-1700), rkp. Bibl. Czart.
1651-1700

DrobTuszInf

Informacja … z lat 1648-1703, rkp. Bibl. Jagiel.
1690-1706

DrużbDroga

Kasper Drużbicki
Droga doskonałosci Chrzescianskiey, na trzy czesci rozłozona, z Poważnych Autorow Duchownych zebrana , i wszytkich Stanow ludziom do uzywania łacnego Przez X. Kaspra Druzbickiego, Societatis Iezu, sposobiona. A Przewielebney JMći. Pannie Doroćie Olszewskiey Xięni Chełmińskiey i Wielebnemu Klasztoru Chełmińskiego Zgromadzeniu, ofiarowana
Kalisz 1665

DrużZbiór

Elżbieta Drużbacka
Drużbacka E., Zbiór rytmów…, Warszawa 1752.
1746-1752

DuhMałSpos


1769

DuńCiek

Ciekawosc o komecie roku panskiego MDCCXLIV z dalszą swiatła, obrotu y procedencyi iego koniekturą az do skonczenia apparicyi na horizoncie zamoyskim przez M. Stanisława z Łazow Dunczewskiego ...
Zamość

DuńKal

Kalendarz polski
1741

DuńKal1731Rzecz


1731-1740
[w:]
Rzeczpospolita w dobie upadku 1700-1740. Wybór źródeł 4-8

DworRokLub

PACIERZ DWORSKI
0
[w:]
Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego

DwórHunGęb

Opis dworu w Honiatyczach z 1722 r.
1722
[w:]
Materiały źródłowe do dziejów kultury i sztuki XVI-XVIII w.

DwórMłynGęb

Opis dworu w Młyniszczach
1722
[w:]
Materiały źródłowe do dziejów kultury i sztuki XVI-XVIII w.

DyakDiar

Diariusz wiedeńskiej okazji
1717-1720

DykcFranc

anonim
DYKCYONARZYK Francuzki z krotką Informacyą O Pronuncyacyi y przydaniem Rozmow Francuzkich Ad usum Collegii Vilnensis Nobilium Scholarum Piarum
1757

DyskMęż

anonim
Dyskurs dwunastu mężatek, jednej wdowy
s. l. ok. 1799

DyskRokCz II


1606
[w:]
Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608, t. 2, Proza 421-434

DyskSzlachCz II


1606
[w:]
Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608, t. 2, Proza 443-449

DyskZacCz II


1606
[w:]
Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608, t. 2, Proza 357-393

DziałTWilkKutrz

Tomasz Działyński
Działyński T., Wilkierz…,w: Polskie ustawy…, Archiw. Komisji Prawn. t. XI, Kraków 1938.
1629-1705
[w:]
Archiwum Komisji Prawniczej PAU, t. 11 174-194

DzienTatom

Dziennik podróży po obcych krajach
1660-1663

DziękKoniec

Dziękowanie Jego Mści Panu Woiewodzie... (Stanisławowi Koniecpolskiemu) na Seymie 1626
1626
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 239-239

DzwonRusz

Jan Dzwonowski
Niepospolite ruszenie abo Gęsia wojna
1621

DzwonStatColumb


DzwonStatGrzesz

Jan Dzwonowski
Statut Jana Dzwonowskiego, to jest Artykuły prawne jako sądzić łotry i kuglarze jawne
1611
[w:]
Antologia literatury sowizdrzalskiej

EkscListRzecz


1704
[w:]
Rzeczpospolita w dobie upadku 1700-1740. Wybór źródeł

EksRokLub

Ekspedycja dworska…(1665)
1665
[w:]
Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego

ErnHand

Jan Ernesti
Polnisches Hand-Büchlein
1689

ErnSłowPolPom IV

M. Cybulski, O języku polskim..., [w:] Polszczyzna regionalna..., t.4,W-wa 1991.
1701
[w:]
Polszczyzna regionalna Pomorza, t. 4.

ErZrzenAnKontr

Anatomia Martynusa Lutra Erazma z Roterdama... Przełożona z niemieckiego ... przez Iana Zrzenczyckiego
1619
[w:]
Kontrreformacyjna satyra obyczajowa w Polsce XVII wieku

EysMoeris

Moeris. Ekloga, czyli duma pasterska, wychowanie i spoczynek młodzi opiewająca przez najświetniejszym panem Stanisławem Augustem, królem polskim, w. księciem lit., a w rymach wiejskich poliarchem
Warszawa ? 1776

FenTrocTelDoś

Przypadki ...
1750
[w:]
Wokół “Doświadczyńskiego”. Antologia romansu i powieści

FirETestLeś

Testamenty Józefa … Elżbiety z Frąckiewiczów Firlejowej
1707

FirJTestLeś

[Firlej J.], Testamenty …, oprac. J. Ewa Leśniewska, Łęczna 1998.
1696

FlorTriling

Flores Trilingves Ex viridariis lingvarum decerpti : Sive Sententiæ Latino-Germanico-Polonicæ Nec non Proverbia, Phrases [...]
1702

FontLeszczHist

Historia Starego i Nowego Testamentu
1761

FraszNow

Jan z Kijan
Fraszki nowe sowizrzałowe
1615

FraszSow

Fraszki Sowiźrzała nowego
1614

FredJKoniec

Od ...J. M. Fredra… list
1628
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 70-73

FredJŻaKoniec

List do J. Żadzika
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 145-147

FredKon

Andrzej Maksymilian Fredro
ANDRZEIA MAXIMILIANA FREDRA, Potrzebne Consideratie około Porządku Woiennego, y Pospolitego Ruszenia Przez FRANCISZKA GLINKĘ z RAFAŁOW do Druku Podáne. A teraz z Przydátkiem SPORZĄDZENIA OECONOMIEY WOIENNEY. Y Sposobu, iákoby Woyska Rzeczypospolitey mogły być wdobrym porządku zátrzymáne, Powtornie przedrukowáne: W SLVCKV, Roku Páńskiego 1675.
1670-1675

FredPiech

B. Lipowski [Fredro A. M.!!], Piechotne ćwiczenia…, Kraków 1660,
1660

FredPrzysł

[Fredro A. M.], Przysłowia mów potocznych ..., Kraków 1659.
1659

FrydPardon

Generalny pardon, dla od woyska krola jego mości pruskiego zbiegłoych [!] desertorow y na woysko zapisanych kiedy rychley niż szesc miesięcy minie dobrowolnie się zas stawią, y że powracaiący desertorowie sześć talerow wezmą. D.d. z Berlina d. 31. Decembr. 1744
Wrocław 1745

FrydSporz

Wznowione powszechne Taxae- Stolae sporządzenie, dla samowładnego Xięstwa Sląska, podług ktorego tak auszpurskiey konfessyi iak katoliccy fararze, kaznodzieie i kuratusowie zachowywać się powinni. Sub Dato z Berlina, d. 8. Augusti 1750

FurUważ

Astrosophiczne Uważanie o Ułożeniu powietrza, zdrowia i chorób, urodzaju i pochybieniu jego, o Pokoju i Wojnie, i inszych przydaiących się rzeczach
Gdańsk 1664

GalAlk

A L K O R A N MACHOMETOW Náuką heretycką y żydowską y pogańską napełniony. OD KOHELETHA CHRYSTUSOWEGO rosproszony y zgładzony. w Czernihowie Roku 1683. Mieśiąca máia 18. Dnia. w Typográphiey przeoświeconego w Bogu Iego Ms: Oyca ŁAZARZA BARANOWICZA Práwosławnego Archiepiskopa Czernihowskiego Nowogrodskiego y wszystkiego Siwierza. Metropoliey Kiiowskiey Administratora,za iego Błogosławieństwem przez Wielebnego w Bogu Oyca IOANICIUSZA GALATOWSKIEGO Archimandrytę Czernihowskiego Ieleckiego światu obiawiony
Czernihów 1683

GałHTestBork

[Testament]
1705
[w:]
Dekret w niebieskim ferowany parlamencie, Wybór testamentów z XVII-XVIII wieku

GarczAnat

Garczyński S., Anatomia Rzeczypospolitej polskiej, Warszawa 1753.
1753

GarczAnatFil

Anatomia Rzeczypospolitej Polskiej.
1750
[w:]
Filozofia i myśl społeczna w latach 1700 - 1830, T. 1, okres saski 1700 - 1763

GawarDzien

Dziennik podróży [...] Jana i Marka Sobieskich [...] (1646–1648)
1646-1648

GawathOff

Gawath J., Officium albo usługa codzienna, Wilno 1693.
1693

GawBukBar II

Gawiński J., Bukolika..., [w:] Poeci polskiego baroku..., Warszawa 1965,opr. J. Sokołowska i K. Żukowska, t.II, s.125-138.
1668-1681
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 2

GawDworz

Jan Gawiński
Gawiński J., Dworzanki…, Kraków 1664.
1664

GawHelBar II

Gaj zielony... [Helikon]
1650-1684
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 2

GawPieśBar II

Pieśni
1640-1684
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 2

GawrUwagi

Uwagi o naturze pieniędzy y o wexlarstwie
1792

GawSiel

Jan Gawiński
Gawiński Jan, Sielanki..., Kraków 1650.
1650

GawTarcz


GazPol

Gazety Polskie (i Cudzoziemskie), Warszawa 1735, 1736.
1735-1736

GazWarsz


1701-1702

GazWil

Gazety Wileńskie
1771

GdacArdBor

Adam Gdacjusz (Gdak)
Gdacjusz A., Ardens Irae..., [w:]: A. Gdacjusz, Wybór pism, Warszawa 1969.
1644

GdacArdPrzedBor

Adam Gdacjusz (Gdak)
[Przedmowa do drugiego]: Ardens ...,
1644
[w:]
Wybór pism

GdacArdSzosBor

Adam Gdacjusz (Gdak)
Ardens ...szoste kazanie
1647
[w:]
Wybór pism

GdacBigBor

Adam Gdacjusz (Gdak)
Jesus! Biga quaestionum
1650
[w:]
Wybór pism

GdacGrzechBor

Adam Gdacjusz (Gdak)
Gdacjusz A., Dyszkurs o grzechach, [w:]: A. Gdacjusz, Wybór Pism, Warszawa 1969.
1682

GdacJesBor

Adam Gdacjusz (Gdak)
Gdacjusz A., Jesus! Trias quaestionum… [w:]A.Gdacjusz,Wybór Pism,W-wa 1969.
1660
[w:]
Wybór pism

GdacKon

Adam Gdacjusz (Gdak)
Gdacjusz A., Dyszkurs o pijaństwie Kontynuacja, Brzeg 1681
1681

GdacOłtBor

Adam Gdacjusz (Gdak)
Gdacjusz A., Trojaki o ołtarzach...dyszkurs, w: A.Gdacjusz, Wybór pism, Warszawa 1969.
1688

GdacPan

Adam Gdacjusz (Gdak)
O PANSKIM Y SZLACHECKIM, álbo, RYCERSKIM STANIE DYSZKURS, Po ktorym w osobliwym Szkrypcie nástąpi KWESTYJEY o POJEDYNKACH Jeśli kto kogo ná pojedynek wyzwáć, á wyzwány bez obrázy sumnienia nań stáwić się może etc. CONTINUATIO, álbo Konanie Spisane/ y świádectwy Zacnych Uczonych y Záwołánych Mężow przez wszytkie litery Objecádłowe objáśnione Od X. ADAMA GDACIUSA, Fárárza Kluzborskiego.
Brzeg 1679

GdacPij

Gdacjusz A., Dyszkurs o pijaństwie, Brzeg 1681.
1681

GdacPojBor

Adam Gdacjusz (Gdak)
Kwestya o pojedynkach ...
1674

GdacPojKonBor

Adam Gdacjusz (Gdak)
Gdacjusz A., Kwestya o pojedynkach... kontynuacja w: A.Gdacjusz, Wybór, Warszawa 1969.
1674

GdacPolig

Kwestya o Polygamijey Albo Wielozenstwie ...
1684

GdacPostBor

Adam Gdacjusz (Gdak)
Gdacjusz A., Postilla popularis… w: A. Gdacjusz, Wybór pism, Warszawa 1969.
1650

GdacPrzyd

Adam Gdacjusz (Gdak)
Gdacjusz A., Appendiks t.j. Przydatek do dyszkursu…, Brzeg 1680.
1680

GelPrzyp

Christian Fürchtegott Gellert
PRZYPADKI SZWEDZKIEY HRABINY G*** przez JMći PANA GELERTA Profesora Akademii Lipskiey Po Niemiecku napisane a teraz na Polski przełożone Język.
Lipsk 1755

GenNisBad

Genealogia Nisidesa z Gratisem…
1635
[w:]
Polska satyra mieszczańska

GenRevCz III


1607
[w:]
384-393

GiecyZiem

Ziemiopismo Powszechne Czasow Naszych Dawnego i Srzedniego Dotykaiące : Na Gwiazdarskie Naturalne I Dzieiopiskie Podzielone, Dla publiczney przysługi, a szczegulniey Narodowey Młodzi [...] krótko Zebrane ; Z przydatkiem wierszy [...]. T. 1
1772

GlosŚwięc

Glossa na “Nagrobek”
1662-1663
[w:]
Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego

GładBarwBad

Barwiczka dla ozdoby twarzy pánieńskiey.
1605
[w:]
Polska satyra mieszczańska

GłosEw

Głos anonima ewangelika...
1631

GninTurDyp

Źródła do poselstwa Jana Gnińskiego ... do Turcji w latach 1677 - 1678
1677-1678
[w:]
Dyplomaci w dawnych czasach

GollPam

Pamiętnik ... mieszczanina (1654)
1654

GorAryt

Jan Aleksander Gorczyn
Nowy sposób arytmetyki
1647

GorMuz

Tabulatura muzyki…
1647

GorzWol

[A. J. Żydowski ??], Gorzka wolność młodzieńska…(1670 – 1700), b. m. i r.
1670-1700

GostSpos

Wojciech Gostkowski
SPOSOB iákim GORY ZLOTE, SREBRNE, W PRZEZACNYM KROLESTWIE POLSKIM ZAPSOWANE NAPRAWIC. Radzić in publico Stanom Koronnym oboygá Narodow/ po wszystkim Páństwie Krolestwá Polskiego do vważánia/ PODANY.
1622

GośPos

POSELSTWO WIELKIE Jasnie Wielmoznego STANISŁAWA CHOMENTOWSKIEGO Wojewody Mázowieckiego od Nayiaśnieyszego Augusta II. KROLA POLSKIEGO Xiążęcia Sáskiego Elektorá y RZECZYPOSPOLITEY do Achmeta IV. SOŁTANA TURECKIEGO. WIELKIEGO z pełną mocą POSŁA z Szczęśliwym skutkiem przez láta 1712, 1713, 1714 ODPRAWIONE. Potomnych czásow pámięci y wdzięczności podáne wrzetelnym iegoż opisániu. Przez X. FRANCISZKA GOSCIECKIEGO Soc. Iesu.
1732

GośPosBar II

POSELSTWO WIELKIE JAŚNIE WIELMOŻNEGO STANISŁAWA CHOMENTOWSKIEGO WOJEWODY MAZOWIECKIEGO OD NAJAŚNIEJSZEGO AUGUSTA II, KRÓLA POLSKIEGO, KSIĄŻĘCIA SASKIEGO...
1732
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 2 453-464

GórnDem

Demon Socratis
1624

GórnDzieje

Górnicki Ł., Dzieje, [w:] Ł. Górnicki, Dzieła wszystkie, t. III, Warszawa 1886.
1637

GrabKTestAug

Testament ...
0
[w:]
Testamenty ewangelików reformowanych w Wielkim Księstwie Litewskim

GregPostPolPom VII

Gregoroviusz J., Postylla...[za] E.Umińska Kazania..., w: Polszczyzna...., t.7,W-wa 1996.
1763

GrochWiersze

Stanisław Grochowski
Wiersze i inne pisma co przebrańsze
1607

GrochWirydarz


1608

GrodDysk

Grodwagner J., Dyskurs o cenie pieniędzy teraźniejszej, b.m. 1632.
1632

GrodzHerbBar I

HERBY MIAST PRUSKICH
0
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 1

GrodzLutBar I

NA LUTNIĄ JMKS. BARSKIEGO
0
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 1

GrodzMisc

[Grodzi(e)cki A.], Miscellanea…, rkp. Bibl. PAN Kórnik nr 711.
1642

GrodzPrzes

Grodzi(e)cki A., Przestroga o tytułach i dygnitarstwach..., b.m. 1634.
1634

GrzymKListSkrzyd

Grzymułtowski K.,[Listy..], w: Listy z czasów Jana III..... Kraków 1870, s. 3-28.
1683-1684

GuldOn

Onomasticum trilingue…
1641

GwagPaszkKron

Aleksander Gwagnin, Marcin Paszkowski (tł.)
Kronika Sarmacyey Europskiey[!] : W Ktorey Sie Zamyka krolestwo Polskie ze wszystkiemi Państwy, Xięstwy y Prowincyami swemi, tudzież̇ też Wielkie Xięstwo Lithew., Ruskie, Pruskie, Zmudzkie, Inflantskie, Moskiewskie y część Tatarow
1611

HabListKontr

Habspert N., List o Lisowczykach…, [w:] Z. Nowak, Kontrreformacyjna..., Gdańsk 1968, s. 340-344.
1620
[w:]
Kontrreformacyjna satyra obyczajowa w Polsce XVII wieku

HackPraw

Prawdźiwa Jedźina Do Nieba Z Pisma Swientego dokazana Droga. To jest Nauka Katolicka obśiengwujonc w sobie, co Pan Jezus objawił, Apostołowie [...] nauczali, a każdy do Zbawienia wierzyć powinien. Z Dokazem ktorego Wieku mianowitsze Kacerstwa powstały, a potempione były : Jak też z przydanim Niektorych nabożnych Modlitw, a Przyprawy ku szcześliwey Smierci, z przyłonczenim Roznych Piesni. Wydana przes Kśiendzow pod Komorom Cysarskom Kśionżenctwa Cieszynskigo we Winnicy Pana Jezusowey pracujoncych
Opawa 1761

HackPrawWron

Hackenberg J.J., Prawdziwa Jedzina..., [za:] J. Wronicz, Słownictwo..., Kraków 1992.
1761

HaurEk

Jakub Kazimierz Haur
Oekonomika ziemianska generalna Punktámi Pártikulárnemi, Interrogatoryámi Gospodárskiemi, Praktyką Mieśięczną, Modelluszámi abo Tabułámi Arithmetycznemi obiaśniona. Pánom Dźiedzicznym, Arendarzom, Oekonomom, Attendętom, Urzędnikom, Pisárzom Prowentowym y wszystkim wpospolitości Dobr źiemskich Dozorcom pozyteczna i potrzebna w którey znayduią się [...].
1675

HaurMerBar II

MERKURIUS POLSKI Z DOBRYMI NOWINAMI, WESOŁYMI AWIZAMI, WIERSZEM OPISANY
0
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 2

HaurSkarb

Haur J. K., Skład abo skarbiec ekonomii…, Kraków 1693.
1693

HerbOr

[Herbarz albo orator polonus], rkp. Bibl. PAN Kórnik, sygn. 101.
1601-1700

HerburtPrzyczynyCz III


1607
[w:]
349-357

HerburtPunktaCz III


1608
[w:]
430-435

HerburtStrzałaCz II


1606
[w:]
Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608, t. 2, Proza 162-169

HercBan

Bankiet…,
1660

HetRokLub

Lament po świeżo zmarłych dwóch hetmanach.
1667-1668
[w:]
Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego

HexDict

Hexaglosson Dictionarivm: Cum multis colloquijs Pro diuersitate status hominum quotidie occurrentibus
1646

HinPlęsy


1636

HistAstr

Historia Astronomii... ,rkp., Bibl. Sałtykowa Szczedrina, St. Petersburg
1601-1674

HistBun

Historia o buntach Chmielnickiego…,rkp. Bibl. Państwowa Rosji, Moskwa.
1681

HistStan

Historia ..S.a I króla polskiego..., b.m. 1744., rkp. Bibl. AN Sankt Petersburg,
1744

HistŚwież

Historie świeże i niezwyczajne, rkp. Bibl. PAU – PAN, Kraków.
1701-1730

HlebKTestAug

Hlebowiczowa K., Testament ... , [w:] U. Augustyniak, Testamenty..., Warszawa 1992, s.216-224.
1674
[w:]
Testamenty ewangelików reformowanych w Wielkim Księstwie Litewskim

HofMem

Memoria Pacis Westpahalicae Anno saeculari renovata
1748

HorLib

Horativs Flaccvs Przekłádánia Jana Libickiego
1647

HorNabor Bar I


HubeKocFizyka

Fizyka dla szkół narodowych
Kraków 1792

HubeKocWstęp

Wstęp do fizyki dla szkół narodowych
Kraków 1783

HugLacPrag

Hugon H., tłum. A. T. Lacki, Pobożne pragnienia…, Warszawa 1997.
1673

HuillGawArytm


Warszawa 1778

HumListRzecz

Stefan Humiecki
Z listów do J. Mniszcha,
1734
[w:]
Rzeczpospolita w dobie upadku 1700-1740. Wybór źródeł

HylInf

Jan August Hylzen
Inflanty w dawnych swych y wielorakich aż do wieku naszego dziejach y rewolucyach, z wywodem godności y starożytności szlachty tameczney tuzież praw y wolności z dawna y teraz jej służących, zebrane y polskiemu światu do wiadomości w ojczystym podane.
Wilno 1750

InAcrSok


1653
[w:]
I w odmianach czasu smak jest. Antologia polskiej poezji epoki baroku

InfSejmRzecz


1732
[w:]
Rzeczpospolita w dobie upadku 1700-1740. Wybór źródeł

InnListAug

Kopia listu ... [Innocentego XII] … do …Augusta [II]... króla polskiego, b.m. i d.
1698

InsCel

Instrvktarz celny na szczęśliwey koronaciey [...] Jana III [...] approbowany anno 1676.
1704

InsGór

Instrukcje górnicze dla żup krakowskich z XVI-XVIII wieku, Wrocław 1963.
1615-1743

InsOtwRzecz

Instrukcja ... Otwinowskiemu ..., [w:] Rzeczpospolita..., Wrocław 1955..
1720
[w:]
Rzeczpospolita w dobie upadku 1700-1740. Wybór źródeł

InsWołRzecz

Instrukcja ... do St. Ledóchowskiego, [w:] Rzeczpospolita... , Wrocław 1955.
1716
[w:]
Rzeczpospolita w dobie upadku 1700-1740. Wybór źródeł

InsWybCła

Instruktarz wybierania Cła W. X. L. na tymże Seymie postanowiony, Lublin 1703
Warszawa 1703

InterKoniec

Intercyza ślubna ... Koniecpolskiego
1666
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 365-366

InterRzewKoniec

Intercyza ślubna ...
1685
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 390-392

InterZamKoniec

Intercyza ślubna
1642
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 358-362

IntrHist

Introdukcja do uniwersalnej historiej, rkp. Bibl. Litewskiej Akademii Nauk, Wilno.
1731

Inw1738


1738

InwAgnBęt

Inwentarz rzeczy Agnieszki, wdowy po Januszu hajduku.
1628
[w:]
Inwentarze ruchomości ubogiego mieszczaństwa krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku

InwAPiwBęt

Inwentarz rzeczy Walentego i Anny Piwnicznych.
1623
[w:]
Inwentarze ruchomości ubogiego mieszczaństwa krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku

InwBagnPolPom V


0
[w:]
Polszczyzna regionalna Pomorza, t. 5.

InwBagnPolPom VII

Inwentarz ...Bagniewskiego
1759
[w:]
Polszczyzna regionalna Pomorza, t. 7.

InwBarBęt

Inwentarz rzeczy niejakiej Barbary
1629

InwBienBęt

Inwentarz rzeczy Bieniasza, towarzysza słodowniczego, zatrudnionego u karczmarza Wawrzyńca Stokłosy.
1610
[w:]
Inwentarze ruchomości ubogiego mieszczaństwa krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku

InwBronGęb

Inwentarz dział i broni
1697
[w:]
Materiały źródłowe do dziejów kultury i sztuki XVI-XVIII w.

InwByczBęt

Inwentarz rzeczy Byczka, mieszkańca (incolae) Krakowa.
1621
[w:]
Inwentarze ruchomości ubogiego mieszczaństwa krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku

InwChełm

Inwentarze dóbr biskupstwa chełmińskiego…
1723-1747

InwChełmPolPom VII

Inwentarz dóbr biskupa chełmińskiego z r. 1614 z uwzględnieniem późniejszych do r. 1759 inwentarzy
1614-1759
[w:]
Polszczyzna regionalna Pomorza, t. 7.

InwCzłuchPolPom VI

Język inwentarzy wsi Szczytno, Dąbrowa i Sozonowo w dawnym pow. człuchowskim z XVIII wieku
1726-1766
[w:]
Polszczyzna regionalna Pomorza, t. 6.

InwDolBęt

Inwentarz...po...Dolinie
1627
[w:]
Inwentarze ruchomości ubogiego mieszczaństwa krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku

InwDomLwowGęb

Inwentarz akcesyjny kaplicy Domagaliczów we Lwowie z lat 1645-1702
1645-1702
[w:]
Materiały źródłowe do dziejów kultury i sztuki XVI-XVIII w.

InwDrzewBęt

Inwentarz rzeczy Katarzyny Drzewickiej.
1601
[w:]
Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego

InwEwyBęt

Inwentarz rzeczy niejakiej Ewy, która z Krakowa uszła.
1644
[w:]
Inwentarze ruchomości ubogiego mieszczaństwa krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku

InwFiszBęt

Inwentarz rzeczy Hanusza Fiszera, pasamonika
1634
[w:]
Inwentarze ruchomości ubogiego mieszczaństwa krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku

InwGołBęt

Inwentarz rzeczy Łukasza Gołąbkiewicza, mieszkańca (incolae) Krakowa.
1625
[w:]
Inwentarze ruchomości ubogiego mieszczaństwa krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku

InwGórsBęt

Inwentarz rzeczy Katarzyny Górskiej
1602
[w:]
Inwentarze ruchomości ubogiego mieszczaństwa krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku

InwGrabBęt

Inwentarz rzeczy Elżbiety Grabowej
1628
[w:]
Inwentarze ruchomości ubogiego mieszczaństwa krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku

InwGrzychBęt

Inwentarz rzeczy Jana i Elżbiety Grzychów
1610
[w:]
Inwentarze ruchomości ubogiego mieszczaństwa krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku

InwJadBęt

Inwentarz rzeczy niejakiej Jadwigi.
1606
[w:]
Inwentarze ruchomości ubogiego mieszczaństwa krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku

InwJagBęt

Inwentarz rzeczy Feliksa Jagody, rzeźnika i obywatela krakowskiego
1609
[w:]
Inwentarze ruchomości ubogiego mieszczaństwa krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku

InwJak

Inwentarz i wydatki jakiejś osoby 1739-1752..., rkp., Leningrad Biblioteka Akademii Nauk
1739-1752

InwJPiwBęt

Inwentarz rzeczy Andrzeja i Jadwigi Piwnicznych.
1622
[w:]
Inwentarze ruchomości ubogiego mieszczaństwa krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku

InwKal I

Inwentarze dóbr szlacheckich powiatu kaliskiego, t. 1. (XVI w.- poł. XVIII w.), wyd. W. Rusiński, Wrocław 1955, s. 71-782
1601-1750

InwKal II


InwKatBęt

Inwentarz rzeczy niejakiej Katarzyny.
1636
[w:]
Inwentarze ruchomości ubogiego mieszczaństwa krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku

InwKatLwowGęb

Inwentarz wotów na Kalwarii w katedrze lwowskiej
1756-1773
[w:]
Materiały źródłowe do dziejów kultury i sztuki XVI-XVIII w.

InwKołob

Inwentarz kołobryski
1768

InwKorGęb

Inwentarz mienia ruchomego książąt Koreckich z lat 1637-1640
1637-1640
[w:]
Materiały źródłowe do dziejów kultury i sztuki XVI-XVIII w.

InwKunGęb

Inwentarz zamku w Kuniowie
1631
[w:]
Materiały źródłowe do dziejów kultury i sztuki XVI-XVIII w.

InwLipBęt

Inwentarz rzeczy Jadwigi Lipczyńskiej
1629
[w:]
Inwentarze ruchomości ubogiego mieszczaństwa krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku

InwŁakBęt

Inwentarz rzeczy Katarzyny Łakomej, wdowy po krawcu, obywatelu krakowskim
1622
[w:]
Inwentarze ruchomości ubogiego mieszczaństwa krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku

InwMalPolPom V

Inwentarz ekonomii..., [za:] Uwagi [w:] Polszczyzna..., t. 5, Warszawa 1993.
1745
[w:]
Polszczyzna regionalna Pomorza, t. 5.

InwMalPolPom VI

"Inwentarz ekonomii malborskiej", [za:] A. Lewińska, Struktury frazeologiczne w „Inwentarzu ekonomii malborskiej”, [w:] Polszczyzna regionalna Pomorza..., t. 6, Warszawa 1994, s. 57-79.
1745
[w:]
Polszczyzna regionalna Pomorza, t. 6.

InwMalPolPom VII

Inwentarz ekonomii..., za: A. Lewińska, Nazwy [w:] Polszczyzna..., t. 7, Warszawa 1996.
1745
[w:]
Polszczyzna regionalna Pomorza, t. 7.

InwMalZam

Inwentarz zamku malborskiego...[w:] Źródła do dziejów ekonomii..., Toruń 1959.
1607

InwMarBęt

Inwentarz rzeczy Marcina, pasamonika
1617
[w:]
Inwentarze ruchomości ubogiego mieszczaństwa krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku

InwMiekBęt

Inwentarz Małgorzaty Miekaczowej, wdowy po Stanisławie mieszkańcu (incolae) Krakowa
1643
[w:]
Inwentarze ruchomości ubogiego mieszczaństwa krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku

InwMniewBęt

Inwentarz rzeczy Barbary Mniewskiej
1630
[w:]
Inwentarze ruchomości ubogiego mieszczaństwa krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku

InwMorszGęb


1677
[w:]
Materiały źródłowe do dziejów kultury i sztuki XVI-XVIII w.

InwNasBęt

Inwentarz rzeczy Hieronima Naskiewicza
1602
[w:]
Inwentarze ruchomości ubogiego mieszczaństwa krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku

InwNiezBęt

Inwentarz rzeczy nieznanej kobiety
1613
[w:]
Inwentarze ruchomości ubogiego mieszczaństwa krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku

InwNosLeś

Inwentarz rzeczy pozostałych po Adamie Kazimierzu Noskowskim staroście dobrzyńskim, oprac. J. E. Leśniewska, Łęczna 1997, s. 27 – 47.
1656

InwObrazŻółkGęb

Inwentarze obrazów w zamku Żółkiewskim ...
1740-1746
[w:]
Materiały źródłowe do dziejów kultury i sztuki XVI-XVIII w.

InwOlszBęt

Inwentarz rzeczy N. Olszowskiego
1631
[w:]
Inwentarze ruchomości ubogiego mieszczaństwa krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku

InwPuck

Inwentarze starostw puckiego i kościerskiego z XVII wieku, Toruń 1954.
1601-1750

InwRadBęt

Inwentarz rzeczy Katarzyny Radkowskiej
1637
[w:]
Inwentarze ruchomości ubogiego mieszczaństwa krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku

InwRuchGęb

Częściowy inwentarz ruchomości króla Jana III z 1673 r.
1673
[w:]
Materiały źródłowe do dziejów kultury i sztuki XVI-XVIII w.

InwSękBęt

Inwentarz rzeczy Tomasza Sękary
1613
[w:]
Inwentarze ruchomości ubogiego mieszczaństwa krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku

InwSienBęt

Inwentarz rzeczy Krzysztofa Siennika, obywatela krakowskiego.
1601
[w:]
Inwentarze ruchomości ubogiego mieszczaństwa krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku

InwSkarbWarGęb

Inwentarz prywatnego skarbca króla Jana III na zamku w Warszawie z 1696 r.
1696
[w:]
Materiały źródłowe do dziejów kultury i sztuki XVI-XVIII w.

InwSkarszPolPom VI


1737
[w:]
Polszczyzna regionalna Pomorza, t. 6. 49-55

InwSkarszPolPom VII


[w:]
Polszczyzna regionalna Pomorza, t. 7. 79-100

InwSkępChom

Inwentarz... Skępskiej
1627
[w:]
Materiały do dziejów rolnictwa

InwSmołBęt

Inwentarz rzeczy niejakiej Smołczyny
1625
[w:]
Inwentarze ruchomości ubogiego mieszczaństwa krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku

InwStrączBęt

Inwentarz rzeczy Jana Strączka, słodownika krakowskiego.
1601
[w:]
Inwentarze ruchomości ubogiego mieszczaństwa krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku

InwSzalBęt

Inwentarz Michała Szalgowskiego, przekupnia krakowskiego
1602
[w:]
Inwentarze ruchomości ubogiego mieszczaństwa krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku

InwSzymBęt

Inwentarz rzeczy Szymona, piekarza
1635
[w:]
Inwentarze ruchomości ubogiego mieszczaństwa krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku

InwTabBęt

Inwentarz rzeczy Jadwigi Taborkowej
1601
[w:]
Inwentarze ruchomości ubogiego mieszczaństwa krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku

InwTemBęt

Inwentarz rzeczy Marcina Tempińskiego
1628
[w:]
Inwentarze ruchomości ubogiego mieszczaństwa krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku

InwTrębBęt

Inwentarz rzeczy Jadwigi Trębiny
1617
[w:]
Inwentarze ruchomości ubogiego mieszczaństwa krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku

InwTrzcińBęt

Inwentarz rzeczy Katarzyny Trzcińskiej
1644
[w:]
Inwentarze ruchomości ubogiego mieszczaństwa krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku

InwUszwVet

Inwentarz biskupich wsi ...
1645
[w:]
Księga sądowa Uszwi dla wsi Zawady (1619-1788)

InwWiencBęt

Inwentarz rzeczy Reginy Wiencarkówny
1630
[w:]
Inwentarze ruchomości ubogiego mieszczaństwa krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku

InwWilan

INWENTARZ GENERALNY kleynotów, sreber, galanterij y ruchomości różnych tudzież obrazów, które się tak w Pałacu Willanowskim jako tesz w Skarbcach Warszawskich Je K. Mci znajdowały podzielonych Na trzech Najaśnieyszych Królewiczów Ich Mciów JAKUBA, ALEXANDRA Y KONSTANTEGO przez Jaśnie Oświeconego Xsiążęcia Je Mci Kardynała Michała Radziejowskiego, Prymasa Koronnego iako do tego działu za superarbitra uproszonego tudziesz przez Jaśnie Wielmożnych Ich Mciów: Je Mci Xiędza Biskupa Inflanskiego[,] Je Mci Pana Wojewodę Inflanskiego[,] Je Mci Pana Marszałka Nadwornego W.X.L. do tego działu naznaczonych y zapisanych plenipotentów.
1696

InwZasBęt

Inwentarz rzeczy Macieja Zasadzki, kuśnierza i obywatela krakowskiego.
1607
[w:]
Inwentarze ruchomości ubogiego mieszczaństwa krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku

InwZawVet

Inwentarz biskupich wsi Uszwi i Zawady z r. 1668, w: Księga sądowa Uszwi dla wsi Zawady, Wrocław 1957.
1668

InwZofBęt

Inwentarz rzeczy Zofii, wdowy po Marcinie krawcu.
1623
[w:]
Inwentarze ruchomości ubogiego mieszczaństwa krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku

InwŻółkGęb

Inwentarz zamku w Żółkwi
1671
[w:]
Materiały źródłowe do dziejów kultury i sztuki XVI-XVIII w.

InwŻurBęt

Inwentarz rzeczy spisany po śmierci Katarzyny Żurkowskiej, wdowy po czeladniku murarskim.
1628
[w:]
Inwentarze ruchomości ubogiego mieszczaństwa krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku

JabłAnnaPorządek

Porządek Robot Miesięcznych Ogrodnika Na Cały Rok Wypisany
Siemiatycze 1786

JabłEzop

Jan Stanisław Jabłonowski
Ezop nowy polski, to iest życie Ezopa, filozofa frygiskiego, sto i oko bajek, przy tym wybranych z ksiąg rożnych autorow, niektorych też Ezopa, niektorych i samego autora inwencyi
1731

JabłJAOst

Józef Aleksander Jabłonowski
Ostafi po polsku, Eustachius po łacinie, Placyd po świecku...
Lwów 1751

JabłJAWierFil

Nauka o wierszach i wierszopisach polskich...
1751
[w:]
Filozofia i myśl społeczna w latach 1700 - 1830, T. 1, okres saski 1700 - 1763

JabłJHistBar II

HISTORIE ARCYPIĘKNE DO WIEDZENIA POTRZEBNE,...
1749
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 2

JabłSkrup

Jan Stanisław Jabłonowski
SKRUPUŁ BEZ skrupułu w Polszcze, Albo Oswiecenie GRZECHOW Narodowi nászemu Polskiemu zwyczáynieyszych, a za GRZECHY nie mianych; TRAKTAT po prostu GRZECHY rostrząsaiący, na ROZDZIAŁY podzielony.
1730

JagDworz


1621

JagGroszSok

Grosz
1618
[w:]
I w odmianach czasu smak jest. Antologia polskiej poezji epoki baroku

JagGroszTur

Grosz jako też Apoftegmata.
1618
[w:]
Poezyje…

JagNymTur

Nymphika…
1617
[w:]
Poezyje…

JagPieś

Pieśni katolickie nowo reformowane...
1695

JandołMWieszczba

Wieszczba dla Polski
Warszawa 1763

JanIIIMar

Kopia listu... do Królowej ... pisanego.
1683

JanKazKoniec

Do Trybunału Instantia za urodzonym Borkowskim przeciwko Koniecpolskiemu
1662
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 432-433

JanWyw

WYWÓD I. Ianvszowskiego y obmowa: Strony Statvtow Koronnych od siebie dla Correctury praw sporządzonych, spisanych y wydanych
1602

JarBerRzecz

Jarmark berliński prawdziwy opisany, [w:] Rzeczpospolita w dobie upadku 1700-1740. Wybór źródeł, oprac. J. Gierowski, Wrocław 1955, s. 180-184.
1715
[w:]
Rzeczpospolita w dobie upadku 1700-1740. Wybór źródeł

JarzGośc

Gościniec abo krótkie opisanie Warszawy.
1643

JaśDict

Marian z Jaślisk
Dictionarium sclauo-polonicum
1641

JawJon

Jonatas : Tragedya Swięta Na Widok Dana Od Przeswietney Młodzi Cwiczącey się w naukach Poetycznych i Geograficznych Na Publiczney Sali Szkolney Collegium Kaliskiego Societatis Jesu Roku 1746 […]
Kalisz 1746

JazStadListyCz II

Listy
1606
[w:]
Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608, t. 2, Proza 169-187

JemPam

Pamiętnik ...
1683-1693

JewPriv

Jewish Privileges in the Polish Commonwealth.
1601-1764

JewPriv II

Jewish privileges in the Polish Commonwealth...
1601-1764

JezuitRespCz III


1606-1608
[w:]
81-93

JeżEk(L)

Ekonomia…
1648

JudCerem


Wilno 1610

JunRef

Karol Mikołaj Juniewicz
Refleksye duchowne ná mądry krolá Sálomoná sentyment oraz ná krotkość żyćia ludzkiego, śmierć, sąd straszny, wieczność szczęśliwą y nieszczęśliwą [..]
Częstochowa 1731

JunRefBar II

REFLEKSJE DUCHOWNE NA MĄDRY KRÓLA SALOMONA SENTYMENT ORAZ NA KRÓTKOŚĆ ŻYCIA LUDZKIEGO, ŚMIERĆ, SĄD STRASZNY...
1731
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 2 485-496

JurATestBork

Testament
1736
[w:]
Dekret w niebieskim ferowany parlamencie, Wybór testamentów z XVII-XVIII wieku

JurkHymCek

Hymeneusz... Jana Baptysty Cekiego
1604

JurkHymDym

Hymeneus... Dymitra Iwanowica...
1605

JurkLech

Lech wzbudzony i lament jego żałosny
1605

JurkLut

Lutnia na wesele Naiśnieyszego y Niezwyciężonego monarchy Zygmunta III Polskiego y Swedckiego Króla, Wielkiego Litewskiego Książęcia, Ruskiego, Pruskiego, Mazowieckiego, Zmudzkiego, Inflantskiego etc. etc.
1605

JurkMuz

Muzy na wesele … Aleksandra Morskiego
1604

JurkPieś

Jan Jurkowski
PIESNI MVZ SARMACKICH PRZY SCZESLIWYM OBIECIV KARDYNALSTWA W STOLICY APOSTOLSKIEY OSWIECOnego y Wielebnego Oycá y Páná Bernátá Mácieiowskiego Biskupá Krakowskiego. etc.
1604

JurkPos

Poselstwo
1606

JurkScil

Tragedia o polskim Scilurusie ...
1604

JurkWan

CHORAGIEW WANDALINOWA
1607

KaczListySkrzyd

[Kaczanowski], [Listy do...Sapiehy] , w: Listy z czasów Jana III, Kraków 1870, s. 45-92.
1683-1684

KalCuda

Kalnofojski Atanazy, Teratourgema, Kijów 1638.
1638

KalPolRzecz

[Wiedza kalendarzowa] [za:] Kalendarz polski i ruski … na rok pański 1716 … przez m. Ignacego Pawła Michałowskiego… w Krakowie… [w:] Rzeczpospolita w dobie upadku. 1700 – 1740, oprac. S. Gierowski, Wrocław 1955, s. 90 – 96.
1716
[w:]
Rzeczpospolita w dobie upadku 1700-1740. Wybór źródeł

KalRozFil

Rozmowa o celu ...
1757
[w:]
Filozofia i myśl społeczna w latach 1700 - 1830, T. 1, okres saski 1700 - 1763

KałKośOg

Kałaj Daniel, O kościele bożym, [w:] Rozmowa przyjacielska ministra ewanielickiego, b.m. 1671, [za]: Kałaj Daniel, Luteranie, kalwini i katolicy stanowią jeden wspólny Kościół boży, [w:] Filozofia i myśl społeczna XVII wieku, opr. Z. Ogonowski, cz. 1, Warszawa 1979, s. 716-734.
1671
[w:]
Filozofia i myśl społeczna XVII wieku

KamChwał

Kampenhausen J. J., Chwała i apologia kopii i pik, Kalisz 1737.
1737

KamDŁużDiar

Diariusz więzienia moskiewskiego miast i miejsc z r. 1657.
1657-1660

KancPol

Doskonały kancjonał polski…(1673), Brzeg 1673.
1673

KarmFraszSok

Fraszki
1617-1626
[w:]
I w odmianach czasu smak jest. Antologia polskiej poezji epoki baroku

KarmKochSok

P.owi Kochanowskiemu
1618-1620
[w:]
I w odmianach czasu smak jest. Antologia polskiej poezji epoki baroku

KarmLisSok

List do Lisowczyków
1625
[w:]
I w odmianach czasu smak jest. Antologia polskiej poezji epoki baroku

KarmPieśSok

Pieśni pokutne
1627-1638
[w:]
I w odmianach czasu smak jest. Antologia polskiej poezji epoki baroku

KarmPieśWir II

Karmanowski O., Pieśni pokutne, [w:] Jakuba Teodora Trembeckiego Wirydarz Poetycki, oprac. A. Brückner, Lwów 1911, t. II, s. 329-345.
1627-1628
[w:]
Jakuba Teodora Trembeckiego Wirydarz Poetycki, t. 2 329-345

KarpińPieśni

Pieśni nabożne
Supraśl 1792

KarpińWymowa

O wymowie w prozie albo w wierszu
Warszawa 1790

KarpińZabawki

Zabawki wierszem i przykłady obyczajne
Lwów 1780

KarRokLub

Karoca ...,
1666
[w:]
Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego

KarSEgz

[Karwicki – Dunin] S., Egzorbitancje, [w:] idem, Dzieła polityczne, Kraków, 1992..
1703

KarSEgzRzecz

Karwicki –Dunin S., Egzorbitancje..., [w:] Rzeczpospolita...,Wrocław 1955.
1703
[w:]
Rzeczpospolita w dobie upadku 1700-1740. Wybór źródeł

KellGram

Keller J. T., Nowa królewska polska i niemiecka gramatyka, Poznań 1699.
1699

KenEwinBad

APOLOGIA RODZAIV EWINNEGO.
1601-1764
[w:]
Polska satyra mieszczańska

KępMyśliBar II

MYŚLI O BOGU I CZŁOWIEKU W MOWIE CZŁOWIEKA I DUCHA WYRAŻONE
1756
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 2

KirchFac

Kircheim C.H., Facies anatomica corporis dismembrati ...., Warszawa 1722.
1722

KitPam

Pamiętniki…
1743-1764

KlejSanGęb

Spis klejnotów wyprawnych Katarzyny z Uchańskich Sanguszkowej, z 1615 r.
1615
[w:]
Materiały źródłowe do dziejów kultury i sztuki XVI-XVIII w.

KluczProgn

Klucz prognostykarski
1722

KlukCzenBot

Botanika dla szkół narodowych
Warszawa 1785

KlukCzenZool

Zoologia, czyli zwierzętopismo dla szkół narodowych
Warszawa 1789

KłapModl

Modlitwy i Rozmyślania nabożne, na pomnożenie Chrześciaństwa, między ludźmi pospolitemi, we wßelkim czasie i rożnych potrzebach służące, z Przydatkiem, zebrane i do druku podane przez X. Jana Kłapsię [...]
1794

Kn

Grzegorz Knapiusz (Cnapius, Knapius, Knapski)
Thesaurus Polonolatinograecus seu Promptuarium linguae Latinae et Graecae
1621-1643

KnAd

Grzegorz Knapiusz (Cnapius, Knapius, Knapski)
Knapiusz G., Thesauri polono-latino- graecus. ... t. 3. Adagia..., Kraków 1632.
1632

KniaźErot

Erotyki, cz. I
Warszawa 1779

KniaźLir IV

Liryków księga czwarta
Warszawa 1787

KniaźWąs

Do wąsów
1779

KniaźWesele

Troiste wesele. Sielanka we dwóch aktach
Warszawa 1788

KniaźŻale

Żale Orfeusza nad Eurydyką
Warszawa 1787

KnŁacPol

Grzegorz Knapiusz (Cnapius, Knapius, Knapski)
THESAVRI POLONOLATINOGRAECI, GREGORII CNAPII E SOCIETATE IESU TOMVS SECVNDVS LATINOPOLONICVS. [...] Editio Secunda correcta & aucta.
1626-1644

KobŚwiatło

Światło na oświecenie narodu niewiernego, to jest kazania w synagogach żydowskich...,
1746

KochAKazNad

Mężna śmierć
1650
[w:]
Wybór mów staropolskich

KochBerTur

Wespazjan Kochowski
Rytm świętego Bernarda
Kraków 1668

KochBonTur

Hymn ś. Bonawentury
1668

KochChrysTur

Wespazjan Kochowski
Chrystus cierpiący
1681

KochFranTur

Wespazjan Kochowski
Ś. Franciscus
Kraków 1668

KochKamRokLub

Kamien swiadectwa wielkiego w Koronie polskiey/ senatora niewinności ...
1668
[w:]
Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego

KochOgrTur

Ogród panieński...
1676

KochProżnEp

Wespazjan Kochowski
Epigramata polskie
1674

KochProżnLir

Wespazjan Kochowski
Liryka polskie Wnieproznuiącym proznowaniu napisane
1674

KochProżnLirSok


[w:]
I w odmianach czasu smak jest. Antologia polskiej poezji epoki baroku 534-551

KochPrzydTur

Przydatek. Różne epigramata
1668

KochPsalSok

Trybut należyty wdzięczności wszystkiego dobrego dawcy Panu i Bogu albo Psalmodia polska
[w:]
I w odmianach czasu smak jest. Antologia polskiej poezji epoki baroku 555-562

KochPsalTur

Trybut należyty wdzięczności wszystkiego dobrego dawcy Panu i Bogu albo Psalmodia polska
1693-1695

KochRóżTur

Różaniec...
1668

KochWiedTur

Dzieło Boskie...
1684

KodKon

Kodeks konopczański (intermedia)
1627

KolBar II

Kolędy
1721
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 2

KołłątajListy


Warszawa 1788

KołTron

Kołudzki Augustyn, Thron oyczysty abo palac wiecznosci w ktotkim [!] zebraniu monarchow, xiazat y krolow polskich z roznych approbowanych autorow, od pierwszego Lecha az do teraznieyszych czasow [...]
1707

KomDobrOrb

Maciej Dobracki (Gutthäter) (tł.)
Orbis Sensualium Pictus, Hoc est, omnium fundamentalium in mundo rerum, & in vita actionum, Pictura & Nomenclatura. Latino-Gallico-Grmanico-Polonice.
1667

KomisPorząd


Kraków 1790

KomizSok

Komizeracja
[w:]
I w odmianach czasu smak jest. Antologia polskiej poezji epoki baroku 661-661

KomonDziej

Andrzej Komoniecki
Chronographia…
1710

KomRyb

Komedia rybałtowska nowa
1615

KonDOliwKutrz

Wilkierz dla wsi...
1616
[w:]
Archiwum Komisji Prawniczej PAU, t. 11 67-76

KonfucZachMyśli

Krótki zbiór starożytnych moralistów z francuskiego na polski język przełożony przez [...]. T. 2 : Myśli moralne Konfucyusza
Łowicz 1784

KoniecAListy

List ...
1656-1660
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 309-310; 314

KoniecATest

Testament (1609)
1609
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 213-222

KoniecJATestKrył

Testament
1719
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 409-417

KoniecJATestRak

Testament... w Rakołupach
1702
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 398-408

KoniecJAZap

Zapis kościołowi
1719
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 408-409

KoniecSDział

Koniecpolski S.], Dział między… Stanisławem na Koniecpolu… a… Koniecpolskimi…
1626
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 222-226

KoniecSListy

Listy Stanisława Koniecpolskiego Hetmana
1624-1673
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku

KoniecSMon

Prawo monasterowi
1663
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 364-365

KoniecSObl

Oblata
1682
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 369-372

KoniecSPun

Punkta
1624-1673
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 285-288

KoniecSSud

Rozprawa...Stanisława z Koniecpola Koniecpolskiego, wojewody sendomierskiego,...,z woyskiem xiążęcia sudermańskiego Gustawa pod Amerstynem,...
1627
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 241-249

KoniecSTatar

Dyskurs o zniesieniu Tatarów krymskich i lidze z Moskwą.
1645
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 301-303

KoniecSTest

Testament Stanisława Koniecpolskiego, kasztelana krakowskiego, w Bieszczy, z dnia 22 augusta r. 1682
1682
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 375-389

KoniecZRod

Rodowód domu Koniecpolskich, herbu Pobóg, to jest krzyż na podkowie, pisany w roku 1651, przez Zygmunta Stefana Koniecpolskiego, sędzię województwa sieradzkiego, starostę będzińskiego.
1651
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 159-203

KonJUstKutrz

Konarski J. K.,Ustawa dla wsi Gumieniec [w:] Polskie ustawy wiejskie...,Kraków 1938.
1679
[w:]
Archiwum Komisji Prawniczej PAU, t. 11 162-165

KonSRoz

Hieronim Stanisław Konarski
Rozmowa pewnego ziemianina ze swoim sąsiadem …
1733

KonSSkrypt

Na skrypt wydany pod tytułem: Academia Vilnensis etc., respons dowodzący dwoch kategoryi, pierwsza, dlaczego Akademia Wileńska przegrała swoię sprawę z XX. Scholarum Piarum w Rzymie przed Stolicą S. Apostolską, druga, kto wciągnął tę sprawę in forum Ecclesiasticum. Z suppliką ad clementiam et justitiam judicij y z przydatkiem Sapientissimi Consilij cardinalis Rychelii, ministri Galliae, anno 1738.
Warszawa 1738

KonSSpos

Hieronim Stanisław Konarski
O skutecznym rad sposobie
1760-1763

KonstGrod

Konstytucye Seymu Walnego ordynaryinego Sześćniedzielnego w Grodnie, 1718
Warszawa 1718

KonstLub

Konstytucye Seymu Walnego dwuniedzielnego Extraordynaryinego w Lublinie, 1703
Warszawa 1703

KonstLubLit

Konsytucye W. X. Lit. na tymże Seymie, Lublin 1703.
Warszawa 1703

KonstMaj

Ustawa Rządowa : dnia 3go Maia 1791 uchwalona
1791

KonstWarsz

Konstytucye Seymu Walnego ordynaryinego Sześćniedzielnego w Warszawie, 1724
Warszawa 1724

KończRokCz III


1606
[w:]
72-73

KopczUkład

Układ grammatyki dla szkół narodowych z dzieła iuż skończonego wyciągniony
Warszawa 1785

KorczFrasz

Fraszki
1699

KorczWiz

Wizerunek …
1698

KorDir

Directorium ...elementów logicznych i filozoficznych
1644

KoronBractw

Koronka Bractwa ss. Aniołow Strozow [...] z anielskich posług Chrystusowi y Nayśw. Matce Iego uczynionych zebrana y na wygodę [...] tegoż Bractwa [...] przedrukowana roku [...] 1737 [...].
1737

KorRoz

Rozmowa teologa … z rabinem … przy arianinie
1645

KorŚwięc

Korekta niewstydliwego paszkwilu “Nagrobek”
1663
[w:]
Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego

KowaJRozFil

Rozmowa o filozofii
1746
[w:]
Filozofia i myśl społeczna w latach 1700 - 1830, T. 1, okres saski 1700 - 1763

KowalFKazTasz

Kazanie na święto świętego Kazimierza
1721
[w:]
Wybór tekstów staropolskich. XVI – XVIII wieku

Kozub


1626

KraDaw

Dawid jezuicki…
1615

KraDzien

Dziennik, to jest modlitwy
1605

KrajMList

List Podolanki wychowanej w stanie natury do swojej przyjaciółki
Kraków 1784

KraPos

Postylla Kościoła powszechnego…
1608-1611

KrasicBajki

Bajki i przypowieści na cztery części podzielone
Warszawa 1779

KrasicHymn

Hymn do miłości Ojczyzny
1774

KrasicMonach

Monachomachia, czyli wojna mnichów
Lwów 1778

KreyChrośLaur

[Kreyda] F., tłum. W. S. Chrościński, Laurus poetica, Warszawa 1706.
1706

KromBłażSpraw

O sprawach, dziejach ...
1611

KronZakBarącz

Kronika zakonnic ormiańskich reguły ś. Benedykta we Lwowie
1703-1756
[w:]
Pamiętnik dziejów polskich

KryńListySkrzyd

Listy do Benedykta Sapiehy
1683-1684
[w:]
Listy z czasów Jana III i Augusta II

KrysPasCz II


1606
[w:]
Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608, t. 2, Proza 51-56

KryszStat

Andrzej Kazimierz Kryszpin Kirszensztein
Statecznosc umysłu albo nauka polityczna o stateczney cierpliwosci pod czas złych czasów napisana
Warszawa 1769

KrytSat


1700-1750

KrzywChłopBad

CHŁOPIEC WYĆWICZONY...
1680
[w:]
Polska satyra mieszczańska

KrzywdaRzecz

Krzywda nad wszystkie krzywdy...
1712
[w:]
Rzeczpospolita w dobie upadku 1700-1740. Wybór źródeł

KsGrotUl

Księga gromadzka wsi Grotniki…
1601-1719

KsJasUl

Księga gromadzka wsi Wola Jasienicka
1601-1764
[w:]
Księgi sądowe wiejskie, t. 1-2,

KsJaz

Księgi sądowe wiejskie Klucza Jazowskiego
1663-1764

KsKamPolPom V

Rękopiśmienne księgi kamlarskie..., [za:] A.Wróbel,O nazwach, [w:]Polszczyzna…, t.5, s. 169-186, Warszawa 1993.
1601-1764
[w:]
Polszczyzna regionalna Pomorza, t. 5.

KsKasUl

Księgi… wsi Kasina…,w:Księgi sądowe wiejskie, wyd. B.Ulanowski,Kraków1921,t.1, s. 298-409.
1601-1764

KsKlim

Księga sądowa kresu klimkowskiego…
1601-1762

KsKomUl

Księga … wsi Komborska Wola
1601-1683
[w:]
Księgi sądowe wiejskie, t. 1-2,

KsKrowUl

Księgi gromadzkie wsi Krowodrza
1601-1764
[w:]
Księgi sądowe wiejskie, t. 1-2,

KsOw


1678

KsPtaszUl

Księgi … wsi Ptaszkowa …
1601-1695
[w:]
Księgi sądowe wiejskie, t. 1-2,

KsTorUl

Księga gromadzka wsi Torki , w: Księgi sądowe wiejskie, Kraków 1921 , t. I, s. 473-486.
1601-1695

KsŻyt


1635-1644

KsŻyw

Księga sądowa państwa żywieckiego.
1681-1752

KuligDemBar II

Demokryt śmieszny albo śmiech Demokryta chrześcijańskiego
1699
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 2

KulUszDyk

Mały dykcjonarz polski i francuski
Poznań 1746

KunReg

Regestr wydatków (1663-1696)
1663-1696

KunRokLub

Kunszt
1661
[w:]
Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego

KunWOb

Obraz szlachcica polskiego
1615

KusWeg

Michał Kuschius
Wegweiser zur polnischer und deutschen Sprache [...] Przewodnik do języka polskiego, to jest gruntowna, potrzebna nauka, jako się niemieckie pacholę i dziewczątko polskiego, a zaś Polak niemieckiego języka łatwiej i rychlej nie tylko prawie pisać, rozumieć i mówić nauczyć, na przesadzie, i słów szukać może [...].
1646

KwiatDzieje

Roczne dzieje kościelne...
1695

LamChłop

Lament chłopski na pany,
1618-1624

LamKorŚwięc

Lament Korony Polskiej uskarżającej się na złych synów
1662
[w:]
Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego

LancCedKoniec

Ceduła od Pana Lanckorońskiego z Pucka ...
1627-1628
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 54-54

LancKoniec


[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 123-125

LaudaHal

Lauda sejmikowe halickie
1601-1695

LaudaWisz

Lauda wiszneńskie 1673 - 1732
1673-1732

(L)AuszHist

Auszpurger Kazimierz, Historya o jedenastu tysiącach dziewic, Kraków 1674. [cytowane za słownikiem Lindego]
1674

(L)BrudOst

Brudecki Z., Cztery rzeczy człowieka ostateczne..., Poznań 1648 [cytowane za słownikiem Lindego]
1648

LegOlszDyp

Relatio legacyjej ... A. Olszowskiego ... do Wiednia
1669
[w:]
Dyplomaci w dawnych czasach

LeszczALirBar I


0
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 1

LeszczSamClass

Classicvm niesmiertelney sławy, Jasnie Wielmoznych Wodzow Koronnych, y Wielkiego Xięst. Litewskiego [...] po szczęśliwey y niesłychaney victoriey pod Hocimiem, dnia XI. Nouembra Roku Pańskiego 1673 otrzymaney [...]
1674

LeszczStGłos

Głos wolny wolność ubezpieczający
1733

LeszczStManTasz

Manifest najjaśniejszego Stanisława … króla.
1704
[w:]
Wybór tekstów staropolskich. XVI – XVIII wieku

LibResCz II


[w:]
Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608, t. 2, Proza 403-414

LibRokCz II


1606
[w:]
Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608, t. 2, Proza 1-2

List1KontrybCz III


1607
[w:]
195-200

List2KontrybCz III


1607
[w:]
200-205

List3KontrybCz III


1607
[w:]
205-209

ListBisCz II


[w:]
Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608, t. 2, Proza 449-452

ListDokt


1770

ListNapRzecz


1720
[w:]
Rzeczpospolita w dobie upadku 1700-1740. Wybór źródeł 44-45

ListParyż


Warszawa 1784

ListSamRzecz


1702
[w:]
Rzeczpospolita w dobie upadku 1700-1740. Wybór źródeł

ListSand

List Sandomierzanki do Podolanki
Kraków 1784

Litew

Dekret króla Władysława IV z 1643 r.
1643

(L)JabłEz

Ezop nowy polski...
1767

(L)KromBłaż

Marcina Kromera kronika
1767

(L)MorszHBan

Hieronim (Jarosz) Morsztyn (Morstin)
Historia ucieszna o zacnej królewnie Banialuce
1650

LodDict

Dictionarium…
1605

(L)PaszkBell

Posiłek Bellony Sauromackiej...
1608

(L)SmalcBóst

O Bóstwie Pana Jezusa...
1608

LubiecKsiążka


Leszno 1653

LubienAPol

Polonoeutychia
1616

LubienSKompBar I

Komparacja
1633
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 1

LubienSPiosBar I

PIOSNKA O WIECZERZY PAŃSKIEJ
1625

LubJMan

Jerzy Sebastian Lubomirski
Jawney niewinnośći manifest, Bogu, swiatu, Oyczyznie przez [...] Ierzego Sebastiana [...] Lubomirskiego [...] podany z przydaniem Perspektiwy na process, responsu na informatia, discursu ziemianina [...]
1666

LubSArtDąb

Rozmowy Artaksesa i Ewandra
1676-1686

LubSArtPol

Rozmowy Artaksesa i Ewandra
1676-1686
[w:]
Wybór pism

LubSEkl

Stanisław Herakliusz Lubomirski (tł.)
ECCLESIASTES, Po Hebraysku nazwany COHELETH z Pisma Św. na wiersz polski przełożony R. P. 1706 od . O. Xiązęcia Rzymskiego Stanisława Lubomirskiego, Marszałka W. Koronnego etc. etc. Teraz prez [!] pewnego Kapłana Swieckiego PRZYCZYNIONY I dla pragnięnia do Druku PODANY. w Toruniu R. P. 1731.
1702

LubSEklPol

Eklezyjastes
1702
[w:]
Wybór pism

LubSInPol

Instrukcyja synom moim [do] cudzych krajów…
1699
[w:]
Wybór pism

LubSŁapAdw

Antoni Chryzanty Łapczyński
Stanisława Lubomirskiego P. R. X. M. W. K. Adverbia moralne abo o cnocie y fortunie xiązeczka z łacinskiego na oyczysty iężyk przeformowana, y niektorych o fortunie y proznosci harmonii addytamentem supplementowana
0

LubSMączVanPol

De vanitate consiliorum (O Bezskuteczności rad)
1699-1705
[w:]
Wybór pism

LubSMłodzSok

Utwory młodzieńcze
1660-1665
[w:]
I w odmianach czasu smak jest. Antologia polskiej poezji epoki baroku

LubSOrfPol

Stanisław Herakliusz Lubomirski
Orfeusz
1660-1702

LubSPir

Stanisław Herakliusz Lubomirski
Piram i Tyzbe
1660-1702

LubSPostSok

Poezje postu świętego
1660-1702
[w:]
I w odmianach czasu smak jest. Antologia polskiej poezji epoki baroku

LubSSobSok

Epitaphium… Toż po polsku
1696
[w:]
I w odmianach czasu smak jest. Antologia polskiej poezji epoki baroku

LubSTobPol

Tobiasz wyzwolony
1683
[w:]
Wybór pism

LucChrośPhar

Wojciech Stanisław Chrościński (tł.)
Pharsalia ...
1690

LukBardzFars

Odrodzona w ojczystym języku Farsalia
1691

LukBarFar(L)

Lukan M., tłum. Bardziński J. A.,Odrodzona1854.
1691

LustSier

Lustracja województw wielkopolskich …
1628-1632

LustWielk

Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich, 1659-1665: województwa poznańskie i kaliskie
1661

ŁadHist

Historya naturalna Królestwa Polskiego czyli zbiór krótki przez alfabet ułożony, zwierząt, roślin, y minerałów znayduiących się w Polszcze, Litwie, y prowincyach odpadłych, zebrana z pisarzów godnych wiary, rękopismów, y świadków oczywistych
Kraków 1783

ŁączZwier

Nowe zwierciadło b.m. 1678.
1678

ŁomHTestBork

Testament
1650
[w:]
Dekret w niebieskim ferowany parlamencie, Wybór testamentów z XVII-XVIII wieku

ŁosDźwięk

Dzwięk na wdzięk Opátrzności Boskiey przez głosy. Ku Ktorey wdzięczność nigdy dosyć; Chwałá, zawsze Cyfrá; Y ia Author, Nic. P. F. A. Ł. Roku od wydania Zbáwiennego Głosu, przez Ustá Niemowlątká Boga 1727.
Warszawa 1727

ŁosLut

Lutnia rozstroiona
Warszawa 1727

ŁosLutBar II

Lutnia rozstrojona
0
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 2

ŁośPam

Pamiętnik towarzysza chorągwi pancernej
1676-1682

ŁubHist

Władysław Aleksander Łubieński
Historya polska z opisaniem rządu i urzędów polskich: przez Władysława Lubieńskiego napisana, na cztery części podzielona, a na żądaniu wielu przedrukowana
1763

ŁubŚwiat

Władysław Aleksander Łubieński

1740

ŁugosRatKutrz

Prawo dla wsi ... Rataje
1745
[w:]
Archiwum Komisji Prawniczej PAU, t. 11 299-311

ŁugosZegKutrz

Prawo dla wsi … Zegrze
1745
[w:]
Archiwum Komisji Prawniczej PAU, t. 11 287-299

ŁugowPodr

Jasia Ługowskiego podróże do szkół w cudzych krajach 1639-1643
1639-1643

MajWolFil

Trwałość szczęśliwa królestw albo ich szczęśliwy upadek ...
1764
[w:]
Filozofia i myśl społeczna w latach 1700 - 1830, T. 1, okres saski 1700 - 1763

MakANadKoniec

Bartłomiej Kazimierz Malicki
Nadzieja...
1634
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 277-279

MakSRelBar II

RELACJA KAMIEŃCA WZIĘTEGO PRZEZ TURKÓW W TOKU 1672 OPISANA WIERSZEM POLSKIM
1672
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 2

MalczInst

Nova et methodica institutio in lingua polonica
Ryga 1696

MalczInstGleich


Ryga 1696

MalczRoz

Colloquia …Niemieckie y Polskie... listy kupieckie….
1697

MalczWok

Der Jugend ...to jest... niemiecki i polski wokabularz
1681-1688

MalczZebr

Compendium … krotkie zebranie polskiego języka ...
1687

MalGram

Bartłomiej Kazimierz Malicki
Klucz do ięzyka francuskiego to jest Grammatika polsko-francuska (…) na pomoc Polakom chciwym umieiętności ięzyka Francuskiego ułożona
1700

MalinaKanBar I

KANCJONAŁ, TO JEST PIEŚNI CHRZEŚCIJAŃSKIE
0
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 1

MalListy

Listy staropolskie z epoki Wazów
1600-1668

MałpaCzłow

Małpa-człowiek
1715

ManifKoniec

Manifestacja w grodzie...
1628
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 61-64

ManRokLub

Triumf nieboszczki królowej polskiej, księżny mantuańskiej, do nieba się kwapiącej.
1666
[w:]
Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego

ManTobPhr

Purae et elegantes linquae latinae ...
1607

MarBohMisDoś

Wokół “Doświadczyńskiego”
1740-1760
[w:]
Wokół “Doświadczyńskiego”. Antologia romansu i powieści

MarchŚcibHist

Historia moskiewskiej wojny prawdziwa (1608-1612)
1625

MarGKolDoś

Koloander wierny Leonildzie
0
[w:]
Wokół “Doświadczyńskiego”. Antologia romansu i powieści

MarkZap

Jan Markiewicz (Markowicz)
Zapiski historyczne
1655-1687

MarszPosTasz

Witanie ... Marszałka Poselskiego
1668
[w:]
Wybór tekstów staropolskich. XVI – XVIII wieku

MarszRokLub

Wiersz o marszałkach.
0
[w:]
Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego

MarszWojCz II


1606
[w:]
Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608, t. 2, Proza 28-35

MaruszDoniesienie

Doniesienie Z Piotrkowa d. 10. Września : List do Jmci Pana Barssa Pisarza Sądu Appellacyinego wydziału Xięstwa Mazowieckiego y Wwdztwa Rawskiego
s.l. 1791

MarZagRef


1741-1743

MasDiar

Samuel Maskiewicz
Diariusz …
1601-1620

MatDiar

Marcin Matuszewicz (Matusewicz, Matusiewicz, Matuszewic)
Diariusz życia mego, ile pamiętać mogę. Dla wiadomości potomkom moim spisany oraz dla przestróg, czego się wystrzegać, a co do naśladowania jest pożyteczno
1754-1770

MatłBabBad

BABA ABO STARY INWENTARZ,...
1690
[w:]
Polska satyra mieszczańska

MayChrośSup

Wojciech Stanisław Chrościński
Pharsaliej …Suplement
1690

MazRokLub

Duma mazowiecka...,
1667
[w:]
Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego

MelScholBar II

Dystrakcja W SWOICH CIĘŻKOŚCIACH MELANCHOLII SCHOLASTYCZNEJ
0
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 2

MerkHist

Merkuriusz Historyczny i Polityczny
1737

MerkPol

Merkuriusz polski ordynaryjny
1661

MetWoł

Ruska (Wołynskaja) Metryka, kniga za 1652-1673 g.
1652-1673

MiarŚwięc

Miarą, kocie, miarą.
1662-1663
[w:]
Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego

MiasKZbiór

Kasper Miaskowski
Zbiór rytmów
1612

MiasWLeg

Wielka legacja ... do Turcji
1640

MiczSynOkoń

Synchrama...
1624
[w:]
Staropolskie pastorałki dramatyczne

MijInter

Jacynt (Jacek) Marcin Mijakowski
Interregnum albo... po śmierci ... Zygmunta trzeciego
1632

MikSil

Silva rerum
1733

MiłJObKoniec

Obrona panien...
1612
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 208-211

MinRyt

Zbiór rytmów polskich
1755-1756

MinSow

Polska fraszka mieszczańska
1601-1610

MirJon


1609

MitzPrzedFil

Przedmowa
1760
[w:]
Filozofia i myśl społeczna w latach 1700 - 1830, T. 1, okres saski 1700 - 1763

MłodzKaz

Tomasz Młodzianowski
Kazania i homilyie...
1681

MłoszResBar II

Epithalamium albo respons imci panu Kochowskiemu imci pana Młoszowskiego na Epithalamium imci panu Samborowi Młoszowskiemu na akt weselny w upominku posłane Kochowskiego.
0
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 2

MocProcBad

Proces między WŁOCZĘGĄ Actorem, A TABAKIEM Pozwanym.
1636
[w:]
Polska satyra mieszczańska

ModlWron


Brno 1788

MohLit

Lithos abo kamień...
1644

Monitor

Monitor na Rok Pański 1772: Nro. I - XXV
1772

MontSzymŚwiąt

Świątynia Wenery w Knidos
Warszawa 1778

MorochPar

Eliasz Morochowski
Paregoria albo utulenie uszczypliwego lamentu...
1612

MorPamBar I

PAMIĄTKA ŚMIERCI MAŁŻONKI JANA DOMINIKA MOROLSKIEGO,...
1628
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 1

MorszAPsyche

Andrzej Jan Morsztyn (Morstin)
Psyche…
1661

MorszAUtwKuk

Andrzej Jan Morsztyn (Morstin)
Utwory zebrane
1654-1676

MorszHAntypast

Hieronim (Jarosz) Morsztyn (Morstin)
Antypasty małżeńskie…
1650

MorszHBanSok

Hieronim (Jarosz) Morsztyn (Morstin)
Historia... o ... Banialuce
1650
[w:]
I w odmianach czasu smak jest. Antologia polskiej poezji epoki baroku

MorszHFilom

Filomachija

MorszHGal

Hieronim (Jarosz) Morsztyn (Morstin)
Historia o Galezjusie…
1650

MorszHPrzem

Hieronim (Jarosz) Morsztyn (Morstin)
O Przemysławie
1650

MorszHRoz

Hieronim (Jarosz) Morsztyn (Morstin)
Światowa rozkosz...
1622

MorszHRozkosz

Hieronim (Jarosz) Morsztyn (Morstin)
Światowa rozkosz...
1624

MorszHSumBar I

Hieronim (Jarosz) Morsztyn (Morstin)
Summariusz wierszów
1650
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 1

MorszHSumSok

Hieronim (Jarosz) Morsztyn (Morstin)
Summariusz wierszów
1650
[w:]
I w odmianach czasu smak jest. Antologia polskiej poezji epoki baroku

MorszSzKriegSej

Bartłomiej Kazimierz Malicki
Morsztyn S., [List z 18 II 1665], [w:] W. Kriegseisen, Sejmiki ...
1665
[w:]
Sejmiki Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVII i XVIII wieku

MorszSŻaleBar II

Smutne żale...
0
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 2

MorszZEmbSok

Zbigniew Morsztyn (Morstin, Morstyn)

1658-1680

MorszZEmbWyb

Zbigniew Morsztyn (Morstin, Morstyn)

1658-1680

MorszZPieśńSok


1661

MorszZWierszeWir I

Zbigniew Morsztyn (Morstin, Morstyn)
Wiersze
1675
[w:]
Jakuba Teodora Trembeckiego Wirydarz Poetycki 335-512

MorszZWybór

Zbigniew Morsztyn (Morstin, Morstyn)
Wybór Wierszy ...
1658-1680

MośAk

Akademia pobożności...
1628

MowaKoprzCz II


1606
[w:]
Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608, t. 2, Proza 96-102

MowaZamojCz II


1605
[w:]
Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608, t. 2, Proza 471-480

MurChwałPam

Pamiętnik albo Kronika Pruskich Mistrzow y Kxiążąt Pruskich Tudziesz Historya Inflandzka i Kurlandya z przydánemi rzeczy Pámięci godnych, zrozmáitych Kronikarzow zebrána. Przez Mikołaia z Chwałkowa Chwałkowskiego. Oraz iest Szwedzka y Moskiewska Woyná zá Pánowánia Naiasnieyszego Krola Iego Mości Augusta w Torego, krotkiem stylem wyrazona, y do Druku dáná. Roku Krolá Krolow 1712. W Poznaniv. Superiorum permissu.
1712

MurRel

Sefer Muratowicz
Relacja [...] obywatela ...wysłanego do Persji
1602-1752

MutWierWron

Wierność Bogu i cesarzowi
1716

MyszkZdanieCz III


1607
[w:]
295-299

NaborPoezDurr

Daniel Naborowski
Poezje
1620-1640

NaborWierBar I

Wiersze
1620-1640
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 1 173-177

NaborWierSok

Wiersze
1620-1640
[w:]
I w odmianach czasu smak jest. Antologia polskiej poezji epoki baroku

NaborWierWir I

Wiersze …
1620-1640
[w:]
Jakuba Teodora Trembeckiego Wirydarz Poetycki 274-334

NagrGosŚwięc

Nagrobek Gosiewskiemu, hetmanowi polnemu litewskiemu.
1663
[w:]
Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego

NajmProg

Prognostyk duchowny na kometę, ktoregosmy widzieli grudnia przeszłego roku 1618 uczyniony w kazaniu Niedziele Mięsopustney w kościele S. Troyce Krak. przy modlit. 40 godz. przez X. Iak. Naym.
1619

NamKrólGęb

Częściowy zbiór namiotów króla Jana III w Żółkwi z 1696 r.
1696
[w:]
Materiały źródłowe do dziejów kultury i sztuki XVI-XVIII w.

NarArch

Józef Naroński (Naronowicz-Naroński)
Architectura militaris…
1659

NarATestBork

Anna Naruszewiczowa

1669
[w:]
Dekret w niebieskim ferowany parlamencie, Wybór testamentów z XVII-XVIII wieku

NarbuttLogika

Logika czyli rozważania y rozsądzania rzeczy nauka
Wilno 1769

NaruszABajki

Bajki
Warszawa 1778

NaruszAEpigram

Epigrammata
Warszawa 1778

NaruszASat

Satyry
Warszawa 1778

NaruszASiel

Sielanek [...] księga jedna
Warszawa 1778

NaukaBud

Krótka nauka budownicza
1659

NeuPoj

Neumachia abo pojedynek ... dwóch orłów na powietrzu
1655

NędzBied

Nędza z Biedą z Polski idą (1633)
1633

NiebAnBad

ANIMUSZ ANIMASZ IADAMA NIEBORACZKOWSKIEGO Z CHUDEJ WOLI ...
1648
[w:]
Polska satyra mieszczańska

NiebMSatBar I

NA SATYRY PISANE W ROKU 1650 RESPONS IMCI PANA MARCINA NIEBOROWSKIEGO, PODKOMORZEGO SOCHACZEWSKIEGO, 1658
1658
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 1

NiemcPowrót


Warszawa 1790

NiemirBajkiBar II

Bajki Ezopowe
1699
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 2

NiemPam

Stanisław Niemojewski
Pamiętnik (1606-1608)
1606-1608

Niepoprawne zródło


NiesKor II

Kasper Niesiecki
Korona polska
1738

NieszWFalsTestBork

Testament sfałszowany
1695
[w:]
Dekret w niebieskim ferowany parlamencie, Wybór testamentów z XVII-XVIII wieku

NieszWTestBork

Władysław Jan Nieszyjka
Testament
1690
[w:]
Dekret w niebieskim ferowany parlamencie, Wybór testamentów z XVII-XVIII wieku

NiewdzŚwięc

Na niewdzięczność dworu przeciwko rycerstwu
1663
[w:]
Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego

NiewiesKom


1681

NiewPrerBad

PREROGATYWA ABO WOLNOŚĆ MĘŻATKOM.
1684
[w:]
Polska satyra mieszczańska

NiezDzien

Dzienniki 1695-1700
1695-1700

NotAk

anonim
Notifikacya Oninieyszym Krolewskiey Akademii Rycerskiey W Legnicii Postanowieniu Anno 1749.
Wrocław 1749

NowaWar

Akta miasta Warszawy - rkp. AGAD, Nowa Warszawa.
1735-1743

NowinyInfl

NOWINY Z INFLANT, O sczęslivvey porazce, ktora sie sstáłá nád Károlusem Ksiazęciem Sudermańskim, przez Iego M. Páná Ianá Károlá Chotkievviczá, nayvvyzszego Hetmáná W. X. L. Dniá 27, Septemb: vv dzien S. Stánislávvá, Roku 1605.
1605

NowinyMosk

NOWINY z MOSKWY, ABO WOTA Z Tráktatow, y Consulty Pánow Radnych źiemie Moskiewskiey, w Mieśćie Stołecznym. Ktore Wotà, per discursum Czàrowi swemu (radząc mu do pokoiu z Krolem I. M. Pánem Nászym Miłośćiwym, będąc bárzo stráchem przeráźeni) podawali. A to pod ten czás strászny/ y strwoźony/ gdy się Seyn Hetman ich Generálny ze wszytkim obozem swoim/ Ostroźkámi/ y Woyskiem bárzo głodem/ mrozem/ chorobámi/ niewcźásem strapiony y śćiśniony/ Królowi Jego M. rad nie rad poddáć się muśiał.
1634

NowPow


NowSakBad

Sákwy. W ktorych/ nie dla Koni/ ále dla Ludzi tych/ ktorzy nowiny lubią/ smáczne y osobliwe Obroki. Vrobione Od Cadasylana Nowohrackiego Na Krempaku.
1649
[w:]
Polska satyra mieszczańska

NowSow

Jan z Kijan
NOWY SOWIZRZAł Abo ráczej Nowyźrzał/ Nie patrzeć ia iako Sowy. b. m. i r. [ca 1684]
1596

NowTor

Nowiny z Torunia. O Gwałtownym zabronieniu … nabożeństwa …
1614

NowZwyc

NOWINA 0 ZWYCIĘSTWIE CESARZA IEGO MOSCI, &c, KROLOWI IEGO MOŚCI. Gdy szczęśliwie się wypráwuie / przeciwko Woysku Tureckiemu/ ná Koronę nástępującemu/ Z Wiednia, do Lubliná przynieśiona
1634

NT

Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa
1606

ObDworBad

Obiecadło dworskie...
1630
[w:]
Polska satyra mieszczańska

ObjaśPrerogCz III


1607
[w:]
261-265

OblJasGór

Obleżenie … Jasnej Góry Częstochowskiej, (1673), rkp., Bibl. Jagiel.
1673

ObŁazGęb

Spis obrazów w drugich Łazienkach w Żółkwi z 1694 r.
1694
[w:]
Materiały źródłowe do dziejów kultury i sztuki XVI-XVIII w.

ObmowPrymasCz III


1607
[w:]
402-403

ObodzLegBar I

POWAŻNA LEGACJA W KONSYSTORZU TRÓJCE PRZENAŚWIĘTSZEJ, NA UZDROWIENIE WSZYTKIEGO ŚWIATA ...
0
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 1

ObodzPanBar I

Pandora starożytna monarchów polskich
1640
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 1

ObSProm

Promptuarium epistolographicum ...
1659

ObwieszczPotrzeb

Obwieszczenie. [Inc.:] Konieczną widząc Potrzebę dla konserwacyi mnieyszego polowania, i z wielu innych Uwag Zapobiegania i Wstrzymania wolnego i tak szkodliwego latania i włóczenia się Psów
Płock 1798

ObwieszczUżyw

Obwieszczenie względem używania polowania polnego mnieyszego w Kluczach JKMśći Ekonomicznych
Białystok 1797

OdpRokoszCz III


1607
[w:]
369-372

OdRokLub

Ode JMP. Marszałkowi koronnemu...
0
[w:]
Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego

OdymWŚwiatBar I

ŚWIATA NAPRAWIONEGO OD JEZUSA CHRYSTUSA [...] KSIĄG DZIESIĘĆ
1670
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 1

OdymWŻałKoniec

Żałośna postać...
1659
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 316-357

OgińMListySkrzyd

Listy
1683-1684
[w:]
Listy z czasów Jana III i Augusta II

OkmATestBork

Andrzej Okmiński
[testament]
1658
[w:]
Dekret w niebieskim ferowany parlamencie, Wybór testamentów z XVII-XVIII wieku

OkolNiebo

Szymon Okolski (tł.)
Niebo ziemskie aniołów w ciele
1644

OlszSzkoła


Kraków 1640

OpalKListy

Krzysztof Opaliński
Listy do brata Łukasza
1641-1653

OpalKSat

Krzysztof Opaliński
Satyry …
1650

OpalKSat1650

Krzysztof Opaliński
Satyry albo przestrogi do naprawy rządu i obyczajów w Polszcze
Amsterdam 1650

OpalŁCoś

Łukasz Opaliński
Coś nowego
1652

OpalŁPoeta

Łukasz Opaliński
Poeta
1661-1662

OpalŁRoz

Łukasz Opaliński
Rozmowa plebana z ziemianinem…
1641

OpisBramy

Opisanie Bramy Tryumfalnej... Augusta II b. m. 1698.
1698

OpisDostCz III


1606
[w:]
154-180

OpisGal

Opisanie... zdobycia galery ...za sprawą ... Marka Jakimowskiego
1628

OpisGrec

Opisanie geograficzne dawnej Grecji podług kart geografa d’Anville’a., b. m. 1750.
1750

OpisKról

Opis królewszczyzn w województwach chełmińskim, pomorskim i malborskim w r. 1664.
1664

OpisPrawCz III


1606
[w:]
145-154

OpisTele

Opisanie nowo wynalezionego telegraphu w Paryżu
Kraków 1795

OpisUtar

Opisanie utarczki dwu orłow ...
1666

OrAbNad

Oracyja na śmierć... J.a Abramowicza
1602
[w:]
Wybór mów staropolskich

OrdPoznKutrz

Ordynacja we wsiach … Poznania … 1733
1733
[w:]
Archiwum Komisji Prawniczej PAU, t. 11 257-279

OsińOpis

Opisanie polskich żelaza fabryk
Warszawa 1782

OskATestBork

Audencja Oskierczyna
Testament
0
[w:]
Dekret w niebieskim ferowany parlamencie, Wybór testamentów z XVII-XVIII wieku

OssZPam

Pamiętnik
1601-1621

OssŻyw

Żywot Jerzego Ossolińskiego
1625-1626

OstList


Warszawa 1736

OstrogIntrKutrz

Introdukcja do wybierania win
1620-1623
[w:]
Archiwum Komisji Prawniczej PAU, t. 11 92-94

OstrorChowChom

Jan Ostroróg
Chowanie zrzebców
1622
[w:]
Materiały do dziejów rolnictwa

OstrorMDiarKoniec

Diariusz
1620-1630
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 270-273

OstrorMyśl1618


Kraków 1618

OstrorMyślTur

Jan Ostroróg
Myślistwo z ogary
1618

OstrorMŻółKoniec

Relatia listowna
1649
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 422-424

OstrorNauka

Jan Ostroróg
Nauka koło pasiek…
1612-1614

OstrorSzachyChom

Jan Ostroróg
Ostroróg J., Szachy, (1618) [w:] Materiały do dziejów rolnictwa….,Warszawa 1876.
1618
[w:]
Materiały do dziejów rolnictwa

OstrowPismoCz III


1607
[w:]
396-397

OstrowTPrawo

Prawo cywilne albo szczególne narodu polskiego z statutów i konstytucji koronnych i litewskich zebrane, rezolucjami Rady Nieustającej objaśnione, dodatkami z praw kanonicznego, magdeburskiego i chełmińskiego pomnożone, t. 2
Warszawa 1784

OśwDiarDyp

Diariusz...
1643-1651
[w:]
Dyplomaci w dawnych czasach

OśwPodr

Z podróży...
1643-1651

OtwEDzieje

Erazm Otwinowski
Dzieje Polski od 1696 do r. 1728., rkp. Bibl. Jagiel.
1728

OtwEDziejeCzech

Erazm Otwinowski
Dzieje Polski od roku 1696 – 1728
1728

OtwJPow

Powodzenia niebespiecznego ale szczęszliwego Woyska I. K. M. ...
Kraków 1600

OtwWGadBar I

Walerian Otwinowski (Otfinowski)
GADKI Z PISMA śWIĘTEGO RYTMEM PISANE Z EKSPLIKACJĄ I NAZNACZENIEM MIEJSC PISMA ŚWIETEGO
1645
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 1

OtwWPopBar I

POPIELEC ALBO WSTĘPNA ŚRODA
0
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 1

OtwWResSok

Respons
1645
[w:]
I w odmianach czasu smak jest. Antologia polskiej poezji epoki baroku

OvChrośRip

Wojciech Stanisław Chrościński (tł.)
Riposta albo raczej żalu i skargi pełna amoratek korespondencya częścią niewdziękami amazyuszów niektórych, częścią też wzajemnym nagrodzona afektem, w roku pańskim 1689 napisana [przez Wojciecha Stanisława Chrościńskiego według Owidiusza]
1689

OvChrośRoz

Wojciech Stanisław Chrościński (tł.)
ROZMOWY LISTOWNE, Albo raczey Wzáiemna Heroin Greckich z Káwálerámi Korrespondencya. Częścią rownym áfektem, częścią tesz niewdziękámi nádgrodzona, b.m. 1695.
1695

OvOtwWPrzem

Kasper Niesiecki
Księgi Metamorphoseon …
1638

OvŻebrMet

Jakub Żebrowski
Ovidius Publius Naso
1636

OwsRocz

Roczniki do dziejów Podtatrza i Spiża ...
1680-1748

OzimSzturm

Sztvrm pocieszny smoleński...
Wilno 1611

PacFJTestBork

Feliks Jan Pac
[testament]
1700
[w:]
Dekret w niebieskim ferowany parlamencie, Wybór testamentów z XVII-XVIII wieku

PacOb

Obraz dworów europejskich
1624-1625

PacRokLub

PACIERZ DWORSKI
1953
[w:]
Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego

PanRokLub

Panom Oświęcimianom
0
[w:]
Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego

ParlPolPom IV

Leksykalno semantyczna...
1653
[w:]
Polszczyzna regionalna Pomorza, t. 4.

ParlPolPom V

Słowotwórstwo...
1653
[w:]
Polszczyzna regionalna Pomorza, t. 5.

PaskRokLub

PASKWIL NA KRÓLOWĄ
0
[w:]
Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego

PasOkoń

Pasterze
1656-1700
[w:]
Staropolskie pastorałki dramatyczne

PasPam

Jan Chryzostom Pasek
Pamiętniki
1656-1688

PastRel

Relacya chwalebnej expedyciey [...] Jana Kazimierza...
1650

PaszkMcOrdKutrz

Maciej Paszkowski
Ordynacja ...
1698
[w:]
Archiwum Komisji Prawniczej PAU, t. 11 197-199

PaszkMrChor

Marcin Paszkowski
CHORAGIEW Sáuromátcka w Wołoszech, To iest/ Pospolite rußenie y sczęśliwe zwrocenie/ Polakow z Wołoch: w Roku teráźnieyßym/1621. Opisana przez MARCINA PASZKOWSKIEGO.
[B. m. dr.] 1621

PaszkMrDzieje

Marcin Paszkowski
Dzieje tureckie i utarczki kozackie z Tatary.
1615

PaszkMTrybKontr

Marcin Paszkowski
[Paszkowski M.], Rok , (1625), [w:] Z. Nowak, Kontrreformacyjna…, Gdańsk 1968, s. 228-258.
1601-1700
[w:]
Kontrreformacyjna satyra obyczajowa w Polsce XVII wieku

PaszkwilŚwięc

Paszkwil pod tenże czas więzienia W. Gosieweskiego
0
[w:]
Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego

PasŻoł

Passia żołnierzow oboyga narodow...
1613

PauliDarLot

Pauli Walther, tł. Darłowski Jan Kazimierz, Lot gołębice, Kalisz 1665.
1665

PaxUlis

Tragedia o Ulissesie
Kraków 1603

PerDziadGrzesz

Peregrynacja dziadowska zwłaszcza owych jarmarczników trzęsigłowów, w który sposób zwykli bywać na miejscach świętych
1612
[w:]
Antologia literatury sowizdrzalskiej

PerMaćGrzesz

Peregrynacja Maćkowa
1612
[w:]
Antologia literatury sowizdrzalskiej

PersOb

PERSPECTIVA NA OBIASNIENIE NIEWINNOSCI TEGOZ IEGO MOŚCI P. LVBOMIRSKIEGO MARSZAŁKA WIELKIEGO y HETMANA POLNEGO KORONNEGO
1666

PerzLekarz

Lekarz dla włościan
Kalisz 1793

PetNaborSonBar I

PRÓBA TRZECH SONETÓW
1620-1640
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 1

PetNadolKoniec

Petita... Nadolskiego
1627
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 48-53

PetrJWod

Jan Innocenty Petrycy
O wodach w Drużbaku i Łęckowej
1635

PetrSEk

Ekonomiki Aristotelesowey ... księgi ... dwoje.
1618

PetrSEt

Sebastian Petrycy
Ethyki Aristotelesowey, To Iest Iako sie każdy ma naswiecie rządzic. Z dokladem Ksiąg Dziesięciorga Pierwsza Częsc, W ktorey Pięcioro Ksiąg [...]. Przydatki też są położone na końcu Kśiąg każdych, dla gruntownieyszego rzeczy w Kśięgach tknionych wyrozumienia, częśćią dla zaostrzenia dowćipow buynieyszych, potrzebne. Przez Doktora Sebastiana Petricego Medyka.
1618

PetrSHor I

Horatius Flaccus w trudach więzienia ...
1609

PetrSHor II

Horatius Flaccus w trudach więzienia...
1609

PetrSInst

Sebastian Petrycy
Instrvctia abo navka, iak się sprawować czasv moru : w ktorey sie zamyka: Ochrona, jako się vchraniać morowego powietrza ; Leczenie wszytkich niemal przypadkow [...] : dla prostych napisana , krom discursow.
Kraków 1613

PetrSPolit I

Polityki Aristotelesowey ... księgi pierwsze
1605

PetrSPolit II

Sebastian Petrycy
Polityki Aristotelesowey ... czesc wtora ksiegi piąte
1605

PewListSkrzyd

Kopia listu pewnego ze Lwowa
1683

PękosRytwCz II


1607
[w:]
Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608, t. 2, Proza 159-162

PękosSkryptCz III


1607
[w:]
289-295

PiasRel

Aleksander Piaseczyński (Piasoczyński)
Relacja ... poselstwa do Moskwy ...
1635

PienHip

Krzysztof Pieniążek
Hippika abo sposób poznania, chowania i stanowienia koni, b.m. 1607
1607

PieśńBer

Piesn o potrzebie z Tátáry z Kozakámi pod Beresteczkiem
1651

PieśńGorz

anonim
Pieśń o gorzałce
s. l. ok. 1799

PieśńMied

anonim
Pieśń o miedzie
s. l. ok. 1799

PieśńNowBad

PIEŚŃ NOWA O szynkarkach i szafarkach, co ze wsi przychodzą, a jako na dorobkach paniom swoim szkodzą.
0
[w:]
Polska satyra mieszczańska

PieśńSzuj

Pieśń o tyránstwie Szuyskiego, teraz vczyniona Roku Pańskiego 1609.
1609

PięknZbiórBad


1645
[w:]
Polska satyra mieszczańska

PiotBrań

Inwentarz ... [w:] Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 1955, 2,
1682

PiotrKaz

Kazania przeciwko zdaniom y zgorszeniom wieku naszego...
1772

PiramKaz

Kazanie na wotywie dziękczynienia Panu Bogu za zachowanie Króla Jegomości z przypadku niesłychanego z dnia 3 na 4 listopada śpiewaney w Katedralnym Lwowskim Kościele.
1772

PiramWymowa

Wymowa i poezja dla szkół narodowych
Kraków 1792

PiskorKaz

Kazania na Dni Panskie, na vroczystości Bogarodzice Panny Niepokalanie Poczętey, na swięta osobliwe Słvg Panskich, w roznych Kościołach odprawione, a dla duchownego pozytku poboznemu czytelnikowi zostawione.
Kraków 1706

PismoPotwarzCz II


1606
[w:]
Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608, t. 2, Proza 40-51

PismoSzlachCz III


1607
[w:]
357-369

PisMów I

Jan Stefan Pisarski
Mowca polski...
1668

PisMów II

Jan Stefan Pisarski
[Pisarski J. S.], Mowca polski..., t.2, Kalisz 1676.
1676

PlewakoETest

Testament
1778

PlewakoJTest

Testament
1710

PoczKról


Królewiec (Książęce) 1718

PoczKrólPolPom IV

za: J. Zieniukowa, O języku gazety..., [w:] Polszczyzna regionalna.., t.4, Warszawa 1991.
1718-1720
[w:]
Polszczyzna regionalna Pomorza, t. 4.

PoczKrólPolPom V

za: J. Zieniukowa, Kwantyfikatory..., [w:] Polszczyzna regionalna.., t.5, Warszawa 1993.
1718-1720
[w:]
Polszczyzna regionalna Pomorza, t. 5.

PoczOdlPam

Jan Władysław Poczobut (Poczobut-Odlanicki)
Pamiętnik 1640-1684
1640-1684

PodPop

Krzysztof Podkański
Poprawa praw i sposob statutu spisanego
1608

PodPrusPolPom IV

Charakterystyka językowa taryf ...
1682
[w:]
Polszczyzna regionalna Pomorza, t. 4.

PoezjaZwŚwBar II

Pezja związku święconego i rokoszu lubomirskiego
0
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 2

Pogrom

POGROM TATARSKI álbo Relátia krotka zvvyćięstwá nád Tátárámi. Przez Wielmożnego Iego M. Páná, P. HETMANA Polnego Koronnego. Dniá 20. Mieśiącá Czerwcá/ w Roku 1624. między Háliczem á Bolszowcem otrzymána.
1624

PokNiewinCz III


1606-1608
[w:]
375-384

PolPar

Französische und Polnische Parlament ...
1653

PolRokLub

Duma polska ... Lubomirskiemu...
1665
[w:]
Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego

PołKTestBork

Konstanty Połubiński
[testament]
0
[w:]
Dekret w niebieskim ferowany parlamencie, Wybór testamentów z XVII-XVIII wieku

PonASarFil

Sarmatides...,
1741
[w:]
Filozofia i myśl społeczna w latach 1700 - 1830, T. 1, okres saski 1700 - 1763

PoniatSList

List ziemianina do pewnego przyiaciela z inszego woiewodztwa
s. l. 1744

PopeChomentListy

Listy Heloizy i Abeilarda
Kraków 1795

PopSowBar II

Poezja popularna i sowizdrzalska
0
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 2 613-643

PosTabBad

Poswarek tabaki z gorzałka
1636
[w:]
Polska satyra mieszczańska

PosWoł

Poseł z Wołoch z obozv polskiego ...
Kraków 1621

PoszakZohar

ZOHAR Co znáczy Splendor, Jásność, swiatłość, z okazyi starego zydowskiego ZOHARU, Jzráelitom PZYSWIECAJĄCY[!] do poznánia prawdziwego MESSYASZA JEZUSA CHRYSTUSA Albo POCHODNIA Swiatłością prawdy od BOGA obiáwoiney JASNA [...] ZAPALONA PRZEZ X. JANA POSZAKOWSKIEGO Societatis JESU Theologa
Warszawa 1749

PośAPuł

...
1601-1764

PotAbKuk III

Wacław Potocki
Potocki W., Abrys... żalu … po kochanym synu, [w:] Potocki W., Dzieła, oprac. Kukulski L., Warszawa 1987, t. III, s. 341-348.
1691
[w:]
Dzieła, t. 3

PotFrasz1Kuk II

Wacław Potocki
Ogród nie plewiony. Część pierwsza, [w:] Potocki W., Dzieła, oprac. Kukulski L., Warszawa 1987, t. II, s. 9-223.
1677-1690
[w:]
Dzieła, t. 2

PotFrasz2Kuk II

Ogród nie wyplewionego część wtora
1677-1690
[w:]
Dzieła, t. 2

PotFrasz3Kuk II

Wacław Potocki
Ogrodu nie wyplewionego część trzecia
1677-1690
[w:]
Dzieła, t. 2

PotFrasz4Kuk I

Wacław Potocki
Fraszki albo Sprawy, Powieści i Trefunki, Podobieństwa, Przykłady i Przyczyny, które jeśli nie były, być mogły w obojej płci, w różnych stanach i wieku żywota ludzkiego [Fraszki z lat 1669-1680]
1669-1677
[w:]
Dzieła, t. 1

PotFrasz5Kuk III

Ogród nie wyplewionego część piąta
0
[w:]
Dzieła, t. 3

PotFraszBrück I

Wacław Potocki
Ogród fraszek
1677-1694

PotFraszBrück II

Wacław Potocki
Ogród fraszek
1677-1694

PotJerzRokLub

Nagrobek Jerzemu Lubomirskiemu, marszałkowi koronnemu
0
[w:]
Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego

PotJow

Jowialitates albo żarty i fraszki rozmaite.
1677

PotJPodróż

Podróż Do Turek y Egyptu Z Przydanym Dziennikiem Podróży do Holandyi Podczas Rewolucyi 1787
Warszawa 1789

PotKlepBorRokLub

Na klepacze i boratyńczyki
1661
[w:]
Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego

PotLibKuk I

Libusza ...
1675
[w:]
Dzieła, t. 1

PotMorKuk III

Wacław Potocki
Moralia
1688
[w:]
Dzieła, t. 3

PotMuzaKarp

Wacław Potocki
Potocki W., Muza polska…, (1676), wyd. A. Karpiński, Warszawa 1996, s. 13-62.
1676

PotNabKuk I

Wacław Potocki
Potocki W., Pieśni nabożne, (1677 – 1678) [w:] Potocki W., Dzieła, oprac., Kukulski L., Warszawa 1987, t. I, s.515-532.
1677-1678
[w:]
Dzieła, t. 1

PotNagKuk I

Wacław Potocki
Potocki W., Nagrobki, [w:] Potocki W., Dzieła, opr. L. Kukulski, t. I, Warszawa 1987, s. 431-462.
1669-1680
[w:]
Dzieła, t. 1

PotNaKlepRokLub

Na Klepacze
1661
[w:]
Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego

PotOKlepRokLub

O Klepaczach
1661
[w:]
Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego

PotPer

Wacław Potocki
Periody na smierć syna ...
1673

PotPieśRKuk I

Potocki W., Pieśni różne, [w:] Potocki W., Dzieła, opr. L. Kukulski, Warszawa 1987, t. I, s. 463-484.
1669-1680
[w:]
Dzieła, t. 1

PotPis

Wacław Potocki
Pisma wybrane
1669-1696

PotPocz

Wacław Potocki
Poczet herbów szlachty ...
1696

PotPoczKuk III

Wacław Potocki
Potocki W., Poczet herbów szlachty ..., [w:] Potocki W., Dzieła, oprac. Kukulski L., Warszawa 1987, t. III, s. 381-482.
1696
[w:]
Dzieła, t. 3

PotPocztaKarp

Wacław Potocki
Potocki W., Poczta [w:] Potocki W., Muza polska..., Warszawa 1996, s. 63-85.
1669-1696
[w:]
Muza polska : na tryjumfalny wjazd najaśniejszego Jana III

PotPrzyp

Wacław Potocki
Zebranie przypowieści i przysłowia polskich
1669

PotSielKuk I

Wacław Potocki
Sielanka albo raczej przy szczęśliwym jegomości pana Jana z Lipia Lipskiego na starostwo sądeckie wjeździe od panien z Helikonu nie pełną i nie trunkiem za zdrowie nowego starosty, ale życzliwym nie stawiana rymem Kolejna Roku Pańskiego 1676, dnia 1 lipca
1676
[w:]
Dzieła, t. 1

PotSyl

Wacław Potocki
Syloret …
1674-1691

PotSyloret

Wacław Potocki
Syloret …,(1674 – 1691)
1674-1691

PotWoj

Wacław Potocki
Transakcja wojny chocimskiej ...
1670

PotWoj1924

Wacław Potocki
Transakcja Wojny Chocimskiej
1670

PotZabKuk I

Wacław Potocki
SMUTNE ZABAWY żałosnego po utraconych dziatkach rodzica Wacława z Potoka Potockiego [...].
1677
[w:]
Dzieła, t. 1

PotZacKuk I

Wacław Potocki
Nowy zaciąg…
1680
[w:]
Dzieła, t. 1

PotZmartKuk I

Wacław Potocki
Potocki W., Dialog o zmartwychwstaniu pańskim, [w:] Potocki W., Dzieła, opr. L. Kukulski, Warszawa 1987, t. I, s. 599-642.
1676
[w:]
Dzieła, t. 1

PrakStężCz II


1606
[w:]
Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608, t. 2, Proza 292-295

PrażŚwięc

Na Prażmowskiego, kanclerza koronnego
1661
[w:]
Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego

PrechDziałKaw

Jan Ignacy Działyński
Kawaler polski z francuskiego przetłumaczony
1722

PretChłopRzecz

Specyfikacyja pretensyj chłopskich...
1727
[w:]
Rzeczpospolita w dobie upadku 1700-1740. Wybór źródeł

PromMed

Promptuarium medicum ...
1716

PropKanRzecz

Propozycyja a maiestate do izby poselskiej ore jm. pana kanclerza wielkiego koronnego miana
1718
[w:]
Rzeczpospolita w dobie upadku 1700-1740. Wybór źródeł

ProwDachŻona

Abraham Prowana
Żona wyćwiczona
1601-1700

PruszczKlejn

Piotr Jacek Pruszcz (Hiacynt)
Klejnoty stołecznego miasta Krakowam ...
1650

PruszczKlejnTur

Piotr Jacek Pruszcz (Hiacynt)
Klejnoty stołecznego miasta Krakowa
1745

PrzechATestBork

Anna Przychocka
Testament
0
[w:]
Dekret w niebieskim ferowany parlamencie, Wybór testamentów z XVII-XVIII wieku

PrzestGenRzecz

Przestroga generalna stanów Rzplitej z docieczonej na zgubę wolności u dworu rady
[w:]
Rzeczpospolita w dobie upadku 1700-1740. Wybór źródeł 197-210

PrzestJowiszŚwięc

Przestroga Jowiszowa
0
[w:]
Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego

PrzestPotrzCz II


1607
[w:]
Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608, t. 2, Proza 148-159

PrzestPrzyjŚwięc

Przestroga przyjacielska od związku radzie dworskiej
1663
[w:]
Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego

PrzestSposCz II


1606
[w:]
Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608, t. 2, Proza 461-471

PrzetObBar I

POSTNY OBIAD ABO ZABAWECZKA, ...
0
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 1

PrzewKoś


1603

PrzyczKonwCz III


1607
[w:]
393-395

PrzyczŚwięc

Przyczyna prolonongacyjej kommisyjej Lwowskiej
1663
[w:]
Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego

PrzypBratOg

Braterska deklaracya w niebraterskim napomnieniu...
1646
[w:]
Filozofia i myśl społeczna XVII wieku

PrzypMorszZWierBar I


1658-1680

PrzypPieśńBar I

PIEŚŃ Ś. Ś. AMBROŻEGO I AUGUSTYNA "THE DEUM LAUDAMUS" NA WIERSZ POLSKI PRZEŁOŻONA, ...
1634
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 1

PrzyRokLub

PRZY DUMIE PO DUMIE OKRZYK MAZOWIECKI
0
[w:]
Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego

PsalArianBar II

Psalmy i pieśni ariańskie
0
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 2

PsalMazTasz

Psalm Mazowiecki
1601-1700
[w:]
Wybór tekstów staropolskich. XVI – XVIII wieku

PunktaDuchRzecz

Punkta... od izby poselskiej... do... duchowieństwa
1720
[w:]
Rzeczpospolita w dobie upadku 1700-1740. Wybór źródeł

PunktaKapit

Punkta kapitulacji przy poddaniu Fortecy Starobychowskiej...
1702

PunKwarKoniec

Punkta wojska kwarcianego...
1655
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 308-309

PustDuch

Pustynia Duchowna Na ieden Dzień każdego Miesiąca
Kalisz 1745

PyVarZebrFil

Zebranie polityczne ...
1763
[w:]
Filozofia i myśl społeczna w latach 1700 - 1830, T. 1, okres saski 1700 - 1763

Radius


1700-1799

RadPam

Pamiętnik podróży odbytej.. po Austryi, Włoszech i Francyi ...
1661-1668

RadŚwięc

Rada tajemna
1662
[w:]
Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego

RadziejHTurDyp


[w:]
Dyplomaci w dawnych czasach 319

RadziejKor

Michał Radziejowski
Radziejowski M., Korespondencja..., rkp. Bibl. PAN, Kórnik.
1688-1705

RadziwATestAug

Testament ...
0
[w:]
Testamenty ewangelików reformowanych w Wielkim Księstwie Litewskim

RadziwBAut

Autobiografia.
1666

RadziwBTestAug

Testament Bogusława Radziwiłła koniuszego wielkiego litewskiego
1668
[w:]
Testamenty ewangelików reformowanych w Wielkim Księstwie Litewskim

RadziwHDiar

Hieronim Florian Radziwiłł
Hieronima Floriana Radziwiłła diariusze i pisma różne
Warszawa 1747-1756

RadziwiłłowaFKom

Franciszka Urszula Radziwiłłowa
Komedye y tragedye [...]
Żółkiew 1754

RadziwiłłowaFMiłość

Franciszka Urszula Radziwiłłowa
Miłość mistrzyni doskonała...
Żółkiew 1754

RadziwiłłowaFNiecnota

Franciszka Urszula Radziwiłłowa
Niecnota w sidłach ...
Żółkiew 1754

RadziwiłłowaFRozum

Franciszka Urszula Radziwiłłowa
Sędzia od rozumu odsądzony...
Żółkiew 1754

RadziwiłłowaFSędzia

Franciszka Urszula Radziwiłłowa
Sędzia bez rozsądku...
Żółkiew 1754

RadziwJanTestAug

Testament ...
0
[w:]
Testamenty ewangelików reformowanych w Wielkim Księstwie Litewskim

RadziwJerzyTestAug

Testament ...
0
[w:]
Testamenty ewangelików reformowanych w Wielkim Księstwie Litewskim

RadziwKSprawy

Krzysztof Radziwiłł
Księcia … sprawy wojenne i polityczne (1621-1632)
1621-1632

RadziwKTestAug

Krzysztof Radziwiłł
Testament
1619
[w:]
Testamenty ewangelików reformowanych w Wielkim Księstwie Litewskim

RadziwUDiar

Diariusz podjazdu mego na Hajdamaków z Berdyczowa..., b.m. 1749.
1749

RadziwUKonDoś

Radziwiłł U., Konszty kochania..., [w:] Wokół “Doświadczyńskiego”. Antologia romansu i powieści. opr. J. Jackl, Warszawa 1969, s. 76-81.
1750
[w:]
Wokół “Doświadczyńskiego”. Antologia romansu i powieści

RadzKwest

Kwestye polityczne, oboiętne, Statum Rzeczypospolity Polskiey, prerogatywy Urzędow wniey, zwyczaie Elekcyi Krolow, Seymow, Seymikow, y inne rzeczy potrzebne do porzadku oney, examinuiace, w ktorych rezolwuią się propozycye racyami [...]
Poznań 1743

RadzPos

Poselstwo Wielkie Jaśnie Wielmożnego [...] Pana Rafała hrabi na Lesznie Leszczyńskiego Woiewody Łęczyckiego [...] Od Nayiaśnieyszego Krola [...] Augusta II, y całey Rzeczypospoitey Poskiey, do Mustaffy II. Cesarza Tureckiego y Całey Porty Ottomanskiey [...]Odprawione a przez Franciszka Poklateckiego, [...], Zupełnym Dyaryuszem Roku Pańskiego 1744. Do Druku Podane
Poznań 1744

RamMKolKontr

Ramułt M. A., Kolenda… [w:], Z. Nowak, Kontrreformacyjna satyra, Gdańsk 1968, s. 260-268.
1601-1700
[w:]
Kontrreformacyjna satyra obyczajowa w Polsce XVII wieku

RanyRzeczCz III


1607
[w:]
372-374

RapZałPokaz

Pokazanie iako powińien chrześciańin myślić y pilno chodzić około zbawienia duszy swoiey, dla pożytku dusz Krwią Chrystusową odkupionych y dla pobudzenia ich do tak zbawienney a potrzebney mysli, na wygnaniu w Krolewcu roku 1704 przetłumaczone y do druku podane
Braniewo 1704

RecTerBar II

Recepta na urazy tercjańskie - milczeć
0
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 2

RefBrodRzecz

Z wyroku sądu... między Brodowskim a poddanymi, w: Rzeczpospolita..., Wrocław 1955.
1729

RegMyt

Regestr wybirania myta starego na przykomorzu Witebskim przez mie Eustaphia Mereciego poczawszy od 1605r., rkp. kopia XIX w., Oddział Rękopisów Biblioteki Sałtykowa-Szczedrina w Leningradzie
1605

RegTow

[Regestr towarzyski cechu murarskiego w Poznaniu]
1618-1679

RegułaZakFran

Reguła Trzeciego Zakonu [...] Świętego Franciszka Od Papieża Mikołaja IV potwierdzona. Dla tych, ktorzy pragna żyć pod Protekcya tego Swiętego Oyca w Domach własnych przedtym włoskim językiem wydana, y piąty raz w Rzymie razem z Summaryuszem Odpustow rożnych drukowana 1742. Teraz zaś z Włoskiego na Polski [...].
Kraków 1747

RegułyNow


1739

RegZłocz

Regestr złoczyńców grodu sanockiego (1554-1638)
1601-1638

RejKierPoś

Rejestr ruchomości po kasztelanie Chrystianie Kierskim... z 7 XI 1699 r.
1699

RejŚwięc

Na Reja i Prażmowskiego
0
[w:]
Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego

RelBar

Relacya … festu, ktory odprawował… kardynał A. Barberyn, …, Rzym 1639.
1639

RelDruj


1704

RelHiszp

Relacya... o ... zwycięstwie Krola Hiszpańskiego z Holandrami…, Warszawa 1630.
1630

RelKamp

Relacya kampaniey od przybycia IMci pana kasztelana krakowskiego, hetmana wielkiego koronnego, z seymu lubelskiego od obozu roku 1703.
s. l. 1703

RelKat

Relacja albo przełozenie zacnej pamiątki i wspaniałego katafalku
1640

RelKor

Relacya koronacyi cudownego obrazu Nayświętszey Maryi Panny na Górze Różańcowey ...
Lwów 1728

RelŁow

Relacja zjazdu pod Łowiczem IchMściów PP. Rokoszowych.... , b.m., 1698.
1698

RelNar

Relacja tryumfu rzymskiego z narodzenia najjaśniejszego krolewica Zygmunta Kazimierza... Rzym 1640.
1640

RelPrzyb

Relacja szczęśliwego przybycia Augusta II do Warszawy
1704

RelRyg

Krótka á Prawdziwa Relátia O Akcyi Woięnney y otrzymáney Victoryey Krolá I. M. Szweckiego nád Woyskiem Sáskim pod Rygą 9. Julii Roku 1701 styli veteris.
1701

RelSapRzecz

Relatio potrzeby cum domo Sapiehana...,[w:] Rzeczpospolita..., Wrocław 1955.
0
[w:]
Rzeczpospolita w dobie upadku 1700-1740. Wybór źródeł

RelTarn

Relacja kompanii tarnowskiej do Krakowa na jubileusz uniwersalny 1701
b. m. 1701

RelTrzes

Prawdziwa Relacya y Opisanie straszliwego trzesienia ziemie…, Warszawa 1638.
1638

RelWall

Krotka, ale prawdziwa Relatia rzeczy... które ... się pokazały, Warszawa 1634.
1634

RelWik

Relacje pewne o wiktorii króla szwedzkiego nad królem polskim pod Krakowem
1702

RelWjazdDen

Relacja wjazdu solennego Jerzego Albrechta Denhoffa, biskupa krakowskiego, kanclerza w. kor. do katedry krakowskiej 9 października 1701
1701

RelWjazdKról

Relacja wjazdu solennego do Krakowa … Krola .... [Augusta II] …b.m 1697.
1697

RelWyj

Relácyá Wyiázdu Iego Krolewskiey Mći z Wárszáwy, y tego co się subsequenter dziáło Roku Pánskiego 1700
1700

RepRespCz III


1606-1608
[w:]
397-401

ReskryptSzlachCz II


1606
[w:]
Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608, t. 2, Proza 58-74

RespCenzCz III


1607
[w:]
319-334

RespDuchCz II


[w:]
Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608, t. 2, Proza 232-239

RespList

Respons na list promowuiący krolewica iego mośći Augusta do korony
s. l. 1733

RespWizCz III


1607-1608
[w:]
406-413

RewerListCz II

Rewersał listu szlachcica jednego do drugiego pisany, w którym się obmawia, że nie przybył na sejmik, w Opatowie pro 16 Martii 1606 złożony, o którym zdanie swe i dyskursy różne przydawa
1606
[w:]
Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608, t. 2, Proza 240-257

RewSkarb

Rewizja skarbu Rzeczpospolitej... w roku 1632, , rkp. Bibl. Państowa, Moskwa.
1632

ReyWKoniec

Innotescentiales ad Nobilitatem
1663

RicKłokMon

Paul Rycaut (Ricaut, Ricot), Hieronim Jan Kłokocki (tł.)
Monarchia tvrecka, opisana [...] Przez Ricota sekretarza posła angielskiego v Porty Ottomanskiey residviącego z francvskiego języka na polski przetłvmaczona przez szlachcica polskiego y do druku podána w roku 1678.
1678

RogRokLub

ROGI POSŁA FRANCUSKIEGO
0
[w:]
Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego

RokJakCz III


1607
[w:]
275-288

RokZebRem

Rokosz Zebrzydowskiego. Materiały historyczne, opr. A. Rembowski, Warszawa 1893.
1606-1607

RolJabłJADziej

Charles Rollin, Józef Aleksander Jabłonowski (tł.)
Na Większą Chwałę Boga, Synom Oyczyzny Na Pożytek Dzieiopis Starozytny Egipcyanow, Kartaincow, Assyryiczykow, Babiloncow, Medow, Persow, Macedończykow y Grekow [...]
Lublin 1743

RousseauOlizWol

O wolności człowieka
Warszawa 1778

RozPasOkoń

Rozmowa pasterzów
1750
[w:]
Staropolskie pastorałki dramatyczne

RozRokCz II


1606
[w:]
Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608, t. 2, Proza 102-136

RozSynCz II


1607
[w:]
Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608, t. 2, Proza 136-148

RoźOff

Walenty Roździeński
Roździeński W., Officina ferraria, (1612) wyd. fototypiczne, Wrocław 1962..
1612

RożAPam

Abraham Rożniatowski
Pamiątka krwawey ofiary [...] Jezusa Christusa: wedle mieysc Hierosolimskich, nad Zebrzydowicami wykonterfektowanych
1610

RódLudzOkoń

Ekloga, w której ród ludzki oświadcza swoją wdzięczność (1704-1709)
1727
[w:]
Staropolskie pastorałki dramatyczne

RubJan

Jakub Kazimierz Rubinkowski
Janina ...
1739

RuchBielGęb

Spis ruchomości po śmierci Jacka Bieleckiego, mieszczanina potylickiego, z 1718 r.
1718
[w:]
Materiały źródłowe do dziejów kultury i sztuki XVI-XVIII w.

RuchSkarbGęb

Inwentarz ruchomości w skarbcu żółkiewskim z 1738 r.
1738
[w:]
Materiały źródłowe do dziejów kultury i sztuki XVI-XVIII w.

RuchŻółkGęb

Częściowe inwentarze ruchomości w zamku żółkiewskim z 1707 r
1707
[w:]
Materiały źródłowe do dziejów kultury i sztuki XVI-XVIII w.

RudnGłosSok

Dominik Rudnicki
Życie ludzkie upływające w tejże materii
1741
[w:]
I w odmianach czasu smak jest. Antologia polskiej poezji epoki baroku

RudnPieśńBar II

PIEŚŃ POSTNA NABOŻNA O KORONIE POLSKIEJ
0
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 2

RybMKat

Katechizmy
Gdańsk 1619

RybMManRzecz


1716
[w:]
Rzeczpospolita w dobie upadku 1700-1740. Wybór źródeł

RybZRelRzecz

Relacyja Rybińskiego ...
1708
[w:]
Rzeczpospolita w dobie upadku 1700-1740. Wybór źródeł

RychKazNad

Kazanie …, (1698)
1698
[w:]
Wybór mów staropolskich

RysProv

Salomon Rysiński
Proverbium polonicorum
1618

RzeczRef

Refutatio przez jednego złotnika krakowskiego
1629

RzeczyNapCz II


[w:]
Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608, t. 2, Proza 295-301

RzepDębKutrz

Ustawa dla wsi... Dębca
1737
[w:]
Archiwum Komisji Prawniczej PAU, t. 11 279-287

RzepLubKutrz

Wilkierz dla wsi Lubonia
1719
[w:]
Archiwum Komisji Prawniczej PAU, t. 11 219-227

RzewKor

Korespondencja
1701-1750

RzewMListSkrzyd

List ...
1700
[w:]
Listy z czasów Jana III i Augusta II

RzewSList

Przyjaciela Seweryna Rzewuskiego do Adama Krasińskiego list na list
s. l. 1790

RzewWKras

O nauce krasomowskiej
Poczajów 1762

RzewWWiersz

O nauce wierszopiskiej
Poczajów 1762

RzewWWierszFil

O nauce wierszopiskiej
1762
[w:]
Filozofia i myśl społeczna w latach 1700 - 1830, T. 1, okres saski 1700 - 1763

SaadiOtwSGul

Saadi, tłum. S. Otwinowski , Perska księga … Gulistan, (1610 – 1625)
1610-1625

SakKal


1640

SakProbl

Problemata o przyrodzeniu ludzkim
1620

SamTrakt

Traktat Samuela rabina błąd żydowski pokazujący
1705

SapADiar

Antoni Kazimierz Sapieha
Diariusz … 1730-1731
1730-1731

SapANot

Antoni Kazimierz Sapieha
Notata interesów domowych od roku 1720
1621-1629

SapMWilkKutrz

Wilkierz...
1749
[w:]
Archiwum Komisji Prawniczej PAU, t. 11 311-321

SaracJagRugTur

[Saracinelli F.], tłum. Jagodyński S., Wybawienie Ruggiera..., [w:] Poezje... Jagodyńskiego, wyd. Turowski, Kraków 1860.
1628

SarbGawWierBar I

WIERSZE
1640-1684
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 1

SarbMMorszALirBar I

Liryka
0
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 1

SarbMTwarSLirBar I

Liryka
0
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 1

SarbNabDesBar I

s. 439-449.
0

SarbNabDesSok

Descriptio…
1630-1640
[w:]
I w odmianach czasu smak jest. Antologia polskiej poezji epoki baroku

SarPam

Pamiętniki z czasów Jana Sobieskiego...
1690-1696

SatPodBar II

Satyr podgórski
0
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 2

SatStesBar II

Satyr steskniony z pustyni w jasne wychodzi pole
1670
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 2

ScenSądTasz

Francesco Andreini (tł.)
Scena w sądzie
1732
[w:]
Wybór tekstów staropolskich. XVI – XVIII wieku 226-227

SchedMuzaBar II

Mikołaj Aleksander Schedel
Muza z Helikonu na wieczny aplauz wjazdu i aktu koronacjej [...] Augusta II
1697
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 2

SchorrŻyd

Żydzi w Przemyślu
0

ScudZawiszHist

Madeleine de Scudéry
Historya Xiązęcia Aryamena Krolewica Perskiego
Warszawa ok. 1717

SejmBiałBad

SEYM BIAŁOGŁOWSKI Ktory w sobie zámyka wszelákie swobody pokoie z Mezámi
1617
[w:]
Polska satyra mieszczańska

SejmPanBad

SEYM PANIENSKI ABO ROZMOWA, O Biesiádách y Krotofilách Miesopustnych. Tudziesz o Obyczáiách Mężow/ gdzie ze dwudziestu Pánień/ káżda zdánie swe podáie.
1684
[w:]
Polska satyra mieszczańska

SejmPiek

Sejm piekielny straszliwy
1622

SekrWyj

Sekret wyjawiony osobliwszy, ten za którym człowiekowi rozsądnemu, chyba chcącemu żadne złe na świecie szkodzić nie będzie, Poznań 1689.
1680-1689

SenBardzTrag

Smutne Starożytności Teatrum, to jest Tragediae Seneki rzymskiego ... przez W. X. Jana Alana Bardzińskiego ..., Toruń 1696.
1696

SierSztuka

Sztuka muzyki dla młodzieży kraiowey
Kraków 1795

SkarAreop


1609

SkarArtykułCz III


1606
[w:]
94-116

SkarbWażKat

Katechizm albo Krótkie zebranie Nauki Chrześciańskiey : dla pożytku dusz Ludzkich Spisane, do Druku podane i na dwie Klassy podzielone
Poczajów 1792

SkarMes

Mesjasz Nowych Arianow wedle Alkoranu tureckiego..., Kraków 1612.
1612

SkarPokNad

Antoni Kazimierz Sapieha
[Kazanie] Wzywanie do pokuty
1610
[w:]
Wybór mów staropolskich

SkarRokCz II


1606
[w:]
Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608, t. 2, Proza 35-40

SkorDiar

Diariusz
1639-1699

SkorKotLechBar II

LECH POLSKI ALBO WOLNEGO I ZŁOTEGO NARODU POLSKIEGO POCZĄTKI, STAROŻYTNOŚĆ, FORTUNA I RÓŻNESUKCESÓW ODMIANY NA WIERSZ OJCZYSTY PRZEŁOŻONE [...] PRZEZ KS. BENEDYKTA KOTFICKIEGO
1751
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 2

SkryptSłuszCz II


1606
[w:]
Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608, t. 2, Proza 257-264

SkryptWojCz II


1606
[w:]
Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608, t. 2, Proza 264-291

SkrzetPrawo

Prawo polityczne narodu polskiego
Warszawa 1782

SlachSasRzecz


1733
[w:]
Rzeczpospolita w dobie upadku 1700-1740. Wybór źródeł 213-216

SleszDow

Jasne dowody o doktorach żydowskich
1623

SleszkPed

Alexego Pedemontana medyka y philosopha
0

SławWikt

Sławna victoria nad Turkami od woysk koronnych ...
Słuck 1673

SłowPolŁac

Słownik… polsko- łaciński i łacińsko-polski
1601-1700

SmotApol


1628

SmotEx

Smotrycki E., Exaethesis abo ekspostulacja.., Lwów 1629.
1629

SmotLam

Threnos, to jest Lament Teofila Ortologa
1610

SmotNap

PARAENESIS, ABO NAPOMNIENIE, OD BOGV WIELEBNEGO MELETIVSZA SMOTRZYCKIEGO,
1629

SobJakDroga

Droga do Baden ...
1638

SobJakDziękKoniec

Dziękowanie Jego Mci Panu Koniecpolskiemu...
1626
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 238-239

SobJakPer

Peregrynacja po Europie…
1607-1613

SobJakSienTasz

Dziękuje na pogrzebie Pana Prokopa Sieniawskiego, Chorążego Koronnego
1668
[w:]
Wybór tekstów staropolskich. XVI – XVIII wieku

SobJListy

Jan Sobieski
Listy do Marysieńki, (1665 – 1683)
1665-1683

SobTDzien

Teresa Kunegunda Sobieska
Dziennik podróży Teresy Kunegundy
1694

SolArch

Stanisław Solski
Architekt Polski: to iest Nauka Ulzenia Wszelkich Cięzarow: Używánia potrzebnych Máchin, źiemnych y wodnych: Stáwiánia ozdobnych Kośćiołow máłym kosztem: O proporcyi rzeczy wysoko stoiących: O wschodách y pawimentách [...].
1690

SolArchB

Stanisław Solski
Architekt Polski
1690

SolGeom I

Stanisław Solski
Geometra polski to iest nauka rysowania, podziału, przemięniania, y rozmierzania Liniy, Angułow, Figur, y Brył pełnych. Podany do druku przez X. Stanisława Solskiego, Societatis Iesu, w Krakowie Roku MDCLXXXIII [1683]
1683

SolGeom II

Stanisław Solski
Geometry polskiego, księga II. Zawieraiąca Zabaw V. ze XIII.[...] Podana do druku przez X. Stanisława Solskiego, Societatis Iesu, w Krakowie Roku MDCLXXXIV [1684]
1684

SolGeom III

Stanisław Solski
Geometry polskiego, księga III. Zawieraiąca ostatnie Zabawy Geometry: XII. XIII y XIV. wespół z Supplementem Zabawy VII. [...] Podana do druku przez X. Stanisława Solskiego, Societatis Iesu, w Krakowie Roku MDCLXXXVI [1686]
Kraków 1686

SpInZąbMłot

Stanisław Ząbkowic
Młot na czarownice
1614

SpisCzarPoś

Spisanie… majętności… Czarnkowskiej
1632

SpiżAkt


Kraków 1638

SposPodCz II


1606
[w:]
Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608, t. 2, Proza 393-402

SprawyCzerUl

Sprawy sądowe poddanych klasztoru OO. Karmelitów w Czernej (1663-1717)
1663-1717
[w:]
Księgi sądowe wiejskie, t. 1-2,

StanTrans

Transakcja … całego życia…pisane roku 1685
1685

StarDwór

Szymon Starowolski
Dwór cesarza tureckiego…
1646

StarKaz

Szymon Starowolski
Arka Testamentu zamykająca… kazania...
1649

StarPopr

Szymon Starowolski
Poprawa Niektorych obyczaiow Polskich potocznych. Wszelkiego stanu y condicyey ludziom wielce potrzebna. Przez iednego Szlachcica Staropolskiego kwoli dobru pospolitemu napisana
1625

StarPrywSok

Szymon Starowolski
Prywat polską kieruje
1624
[w:]
I w odmianach czasu smak jest. Antologia polskiej poezji epoki baroku

StarVotBar I

VOTUM O NAPRAWIE RZECZYPOSPOLITEJ
1625
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 1

StarWyp

Szymon Starowolski
WYPRAWA Y WYIAZD Potężnego y nie ogárnionego Woyská, napotężnieyszego y naysroższego Monárchy, SVŁTANA AMVRATA Cesárzá Tureckiego teráźnieyszego, Na Woynę do Korony Polskiey. A to z namówy/ rády/ y przenaięćia/ ták Luterskiego/ iáko Czárá Wielkiego Moskiewskiego/ y inßych Katholickich Nieprzyiaćioł.
B. m. dr. 1634

StylaGram

Grammatica polono-italica ...
1675

SuffProwRzecz

Suffragium prowentów skarbowych
1601-1764
[w:]
Rzeczpospolita w dobie upadku 1700-1740. Wybór źródeł

SulisWyj

Wyiscie Nayiasnieyszego Krola Imci Polskiego Stanisława I. z Oblężenia Miasta Gdańska Roku 1734. Dnia 27. Czerwca Aż do Kwidzina
Królewiec (Książęce) po 1734

SulListyKoniec

List z Constantinopola do J. M. P. Podczaszego Koronnego i Hetmana Polnego [Stanisława Lubomirskiego] od P. Suliszowskiego Gońca
1622
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 230-233

SumKoniec

Summa klątwy…
1612
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 211-212

SupGniezUl

Suppliki poddanych kapituły gnieźnieńskiej
1601-1738
[w:]
Księgi sądowe wiejskie, t. 1-2,

SupKuzRzecz

Suplika poddanych kuźnickich do króla...
1718
[w:]
Rzeczpospolita w dobie upadku 1700-1740. Wybór źródeł

SupPoznRzecz


1738
[w:]
Rzeczpospolita w dobie upadku 1700-1740. Wybór źródeł 31-33

SuzJTestBork

Ttestament
1652
[w:]
Dekret w niebieskim ferowany parlamencie, Wybór testamentów z XVII-XVIII wieku

SykstCiepl

Erazm Sykstus
O cieplicach we Skle ksiąg troje
1617

SynKlechGrzesz

Synod klechów podgórskich
1607
[w:]
Antologia literatury sowizdrzalskiej

SynMinKontr

Synod Ministrów… (1611), [w:] Z. Nowak, Kontrreformacyjna satyra…, Gdańsk 1968, s. 197-227.
1611
[w:]
Kontrreformacyjna satyra obyczajowa w Polsce XVII wieku

SyrZiel

Szymon Syreński (Syreniusz)
Zielnik herbarzem z języká Łácińskiego zowią To iest opisanie własne imion, kształtu, przyrodzenia, skutkow y mocy Zioł wszelakich [...] pilnie zebrane a porządnie zapisane przez D. Simona Syrenniusa.
1613

SzelTTestBork

Tomasz Szeliga
[testament]
1640
[w:]
Dekret w niebieskim ferowany parlamencie, Wybór testamentów z XVII-XVIII wieku

SzembRelWej

Teofil Szemberg
RELATIA PRAWDZIWA O WESZSCIV WOYSKA POLSKIEGO do Wołoch y o potrzebie iego z Pogáństwem w Roku 1620, we Wrześniu y w Pázdzierniku.
Poznań 1621

SzemGrat

Józef Pięknorzecki , właściwie Fryderyk Szembek (?)
Gratis plebański
1627

SzemSum

Sumariusz wierszów
1674-1684

SzemTorBad

Z Nowinámi TORBA KVRSORSKA...
1645
[w:]
Polska satyra mieszczańska

SzkółRzewGęb

Spisy rzeczy uczęszczających do szkół młodych Rzewuskich z lat 1738-1789.
1738-1744
[w:]
Materiały źródłowe do dziejów kultury i sztuki XVI-XVIII w.

SzlachRokLub

Przestroga… polskiemu… szlachcicowi
1667
[w:]
Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego

SzlachSasRzecz

Rozmowa dwóch szlachty między soba rodzonych..., [w:] Rzeczpospolita w dobie upadku 1700-1740. Wybór źródeł, opr. J. Gierowski, Wrocław 1955.
1733
[w:]
Rzeczpospolita w dobie upadku 1700-1740. Wybór źródeł 213-216

SzlichWierszeWir I

Jerzy Szlichtyng
Wiersze rozmaite JE. Mci Pana Jerzego z Bukowca Szlichtinka
1620-1640
[w:]
Jakuba Teodora Trembeckiego Wirydarz Poetycki 168-189

SzlichŻartSok

Żart piękny o tabace
1632
[w:]
I w odmianach czasu smak jest. Antologia polskiej poezji epoki baroku

SzołHist

Stefan Szołucha
Różne historie, (1651-1750)
1651-1750

SzumInw

Gdański inwentarz … z 1706 roku.
1706

SzwabKoniec

[List] od Szwabego…
1628
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 136-138

SzybAtlas

Atlas Dziecinny Czyli Nowy Sposob Do Nauczenia Dzieci Geografii, Krotki, Łatwy [...] Przez Przyłączone Nowey Inwencyi XXIV Kart Geograficznych Z Wykładem Onychże : Zawieraiący Dokładnieysze Opisanie Polski y Litwy Tudzież Naukę O Sferze [...] / Z Francuskiego przełożony, powiększony y poprawiony Przez X. Dominika Szybińskiego [...].
1772

SzymSiel

Szymon Szymonowic (Simonides)
Sielanki i inne wiersze polskie, (1614 – 1626)
1614-1626

SzyrDict

Konstanty Szyrwid
Dictionarium trium linquarum
1642

ŚniadJanPlanet


1783

ŚniadJędChem

Początki chemii stosownie do teraźnieyszego tey umiejętności stanu, dla pożytku uczniów i słuchaczów ułożone y za wzór lekcyi akademickich służyć maiące
Wilno 1800

ŚniadJędMowa

Mowa o niepewności zdań i nauk na doświadczeniu fundowanych
Wilno 1799

TajRadKontr

Tajemna rada….,Wilno (1624), [w:] Z. Nowak, Kontrreformacyjna…, Gdańsk 1968, s. 269-288.
1624
[w:]
Kontrreformacyjna satyra obyczajowa w Polsce XVII wieku

TasKochGoff

Piotr Kochanowski (tł.)
Goffred abo Jeruzalem wyzwolona
1618

TatKoniec

Pogrom Tatarski
1624
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 250-250

TorRoz


1603

TorżRoz

Rozmowa o sztukach robienia szkła, palenia potaszów i topienia żelaza
Berdyczów 1785

TragTred

Tragedia o bogaczu i Łazarzu z Piśma Świętego wyjęta i nowo wierszem opisana polskim Jaśnie Wielmożnemu Sęnatowi Gdańskiegu dedicowana i przypisana in honorem roku 1643 miesiąca stycznia dnia 22
1643

TrakWarsz

Traktat Warszawski dnia trzeciego Nowembra 1716 roku zkonkludowany, [w:] Constytucye na zakończeniu Konfederacyi Tarnogrodzkiey y innych konfederacyi prowincyalnych y partykularnych do niey referuiących się, tak szlacheckich iako y woyskowych koronnych y W.X.L., Warszawa, post 1 II 1717.
Warszawa 1717

TrąbaRuszCz III


1607
[w:]
258-260

TrembFilSok

Filomachia abo wyrażenie...
0
[w:]
I w odmianach czasu smak jest. Antologia polskiej poezji epoki baroku

TrembPrzedWir I

Przedmowa …
0
[w:]
Jakuba Teodora Trembeckiego Wirydarz Poetycki 3-6

TrembSGość

Gość w Heilsbergu. Do J.O.X.B.W.
Warszawa 1784

TrembSPieśń

Pieśń śpiewana na obiedzie w Sielcach pod Łacienkami dnia 7 września 1788 roku
s. l. 1788

TrembWierszeBar II


0

TrembWierszeWir II

Wiersze…
1617-1719
[w:]
Jakuba Teodora Trembeckiego Wirydarz Poetycki, t. 2 221-308

TrepNekLib

Jan Trepka Nekanda
Liber generationis […] plebeanorum.
1626-1639

TrepNekLibDworz

Jan Trepka Nekanda
TrepLiber generationis plebeanorum.
1626-1639

TretWargRadziw

Treter Tomasz, tłum. Andrzej Wargocki, Peregrynacja abo pielgrzymowanie do Ziemie Świętej J. O. Pana J. M. P. Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła, Kraków 1617, za: M. K. Radziwiłł “Sierotka”, Podróż do Ziemi Świętej, Syrii i Egiptu …, opr. L. Kukulski, Warszawa 1962.
1617

TrębZdanie


s.l. 1791

TrybRokLub

Marszałek Izby poselskiej i trybunalski
1666
[w:]
Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego

TrzcińDyss

Dyssertacya o używaniu lekarskim elektryczności
Kraków 1787

TułGietKutrz

Wilkierz...
1639-1676
[w:]
Archiwum Komisji Prawniczej PAU, t. 11 122-130

TwarKBiczBar I

BICZ BOŻY ABO KRWAWE ŁZY UTRAPIONEJ MATKI, ...
1625
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 1

TwarKKolOkoń

Kolebka Jezusowa. Pasterze. Trzej królowie
1632-1635
[w:]
Staropolskie pastorałki dramatyczne

TwarKKolSok

Kolebka Jezusowa. Pasterze. Trzej królowie.
1632
[w:]
I w odmianach czasu smak jest. Antologia polskiej poezji epoki baroku

TwarKLek

Lekcyje Kupidynowe
1617

TwarKŁodz


Łódź młodzi z nawałności do brzegu płynąca
1618

TwarKPoch

Pochodnia miłości Bozey, z Piącią strzał ognistych: z sczerego sercá ku iego S. Máiestatowi.
1628

TwarSDaf

Samuel Ludwik Twardowski
Daphnis …
1636

TwarSLeg

Samuel Ludwik Twardowski
Przeważna legacja [...] Krzysztofa Zbaraskiego do [...] cesarza tureckiego
1633

TwarSLegK

Samuel Ludwik Twardowski
Przeważna legacja… (1633)
1633

TwarSMiscSok

Samuel Ludwik Twardowski
Miscellanea selecta
1681
[w:]
I w odmianach czasu smak jest. Antologia polskiej poezji epoki baroku

TwarSMos

Samuel Ludwik Twardowski
Szczęśliwa moskiewska ekspedycja…,
1634

TwarSPas

Samuel Ludwik Twardowski
Nadobna Pasqualina
1701

TwarSRytTur

Samuel Ludwik Twardowski
Zbiór rytmów…
1631-1661
[w:]
Poezyje…

TwarSSatyrSok

Satyr na twarz Rzeczypospolitej
1640
[w:]
I w odmianach czasu smak jest. Antologia polskiej poezji epoki baroku

TwarSWład

Twardowski S., Władysław IV król polski i szwedzki…, Leszno 1649.
1649

TwarSWoj

Wojna domowa z Kozaki i z Tatary
1681

TylkRoz

Wojciech Tylkowski
Uczone rozmowy…,
1692

TylkStrom

Stromata albo rozmowy stołowe
1691

T I

Abraham Michał Trotz (Troc)
Nouveau dictionnaire françois, allemand et polonois : enrichi de plusieurs exemples de l'histoire polonoise, des termes ordinaires des arts et des remarques de grammaire les plus necessaires, avec une liste alphabetique des poetes et de meilleurs livres polonois. T. 1 [A-H] / par Michel Abraham Trotz, Varsovien
1744

T II

Abraham Michał Trotz (Troc)
Nouveau dictionnaire françois, allemand et polonois : enrichi de plusieurs exemples de l'histoire polonoise, des termes ordinaires des arts et des remarques de grammaire les plus necessaires, avec une liste alphabetique des poetes et de meilleurs livres polonois. T. 2 [I-Z] / par Michel Abraham Trotz, Varsovien
1747

T III

Abraham Michał Trotz (Troc)
Nowy dykcyonarz to iest mownik polsko-francusko-niemiecki z przydatkiem przysłow potocznych, przestrog gramatycznych, lekarskich, matematycznych, fortyfikacyynych, żeglaskich [!], łowczych i inszym naukom przyzwoitych wyrazowprzez Michała Abrahama Troca, warszawianina, tom trzeci.
1764

UffDekArch

, Jan Dekan (tł.)
Archelia, to jest nauka i informacja o strzelbie i o rzeczach do niej należących ...,
1643

UmFenRzeźGęb

Trzy umowy …
1745-1747
[w:]
Materiały źródłowe do dziejów kultury i sztuki XVI-XVIII w. 373-376

UmKamGęb

[w:] Materiały źródłowe do dziejów kultury i sztuki XVI-XVIII w., opr. M. Gębarowicz, Wrocław- Warszawa-Kraków.., 1983
1606
[w:]
Materiały źródłowe do dziejów kultury i sztuki XVI-XVIII w. 369-372

UmRoszZłotGęb

[w:] Materiały źródłowe do dziejów kultury i sztuki XVI-XVIII w., opr. M. Gębarowicz, Wrocław- Warszawa-Kraków.., 1983
1686
[w:]
Materiały źródłowe do dziejów kultury i sztuki XVI-XVIII w. 372-373

UnDysFil

Relacja…,
1717
[w:]
Filozofia i myśl społeczna w latach 1700 - 1830, T. 1, okres saski 1700 - 1763

UrfeRubJanAwan

Awantura albo Historya swiatowe rewolucye y niestatecznego alternatę szczęścia zamykaiąca
Toruń 1741

UrsGram

Grammaticae …
1619

UrsOss

De ossibus humanis tractatus tres
1610

UstawaKEN

My, rektor i Szkoła Główna Koronna Akademia Krakowska, wszystkim rektorom, prorektorom, przełożonym i nauczycielom szkół publicznych w Koronie [...] wiadomo czyniemy
Kraków 1790

UtŚwięc

Lament Ojczyzny Utrapionej
1662-1663
[w:]
Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego

UważKonstCz III


1607
[w:]
300-306

VadeMed

Vademecum medicum…, Zamość 1724.
1724

ValWargDzieje

O dziejach…
1609

VerdBłażSet

Marcin Błażewski (Błażowski) (tł.)
Marcina Błażewskiego Setnik przypowieści uciesznych 1608.
1608

VetIsland

Daniel Vetter

1638

VilAk

Vilniaus Akademijos Spaustuves Leidiniai …, opr. K. Cepiene, I.Petrauskiene,Vilnius 1979.
1576-1805

VolcDial

Mikołaj Volckmar
Volckmar Mikołaj, Vierzig dialogi, Toruń 1612
1612

VolLeg II

Volumina Legum
1601-1609

VolLeg III

Prawa Konstytucye y Przywileie Krolestwa Polskiego, y Wielkiego Xięstwa Litewskiego, y wszystkich Prowincyi należących: Na Walnych Seymiech Koronnych od Seymu Wiślickiego Roku Pańskiego 1347 Aż do Ostatniego Seymu. VOLUMEN TERTIUM. Ab Anno 1609. Ad Annum 1640. ACTA REIBUBLICAE CONTINENS.
1609-1640

VolLeg IV

Prawa Konstytucye y Przywileie Krolestwa Polskiego, y Wielkiego Xięstwa Litewskiego, y wszystkich Prowincyi należących: Na Walnych Seymiech Koronnych od Seymu Wiślickiego Roku Pańskiego 1347 Aż do Ostatniego Seymu, VOLUMEN QUARTUM. Ab Anno 1641. Ad Annum 1668. ACTA REIPUBLICAE CONTINENS.
1641-1668

VolLeg V

Volumina legum. T.5, Prawa, konstytucye y przywileie Królestwa Polskiego, Wielkiego Xięstwa Litewskiego y wszystkich prowincyi należących na walnych seymiech koronnych od Seymu Wiślickiego roku pańskiego 1347 aż do ostatniego Seymu uchwalone. VOLUMEN QUINTUM.
1669-1697

VolLeg VI

Volumina legum. T. 6, Prawa, konstytucye y przywileie Królestwa Polskiego, Wielkiego Xięstwa Litewskiego y wszystkich prowincyi należących na walnych seymiech koronnych od Seymu Wiślickiego roku pańskiego 1347 aż do ostatniego Seymu uchwalone. VOLUMEN SEXTUM.
1697-1736

VorLetSkarb

Subsidium… abo Skarbnica…
1644-1660

VotKatCz II


[w:]
Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608, t. 2, Proza 452-459

VotSejmCz II


1606
[w:]
Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608, t. 2, Proza 221-231

VotSzlachCz II


1606
[w:]
Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608, t. 2, Proza 434-440

VotumCz II


[w:]
Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608, t. 2, Proza 459-461

WadDan

Daniel Prorok…
1699

WadDanBar II

Daniel
0

WaezList


1603

WalMTestBork

Michał Walerowicz
[testament]
1730
[w:]
Dekret w niebieskim ferowany parlamencie, Wybór testamentów z XVII-XVIII wieku

WarEkon

[Akta ekonomiczne miasta Warszawy], rkp. AGAD Warszawa Ekonomiczna.
0

WargApol

Andrzej (?) Bartłomiej Wargocki
Wargocki A., Apologia przeciw luteranom…, Kraków 1605
1605

WargRzym

Andrzej (?) Bartłomiej Wargocki
O Rzymie pogańskim i chrześcijańskim ksiąg dwoje
1610

WarKom

Warhastige … 1649 …. [ Kometa], b.m.
1649

WarmGaz

Andrzej (?) Bartłomiej Wargocki
Gazophylacium …
1691

WarRokLub

Na sejm warszawski
0
[w:]
Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego

WazAListyTasz

Listy
1603
[w:]
Wybór tekstów staropolskich. XVI – XVIII wieku

WąsKal

Kallitektonika
1732

WejTestPolPom III

za: Handke K., Cechy…, [w:] Polszczyzna regionalna Pomorza…, t. 3, Wrocław 1989.
1657-1665
[w:]
Polszczyzna regionalna Pomorza, t. 3,

WezwSąd

Sąd Kryminalny Naywyzszy Koronny : [Inc.:] Wam Stanisławowi Szczesnemu Potockiemu, Franciszkowi Xaweremu Branickiemu, Sewerynowi Rzewuskiemu, wodzom i hetmanom woysk [...] nakazuie, abyście przed tymże sądem naywyższym kryminalnym koronnym tu w Warszawie przy boku Rady naywyższey narodowey agitującym się, na d. 9 miesiąca września roku bieżącego 1794 osobiście, prawnie i zawito stawili się
Warszawa 1794

WęgOrgany

Organy
Kraków 1784

WiadCes

Pewna wiadomość o…zwycięstwie cesarza … pod Nerdlinga
1634

WiadCudz

Wiádomośći rożne Cudzoźiemskie w Krákowie [...]
Kraków 1701-1705

WielądHeral

Heraldyka Czyli Opisanie Herbów […] oraz Famile rodowitey Szlachty Polskiey i W.X. Litewskiego z ich herbami
Warszawa 1792

WielądKucharz

Kucharz doskonały: Pożyteczny Dla Zatrudniających Się Gospodarstwem
Warszawa 1783

WielUstKutrz

Ustawa dla majętności …
1609
[w:]
Archiwum Komisji Prawniczej PAU, t. 11 194-197

WierKFamFil

Fama polska publiczne stany i młodź szlachetną informująca.
1733
[w:]
Filozofia i myśl społeczna w latach 1700 - 1830, T. 1, okres saski 1700 - 1763

WierszForBad

WIERSZ O Fortelách y Obyczáiách BIAŁOGŁOWSKICH Teraz nowo Przez iednego wiernego sługę y Sekretarzá ich/ krotko nápisány.
1684
[w:]
Polska satyra mieszczańska

WierszŻałBad

Naema abo wiersz załosny Na Smierc Wielmoznego Pana, IE[g]o M. P. Matysa Odlvdka, ksiazecia vltayskiego. Wielkiego Hetmana Lotowskiego
1614
[w:]
Polska satyra mieszczańska

WierzbKon

Konotata wypadków…(1634-1689)
1634-1689

WieszczArchGur

Archetyp …,
1650
[w:]
Utwory poetyckie

WieszczOgródGur

Ogród rozkoszy…
1650
[w:]
Utwory poetyckie

WieszczSielGur

Sielanki abo Pieśni
1634
[w:]
Utwory poetyckie

WilczPam

Dominik I Wilczek
Pamiętniki [rodziny] Wilczków, Pamiętniki…(1640-1714)
1640-1714

WilkGniewKutrz

Wilkierz starostwa gniewskiego…
1676
[w:]
Archiwum Komisji Prawniczej PAU, t. 11 151-160

WilkGrabKutrz

Wilkierz wsi Grabowca …
1729
[w:]
Archiwum Komisji Prawniczej PAU, t. 11 236-256

WilkKozKutrz

Wilkierz dla wsi Koziboru…, [w:] Polskie ustawy wiejskie..., Kraków 1938.
1729
[w:]
Archiwum Komisji Prawniczej PAU, t. 11 200-219

WisCzar

Daniel Wisner
Czarownica powołana …
1680

WiszDębBar I

WIERSZE ANDRZEJA WISZOWATEGO DO KSIĘDZA DĘBOŁECKIEGO,...
1628-1675
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 1

WiśAKolFil

Kolęda warszawska na rok 1754
1753
[w:]
Filozofia i myśl społeczna w latach 1700 - 1830, T. 1, okres saski 1700 - 1763

WiśARozFil

Rozmowy…
1762
[w:]
Filozofia i myśl społeczna w latach 1700 - 1830, T. 1, okres saski 1700 - 1763

WiśniewPolPrzem

Wiśniewska H., Polszczyzna przemyska wieków XVII-XVIII, Wrocław 1975.
0

WitkWol


1609

WitPierKontr

Witanie na pierwszy wjazd…
1642
[w:]
Kontrreformacyjna satyra obyczajowa w Polsce XVII wieku

WizPostCz III


1607-1608
[w:]
403-406

WizytZbór

Księga wizytacji…
1611-1619

WjazdPar

Wiazd spaniały posłow polskich do Paryża…
1645

WładPoezSok

Poezje
1601-1610
[w:]
I w odmianach czasu smak jest. Antologia polskiej poezji epoki baroku

WłośćRoz

Włościańskie rozporządzenie ostatniej woli na Podhalu…
1649-1750

WodGorzBad

Wodka albo gorzałka
1614
[w:]
Polska satyra mieszczańska

WojDespBar II

NA DESPERACJĄ SZWEDZKĄ W POLSZCZE ECHO ODPOWIADA SZWEDOWI
1700
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 2

WojMarsBar II

Mars polski
1736
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 2

WojnaInst

Jan Karol Woyna
Compendiosa linquae polonicae …
1690

WojnaLust

Jan Karol Woyna
Kleiner Lust-Garten Worinn Gerade Gänge Zur Polnischen Sprache angewiesen werden [...]
1693

WojPacierzBar II

Pacierz
1733-1734
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 2

WojPeroraBar II

Perora kwietnioniedzielna dla synów koronnych napisana od bakałarz Jowialisza w Joopolu 1703
1703
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 2

WojszDiar

Kazimierz Wojsznarowicz
Diariusz podróży ks. Ostrogskiego…
1667-1669

WojszOr

Kazimierz Wojsznarowicz
ORATORA POLITYCZNEGO Ná Pogrzeby Rożne Rozdzielonego/ Przez Kazimierza Jana Woysznarowicza Swiętey Theologiey w Akádemiey Wileńskiey Societatis IEzv Auditorá Wydánego CZĘSC PIERWSZA POGRZEBOWA
1644

WolfTrakt


Leszno

WolPolFil

Wolność polska…
1732
[w:]
Filozofia i myśl społeczna w latach 1700 - 1830, T. 1, okres saski 1700 - 1763

WolsKal

Nowy y Stary Kalendarz Swiat Rocznych, Biegow, Aspektow y Wyborow Niebieskich, z czásem siania y szczepienia, Dobrym porządkiem są położone, Ná Rok Páński, 1704 Przestępny y Przybyszowy przez M. Woyciecha Wolskiego, Fil: Dokt: Astrolo. Professora wyrachowany
Kraków 1704

WołłWTestBork

Wincenty Piotr Wołłowicz
[testament]
1727
[w:]
Dekret w niebieskim ferowany parlamencie, Wybór testamentów z XVII-XVIII wieku

WotKazCz II


1606
[w:]
Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608, t. 2, Proza 301-312

WotSierpGęb

[w:] Materiały źródłowe do dziejów kultury i sztuki XVI-XVIII w., opr. M. Gębarowicz, Wrocław- Warszawa-Kraków.., 1983
1652
[w:]
Materiały źródłowe do dziejów kultury i sztuki XVI-XVIII w. 301-307

WsiadRokCz II


1607
[w:]
Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608, t. 2, Proza 74-78

WychWieś

Jan z Wychylówki
Kiermasz wieśniacki
1618

WydżJHist

Historya abo Opisanie wielu poważniejszych rzeczy, które się działy podczas wojny szwedzkiej w Królestwie Polskiem, od roku pańskiego 1655, w miesiącu lipcu, aż do roku 1660, w miesiącu maju trwającej, w sobie zamykające, i do wiadomości potomnym wiekom podane.
1655-1660

WydżJMow

Wydżga J. S., Mowa..., [w:] J. S. Wydżga i jego pamiętnik, Warszawa 1852.
1655-1660

WykGłosBad

Wykład Vt, Re, Mi, Fa, Sol, La. Głosow tych sześć Muzycznych
1633
[w:]
Polska satyra mieszczańska

WypARzewGęb

Spis wyprawy Anny z Rzewuskich…,
1745
[w:]
Materiały źródłowe do dziejów kultury i sztuki XVI-XVIII w. 225-232

WypKRzewGęb

Spis wyprawy zakonnej Katarzyny Rzewuskiej z 1749 r. [w:] Materiały źródłowe do dziejów kultury i sztuki XVI-XVIII w., opr. M. Gębarowicz, Wrocław- Warszawa-Kraków.., 1983, s. 232-235.
1749
[w:]
Materiały źródłowe do dziejów kultury i sztuki XVI-XVIII w. 232-235

WyrJarRzecz


1719
[w:]
Rzeczpospolita w dobie upadku 1700-1740. Wybór źródeł

WyrwGeog

Geografia Czasow Teraznieyszych, Albo Opisanie Naturalne y Polityczne Krolestw, Panstw, Stanow wszelakich, ich rządu, praw, rzemiosł [...] : Ku Pozytkowi Narodowey Młodzi Wydana [...]. T. 1
1768

ZabłBTestBork

Bogumiła Zabłocka
[Testament]
1761
[w:]
Dekret w niebieskim ferowany parlamencie, Wybór testamentów z XVII-XVIII wieku

ZabłKTestBork

Kazimierz Zabłocki
[Testament]
1761
[w:]
Dekret w niebieskim ferowany parlamencie, Wybór testamentów z XVII-XVIII wieku

ZaborLogar

Logarytmy dla szkół narodowych
Warszawa 1778

ZaciągWir II

[w:] Jakuba Teodora Trembeckiego Wirydarz Poetycki, oprac. A. Brückner, Lwów 1911, t. II, s. 325-329.
0
[w:]
Jakuba Teodora Trembeckiego Wirydarz Poetycki, t. 2 325-329

ZadzKoniec

Odpowiedź…[w:] Pamiętniki o Koniecpolskich... Lwów 1842, S. 59-61; 135-136.
1628
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 59-136

ZałAMowKoniec

Andrzeja Załuskiego, kijowskiego… biskupa, kanclerza wielkiego koronnego Oddawanie … Joanny … Rzewuskiej … Panu Stanisławowi … Koniecpolskiemu…
1685
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 392-395

ZałBibl

Pamiątki dziejów Biblioteki Załuskich
1746-1761

ZałJAAsocFil

Projekt asocjacji kilkunastu lub kilkudziesięciu uczonych ...
1744
[w:]
Filozofia i myśl społeczna w latach 1700 - 1830, T. 1, okres saski 1700 - 1763

ZałJAProgFil

Programma…
1732
[w:]
Filozofia i myśl społeczna w latach 1700 - 1830, T. 1, okres saski 1700 - 1763

ZałJListSkrzyd

Załuski J. Ch., [List z 9 X 1709 r.], w: Listy z czasów Jan III i Augusta II, Kraków 1870, s. 109.
0

ZałRelSar

Załączniki do relacji
1691-1695

ZamLaszGęb

Opis zamku w Laszkach Murowanych
1748
[w:]
Materiały źródłowe do dziejów kultury i sztuki XVI-XVIII w. 28-85

ZamŁęcz

Zamek łęczyński opisany 16 maja 1659 roku
0

ZamoyMDiar

Dyaryusz domowych interessow moich poczynaiący się in anno 1715 a die 1ma Iunii sobota
1715

ZapłataŚwięc

Zapłata zdrajcom
0
[w:]
Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego

ZapŚwięc

Bóg zapłać
1662
[w:]
Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego

ZarzLudzRzecz


1734
[w:]
Rzeczpospolita w dobie upadku 1700-1740. Wybór źródeł

ZasWykładWron


Brzeg

ZatPrzydDoś

Przydatek…
1760
[w:]
Wokół “Doświadczyńskiego”. Antologia romansu i powieści

ZawacGosp

Teodor Zawacki
Memoriale economicum abo pamięć robót dozoru…
1620

ZawiszaPam

Krzysztof Zawisza
Pamiętniki Krzysztofa Zawiszy, wojewody mińskiego (1666-1721) wydane z oryginalnego rękopismu i opatrzone przypiskami przez...
1686-1721

ZawJKoniec

[List] od …Zawadzkiego do (Zadzika)
1629
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku 157-158

ZbarDiar


1623

ZbierDrużBar II

Wiersze zbieranej drużyny
1675-1719
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 2

ZbierDrużWir I

Collectanea to jest Zbierana Drużyna Poetycka...
1675-1719
[w:]
Jakuba Teodora Trembeckiego Wirydarz Poetycki 9-163

ZbigAdw

Prokop Zbigniewski
ADVERSARIA Abo TERMINATA Spráwy Woiennej/ ktora sie toczyłá w Wołoskiey Ziemi/ z Tureckim Cesárzem: W Roku teráźnieyßym/ 1621. Opisana przez PROCOPA ZBIGNIEWSKIEGO.
[B. m. dr.] 1621

Zbornik1714


1714

Zbornik1736


1736

Zbornik1767


1767

ZdanieSzlachCz II


[w:]
Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608, t. 2, Proza 414-420

ZdanieUspokCz III


1608
[w:]
428-430

ZdobChorGęb

[w:] Materiały źródłowe do dziejów kultury i sztuki XVI-XVIII w
1673
[w:]
Materiały źródłowe do dziejów kultury i sztuki XVI-XVIII w. 127-130

ZebrzApolCz III


1607
[w:]
210-258

ZebrzCredensCz III


1606-1608
[w:]
185-195

ZebrzFundCz III


1606-1608
[w:]
335-349

ZebrzMyszkZatargCz II


1606-1607
[w:]
Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608, t. 2, Proza 188-218

ZebrzSkryptCz III


1606
[w:]
137-145

ZenKTestAug

Testament
1665
[w:]
Testamenty ewangelików reformowanych w Wielkim Księstwie Litewskim

ZenStTestBork


0

ZgubWolRzecz

Przestroga generalna stanów Rzpltej…
1713-1714
[w:]
Rzeczpospolita w dobie upadku 1700-1740. Wybór źródeł

ZimBLisBad

Józef Bartłomiej Zimorowicz
Żywot kozakow LISOWSKICH.
1620
[w:]
Polska satyra mieszczańska

ZimBLutKontr

Józef Bartłomiej Zimorowicz
Kontrreformacyjna satyra …
1623
[w:]
Kontrreformacyjna satyra obyczajowa w Polsce XVII wieku

ZimBSiel

Józef Bartłomiej Zimorowicz
Sielanki
1663

ZimSRoks

Roksolanki
1654

ZłObiecWir II

Wirydarz Poetycki
0
[w:]
Jakuba Teodora Trembeckiego Wirydarz Poetycki, t. 2 309-313

ZłoteJarzmo

Złote jarzmo małżeńskie
1601-1650

ZniesKalCz II


1606
[w:]
Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608, t. 2, Proza 329-357

ZrzenNowiny

Jan Zrzenczycki
NOWE NOWINY Z CZECH, Z TATAR, Y Z WĘGIER. Przy tym REVOKACYA XIĄŻĘCIA SASKIEGO. Y Jáko Rádę Cesárską z Zamku oknem z wyrzucali á inszego Krolá sobie obráli.
1620

ZwierPrzykład

Szymon Wysocki (tł.)
Wielkie zwierciadło przykładow Więcey niźli z ośmidźieśiąt Autorow, poboznośćią, náuką, y stárowiecznośćią przezacnych: ták że z rozmáitych Historiy, Tráktatow, y kśiążek wyięte, przez iednego niemiánowánego, ktory żył około Roku Páńskiego 1480.
Kraków 1612

ZygIIIKoniec

Listy … (Zygmunta III) do…(Zadzika)..., s. 58-59; 104; 148-150
1628
[w:]
Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku

ZygrPap

Papapompae albo posłanie papieża
1611

ŻabEt

Jan Żabczyc
Etyka dworskie
1614-1641

ŻabFor

Jan Żabczyc
Forma abo wizerunk postępków, stanów wszelakich…
1644

ŻabKalBar I

Jan Żabczyc
Kalendarz wieczny
1614
[w:]
Poeci polskiego Baroku, t. 1

ŻabPol

Jan Żabczyc
Polityka dworska
1616

ŻabSymf

Jan Żabczyc
Symfonie anielskie, abo kolenda mieszkancom ziemskim
1631

ŻałRokLub

Echo żałośne…
1666
[w:]
Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego

ŻdżanElem

Kajetan Żdżanski (Zdzański)
Elementa architektury domowey krotko zebraney na lekcyach szkolnych po łacinie wydaney a tu na oyczysty ięzyk przełożone
Lwów 1749

ŻebrSZwier

Zwierciadło roczne
1603

ŻędzKom

Kometa z przestrogi niebieskiej. W roku ... 1618 ...
1619

ŻółkPocz

Stanisław Żółkiewski
Początek i proces wojny moskiewskiej
1612
Biogramy

Leon Abramowicz

Francesco Andreini

Włoski pisarz i aktor commedii dell'arte. W młodości służył na galerach toskańskich. Podczas wyprawy morskiej wzięty do niewoli tureckiej, z której po ośmiu latach uciekł. Autor utoru "Le bravure del Capitano Spavento" (pol. "Bohatyr straszny" tłum. Krzysztof Piekarski), w którym powołał do życia postać kapitana Spavento della Val d'Inferno, jedną z głównych postaci commedii dell’arte. Należał do grupy aktorów zaproszonych do Paryża przez króla Henryka IV. Aktorstwem i pisarstwem sztuk trudnili się również jego żona Isabella Andreini, którą poślubił w 1578 r., i ich syn Giambattista Andreini.

Andrzej (Aqua) Dell'Aqua

Ur. w 1584 r., zm. ok. 1656 r. Przybył do polski z Wenecji przed 1608 r. Pracował jako inżynier na dworach polskich magnatów (m.in. ukończył budowę fortyfikacji Zamościa oraz brał udział w inicjatywach budowlanych Koniecpolskich). Ok. 1618 r. zaczął uczyć się języka polskiego, którym opanował w stopniu umożliwiającym swobodne pisanie. Jednocześnie wiele podróżował, kształcąc się w zakresie artylerii i fortyfikacji. Jako inżynier Zygmunta III od 1622 r. kierownik królewskiej szkoły puszkarskiej i autor jej statutów, pomysłodawca utworzenia szkoły rycerskiej dla nauki artylerii i fortyfikacji, autor traktatu "Praxis ręczna o działach", ukończonego w latach 30. XVII w. W 1635 r. otrzymał indygenat, który jednak nie został zatwierdzony przez sejm. Zmarł prawdopodobnie we Lwowie.

Krzysztof Arciszewski

Ur. 9 XII 1592 r. w Rogalinie, zm. w 1656 r., najstarszy z synów Eliasza ze Śmigla, działacza socyniańskiego i Heleny z Zakrzewskich. Uczeń w szkole ariańskiej w Śmiglu, od 1608 r. we Frankfurcie nad Odrą, następnie dworzanin Krzysztofa Radziwiłła hetmana polnego litewskiego. W latach 1621—1622 brał udział w wyprawie inflanckiej. W latach 1622-1625 uczestnik sporu majątkowego z rodziną Brzeźnickich, w trakcie którego, po dokonaniu zabójstwa jednego z oponentów, został skazany na infamię i banicję. Lata 1623-1625 spędził w Holandii, początkowo jako student inżynierii wojskowej i artylerii w Hadze, a w latach 1623-1625 uczestnik odsieczy Bredy i obserwator oblężenia tamtejszej twierdzy. Po krótkim pobycie w Polsce na przełomie 1625/1626 r. wyjechał do Francji, gdzie służył u kardynała Richelieu. Wmieszany w intrygę Richelieu’go i Radziwiłła, związaną z próbą obalenia polskiego króla, nadwyrężył zaufanie Zygmunta III, co uniemożliwiło mu powrót do Polski. W 1629 r. opuścił Francję. W latach 1629-1639, początkowo jako kapitan w holenderskim wojsku Kompanii Zachodnio-Indyjskiej, a następnie zdobywając kolejne stopnie wojskowe, brał udział w wojnie przeciw Hiszpanii i Portugalii w Brazylii, a także w tamtejszej działalności administracyjnej. W latach 1639-1646 po rezygnacji ze stanowisk przebywał w Amsterdamie. Jeszcze w trakcie służby holenderskiej kilkakrotnie wracał na kontynent, gdzie w latach 1633 i 1637 otrzymał od Władysława IV propozycje wstąpienia na służbę polską. Ostatecznie, 28 IV 1646 r., przyjął nominację na stanowisko "starszego nad armatą koronną", czyli generała artylerii, angażując się w jej reorganizację i zarząd. Brał czynny udział w działaniach przeciw powstaniu Chmielnickiego, m.in. dowodząc obroną Lwowa, a także uczestnicząc w radach wojskowych. W 1650 r. zrezygnował ze służby i przeniósł się do Gdańska, gdzie dokonał żywota. Jego zwłoki złożono w zborze Braci Czeskich w Lesznie, który spłonął w pożarze miasta 28 kwietnia 1656 r. Był autorem traktatu "De podagra curata", dzienników oraz utworów poetyckich.

Ludovico Giovanni Ariosto

Ur. 8 IX 1474 r. w Regio nell'Emilia, zm. 6 VII 1533 r. Najstarsze z dzieci hr. Niccolo Ariosto oraz Darii Malaguzzi. Jego ojciec był ochmistrzem na dworze Ercole d'Este, od 1471 r. kapitanem cytadeli i dyrektorem skarbu w Reggio, a od 1486 r. giudice dei savi w Ferrarze. Uczył się w łacińskiej szkole Lukki Ripa w Ferrarze, potem studiował prawo na tamtejszym uniwersytecie, gdzie uzyskał tytuł doktora praw, następnie szkolił się u nadwornego nauczyciela, humanisty Georgio da Spoleto. Po śmierci ojca w 1500 r. Ludovico Ariosto musiał zająć się gospodarowaniem w majątku w Reggio, by utrzymać matkę i dziewięcioro rodzeństwa. W 1502 r. został kasztelanem zamku w Canossie. Od 1503 r. służył na dworze kardynała Ippolito d'Este, u boku którego uzyskał prebendy. Po rezygnacji ze służby, w latach 1517-1525 gubernator ziem Garfagnany w Apeninach z ramienia Lukrecji Borgii, księżnej Ferrary. Do Ferrary wrócił po 1525 r. Wykształcenie klasyczne uzyskane u Giorgio de Spoleto zainspirowało go do pisania poezji w języku łacińskim. Tworzył również satyry i komedie. Jest autorem popularnego eposu rycerskiego "Orland szalony", rozpoczętego w 1503 r., a pisanego do końca życia. Jego "Pięć pieśni" zostało wydane pośmiertnie.

Łazarz Baranowicz

Ur. ok. 1595 r., zm. 1 IX 1693 r. Miał pochodzić z rodziny unickiej z Wielkiego Księstwa Litewskiego, a naukę początkową odebrać w Wilnie. Uczeń szkoły jezuickiej w Kaliszu, następnie, po przenosinach do Kijowa i przejściu na prawosławie, mnich w Ławrze Peczarskiej i student w Akademii Kijowskiej. W latach 1624-1647 wykładowca gramatyki i retoryki w kolegium brackim. Od 1647 r. rektor w Hoszczy, w latach 1650-1658 rektor Akademii Kijowskiej, zastępowany od 1651 r. przez namiestników. Od 1656/1657 r. biskup czernihowski. W latach 1657-1661 administrator metropolii kijowskiej odpowiedzialny m.in. za przeprowadzenie wyborów metropolity kijowskiego. Choć opowiadał się za nominalną zależnością cerkwi kijowskiej od patriarchatu konstantynopolitańskiego oraz jej niezawisłością, prowadzona przez niego polityka doprowadziła w trakcie wyborów dwóch kolejnych metropolitów do ustanowienia trybu ich carskiej nominacji i zatwierdzenia przez patriarchat moskiewski, on sam utracił natomiast pełnioną funkcję. W 1663 r. uczestnik synodu w Moskwie, w trakcie którego opowiedział się przeciw patriarsze moskiewskiemu Nikonowi, będącemu zwolennikiem niezależności cerkwi od cara. W trakcie przywołanego soboru jego biskupstwo zostało podniesione do rangi arcybiskupstwa, choć zależnego wbrew jego oczekiwaniom od Moskwy. W 1668 r. zwolennik zajęcia Ukrainy przez Rosję. W 1684 r. zrezygnował z udziału w elekcji nowego metropolity kijowskiego i usunął się z życia politycznego. Krzewiciel kultury polskiej na Rusi i w Moskwie. Założyciel drukarni w Nowogródku Siewierskim i Czernihowie. Pisarz polemiczny, autor listów i tekstów o charakterze hagiograficznym, głównie w języku polskim.

Seweryn Bączalski

Zm. po 21 czerwca 1631 r. Pochodził z rodziny wywodzącej się z Bączala Górnego lub Dolnego (ob. pow. jasielski), z wyboru mieszkał w Dalechowicach. Poeta i publicysta, autor okolicznościowych utworów politycznych napisanych pod wpływem zagrożenia wojną domową w XVII-wiecznej Rzeczypospolitej.

Mateusz Bembus

Ur. w 1567 r. w Poznaniu, zm. 30 VII 1645 r. w Krakowie. Pochodził z rodziny mieszczańskiej. Od 1587 r. członek Towarzystwa Jezusowego. Nauczyciel w kolegiach jezuickich w Jarosławiu i Poznaniu. w latach 1592-1596 student teologii w Wilnie. Po powrocie do Poznania w 1598 r., w latach 1602-1605 prowadzący kursy filozofii dla kleryków, w latach 1605-1613 wykładowca teologii w Akademii Wileńskiej. Uczeń Piotra Skargi, a w latach 1611-1618 jego następca mianowany kaznodzieją króla Zygmunta III Wazy. W latach 1616-1619 pobyt w Rzymie, po powrocie w latach 1621-1623 rektor kolegium jezuickiego w Poznaniu, następnie do 1627 r. prepozyt domu profesów w Krakowie. W 1625 r. wiceprowincjał polskiej prowincji jezuickiej, w późniejszych latach doradca prowincjałów. Ceniony kaznodzieja, choć większość jego kazań nie została opublikowana. Autor kilku tekstów publicystycznych oraz tragedii pt. "Antitemiusz lub śmierć grzesznika". W swojej działalności i twórczości poruszał problemy społeczne i religijne. Zaangażowany w proces unijny polskich kościołów prawosławnego i ormiańskiego. Apologeta zakonu jezuitów. Ostatnie kilkanaście lat spędził z dala od życia publicznego, oddając się ascezie, doradzając przełożonym i zajmując się działalnością pisarską i doradczą. Nauczyciel Władysława Czarnkowskiego dostojnika państwowego parającego się poezją.

Jan Biernacki

Autor wydanego w 1763 r. słowniczka polsko-niemieckiego do nauki języka polskiego dla księcia Fryderyka Augusta I ("Nayuzytecznieysze Slowa Polskie y Niemieckie...")

Jan Malcher Billewicz

Daty życia nieznane. Pochodził ze znanej rodziny na Żmudzi w Wielkim Księstwie Litewskim. W 1684 r. civun szawłowski, saski i boptowski, starosta saski i komisarz królewski. Współwystawca z Janem Władysławem Brzostowskim dokumentu Ordynacji ekonomii szawelskiej. Być może tożsamy z Janem Malcherem Billewiczem, cześnikiem kowieńskim w 1673 r. i civunem retowskim w 1674 r.

Teodor Stefan Billewicz

Ur. na pocz. 2 poł. XVII w., zm. po 1723 r. Pochodził do jednego z najzamożniejszych i bardziej znaczących rodów na Żmudzi, od XVI w. kalwińskiego, w XVII w. stopniowo powracającego do katolicyzmu, związanego z Radziwiłłami. Syn Stefana Billewicza h. Mogiła, koniuszego, stolnika żmudzkiego, od 1677 r. ciwuna twerskiego, uczestnika konfederacji kiejdańskiej, nawróconego na katolicyzm, a także Urszuli z Kulmińskich. Ok. 1673-1674 r. student filozofii w Akademii Wileńskiej i asystent w zarządzie Kongregacji Średniej Sodalicji Akademickiej. w 1674 r. podpisał elekcję Jana III Sobieskiego. Od 1677 r. stolnik żmudzki. W latach 1677-1678 odbył, opisaną w diariuszu, podróż po Europie, początkowo u boku księcia Michała Kazimierza Radziwiłła przez Częstochowę, Wrocław, Pragę, Norymbergę, Augsburg do Wenecji, a następnie samotnie do Loreto, Rzymu, Neapolu i z powrotem do Rzymu, dalej do Sieny, Florencji, Mediolanu, Turynu, Grenoble, Lyonu i Paryża, a stamtąd przez Canterbury do Londynu, skąd wrócił przez Colchester, Amsterdam, Hamburg, Berlin do Gdańska. Po powrocie, między 1678 a 1684 r. ożenił się z Heleną z Grużewskich i osiadł na Żmudzi. W 1681 r. deputat na Trybunał Litewski, od 1685 r. starosta wierzwiański, po 1685 r. starosta rosieński, w 1688 r. poseł na sejm w Grodnie, a w 1690 r. na sejm w Warszawie, w latach 1691-1693 r. ciwun Wielkich Rytwian i podsędek Księstwa Żmudzkiego, w latach 1695-1723/1724 r. sędzia ziemski. W 1698 r. reprezentant szlachty litewskiej wobec Augusta II, w 1700 r. dyrektor sądu skarbowego żmudzkiego, w 1712 r. komisarz żmudzki na Trybunał Skarbowy. W latach 1697-1703 zaangażowany w konflikt między Sapiehami a Janem Kryszpinem biskupem żmudzkim.

Fabian Birkowski

Ur. w 1566 r. we Lwowie, zm. 7. lub 9. XII 1636 r. w Krakowie. Syn Tomasza, majstra kuśnierskiego i Elżbiety, córki ławnika miejskiego Macieja Sochy. Od 1585 r. student Akademii Krakowskiej, bakałarz od 1587 r., magister od 1593 r. Najprawdopodobniej dla dokończenia studiów odbył podróż zagraniczną do Włoch. W latach 1596-97 senior bursy filozofów oraz wykładowca literatury greckiej i rzymskiej w Akademii Krakowskiej. Od 1597 r. zakonnik i wykładowca teologii ze stopniem doktora w konwencie dominikanów w Krakowie, a także kaznodzieja przy kościele św. Trójcy. Autor zbioru mów, poezji, listów, wydawca tekstów greckich. Następca Piotra Skargi jako kaznodzieja królewicza Władysława, z czym wiązało się przeniesienie do klasztoru dominikańskiego w Warszawie, gdzie przebywał z przerwami do 1634 r. Jako kaznodzieja obozowy towarzyszył królewiczowi w wyprawach wojennych w latach 1617-1621. Członek Rady Duchownej złożonej z teologii i powołanej w celu doprowadzenia do pokoju z dysydentami. W latach 1634-1636 po przenosinach do Krakowa, przeor tamtejszego klasztoru.

Marcin Błażewski (Błażowski)

Data ur. nieznana - zm. ok. 1628 r. Syn Iwana Mikowicza z Błażowa w ziemi samborskiej i Anny. W 1603 r. sygnatariusz manifestacji unickiego rycerstwa ruskiego z powodu ucisku religii greckiej. W 1621 r. zwolniony od pospolitego ruszenia ze względu na straty wyrządzone przez Tatarów. Po okresie wojen osiadł w dobrach rodzinnych w powiecie turczańskim. Autor przekładów z włoskiego kontynuacji "Eneidy" autorstwa Vegia oraz zbioru bajek Verdizzottiego, łacińskiej "Kroniki" Kromera, publicysta.

Jakub Boczyłowic

Zm. ok. 1697/1699 w Toruniu. W 1675 r. urzędnik w kancelarii grodu krakowskiego. Autor poezji, poematów satyrycznych i kompilacji wskazówek dla mówców, przerobionego, uzupełnionego przez autora i wydanego pośmiertnie pt. "Orator politicus, albo wymowny polityk różne traktujący materje".

Franciszek Bohomolec

Ur. 29 I 1720 r. w okolicach Witebska, zm. 24 IV 1784 r. Syn Pawła Józefa Bohomolca h. Bogoria, starosty dworzyskiego i Franciszki z Cedrowskich, brat Jana Chryzostoma. Od 1737 r. nowicjusz w Towarzystwie Jezusowym, następnie student filozofii w Akademii Wileńskiej, a po praktykach nauczycielskich, w latach 1747-1749 student teologii w Rzymie. Jezuicki zwolennik reformy szkolnictwa, podniesienia oświaty i odrodzenia społeczeństwa. Po powrocie z Rzymu profesor wymowy w Akademii Wileńskiej a następnie w Warszawie, intelektualny przewodnik grupy oświeceniowych reformatorów określanej jako "kuźnica Bohomolcowa". Po 1764 r. jeden z głównych współpracowników króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Publicysta, autor komedii, obrońca piśmiennictwa w języku polskim w sporze z pijarami, autor traktatu o wymowie. Inicjator i główny realizator wydawnictwa "Zbiór Dziejopisów Polskich" oraz autor żywotów polskich mężów stanu, a także wydawca poezji i dzieł literackich w języku polskich doby renesansu i baroku. Założyciel "Wiadomości Warszawskich" i "Kuriera Warszawskiego", w latach 1765-1784 redaktor "Monitora". Dochody z działalności przeznaczał na utrzymanie jezuickiego Collegium Nobilium w Warszawie.

Jan Chryzostom Bohomolec

Ur. 27 I 1724 r. w okolicach Witebska, zm. 17 II 1795 r. w Warszawie. Syn Pawła Józefa Bohomolca h. Bogoria, starosty dworzyskiego i Franciszki z Cedrowskich, brat Franciszka. Od 1739 r. nowicjusz w Towarzystwie Jezusowym w Wilnie, w latach 1742-1745 student filozofii w Wilnie, w latach 1745-1746 nauczyciel w klasach niższych w Mińsku. W latach 1748-1752 student teologii w Warszawie, 1753-1745 vicegerens Collegium Nobilium w Wilnie, zaś między 1754-1755 matematyki i astronomii w Pradze. W międzyczasie, w 1751 r. przyjął święcenia kapłańskie. Profesor wymowy i etyki, w latach 1757-1766 filozofii, 1767-1773 teologii i prawa kanonicznego, a także matematyki w Collegium Nobilium w Warszawie. Prefekt studiów przez sześć lat, przez rok rekolekcjonista. Zachowały się programy jego popisów i rocznych egzaminów z lat 1758-1765. Publicysta, przeciwnik zabobonu i astrologii. Po kasacie zakonu w 1773 r. został proboszczem skaryszewskim i praskim. Założyciel szkoły parafialnej z uposażeniem nauczyciela i zapisami na cele dobroczynne. Nauczyciel domowy Pawła Bielińskiego, pisarzewica wielkiego koronnego. Przeciwnik powstania kościuszkowskiego, za co został skazany przez Sąd Kryminalno-Wojskowy na przymusowy pobyt ("rekolekcje") u bonifratrów i konfiskatę mienia.

Klemens Boleslavius (z Bolesławia)

Ur. w I ćw. XVII w., zm. 2 II 1689 r. w Kaliszu. Polski pisarz ascetyczny zakonu reformatów, tłumacz, kaznodzieja występujący przeciw protestantyzmowi. Pełnił funkcje lektora studium zakonnego, od ok. 1664 gwardiana góreckiego, a w latach 1667-1671 i 1683-1686 definitora. Autor m.in. popularnego utworu o charakterze apokaliptycznym pt. "Przeraźliwe echo trąby ostatecznej".

Marcin Borzymowski

Ur. ok. 1630 r., zm. po 1665 r. Pochodził z rodzinie drobnej szlachty z okolic Łukowa lub Wizny. Być może jego ojcem był Wojciech Borzymowski, malarz nadworny Zygmunta III i arcybiskupów gnieźnieńskich. Znał literaturę klasyczną i polską. W 1651 r. odbył podróż morską z Gdańska do Lubeki. Opisał ją następnie w poemacie "Morska nawigacja do Lubeki", wydanym w Lublinie w 1662, a dedykowanym Janowi Zamoyskiemu, ordynatowi zamojskiemu i staroście kałuskiemu, oraz Gryzeldzie z Zamojskich, wdowie po Jeremim Wiśniowieckim. Być może walczył pod Cudnowem w 1660 r. W latach 60. XVII w. dzierżawca dwóch wsi na Lubelszczyźnie, po 1665 r. zniknął ze źródeł.

Daniel Bratkowski

Zm. 26 XI 1702 r. Pochodził ze spolszczonej, prawosławnej szlachty wołyńskiej. Syn Bohdana Bratkowskiego, skarbnika bracławskiego, starosty bractwa kościelnego w Łucku (1675-1677). Znał język łaciński. Sekretarz legacji Jana Kazimierza do Moskwy. Od 1669 r. podstoli bracławski z nominacji Michała Korybuta Wiśniowieckiego, od 1688 r. do śmierci podczaszy wendeński. W 1680 r. na żądanie Jana III Sobieskiego przedstawiciel bractwa kościelnego w Łucku do delegacji powołanej w celu doprowadzenia do zgody Kościołów po rozwiązanym zjeździe prawosławnych i unitów w Lublinie. Wiele podróżował po kraju. Autor epigramatów i fraszek w języku polskim z elementami ruskimi, obrazujących życie społeczne i polityczne szlachty. Zwolennik swobody prawosławia w Polsce i lokalny działacz społeczny. Zaangażowany po stronie dyzunitów w latach 1699-1702, starał się nawiązać kontakty z Mazepą i Palejem. Pochwycony, został ścięty na łuckim rynku.

Jan Władysław Brzostowski

Ur. w 1646 r., zm. IX 1710 r. w Bystrzycy. Syn Cypriana, wojewody trockiego i Rachelli Barbary Rojeckiej, brat biskupa Konstantego. Od 1669 r. starosta subocki, od 1674 r. oziacki, w latach 1672-1699 r. pisarz litewski po ustąpieniu ojca, podobnie od 1681 r. referendarz litewski. Poseł z województwa smoleńskiego na konwokację w 1674 r., na sejmy 1688 r. i 1688-1689 r. W 1698 r. brał udział w rokowaniach z Sapiehami jako pełnomocnik szlachty przeciwnej ich stronnictwu. W 1703 r. deputat do boku Augusta II na sejmie lubelskim. Od 1705 r. kasztelan trocki, także starosta miadziolski, daugowski, orański i bystrzycki. Współwystawca z Janem Malcherem Billewiczem dokumentu Ordynacji ekonomii szawelskiej.

Jerzy Budrewicz

Daty życia nieznane. Wystawca testamentu z 9 VII 1699 r., w którym poczynił zapisy m.in. na rzecz kościoła św. Katarzyny w Wilnie.

Szymon Budziewicz

Daty życia nieznane. W chwili spisywania testamentu 12 IV 1710 r. zamieszkiwał powiat wiłkomirski.

Michał Bujnowski

Ur. 1632., zm. w 1690 r. Pochodził z rodziny zamieszkującej Litwę i Ruś Białą. Syn Jana, sędziego ziemskiego połockiego. Rektor kolegium jezuitów w Nieświeżu. Napisał utwór "Droga do domu", wydany w Wilnie w 1688 r., zbiór rozważań religijno-moralizatorskich, a także kilka dzieł teologicznych.

Wojciech Bystrzonowski

Ur. 15 VIII 1699 r. w Cichobórzu w Lubelskiem, zm. 1782 r. w Lublinie. Od 1713 r. jezuita w Krakowie. Student filozofii w Kaliszu i teologii w Poznaniu. W 1726 r. uzyskał święcenia kapłańskie. Po zwykłych studiach przez 6 lat nauczyciel w klasach niższych, wykładowca w kolegiach jezuickich: w latach 1730-1732 matematyki w Krasnymstawie, a 1733-1745 matematyki i teologii w Lublinie. Od 1745 r. rektor kolegium w Poznaniu, od 1752 r. we Lwowie, od 1754 r. w Lublinie z czteroletnią przerwą na pełnienie podobnej funkcji w Jarosławiu. Prowincjał prowincji małopolskiej w latach 1767-1770, a następnie do 1773 r. instruktor trzeciej próby w Jarosławiu. Zasłużony na polu administracyjnym, propagator nauk przyrodniczych, technicznych i astronomicznych, przeciwnik astrologii i zabobonów. Wydawca kalendarzy, autor traktatów o tematyce dydaktycznej i teologicznej. Teoretyk wymowy w duchu barokowym przeciwny w tym zakresie oświeceniowym koncepcjom Konarskiego.

Jan Cedrowski

Ur. 13 III 1617 r. w Pohościu koło Słucka, zm. 29 I 1682 r. Syn Jana, posła na sejmy 1626 r., 1632 r. i 1634 r., gdzie delegowano do funkcji sędziego i deputata w trybunałach, a także Zofii Ciołkówny-Komorowskiej. Kalwin. W latach 1631-1633 student w Królewcu, a od 1636 r. w Akademii Krakowskiej. W latach 1637-1669 na służbie u księcia Bogusława Radziwiłła, z którym odbył podróż do Niemiec, Danii, Holandii, Francji, Italii i Anglii. W 1638 r. student na uniwersytecie w Utrechcie. W latach 1641-1642 r. po raz drugi w podróży do Holandii. Po powrocie osiadł w Starej Wsi na Podlasiu jako urzędnik radziwiłłowski. Po wybuchu wojny polsko-rosyjskiej, w 1655 r. uszedł na Żmudź pod protekcję szwedzką. W 1656 r. i 1658 r. poseł szlachty mińskiej do cara Aleksego I, za drugim razem po wzięciu udziału w pospolitym ruszeniu przeciw wojskom moskiewskim, w efekcie czego usunął się na kilka lat do Słucka. W 1660 r. odprowadzał oddział Czarnieckiego od Świeżnia do Berezyny. Po ustaniu działań wojennych, w 1666 r. notariusz komisji Bogusława Radziwiłła do zlustrowania miasta Kiejdan. Wielokrotny deputat do trybunału głównego litewskiego, poseł na sejmy, konwokację w 1668 r. oraz elekcje w 1648 r. i 1674 r., wybierany przy tym do pełnienia różnych funkcji publicznych. W latach 1672-1682 napisał pamiętnik obejmujący chronologicznie całe jego życie.

Franciszek Cezary

Ur. 1583, zm. 28 VII 1651 w Krakowie. Pochodził z Wielkopolski, być może z okolic Łobżenicy. Przed osiedleniem się w Krakowie, odbył kilka podróży zagranicznych. Przełożył pamiętnik Palladia z podróży po Włoszech pt. "Pielgrzym włoski", wydany w 1612 r. W 1616 r. pojął za żonę Barbarę Malicką, pochodzącą z rodziny krakowskich księgarzy, po czym objął jej przedsiębiorstwo i przyłączył do wykupionej w tym samym czasie z zastawu oficyny drukarskiej wraz z materiałami, należącej do zmarłego w 1606 r. Scharffenberga. W latach 1616-1651 w jego drukarni wydano co najmniej 574 druki, przede wszystkim w języku polskim. Przeważną ich cześć stanowią prace z kręgu Akademii Krakowskiej i dzieła jezuitów. Własne prace literackie drukarza nie przedstawiają większej wartości. 3 VI 1617 r. Franciszek przyjął prawo miejskie. W pierwszych latach działalności rywalizował z pięcioma innymi drukarniami krakowskimi, w latach 20. i 30. XVII w. za sprawą programu wydawniczego stał się uczestnikiem sporów między jezuitami a Akademią Krakowską. W 1635 r. wystąpił z Krzysztofem Schedlem przeciw podatkowi nałożonemu przez sejm na drukarzy. Sprawa została rozstrzygnięta przez króla w 1653 r. Utrzymywał stosunki handlowe z J. Wolrabem z Poznania i Stanisławem Mateuszem Kosmoroviusem z Wiednia. Drukarnia Cezarego uzyskała status królewskiej. Po śmierci właściciela przedsiębiorstwo prowadziła wdowa po nim i ich potomstwo. Drukarnia Cezarych działała do 1731 r., kiedy została spieniężona, a w 1734 r. darowana Akademii Krakowskiej.

Franciszek Józef Cezary

Ur. ok. 1632 r. w Krakowie, zm. przed 23 XII 1665 r. Syn Franciszka Cezarego, drukarza krakowskiego,i Barbary z Malickich. W latach 1647-1652 student wymowy w Akademii Krakowskiej, w 1654 r. tytuł bakałarza. W latach 1653-1658 pracował na własny rachunek z bratem Janem Pawłem i matką w drukarni zmarłego ojca. Poeta, autor mów okolicznościowych. Żył jeszcze 24 III 1659 r.

Henryk Chełchowski

Zm. po 1647 r. Syn Pawła, skarbnika różańskiego, i Anny z Jankowskich. Po koniec życia pisał się z Rutek. Student nauk wyzwolonych w Akademii Krakowskiej. Autor sielanek, debiutował w 1630 r. W 1633 r. jako dworzanin królewski uczestnik wyprawy wojennej Władysława IV, upamiętnionej dwoma poematami. Autor panegiryku ślubnego. Po wstąpieniu do stanu duchownego, od 1640 r. został prałatem domowym biskupa chełmińskiego i zajmnował sie sprawami administracyjnymi diecezji, jednocześnie pisarz pruski z tytułem sekretarz królewskiego, prepozyt kościoła św. Ducha oraz proboszcz i dziekan fary św. Mikołaja w Grudziądzu, a od 1641 r. proboszczem w Rożentalu. Od 1644 r. przeniósł się do Łucka, a w 1645 r. zrezygnował z prepozytury i beneficjum w Grudziądzu, starając się bezskutecznie o pozyskanie protekcji Jeremiego Wiśniowieckiego. Po powrocie na Pomorze, od 1647 r. altarysta św. Krzyża w kościele parafialnym w Lubawie oraz proboszcz w Różentalu. Od 1645 r. publikacja tekstów religijnych. Zmarł jako dziekan kamieniecki w Czarnokozińcach na Podolu w 1665 r.

Mikołaj Chmielnicki

Daty życia nieznane. Autor testamentu wystawionego w Wilnie w dniu 10 października 1729 r. W chwili śmierci pełnił urząd stolnika brasławskiego, był właścicielem majątków w Wielkim Księstwie Litewskim, a część dochodzów przeznaczył na rzecz kościołów i klasztorów wileńskich.

Joachim Benedykt Chmielowski

Ur. 20/21 III 1700 r. na Wołyniu, zm. w Firlejowie na Podolu 7 IV 1763 r. Od 1715 r. student w kolegium jezuitów we Lwowie, od 1722 r. w seminarium katedralnym. Pozostawił po sobie skrypty z wykładów szkolnych z lat 1716-1724. Nauczyciel domowy na dworze Jana i Joanny z Bethunów Jabłonowskich, dzięki ich protekcji od 1725 r. proboszcz w Firlejowie z nominacji Augusta II. W 1733 r. zamianowany przez Stanisława Leszczyńskiego proboszczem w Lesznie, stanowiska jednak nie objął ze względu na zwycięstwo Augusta III. Do 1756 r. proboszcz w Podkamieniu z nadania wychowanka, Dymitra Jabłonowskiego. Jednocześnie wieloletni dziekan rohatyński. Przed 1743 r. mianowany prałatem domowym arcybiskupa lwowskiego Wyżyckiego, a przed 1761 r. przez Józefa Jędrzeja Załuskiego kanonikiem katedralnym kijowskim. Znawca teologii, geografii, sztuki i ogrodnictwa. W latach 1740-1750 realizator ogrodu w Firlejowie na wzór założenia Jerzego Dzieduszyckiego w Cucyłowcach. Fundator wyposażenia kościoła, domu dla ubogich, członek licznych bractw kościelnych. Właściciel pokaźnej biblioteki, zapisanej w testamencie bibliotece Załuskich. Autor utworów o charakterze religijnym, teologicznym, kazań, wyciągów z dzieł innych autorów oraz popularnej encyklopedii kompilowanej pt. "Nowe Ateny", wydanej po raz pierwszy w 1745 r. i bronionej przez niego w 1753 r. na drodze sądowej przed zarzutami o dokonanie plagiatu.

Zofia Chodkiewiczowa

Ur. 1567 r., zm. 1618 r. Córka Mikołaja Mieleckiego, hetmana wielkiego koronnego i wojewody podolskiego, oraz Elżbiety ks. Radziwiłłówny, córki ks. Mikołaja Radziwiłła Czarnego, kanclerza wielkiego litewskiego. Zamężna najpierw z ks. Janem Siemionem Olelkowiczem Słuckim, a od 1593 r. z Janem Karolem Chodkiewiczem. Żona i matka, mająca ważny głos w sprawach rodzinnych i politycznych. Wraz z drugim mężem współfundatorka darowizn na rzecz klasztorów, kościołów i szpitali m.in. jezuitów, benedyktynek, bernardynek i kanoników regularnych, o których pamiętała w testamencie wystawionym 22 IX 1618 r. Pogrzeb jej odbył się w dobrach Chodkiewiczów w Kretyndze na Żmudzi.

Wojciech Stanisław Chrościński

Ur. ok. 1665 r. w Warszawie, zm. po r. 1722. Pochodził z rodziny mieszczańskiej, brak informacji o rodzicach i wykształceniu. Przed 1683 r. wstąpił na służbę u Andrzeja Modrzewskiego podskarbiego nadwornego i pułkownika królewskiego. W 1683 r. wziął udział w wyprawie wiedeńskiej Jana III Sobieskiego, skąd eskortował do Polski ciało poległego patrona. W 1684 r. na służbie u Michała Radziejowskiego biskupa warmińskiego. Przed V 1685 r. otrzymał tytuł sekretarza królewskiego, a następnie nobilitację i adopcję do herbu Junosza Radziejowskich. W 1686 r. zrezygnował ze zwierzchnictwa nad puszkarzami w Tczewie, uzyskał natomiast przywilej na praską komorę solną pod Warszawą. W 1690 r. ożenił się z Agnieszką Woodówną i stał się właścicielem dóbr w ziemi sochaczewskiej. W 1695 r. właściciel Wielkiej Woli pod Warszawą. Po śmierci Jana III w 1696 r. przeniósł się do ziemi krakowskiej, a w 1697 r. po raz ostatni wystąpił z tytułem sekretarza królewskiego. W 1709 r. ożenił się powtórnie, tym razem z Apolonią Otwinowską i osiadł w jej dobrach w powiecie lelowskim. Związany z królewiczem Jakubem Sobieskim, często przebywał w Oławie na Śląsku. W 1721 r. po latach zabiegów odzyskał Wielką Wolę pod Warszawą. Autor poezji okolicznościowej, przekładów z języka łacińskiego i autorskich kontynuacji dzieł klasycznych, a po 1696 r. utworów o tematyce religijnej.

Samuel Chróścikowski (Chrościkowski)

Ur. 10 I 1730 w Piaskach w ziemi chełmskiej, zm. w 16 X 1799 r. Od 1745 r. w zakonie pijarów, w latach 1745-1749 uczeń szkół pijarskich w Rzeszowie i Międzyrzeczu, następnie nauczyciel w Warszawie i Warężu. W latach 1754-1757 r. studia w Rzymie. Po powrocie nauczyciel humaniorów w pijarskim Collegium Nobilium w Warszawie, następnie w wykładowca filozofii i matematyki w szkole pijarskiej w Międzyrzeczu, a w latach 1760-1768 r. ponownie w Warszawie. W latach 1768-1772 wicerektor kolegium pijarskiego we Lwowie, a w latach 1790-1799 rektor kolegium w Chełmie. Autor dzieł o charakterze podręcznikowym dotyczących m. in. nauki moralnej, fizyki, filozofii chrześcijańskiej, prawa naturalnego, a także panegiryków i przekładów pisarzy obcych.

Piotr Ciachowski (Cziachowski, Ciachovius)

Zm. przed 1633 r. Syn Jerzego. Używał przydomków: Zaprzaniec, Szoman. Posiadacz Cichowic (Ciachowic k. Bochni). Pisał się z Brzeźnicy pod Dębicą. Arianin, urzędnik zboru lubelskiego. Z wykształcenia lekarz, w działalności praktyk i popularyzator nauk medycznych. W latach 1619-1624 autor traktatów o tematyce medycznej, z wyjątkiem jednego, stanowiącego przeróbkę dzieła niemieckiego.

Pierre Corneille

Ur. 6 VI 1606 r. w Rouen, zm. 1 X 1684 r. w Paryżu. Pochodził z rodziny mieszczańskiej. Dziadek przyszłego dramaturga był członkiem izby sądowej miasta Rouen. Wykształcenie klasyczne i retoryczne uzyskał w kolegium jezuickim, gdzie zadebiutował łacińskimi wierszami. W późniejszym czasie członek Kongregacji Panów, składającej się z dawnych uczniów, przygotowującej do wstąpienia do Towarzystwa Najświętszego Sakramentu. W 1624 r. złożył przysięgę adwokacką, w latach 1628-1650 r., dzięki staraniom ojca, rzecznik interesów królewskich przy Urzędzie Wód i Lasów oraz przy Admiralicji. Pierwszy zawód miłosny względem Katarzyny Hue, córki roueńskiego urzędnika, przyczynił się do powstania cyklu wierszy, zniszczonego jednak pod koniec życia autora. W 1630 r. zadebiutował na scenie paryskiej komedią intrygi "Melite". Związany z trupą Le Noir-Mondory, zwaną później Théâtre du Marais. W latach 1635-1638 r. wprowadzony przez kardynała Richelieu do Towarzystwa Pięciu Autorów, mającego charakter komisji do spraw sceny. Autor licznych tragedii i komedii, okazyjnie nawiązujących do bieżącej sytuacji politycznej. Wlatach 1652-1659 zawiesił działalność dramaturgiczną, dokonując m.in. przekładu "Imitatio Christi" Tomasza a Kempis na wiersz francuski. Pod koniec życia rywalizował z Jeanem Baptiste'em Racinem. Teoretyk dramatu, uznany za ojca klasycystycznej tragedii, swoje poglądy wyraził w przedmowach do utworów i w trzech rozprawach. Powracał do założeń dramatu antycznego, utrwalając zasadę jedności czasu, miejsca i akcji oraz konstrukcji opartej na wzajemnych powiązaniach poszczególnych scen. Odwołując się do koncepcji Arystotelesa, wyeliminował kategorię fatum, kładąc nacisk na umysł i wolną wolę człowieka w wytyczaniu własnej drogi. Twórca tragedii psychologicznej we Francji. Jego głównym dziełem był "Cyd".

Michał Jerzy Czartoryski

Ur. w 1621 r., zm. w 1692 r. lub 1696 r. Syn Mikołaja, wojewody wołyńskiego, dziedzica na Klewaniu i Żukowie, oraz Izabeli z Koreckich. Studiował zagranicą. Od 1642 r. dworzanin królewski, od 1645 r. starosta krzemieniecki. W 1646 r. poślubił Niemkę Rozynę Małgorzatę von Ekkenberg, potem żonaty jeszcze dwukrotnie. Czynny uczestnik wojen kozackich, uczestnik bitew w 1649 r. pod Zborowem i w 1651 r. pod Beresteczkiem. W 1653 r. delegat do prowadzenia rokowań z Tatarami pod Żwańcem. Od 1653 r. kasztelan wołyński, a od 1658 r. wojewoda bracławski. W 1660 r. uczestnik bitwy pod Cudnowem i komisarz dla układu z Kozakami. Od 1661 r. wojewoda wołyński. W 1667 r. komisarz do spraw granicznych z Mołdawią z ramienia sejmu. W 1670 r. sygnatariusz elekcji Michała Korybuta Wiśniowieckiego, następnie arbiter w sporze Dymitra Wiśniowieckiego z Janem Sobieskim. W 1672 r. członek konfederacji gołąbskiej, na sejmie w 1673 r. deputat do boku króla. Na elekcji w 1674 r. początkowo stronnik księcia Karola Lotaryńskiego, ostatecznie podpisał elekcję Jana III Sobieskiego. W latach 1678-1679 r. wraz z Kazimierzem Sapiehą poseł do Moskwy w celu przedłużenia rozejmu. Po powrocie wojewoda wileński, a od 1680 r. wojewoda sandomierski. Czynny głos w polityce międzynarodowej Polski. W 1683 r. uczestnik wyprawy wiedeńskiej. Pozostawił po sobie korespondencję.

Stanisław Czerniecki

Zm. po 1697 r. Pochodził najprawdopodobniej z rodziny mieszczańskiej zamieszkującej miasteczko Strzyżów koło Krosna, należące do Wielopolskich. Od 1645/1646 r. na służbie u Aleksandra Michała Lubomirskiego, wojewody krakowskiego, jako jego kuchmistrz. W czasie "potopu" i bezpośrednio po nim uczestnik walk pod dowództwem Jana Zamoyskiego ze Szwedami, Rosjanami i Tatarami (m.in. w bitwach pod Łagowem i pod Warszawą), za co w 1676 r. został nobilitowany na sejmie koronacyjnym Jana Sobieskiego. Od 1670 r. sekretarz królewski i pokojowy, w latach 80. XVII w. zarządca zamku Rożnów, następnie podstoli żytomierski. W 1682 r. wydał "Compendium Ferculorum albo zebranie potraw", pierwszą polską książkę kucharską. Piewca dworu Lubomirskich w dwóch utworach okolicznościowych wydanych w 1697 r.

Katarzyna Czyżowa

Zm. po 1671 r. Córka Jerzego Littwora-Chreptowicza, syna Jerzego wojewody nowogrodzkiego, po ojcu starosty haińskiego od 1648 r. oraz Krystyny Radzimińskiej-Frąckiewiczówny Chreptowiczowej. Żona Kazimierza Mintowta-Czyża h. Godziemba, chorążego wileńskiego w 1663 r., podkomorzego wileńskiego w latach 1669-1685, ciwuna wileńskiego w 1685 r. W testamencie z 24 III 1671 r. dokonała mi.in donacji na rzecz benedyktynek i kościoła św. Michała w Wilnie.

Jan Karol Dachnowski

Ur. ok. 1590 r. w Sokalu lub okolicy; zm. po 1654 r. Syn Floriana h. Ślepowron. Od 1608/1609 r. student Akademii Krakowskiej, w 1611 r. bakałarz nauk wyzwolonych; wykłady o kalendarzu gregoriańskim 1611-1612. W latach 1616-1620 w Wielkopolsce, w 1620 r. pisarz miejski w Chełmży na Pomorzu, 1625-1627 w Olkuszu, 1632-1639/1641 w Poznaniu. W latach 1643-1654 mieszkał w Chełmnie na Pomorzu. W latach 1616-1654 wydawca, a także autor dwóch herbarzy, dzieła o tematyce astronomicznej, utworów religijnych, poezji okolicznościowej i politycznej.

Jan Danejkowicz-Ostrowski

Zm. 6 lipca 1751 r. Pochodził z rodziny szlacheckiej. W latach 1745-1747 skarbnik piński, sekretarz Jana Fryderyka Sapiehy kanclerza litewskiego, a także wydawca dedykowanego Sapiehom dwutomowego zbioru mów, traktatów politycznych, dokumentacji królewskiej i sejmikowej, listów, wykazów osób i miejsc oraz innych pism różnych autorów zwłaszcza z XVII i XVIII w., pt. "Swada polska i łacińska". W 1750 r. sekretarz osobisty Augusta III.

Piotr (Rauchfuss) Dasypodius

Ur. prawdopodobnie w 1490 r. we Frauenfeldzie w Szwajcarii, zm. 1559 w Strasburgu. Zwolennik Zwinglego, po którego upadku opuścił Szwajcarię i wyjechał na naukę do Strasburga. Z wykształcenia lekarz. Autor słownika łacińsko-niemieckiego wydanego w 1531 r. Kolońscy jezuici usunęli z niego później rażące ich wyrazy i wydali go jako "Dasypodius Catholicus". W "Dictionarium latino-germanico-polonicum, germano-latinum et polono-latino-germanicum" wydanym w Gdańsku w 1643 r. dodano część polską w opracowaniu A. Hünefelda, która jest prawie w całości powtórzona za słownikiem Knapiusza.

Jan Dekan

Dokładne daty i koleje życia nieznane. Mieszczanin i radny w Lesznie Wielkopolskim w 1. połowie XVII w. Na prośbę kasztelana śremskiego Abrahama Ciświckiego przełożył z niemieckiego i wydał jego kosztem "Trattado della artilleria" Hiszpana Diego Uffana; wersja polska pt. "Archelia albo Artylleria" ukazała się u Daniela Vetterusa w 1643 r. w Lesznie.

Wojciech Dębołęcki, Dembołęcki (Dębołęcki) z Konojad

Ur. w 1585/1586 r. w woj. chełmińskim, zm. między IX 1645 r., a II 1647 r. Syn Jakuba Konojadzkiego z Dębowej Łąki h. Prawdzic i Barbary z Decjuszów. Posiadał wykształcenie retoryczne i znajomość łaciny. Od 1598 r. franciszkanin w klasztorze krakowskim, gdzie odbył studia w zakresie dialektyczno-scholastycznym. Debiutował w 1600 r. poezją okolicznościową, a w 1616 r. kompozycjami muzycznymi. W 1603 r. śluby zakonne, w 1611/1612 r. święcenia kapłańskie. W 1615 r. kaznodzieja w Kaliszu, a w 1617 r. gwardian w Chełmnie. W 1616 r. uczestnik kapituły generalnej we Lwowie jako mistrz kapeli franciszkanów. W 1617 r. wyjechał do Włoch w celu wydania dzieła muzycznego "Completorium". Po powrocie autor kazań o tematyce społecznej. W latach 1621-1622 walczył wraz z lisowczykami na Węgrzech i w Niemczech, będąc naczelnym kapelanem oddziałów i apologetą ich działalności. Przeżycia spisał w diariuszu wydanym w 1623 r. W 1625 r. prawdopodobnie uzyskał doktorat teologii w Rzymie. W tym samym roku, po powrocie do Polski, brał udział w sprawie rozdziału polskiej prowincji zakonnej na dwie: polską i litewsko-ruską, po czym został mianowany prowincjałem polskiej prowincji zakonnej. Od 1626 r. generalny komisarz Bractwa Żołnierki Chrześcijańskiej dla wykupywania jeńców chrześcijańskich i autor jego statutu. Od 1627 r. gwardian w Kamieńcu Podolskim. W efekcie krytyki jego stylu życia, w latach 1630-1632 przebywał znowu w Rzymie. Autor próby opracowania historii powszechnej od stworzenia świata po czasy współczesne pt. "Speculum universalis historiae", nigdy jednak nieukończonego. W 1631 r. otrzymał tytuł historyka i kronikarza zakonu oraz zgodę na pisanie jego historii. W 1633 r. powrót do kraju. W 1634 r. krytykowany za hulaszcze życie na dwóch kolejnych kapitułach generalnych we Lwowie oraz w Międzyrzeczu, a w 1636 r. pozbawiony głosu w zakonie. Pomimo to, jako kaznodzieja w konwencie lwowskim, w 1638 r. wywalczył włączenie klasztoru do prowincji ruskiej, a w 1643 r. miejsce dla siebie w definitorium. W latach 1642-1644 zajmował się kolejnym dziełem historycznym oraz zagadnieniami heraldycznymi. W całej twórczości przeciwnik herezji. Zmarł miedzy 1645 a 1647 r.

Adam Dłużyk (Dłużek) Kamieński

Ur. ok. 1635 r. na Białorusi, zm. ok. 1676 r. Służył w wojsku litewskim pod dowództwem hetmana wielkiego litewskiego Pawła Jana Sapiehy. Uczestnik wojen polsko-rosyjskich w latach 1654-1667. Jeniec polski z oddziałów Czarnieckiego, wzięty do niewoli rosyjskiej w bitwie nad rzeką Basią 18 X 1660 r., więziony w Mohylewie, a następnie wywieziony do Jakucka, gdzie dotarł w 1662 r. Wcielony przymusowo do wojska, służył w podboju Syberii, dostał przy tym hramotę carską na setnika. W latach 1664-1668 nadzorca jakuckiego więzienia. Uwolniony niespodziewanie w czasie pobytu nad rzeką Amur, powrócił do Moskwy, skąd na mocy rozejmu andruszowskiego zabrało go do kraju w 1671 r. polskie poselstwo Jana Krzysztofa Gnińskiego. W 1672 r. autor diariusza, stanowiącego najstarszy opis Syberii w języku polskim.

Maciej Dobracki (Gutthäter)

Ur. ok. 1626 r. w Byczynie, zm. 20 VI 1681 r. w Brodnicy. Pochodził z luterańskiej rodziny Gutthäterów, mieszkającej we Wrocławiu i Krakowie, która po nobilitacji przyjęła nazwisko Dobrackich. Ok 1655 r. podpisek ziemski w Wieluniu i grodzki w Ostrzeszowie. Po stracie majątku w wojnach szwedzkich, od 1656 r. nauczyciel języka polskiego i adwokat we Wrocławiu. W 1665 r. podróż do Gdańska. W latach 1666-1670 kierownik Miejskiej Szkoły Polskiej we Wrocławiu. W 1670 r. przeniósł się do Torunia, a stamtąd w 1671 r. do Brodnicy, gdzie objął stanowisko pisarza sądowego. 21 III 1673 r. otrzymał od króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego indygenat i tytuł sekretarza królewskiego. Autor dwóch podręczników do gramatyki polskiej i poradników językowych w języku niemieckim i polskim, utworów religijnych i okolicznościowych, a także przekładów.

Krzysztof Dorohostajski

Ur. 2 III 1562 r., zm. 3 VIII 1615 r. we Wrocławiu. Syn Mikołaja wojewody połockiego oraz Anny Wojnianki. Kalwin, odbył studia w gimnazjum Sturma w Strasburgu, a od 1575 r. we Fryburgu. Uczestnik walk w Niderlandach po stronie cesarza. Podróżował do Włoch, a następnie Mantui, Ferrary, Bolonii i Neapolu, gdzie zapoznał się z włoską szkołą jazdy i z piśmiennictwem dotyczącym koni. Następnie gościł na dworze cesarza niemieckiego, od którego za zasługi wojenne otrzymał tytuł barona Cesarstwa. Uczestnik wojen polsko-rosyjskich Batorego, w trakcie których nawiązał kontakty z kalwińskimi Radziwiłłami. W 1587 r. uczestnik rokowań moskiewsko-litewskich. Od 1588 r. starosta wołkowyski oraz stolnik litewski. W 1589 r. i 1590 r. jako poseł na sejm zabierał głos w sprawach międzynarodowych. W 1590 r. krajczy litewski. W 1592 r. uczestnik zaślubin królewskich i poseł na sejm inkwizycyjny. Od 1592 r. podczaszy, w 1594 r. deputat na trybunał koronny w Lublinie. Od 1597 r. marszałek wielki litewski pomimo sprzeciwów Stolicy Apostolskiej i katolików. Po śmierci ojca objął starostwa szereszewskie, wieluńskie, mścibowskie, nowomłyńskie, dynemundzkie, dzierżawę jałowską i kuryłowską. W 1600 r. arbiter w sporze Chodkiewiczów z Radziwiłłami. Brał udział w wojnie inflanckiej 1600-1602 r. w wymiarze logistycznym, a od 1601 r. czynnie w walkach zbrojnych, m.in. w bitwie pod Kokenhauzen i w obronie twierdzy Dyjament. Po wojnie autor podręcznika hodowli koni pt. "Hippica". Od 1605 r. ponownie zaangażowany w bieżąca politykę kraju, poseł na kolejne sejmy, obrońca konfederacji warszawskiej, przywódca Kościoła kalwińskiego, utrzymywał zbór i drukarnie w Oszmianie Murowanej. Podróżował w 1605 r. do Pragi, w 1608 r. do Padwy, a na przełomie lat 1612/1613 do Werony. W latach 1609-1611 uczestnik wyprawy smoleńskiej.

Herman Drobiszewski

Dokładne daty życia nieznane. W r. 1645 był księdzem bazylianinem, w 1695 r. wikary i kaznodzieja żyrowicki. Oprócz "Opowieści z dziejów Polskich" oraz wierszowanej historii porwania w 1685 r. przez Adama Kalinowskiego córki Mikołaja Strusa pt. "Opisanie Kalinowskich" pozostawił także kazania wydane w Wilnie.

Jan Florian Drobysz-Tuszyński

Ur. 21 VI 1640 r. w Zabołociu w powiacie żytomierskim, zm. 3 IV 1707 r. w Zamościu. Od 11 roku życia w wojsku, najpierw przy starszym bracie, w latach 1656-1677 r. towarzysz różnych chorągwi. Walczył ze Szwedami, z Turkami, z Rosjanami, na Węgrzech i Ukrainie oraz w konfliktach wewnętrznych. Od 1677 r. gubernator Ordynacji Zamoyskiej z ramienia Marcina Zamoyskiego, kasztelana lwowskiego. Stolnik żytomierski. Autor pamiętnika obejmującego lata 1656-1706.

Elżbieta Drużbacka

Ur. ok. 1695 (1698?) r., zm. 14 III 1765 r. w Tarnowie. Pochodziła ze szlacheckiej rodziny Kowalskich prawdopodobnie z Wielkopolski, choć badacze wskazują na Pomorze i Ruś Czerwoną. Przebywała na dworach magnackich m.in. kasztelanowej krakowskiej Sieniawskiej z d. Lubomirskiej, gdzie zdobyła wykształcenie i znajomość języka francuskiego. Najpóźniej ok. 1725 r. wyszła za mąż za Kazimierza Drużbackiego herbu Lew, skarbnika ziemi żydaczowskiej w woj. ruskim, z którym zamieszkała w Rzemieniu nad Wisłoką. Po śmierci męża (ok. 1740 r.) gościła na dworach magnackich na Rusi, m.in. Czartoryskich, Sieniawskich, Krasickich, Lubomirskich, Branickich. W końcu swojego życia osiadła przy klasztorze bernardynek w Tarnowie. Autorka listów, a także wierszy i fraszek o charakterze społecznym, obyczajowym, dydaktycznym, religijnym i historycznym, choć odznaczających się dozą naiwności.

Kasper Drużbicki

Ur. 6 I 1590 r. w Drużbicach, zm. 2 IV 1662 r. w Poznaniu. Student w kolegium jezuickim w Poznaniu, od 1609 r. nowicjusz w Krakowie, w 1611/1612 r. słuchacz wykładów z retoryki w Lublinie, a w latach 1612-1615 filozofii w Kaliszu. W latach 1615-1620 nauczyciel poetyki i retoryki w Lublinie oraz retoryki we Lwowie. W latach 1618-1622 student teologii w Poznaniu. W 1622/1623 r. odbył trzecią próbę w Jarosławiu, gdzie miał otrzymać dar mistycznej modlitwy. Czterdzieści kolejnych lat spędził na wytężonej pracy pisarskiej, apostolskiej, kaznodziejskiej i administracyjnej. W latach 1623-1625 wykładowca logiki w Lublinie, w 1625/1626 r. prefekt studiów w kolegium w Kaliszu, od 1626 r. mistrz nowicjatu u św. Macieja w Krakowie i rektor tamże, w 1629 r. rektor kolegium św. Piotra w Krakowie, w latach 1629-1633 i 1650-1653 prowincjał, a w 1661 r. jego zastępca. W latach 1633-1634 zarządca kolegium kaliskiego, 1638-1641 ostrogskiego, 1641-1644 domu nowicjatu w Krakowie, a 1644-1647 i 1657-1662 kolegium poznańskiego. w latach 1636-1637 instruktor trzeciej próby w Jarosławiu, a także kaznodzieja w Lublinie i Poznaniu. W 1650 r. odrzucił przyjęcie funkcji kaznodziei królewskiego. Autor m.in. wielotomowego zbioru kazań i przemów, a także w 1630 r. ordynacji dla prokuratorów i administratorów jezuickich folwarków, która obowiązywała do 1773 r. Przyjaźnił się z Anną z Kostków Ostrogską, fundatorką kolegiów w Jarosławiu i Ostrogu. Prowadził dysputę z arianinem Krzysztofem Lubienieckim w 1627 r., zabierał głos w sporze jezuitów z Akademią Krakowską, będąc w 1632 r. przedstawicielem zakonu w trybunale rozjemczym Władysława IV. W ramach pełnionych funkcji administracyjnych budował i odbudowywał kościoły i kolegia jezuickie, a także zakładał folwarki. Kaznodzieja trybunału lubelskiego. Dwukrotnie podróżował do Rzymu jako prokurator.

Stanisław Józef Duńczewski

Ur. w 8 V 1701 r. w Kętach w powiecie Biała na Podgórzu, zm. w 27 IX 1767 r. w Zamościu. Syn Jana h. Krzywda, superintendenta komór celnych, i Zofii Sowińskiej, brat Michała Józefa profesora wydziału sztuk wyzwolonych, a następnie teologii w Akademii Zamoyskiej. Student filozofii w Akademii Krakowskiej, doktor filozofii od 1723 r., w latach 1724-1767 r. wykładowca matematyki i astronomii w Akademii Zamoyskiej. Od 1741 r. profesor prawa, od 1745 r. doktor prawa, a od 1746 r. dziekan wydziału prawa w Akademii Zamoyskiej. W 1760 r. obowiązki wykładowcy powierzył synowi Janowi Bartłomiejowi. W latach 30. i 40. XVII w. zarządzał miejscową drukarnią, w latach 1737-1741 oskarżony w procesie o nadużycia. Autor poezji okolicznościowej i traktatów astronomicznych. W latach 1725-1767 twórca kalendarzy, drukowanych w Zamościu i Lwowie, kontynuowanych do 1776 r. przez jego syna Jana Bartłomieja, kanonika zamojskiego. Wydawca herbarza, stanowiącego uzupełnienie do prac Niesieckiego i Okolskiego. W 1761 r. toczył spór w zakresie astronomii ze Stefanem Łuskiną.

Jan Ignacy Działyński

Zm. w 1724 r., syn Jana kasztelana elbląskiego i Bąkowskiej, córki Jana Ignacego Bąkowskiego wojewody pomorskiego. Przed 1692/1693 r. do 1703 r. starosta tolkmicki. W 1699 r. poseł na sejm z województwa pomorskiego. Od 1703 r. wojewoda pomorski i starosta skarszewski, choć przysięgę senatorską złożył dopiero w 1708 r. na generale pruskim. W 1703 r. z ramienia sejmu komisarz do sprawy rewizji skarbu koronnego, a w 1724 r. w komisji rewindykacyjnej do nadzoru wykonania wyroku w tzw. sprawie toruńskiej. Przetłumaczył pracę Jeana de Prechaca "Kawaler polski".

Tomasz Działyński

Zm. 25 VI 1714 r. Syn Adama, starosty bratiańskiego i rotmistrza koronnego. Studia początkowe w Braniewie. Wielokrotny poseł na sejm z ziemi dobrzyńskiej i Pomorza, aktywny polityk. W 1690 r. marszałek sejmowy na sejmie warszawskim oraz komisarz do spraw pretensji elektora brandenburskiego do Elbląga. Od 1691 r. krajczy koronny; od 1688 r. starosta bratiański, od 1690 r. łąkorski, w latach 1697-1700 starosta malborski, a 1695-1708 ekonom malborski. W 1692 r. deputat malborski i marszałek Trybunału Koronnym. Od 1694 r. podskarbi pruski. Aktywny działacz polityczny w okresie bezkrólewia 1696/1697 r. i na sejmie elekcyjnym w 1697 r. jako zwolennik kandydata francuskiego na tron polski, księcia Conti. W 1696 r. powołany samowolnie przez stany pruskie na województwo chełmińskie. Po elekcji stronnik Augusta II, od którego w 1702 r. otrzymał województwo chełmińskie i starostwo kowalewskie, a w 1703 r. starostwo tolkmickie. Od 1703 r. zgodnie z zamiarami króla zwolennik układu z carem, w 1704 r. posłował do Narwy przez Nowogród, gdzie podpisał niekorzystny dla Polski traktat narewski. Negocjator w sprawie sytuacji katolików w Rosji i unii Kościołów katolickiego i prawosławnego. Po powrocie utracił popularność. W 1712 r. ponownie marszałek Trybunału Koronnego. Autor zbiorku poezji oraz "Wilkierza na starostwo łękorskie".

Jan Dzwonowski

Dane o jego życiu są niepewne, pochodzą z analizy jego twórczości. Pochodził najprawdopodobniej z Dzwonowa na Podgórzu i był być może kantorem-organistą w kościele w Brzostku po 1602 r. a przed 1608 r. Autor zbiorów poezji sowizdrzalskiej, wydawanych w latach 1596/1607-1622. Niesłusznie utożsamiany z Janem Jurkowskim.

Jan Ernesti

Ur. 23 VII 1632 r. w Kisielicach, w Prusach Książęcych, zm. 10 XII 1709 r. we Wrocławiu. Pochodził zapewne z niemieckiej rodziny mieszczańskiej. Kształcił się w gimnazjach od 1645 r. w Elblągu, a od 1653 r. w Toruniu, gdzie mógł się uczyć języka polskiego. Od 1657 r. student teologii na Uniwersytecie w Wittemberdze. W latach 1662-1670 nauczyciel ewangelicki w Bojanowie, a 1670-1709 moderator (rektor), nauczyciel i kaznodzieja w Miejskiej Szkoły Polskiej we Wrocławiu. Autor wydawanych od 1674 r. cenionych podręczników, słowników i rozmówek do nauki języka polskiego, tłumacz modlitewników. Zaangażowany w inicjatywy na rzecz asymilacji żywiołu polskiego i krzewienia mowy polskiej wśród Niemców.

Andrzej Maksymilian Fredro

Ur. ok. 1620 r., zm. w 1679 r. w Przemyślu. Syn Jerzego, stolnika przemyskiego. Student w Akademii Krakowskiej. Dworzanin pokojowy Władysława IV. Od 1654 r. kasztelan lwowski, od 1676 r. wojewoda podolski, w 1678 r. deputat do rady przybocznej króla. Od 1646 r. poseł na kolejne sejmiki i sejmy, wielokrotny ich marszałek, uczestnik konwokacji i elekcji trzech kolejnych władców Polski: Jana Kazimierza, Michała Korybuta Wiśniowieckiego i Jana III Sobieskiego. Wielokrotny deputat do komisji sejmowych, m.in. 1647 r. do spraw granicznych między Polską a Węgrami, 1648 r. do rewizji skarbu koronnego, 1669 r. do ułożenia eksorbitancji, 1670 r. do ułożenia instrukcji dla polskich posłów do Moskwy. Aktywny polityk, zabierał głos w sprawach polityki wewnętrznej i zewnętrznej Rzeczypospolitej. W 1648 r. sygnatariusz konfederacji warszawskiej "salvis iuribus Ecclesiae Romanae", wypowiadał się na temat obronności państwa i polityki pieniężnej. W trakcie powstania Chmielnickiego wystawił własną chorągiew, od osobistego udziału w wyprawie beresteckiej uchroniło go jednak poselstwo od króla polskiego do Jerzego II Rakoczego, księcia Siedmiogrodu. W 1652 r. marszałek sejmu, na którym opowiadał sie za ustrojem republikańskim. Paradoksalnie pozwolił na jego zerwanie przez Sicińskiego za pomocą "liberum veto". W czasie wojny ze Szwedami pozostał wierny Janowi Kazimierzowi, w 1655 r., 1656r., a także w 1672. wódz pospolitego ruszenia szlachty ruskiej, zajmował się organizacją wojska, w 1658 r. i 1671 r. fortyfikował Przemyśl, a po elekcji Michała Korybuta Wiśniowieckiego zajął się organizacja poczty wojewódzkiej. W latach 1660-1661 opowiedział się za zasadnością liberum veto i przeciw elekcji vivente rege. Utrzymywał kontakty z Lubomirskim, choć w trakcie jego zatargu z dworem i rokoszu w 1665 r. trzymał się na uboczu. Zabierał głos w trakcie kolejnych bezkrólewi. W 1672 r. uczestniczył w obradach konfederacji gołąbskiej. Posiadał dobra w ziemi lwowskiej, gdzie przebywał w latach 60-70. XVII w. Działalność pisarską rozpoczął w 1652 r. Tworzył w języku polskim i łacińskim. Autor prac o tematyce historycznej, listów, zbiorów przysłów i mów, podręcznika wojskowego dla piechoty, dzieł moralnych i dydaktycznych, a także politycznych i gospodarczych, odwołujących się do bieżącej polityki Rzeczypospolitej.

Joannicjusz Galatowski

Ur. na Wołyniu, zm. 2 I 1688 r. w Czernihowie. W Kolegium Kijowskim uczeń Łazarza Baranowicza "od infimy do retoryki", a następnie jako zakonnik pod jego opieką w klasztorze Kupiatyckim. Dzięki poparciu mistrza rektor Akademii Duchownej w Kijowie w latach 1658/1659-1665. Po jej zburzeniu przez wojska Doroszenki w 1665 r. tułał się po Podolu, Wołyniu i Litwie, a przez jakiś czas przebywał we Lwowie. W 1668 r. ihumen klasztoru Brackiego w Kijowie, a dzięki ponownemu poparciu Baranowicza archimandryta czernihowskiego klasztoru Jeleckiego w latach 1669-1688. W 1663 r. prowadził dysputę z kaznodzieją królewskim Adrianem Pikarskim w Białej Cerkwi na południe od Kijowa. Autor zbiorów kazań oraz pism polemicznych i teologicznych w języku polskim, ruskim i po łacinie. W swojej twórczości bronił religii prawosławnej. Brał udział w dysputach z teologiami katolickimi i pisał teksty, sprzeciwiając się prymatowi papieża oraz odrzucając unię i ortodoksyjność Filioque, a także zwalczając innowierców: żydów, muzułmanów, arian, ewangelików oraz filozofów starożytnych.

Jan Gawiński

Ur. 1622/1626 r., zm. ok. 1684. Pisał się z „Wielomowic” (najprawdopodobniej Wilamowice w dawnym Ksiestwie Oświęcimskim lub na Podlasiu). W 1642 r. uczeń retoryki w kolonii Akademii Krakowskiej w Białej Podlaskiej. Być może uzupełniał naukę w Kolegium Nowodworskich w Krakowie. W latach następnych został sekretarzem królewicza Karola Ferdynanda Wazy, biskupa wrocławskiego i płockiego. Zapewne uczestnik walk z Kozakami w 1648 r. Przed 1650 r. osiadł w Krakowie, od 1657 r. przebywał w nim stale. Od 1650 r. alumn grodu krakowskiego. Ok. 1654 r. nobilitowany, w 1654 r. i 1658 r. zastępca podwojewodziego krakowskiego Piotra Opockiego, a od 1658 r. jego subdelegat. W latach 1658-1667 r. subkolektor podwojewodziego krakowskiego F. Grabkowskiego i pisarz skarbu koronnego, od 1665 r. rzecznik mieszczan wobec króla w sprawie zniesienia podatku na wojsko. W 1671 r. superintendent warzelni wielickiej i bocheńskiej. Autor poezji okolicznościowej, wierszy liryczno-opisowych związanych z wsią i sielanek. Przyjaciel Wespazjana Kochowskiego.

Adam Gdacjusz (Gdak)

Ur. w 1615 w Kluczborku, zm. w 18 IX 1688 r. w Kluczborku. Pochodził z luterańskiej rodziny mieszczańskiej o nazwisku Gdak. Uczeń szkół w Kluczborku, Brzegu i Wrocławiu, a od 1633 r. gimnazjum w Toruniu. Informacja, jakoby był w 1634 r. kantor i nauczyciel w Podhradie na Spiszu, ze względu na jego pobyt w Prusach wydaje się wątpliwa. Przez pewien czas przebywał w Królewcu, gdzie nawiązał osobiste kontakty z gminą socynańską, lecz bez przyjęcia jej nauki. W 1637 r. nauczyciel w gimnazjum w Elblągu. W latach 1638-41 przebywał na Węgrzech jako rektor szkoły w Bardiowie, skąd wrócił do Kluczborka, gdzie w latach 1641-1642 był kaznodzieją, popieranym przez pastora Samuela Regiusa. W 1642/1643 r. kantor w Toruniu, potem w Wilnie, a od 1643 r. konrektor szkoły luterańskiej tamże. Uczył się sztuki kaznodziejskiej o zabarwieniu ludowym od Andrzeja Schoenflissiusa. W efekcie konfliktu z seniorem zboru wileńskiego Crusiusem, opuścił Wilno i od 1644 r. przebywał na stałe w Kluczborku jako diakon, a od 1646 r. jako senior tamtejszego zboru luterańskiego. Autor poezji okolicznościowej, zbiorów kazań, pracy na temat dziejów wymowy różnowierczej w XVII w. Duszpasterz, renowator spalonego w 1654 r. zboru kluczborskiego, od 1660 r. opiekun tamtejszej gminy socyniańskiej. Pisał i wydawał w języku łacińskim i polskim w latach 1637-1650 oraz 1674-1688 drobne pisma z zakresu dydaktyki religijnej i moralności potocznej.

Christian Fürchtegott Gellert

Ur. 4 VII 1715 r. w Hainichen w Saksonii, zm. 13 XII 1769 r. w Lipsku. Pochodził z rodziny luterańskiego pastora. Po ukończeniu szkoły Sankt Afra w Miśni, student teologii i filozofii na Uniwersytecie Lipskim. W czasie studiów korepetytor i tłumacz z języka angielskiego i francuskiego, członek zespołu pracującego nad niemieckim tłumaczeniem Encyklopedii Bayle’a, a także członek redakcji czasopisma „Bremer Beiträge”. Studia ukończył rozprawą o teorii i historii bajki. Od 1745 r. wykładowca etyki, poetyki i retoryki, a od 1751 r. profesor. Autor bajek, dramatów o tematyce mieszczańskiej, powieści, pieśni religijnych.

Jan Golliusz (Golius, Golec, Goły)

Ur. 1634 r. w Bełzie, zm. 13 I 1694 r. w Wilnie. Pochodził z kalwińskiej rodziny mieszczańskiej. Od 1648-1650 r. student w Akademii Zamoyskiej, a w latach 1650-1652 w Lipsku. Od 1952 r. bakałarz w Zamościu, nauczyciel dzieci rodzin kalwińskich. W 1653 r. krótki pobyt we Lwowie. Po wojnach szwedzkich opuścił Zamość i przeniósł się do Kiejdan, gdzie przebywał w latach 1660-1665. Od 1681 r. związany ze zborem kalwińskim w Wilnie, w 1682 r. jego senior, a w 1692 r. szafarz generalny. Opiekun młodzieży kalwińskiej studiującej za granicą (m.in. w Anglii, Holandii), częsty uczestnik synodów prowincjonalnych w latach 1666-1693. Od 1677 r. sekretarz królewski. Przyjaciel Stanisława Niezabitowskiego, podczaszego kaliskiego, generalnego zarządcy dóbr ks. Ludwiki Radziwiłłówny i protektora polskich kalwinów w księstwie słuckim. W latach 1650-1659 autor sylwy, zawierającej m.in. spisany w 1654 r. pamiętnik z pobytu w Lipsku i Zamościu z okresu 1650-1653, listy od dostojników, utwory poetów starożytnych i księgi Talmudu oraz własną poezję okolicznościową i mowy.

Jan Aleksander Gorczyn

Ur. ok. 1618 r. w Krakowie, zm. po 1695 r. Syn Piotra, noszącego pierwotnie nazwisko Ulanowski, mieszczanina z Poznania, poety wykształconego w Akademii Krakowskiej, oraz Urszuli z Gorczyna. Od 1634 r. student na wydziale sztuk Akademii Krakowskiej. Drukarz i wydawca modlitewnika, podręczników do muzyki i matematyki, poezji okolicznościowej, herbarza i opisu Niemiec. W latach 1653-1695 r. sztycharz-ilustrator. W 1661 r. redaktor techniczny, korektor i kierownik krakowskiej, a potem warszawskiej drukarni otwartej na potrzeby publikacji "Merkuryusza Polskiego", gazety powstającej w związku ze staraniami Jana Kazimierza o tron polski w drodze elekcji vivente rege, redagowanej przez sekretarza królewskiego Hieronima Pinocciego, a zarządzanej przez marszałka Łukasza Opalińskiego. Po zamknięciu gazety wrócił do Krakowa. W latach 1683-1684 sądzony i uwięziony za długi.

Wojciech Gostkowski

Daty życia nieznane. Pochodził z Gostkowa w ziemi liwskiej. Być może w 1600 r. student Akademii Krakowskiej. W 1612 r. pisarz skarbu koronnego. Autor dwóch traktatów ekonomicznych, poruszających z perspektywy merkantylistycznej problem przesilenia pieniężnego lat 1620-1622 oraz wskazujących sposoby likwidacji problemu nadużyć podatkowych.

Franciszek Gościecki

Ur. 1668 r. w Wielkopolsce, zm. w 1729 r. Od 1684 r. jezuita, nauczyciel poetyki i retoryki w szkołach jezuickich. W latach 1700-1729 w klasztorze w Samborze, przełożony w latach 1710-1712, 1714-1716, 1722-1728), przyjaciel fundatora Marcina Chomętowskiego i jego syna Stanisława, wojewody mazowieckiego. Kapelan tego ostatniego na zjeździe z carem Piotrem w Żółkwi w 1708 r., w misji do Turcji w latach 1712-1714, na pielgrzymce do Rzymu w latach 1718-1719, oraz w poselstwie do Petersburga w latach 1719-1720. Autor poematu opisującego wyprawę turecką, wydanego pośmiertnie w 1732 r.

Wojciech Józef Górecki

Zm. w 1684 r. Żonaty z Magdaleną Siekielowiczówną, pochodzącą z rodziny drukarskiej. W latach 1667-1684 prowadził własną działalność drukarską. Typograf królewski, oficjalnie w latach 1676-1678, tytuł ten łączył często z mianem drukarza Akademii. Działalność w latach 1667-1684. W 1674 r. wydał "Liryki" Wespazjana Kochowskiego, wywołując spór między Akademią Krakowską a jezuitami, sprzeciwiającymi się zbyt liberalnej cenzurze. Po śmierci Góreckiego drukarnia przeszła w ręce Zuzanny, jego córki z pierwszego małżeństwa, do 1695 r. znajdowała się pod zarządem A. Schedla.

Sebastian Grabowiecki

Ur. ok. 1540 r. w Mszczyczynie lub Gajewie pod Gostyniem, zm. w 1607 r. w Bledzewie. Studia zagraniczne, m.in. w 1558 r. we Frankfurcie n. Odrą, potem we Włoszech. Opanował humaniora oraz języki łaciński, niemiecki i włoski. Od 1565 r., dzięki protekcji stryja, Gabriela Grabowieckiego, starosty mławskiego, od 1565 r. ochmistrza królowej Katarzyny, dworzanin Zygmunta Augusta, dyplomata o orientacji prohabsburskiej. W 1576 r. prowadził korespondencję z cesarzem Maksymilianem II, a od 1585 r. do Ferdynandem rakuski, po odbyciu poselstwa na jego dwór. Choć przeciwnik elekcji Batorego, od 1581 r. sekretarz królewski. Przed 1571 r. żonaty z Krystyną Czermińską, dwórką Anny Jagiellonki, po jej śmierci w 1585 r. duchowny, w 1587 r. proboszcz w Lemsalu, od 1592 r. opat cysterski w Bledzewie. Autor traktatu polemicznego z ewangelikami oraz poezji religijnej, po części przełożonej z włoskiego.

Stanisław Grochowski

Ur. ok. 1542 r. w Wielkich Grochach, zm. 30 I 1612 r. lub 2 I 1615 r. w Krakowie. Pochodził ze szlacheckiej rodziny Wierzbowskich. Wychowanek Jana Dymitra Solikowskiego, sekretarza królewskiego, późniejszego arcybiskupa lwowskiego, prymasa Jakuba Uchańskiego. Od 1571 r. student i słuchacz wykładów Jakuba Wujka w kolegium jezuickim w Pułtusku, gdzie nawiązał również kontakty z Piotrem Skargą. Opowiadał się za kontrreformacją. Kanonik uniejowski, od 1577 r. kaliski, a następnie łowicki. Od 1584 r. sekretarz królewski, ok. 1595 r. proboszcz czerski. W 1600 r. zwolennik wyboru Bernarda Maciejowskiego, biskupa łuckiego na biskupstwo krakowskie i kujawskie, w którego otoczeniu znalazł się w latach 1600-1607. W 1600 r. posądzony o obrazę majestatu, utracił probostwo czerskie, ok. 1601 r. zrekompensowane kustodią kruszwicką z Małymi Pieckami. Wspierany przez Michała Działyńskiego, wojewodę włocławskiego. Dzięki publikacjom uzyskał altarię w kaplicy kolegium prawniczego w Krakowie. Członek bractwa Wniebowzięcia Najświętszej Panny Marii. Autor poezji okolicznościowej i religijnej, pism polemicznych i rymowanej publicystyki. Prowadził korespondencję z Szymonem Szymownowicem. Pisał czystą polszczyzną.

Jan Grodwagner

Żył w 1. poł. XVII w. Pochodził z Prus. Pisarz merkantylistyczny, autor traktatu ekonomicznego na temat polityki monetarnej i handlowej, wydanego czterokrotnie w latach 1631-1632.

Adam Grodziecki

Ur. ok. 1590 r. w Grodźcu w Wielkopolsce, zm. w 1647 r. w Wyszynie. Syn Andrzeja, chorążyca kaliskiego, i Małgorzaty Witosławskiej. Z kalwinizmu przeszedł na katolicyzm. Wielokrotnie od 1614 r. poseł sejmikowy, od 1615 r. poseł na sejm, a od 1619 r. marszałek sejmowy i sejmikowy, a od 1637 r. marszałek trybunału koronnego, a w 1645 r. deputowany do niego. W 1616 r. dworzanin królewski. W 1626 r. deputowany do trybunału skarbowego w Radomiu oraz marszałek sejmikowy. Od 1627 r. kasztelan nakielski, od 1632 r. kasztelan międzyrzecki. Starosta stawiszyński. Mimo godności senatorskiej kilkakrotnie przyjmował mandat poselski. W 1628 r. i 1643 r. rezydent przy królu. W 1632 r. sygnatariusz elekcji Władysława IV i potwierdzenia praw na sejmie koronacyjnym, a także komisarz senacki dla oszacowania towarów. W 1635 r. nominowany do królewskiej rady wojennej, w 1643 r. i 1644 r. brał udział w radach senatorów. W 1638 r. i 1641 r. komisarz sejmowy do wyznaczania granic Wielkopolski z sąsiadami. Na sejmach w latach 1632-1639 brał udział w wotach senatorskich. W 1645 r. uczestnik pogrzebu królowej Cecylii Renaty w Krakowie. Zabierał głos w bieżących sprawach Rzeczypospolitej: podatkowych, obronności, przeciw alienacji dóbr ziemskich do stanu duchownego, przeciw uznawaniu obcych tytułów, w kwestii małżeństwa Władysława IV w kontekście sprawy dysydenckiej, przeciw ustanowieniu orderu Niepokalanego Poczęcia Marii Panny, w sprawach społecznych, w kwestiach polityki zagranicznej. Zaangażowany jako syndyk bernardynów w sprawę sporu franciszkanów poznańskich z innymi konwentami, sprzeciwiającymi się budowie nowego klasztoru i kościoła w Poznaniu. Przeciwnik dysydentów i jezuitów. W przypadku wielu z tych kwestii autor mów i utworów o charakterze polemicznym, a także poezji okolicznościowej. Związany z intelektualnym środowiskiem Leszna.

Paweł Guldeniusz

Ur. ok. 1558 r. w Królewcu, zm. ok. 1658 r. w Toruniu. Obywatel toruński i aptekarz. Działał na dworze Władysława IV. W 1641 r. wydał polsko-niemiecko-łaciński słownik, zawierający m.in. opisy chorób i leków.

Aleksander Gwagnin

Ur. w 1534 r. w Weronie, zm. w 1614 r. w Krakowie. Syn Ambrożego Guagniniego dei Rizzioni oraz Bartolomei. Pochodził z włoskiej zubożałej rodziny szlacheckiej. Przybył do Polski najpóźniej w 1558 r., wraz z ojcem polecony w 1561 r. przez Mikołaja Sieniawskiego, wojewodę ruskiego i hetmana wielkiego koronnego, jako biegły w sztuce fortyfikacyjnej i oblężniczej i wysłany na front pierwszej wojny północnej. Od 1563/1564 r. pod komendą Ambrożego, będącego rotmistrzem w wojsku krakowskim, uczestniczył w kampaniach: inflanckiej, wołoskiej i moskiewskiej, a następnie jako rotmistrz piechoty biegły w inżynierii wojskowej stanął na czele twierdzy w Witebsku, biorąc udział w walkach w latach 1564-1569. W 1569 r. na sejmie lubelskim został pasowany na rycerza, w 1571 r. otrzymał indygenat i pochwałę za obronę Witebska, a przedtem szlachectwo od cesarza. w latach 1574-1576 starostwo filipowskie. W 1576 r. pozaciągał długi, utracił tenutę i wrócił do służby wojskowej, biorąc udział w wyprawie na Gdańsk. 1578 r. podróż do Rzymu, uzyskanie tytułu hrabiego pałacu laterańskiego. W 1581 r. uczestnik oblężenia Pskowa pod Batorym, w 1581 r. podróż do Szwecji. Brak danych na jego temat w latach 1584-1611. Od 1578 r. starania o spadek w Wenecji, wielokrotnie poparte wstawiennictwem królewskim. W 1578 r. wydał popularne dzieło pt. "Sarmatiae Europeae descriptio", z biegiem lat uzupełniane, przekładane i przedrukowywane w Polsce i zagranicą. W latach 1580-1582 w sporze o autorstwo z Maciejem Strykowskim, w efekcie którego uznano go za plagiatora. W latach 1611-1612 w sporach z wydawcami ze względu na problemy finansowe.

Jakub Kazimierz Haur

Ur. w 1632 r., zm. 1709 r. Syn Jakuba, ławnika warszawskiego, oraz Anny Marii z Petardów, pochodzącej z Grazu w Austrii, dwórki królowej Konstancji. Rodzina spokrewniona była ze znanymi rodzinami mieszczańskimi Dzianottich, Gibbonich i Kralów. W latach 50. XVII w. studia w Akademii Krakowskiej. Następnie służba u lwowskiej rodzinie Morikonich i Dzianottich. Być może w latach 60. XVII w. odbył podróże do Włoch i Niemiec. Pod koniec panowania Jana Kazimierza rodzina uzyskała tytuł szlachecki. Od 1670 r. pisarz i superintendent w dobrach Stanisława Skarszowskiego, a także z jego ramienia zarządca składów soli w miastach pomorskich i inflanckich, za zaniedbania sądzony w Trybunale Lubelskim. Następnie zarząd dóbr Andrzeja Morstina. Po wyjeździe Morstina w wyniku afery politycznej osiadł w Krakowie, komisarz do rachunków skarbowych i sekretarz królewski. Poza tym zajmował się transakcjami finansowymi i handlem nieruchomościami, dzierżawił wieś Chorowice, procesował się z księgarzami krakowskimi. W 1675 r. wydał traktat agronomiczny, na który w kolejnym roku uzyskał przywilej Jana III Sobieskiego zabezpieczający prawa autorskie. W 1693 r. wydał encyklopedię z zakresu gospodarki wiejskiej, pozostawił również wierszowaną encyklopedię o tematyce handlowej.

Stanisław Kazimierz Hercius albo Herka

Ur. ok. 1615 r, zm. po 1660 r. Doktor medycyny i filozofii, profesor medycyny i teologii w Akademii Krakowskiej. W 1660 r. wydał "Bankiet narodowi ludzkiemu ... zgotowany".

Stefan Humiecki

Ur. przed 1692 r., zm. 1736 r. Syn Wojciecha, chorążego podolskiego, oraz Izabeli z Kątskich. Od 1692 r. stolnik podolski. W latach 1696-1698 zaangażowany w walkę o tron polski. W 1696 r. marszałek sądów kapturowych, poseł na sejm konwokacyjny. W 1697 r. zwolennik księcia Conti'ego, po podwójnej elekcji organizator i marszałek rokoszu. Od 1698 r. zwolennik Augusta II. Od 1698 r. pułkownik artylerii konnej. W 1699 r. z ramienia senatu członek komisji do odebrania Kamieńca z rąk tureckich, a w 1701 r. do pogodzenia Litwy, w 1702 r. sygnatariusz aktu powtórnego rozgraniczenia z Turcją. Od 1702 r. podstoli wielki koronny i starosta rzeczycki, od 1704 r. starosta rawski, od 1706 r. wojewoda podolski. W 1706 r. po abdykacji Augusta II członek konfederacji sandomierskiej, następnie przez krótki czas zwolennik Stanisława Leszczyńskiego. W 1710 r. członek walnej rady warszawskiej, komisarz na trybunał skarbowy, członek komisji hibernowej, gdańskiej i kamienieckiej. Od 1712 r. starosta bełski. Aktywnie zaangażowany w działania dyplomatyczne w trakcie III wojny północnej. W 1717 r. współtwórca konstytucji na Sejmie Niemym. W 1718 r. usunął się z aktywnej polityki, poświęcił się sprawom wojewódzkim, posłował jednak na sejmy. Od 1718 r. starosta libuski. W 1726 r. członek komisji rokowań z Rosją, Austrią i Szwecją. W 1726 r. krótko generał artylerii koronnej. W 1730 r. członek komisji do rozgraniczenia dóbr króla i córki Sieniawskiego. W tym samym roku 1730 r. kawaler Orderu Orła Białego. Od 1731 r. starosta winnicki. W 1732 r. udział w rokowaniach z Tatarami i Rosją. W czasie bezkrólewia zwolennik Leszczyńskiego. Na sejmie konwokacyjnym w radzie prymasowej. Po podwójnej elekcji: Stanisława Leszczyńskiego i Augusta III wrócił do Lwowa. W 1735 r. opowiedział się po stronie Sasa. Autor mów i relacji z poselstw.

Jan August Hylzen

Ur. 1702 r., zm. 14 II 1767 r. w Warszawie. Pochodził z inflanckiej rodziny szlacheckiej, spolonizowanej na przełomie XVII i XVIII w. Syn Jerzego Konstantego Hylzena, starosty marienauskiego oraz Anny Schimmelpfenig. Posiadał dosyć gruntowne studia. Od 1721 r. starosta marienhauski. Aktywny na sejmikach inflanckich w Dyneburgu, zwolennik Jana Platera wojewody inflanckiego. W trakcie bezkrolewia 1733 r. zwolennik Sasów i przedstawiciel interesu Inflant. W 1735 r. i 1736 r. poseł na sejmy pacyfikacyjne, w 1738 r. regent kancelarii wielkiej litewskiej, poseł inflancki na sejm. Utrzymywał kontakty i relacje finansowe z Sapiehami. Od 1739 r. starosta brasławski, w 1740 r. marszałek sejmiku brasławskiego, od 1744 r. kasztelan inflancki, 1749-1750 marszałek trybunału litewskiego. Przyjaciel Załuskich, w 1751 r. powołany do Collegium Societatis Litteraria. Utrzymywał przyjazne stosunki z dworem królewskim. W trakcie sejmików w 1752 r. zwolennik Stanisława Augusta Poniatowskiego. W 1754 r. kawaler Orderu Orła Białego. Od 1754 r. wojewoda miński, od 1756 r. starosta parchowski. Po zerwaniu "familii" z dworem, przeciwnik Czartoryskich. Od 1762 r. starosta kazuński. Neutralność w trakcie bezkrólewia 1763-1764, a następnie zwolennik Stanisława Augusta. Właściciel rozległego majątku ziemskiego w Inflantach, także tenut, z których część przeszła następnie na jego własność: np. część starostwa rzeczyckiego. Prowadził tam działalność misyjną, charytatywną i oświatową. W 1742 r. w części z nich założył misje jezuickie, pod kierownictwem Michała Rotha, zw. "apostołem łotewskim", twórcą literackiego języka łotewskiego. Budował kościoły, szpitale, przeznaczał fundusze na szkoły i zubożałych chłopów. W 1754 r. osiadł w Warszawie, gdzie wybudował pałac. Autor dzieła o historii Inflant, enkomium Biblioteki Załuskich, poezji okolicznościowej, mów i listów.

Jan Kajetan Jabłonowski

Ur. 1699/1700 r. w Bracławiu, zm. 5 III 1764 r. w Ostrogu. Był synem Jana Stanisława, wojewody ruskiego, oraz Joanny de Béthune, francuskiej margrabianki. Wychowanie w kolegium jezuickim. Podróżował z matką do Francji. Od 1718 r. starosta czehryński. W 1730 r. komisarz z ziemi halickiej na trybunał skarbowy. Aktywny na sejmikach i sejmach. Poseł na sejmy w 1728 r., 1729 r., 1732 r. i 1733 r. na konwokację i sejm elekcyjny, gdzie opowiedział się za Stanisławem Leszczyńskim. W 1733 r. konsyliarz przy boku króla z ramienia konfederacji ziemi halickiej. W 1734 r. w Królewcu z królem, następnie poseł do Konstantyopola z ramienia konfederacji dzikowskiej u chana w Konstantynopolu. Po sejmie pacyfikacyjnym w Warszawie, w 1737 r. zwolennik Augusta III. Podróż do Drezna, w 1738 r. do Włoch i Francji, do Turynu, do Lunevillu, może Madrytu. w 1739 r. pełnomocnik mianowany przez Jakuba III Stuarta w sprawie majątku po Sobieskich. W 1743 r. pułkownik i starosta bobrzecki i brodnicki oraz grand hiszpański i kawaler Orderu Złotego Runa, w 1744 r. tytuł książęcy od cesarza Karola VII, uznany w Polsce dopiero w 1773 r. W 1744 r. jako przeciwnik Czartoryskich sprzeciwiał się w porozumieniu z przedstawicielami Prus reformom Stanisława Leszczyńskiego. W 1746 r. poseł na sejm z ziemi halickiej. W 1754 r. wojewoda bracławski, 1756 r. feldmarszałek austriacki i kawaler Orderu Orła Białego. W 1755 i 1758 r. otrzymał list przypowiedni na chorągiew pancerną. W 1762 r. niepowodzenie w staraniach o podkanclerstwo. W 1763 r. za pomocą próby przekupstwa przyczynił się do zerwania sejmiku deputackiego. W 1764 r. poseł na sejmik przedkonwokacyjny, który próbował zerwać. Autor kilku mów i nieudolnych utworów religijnych.

Józef Aleksander Jabłonowski

Ur. się 4 II 1711 r. w Tychomlu na Wołyniu, zm. 1 III 1777 r. Syn Aleksandra, chorążego wielkiego koronnego, oraz Teofili Sieniawskiej, córki Hieronima hetmana wielkiego koronnego. Odebrał wykształcenie pod kierunkiem ks. Anioła Ostroroga, a następnie jezuity Kupińskiego i pijara Ignacego Konarskiego. W latach 1729-1731 podróżował do Francji, Włoch, Niemiec, Holandii i Anglii. W 1732 r. poseł na sejm, stronnik Stanisława Leszczyńskiego. W 1733 r. w tajnej misji od Czartoryskich do dworu francuskiego, poseł na sejmy konwokacyjny i elekcyjny. Towarzyszył Leszczyńskiemu do Gdańska, potem dwukrotnie poseł do wojewody kijowskiego, a następnie do Rzymu, Linzu, Wiednia i Gdańska, gdzie być może był sekretarzem i podskarbim Leszczyńskiego. W 1734 r. z ramienia konfederacji dzikowskiej poseł do Francji. W 1735 r. służba w wojsku francuskim nad Renem. Osiadł w Paryżu, gdzie poświęcił czas nauce astronomii i matematyki. 1736/1737 r. powrócił do kraju, zwolennik Augusta III. W latach 1738, 1740, 1746, 1750 i 1764 r. poseł na sejm oraz w 1764 r. poseł sejmikowy. Utrzymywał dobre stosunki z Potockimi i Czartoryskimi. W 1743 r. uzyskał tytuł książęcy do cesarza Karola VII, w 1744 r. Order św. Huberta od elektora neuburskiego. Od 1744 r. stolnik litewski, w latach 1755-1772 wojewoda nowogródzki. W 1756 r. odznaczony Orderem św. Ducha od króla francuskiego. W latach 60. XVIII w. zaangażowany w sprawę reformy monetarnej. W 1764 r. poparł kandydaturę Adama Czartoryskiego, a następnie hetmana Branickiego, ale nie wziął udziału w elekcji. W 1768 r. wyjechał do Saksonii. W 1771 r. przystąpił do konfederacji barskiej, z zastrzeżeniem niewystępowania przeciw Francji. Po rozbiorze zrzekł się godności senatorskiej. W działalności publicystycznej przeciwnik rozbioru, po którym osiadł w Lipsku i skupił się na nauce, współpracując z profesorami Uniwersytetu Lipskiego. Autor poezji, traktatu na temat reformy monetarnej, heraldyki, trygonometrii, geografii i utworów religijnych, astronomii i historii. Zbierał materiały w archiwach i bibliotekach w Polsce i zagranicą. Autor przekładów i przedruków starszych dzieł. Mecenas kultury i sztuki, właściciel biblioteki. Współpracował z Załuskimi i innymi naukowcami polskimi w dziedzinie humanistyki. Członek wielu akademii europejskich: w Bolonii, w Padwie, w Rzymie i w Paryżu. W 1760 r. nieudana próba stworzenia Towarzystwa Naukowego w Warszawie, w 1761 r. podobna, krótkotrwała inicjatywa w Gdańsku. W 1768 r. przeniósł fundusz z Gdańska na utworzone przez siebie Towarzystwo Naukowe w Lipsku. Od 1771 r. wydawca "Acta Societatis Jablonovianae". W 1774 r. uzyskał zatwierdzenie Societas Jablonoviana przez elektora saskiego. Właściciel rozległych dóbr oraz starosta buski, korsuński, ławaryski, rakanciski, onyksztański, nowogrodzki. Fundator kościołów i klasztorów. Założyciel muzeum starożytności na zamku w Lachowicach.

Jan Stanisław Jabłonowski

Ur. w 1669 r., zm. 28 IV 1731. Syn Stanisława, późniejszego hetmana wielkiego koronnego, oraz Marii Anny z Kazanowskich. Wykształcenie otrzymał wraz z bratem Aleksandrem Janem u jezuitów we Lwowie i w Pradze. Po studiach w latach 1685-1687 obaj wyjechali w podróż po Europie Zachodniej, w trakcie której odbyli studia w akademii jezuickiej w Paryżu, gdzie w 1686 r. ogłosili wspólnie rozprawę matematyczną. Od 1687 r. chorąży wielki koronny i starosta świecki, od 1693 r. wojewodą wołyński, od 1697 r. wojewoda ruski, od 1702 r. starosta białocerkiewski, czehryński, a potem także mościcki i bobrecki. W latach 1706-1710 kanclerz wielki koronny. Właściciel wielkiego majątku ziemskiego. Poseł na sejm w latach 1690, 1702, 1703, 1712/1713, 1718-1720 oraz marszałek sejmikowy w 1689 r. i 1692 r. W 1702 r. uczestnik rady lwowskiej, w W 1704 r. rady senatu i rady w Łańcucie, w 1708 r. na radzie malborskiej. W 1710 r. komisarz do trybunału skarbowego. Pod okiem ojca szkolił się w żołnierce i brał udział w walkach z Turcją w latach 1689 r. i 1695 r. W czasie bezkrólewia popierał Jakuba Sobieskiego. Komisarz do spraw rozwiązania konfederacji B. Baranowskiego. Później wraz z ojcem zwolennik Augusta II. W 1698 r. udział w rokowaniach z Rosją. Uczestnik kampanii antytureckiej na Podolu. W 1701 r. komisarz do spraw rozgraniczenia z Turcją. Uczestnik wojny domowej po stronie Sapiehów i opozycji antykrólewskiej. W 1702 r. na czele prokrólewskiego pospolitego ruszenia województwa ruskiego, poddał jednak Ruś na zasadzie partykularnej kapitulacji dla ochrony dóbr. Przeciwnik powstania kozackiego Palija, w 1703 r. zwolennik zwiększenia podatków na wojsko. Sygnatariusz konfederacji sandomierskiej, uczestnik rady w Łańcucie. Od 1703 r. w tajnym porozumieniu z przyszłymi konfederatami warszawskimi, którzy w 1704 r. wysunęli jego kandydaturę do tronu. W 1706 r. w efekcie wyprawy Karola XII złożył submisję Stanisławowi Leszczyńskiemu. W 1706 r. podpisał traktat altransztadzki, agitował za uznaniem Leszczyńskiego, jeżdżąc po Saksonii oraz do nuncjusza do Opawy. W 1707 r. przybył z wojskami szwedzkimi do Wielkopolski i na Litwę. W 1708 r. za porozumieniem z Sandomierzanami. W 1710 r. poddał się Augustowi II, choć wciąż pozostał stronnikiem Leszczyńskiego, mającego poparcie turecko-tatarskie. Usiłował doprowadzić do buntu oddziały koronne. Współdziałał ze starostą Janem Grudzińskim w czasie wyprawy do Rzeczypospolitej. W latach 1712/1713 starał się pozyskać Turków i Tatarów oraz dwory w Wersalu, Londynie i Berlinie, po abdykacji Leszczyńskiego proponował elekcję Franciszka Rakoczego. W 1713 r. aresztowany w klasztorze Bonifratrów w Warszawie, w latach 1713-1716 więziony w Koenigsteinie. Po uwolnieniu stronnik Augusta II, przeciw wpływów hetmańskich, na sejmiku wiszeńskim oskarżony o popieranie elekcji vivente rege. Zwolennik pokoju w polityce zagranicznej: w 1718 r. przeciw wojnie z Turcją, w 1720 r. przeciw współdziałaniu ze Szwecją. Do 1730 r. starał się uzyskać zwrot sum należnych jego ojcu oraz kosztów więzienia od Rzeczypospolitej. Cały czas utrzymywał kontakty ze Stanisławem Leszczyńskim. Autor mów, poezji o charakterze dewocyjnym, tłumacz tekstów moralnych i bajek, pod koniec życia pamiętnikarz.

Stanisław Serafin Jagodyński

Ur. 1594/1595 r. na Żmudzi, zm. ok. 1644 r. W latach 1613-1618 student w Akademii Wileńskiej, od 1619 r. na wydziale prawa Akademii Krakowskiej. W 1620 r. uzyskał stopień Iuris Utriusque Consulto. Prawdopodobnie preceptor Kazimierza Stanisława Wolskiego. Twórczość wydawał w drukarni Cezarego. Utrzymywał stosunki z Radziwiłłami. W latach 1622-1627 we Włoszech, od 1622 r. pierwszy asesor Polonii w Padwie, opiekun Piotra Woyny. W 1624 r. towarzysz Władysława IV w podróży po Niemczech, Belgii i Włoszech. W 1625 r. student na Uniwersytecie Bolońskim. W latach 1627-1628 na dworze biskupa Marcina Szyszkowskiego. Za zasługi otrzymał od króla nadania na Kazimierzu w Krakowie. Autor poezji okolicznościowej, dzieła z zakresu heraldyki, tłumacz i wydawca pierwszego polskiego libretta operowego, tłumacz poezji z języka włoskiego, autor zbioru śpiewów na doroczne uroczystości kościelne, a także pierwszego polskiego podręcznika kaligrafii.

Jan z Wychylówki

Według Badeckiego (Literatura mieszczańska) postać ta jest być może tożsama z Janem Jurkowskim (zob. wyżej: Jan Dzwonowski). Pod tym imieniem ukazał się Kiermasz wieśniacki -b.m. i r. (ok. 1618).

Adam Jarzębski (Jarzembski, Jarzemski)

Ur. w Warce przed 1590 r., zm. 1648/1651 r. Pochodził z zamożnej rodziny mieszczańskiej. Nauczyciel synów magnackich Radzimińskich, a najprawdopodobniej Lubomirskich, z którymi odbywał podróże zagraniczne. Od 1612 r. skrzypek w kapeli Mikołaja Zangiusa z Pragi u elektora brandenburskiego Jana Zygmunta w Berlinie; zwiedził Niemcy, a w 1615 r. Włochy. Następnie aż do śmierci muzyk króla Zygmunta III w Warszawie. Kompozytor, wynalazca i budowniczy instrumentów muzycznych. W 1635 r. otrzymał tytuł „budowniczego-architekta” i prowadził prace w Zamku Ujazdowskim w Warszawie. Posiadacz majątków na terenie Warszawy, w 1648 r. przyjął prawo miejskie Starej Warszawy. Autor opisu Warszawy z 1643 r.

Hieronim Jazłowiecki

Ur. ok. 1570 r. w Jazłowcu na Podolu, zm. w 1607 r. Syn Jerzego hetmana wielkiego koronnego i wojewody ruskiego, oraz Elżbiety Tarłówny. W młodości pod opieką Perlickiego, kanonika lwowskiego i proboszcza rohatyńskiego. Studia na Uniwersytecie w Ingolsztadzie. Po powrocie do kraju służba w armii, w 1585 r. uczestnictwo w walkach z Turkami na Węgrzech. W 1595 r. starosta czerwonogrodzki (czerwiński) i sokalski. Poseł na sejm w 1597 r. W latach 1598-1601 procesował się przed trybunałem w Lublinie, brał udział w zajeździe. W 1601 r. deputat do Trybunału Koronnego w Lublinie. Od 1605 r. wojewoda podolski. W czasie rokoszu Zebrzydowskiego w 1606 r. stanął po stronie króla, przeciwnik Stanisława „Diabła” Stadnickiego. Właściciel olbrzymiego majątku. Autor korespondencji.

Jan Jerzy Jelonek Cervus (Jelonek, Tucholczyk)

Żył w 1. poł. XVIII w. Doktor filozofii i medycyny. Lekarz nadworny księcia Sułkowskiego. Pozostawił tłumaczenie dzieła Samuela Beimlera "Medyk domowy", wydane w Lesznie w 1749 r.

Maciej Jędrzejowczyk (Januskowic, Andreoviensis, Andrzejowczyk, Januskowic)

Ur. przed 1606 r. w Jędrzejowie, zm. w 1638 r. W latach 1606-1615 zarządzał oficyną Drukarni Łazarzowej. Następnie nabył drukarnię po Janie Januszowskim, W 1618 r. podpisał akt sprzedaży. W 1616 r. przyjęty do prawa miejskiego Krakowa. Od 1616 r. wielokrotnie procesował się przed sądem rektorskim w efekcie sporu z Akademią Krakowską w zakresie praw autorskich i konkurencji wydawniczej. Wytłoczył ok. 360 druków, obok Franciszka Cezarego główny wydawca dzieł Szymona Starowolskiego i Sebastiana Petrycego.

Karol Mikołaj Juniewicz

Ur. 1695 r., zm. 1756 r. Urodził się we wsi Niechniewicze w Wielkim Księstwie Litewskim (Nowogródczyzna), w rodzinie drobnego szlachcica. Brat zakonny z Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika, pisarz i poeta późnego baroku, doktor teologii i poliglota. Prawdopodobnie pobierał nauki w wileńskim kolegium jezuickim. W 1717 r. wstąpił do zakonu paulinów. Przez całe życie pozostał odtąd z nimi związany. Sprawował w zakonie wysokie funkcje (był, m.in. sekretarzem prowincji polskiej oraz długoletnim wykładowcą szkół zakonnych paulińskich). Autor poezji okolicznościowej, religijnej i społeczno-obyczajowej w języku polskim i łacińskim.

Jan Jurkowski

Ur. 1580 r. w Pilznie, zm. 1639 r. Pochodził z rodziny mieszczańskiej. Od 1596 r. student w Akademii Krakowskiej, w 1598 r. bakałarz. Następnie nauczyciel w domach bogatych mieszczan i szlachty w Krakowie. W trakcie rokoszu Zebrzydowskiego w latach 1606-1607 popierał politykę Zygmunta III. Przed 1621 r. wyjazd do Włoch na studia, gdzie uzyskał tytuł doktora medycyny na uniwersytecie w Padwie. Po powrocie w Padwie przebywał w Bieczu, a ok. 1627 r. osiadł w Krakowie, gdzie zajmował się handlem solą. Funkcjonował również jako lekarz. W latach 1604-1607 autor poezji okolicznościowej skierowanej do potencjalnych protektorów. W utworach satyrycznych wypowiadał się przeciw magnaterii, wypaczonej kulturze dworskiej i złym obyczajom szlacheckim, należał do obozu katolicko-regalistycznego. Tworzył tylko cztery lata. Przyczyny jego zamilknięcia nie są jasne, zwłaszcza że uchodzi za poetę dojrzałego, o kunsztownym stylu. W literaturze mylony z Janem z Wychylówki i Januariusem Sovizraliusem.

Atanazy Kalnofojski

Daty i losy życia nieznane. Był Rusinem zakonnikiem monastyru pieczerskiego w Kijowie, dyzunitą. Pozostawił "Teratourgemę", wydaną w Kijów 1638.

Olbrycht Karmanowski

Ur. pod koniec XVI w. być może w Karmanowicach w Lubelskim, zm. w pierwszej połowie XVII w. Poeta i tłumacz, pochodził z rodziny szlacheckiej. W roku 1617 r. wpisał się do albumu Stanisława Lubienieckiego, więc prawdopodobnie był arianinem. Ukończył być może gimnazjum ariańskie w Lubartowie i szkołę dysydencką w Rakowie. Nie znał języka niemieckiego, co nie wyklucza możliwości studiów za granicą. Brał udział w rokoszu Zebrzydowskiego, w 1607 r. opowiedział się przeciw Zygmuntowi III. Dworzanin Krzysztofa Radziwiłła, wojewody wileńskiego i hetmana wielkiego koronnego, mecenasa i protektora różnowierców. W 1625 r. deputat na Trybunał Lubelski. W 1626 r. intendent-płatnik (lustrator) dóbr Radziwiłłowskich i pisarz diariusza wydarzeń wojennych dla księcia w formie listów, a także z latach 1625-1630 prowadził korespondencję. Autorem "Pieśni pokutnych" i zbioru fraszek "Drwa", poezji okolicznościowej. Tworzył również przekłady z łaciny i greki.

Jan Tobiasz Keller (Kieller)

Ur. przed 1674 r., zm. w IV 1727 r. Występuje w Poznaniu od 1674 r. jako właściciel budy śledziowej, a w 1694 r. kamienicy w Warszawie. Majątek warszawski stracił w wyniku sporu. Od 1680 r. występował jako bibliopol poznański, prowadząc handel książką m.in. z Gdańskiem i współpracując ze znanymi introligatorami. Od 1692 r. wydawał własnym sumptem, także we współpracy z Akademią Lubrańskiego, której drukarnię prawdopodobnie dzierżawił na przełomie XVII/XVIII w. Od 1714 r. jeden z 20 mężów, czyli członek w reprezentacji pospólstwa w Radzie Miejskiej Poznania. Wydał dzieła prawnicze, podręcznik do gramatyki polskiej i niemieckiej, kronikę mistrzów pruskich oraz kalendarz.

Chrystian Henryk Kircheim

Ur. 2 poł. XVII w. w Halle, zm. po 1731 r. Przybył do Gdańska na początku XVIII w., gdzie został członkiem cechu chirurgów i pracował jako czeladnik u chirurga Schnella. W 1706 r. praktyki lekarskie w Warszawie. W 1709 r. dyplom doktora medycyny w Erfurcie. Następnie przyboczny lekarz Augusta II i lekarz wojskowy w stopniu sztabsmedyka. Autor pierwszego polskiego podręcznika do anatomii człowieka. Twórca słownictwa anatomicznego.

Hieronim Jan Kłokocki

Ur. w 1660 r., zm. w 1721 r. w Słucku. Starosta rzeczycki.

Grzegorz Knapiusz (Cnapius, Knapius, Knapski)

Ur. ok. 1564 r. w Grójcu na Mazowszu, zm. 10 XI 1639 r. Pochodził z mieszczańskiej rodziny sukiennika. Pierwsze nauki pobierał w szkołach warszawskich, w 1582/1583 r. słuchacz retoryki w kolegium jezuickim w Pułtusku, następnie studia filozoficzne w Wilnie. Tam w 1583 r. zgłosił się do zakonu jezuitów, skąd odesłano go do Pułtuska, a następnie skierowano do nowicjatu w Braniewie, gdzie spędził 1584 r. W 1585 r. kurs retoryki w seminarium nauczycielskim przy kolegium w Pułtusku, następnie śluby zakonne u jezuitów w Kaliszu, gdzie w 1585/1586 r. nauczał retoryki, a w 1586/1587 r. syntaksy. W latach 1587-1589 kurs filozofii w Poznaniu. W 1590 r. nauczyciel greki, w 1590/1591 r. humaniorów, w 1591/1592-1593/1594 retoryki w Pułtusku. W latach 1594-1598 kurs teologii w Wilnie. W latach 1598-1601 prefekt szkół oraz nauczyciel "casus" i matematyki w Poznaniu. W 1598 r. święcenia kapłańskie. W 1603 r. nauczyciel, członek rady i doradca rektora w seminarium nauczycielskim w Lublinie. W 1604 r. cztery śluby jezuickie. W 1605/1606 r. prefekt szkół w Poznaniu, 1606/1607 r. zastępca kierownika nowicjatu oraz funkcjonariusz zakonny przy kościele św. Szczepana w Krakowie. W latach 1608-1612 lżejsze funkcje dydaktyczne i zakonne w Lublinie. Od 1613 r. w kościele św. Barbary w Krakowie, w latach 1614-1615 we Lwowie, w latach 1616-1617 w Jarosławiu, zwolniony od obowiązków lub obarczany jedynie drugorzędnymi powinnościami dla opracowania słownika. W latach 1618-1639 w domu nowicjatu u św. Szczepana jako emeryt, czas poświęcił na pracę naukową. Autor tragedii w języku łacińskim, należących do gatunku dramaturgii szkolnej. W 1621 r. wydał słownik polsko-łacińsko-grecki pt. "Skarbiec", zawierający również krótkie utwory wierszowane. Dzieło było przez niego uzupełniane i wydawane jeszcze kilkakrotnie za jego życia.

Piotr Kochanowski

Ur. w 1566 r. w Sycynie w Sandomierskiem, zm. 2 VIII 1620 r. w Krakowie. Pochodził z rodziny o tradycjach literackich, bratanek poety Jana. Znajdował się pod wpływem stryja po sprowadzeniu się tego ostatniego na stałe do Czarnolasu w 1570 r. Od 1583 r. student w Królewcu, następnie dworzanin Jana Zamoyskiego. Student w Padwie może w 1588 r., kolejne pobyty w Włoszech w 1594 r. i 1599 r. Od 1602 r. sekretarz królewski, w 1605 r. administrator starostwa łomżyńskiego, w 1607 r. ujskiego, w 1607 r. lustrator stołowych dóbr królewskich na Rusi i Wołyniu. W 1608 r. zajęty sprawami majątkowymi, w 1610 r. dzierżawca podkrakowskich dóbr Firlejów. W 1610 r. i w 1613 r. kolejne pobyty w Padwie w celach leczniczych, w 1616 r. ponownie w Krakowie. Poeta i tłumacz z języka włoskiego.

Wespazjan Kochowski

Ur. w 1633 r. w Gaju w Sandomierskiem, zm. 6 VI 1700 r. w Krakowie. Syn Jana Kochowskiego, sekretarza królewskiego i podsędka sandomierskiego, oraz Zofii Janowskiej. W latach 1646-1648 uczeń Szkół Nowodworskich w Krakowie. W latach 1651-1660 brał czynny udział w wojnach z Kozakami, Szwedami, Węgrami i Moskwą. w latach 1658-1663 przebywał w rodzinnym Gaju. W 1666 r. poparł rokosz Lubomirskiego. Poseł na sejm elekcyjny w 1669 r., stronnik Michała Korybuta Wiśniowieckiego. W 1671 r. deputat do sądu skarbowego z ramienia sejmiku proszowickiego. W latach 1670-1671 przebywał w Warszawie, starając się bez powodzenia o nominację na sekretarza królewskiego. W latach 1671-1673 podżupnik wielicki, a 1672-1674 dzierżawca dóbr dziekana kapituły krakowskiej. W 1673 r. deputat do sądów kapturowych, poseł na sejm elekcyjny, zwolennik Jana III Sobieskiego. W 1676 r. udział w sporze Akademii Krakowskiej z jezuitami w sprawie cenzury jego fraszek. Zarządca dóbr wielickich. W 1683 r. uczestnik wyprawy wiedeńskiej. Czynny na sejmikach, od 1682 r wybierany poborcą podatkowym, w latach 1695-1698 wojski krakowski. W 1695 r. fundator szpitala w Goleniowach. Poeta, autor fraszek, kronik historycznych oraz poezji okolicznościowej, politycznej i religijnej.

Franciszek Kola Dymitr

Ur. 6 I 1698/1699 r. w Warszawie, zm. w 14 I 1766 r. w Warszawie. Cudzoziemiec. Od 1716 r. pijar w w klasztorze w Podolińcu. W latach 1722-1726 w kolegium pijarskim w Warszawie. W latach 1726-1733 nauczyciel domowy synów Józefa Mniszcha, marszałka wielkiego koronnego. W latach 1737-1743 kaznodzieja, m.in kazał w 1738 r. na Trybunale Skarbowym w Radomiu. W latach 1733-1739 związany z warszawskim kolegium pijarów jako wykładowca filozofii w latach 1733-1735, teologii w latach 1735-1736, a także jego rektor w latach 1736-1739. W latach 1741-1748 asystent prowincji i egzaminator diecezjalny. W latach 1748-1763 r. teolog dwóch kolejnych prymasów Polski. Do 1745 r. przebywał w Warszawie, gdzie jednocześnie prowadził wykłady z teologii moralnej i prawa kanonicznego. W latach 1748-1750 mieszkał w Górze, 1750-1760 w Łowiczu, a od 1760 ponownie w Górze. W 1762 r. bywał w Chełmnie i Starogardzie, a w latach 1763-1765 wykładał prawo kanoniczne w Warszawie. W ostatnim roku życia skupił się na kaznodziejstwie. Autor poezji okolicznościowej i politycznej, mów, kazań, katechizmu dla młodzieży szkół pijarskich oraz medytacji moralnych i rekolekcyjnych. Tłumacz "Nowego Wielkiego Dykcjonarza" Piotra Daneta. Autor traktatu heraldycznego, będącego pierwszym w Polsce wykładem nowoczesnej teorii heraldycznej.

Andrzej Komoniecki

Ur. ok. 1658 r. w Żywcu, zm. 1 V 1729 r. Pochodził z rodziny mieszczańskiej. Pierwsze nauki odebrał w miejscowej szkole parafialnej, gdzie poznał języki łaciński, niemiecki i czeski. W 1686 r. burmistrz, a w latach 1688-1729, z przerwą w 1707 r. wójt Żywca. Ojciec chrzestny wielu żywieckich dzieci. W latach 1700-1707 dodatkowo pisarz miejski. W 1699 r. wystąpił do Franciszka Wielopolskiego, właściciela Żywca, z prośbą o statut dla cechu kuśnierzy. W 1702 r. podjął starania o utworzenie cechu zbiorowego rzemieślników żywieckich. Autor utworów wierszowanych oraz przedmów do ksiąg cechowych. Wpisywał się do tych ostatnich jako współbrat w celu uczestnictwa w praktykach religijnych. Sprawiał znaki (obesłania) cechowe. Czynił fundacje na rzecz okolicznych kościołów. Autor dziejów Żywiecczyzny w latach 1438-1728, uzupełnionych insertami dokumentów.

Hieronim Stanisław Konarski

Ur. 30 IX 1700 r. w Żarczycach w Sandomierskiem, zm. 3 VIII 1773 r. Syn Jerzego, kasztelana zawichojskiego, oraz Heleny z Czermińskich. W 1706 r. oddany przez starszego brata do szkoły pijarskiej w Piotrkowie. W latach 1715-1717, po przyjęciu imienia zakonnego Stanisław od św. Wawrzyńca, nowicjat w klasztorze w Podolińcu, zakończony złożeniem ślubów zakonnych. Od 1717 r. kontynuował naukę humaniorów, a od 1719 r. filozofii. W latach 1717-1718 nauczał składni, w 1719 r. poezji, w latach 1720-1721 humaniorów, w latach 1721-1722 retoryki. Od 1722 r. nauczyciel retoryki w kolegium pijarskim w Warszawie. W 1725 r. studia w pijarskim Kolegium Nazareńskim w Rzymie oraz w Sapienzy. Od 1727 r. nauczyciel retoryki w pierwszym z nich. W 1729 r. wyjazd do Paryża. Po powrocie do kraju, w latach 1732-1739 z inicjatywy biskupa Józefa Jędrzeja Załuskiego współautor "Volumina Legum", pierwszej edycji polskiego ustawodawstwa, wydawanej w warszawskiej drukarni pijarów. W sprawach politycznych współpracował z Janem Tarło i Stanisławem Poniatowskim, a w późniejszych latach również z dworem lunewilskim. W 1733 r. zabierał głos w sporze o nominacje hetmańskie. W czasie bezkrólewia zwolennik Stanisława Leszczyńskiego, wskazywał na bezprawność ingerencji Rosji i Austrii w sprawy wewnętrzne Polski. W 1734 r. towarzysz konfederacji dzikowskiej. W 1735 r. odmówił przyjęcia godności biskupa przemyskiego i wyruszył z poselstwem od Leszczyńskiego do Francji, gdzie podpisał traktat przymierza francusko-polskiego. W 1736 r. pobyt w Warszawie w czasie sejmu pacyfikacyjnego. w tym samym roku nauczyciel humaniorów, nauk politycznych i języków nowożytnych w szkole pijarskiej w Krakowie, a także drugi asystent polskiej prowincji pijarów. W latach 1737-1738 na analogicznym stanowisku w Rzeszowie. W latach 1738-1741 stronnik pijarów litewskich w sporze z jezuitami o prawo posiadania własnej szkoły publicznej w Wilnie. Autor projektu konwiktu pijarskiego w Wilnie na wzór Kolegium Nazareńskiego, stanowiącego alternatywę dla założenia pijarskiej szkoły publicznej. W tym samym roku otrzymał polecenie przeniesienia się z domu pijarskiego w Radomiu na stanowisko rektora kolegium pijarskiego w Warszawie i pozostawienie spraw publicznych. Konarski nie przyjął, wciąż pozostając na usługach Jana Tarły. Powołany na pierwszego asystenta prowincji wizytował kilka domów zakonnych. W 1740 r. przybył do Warszawy w celu zorganizowania kolegium na wzór Nazareńskiego, w efekcie czego zostało otwarte Collegium Nobilium. W 1741 r. pełniący obowiązki, a od 1742 r. prowincjał polskiej prowincji pijarów. W tym samym roku zrezygnował z kontynuacji tej funkcji w kolejnej kadencji, a na kapitule generalnej w Rzymie przedstawił kandydatów na prowincjała i asystentów. Jako eks-prowincjał zajął się sprawami reformy nauczania i organizacją Collegium Nobilium. Regens, a w latach 1754-1756 r., po zatwierdzeniu erekcji domu w Rzymie, rektor Collegium, nad którym sprawował pieczę i gdzie zamieszkiwał do końca życia. Autor koncepcji zabudowań warszawskiego kolegium, wzniesionych w latach 1743-1754, a także tamtejszego programu nauczania. Krytykowany, walczył o realizację własnych założeń, których bronił w Rzymie w 1749/1750 r. Jako Florisio Cilleniense członek akademii arkadyjskiej. W 1753 r. na kapitule prowincjalnej uzyskał poparcie swoich koncepcji, w efekcie czego doszło do zmian personalnych i zatwierdzenia "Ordinationes visitationis apostolicae", reformujących ustrój polskiej prowincji pijarskiej. W 1754 r. w Rzymie uzyskał ich potwierdzenie od papieża, a zawarte w nich koncepcje stały się z czasem wzorem dla organizacji kolegiów jezuickich. W 1746 r. zaangażowany w spór między Janem Tarłą a Czartoryskimi. W 1747 r. we Francji u boku Leszczyńskiego, a następnie w Saksonii. W latach 1754-1759 r. związany z Branickimi, a następnie z "Familią". W latach 60. XVIII w. zabierał głos w dyskusji na temat reformy państwa. W latach 1765-1767 pierwszy asystent prowincji. Przeciwnik równouprawnienia dysydentów i ustanowienia synodu narodowego, zwolennik regalizmu i podporządkowania Kościoła w sprawach doczesnych władzy świeckiej. Propagowane poglądy doprowadziły do konfliktu Konarskiego z nuncjuszem apostolskim Durinim. Zwolennik konfederacji barskiej przy zachowaniu lojalności wobec Stanisława Augusta, a także utrzymania stosunków z Francją przeciw ingerencji Rosji i Austrii w politykę wewnętrzną. Krytyk zamachu na króla w 1771 r. W 1771 r. Stanisław August Poniatowski nakazał wybicie na jego cześć medalu "Sapere aude", rozstrzygnął również na korzyść pijarów ich spór z jezuitami o fundację kolegium we Lwowie. Publicysta, autor poezji i mów, listów, a także podręczników do gramatyki i retoryki, pism o charakterze dydaktycznym, religijnym i moralizatorskim. Tłumacz dramatów. W latach 1746-1752 autor dzieła "O skutecznym rad sposobie" na temat stanu polskiego parlamentaryzmu.

Jan Kazimierz Firlej III Konarski

Daty i koleje życia nieznane. Autor ustawy dla wsi Gumieniec i Straszniowa z 1679 r.

Adam Korczyński

Ur. prawdopodobnie w Korczynie k. Sambora. Być może uczył się w kolegium jezuickim w rodzinnym mieście, znał łacinę i język ruski. Być może podróżował do Włoch, a następnie pracował w sądzie grodzkim. Autor powieści satyryczno-obyczajowej urozmaiconej fraszkami o tematyce społeczno-obyczajowej, a także po 1696 r. poematu lirycznego.

Marek Korona

Ur. ok. 1590 r. we Włocławku, zm. 16 VII 1651 r. w Korcu. Pochodził najprawdopodobniej z rodziny chłopskiej. Do zakonu franciszkańskiego wstąpił w 17. roku życia. W 1614 r. studia we franciszkańskim kolegium św. Bonawentury w Rzymie, następnie pobyt w Mediolanie. Doktorat z teologii uzyskał we Włoszech. Od 1618 r. kierownik studium krakowskiego, od 1620 r. regens studium i wikary w Wilnie. Od 1620 r. praca duszpasterska i literacka w klasztorach na Rusi i Litwie. W 1621 r. definitor prowincji polskiej. W 1623 r. jako kustosz kustoszów z prowincjałem Emilianem Cibo na kapitule generalnej w Rzymie. W 1625 r. komisarz konwentu krakowskiego, a po podziale prowincji regens studiów i gwardian we Lwowie i w Wilnie w ramach prowincji litewsko-ruskiej. W 1629 r. kandydat na urząd, a w latach 1636-1639 prowincjał. W 1645 r. gwardian zakonu w Korcu na Wołyniu. Założyciel klasztorów. Autor historycznego opisu konwentów ruskich i litewskich, kompilacyjnego zarysu logiki, będącego próbą spolszczenia łacińskiej terminologii filozoficznej, a także poezji okolicznościowej i pism polemicznych.

Andrzej Kazimierz Kryszpin Kirszensztein

Zm. przed XI 1704 r. Syn Hieronima, podskarbiego wielkiego Wielkiego Księstwa Litewskiego, oraz Anny Młockiej, starościnki chełmeckiej. Po ojcu starosta szereszowski, następnie starosta puński. W 1674 r. sygnatariusz elekcji Jana III. Od 1687 r. pisarz polny Wielkiego Księstwa Litewskiego. Zerwał współpracę z Sapiehami i Janem III, wszedł do nowego stronnictwa dworskiego na Litwie. Poseł na sejm w latach 1688, 1688/1689, 1690, 1692, 1693 i 1695, a w 1692 r. marszałek poselski. Przeciwnik wpływów brandenburskich, sygnatariusz manifestu posłów koronnych i Wielkiego Księstwa litewskiego. W 1691 r. uczestnik wyprawy litewskiej przeciw Turkom. W latach 1695-1696 uczestnik otwartej wojny między Sapiehami a stronnictwem dworskim i Kryszpinami. W 1695 r. w ramach rekompensaty za straty otrzymał od króla województwo witebskie, choć stronnictwo sapieżyńskie podniosło sprzeciw. W 1696 r. na Trybunale Wielkiego Księstwa Litewskiego zapadł dekret odsądzający Kryszpinów od szlachectwa i uznający ich za niegodnych piastowania godności i urzędów. Kryszpin usiłował zaskarżyć ugodę w Rzymie przed papieżem. W 1696 r. współinicjator antysapieżyńskiej konfederacji wojska litewskiego pod przewodem Grzegorza Ogińskiego, chorążego Wielkiego Księstwa Litewskiego. W 1696 r. podpisano traktat między Kryszpianami a Sapiehami, rehabilitujący tych pierwszych. W 1697 r. jako członek antysapieżyńskiego stronnictwa republikanckiego stronnik elekcji Augusta II. W 1697 r. delegat do króla elekta z ramienia Stanów Wielkiego Księstwa Litewskiego. W 1698 r. złożył urząd pisarza polnego. W 1699 r. dyrektor sejmiku witebskiego. Po wybuchu wojny północnej opuścił Żmudź i przebywał jako exulant w Warszawie. W 1702 r. poseł z ramienia sejmu do króla szwedzkiego Karola XII, uczestnik Rady Senatu i poseł sejmowy do króla polskiego. W tym samym roku spotkał się z Radziejowskim. Autor traktatu etyczno-moralizatorskiego.

Mateusz Ignacy Kuligowski

Zm. po 1699 r. Uczył się retoryki i gramatyki w szkołach jezuickich w Wilnie. Ksiądz, magister sztuk wyzwolonych i filozofii. W 1675 r. pleban brzozowski. Być może studiował w 1682 r. w Padwie. W 1688 r. dziekan wołkowyski i pleban wołpiński, w 1694 r. protonotariusz Stolicy Apostolskiej i archidiakon bakkowieński. Związany z Sapiehami. Autor poematów, tłumacz poezji.

Piotr Kunaszczyk

Daty i koleje życia nieznane. Pozostawił "Regestr wydatków" z lat 1663-1696.

Michał Kuschius

Ur. w 1600 r. w Brzeźmierzu, zm. 2 IX 1654 r. we Wrocławiu. Syn Jerzego, pastora. W 1620 r. uczeń w gimnazjum w Toruniu. Nauczyciel dzieci rajcy wrocławskiego Hansa Vogta, dzięki któremu uzyskał stypendium dla studiowania od 1629 r. teologii w Wittenberdze. Od 1631 r. pastor w Gross Schottgau i Jaeschkittel. Od 1638 r. polski i niemiecki kaznodzieja a także kierownik Polskiej szkoły przy kościele Św. Krzysztofa we Wrocławiu. Autor podręcznika do nauki języka polskiego w postaci słownika niemiecko-polsko-łacińskiego.

Samuel Leszczyński

Ur. 1637 r., zm. 1676 r. Syn Andrzeja, wojewody dorpackiego, oraz Anny Koreckiej. Przeszedł z kalwinizmu na katolicyzm. Sygnatariusz elekcji Michała Korybuta Wiśniowieckiego z zastrzeżeniem praw religii katolickiej. Być może uczył się w sandomierskim kolegium jezuickim w 1652 r. Spadkobierca fortuny Koreckich, zwłaszcza dóbr w Korcu i Międzyrzeczu, zabezpieczył je w 1657/1658 r. załogami kozackimi. W latach 1663-1665 i późniejszych procesował się o majątek z Czartoryskimi. W 1655 r. rotmistrz chorągwi kozackiej i tatarskiej, w 1657 r. wyznaczony na zakładnika w czasie rokowań z Rakoczym. W latach 1658-1672 dowódca pułku jazdy. W latach 1658/1659-1673 starosta łucki. W 1660 r. pułkownik jazdy w wyprawie cudnowskiej. W 1664 r. oboźny koronny. W latach 1659-1662, 1667, 1668 poseł na sejm z Wołynia. W 1662 r. komisarz do zapłaty wojsku i marszałek sejmiku łuckiego. W 1668 r. marszałek sądów kapturowych. Sygnatariusz elekcji Michała Korybuta Wiśniowieckiego i Jana III Sobieskiego. Od 1667 r. starosta korsuński. Regalista, członek stronnictwa francuskiego, być może utrzymywał kontakty z Janem III Sobieskim. Uczestnik konfederacji gołąbskiej. W 1673 r. członek rady wojennej przy hetmanach z ramienia sejmu. Autor poematów i wierszy.

Stanisław Bogusław Leszczyński

Ur. 20 X 1677 r. we Lwowie, zm. 23 II 1766 r. w Luneville. Syn Rafała, podskarbiego wielkiego koronnego, oraz Anny z Jabłonowskich. W dzieciństwie przeszedł nauczanie domowe i jezuickie, a następnie szkolił się w gimnazjum protestanckim w Lesznie. W latach 1695-1696 odbył podróż do Czech, Austrii, Włoch, Francji, Niderlandów i Niemiec, odwiedził dwór cesarski, papieski i Wersal oraz pogłębił znajomość języków obcych. W 1696 r. powrócił do Polski i objął starostwo odolanowskie. Poseł na sejm konwokacyjny, na sejmie elekcyjnym 1697 r. kandydat na marszałka, początkowo zwolennik Jakuba Sobieskiego, a następnie Fryderyka Augusta. Na sejmie koronacyjnym mianowany podczaszym koronnym. W 1698 r. ożenił się z Katarzyną Opalińską. Od 1699 r. wojewoda poznański, w tymże roku poseł na sejm pacyfikacyjny. W czasie wojny północnej poparł żądanie Karola XII abdykacji przez Augusta II i wysunięcia kandydatury Jakuba Sobieskiego. W 1704 r. przyłączył się do konfederacji warszawskiej, która ogłosiła detronizację Sasa. W tym samym roku, za zgodą Karola XII został wybrany królem, jednak przy sprzeciwie szlachty zgromadzonej w ramach konfederacji sandomierskiej. W 1705 r. koronowany na króla, zawarł traktat pokojowy ze Szwecją, uzależniający Rzeczpospolitą od tej ostatniej, a alternatywny względem traktatu narewskiego zawartego w 1704 r. między Augustem II a Rosją. Dzięki pomocy szwedzkiej koronacja Leszczyńskiego i ustąpienie z tronu Augusta II zostały potwierdzone traktatem w Altranstaedt w 1706 r. W 1707 r., kiedy Karol XII zgodził się na podjęcie wojny z Rosją, Leszczyński miał rozbić konfederację sandomierską. W 1708 r. zawarł układ z hetmanem zaporoskim Mazepą, a także rozpoczął rokowania z konfederatami sandomierskimi, a następnie podjął nieudaną wyprawę na Ukrainę na pomoc Karolowi XII. W 1709 r. pod wpływem wkroczenia Augusta II do Rzeczypospolitej wycofał się do Szczecina. Odtąd starał się za pomocą działań dyplomatycznych uzyskać poparcie w Europie. Od 1710 r. organizował armię szwedzką na Pomorzu, jednocześnie w drodze rokowań proponował podział Rzeczypospolitej między Augusta II i siebie. W 1712 r. doprowadził do podpisania układu w Ribnitz z feldmarszałkiem Jakubem Henrykiem Flemmingiem, na mocy którego zrzekł się korony w zamian za zwrot majątku rodzinnego. W latach 1712-1714 odbył podróż do Turcji w celu porozumienia się z Karolem XII. Po nieudanych rokowaniach z Turcją przeniósł się wraz z rodziną do Księstwa Dwóch Mostów w Nadrenii, pozostając na marginesie dotychczasowej polityki, także pomimo popierającej go, a wspieranej przez Rosję konfederacji tarnogrodzkiej w latach 1715-1717. W 1717 r. uniknął zamachu na życie inspirowanego przez Augusta II, jednocześnie zaciągnął długi, m.in. na wzniesienie siedziby w Tschifflik. Utrzymywał własny teatr, a w 1718 r. ustanowił generalnym gubernatorem Księstwa Stanisława Poniatowskiego. W 1719 r. musiał opuścić Księstwo Dwóch Mostów. Przeniósł się do Wissembourgu w Alzacji. Traktat pokojowy w Nystad między Szwecją a Rosją, zamykający tymczasem wojnę północną, nie przewidywał zabezpieczenia losów Leszczyńskiego, który ponownie stał się ofiarą nieudanych zamachów, najpierw w drodze otrucia, a w 1724 r. morderstwa. W 1725 r. wydał córkę Marię za mąż za Ludwika XV, króla Francji, sam został jednak odsunięty na ubocze, do Chambord, a następnie Menars, choć otrzymał od władcy Order św. Ducha. Dyplomacja francuska wspierała jednak do 1733 r. powstanie obozu poparcia Leszczyńskiego w Rzeczpospolitej. Choć na konwokacji w 1733 r. uznano jego elekcję z 1704 r. za nielegalną, to po przybyciu do Warszawy, Leszczyński został wybrany na króla, a następnie koronowany. W efekcie sprzeciwu szlachty zebranej na Pradze i nadejścia wojsk rosyjskich opuścił jednak stolicę i udał się do Gdańska, by oczekiwać wsparcia francuskiego. Tymczasem w Warszawie wybrano na króla Augusta III. W 1734 r. w wyniku oblężenia Gdańska przez Rosjan, Leszczyński opuścił Gdańsk i wyjechał do Królewca pod protekcję króla pruskiego. W 1735 r. została zawiązana konfederacja dzikowska popierająca Leszczyńskiego. Ten zainicjował poselstwo do króla Francji, w efekcie czego podpisano traktat przymierza Francji, której drugą stroną był on i konfederacja dzikowska. W tymże roku Francja podpisała jednak preliminaria pokojowe z Austrią, przewidujące konieczność abdykacji Leszczyńskiego. Ten w 1736 r. zrzekł się korony i wyjechał do Francji, sprzedając wszelkie majątki w Rzeczypospolitej Aleksandrowi Sułkowskiemu i Józefowi Potockiemu. Przyjął w 1737 r. władze w księstwach Lotaryngii i Baru, a sam osiadł w Luneville. Z biegiem czasu podjął współpracę z królem zmierzającą do inkorporacji obu władztw do Francji. W ramach działalności fundacyjnej rozbudował pałac w Luneville, w 1737 r. założył Szkołę Rycerską w Luneville dla młodej szlachty przybywającej z Rzeczypospolitej, w 1750 r. bibliotekę publiczną w Nancy, a w 1751 r. Królewskie Towarzystwo Nauk i Literatury Pięknej, zwane z czasem Akademią. Pod imieniem Eutimio Alifireo był członkiem rzymskiej Arkadii. Prowadził działalność charytatywną i czynił donacje na rzecz Kościoła. Był autorem pamiętników, listów i utworów publicystycznych. Zajmował się również problemami z pogranicza filozofii, religii, polityki oraz wychowania. Poszukiwał sposobu naprawy Rzeczypospolitej, pokoju międzynarodowego i wysokiej pozycji religii w życiu publicznym i osobistym. Autor traktatu "Głos wolny wolność ubezpieczający", memoriału dotyczącego spraw międzynarodowych, a także wizji utopijnego państwa Dumocala. Krytykował propozycję powrotu do stanu natury J.J. Rousseau, a jednocześnie opowiadał się za koncepcją Locke'a, stawiając jednak ponad umysłem serce jako nadające kształt człowiekowi. Tłumacz z języka francuskiego. Wypowiadał się także w kwestiach religijnych, broniąc katolicyzmu zgodnie z bliska mu ideą katolickiego oświecenia. Obserwował również na bieżąco sytuację Rzeczypospolitej, szukając możliwości powrotu na tron polski.

Mikołaj Lob

Czynny zawodowo w latach 1598-1617. W 1598 r. giser w Krakowie. W latach 1606-1617 właściciel oficyny drukarskiej na usługach jezuitów. Publikował literaturę mieszczańską, a także dzieła J.B. Botera i Syreniusza. W latach 1611-1617 procesował się z innymi drukarzami. Opublikował ok. 160 pozycji. W 1617 r. zamknął działalność, a oficyna przeszła w ręce Franciszka Cezarego.

Piotr Loderecker

Daty i koleje życia bliżej nie znane. Czeski benedyktyn. Autor "Dictionarium septem diversum linguarum" Praga 1601. Część dotycząca jęz. polskiego znajduje się w: V. Francić, Dział Polski w siedmiojęzykowym słowniku Piotra Lodereckera z 1601 roku, Wrocław 1972.

Stanisław starszy Lubieniecki

Ur. ok. 1558 r., zm. 1633 r. Paź na dworze Stefana Batorego, który porzucił po 1577 r. Przystał do zboru unitariańskiego. Minister ariański w Tropiach, skąd został przeniesiony do Rakowa, a następnie do Lutosławic. W latach 1612-1617 dozorca zboru lucławskiego. W 1612 r. wizytator zborów ariańskich. W 1600 r. polemizował z chiliastami z gdańskimi arianami. W latach 1601-1602 uczestnik synodów generalnych w Rakowie. Polemizował z kalwinami o przyjmowaniu urzędników do zboru. W 1612 r. uczestnik rokowań o unię z kalwinami i autor zestawienia zasad wiary obu wyznań. Był scholarem w Akademii Rakowskiej. Autor poezji religijnej, autor sylwy, zawierającej akta wizytacji zborów, kompendium dogmatyki ariańskiej i prace o tematyce etycznej. Polemizował z jezuitami w obronie wyznania oraz piętnował zachłanność na dobra doczesne.

Jerzy Sebastian Lubomirski

Ur. 20 I 1616 r. być może w rodzinnym Wiśniczu koło Krakowa, zm. 31 I 1667 r. we Wrocławiu. Syn Stanisława, wojewody krakowskiego, oraz Zofii Ostrogskiej. Pierwsze nauki pobierał w Wiśniczu u dominikanina Jana Charzewskiego. Od 1626 r. student w Akademii Krakowskiej. W latach 1629-1636 z bratem Aleksandrem Michałem w podróży do Ingolsztadu, Lowanium i Lejdy, przed 1642 r. gościł na dworze hiszpańskim, a podróżował w latach 1649/1650 do Włoch. Od 1628 r. starosta dobczycki, w latach 1636-1646 sądecki oraz grzybowski. Marszałek sejmikowy w latach 1636, 1640-1646, dwukrotnie 1648, poseł na sejm w 1637 r., szafarz podatków województwa krakowskiego w latach 1638, 1640 i 1642, poseł na sejm w latach 1637, 1639, 1643, 1646-1648. W 1640 r. po ślubie z Konstancją z Bobrku Ligęzianką, córką Mikołaja Spytka kasztelana sandomierskiego, właściciel Rzeszowa, w latach 1640-1660 starosta spiski. W 1643 r. marszałek sejmu, na którym wszedł w spór z królem, przeciwnik panów wojny tureckiej. Od 1645 r. starosta chmielnicki, od 1646 r. po zatargu z królem, starosta i generał krakowski. W latach 1646-1647 w opozycji do króla. W 1648 r. umiarkowany i pojednawczy wobec powstania na Ukrainie, a także zwolennik wyboru Jana Kazimierza, oraz sygnatariusz jego elekcji. Uczestnik wyprawy przeciw Kozakom. Odmówił przyjęcia stanowiska marszałka sejmu koronacyjnego. Utrzymywał kontakty z Jerzym II Rakoczym, pozostając jednak lojalnym wobec nowego króla. Uczestnik wyprawy zborowskiej. Od 1650 r. marszałek nadworny. Wszedł w zatarg z posłami moskiewskimi. W tym samym roku w sporze z królem ze względu na plany matrymonialne, a następnie obsadę podkanclerstwa, w obu przypadkach współzawodniczył z Radziejowskim. Marszałek wielki koronny. Przeciwnik dewaluacji monety, w zamian za co zmuszony do zwrotu dzierżawy salin. W 1651 r. w sporze z Danielem Żytkowiczem, instygatorem królewskim. W efekcie zmuszony do ukorzenia się, oddania żupy, przeproszenia króla i instygatora oraz podpisania aktu warunkowego zrzeczenia się urzędu marszałkowskiego w zamian za objęcie województwa ruskiego, sandomierskiego lub krakowskiego w chwili wakansu. W trakcie rozwiązywania sporu popierany przez Radziejowskiego. W efekcie konfliktu z królem zbliżył się do Jerzego II i Zygmunta Rakoczego, ale w efekcie ugody, odstąpił od planów przewrotu. W 1651 r. uczestnik wyprawy beresteckiej, a potem rozmów z Radziejowskim. Od 1651 r. starosta niżyński. W 1653 r. uczestnik wyprawy żwanieckiej, ponownie w sporze z królem. W tym samym roku prowadził rokowania z chanem. W latach 1654-1655 w grupie rodów sprzymierzonych przeciw Janowi Kazimierzowi. W 1654 r. zawarł małżeństwo, w efekcie którego został właścicielem Janowca i starostwa olsztyńskiego. W 1655 r., w momencie wybuchu wojny ze Szwecją schronił się na Spiszu, choć rokował ze Szwedami, zapewniając jednak króla o lojalności. Uchylił się od poselstwa do Wiednia. Zwolennik ugody z Jerzym II Rakoczym i osadzenia jego syna na tronie polskim po abdykacji Jana Kazimierza. Ostatecznie poparł powrót Jana Kazimierza. W 1656 r. pomagał w przygotowaniu obrony przeciw Szwedom oraz brał czynny udział w działaniach militarnych, współpracując z Czarnieckim. W 1657 r. hetman polny, inicjator wyprawy siedmiogrodzkiej, dowódca oblężeń, w 1660 r. dowódca zwycięskiej kampanii przeciw wojskom rosyjskim i kozackim na Ukrainie, zakończonej kapitulacją przeciwników pod Cudnowem. W 1657 r. po fiasku planów osadzenia Rakoczego na tronie przystał na elekcję vivente rege, przeciwnik kandydatury habsburskiej, nieprzychylny francuskiej, wskazywał na brandenburską lub neuburską. W 1660 r. opowiedział się za księciem d'Enghien. W 1661 r. odrzucił kandydaturę francuską oraz możliwość elekcji vivente rege. W pertraktacjach żądał buławy wielkiej i ręki siostrzenicy Ludwiki Marii. Zwolennik spacyfikowania Związku Święconego. W 1662 r. opowiadał się za francuskim kandydatem, ale przeciw możliwości elekcji vivente rege. W 1663 r. uniknął zamachu zaplanowanego przez Ludwikę Marię. W 1663-1664 zachorował, lecz dalej prowadził grę polityczną. W 1664 r. w porozumieniu z cesarzem i elektorem brandenburskim czynił zaciągi. W 1664 r. oskarżony o zdradę stanu na sejmie, uszedł do Nysy, a następnie do Wrocławia, skąd prowadził pertraktacje z dworem wiedeńskim. Po fiasku negocjacji udał się na Spisz, gdzie rozpoczął werbunek ludzi. W latach 1665-1666 stanął na czele konfederacji. Po walkach z wojskami królewskimi zgodził się na rezygnację z godności, ale wciąż sprzeciwiał się możliwości elekcji vivente rege. Wyjechał do Wrocławia, gdzie prowadził rokowania z dworem polskim i elektorem brandenburskim. W 1667 r. zmarł, w 1669 r. sejm elekcyjny przeprowadził jego rehabilitację. Tłumacz, autor pism polemicznych, mecenas Tylmana z Gameren.

Stanisław Herakliusz Lubomirski

Ur. 25 V 1642 r.(?) w Wiśniczu lub Niepołomicach, zm. 16/17 I 1702 r. w Ujazdowie. Najstarszy syn Jerzego Sebastiana, hetmana polnego, oraz Konstancji z Bobrku Ligęzianki. Uzyskał wykształcenie domowe, prawdopodobnie pod okiem osoby z Akademii Krakowskiej. W 1658 r. uczestnik oblężenia Torunia u boku ojca. Przed 1660 r. starosta spiski. W 1660 r. w podróży przez Holandię i Belgię do Francji, polecony kardynałowi G. Mazariniemu przez Ludwikę Marię, starającą się zjednać Lubomirskiego dla możliwości elekcji vivente rege w kontrze do ojca magnata. Dalszą podróż kontynuował do Hiszpanii, następnie do Włoch, gdzie spotkał się z papieżem w Rzymie, a w końcu do Austrii. Do Polski wrócił w 1662 r., wziął udział w mediacjach ze Związkiem Święconym. W 1664 r. bronił ojca w procesie w kontrze do królowej Ludwiki Marii. W 1664-1665 przebywał w Wiedniu i we Wrocławiu. W 1666 r. zabiegał o rehabilitację ojca. Po jego śmierci i pogrzebie, w 1667 r. marszałek sejmikowy i poseł na sejm. Wypowiadał się w kwestii obronności państwa. Od 1667 r. porzucił kurs polityczny ojca na rzecz zbliżenia ze stronnictwem francuskim. W 1668 r. członek konfederacji województwa krakowskiego przeciwnej abdykacji Jana Kazimierza. W 1669 r. poseł sejmikowy, zwolennik ustanowienia szlacheckich rezydentów z ramienia poszczególnych dzielnic przy królu i posłów zagranicznych ze jedynie stanu szlacheckiego. Poseł na sejm elekcyjny. Od 1669 r. podstoli koronny. W 1670 r. marszałek sejmu, na którym anulowano dekret przeciw jego ojcu, uczestnik załatwiania spraw matrymonialnych króla. W latach 1671-1674 starosta spiski. W 1671 r. uzyskał dekret królewski, w 1674 r. sporządził traktat na temat praw Polski do Spisza, wybronił Spisz przed zakusami cesarza. W 1673 r. marszałek nadworny koronny. Kandydat stronnictwa francuskiego do korony węgierskiej za cenę wojny z cesarzem. W czasie bezkrólewia 1673-1674 zwolennik Jana Sobieskiego, przewodniczący Komisji do opracowania pactów conventów. Od sejmu koronacyjnego 1676 r. marszałek wielki koronny. W latach 1681-1685 r. w sporze z J.A. Morsztynem podskarbim wielkim koronnym, zwolennik związków z Austrią i wojny na Węgrzech, w 1684 r. na czele opozycji przeciw powrotowi do koncepcji stronnictwa francuskiego. W 1687 r. wyjazd do Rzymu, przez Wiedeń, Innsbruck i Wenecję, gdzie prowadził rozmowy z kandydatami do tronu - bawarskim i lotaryńskim. Poseł na sejm w 1688 r. Zwolennik kandydatury lotaryńskiej. Prowadził korespondencję z przedstawicielami Austrii, Brandenburgii i cesarstwa. W 1690 r. po zwróceniu się Jana III ku Austrii stronnik dworu. W 1693 r. zwolennik Sapiehów i Austrii w chwili choroby króla. Przyjmował pensję cesarską, w 1690 r. zwolennik sojuszu państw północnych (Szwecji, Danii, Polski) oraz pomocy brandenburskiej w walkach z Turcją. W interregnum 1696-1697 przeciwnik kandydatury królewicza Jakuba, zwolennik księcia Conti, obrońca skarbu koronnego przed rodziną zmarłego króla. W 1696 r. uczestnik Generału Warszawskiego. Po przegranej stronnik Augusta II. W 1700 r. uczestnik rady senatu, w 1701 r. poseł na sejm, odmówił ingerencji w sprawę nabożeństw protestantów z poselstw zagranicznych. Literat o wszechstronnych zainteresowaniach. Zajmował się filozofią ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagadnienia etyczne, a także astrologią, kabałą, astronomią, językoznawstwem. Stosował liczne gatunki literackie: komedię, romans, poemat, nowelę. Autor teatraliów, poezji okolicznościowej, powieści dyskursywnej, parafrazy Księgi Eklezjastesa, katechizmu wierszowanego, dialogu politycznego i historiozoficznego. Pisał po polsku, po łacinie i po włosku. Tłumacz. W latach 1671-1679 mecenas Tylmana z Gameren, a następnie fundator założeń pałacowych i ogrodowych.

Antoni Chryzanty Łapczyński

Zm. ok. 1740 r. Pisał się „ze Strzałkowa” (wieś w parafii Radomsko). W 1708 r. sekretarz w kancelarii królewskiej. W latach 1710-1727 proboszcz wasilkowski, 1720-1721 prepozyt kościoła Św. Szczepana w Krakowie, 1720-1727 kanonik smoleński, 1720-1721 kaznodzieja kolegiaty św. Floriana w Krakowie a w 1725 r. kościoła parafialnego w Wieliczce. Studia w Akademii Krakowskiej, w 1720 r. bakałarz sztuk i filozofii, w latach 1721-1722 wykładowca, następnie doktor filozofii, a w 1727 r. profesor Akademii Krakowskiej. Autor panegiryków o tematyce historycznej, kompendiów zawierających życiorysy władców polskich, zwierciadła stanu szlacheckiego, panegiryków rodów Rzeczypospolitej i patrycjuszy toruńskich oraz tłumacz zbioru przysłów.

Jakub Łącznowolski

Daty i dzieje życia nieznane, być może był krakowianinem. Poeta satyryczny z 2. poł. XVII wieku. Opublikował "Nowe zwierciadło..." b.m. (Kraków ?), 1678.

Paweł Łęczycki (Lancicius)

Ur. w 1572 r. w Łęczycy, zm. w 1642 r. w Bydgoszczy. Pochodził zapewne z plebejskiej rodziny z Łęczycy. W wieku szesnastu lat wstąpił do zakonu bernardynów, w latach 1598-1599 studia w jezuickiej Akademii Wileńskiej, gdzie sprawował również nadzór nad studiującymi tam bernardynami. W 1600 r. podróż do Rzymu u boku kustosza kustoszy bernardynów, kolejna w 1604 r. Przywiezione z Rzymu książki stały się zalążkiem biblioteki. Od 1602 r. kustosz warszawski i definitor z ramienia kapituły bernardynów radomskich. Inicjator rozbudowy kościoła św. Anny w Warszawie. W 1606 r. wraz z misją bernardyńską i Maryną Mniszchówną, jako kapelan Mikołaja Oleśnickiego, w wyprawie do Moskwy. Uwięziony na dwa lata w tzw. Dworze Poselskim, zajmował się pracą translatorską, dokonując przekładu zwłaszcza traktatu o geografii powszechnej Giovanniego Botero oraz historii zakonu franciszkańskiego Marka z Ulisbony. W 1608 r. powrócił do Krakowa, od 1611 r. gwardian bernardynów w Sokalu nad Bugiem. Budowniczy, przyczynił się do powiększenia tamtejszej biblioteki. W latach 1620-1623 gwardian klasztoru w Nowem nad Wisłą, a od 1623 r. w Bydgoszczy. W 1626 r. na stanowisku definitora, a także ponownie gwardian w Sokalu. Ostatnie lata spędził w Bydgoszczy.

Piotr Michał Łęskowski

Władysław Aleksander Łubieński

Ur. 1 XI 1703 r. w Iwanowicach w Wielkopolsce, zm. 21 VII 1767 r. w Warszawie. Syn Macieja, łowczego sieradzkiego, oraz Marianny ze Stokowskich. W wieku 17 lat ukończył jezuicką szkołę w Kaliszu i przyjął niższe święcenia. Następnie uczył się w seminarium w Łowiczu, a od 1722 r. studiował teologię i prawo kanoniczne w Akademii Krakowskiej. W 1724 r. wyjechał do Rzymu, być może na studia w Collegium Romanum, a następnie w podróż po Włoszech, Francji, Holandii, Belgii i Niemczech. Po powrocie prałat domowy prymasa Teodora Andrzeja Potockiego, od 1726 r. kanonik gnieźnieński. W 1727 r. otrzymał święcenia kapłańskie, od tego roku koadiutor scholasterii krakowskiej. W 1728 r. przeniesiony na wyższą kanonię gnieźnieńską z godnością infułata kolegiaty w Łasku. W latach 1730-1731 deputat kapituły gnieźnieńskiej na Trybunał Koronny, którego był wiceprezydentem. W późniejszym czasie deputat na trybunał z kapituły krakowskiej. Po 1730 r. scholastyk krakowski. W 1733 r. wraz z całą kapitułą po stronie Augusta III. Odtąd związany ze stronnictwem dworskim. Następnie kilka lat w Kamionce, poświęcił czas na pracę naukową. W 1740 r. delegat kapituły krakowskiej na sejm, od tego roku pisarz wielki koronny. W latach 1741-1757 przebywał przeważnie na dworze królewskim w Dreźnie, prowadził korespondencję i pośredniczył w interesach magnatów. Od 1742 r. dziekan kapituły gnieźnieńskiej. Sprawował opiekę nad całą "tajną ekspedycją" koronną, uczestnik rozmów z posłami pruskimi, autor memoriału dotyczącego zagrożenia pruskiego. W 1743 r. w sporze z kanclerzem A.S. Załuskim, ustąpił z kancelarii, zachowując wciąż dobre stosunki z rodziną królewską, przeciwny Czartoryskim. W 1743 r. uczestnik pogodzenia Potockich z dworem. W 1745 r. nawiązał kontakty z Józefem Mniszchem i Antonim Potockim. Był autorem projektu pogodzenia zwaśnionych familii, zaaprobowanego przez króla i Bruhla. W 1746 r. w sporze z Załuskim i Ogrodzkim. Od 1746 r. administartor opactwa paradyskiego, od 1748 r. jego opat komendatoryjny. W 1749 r. odmówił złożenia homagium z całości dóbr należących do klasztoru. W 1750 r. nawiązał kontakty z Jerzym Mniszchem. W 1754 r. wraz z Małachowskim przeciwny Czartoryskim. U boku Mniszcha brał udział w polityce personalnej. Kierownik sejmików poselskich i deputackich, uczestnik reasumpcji Trybunału w Piotrkowie. Towarzysz króla w podróżach do Warszawy i Wschowy. Od 1752 r. kustosz sandomierski. W 1757 r. nominowany do godności, od 1758 r. arcybiskup lwowski, odznaczony Orderem Orła Białego, wraz z objęciem urzędu zatrzymał opactwo paradyskie i kustodię sandomierską, a oddał dziekanię gnieźnieńską. W wygłaszanych mowach opowiadał się przeciw nierządowi, niezgodzie i złej sytuacji Rzeczypospolitej, nawoływał do reform. W 1759 r. przeciwny konwersji frankistów. W tym samym roku przeprowadził składkę członków kolegium biskupiego na dyskretne honorarium dla kardynała protektora Polski w Rzymie. Od 1759 r. arcybiskup gnieźnieński. Mecenas renowacji pałacu prymasowskiego w Skierniewicach, katedry gnieźnieńskiej i kolegiaty w Łowiczu. W 1760 r. otworzył drukarnię prymasowską w Łowiczu. W tym samym roku w sporze między Akademią Krakowską a jezuitami o przyznanie uniwersyteckich praw kolegium lwowskiemu, stanął po stronie Akademii. Po wyborze na arcybiskupa gnieźnieńskiego pozostał pod wpływem Młodziejowskiego, w kontaktach z Bruhlem i Mniszchem, współdziałał z Małachowskim i Czartoryskimi. Wzrost jego roli nastąpił w latach wojny siedmioletniej i rozkładu Rzeczypospolitej. W latach 1759-1760 był głównym negocjatorem z Rosją. Wypowiadał się w naradzie senatu w 1761 r. w sprawie redukcji monety. Nawiązał współdziałanie z Branickim. Z czasem zaczął się zbliżać ku Czartoryskim, a współpraca została zaciśnięta w 1762 r. W 1763 r. jako interrex zmagał się z próbami przekupstwa ze strony rosyjskich posłów Kayserlinga i Repnina, związanych także z Młodziejowskim i Czartoryskimi. Współpracował również ze Stanisławem Konarskim. W trakcie bezkrólewia szeroko korzystał z kompetencji królewskich. Przy wsparciu Czartoryskich i za zgodą partii hetmańskiej uzyskał również wyłączne prawo mianowania i koronowania króla. Aktywnie uczestniczył w grze sił przed konwokacją, piętnował również działania rosyjskich wojsk. Na sejmie konwokacyjnym ściśle współpracował z Czartoryskimi, wszedł w spór ze stronnictwem francuskim, a w efekcie z Austrią i Hiszpanią. Przeciwny nowym prawom przeciw różnowiercom, potwierdzał jednak dawne. Projektodawca przeprowadzonego na sejmie odnowienia traktatu Grzymułtowskiego. W 1764 r. uzyskał ustanowienie specjalnego grodu w Łowiczu. W latach 1765-1766 prowadził rokowania o uznanie elekcji Stanisława Augusta przez Austrię i Francję. Brał udział w rokowaniach względem relacji państwo-Kościół. W 1766 r. opowiadał się wraz z króelwm przeciw równouprawnieniu dysydentów. Odsunął się na ubocze, kiedy zawiązały się konfederacje dysydencka i radomska. Przed śmiercią zdążył spotkać się jeszcze z przedstawicielami pierwszej z nich. Autor raptularza manuskryptów i kompilacji o tematyce geograficzno-historycznej, stanowiącej podręcznik do nauki królewiczów, synów Augusta III, a także memoriału reformatorskiego, dziennika z podróży, mów, listów pasterskich oraz korespondencji politycznej.

Stanisław Makowiecki

Pochodził z Wielkiego Łukoszyna w powiecie lipnowskim. Prawdopodobnie od 1672 r. stolnik latyczowski. Uczestnik bitwy pod Kamieńcem w 1674 r. W 1693 r. poseł z sejmiku podolskiego. Autor relacji z bitwy kamienieckiej.

Stanisław Malczowski

Bartłomiej Kazimierz Malicki

Zm. ok. 1706 r. Pochodził z krakowskiej rodziny mieszczańskiej. W 1680 r. bakałarz, w 1681 r. magister sztuk wyzwolonych na Wydziale Filozoficznym Akademii Krakowskiej. W latach 1681-1688 profesor retoryki i poetyki w Akademii Lubrańskiego, senior bursy Szołdrskiego, w 1688 r. prefekt Seminarium Duchownego w Poznaniu. W latach 1688-1692 docent extraneus na Wydziale Filozoficznym w Akademii Krakowskiej, w 1689 r. wykładowca w Szkołach Nowodworskich. W 1691 r. w sporze z władzami uniwersyteckimi, stanął przed sądem rektorskim. W 1692 r. opiekun Władysława Jordana, podróżował do Paryża, gdzie odbył studia lekarskie i uzyskał tytuł doktora medycyny. Następnie pobyt w Rzymie i w Padwie, gdzie wpisał się wraz z wychowankiem do albumu nacji polskiej. Od 1695 r. w Krakowie, prowadził działalność pisarską, uzyskując w 1700 r. przywilej Augusta II na plany wydawnicze. Od 1699 r. sekretarz królewski. Autor mów i poezji okolicznościowej, utworu scenicznego na uczczenie wiktorii wiedeńskiej, sztuki teatralnej, traktatu filozoficznego. W ostatnich latach życia autor i wydawca prac z zakresu gramatyki języka polskiego i francuskiego.

Jan Malina

Urodzony ok. 1620 r. w Kluczborku, zm. 24 XI 1672 r. Pochodził z rodziny mieszczańskiej. Od 1673 r. uczeń Szkoły Św. Marii Magdaleny we Wrocławiu, następnie student teologii na uniwersytecie w Królewcu. Od 1647 r. diakon przy polskim kościele w Prabutach, w 1648 r. ordynowany w kościele zamkowym w Królewcu, w 1650 r. administrator parafii w Dzierzgoniu. W latach 1651-1653 proboszcz w Kisielicach. Oskarżony o cudzołóstwo wyjechał do Wilna, gdzie został pastorem zboru luterańskiego. W 1655 r., po zdobyciu Wilna przez Szwedów, wyjechał do księstwa pruskiego, gdzie zajmował się pracą duszpasterską wśród polskich egzulantów. W 1658 r. nominowany na archiprezbitra i inspektora szkoły prowincjonalnej w Tylży. W 1667 r. superintendent generalny wszystkich zborów luterańskich w Wielkim Księstwie Litewskim na mocy patentu gubernatora Prus Książęcych księcia Bogusława Radziwiłła. Autor kazań, utworów religijnych, poezji okolicznościowej, tłumacz luterańskiej agendy kościelnej, mów, oraz pierwszego polskiego śpiewnika ewangelickiego w Prusach Książęcych.

Jan Markiewicz (Markowicz)

Ur. 10 IV 1613 r. w Krakowie, zm. przed 4 V 1691 r. w Krakowie. Pochodził z rodziny kupieckiej. Uczeń w gimnazjum luterańskim w Bytomiu, od ok. 1623 r. w kolegiach jezuickich w Nysie i w Lublinie. Od 1636 r. terminował w sklepie krewnego, od 1643 r. prowadził własny sklep korzenny w Krakowie oraz kantor bankowy. W 1654 r. jeden z najzamożniejszych mieszczan krakowskich, właściciel kamienicy w krakowskim rynku, w latach 1660-1661 dzierżawca czopowego, w latach 1666-1689 ławnik, od 1689 r. rajca krakowski. Właściciel biblioteki, w trakcie okupacji szwedzkiej odzyskiwał książki dla ich prawowitych właścicieli. Autor sztuki teatralnej i sylwy z lat 1654-1687 zawierającej wypisy z książek, kopie pism ulotnych, utwory własne, m.in. korespondencję, instrukcje wychowawcze dla chłopców sklepowych, maksymy życiowe i pamiętnik, zawierający teksty odezw szwedzkich oraz współczesnych uchwał Rady Miejskiej z okresu okupacji szwedzkiej Krakowa w latach 1655-1657.

Samuel Maskiewicz

Ur. ok. 1580 r., zm. ok. 1640 r. Pochodził z kalwińskiej rodziny ruskiej osiadłej na Nowogródczyźnie. Syn Jana Semenowicza, właściciela Serwecza i Jatry, sługi Ostafiego Wołłowicza, kasztelana trockiego, za którego przykładem porzucił katolicyzm. Po zakończeniu nauki, od 1601 r. służba wojskowa w Inflantach w chorągwi Gabriela Wojny, podkanclerzego litewskiego. W 1605 r. planował uczestnictwo w wyprawie moskiewskiej w interesie Dymitra Samozwańca, jednak w latach 1605-1606 zaciągnął się na służbę na dworze brahińskim Aleksandry z Chodkiewiczów Wiśniowieckiej. W latach 1606-1607 służba w wojsku kwarcianym na Podolu, najpierw w chorągwi zagończyka Jakuba Pretwicza, a następnie w czasie rokoszu sandomierskiego w chorągwi Jana Gratusa Tarnowskiego po stronie Zygmunta III. Od 1607 r. służba w chorągwi husarskiej księcia Janusza Poryckiego i uczestnik bitwy po Guzowem, a w latach 1609-1612 r. wyprawy smoleńskiej, uczestnik bitwy pod Kłuszynem, a następnie jako porucznik oblężenia Moskwy. Członek konfederacji zawiązanej w celu uzyskania zapłaty żołdu. W 1613 r. dowódca pułku konfederackiego, a z ramienia wojska skonfederowanego poseł na sejm warszawski, następnie we Lwowie z ramienia swojego pułku deputat wojskowy przy komisji sejmowej ustalającej wysokość żołdu. W 1614 r. powrócił do Serwecza. W 1615 r. z ramienia sejmiku nowogródzkiego poseł na wileński zjazd główny. W latach 1615-1628 służba u Radziwiłłów. W 1617 r. deputat nowogródzki na Trybunał Główny wielkiego Księstwa Litewskiego, następnie na sądach w Wilnie i Mińsku. W 1619 r. elekt województwa nowogrodzkiego na urząd podsędkowski. W 1621 r. na popisie wojskowym w Nowogródku, uczestnik sejmiku przedsejmowego. Od 1628 r. służba u Sapiehów. W 1628 r. pisarz grodzki nowogródzki, w 1632 r. uczestnik sejmu elekcyjnego, a następnie w latach 1632-1638 podwojewodzi nowogródzki. W latach 1625-1640 autor pamiętnika z lat ok. 1594-1621.

Marcin Matuszewicz (Matusewicz, Matusiewicz, Matuszewic)

Ur. 11 XI 1714 r. w Jelnej, zm. po 21 XI 1773 r. Syn Jerzego Józefa, starosty stokliskiego, klienta Sapiehów, oraz Teresy Kempskiej, pokomorzanki płockiej. Wykształcony w szkole parafialnej w Kamieńcu, potem u jezuitów w Brześciu, Drohiczynie i Warszawie, uczył się także rysunku i języka francuskiego. Następnie umieszczony przez ojca w oddziale grandmuszkieterów. W trakcie bezkrólewia 1733 r. zwolennik Stanisława Leszczyńskiego, członek konfederacji brzeskiej i dowódca piechoty. W latach 1738-1751 pisarz grodzki brzeski. Aktywny na sejmikach deputackich brzeskich i kowieńskich, uczestnik reasumpcji wileńskich w latach 1743-1748, zamiennie obserwator i poseł na sejmy. W 1740 r. dzięki poparciu Czartoryskich podstoli brzeski. W 1743 r. marszałek sejmiku deputackiego brzeskiego i pisarz przy asesorii kanclerza wielkiego litewskiego Jana Sapiehy, od 1746 r. stolnik brzeski dzięki poparciu tego ostatniego. Od końca 1745 r. stronnik Czartoryskich. W 1748 r. deputat sejmowy w komisji skarbu koronnego. W 1752 r. zerwał z Czartoryskimi, popierając od 1754 r. Mniszchów i Radziwiłłów. W 1755 r. na radzie senatu we Wschowie, uczestnik sporu z Czartoryskimi. W 1756 r. w porozumieniu z Branickim, podjął się stworzenia partii francuskiej na Litwie. W 1757 r. zawarł kompromis z Czartoryskimi, ale pozostał u boku partii hetmańsko-dworskiej. W latach 1758-1762 lawirował między Branickim a Radziwiłłami. Od 1759 r. dzierżawca czopowego szelężnego brzeskiego z ramienia Branickiego. W 1761 r. poseł kowieński, w 1762 r. deputat i laska duchowna w Trybunale w Kownie. Przeciwnik wkroczenia na Litwę wojsk rosyjskich dla wsparcia Czartoryskich, stronnik Radziwiłłów w sporze o bezprawność fundacji Trybunału Litewskiego. W 1763 r. usunął się z działalności politycznej, pozostając u boku Branickiego jako jego faktyczny sekretarz. W 1764 r. uczestnik narady stronnictwa dworskiego w Białymstoku. Na sejmiku konwokacyjnym lawirował między Mniszchem, Radziwiłłem, Branickim a Czartoryskimi. Zaangażowany w uzyskanie poparcia austriackiego, francuskiego i hiszpańskiego przeciw ingerencji Rosji w sprawy Rzeczypospolitej. Po przeproszeniu Czartoryskich działacz na rzecz wyboru Stanisława Poniatowskiego na króla, poseł na sejm i członek konfederacji litewskiej. Na sejmie elekcyjnym pisarz pactów conventów. Obserwator na sejmie koronacyjnym. W 1765 r. sędzia ziemski brzeski. W 1767 r. członek konfederacji radomskiej po stronie Radziwiłłów, konsyliarz konfederacji województwa podlaskiego ziemi bialskiej, a następnie sekretarz generalnej konfederacji koronnej i sekretarz sejmowy. Niechętny do angażowania się w konflikt, w latach 1768-1769 zachował życzliwą neutralność wobec konfederacji barskiej. Od 1768 r. kasztelan brzeski z poparcia Czartoryskich. W 1773 r. odczytał na sejmiku deputackim brzeskim uniwersał O. Stackelberga o amnestii. Autor memoriałów, mów, pism politycznych, korespondencji, diariusza konfederacji radomskiej jako jej sekretarz, a także osobistego pamiętnika pisanego od 1754 r. Tłumacz z języka łacińskiego, autor poezji okolicznościowej.

Kasper Miaskowski

Ur. 1549/1550 r. w Smogorzewie w powiacie kościańskim, zm. 22 IV 1622 r. Prawdopodobnie studia w Uniwersytecie Krakowskim ok 1565 r. Znany z dokumentów związanych z rodzinnym majątkiem od 1571 r. W 1596 r. podpisał protestację przeciw uchwale poborowej i w obronie M. Objezierskiego. Autor poezji religijnej inspirowanej soborem trydenckim, okolicznościowej, a także politycznej przedstawiającej poglądy regalistyczne stronnictwa Zygmunta III Wazy. Zwolennik dymitriady oraz utworzenia ligi monarchów chrześcijańskich przeciw Turkom. W latach 1606-1608 polemizował z rokoszanami sandomierskimi. Tłumacz z języka łacińskiego.

Jacynt (Jacek) Marcin Mijakowski

Ur. w 1587 r. w Krakowie, zm. 16 X 1647 r. w Krakowie. Pochodził z rodziny szlacheckiej. Wykształcenie średnie, nowicjat, a w 1618 r. śluby zakonne u dominikanów w Krakowie. Dalsze studia w Bolonii i Mediolanie. Po powrocie, w 1635 r. bakałarz, a w 1639 r. doktor teologii w Akademii Krakowskiej. W 1642 r. obronił przed sądem w nuncjaturze tytuły naukowe. W latach 1631-1633 wykładowca teologii i kaznodzieja w Lublinie, w latach 1633-1639 przeor w Warszawie i Krakowie, a w latach 1645-1647 w Toruniu. Uczestnik kapituł prowincjonalnych, definitor w 1644 r. w Rzymie, a w 1646 r. w Płocku. Przeciwnik utworzenia prowincji litewskiej. W latach 1635-1643 kaznodzieja w kościele Mariackim w Krakowie. Członek Rzeczypospolitej Babińskiej, w 1647 r. regens studium generalnego w Krakowie i kaznodzieja w katedrze wawelskiej z ramienia kapituły generalnej w Walencji. Autor okolicznościowej poezji oraz kazań w języku łacińskim i polskim.

Daniel Mikołajewski

Ur. w 1560 r. w Mikołajewicach na Kujawach, zm. 8 IV 1633 r. w Dębicy. Uczeń w szkole kalwińskiej w Radziejowie. W latach 1581-1586 opiekun młodych kasztelaniców Przyjemskich, wraz z nimi student na Uniwersytecie we Frankfurcie nad Odrą, a w 1586 r. na Uniwersytecie w Heidelbergu. Po powrocie do kraju w 1586 r. większość czasu spędzał w Cieninie, gdzie znajdował się ufundowany przez Przyjemskich zbór braci czeskich. Od 1591 r. minister zboru kalwińskiego w Radziejowie, od 1597 r. senior Kościoła kalwińskiego na Kujawach. Uczestnik polemik religijnych, utrzymywał relacje z luteraninem Świętosławem Orzelskim. W 1595 r. razem brali udział w generalnym soborze toruńskim, gdzie jako protokolant reprezentował kalwinów i Jednotę braci czeskich. Od 1597 r. senior Kościoła kalwińskiego na Kujawach, w 1599 r. jego przedstawiciel na zjeździe ewangelików i dyzunitów w Wilnie, gdzie odbył dysputę z jezuitą Marcinem Śmigleckim na temat prymatu papieża, dając początek dalszej dyskusji ewangelicko-katolickiej. W 1601 r. podróż do Bazylei na polecenie wojewody brzeskiego. Zwolennik zgody sandomierskiej, od 1607 r. senior Kościoła braci czeskich zgodnie z decyzją synodu w Ostrorogu. W 1608 r. polemika z jezuitą Marcinem Łaszczem. W 1614-1615 zabiegał o spokój wspólnoty zboru w Radziejowie. Po jego likwidacji przeniósł się do Izbicy. W 1627 r. na synodzie w Ostrorogu, gdzie dokonało się zjednoczenie kalwinów z braćmi czeskimi, został wybrany na wielkopolskiego superintendenta zjednoczonego Kościoła. Po opuszczeniu Izbicy, w latach 1627-1633 objął zbór w Świerczynku. Autor poezji okolicznościowej, religijnych pism polemicznych, zbioru wypisów z Ojców Kościoła i kazań pogrzebowych. W latach 1604-1632 autor prac z dziedziny biblistyki, zmierzających do rewizji i wydania nowego przekładu Pisma Świętego na język polski, zwanego Nową Biblią, bądź Biblią Gdańską.

Jerzy Mikuć

Daty i losy jego życia nieznane. Prawdopodobnie student którejś ze szkół wileńskich. Autor sylwy z ok. 1733 r. stanowiącej notatnik ucznia.

Józef Epifani Minasowicz

Ur. w 7 IV 1718 r., zm. w 16 X 1796 r. w Warszawie. Pochodził z ormiańskiej rodziny mieszczańskiej. Syn Mikołaja, bogatego kupca i obywatela Warszawy, tytularnego sekretarza Augusta II. Uczeń warszawskich szkół jezuickich. Od 1737 r. student na Wydziale Prawa Akademii Krakowskiej, doktor obojga praw. Po studiach przebywał we Lwowie, po czym wrócił do Warszawy, gdzie związał się z kręgiem Józefa Andrzeja Załuskiego, jego Biblioteki i warszawskich uczonych jezuitów. Od 1755 r. tytularny sekretarz królewski, od 1758 r. kanonik kijowski (faktycznie żytomierski). Student teologii w seminarium externum misjonarzy przy kościele św. Krzyża, gdzie uzyskał niższe święcenia kapłańskie. Uczestnik organizowanych przez Załuskiego imprez literackich „Academiae Marianae”, porządkowania Biblioteki Załuskich i przedsięwzięć edytorskich. Właściciel biblioteki. Korektor i stylista periodyków polskich: "Nowych Wiadomości Ekonomicznych i Uczonych", "Patrioty Polskiego" i "Monitora". Naczelny redaktor i edytor w wydawnictwie Towarzystwo Literackie Ustanowione do Wydawania Najlepszych i Najpożyteczniejszych Książek. Współpracownik Adama Kazimierza Czartoryskiego, uczestnik organizowanych przez niego spotkań literatów w Pałacu Błękitnym. W latach 1771-1773 współpracownik "Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych". Zabierał głos w polemikach literackich. Ustanowiony w testamencie Załuskiego egzekutorem spuścizny zmarłego. W związku z rozbiorem 1793 r. stracił kanonię żytomierską. W 1794 r. znalazł się pod opieką prymasa Michała Poniatowskiego, a następnie Ignacego Krasickiego. Autor poezji okolicznościowej, religijnej, historycznej, bajek, pieśni, żywotów, a także historii Ormian. Tłumacz dramatów, poezji klasycznej i współczesnej literatury francuskiej.

Tomasz Młodzianowski

Ur. 21 XII 1622 r. pod Ciechanowem na Mazowszu, zm. 9 X 1686 r. w Wolbromiu. Studia średnie prawdopodobnie we Lwowie. W latach 1637-1639 nowicjat u jezuitów w Krakowie, w 1639 r. seminarium pedagogiczne w Sandomierzu, w latach 1640-1643 studia filozofii w Kaliszu. Następnie nauczyciel gramatyki w Rawie, składni w Łucku, i humaniorów w Brześciu nad Bugiem. W latach 1646-1650 studia teologii w kolegium św. Piotra w Krakowie. W 1648 r. święcenia kapłańskie. Następnie trzecia probacja (kurs prawa zakonnego i ćwiczeń ascetycznych) w Jarosławiu. W latach 1659-1667 r. kierownik studiów i wykładowca teologii w kolegium poznańskim, w 1659 r. profesja zakonna czterech ślubów. W 1666/1667 r. instruktor trzeciej probacji, następnie prefekt studiów kolegium i kaznodzieja trybunalski. Powrót do Poznania w 1669 r., kaznodzieja i ojciec duchowny kolegium. Od 1671 r. kaznodzieja w parafii Marii Magdaleny. W latach 1673-1680 kapelan domowy na dworze Aleksandra Michała Lubomirskiego, wojewody krakowskiego, a następnie Heleny Tekli z Ossolińskich, wdowy po nim. Od 1673 r. wiceprowincjał. W 1674 r. wygłosił kazanie podczas sejmu koronacyjnego Jana III Sobieskiego. Od 1679 r. ponownie w Poznaniu, dyrektor, a od 1680 r. rektor kolegium. Dwukrotnie delegat na kongregacje generalne zakonu do Rzymu. W latach 1682-1683 r. zastępca prowincjała, od 1683 r. Krakowie, doradca rektora kolegium św. Piotra w kierowaniu sprawami nauki. W latach 1683-1686 nadworny teolog biskupa krakowskiego Jana Małachowskiego. Autor podręczników z zakresu teologii, metafizyki, logiki i fizyki, kazań i homilii. Zajmował się również reformą polskiej ortografii.

Sambor Młoszowski

Ur. przed 1618 r. Zm. po 1690 r. Pochodził z Młoszowa w ziemi krakowskiej. W 1618 r. odnotowany w źródłach jako nieletni, jako osoba pełnoletnia wystąpił w 1640 r. W 1657 r. towarzysz chorągwi husarskiej hetmana polnego koronnego Jerzego Lubomirskiego, za zasługi nagrodzony w tym samym roku przez Jana Kazimierza wsią Ulinką, o którą toczył spór w latach 1657-1658. W latach 1658-1663 oskarżany o zniesławienie, udział w morderstwie i burdach. W latach 1665-1666 uczestnik rokoszu Lubomirskiego, zawarł znajomość z Wespazjanem Kochowskim. Członek Rzeczypospolitej Babińskiej, gdzie otrzymał godność "arcybiskupa babińskiego". W 1672 r. dowódca zaciągu końskiego w pospolitym ruszeniu zebranym pod Kucharami. Autor poezji okolicznościowej i satyrycznej.

Eliasz Morochowski

Ur. ok. 1576 r. we Lwowie, zm. 19 III 1631 r. we Włodzimierzu. Syn Stefana Morochowskiego h. Korczak i mieszczki lwowskiej. W latach 1595-1603 alumn w Kolegium Greckim we Lwowie, student filozofii i teologii. Po powrocie do Polski w 1603 r. na służbie u Hipolita Pocieja biskupa włodzimierskiego, w latach 1608-1609 jego sekretarz i komisarz w różnych sprawach oraz arbiter w sporze z Samuelem Sienczyłą, archimandrytą monasteru wileńskiego św. Trójcy oraz Józefem Welaminem Rutskim, namiestnikiem. W 1609 r. sekretarz królewski. w 1611 lub 1612 r. święcenia kapłańskie, w 1613 r. nominat i administrator diecezji, od 1614 r. mnich i unicki biskup włodzimierski wbrew woli prawosławnej szlachty wołyńskiej, żądającej w 1616 r. jego odwołania. W 1624 r. uczestnik zjazdu biskupów unickich w Nowogródku obradującego w sprawie unii z prawosławnymi, oraz w 1626 r. synodu kobryńskiego, gdzie zadeklarował udział w fundacji Seminarium Generalnego. Delegowany do zdania relacji z synodu królowi i nuncjuszowi w Warszawie. W 1629 r. zalecany przez kongregację Propagandy na delegata do prowadzenia wstępnych dyskusji na temat planowanego wspólnego synodu unitów i prawosławnych, uczestnik synodu lwowskiego. Zwolennik szerzenia unii, reformy kleru, synodów diecezjalnych, restauracji i budowy kościołów, opiekun szkół i kapituły katedralnej, ok. 1626 r. założyciel bractwa Najświętszej Maryi Panny w katedrze włodzimierskiej, dla którego uzyskał przywileje papieskie. Autor pism politycznych propagujących unię.

Jan Dominik Morolski

Poza informacją o małżeństwie z Zofią Kłossowską nie zachowały się inne dane o życiu poety. Autor wiersza dla zmarłej małżonki, wydanego w 1628 r.

Andrzej Jan Morsztyn (Morstin)

Ur. 24 VI 1621 r. prawdopodobnie w Wiśniczu pod Krakowem, zm. 8 I 1693 r. w Paryżu. Syn Andrzeja, podczaszego sandomierskiego, oraz Jadwigi Pobiedzińskiej. Wychowywał się na dworze Stanisława Lubomirskiego w Wiśniczu pod kierunkiem swojego dziada poety-tłumacza i kalwina Waleriana Otwinowskiego. W 1638 r. studia filozofii i sztuk wyzwolonych w Lejdzie. W pierwszej połowie lat 40. XVII w. przebywał w Sandomierskiem na dworach Lubomirskich a także odbył podróż zagraniczną do Włoch, przez Wenecję, Bolonię, Parmę, Rzym, Neapol, na Maltę. W 1646 r. wyjechał w poselstwie od króla polskiego do Preszburga (Bratysława) do cesarza Ferdynanda III. W 1647 został stolnikiem sandomierskim. Od 1648 prowadził aktywną działalność sejmikową, sejmową i deputacką. Od 1649 r. był dworzaninem Jerzego Lubomirskiego. W 1653 r. - już jako Jan Andrzej - został dworzaninem królewskim; w tym charakterze udał się do księcia Siedmiogrodu Jerzego II Rakoczego. Od 1654 r. przebywał często na dworze królowej Ludwiki Marii; w 1659 ożenił się z panną z jej fraucymeru Szkotką Katarzyną Gordon. Na przełomie 1654 i 1655 r. odbył nieudaną politycznie podróż do króla Szwecji, skąd jednak przywiózł ostrzeżenie przed zbliżającym się „potopem”. W czasie tej wojny towarzyszył przeważnie królowi; przeszedł też wówczas z kalwinizmu na katolicyzm. W 1656 został starostą zawichojskim i zarówno w tym jak i w następnym roku posłował do Wiednia, do cesarza., a także do Berlina. W 1658 został referendarzem koronnym. Po wygnaniu arian pomagał im politycznie i finansowo. Od 1660 r. był zwolennikiem elekcji „vivente rege”, popierał kandydaturę francuską na tron Polski. Walczył u boku króla w kampanii rosyjskiej 1663 - 1664. W czasie rokoszu Lubomirskiego pośredniczył pomiędzy nim a dworem. W 1668 uzyskał urząd podskarbiego wielkiego koronnego. Od końca lat 50. otrzymywał pensję z dworu francuskiego; w czasie panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego należał do planującej detronizację króla profrancuskiej opozycji. Początkowo poparł nowego króla Jana Sobieskiego; w styczniu 1678 władca ten wysłał go do Włoch . W tymże roku w Paryżu Morsztyn otrzymał poddaństwo francuskie. W roku następnym, w sytuacji przejścia polskiego króla do obozu cesarskiego, Morsztyn został sekretarzem Ludwika XIV i planował detronizację Sobieskiego. W 1683 r. sejm oskarżył go o zdradę i pozbawił urzędu podskarbiego oraz zażądał zwrotu klejnotów koronnych. Morsztyn w tym czasie przebywał już poza granicami kraju. Więcej tu nie wrócił, tylko w 1690 oddał zabrane klejnoty.

Hieronim (Jarosz) Morsztyn (Morstin)

Hieronim Morsztyn znany też jako Hieronim (Jarosz) Morsztyn, (ur. 1581, zm. pomiędzy 1623 a 1645) – polski poeta wczesnobarokowy, pisarz i tłumacz. Pochodził z rodziny szlacheckiej. Ojcem Hieronima Morsztyna był bachmistrz (urzędnik górniczy), arianin z Wieliczki, Florian, syn Stanisława. Matką Hieronima była druga żona Floriana, Zuzanna Łaska, córka Jana a siostra stryjeczna Olbrychta Łaskiego, wojewody sieradzkiego. Miał też Hieronim kilka sióstr (Elżbietę, Jadwigę, Annę i Katarzynę). Był jednym z młodszych synów. Utraciwszy wcześnie rodziców, wychowany został przez wuja Samuela Łaskiego, sekretarza koronnego. O młodości Hieronima Morsztyna, pobieranych przez niego naukach i szkołach do których uczęszczał, wiemy niewiele. Przez 3 lata, dzięki pomocy wuja Samuela, pobierał nauki w znanej szkole jezuickiej w Braniewie. Prawdopodobnie prowadził życie dworskie i ziemiańskie. Przebywał w różnych ziemiach Rzeczypospolitej: na dworze wojewody łęczyckiego, w Lublinie i Wilnie. Ożenił się z bliżej nieznaną Zofią. Przyjaźnił się z poetą Janem Gostomskim. Zmarł przed rokiem 1645, według M. Dynowskiej już w 1623.

Zbigniew Morsztyn (Morstin, Morstyn)

Ur. ok. 1622 r. lub ok. 1627-1628 na Podgórzu, zm. 13 XII 1689 r. w Królewcu. Arianin, być może uczęszczał do szkoły w Lusławicach lub Raciborsku. Ok. 1640 r. pracował przy żupach solnych w Wielczce. Od 1646 r. w wojsku Janusza Radziwiłła na Litwie. W 1648 r. uczestnik elekcji Jana Kazimierza. Od 1648 r. na usługach Bogusława Radziwiłła, a po jego śmierci Ludwiki Karoliny Radziwiłłówny, córki zmarłego. Uczestnik walk z Bohdanem Chmielnickim, wypraw ukraińskich, bitew pod Zbarażem, Beresteczkiem, Kopyczyńcami, Łojowym Górnym, Żwańcem, w 1651 r. roku w Kijowie. Towarzysz hetmańskiej chorągwi pancernej, dowodzonej przez porucznika Aleksandra Mierzeńskiego. W latach 1650-1651, a następnie w 1653 r. poseł do hospodara wołoskiego Bazylego Lupula. W 1654 r. podróż do Dojlid do Samuela Przypkowskiego. W 1654 r. rezydent na dworze królewskim, następnie u boku Janusza Radziwiłła uczestnik walk z wojskami moskiewskimi oraz bitwy pod Szepielowcami. W 1655 r. powrót w rodzinne strony, gdzie podpisał akt poddania się Szwedom, następnie zaś wystąpił przeciw okupantom, potępiając jednocześnie pogromy arian. W 1656 r. w starciu pod Tyńcem trafił do niewoli. Uwolniony w 1657 r., wstąpił na służbę dyplomatyczną u Bogusława Radziwiłła. Ok. 1658 r. otrzymał w ramach wynagrodzenia za zasługi od Jana Kazimierza tytuł miecznika mozyrskiego. W 1658 r. uczestnik oblężenia Torunia, obecny w Poznaniu, w Warszawie na konwokacji, w Gdańsku na sejmiku pruskim. Poseł na sejm w 1658 i 1659 r. Pośrednik między Radziwiłłami, Morsztynami i Leszczyńskimi. Uczestnik zabiegów arian o unieważnienie konstytucji sejmu 1658 r. wzywającej do zmiany wyznania lub opuszczenia kraju, a także supliki ariańskiej w tej sprawie na sejmik proszowski. W 1658 r. udał si na wygnanie, pozostawiając majątek bratu stryjecznemu. W 1660 r. reprezentant arian w dyskusji z katolikami na zamku Wielopolskich w Rożnowie. W latach 1660-1662 uchylał się od nakazu banicji arian, przebywając wraz z rodziną w należącym do Radziwiłłów zabłudowskim kluczu majątkowym. W 1661 r. poseł do Jana Kazimierza, następnie towarzysz Bogusława Radziwilła w jego objeździe po odzyskanych dobrach. W 1662 r. uczestnik walk o Wilno, następnie członek komisji obrachunkowej na terenie Litwy do sprawy wypłaty żołdu. W 1663 r. dwukrotnie we Lwowie. W 1662 r. prawdopodobnie uczestnik ostatniego synodu braci polskich w Zabłudowie. W efekcie działań plebana zabłudowskiego przeniósł się do Prus Książęcych. W 1663 r. uczestnik soboru antytrynitarskiego w Kluczborku, sygnatariusz apelu od księcia siedmiogrodzkiego Michała Apafiego z prośbą o protekcję. W 1663 r. otrzymał przywilej, podpisany formalnie przez elektora jako księcia pruskiego, na dożywotnią dzierżawę wsi Rudówka, a także uzyskał tytuł radcy domowego księcia pruskiego. Pracownik kancelarii polskiej Bogusława Radziwiłła w Królewcu, w 1664 r. odbył z nim objazd po dobrach litewskich, a w 1665 r. towarzysz na ślub. Zaangażowany w życie zborowe i kulturalne braci polskich na Mazurach. W 1666 r. przeciwstawiał się stanom pruskim żądającym wygnania braci polskich z Prus. W latach 1667-1669 zaangażowany z ramienia Radziwiłłów w wydarzenia polityczne w Koronie. W 1669 r., po śmierci Bogusława Radziwiłła, opiekun jego córki Ludwiki Karoliny Radziwiłłówny i współzarządca spadku po nim. Od 1670 r. stale urzędował u jej boku na zamku w Królewcu. W latach 70. XVII w. uczestnik sejmów w Warszawie. Od 1670 r. po śmierci Samuela Przypkowskiego przywódca braci polskich w Prusach Książęcych, zaangażowany w ich obronę przed wypędzeniem. W 1672 r. podjął starania, dzięki którym sprawę wsparł Michał Korybut Wiśniowiecki, powołując się na prawa zwierzchnie króla polskiego do Prus Książęcych. Opiekun ubogich arian oraz młodzieży innowierczej z Litwy i Białorusi studiującej w Królewcu. W 1678 r. organizator synodu braci polskich w Rudówce, a w 1684 r. uczestnik kolejnego. W 1683 r. podróżował do Francji. Zaangażowany w plany matrymonialne córki zmarłego Bogusława Radziwiłła. Autor relacji z wydarzeń wojennych w Kijowie w 1651 r., łacińskiej poezji okolicznościowej i politycznej, korespondencji, erotyków, fraszek i obrazków satyrycznych. W twórczości poruszał problemy tolerancji religijnej i patriotyzmu.

Sefer Muratowicz

Ur. w 2. poł. XVI wieku (być może ok. 1577) - zmarł po 1631 r. Był ormiańskim kupcem z Turcji osiadłym we Lwowie ok. 1597 r. W latach 1598 - 1602 odbył dwie podróże do Turcji oraz opisaną przez siebie w Relacji podróż do Persji. Ta ostatnia wyprawa, przede wszystkim o charakterze handlowym, przyczyniła się do politycznego zbliżenia Rzeczpospolitej i Persji. W rezultacie tej podróży Muratowicz został dworzaninem Zygmunta III. W latach 1607 i 1610 występował w księgach grodzkich lwowskich jako obywatel Warszawy. Relacja jego wydana została najpierw w 1745 r. przez Kazimierza Niesiołowskiego w jego Otia domestica, a następnie przez J .E. Minasowicza w r. 1777 jako Relacja [...] obywatela Warszawskiego [...] wysłanego do Persji - Warszawa 1777, przedruk 1807.

Daniel Naborowski

Urodził się w Krakowie jako syn aptekarza Szymona Ronenberga,polski poeta barokowy, dyplomata i tłumacz, sędzia grodzki wileński w latach 1637-1640, cześnik wileński w latach 1635-1640[2], wyznawca kalwinizmu. Po ukończeniu niższych studiów w Krakowie kształcił się w Wittenberdze, a od r. 1592 do 1595 w Bazylei, gdzie studiował medycynę. W połowie roku 1595 wyjechał do Orleanu na studia prawnicze.

Józef Naroński (Naronowicz-Naroński)

Ur.ok 1610 r. na Litwie - zm. w Szczytnie w kwietniu 1678 r. Geometra, kartograf. Przypuszczenia dotyczące jego szlacheckiego pochodzenia (rodzina szlachty litewskiej) nie zostały potwierdzone, najprawdopodobniej był mieszczaninem. Nie wiadomo też, gdzie pobierał nauki, czy był to Toruń, Kiejdany, Elbląg czy Raków. Ostatnia z tych miejscowości jest prawdopodobna również z powodu przynależności autora do zboru ariańskiego. Prace kartograficzne wykonywał zarówno dla miecznika koronnego Jana Zebrzydowskiego w 1640 r., jak i dla rodziny Niemiryczów na Polesiu Kijowskim. Od połowy lat 40. jako mierniczy i rewizor zatrudniony był w służbie u Radziwiłłów najpierw Janusza, a później Bogusława; sporządzał mapy ich dóbr. W czasie wojen w 2. poł. lat 50. przygotował dzieło pt. Księgi nauk matematycznych, zachowały się: Geometria i fragmenty Optyki - Optyka albo perspektywa. Częścią tego ostatniego dzieła jest traktat o architekturze militarnej wydany dopiero w 1957 r. Po sejmowym edykcie z 1658 r. skazującym arian na banicję przeniósł się do Prus Książęcych, gdzie uzyskał opiekę ze strony sprawującego tam funkcję namiestnika Bogusława Radziwiłła.

Anna Naruszewiczowa

Marcin Nieborowski

Żył w XVII w. Był podkomorzym sochaczewskim. Autor poematu satyrycznego wymierzonego przeciw Satyrom K. Opalińskiego ("Na satyry pisane w r. 1650 Respons ... podkomorzego sochaczewskiego", przełożył także odę M. K. Sarbiewskiego ("Oda do J. Zadzika, biskupa chełmińskiego").

Krzysztof Niemirycz

ur. się około r. 1650. Pochodził z Czerniechowa w Owruckiem, ze szlachty ariańskiej. Był synem Stefana, podkomorzego kijowskiego i Gryzeldy Wilamówny. Ożenił się z arianką Ożarowską. Od r. 1658 przebywał w okolicy Frankfurtu nad Odrą, gdzie zapewne studiował. Od r. 1665 przebywał w domu Stanisława Lubienieckiego młodszego w Hamburgu i tam pod opieką Joachima Ruara uczył sie języka francuskiego i niemieckiego. W latach 1670 i 1671 przebywał prawdopodobnie w Hadze u w Utrechcie. W r. 1699 wydał w Krośnie nad Odrą zbiór bajek pt. "Bajki Ezopowe wierszem wolnym" będących przekładem z Lafontainea.

Stanisław Niemojewski

Ur. ok. 1560 r. - zm. przed końcem 1620 r. Jego rodzina pochodziła spod Brześcia Kujawskiego, ale ojciec Jan sprawował urzędy, m.in. kasztelana chełmińskiego i posiadał dobra w województwach chełmińskim i pomorskim. Stanisław kilkakrotnie był posłem na sejmiki pruskie. W 1590 r. został dworzaninem królewskim i trzy lata później towarzyszył królowi w podróży do Szwecji. W 1603 r. mianowany został podstolim koronnym. Wysłany przez siostrę królewską Annę do Dymitra Samozwańca do Moskwy, został tam aresztowany i dopiero po dwu latach w 1608 r. wrócił do kraju. W więzieniu napisał swój pamiętnik. Później już jako poseł sejmowy popierał m.in. plany wojny interwencyjnej w Moskwie. W 1615 r. otrzymał starostwo rogozińskie i kasztelanię elbląską. W następnym roku wziął udział w wojnie z Moskwą, a następnie udał się do Włoch. Najczęściej przebywał w swoim majątku Łowinek w województwie pomorskim.

Kasper Niesiecki

Ur. 31 XII 1682 r. w Wielkopolsce w rodzinie mieszczańskiej - zm. 9 V 1744 r. W 1699 r. wstąpił do nowicjatu jezuickiego w Krakowie, w latach 1701 -1704 uczył się filozofii w Lublinie, gdzie uzyskał tytuł magistra. Później uczył się w Łucku, Lublinie i Krośnie, a w latach 1707 - 1711 studiował teologię w Krakowie. Kontynuował naukę w kolegiach w Bydgoszczy, Chojnicach i Kaliszu. W latach 1715 - 1723 był kaznodzieją na Mazowszu, w Wielkopolsce, Małopolsce oraz na Rusi. Od roku 1724 przebywał na stałe w klasztorze w Krasnymstawie.

Władysław Jan Nieszyjka

Stanisław Jan Niewieski

Był wierszopisem, autorem kalendarzy, doktorem nauk wyzwolonych i filozofii oraz doktorem medycyny. Wykładał matematykę w Akademii Krakowskiej, 18 czerwca 1671 został profesorem matematyki i medycyny w Akademii Zamojskiej, a 2 czerwca 1676 również profesorem filozofii. Sprawował różne urzędy w Akademii (w latach 1678—1696 piastował godność rektora ośmiokrotnie). Wraz z profesorem A. K. Krohskim rządził Akademią niszcząc prawa i swobody uczelni; przeprowadził nowe szkodliwe ustawy akademickie, przy czym 23 maja 1639 podpadł pod ekskomunikę. Zmarł 27 września 1699 r. w Zamościu. N a marginesie wydawanych Kalendarzy publikował drobne utwory (fraszki).

Georg Matthias Nöller

Prowadził w XVII wieku w Rydze drukarnię mającą przywilej drukarni miejskiej.

Aleksander Obodziński

Urodził się pod koniec XVI wieku. Pochodził z rodziny wielkopolskiej herbu Topór. Pisał się z Obodna. Szczegóły życia nieznane. Napisał "Pandorę starożytną monarchów polskich", którą wydał w Krakowie w roku 1641; w roku 1643 ukazało się drugie wydanie "Pandory ..."

Walenty Odymalski

Ur. się ok. 1620 r. Studiował w Akademii Krakowskiej. W 1642 r. został bakałarzem nauk wyzwolonych. Ukończył studia teologiczne i w r. 1654 otrzymał święcenia kapłańskie. Autor "Wizerunku doskonałej świętobliwości"(1660) i "Żałosnej postaci korony polskiej ... rymem słowieńskim wyrażonej" (1659). W 1670 r. wydał w Krakowie utwór "Świata naprawionego od Jezusa Chrystusa prawdziwego Boga i Człowieka ... historyjej świętej ksiąg dziesięć". Zmarł w Krakowie w 1680 r.

Andrzej Okmiński

Szymon Okolski

Ur. w 1580 r. w Kamieńcu Podolskim - zm.w 1653 r. we Lwowie. Do zakonu dominikańskiego wstąpił we Lwowie, gdzie też najprawdopodobniej odbył studia filozoficzno-teologiczne. Na przełomie lat 10. i 20. przebywał w niewoli tatarskiej. W 1641 uzyskał doktorat z teologii w Studium Generalnym we Lwowie. Od lat 20. do początku lat 50. wykładał filozofię i teologię, a także pełnił różne funkcje zakonne uwieńczone stanowiskiem prowincjała prowincji ruskiej. W latach 1637 - 1638 był nadwornym teologiem i kaznodzieją obozowym wojewody bracławskiego Mikołaja Potockiego.

Krzysztof Opaliński

Ur. w 1611 r. w Sierakowie w Poznańskiem - zm. prawdopodobnie 7 I 1655 r. Syn wojewody poznańskiego Piotra. Uczył się w latach 1621 - 1625 w Kolegium Lubrańskiego w Poznaniu, a jesienią 1626 wyjechał wraz z młodszym bratem Łukaszem za granicę, przez dwa lata przebywali w Lowanium, następnie krótko w Paryżu, potem na wydziale prawa w Orleanie, Strasburgu i Padwie. W 1630 bracia wrócili do kraju. Krzysztof został starostą śremskim, posłem i deputatem do Trybunału Koronnego. W 1633 r. stał się głównym spadkobiercą dóbr rodzinnych w Wielkopolsce, a także otrzymanych od żony w woj. łęczyckim. W roku 1637 został wojewodą poznańskim. W 1645 r. udał się w poselstwie do Paryża po Ludwikę Marię Gonzagę. W 1646 r. otrzymał starostwo kowelskie. W lipcu 1655 r. był jednym z autorów kapitulacji szlachty wielkopolskiej wobec wojsk szwedzkich pod Ujściem. Był współzałożycielem (w 1650 r.) szkoły w Sierakowie, stosującej zasady pedagogiki J. A. Komeńskiego, a także mecenasem kultury i opiekunem protestanckich intelektualistów.

Łukasz Opaliński

Paulus Naeocelus, Paulo Nicolai. Ur. w 1612 w Sierakowie w woj. poznańskim - zm. 15 V 1662 r. Syn Piotra wojewody poznańskiego i młodszy brat Krzysztofa. Po okresie nauki w domu kształcił się w Kolegium Lubrańskiego w Poznaniu. W latach 1626 - 1630 podróżował w celu kontynuacji nauki do: Lowanium, Paryża, Orleanu, Strasburga i Padwy. Po powrocie do kraju w 1630 został starostą pobiedziskim. W następnych latach wielkorotnie był posłem na sejm, a w 1638 marszałkiem izby poselskiej. W 1638 został podkomorzym kaliskim, a wkrótce podkomorzym poznańskim. W 1650 został marszałkiem nadwornym koronnym. W 1652 r. na polecenie króla przeprowadził proces podkanclerzego H. Radziejowskiego, skazując go zaocznie na karę śmierci, infamię i konfiskatę majątku. W czasie „potopu” pozostał u boku króla, z którym schronił się na Śląsku. Na początku lat 60. związał się ze stronnictwem francuskim i poparł ideę elekcji „vivente rege”. Był jednym z najbogatszych magnatów w Koronie. Należał do najbardziej wykształconych ludzi swojej epoki: biegle posługiwał się greką, hebrajskim oraz łaciną klasyczną i nowożytną.

Audencja Oskierczyna

Jerzy Ossoliński

Ur. 15 XII 1595 r. w Sandomierzu - zm. 9 VIII 1650 r. Syn Zbigniewa wojewody sandomierskiego. Od 1604 r. przebywał w jezuickich kolegiach w Pułtusku i w Grazu. Wrócił do domu w 1612 i w roku następnym wyjechał na roczne studia do Lowanium. Później udał się w podróż po Europie do Anglii, Holandii, Francji i Włoch. W maju 1616 r. znalazł się z powrotem w kraju. W 1617 został dworzaninem królewicza Władysława i brał udział w latach 1617 - 1619 w jego wyprawie do Moskwy. Po ślubie z Izabelą Daniłowiczówną wysłany został w roku 1621 r. w poselstwie do Anglii. Po powrocie w latach 20. wielokrotnie posłował na sejm, brał też udział w wojnach ze Szwecją. W 1629 r. został podstolim koronnym, a w dwa lata później marszałkiem sejmu. W latach 1632 - 1633 był podskarbim nadwornym. We wrześniu 1633 r. król Władysława IV wysłał go z legacją do Rzymu. Zarówno od papieża, jak i od cesarza otrzymał tytuły książęce. W drugiej połowie lat trzydziestych był legatem - namiestnikiem królewskim w Prusach Książęcych. W 1636 r. został wysłannikiem królewskim na Sejm Rzeszy w Ratyzbonie i w tymże roku otrzymał urząd wojewody sandomierskiego. Był przeciwnikiem różnowierców. W marcu 1638 roku stał się jednym ze sprawców likwidacji szkół i zboru ariańskiego w Rakowie, otrzymał stanowisko podkanclerzego koronnego. W 1639 r. został starostą lubomelskim. W latach 30. i 40. brał wielokrotnie udział w rokowaniach z Gdańskiem. W 1643 r. został kanclerzem wielkim koronnym. Po śmierci króla w 1648 przygotowywał kraj do wojny z Kozakami pod wodzą Chmielnickiego. Po porażce podpisał ugodę zborowską. W 1649 r. wycofał się z czynnej polityki.

Andrej Ivanovič Ostermann

Urodził się w Bochum w Niemczech , w rodzinie bogatych właścicieli ziemskich.

Teofila Ostrogska z Tarłów

Bliższe dane życiorysu nie znane. W 25. roku życia została wdową po Januszu Ostrogskim. Mieszkali w Tarnowie. Pozostawiła Instrukcję do wybierania win w włości tucholskiej - rkps. z 1620 r.

Jan Ostroróg

Ur. 13 I 1565 w Poznańskiem - zm. 1622 r. Syn Stanisława z Ostroroga, kasztelana międzyrzeckiego. Oboje rodzice byli wyznania luterańskiego. Pierwsze nauki pobierał w domu, następnie w Grodzisku, Altdorfie, a w latach 1579 - 1581 w Strasburgu, w szkole J. Sturma. Później wyjechał do Szwajcarii, a także zwiedził Anglię, Francję i Włochy. Po zerwaniu z matką osiadł w ziemi chełmskiej i w 1587 r. przeszedł na katolicyzm. Posłował wielokrotnie na sejm, został marszałkiem Trybunału Koronnego. Od 1588 r. pełnił funkcje podczaszego koronnego, a następnie kasztelana - od 1600, wojewody - od 1611 poznańskiego. Był przeciwnikiem wojen popierających Dymitra Samozwańca, wrogiem Turcji, a także zwolennikiem umocnienia konfederacji warszawskiej i przeciwnikiem liberum veto. Posłował do cesarza Rudolfa, uczestniczył w wyprawach przeciwko Tatarom, w czasie rokoszu Zebrzydowskiego walczył pod Guzowem po stronie króla. Według K. Niesieckiego pod koniec życia był wychowawcą młodszych synów Zygmunta III. Przewidywał słusznie, że wysłanie wojsk tzw. „lisowczyków” na Węgry musi spowodować najazd turecki. Oprócz dóbr rodzinnych w Wielkopolsce posiadał też dobra w woj. lubelskim, lwowskim i ziemi chełmskiej, a także m.in. starostwo malborskie. Mieszkał przeważnie w Komarnie w ziemi lwowskiej. Był jednym z najlepiej wykształconych i wzorowych rolników w swoim czasie. Obsadzał drzewami drogi, zakładał m.in. sady, chmielarnie, pszczelarnie, browary i gorzelnie, chował zwierzęta. Z zamiłowania humanista, należał do Rzeczypospolitej Babińskiej.

Jan Ostrowski Danejkowicz

Data i miejsce ur. i śmierci nie znane. Pochodził z rodziny szlacheckiej. O jego studiach nic nie wiemy. Był sekretarzem Jana III Sobieskiego i Jana Fryderyka Sapiehy. Niektórzy przypuszczają, że Swada polska i łacińska (t. I Lublin 1745) to dzieło Jana Fryderyka Sapiehy wydane pod nazwiskiem jego sekretarza.

Erazm Otwinowski

Otwinowski Franciszek herbu Gryf. Data ur. nie znana - zm. w 1745. Jest być może tym, który ukrywa się pod imieniem Erazma jako prawdopodobny (aczkolwiek często kwestionowany) autor Dziejów Polski pod panowaniem Augusta II. Zgodnie z tekstem tego dzieła autor pochodził najprawdopodobniej z okolic Częstochowy i jest nim zapewne Franciszek Ksawery Otwinowski. Był starościcem szczerczowskim. Pozostawał w zależności finansowej od sekretarza królewskiego Stanisława Wojciecha Chrościńskiego.

Samuel Otwinowski

Ur. ok. 1575 - zm. po 1642 r. Był bratem Waleriana. Pochodził z drobnoszlacheckiej rodziny z Podgórza. Początkowo służył w wojsku. Wysłany został do Stambułu, gdzie mieszkał może nawet 7 lat, do 1610 r., w celu nauczenia się „języków pogańskich”. Poznał w ten sposób turecki, a także arabski i perski. Później jako tłumacz przebywał na pograniczu z Turcją i Tatarami. Od 1614 r. był pracownikiem kancelarii koronnej - tłumaczył oficjalną korespondencję dyplomatyczną z Orientu, towarzyszył jako poseł poselstwom do Turcji. Mimo, że jego przekłady mogą dzisiaj budzić pewne zastrzeżenia, są one bezcenne ze względu na swą wyjątkowość. Około roku 1629 przygotował złożony z kilku oryginalnych dzieł utwór o charakterze kompilatorskim pt. Historia turecka. Mieszkał u Lubomirskich w Wiśniczu. Około roku 1620 przekłada z tureckiego utwór perskiego poety Sa’diego z Szirazu pt. Gulistan (Ogród różany, wyd. J. Janicki, Warszawa 1879). W późniejszych latach tłumaczył pod opieką wojewody krakowskiego Stanisława Lubomirskiego przeszło 200 listów z krajów muzułmańskich i stworzył z nich kodeks dedykowany podkanclerzemu koronnemu biskupowi P. Gembickiemu. Był wyznania kalwińskiego, być może członkiem zboru w Baranowie Sandomierskim.

Walerian Otwinowski (Otfinowski)

Ur. w 1571 - zm. 9 IX 1642 r. w Baranowie. Syn komornika bieckiego, brat Samuela. W młodości służył w wojsku u boku Jana Zamoyskiego. Klasyczne wykształcenie zdobył, być może, w szkole zamojskiej jeszcze przed założeniem Akademii. Po śmierci Zamoyskiego nowym jego mecenasem został wojewoda bełski Rafał Leszczyński, rezydujący najczęściej w Baranowie Sandomierskim. Sam poeta był dzierżawcą kilku wiosek z tych dóbr. Był aktywnym kalwinem, obieranym m.in. na dyrektora synodów prowincjonalnych, a w latach 1630 - 1634 pełnił funkcję seniora synodu. Wielokrotnie był też posłem na sejm, deputatem na Trybunał Koronny, a w 1635 r. podczaszym sandomierskim. Przez żonę Elżbietę z Wierzbiętów spowinowacony był z Morsztynami i zajmował się wykształceniem m.in Jana Andrzeja Morsztyna.

Owsiński Jan i Owsiński Stanisław

Daty i losy życia nie znane. Pozostawili Roczniki do dziejów Podtatrza i Spiża (1680-1748) - wyd. Kraków 1858.

Feliks Jan Pac

Ur. po 1615 w Wilnie, zm. po 1700), podkomorzy wileński. Syn Piotra, podskarbiego nadwornego i wojewody trockiego, oraz Elżbiety Szemiotówny, córki Wacława Szemiota, podkomorzego żmudzkiego, kasztelana połockiego. Brat: Bonifacego Teofila, Kazimierza, biskupa żmudzkiego i Michała Kazimierza, hetmana wielkiego litewskiego. Trzykrotnie wchodził w związki małżeńskie. Żony: Anna Konstancja Zawiszanka, córka Krzysztofa Zawiszy, kasztelana wileńskiego, zm. 1652; Elżbieta Schmeling, zm. 1655 oraz Anna Joanna Silberg zu Wischling, zm. 1692. Został dworzaninem królewskim w 1639 roku, następnie cześnikem litewskim 1643, stolnikiem litewskim 1645. W latach (1646-1698) był podkomorzym wileńskim. Pełnił też urząd starosty bracławskiego.

Jan Chryzostom Pasek

Ur. ok. 1636 r. w okolicach Rawy Mazowieckiej - zm. ok. 1701 w Niedzieliskach. Pochodził z drobnej szlachty. W latach 1656 - 1657 brał udział w wyprawie Czarnieckiego do Danii oraz w walkach z księciem Siedmiogrodu i władcą Moskwy. W 1667 osiadł na gospodarstwie w Krakowskiem.

Maciej Paszkowski

Daty i losy życia nieznane. Autor Ordynacji albo postanowienia dobrego rządu na włość tuchelską - 1698.

Marcin Paszkowski

Marcin Paszkowski

Pisarz, tłumacz, orientalista; twórczość polit. i hist., m.in.: "Dzieje tureckie i utarczki kozackie z Tatary", dzieło zawierające najpełniejsze ówcześnie informacje na temat Wschodu wraz ze słownikiem polsko-tureckim oraz tłumaczenie "Kroniki Sarmacjej Europskiej" Aleksandra Gwagnina (1611).

Jan Innocenty Petrycy

Ur. w 1592 roku we Lwowie,- zmarł 31 V 1641 r. Pochodził z rodziny mieszczańskiej, był synem Sebastiana. Studiował w Akademii Krakowskiej, gdzie uzyskał stopień bakałarza nauk wyzwolonych oraz doktora filozofii, a także w Bolonii, gdzie uzyskał dyplom doktora medycyny. Jako bakałarz wykładał w 1598 Topica Ciceronis. Po powrocie z Włoch został profesorem medycyny i wymowy w Akademii Krakowskiej; w r. 1621 mianowano go jej pierwszym historiografem; w 1634 był dziekanem wydziału lekarskiego. W 1639 powołany do rady miejskiej Krakowa, gdzie przez półtora roku był burmistrzem. Autor dzieł medycznych.

Sebastian Petrycy

Inna forma nazwiska: Sebastianus Petricius Pilsnanus. Ur. prawdopodobnie w 1554 w Pilznie nad Wisłoką w woj. sandomierskim - zm. 22 IV 1626 r. w Krakowie. Pochodzenie mieszczańskie. Studia rozpoczął w 1573 w Akademii Krakowskiej, gdzie w 1574 uzyskał stopień bakałarza, a w 1583 magistra nauk wyzwolonych Od 1584 wykładał o Arystotelesie i Wergiliuszu na tamtejszym wydziale filozoficznym oraz uczył w gimnazjum akademickim*. W 1589 wyjechał do Padwy, gdzie w 1590 uzyskał stopień doktora medycyny. Po przyjeździe osiadł we Lwowie. W 1603 r. powrócił do Krakowa i został lekarzem przybocznym biskupa krakowskiego kardynała B. Maciejowskiego, z którym podróżował do Lotaryngii. W 1606 r. jako lekarz Maryny Mniszchówny udał się do Moskwy, gdzie do IX 1607 był więziony. W 1608 zamieszkał w Krakowie, gdzie w latach 1612-17 był profesorem medycyny w Akademii.

Aleksander Piaseczyński (Piasoczyński)

Data ur. nieznana - zm. w styczniu 1646. Syn Ławryna, miał dobra rodowe na Bracławszczyźnie. W 1603 roku studiował w Akademii Krakowskiej, a w 1605 zapisał się na studia w Würzburgu. W 1620 posłował, najprawdopodobniej z woj. bracławskiego, na sejm. W 1630 był dworzaninem królewskim i w tym samym roku posłował do Turcji. Po powrocie do kraju w 1631 r. otrzymał stanowisko kasztelana kamienieckiego. W latach 1631 - 1632 służył jako rotmistrz w wojsku kwarcianym, w chorągwi kozackiej. W latach 1632 - 1634 walczył z wojskiem moskiewskim, brał udział w walkach zakończonych kapitulacją rosyjskiej załogi w Smoleńsku, a następnie w rokowaniach pokojowych. Następnie brał udział w poselstwie do Moskwy, zakończonym zaprzysiężeniem traktatu polanowskiego w 1635 r. Relacja z tego poselstwa pozostała w rękopisie (1635). Po powrocie został mianowany kasztelanem kijowskim. Otrzymał dobra w województwach czernichowskim i na Siewierszczyźnie.

Krzysztof Piekarski z Piekar

Ur. na pocz. XVII w. - zm. po 1670 r. Pochodził z rodziny średniej szlachty. W młodości służył w wojsku (Chocim, Moskwa). Po 1650 zamieszkał na wsi. Pełnił urzędy ziemskie i senatorskie w województwie brzeskim. Tłum. dzieła Franciszka Andreiniego - Bohatyr straszny - Kraków 1652.

Krzysztof Pieniążek

Ur ok. 1533 w Krużlowj - zm. ok. w 1619. W 1568 zapisał się na Akademię Krakowską, lecz nie odbył tam studiów. Przez kilka lat uczył się w kolegium jezuitów, być może w Braniewie. W 1574 r. wrócił na kilka lat do Krakowa i w rodzinne strony. Zaciągnął się do wojska i służył najprawdopodobniej w nim w czasie wojen moskiewskich, inflanckich. Według własnych słów ze Zwierciadła żywota był posłem do Szwecji w związku z wyborem Zygmunta III Wazy na tron polski.. W 1589 r. towarzyszył królowi w wyprawie do Rewla. W tym samym roku oskarżony został o dokonanie zabójstwa, w wyniku czego po wyprzedaniu swoich dóbr w Krakowskiem musiał się przenieść do woj. sandomierskiego, gdzie rozwinął hodowlę koni. W 1619 r. po przywłaszczeniu sobie gruntów plebańskich, zaborze dziesięcin i bezprawnym wyrębie lasu zostaje przez Trybunał Koronny banitowany i ekskomunikowany.

Józef Pięknorzecki , właściwie Fryderyk Szembek (?)

Ur. w 1575 r. w Krakowie - zm. w 1644 w Toruniu.. Jezuita. Studiował w Rzymie, uczył teologii w różnych kolegiach, polemizował z Akademią Krakowską.

Andrzej Piotrkowczyk

Andrzej Piotrkowczyk (wł. Andrzej Byczek) (zm. 1620), drukarz, księgarz i wydawca i zwolennik kontrreformacji. Urodził się w Piotrkowie (wielkopolskie). Był wędrownym księgarzem. W 1574 roku przyjechał do Krakowa, gdzie otrzymał prawa miejskie i przybrał nazwisko od miasta Piotrkowa. W 1576 roku, domu Pod Wiewiórką przy ulicy Floriańskiej, otworzył własną drukarnię i odlewnię czcionek. Jego druki były złożone z drewnianych klocków drzeworytowych pochodzących z drukarni Hallera, Unglera, Szarfenbergów, Łazarza i Macieja Wirzbięty. W 1609 roku otrzymał od Zygmunta III Wazy tytuł typografa i serwitora królewskiego wraz z przywilejem na druk konstytucji sejmowych. Z drukarni ukazywały się liczne druki dewocyjne, hagiografie, dokumentacje synodów, traktaty i kazania oraz druki religijne, przeważnie jezuitów i władz kościelnych m.in. kilkakrotnie wydano Kazania o siedmiu sakramentach i Żywoty świętych Piotra Skargi, Biblie i Nowy Testament Jakuba Wujka, czy też Koło rycerskie w którem rozmaite zwierzęta swe rozmowy wiodą (1576) i Gniazdo Cnoty, z skąd herby Rycerstwa Polskiego swój początek mają(1578) Bartosza Paprockiego z 3500 drzeworytami, Hippica, to jest o koniach księgi Krzysztofa Monwida Dorohostajskiego z ilustracjami Tomasza Makowskiego, Roxolania Sebestiana Klonowickiego i prace Jana Brożka. Książki z oficyny Piotrkowczyka wyróżniały się poprawnością językową, a zasady pisowni raz ustalone były powielane we wszystkich kolejnych drukach.

Piotrowczyk

Jan Stefan Pisarski

Urodzony ok. 1630 - zm. w 1678 r., kupiec, księgarz, tytularny sekretarz królewski Syn Macieja, pochodzącego być może z rodziny szlacheckiej, który po utracie szlachectwa osiadł wraz z żoną w Pilznie sandomierskim. Jan w 1658 występuje jako czeladnik w poznańskiej księgarni Andrzeja Szmidla, którą kierował po jego śmierci do 1661. Od tegoż 1661 r. występował jako sekretarz królewski. W 1662 r. przyjęty został do miejskiego prawa* w Poznaniu jako kupiec i księgarz. Służył w wojsku w czasie wojny tureckiej 1673 r. Dwa tomy Mówcy polskiego, wydał w połowie lat 70. nakładem jezuitów kaliskich.

Sebastian Jan Piskorski

Sebastian Piskorski (ur. 1636, zm. 18 sierpnia 1707) – tłumacz, poeta, pisarz religijny, prawniczy, panegirysta, rektor Akademii Krakowskiej w latach 1693-1699. Jego ojciec, Marcin, osiedlił się w Skawinie z początkiem XVII w. Sebastian Piskorski ukończył studia w 1660 roku na Akademii Krakowskiej i uzyskał stopień bakałarza. W roku 1664 został doktorem prawa. Studia kontynuował w Padwie i Rzymie. Pełnił obowiązki nauczyciela kolejno: Stanisława Szembeka, królewiczów Sobieskich i 2 Radziwiłłów, siostrzeńców Sobieskiego. W 1676 roku przyjął święcenia kapłańskie. Patronował budowie kościoła św. Anny w Krakowie. W latach 1677-1691 zbudował w Grodzisku zespół architektoniczno-rzeźbiarski zwany potocznie pustelnią Błogosławionej Salomei. W roku 1692 został kanonikiem krakowskim. Pełnił także funkcję podkanclerza. Był profesorem prawa i znawcą sztuki.

Jan Władysław Poczobut (Poczobut-Odlanicki)

Ur. 26 VI 1640 najprawdopodobniej na Grodzieńszczyźnie - zm. w 1703 r. W 1658 służył w wojsku w chorągwi kozackiej szlachty wiłkomierskiej, walczył ze Szwedami i wojskami moskiewskimi, brał udział w nieudanej wyprawie króla Jana Kazimierza na Zadnieprze w 1663 - 1664 r. W 1666 i w 1680 r. został deputatem do Trybunału Litewskiego, wziął też czynny udział w pracach sejmikowych.. W 1684r. odbył długą podróż po Koronie uwieńczoną nadaniem mu tytułu stolnika oszmiańskiego. W dalszych latach związany najprawdopodobniej ze stronnictwem królewskim na Litwie, był właścicielem dóbr w powiecie oszmiańskim. Jego Pamiętnik, obejmujący okres od 1640 do 1684 r., powstał w 1680 r., a następnie kontynuowny był jako diariusz.

Krzysztof Podkański

Konstanty Połubiński

Kasztelan mścisławski, wojewoda parnawski. Był wnukiem kasztelana nowogródzkiego Aleksandra, synem Aleksandra i Anny, córki Dominika Alamaniego. W młodości studiował w kolegium jezuickim w Brunsberdze (Braniewo) oraz na Akademii Wileńskiej. Następnie poświęcił się służbie wojskowej i brał udział w walkach pod dowództwem hetmana litewskiego Jana Karola Chodkiewicza w Inflantach oraz w wojnie o Smoleńsk. Był żonaty z Zofią Sapieżanką.

Wacław Potocki

Ur. ok. 1621 (a może 1619 -1625) w Woli Łużeńskiej w powiecie bieckim - zm. w lipcu 1696 r. Pochodził ze średniozamożnej rodziny szlacheckiej, uczył się prawdopodobnie w szkole ariańskiej (może w Raciborsku pod Krakowem). Po ukończeniu nauki osiadł w Łużnej w pow. gorlickim, a po ożenku przeniósł się do wsi Łosie. Być może w latach 1651 - 1653 brał udział w wojnach kozackich. W 1655 r. z powodu najazdu szwedzkiego uciekł na Węgry, skąd wrócił w styczniu 1656 i walczył przeciw Szwedom i Rakoczemu. W 1658 r. zagrożony wygnaniem przyjął katolicyzm. W 1667 r. został podstarościm bieckim oraz sędzią skarbowym województwa krakowskiego, w 1678 r. został podczaszym krakowskim.

Abraham Prowana

Autor (?) utworu "Żona wyćwiczona" b.m. i r. (XVII w.), p. Dachnowski.

Piotr Jacek Pruszcz (Hiacynt)

Ur. w 1605 w Tucholi na Pomorzu - zm. po 1667 r. w Krakowie. Był pedlem Akademii Krakowskiej. Autor dzieł religijnych. Przyczynił się do drugiego wydania opisu Krakowa Klejnoty stołecznego miasta Krakowa abo kościoły i co w nich jest widzenia godnego i zacnego krótko opisane [...] powtóre z pilnością przejrzane i do druku podane przez Piotra Hiacynta Pruszcza (1650). Nie są zapewne jego autorstwa wydane w 1647 r. Stołecznego miasta Krakowa kościoły i klejnoty, które na podstawie dedykacji przypisać można byłoby drukarzowi Franciszkowi Cezaremu.

Hiacynt Przetocki

Ur. około 1599 w Ostrzeszowie, zm. 1655 w Wysokiej, jezuita, kaznodzieja i wierszopis urodzony w rodzinie szlacheckiej w powiecie ostrzeszowskim. W latach 1637-1642 był proboszczem w Wysokiej. W r. 1650 używał tytułu dziekana radomskiego. Autor "Postnego obiadu abo Zabaweczki".

Anna Przychocka

Samuel Przypkowski

Urodził się ok. 1592 r. w Gnojniku w rodzinie ariańskiej, zmarł 19 czerwca 1670 r. w Królewcu. Syn Mikołaja, seniora zboru lucławickiego i Elżbiety Gabońskiej. Początkowo uczył się w Lucławicach, a od r. 1611 w Akademii Rakowskiej, następnie w Altdorfie (1614-1616) i w Lejdzie (1616-1619). Do kraju przybył w r. 1619; w r. 1621 wstąpił na służbę hetmana polnego litewskiego, Krzysztofa Radziwiłła i został jego sekretarzem. Ożenił się z Zofią Taszycką. W r. 633 wziął udział w wyprawie moskiewskiej. Po śmierci Radziwiłła przeniósł się na Ukrainę i osiadł w Toporyszczu pod Żytomierzem, skąd w czasie wojen kozackich musiał uchodzić. Brał udział w bitwie pod Prostkami. Po ogłoszeniu dekretu o wygnaniu arian, udał się do Prus Wschodnich pod opiekę namiestnika elektora Bogusława Radziwiłła. Prawdopodobnie został sekretarzem elektora branderburskiego, Fryderyka Wilchelma. Przebywał w Królewcu i Kosinowie. Był powinowatym Zbigniewa Morsztyna i wujem Wacława Potockiego. Pisał wiersze głównie łacińskie, mniej polskich. Część jego wierszy ocalała włączona do "Wirydarza poetyckiego" Trembeckiego. Pieśni religijne weszły w skład "Kancjonału" Lubienieckiego. Przypkowski był autorem traktatów wyznaniowo-polemicznych.

Michał Radziejowski

Ur. w 1645 r. w Radziejowie na Kujawach - zm. w 1705 r. w Gdańsku. Ród szlachecki. Protegowany królowej Marii Ludwiki. Studiował w Paryżu i Rzymie. Później kardynał, prymas, arcybiskup gnieźnieński. Pozostawił zbiór listów do różnych osób.

Hieronim Florian Radziwiłł

Udalryk Krzysztof Radziwiłł

Ur. się 19 lutego 1712 r. w Zdzięciole na Litwie, jako syn Mikolaja Faustyna, wojewody nowogrodzkiego, i Barbary Zawieszanki (córki Krzysztofa, wojewody mińskiego). Kształcił się w kraju i w akademii wojskowej legnickiej, później podróżował przez kilka lat po Europie. W r. 1734 został mianowany koniuszym Wielkiego Księstwa Litewskiego, a następnie regimentarzem generalnym wojsk litewskich (19747). Żonaty był dwukrotnie: z Zofią Rejówną i Eleonorą Kamieńską. Autor, bardzo płodny, drukiem ogłosił m. in. niewielki poemat religijny pt. "Słowo nie w swojej przyzwoitości opisane" (b. m. i r.), wierszowane "Opisanie zgryzot ludzkich we wszystkich stanach" (Poczajów 1741) oraz przerobione z francuskiego "Krytyki światoice albo Satyry" (1754). W Zbiorze rytmów Elżbiety Drużbackiej ukazał się jego "Wiersz na pochwałę [...] Pani Elżbiety Drużbackiej" oraz "Elegie moralne" (te ostatnie bez podania autora). W rękopisach pozostawił wiele dzieł, m. in. "Uczone zabawy wierszem i prozą", przekłady z Corneille’a Racine’a, Sofoklesa.

Franciszka Urszula Radziwiłłowa

Franciszka Urszula z Wiśniowieckich Radziwiłłowa (ur. 13 lutego 1705 w Czartorysku na Wołyniu, zm. 23 maja 1753 w Pucewiczach koło Nowogródka) – dramatopisarka i poetka późnego baroku. Była córką Janusza Antoniego Korybuta ks. Wiśniowieckiego (wojewoda wołyński, wojewoda i kasztelan krakowski) i Teofili z Leszczyńskich (Konarzewskiej), żoną (od 1725) Michała Kazimierza „Rybeńko” Radziwiłła, matką Karola. W maju 1744 została mianowana damą Orderu Krzyża Gwiaździstego. Była autorką listów i wielu utworów scenicznych.

Krzysztof Radziwiłł

Ur. w 1585 r. na Wileńszczyźnie - zm. w 1640 r. Książę z birżańskiej linii Radziwiłłów, hetman polny litewski od 1615, kasztelan i wojewoda wileński od 1633, hetman wielki litewski od 1635, marszałek sejmu konwokacyjnego 1632 roku. Syn Krzysztofa Mikołaja Radziwiłła Pioruna, ojciec Janusza Radziwiłła. Pochodził z rodziny magnackiej wyznania kalwińskiego. Podróżował do Niemiec, uczył się Lipsku i Heidelbergu, był w Szwajcarii, Francji, Anglii i Niderlandach. Brał udział w wojnach z Moskwą i wyprawach do Inflant. Głowa kalwinów litewskich. Sprawy wojenne i polityczne (1621 - 1632) - wyd. w Paryżu w 1859 - to zbiór dokumentów i relacji dotyczących K. Radziwiłła, częściowo jego autorstwa.

Charles Rollin

Charles Rollin (ur. 30 stycznia 1661 w Paryżu, zm. 13 września 1741 tamże) – francuski historyk i pedagog. Jako syn wytwórcy noży miał przejąć fach ojca, ale szybko dowiódł swoich dużych zdolności intelektualnych. Po ukończeniu teologii na Sorbonie przyjął święcenia kapłańskie. W roku 1687 został wykładowcą retoryki w paryskim Collège du Plessis, do którego sam wcześniej uczęszczał, a od roku 1688 nauczał literatury w Collège Royal. W roku 1694 dostał nominację na stanowisko rektora Uniwersytetu Paryskiego, a w 1696 objął kierownictwo Collège de Beauvais, w którym przeprowadził gruntowną reformę metod nauczania. Po piętnastu latach wykładów odebrano mu jednak prowadzenie zajęć pod zarzutem propagowania jansenizmu. Rollin był jednym z wykładowców uniwersyteckich, którzy sprzeciwili się konstytucji apostolskiej Unigenitus, toteż gdy w roku 1720 ponownie wybrano go na rektora, został odwołany z funkcji już po kilku dniach. Resztę życia Rollin poświęcił działalności naukowej, zajmując się zasadami nauczania i historią starożytną. Szczególnym uznaniem cieszył się jego wielokrotnie wydawany Traité des études, w którym podsumował swoje doświadczenia pedagogiczne. Jako znawca antyku, doskonale władający łaciną i greką, opublikował wybór dzieł Kwintyliana oraz dwie monumentalne prace badawcze Histoire ancienne i Histoire romaine.

Walenty Roździeński

Ur. w 1560 r. w Roździeniu - zm. przed 1621 r. Polski hutnik, właściciel kuźni, zarządca hut, poeta i literat epoki baroku. Szkołę prawdopodobnie ukończył w Mysłowicach, był więźniem w Pszczynie. Potem zarządzał kuźnicami nad Wartą. W 1614 r. wrócił do Roździenia. Autor poematu o kuźnictwie pt. Officina ferraria - Kraków 1612.

Abraham Rożniatowski

Abraham Rożniatowski herbu Sas (ur. ok. 1581, zm. 1665 w Tarnowie) – polski autor widowisk misteryjnych. Studiował w Akademii Wieleńskiej. Był dworzaninem i dowódcą chorągwi na dworze Jerzego Mniszcha. W 1605 był świadkiem ślubu Maryny Mniszchówny w Krakowie oraz towarzyszył jej w wyjeździe do Rosji i pozostając na służbie carowej Rosji. W 1606 trafił na 2 lata do niewoli więziony w Jarosławiu po zwolnieniu w 1609 wyjechał na prośbę Maryny w podróż dyplomatyczną do papieża Pawła V. Z tego okresu pochodzi diariusz opisujący wydarzenia od końca 1605 do stycznia 1609 znany pod różnymi tytułami np.: „Diariusz legacji od Dymitra cara moskiewskiego” lub „Gody moskiewskie” opublikowane w 1611, w 1612 wydał „Pobudkę na poparcie wojny moskiewskiej Najjaśniejszemu Królowi, potężnej Rzeczypospolitej i mężnemu rycerstwu polskiemu”. W 1610 przyjechał do Kalwarii Zebrzydowskiej gdzie na prośbę Bernardynów napisał scenariusz przeznaczony dla sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej pod tytułem Pamiątka krwawej ofiary Pana Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Wedle miejsc Hierozolimskich nad Zebrzydowicami wykonfrektowanych (zachowany do dziś). W 1617 wydaje panegiryczny utwór wierszowany „ Apollo słowiański na imię i sławę Najjaśniejszego Książęcia Władysława” W 1618 pisze zachowany również do dziś utwór wydany ponownie w 1634 Zwierciadło smutne, wyrażające wizerunk okrutnej męki i śmierci Pana Zbawiciela naszego na czterech Ewangelistów złożone... i podejmuje decyzję o wstąpieniu do krakowskiego klasztoru Bernardynów gdzie składa zakonną profesję wycofując się z życia publicznego ok. 1621 uzyskuje święcenia kapłańskie. Umiera w pierwszych dniach 1665 w wieku ok. 85 lat klasztorze tarnowskim.

Jakub Kazimierz Rubinkowski

Ur. w 1668 r. w Szaflarach koło Nowego Targu - zm. w 1749 r. W 1695 przedstawił dokument poświadczający pochodzenie szlacheckie, jednak według niektórych współczesnych historyków był synem Hieronima, ławnika krakowskiego Kazimierza. Uczył się w Nowym Targu. Był sekretarzem królewskim. W 1696 r. przeniósł się do Torunia, założył folwark i wieś Rubinkowo. Napisał panegiryk na cześć Jana Sobieskiego Janina zwycięskich tryumfów - Poznań 1739.

Dominik Rudnicki

Urodzony na Litwie, wstąpił do zakonu jezuitów w Wilnie. Był m.in. rektorem kolegiów w Pułtusku i Łomży. Autor wierszy polskich i łacińskich. Wydał m.in. zbiór Głos wolny w wiązanej mowie, Warszawa 1741 (wg Estreichera pierwsza łacińska edycja tego tomu ukazała się prawdopodobnie w 1723 r.). Zmarł 10 października 1739 w Warszawie.

Joachim Łukasz Rupniowski

Urodził się w rodzinie szlacheckiej. Był ministrem w Lublinie, w Rakowie, w Lachowcach, w Berezku, gdzie był rektorem szkoły ariańskiej. Ożenił się z Elżbietą Lubieniecką, córką Andrzeja. Miał z nią córkę Aleksandrę (późniejszą żonę Andrzeja Wiszowatego) i syna Andrzeja. Rupniowski był historiografem zborowym (od r. 1628 spisywał ariańskie akta synodalne, które zaginęły). W r. 1630 napisał "Sen wieczny o zagładzie Rakowa". Rękopis zaginął podobnie jak kazania w języku łacińskim i inne manuskrypty. Jest on autorem wiersza poświęconego pamięci Walentego Smalciusa.

Zygmunt Rybiński

Zygmunt Rybiński - generał-lejtnant, generał artylerii koronnej 1714-1725, generał kawalerii narodowej od 1710, wojewoda chełmiński 1714-1725, łowczy wielki koronny 1710-1714, marszałek Trybunału Głównego Koronnego w 1715 i 1725 roku, dowódca dywizji saskiej operującej w Prusach w 1705 roku, starosta wiślicki, kowalewski, lipieński i śniatyński, podkomorzy chełmiński, ekonom malborski, ambasador Rzeczypospolitej w Imperium Osmańskim w 1710 roku. Wywodził się z kaszubskiej rodziny szlacheckiej Rybińskich z Rybna. Poseł z województwa pomorskiego na sejm elekcyjny 1697 roku. Był posłem z województwa pomorskiego na sejm pacyfikacyjny 1699 roku. Odznaczony Orderem Orła Białego. Regimentarz Sieniawskiego [inf. za "Rzeczpospolita w dobie upadku", s. 148]

Paul Rycaut (Ricaut, Ricot)

Brytyjski dyplomata i historyk. Znawca Imperium Tureckiego. Urodził się w Aylesford, Kent, ukończył Trinity College w Cambridge w 1650. Został przyjęty do Gray's Inn w 1652 roku. Studiował w Alcalá de Henares, uczył się języka hiszpańskiego i tłumaczenia. Był prywatnym sekretarzem Heneage,a Fincha, hrabiego Winchilsea, ambasadora w Konstantynopolu. Został brytyjskim konsulem i faktorem w Smyrnie. Był rezydentem w Hamburgu 1689/1700. Został wybrany członkiem Royal Society, 12 grudnia 1666 roku. Otrzymał tytuł szlachecki w 1685.

Salomon Rysiński

Ur. ok. 1560 r. w Małopolsce - zm. w 1625 w Dolatyczach nad Niemnem. Pochodził z rodziny szlacheckiej. O studiach brak danych. Był wychowawcą u Krzysztofa Radziwiłła, którego syna odwiózł ok. 1600 na studia do Niemiec. W latach 1614 -1625 przebywał stale na dworze K. Radziwiłła. Pełnił tu też obowiązki kaznodziei. Niektóre źródła podają, że był kaznodzieją w Gdańsku.

Młoszowski Sambor

Pochodził z Młoszowa z rodziny szlacheckiej. W r.1657 Jan Kazimierz obdarował go (za zasługi wojenne) wsią Ulinka w woj. krakowskim. Ożenił się w r. 1667 lub 1670. W r. 1672 był dowódcą milicji ziemi krakowskiej. Należał do grona bliskich znajomych Wespazjana Kochowskiego i Wacława Potockiego. Autor wierszowanej odpowiedzi pt. "Epithalamium albo Respons Imci Pana Kochowskiego Imci Pana Młoszowskiego na Epithalanium Imci Panu Samborowi Młoszowskiemu ...

Michał Antoni Sapieha

Ur. w 1711 r. w Królewcu - zm. w 1760. Od 1716 r. mieszkał na Litwie. W 1739 został łowczym litewskim, w 1752 podkanclerzym litewskim. Zostawił po sobie Wilkierz dla starostwa tucholskiego (1749). Był najmłodszym synem Aleksandra Pawła, marszałka wielkiego litewskiego, i margrabianki Marii Krystyny de Béthune, córki Franciszka Gastona de Béthune, siostrzenicy królowej Marii Kazimiery. Jego braćmi byli Kazimierz Leon i Józef Stanisław Sapieha. Pierwsze lata życia spędził w Królewcu, gdzie przebywała podówczas duża część rodu Sapiehów, popierająca Stanisława Leszczyńskiego i odsunięta w związku z tym od urzędów i prawa do przebywania w kraju przez Augusta II. Do Polski po raz pierwszy przyjechał w roku 1716, wracając jeszcze do Królewca na czas nauki w latach 1724-1725. Karierę polityczną rozpoczął w roku 1730 uzyskując (z rąk ojca) tytuł starosty gulbińskiego (sprzedał je w roku 1742). Rok później (1731) otrzymał prawo do dóbr Radziwiłłowskich (Neuburskich), z wyłączeniem innych dzieci. W roku 1732 posłował na sejm. W elekcji 1733 nie brał udziału, zajęty własnym ślubem (29 czerwca) z dalszą kuzynką, Katarzyną Ludwiką, córką Jana Kazimierza Sapiehy, starościanką bobrujską. Powiązania rodzinne ze stronnikami Leszczyńskiego spowodowały uwięzienie młodych małżonków i wywiezienie ich do Rygi. Uwolniono ich w sierpniu 1734 za poręczeniem Michała Serwacego Wiśniowieckiego. W latach 1738-1740 z bratem Józefem Stanisławem zajmowali się sporami majątkowymi z rodziną Radziwiłłów co zbliżyło ich do Familii. W roku 1740 uzyskali zgodę na opiekę nad małoletnimi bratankami Aleksandrem Michałem i Michałem Ksawerym. W maju 1739 został łowczym Wielkiego Księstwa Litewskiego, a wkrótce potem objął stanowisko starosty jałowskiego i ostryńskiego (w następnych latach piastował urząd starosty: rabsztyńskiego, tucholskiego, wołkowyskiego i kalwaryjskiego). W 1743 Michał Antoni został marszałkiem Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego. W 1744 otrzymał Order Orła Białego. Po unieważnieniu pierwszego małżeństwa (rozwód w roku 1745), ożenił się powtórnie w tym samym roku z Teklą z Radziwiłłów, która zmarła 2 lata później. W 1748 ożenił się z Aleksandrą Czartoryską. W 1746 był posłem na sejm z powiatu słonimskiego[1]. Od 1749 pracował bardzo ściśle z Familią, będąc jej przedstawicielem w Trybunale Litewskim. Dzięki staraniom teścia Michała Czartoryskiego otrzymał w 1752 podkanclerstwo litewskie, a z nią chorągiew husarską w wojsku litewskim. Wobec zaogniającej się sytuacji na Litwie, rozpoczęciu wojny siedmioletniej postanowił zerwać z Familią i rozpocząć niezależną karierę polityczną. Na początku 1757 otrzymał dzięki poparciu Rosjan starostwo mścisławskie, które latem tegoż roku oddał swojemu klientowi, Mikołajowi Łopacińskiemu. Ostatecznie uniezależnił się od Czartoryskich się pod koniec 1758. Do śmierci zachował neutralna postawę polityczną, kontynuując pracę w Trybunale litewskim. Umarł na gruźlicę 11 października 1760 w Słonimiu.

Antoni Kazimierz Sapieha

Ur. w 1689 - zm. w 1739 r. Kształcił się w Paryżu. Był stolnikiem litewskim w latach 1706 - 1709, w 1737 został kasztelanem trockim. Był też marszałkiem trybunału litewskiego i posłem sejmowym. Pozostawił w rekopisach Notatę interesów domowych (1720-1729) oraz Diariusz (1730-1733).

Maciej Kazimierz Sarbiewski

Ur. się 24 lutego 1595 r. w Sarbiewie pod Płońskiem na Mazowszu, jako syn szlachcica-ziemianina Mateusza i Anastazji z Milewskich. Uczył się u jezuitów w Pułtusku. W 1612 r. wstąpił do zakonu jezuitów i do 1614 r. kształcił się w Akademii Wileńskiej. Następnie studiował filozofię w Braniewie. W latach 1617-1618 był nauczycielem poetyki w kolegium jezuickim w Krożach na Żmudzi, później retoryki w kolegium połockim?. W latach 1620-16222 studiował teologię w Akadedemii Wileńskiej, następnie w Rzymie. Zbliżył się tam do literatów i osobistości związanych z dworem papieża Urbana VIII, który go w 1623 roku uwieńczył laurem poetyckim. W tym samym roku został wyświęcony na księdza, ostatnie śluby złożył w Wilnie w 1629 roku. Po powrocie do kraju znów nauczał retoryki w Połocku, a później w Akademii Wileńskiej, gdzie wykładał także filozofię i teologię. W 1632 r. uzyskał doktorat filozofii, w 1636 r. teologii. W latach 1633-1635 był dziekanem wydziału teologicznego i filozoficznego. W 1635 r. został kaznodzieją nadwornym króla Władysława IV. Zmarł 2 kwietnia 1640 r. w Warszawie. Twórczość poetycka, popularna w całej ówczesnej Europie zjednała mu przydomek "Horacego chrześcijańskiego". Pisał wyłącznie po łacinie.

Mikołaj Scharffenberger

Mikołaj Szarfenberger (Scherffenberger, do r.1554 Szarfenberg, Scharffenberg) ławnik, kupiec, drukarz krakowski, typograf królewski. Był msynem Marka Szarfenberga i Agnieszki z Żywieckich. W 1528 roku rozpoczął naukę na Uniwersytecie Krakowskim, ale żadnego stopnia nie uzyskał. W młodości pracował w zakładzie ojca jako serwitor, zastępował go w sądzie w sprawie o druk kalendarzy. Po śmierci ojca majątkiem i drukarnią Szarfenbergów zarządzała matka. w 1546 r. Mikołaj i pozostali spadkobiercy Marka Scharffebergera otrzymali od króla Zygmunta I przywilej pozwalający na zajmowanie się papiernictwem mimo braku przygotowania zawodowego. Braciom jednak zabroniono budowania kolejnych młynów. W 1554 r. bracia otrzymali nobilitację od króla rzymskiego, węgierskiego i czeskiego Ferdynanda Habsburga i przyjęli nazwisko Szarfenberger (nobilitacja została zapewne zatwierdzona przez króla polskiego). Pieczętowali się herbem przedstawiającym kozła wyskakującego sponad trzech gór pod trzema gwiazdami; herb ten umieścili również w sygnecie drukarni.

Mikołaj Aleksander Schedel

Pochodził ze znanej rodziny drukarzy krakowskich. W r. 1687 został ławnikiem krakowskim, a następnie (1697) prezydentem miasta. Działalność drukarską prowadził w latach 1685-1707. Najbardziej znanym z opublikowanych jego utworów jest "Muza z HHelikonu na wieczny aplauz wjazdu i aktu koronacjej [...] Augusta II", opis barokowej ceremonii koronacyjnej.

Madeleine de Scudéry

Madeleine de Scudéry ( ur. 15 listopada 1607 w Hawrze (Górna Normandia), zm. 2 czerwca 1701 w Paryżu) pisarka francuska. Brat jej, Georges de Scudéry był pisarzem francuskim. Wiele jej powieści wydawano początkowo pod jego imieniem. Prowadziła salon literacki, gdzie bywali ówcześni pisarze francuscy. Przedstawicielka préciosité. Tworzyła pseudo-historyczne powieści heroiczno-miłosne. W powieściach tych będących swego rodzaju galantem, najpełniej wyrażały się upodobania salonów literackich[potrzebne źródło]. Sławę zyskała jako autorka bardzo podziwianych heroiczno-dworskich powieści rycerskich, tzw. kluczowych, z nich główne: Ibrahim (1641), Artamène, ou le grand Cyrus (1649–1653, 10 tomów) i Clèlie (1656–1660, 10 tomów), Almahide (1660, 8 tomów). Oprócz wielu innych powieści pisała też moralizujące Conversations (10 tomów).

Bazyli Skalski

Drukarz krakowski. W latach 1604-1605 dzierżawił Drukarnię Łazarzową. W 1606 założył własną oficynę. W aktach krakowskich często występuje jako Błażej. Dokończył druk "Zielnika" Syreniusza (1613). Do 1620 r. wydał ok. 90 pozycji, w tym wiele na zamówienie Akademii. [na podst. Encyklopedii wiedzy o książce, Ossolineum 1971]

Jan Skorski

Urodził się w Małopolsce. W 1715 r. wstąpił do zakonu jezuitów. Zmarł w Lublinie 26 lutego 1752 r. Autor panegiryków i wielkiego poematu łacińskiego: Lechus, carmen heroicum, wydanego we Lwowie w r. 1745. Tamże wyszedł przekład tego utworu pt. "Lech polski" dokonany przez franciszkanina Benedykta Kotfickiego.

Teresa Kunegunda Sobieska

Ur. 4 III 1676 na Wawelu - zm. 10 III 1730 w Wenecji. Córka Jana III Sobieskiego i Marii Kazimiery d’Arquien, Po śmierci Marii Antoniny Habsburżanki, została 2 stycznia 1695 drugą żoną elektora Bawarii Maksymiliana II Emanuela. Od tej chwili znana była jako Kurfürstin Therese Kunigunde. Po klęsce Maksymiliana II Emanuela w bitwie pod Höchstädt an der Donau i jego wycofaniu się poza granicę Bawarii, została regentką elektoratu czuwając przez kilka miesięcy nad resztą wojsk, a także administracją okupowanym krajem. Kiedy opuściła Bawarię, by zobaczyć się z matką, okazało się, że wojska cesarskie nie chcą jej przepuścić z powrotem do kraju. Dziesięć lat spędziła na wygnaniu, wróciła do Monachium dopiero w 1715. Po śmierci męża opuściła Bawarię i resztę życia spędziła w Wenecji. Była jedynym dzieckiem Jana Sobieskiego, które zasiadło na tronie. Miała dziesięcioro dzieci (z czego tylko pięcioro przeżyło dzieciństwo), w tym aż dziewięciu synów. Autorka relacji z podróży po Niemczech - Dziennik podróży Teresy Kunegundy, rkps. 1694, wyd. 1982.

Jan Sobieski

Jan III Sobieski herbu Janina (ur. 17 sierpnia 1629 w Olesku na Rusi Czerwonej, zm. 17 czerwca 1696 w Wilanowie) – król Polski od 1674, hetman wielki koronny od 1668, hetman polny koronny od 1666, marszałek wielki koronny od 1665, chorąży wielki koronny od 1656, starosta jaworowski w latach 1644–1664, krasnostawski, kałuski po 1668 roku, stryjski po 1660 roku, gniewski w latach 1667–1696, barski w latach 1669–1672, międzyłęski w latach 1673–1696, osiecki w latach 1673–1696, pucki w latach 1678–1696. Przez Turków bywał zwany Lwem Lechistanu, a przez chrześcijan Obrońcą Wiary (król został odznaczony tym tytułem przez papieża Innocentego XI w 1684). Pochodził ze znamienitego rodu Sobieskich z Sobieszyna, który w okresie życia jego dziada Marka Sobieskiego dołączył do grona rodów magnackich. Jego ojciec, Jakub Sobieski, pod koniec życia był kasztelanem krakowskim. Po matce, Zofii Teofili z Daniłowiczów, wojewodziance ruskiej, Jan był spokrewniony z potężnym rodem Żółkiewskich. Był prawnukiem hetmana wielkiego koronnego Stanisława Żółkiewskiego. Zarówno Marek, jak i Jakub Sobieski oprócz sprawowania wysokich pozycji państwowych, odznaczyli się też zasługami na polu walki. Otrzymał staranne wykształcenie, zdobywane w całości wraz z bratem Markiem. Uczęszczał do Kolegium Nowodworskiego w Krakowie, studiował na Wydziale Filozoficznym Akademii Krakowskiej. Miał bardzo wszechstronne zainteresowania naukowe. Interesował się szczególnie matematyką, astronomią, architekturą oraz inżynierią. Był także dobrze wykształconym humanistą, czytającym zarówno literaturę klasyczną jak nowożytne dzieła wolnomyślicieli.

Stanisław Solski

Ur. 21 IX 1622 w Kaliszu - zm. 8 I 1701 r. w Krakowie. Pochodzenie mieszczańskie. Kształcił się w Kaliszu i w Poznaniu, gdzie przez trzy lata słuchał wykładów z teologii. W 1638 r. wstąpił do zakonu jezuitów w Krakowie, gdzie studiując teologię i filozofię, sam uczył równocześnie matematyki. W latach 1644 - 1646 wykładał gramatykę w Poznaniu. Następnie był nauczycielem wymowy i matematyki w Krośnie, Poznaniu i w Lwowie. W 1654 r. wysłano go jako kaznodzieję i spowiednika tamtejszych chrześcijańskich jeńców do Konstantynopola. Po powrocie do kraju, w roku 1660, osiadł w Krakowie i został prokuratorem prowincji. W tym czasie wyjeżdżał do Kalisza i Lwowa. W 1666 r. był kapelanem obozowym przy hetmanie J. Sobieskim. Przez 5 lat przebywał na dworze biskupów A. Trzebickiego i J. Małachowskiego. W 1671 r. przeniósł się do Krakowa. Autor dzieł matematycznych.

Stanisław Stadnicki

Data ur. ok 1551 r. w Nowym Żmigrodzie lub Dubiecku - zm. w 1610 r. Pan na Łańcucie (znany jako Diabeł, Warchoł, banita). Listy, rkps 1606, wyd. J. Czubek, w zbiorze: Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego, t. II, Kraków 1918. Był synem Stanisława Mateusza i Barbary ze Zborowskich, kalwinista. Jego bratem był Marcin Stadnicki h. Szreniawa (ok. 1552-1628) kasztelan sanocki, ochmistrz dworu carowej Maryny Mniszchówny. Ożeniony z Anną Ziemięcką (z Ziemięcic k. Gliwic), miał z nią trzech synów: Władysława (zabitego w Krzemienicy w 1610 r.), Zygmunta i Stanisława, oraz jedną córkę – Felicjanę. Rodzina Stadnickich była wyznania ewangelicko-reformowanego (kalwińskiego) i utrzymywała w Łańcucie zbór. Został zapamiętany jako awanturnik i sławny warchoł, nazwany „Diabłem Łańcuckim”. Początkowo zasłużył się dla korony, jako rotmistrz biorąc udział w wyprawie Stefana Batorego na Gdańsk i Moskwę. Urażony, że jego wyczyny nie zostały docenione, wyjechał na Węgry, gdzie w wojsku cesarza Rudolfa II walczył przeciw Turkom. Później popierał arcyksięcia Maksymiliana w staraniach o koronę polską i przez jakiś czas przebywał na Śląsku. Brał udział po stronie austriackiej w oblężeniu zamku Olsztyn koło Częstochowy, gdzie przeszedł do historii jako antybohater[wyrażenie próżne]. W roku 1586 przejął za długi od Anny Sienińskiej miasto Łańcut. Był przeciwnikiem Jana Zamoyskiego. W roku 1600 był posłem na sejm[1], a w latach 1606-1607 jednym z przywódców rokoszu Zebrzydowskiego (wziął udział jako jeden z dowódców w bitwie pod Guzowem, która miała miejsce 5 lipca 1607 roku). Później jednak niespodziewanie „zmienił front” i uszedł ze swoim wojskiem. Toczył prywatną wojnę ze starostą Leżajska Łukaszem Opalińskim. Opaliński zdobył jego rezydencję w Łańcucie wraz z miastem w roku 1608. Stadnicki jednak w odwecie zdobył rezydencję Opalińskiego wraz z miastem Leżajsk. Ostatecznie pod Tarnawcem, gdzie zgromadzono 6000 ludzi, 14 sierpnia 1610 roku przegrał z Opalińskim. Zginął w odwrocie po bitwie, a wraz z nim około pół tysiąca jego żołnierzy. Ukrył się w lesie, ale gdy nieostrożnie wychylił się zza kłód drewna został dostrzeżony przez Kozaków. Stadnickiego dobił Tatar Persa. Po śmierci na jego ciele naliczono 10 ran od ciosów i pchnięć. Opaliński żałował, że Stadnickiego nie wzięto żywcem, wynagrodził jednak Persę, który na najbliższym sejmie otrzymał nobilitację i nazwisko Macedoński. Legenda głosi, że odrąbaną głowę Stadnickiego przywiózł do Lublina jeden z zalotników pięknej panny Reginy Żegocianki, by serce jej zdobyć i obnosił ją zatkniętą na drzewcu po Lublinie

Anna Stanisławska

Ur. ok. 1651-1654 - zm. ok. 1700. Właściwie Anna Zbąska. Córka wojewody kijowskiego Michała i Krystyny z Szyszkowskich, krewna Jana Sobieskiego. Wychowana w klasztorze dominikanek w Krakowie. Autorka Transakcji - wierszowanego pamiętnika (rkps 1685, wyd. Kraków 1935).

Szymon Starowolski

Ur. w 1588 w Starej Woli na Polesiu lub w Krakowskiem - zm. w 1656 r. Pochodzenie szlacheckie. Lata młodzieńcze spędził w otoczeniu Jana Zamoyskiego. Uczył się początkowo w mieście rodzinnym (?). W 1612 r. zapisał się na Akademię Krakowską. W czasie studiów, jako mentor ks. Ostrogskiego, zwiedził Europę Zachodnią - Niemcy, Włochy, Francję, Niderlandy - w 1614 był w Lowanium. Po powrocie w 1618 r. otrzymał w Akademii Krakowskiej stopień bakałarza nauk wyzwolonych; tamże wykładał m.in. Poetykę J. Lipsiusa. Następnie był sekretarzem Karola Chodkiewicza, z którym był pod Chocimiem. Po powrocie był nauczycielem filozofii u cystersów w Wąchocku. W latach 1636 - 1638 jako mentor towarzyszył młodemu A. Koniecpolskiemu w jego podróży za granicę. W r. 1639 został księdzem, był kantorem tarnowskim, kanonikiem krakowskim, kaznodzieją katedry krakowskiej.

Adam Styla

Daty i losy życia nieznane. Zapewne kształcił się w Krakowie i we Włoszech. Związany z rodem Morsztynów. Autor polskiego podręcznika "Grammatica polono-italica abo sposob łacny nauczenia się włoskiego języka" (Kraków 1675), który zadedykował podskarbicowi wielkiemu koronnemu Michałowi z Raciborska Morsztynowi.

Erazm Sykstus

Ur. ok. 1570 we Lwowie - zm. tamże ok. 1635 r. Studiował w Akademii Krakowskiej, gdzie uzyskał doktorat z medycyny. Sławny lekarz znany za granicą; praktykował we Lwowie, był tu także ławnikiem miejskim (1608 - 1627). Pod koniec życia profesor Akademii Zamojskiej, przyjaciel Szymona Szymonowica. Zostawił duży księgozbiór lekarski oraz własne dzieła medyczne.

Szymon Syreński (Syreniusz)

Ur. ok. 1540 w Oświęcimiu pod Krakowem - zm. w 1611 r. w Krakowie. Według Jundziłła (prof. botaniki w Wilnie w 1. poł. XIX w.) był Włochem. Studiował od r. 1560 w Akademii Krakowskiej, gdzie uzyskał stopień magistra sztuk wyzwolonych i doktora filozofii w 1569. W 1570 zapisał się na Uniwersytet w Ingolsztadzie, a w 1577 w Padwie uzyskał doktorat z medycyny. Podróżował po Niemczech, Węgrzech, Szwajcarii. Praktykował jako lekarz we Lwowie, a w 1589 lub 1590 został przyjęty do grona profesorskiego Akademii Krakowskiej i przez 20 lat uczył w Krakowie. Był lekarzem ubogich uczniów przy Akademii oraz seniorem bractwa miłosierdzia przy Kościele św. Barbary. Według Jundziłła Syreński napisał swój Zielnik po łacinie, przekładu miał dokonać Bazyli Skalski lub Gabriel Joannicy. Lachs (Kronika lekarzy krakowskich) natomiast twierdzi, że G. Joannicy tylko wykończył opracowanie dzieła Syreńskiego, które wyszło po śmierci tego ostatniego.

Jan Szarffenberg

Drukarz krakowski. Syn Mikołaja, po którego śmierci w 1606 r. odziedziczył drukarnię przy ul. Grodzkiej 3. Prowadził ją do roku 1614. Dwa lata później jej wyposażenie kupił Franciszek Cezary.

Tomasz Szeliga

Teofil Szemberg

Sekretarz króla Zygmunta III Wazy, pułkownik, artylerzysta, inżynier wojskowy, dyplomata, uczestnik m.in. bitwy pod Chocimiem i autor szczegółowej relacji z tej bitwy. Uczestnik kilku tajnych misji, m.in. do Persji.

Jerzy Szlichtyng

Urodził się w pierwszych latach XVII w. w rodzinie szlacheckiej. Pochodził z Bukowca koło Wschowy. W latach 1616-1619 podróżował po Niemczech, Holandii i Francji. Po powrocie do kraju osiadł w Wielkopolsce w swoich dobrach. Prawdopodobnie był ministrem ariańskim.

Stefan Szołucha

Daty i losy życia nieznane. Pozostawił Różne historie, rkps XVII / XVIII wiek.

Szymon Szymonowic (Simonides)

Ur. prawdopodobnie 24 X 1558 we Lwowie - zm. 5 X 1629 w Czernięcinie pod Zamościem. Pochodził z rodziny mieszczańskiej z Brzezin na Mazowszu, ale osiadłej we Lwowie. W latach ok. 1570 -1575 uczył się w lwowskiej szkole katedralnej, a następnie od 1577 w Akademii Krakowskiej, gdzie w r. 1577 otrzymał stopień bakałarza nauk wyzwolonych. Przez około trzy lata uzupełniał swoje studia za granicą, drogą samouctwa zdobył wiedzę medyczną. Przed 1583 wrócił do kraju i osiadł we Lwowie, gdzie zajmował się nauczaniem. Około 1587 zbliżył się do J. Zamoyskiego i za jego staraniem został nobilitowany. Uzyskał herb Kościesza, przybrał nazwisko Bendoński, rzadko przez niego używane. W tymże 1590 roku otrzymał tytuł poety królewskiego. W roku 1593 z polecenia Zamoyskiego rozpoczął organizację Akademii Zamojskiej, która została otwarta w 1595 r. W roku 1599 opuścił Lwów i przybył do Zamościa. W 1601 przeniósł się do otrzymanej od Zamoyskiego wsi Czernięcin w powiecie krasnostawskim. W latach 1601 - 1614 był wychowawcą syna Zamoyskiego, Tomasza.

Konstanty Szyrwid

Ur. w 1564 r. na Żmudzi - zm. w 1631 r. Pochodził z nie notowanej w herbarzach rodziny litewskiej. Studiował w Akademii Wileńskiej, gdzie uzyskał stopień doktora filozofii i nauk wyzwolonych. Od 1575 w zakonie jezuitów, kaznodzieja i profesor Pisma św. w Wilnie, gdzie wygłaszał kazania po polsku i po litewsku. Książki wydawał w obu językach. Oprócz Słownika napisał też pierwszą gramatykę języka litewskiego.

Ścibor-Marchocki Mikołaj

Daty życia nieznane. Syn Aleksandra Ścibora z Marchowic i Anny de Solonkie Sulińskiej, dziedzic dóbr Szczuczyn, przyległa Wola Szczuczyńska i Dąbrowica. Podpisał elekcję Augusta II Mocnego w roku 1697 z województwa sandomierskiego. Z żony Barbary z Dobrzelewa miał córkę Justynę, która wyszła za Waleryana Radeckiego - starostę romanowskiego i synów Karola, Stanisława i Aleksandra. Pełnił urząd starosty czchowskiego, był rotmistrzem wojska królewskiego i w 1638 roku posłem na sejm. Pozostała po nim Historia moskiewskiej wojny prawdziwa (1608-1612), rkps. XVII w.

Sebastian Śleszkowski

Ur. w 1569 r. (według Korbuta w 1576) w Wieluniu - zm. 7 V 1648 w Kaliszu. Mieszczanin. Studiował w Akademii Krakowskiej, gdzie w 1612 r. uzyskał stopień magistra nauk wyzwolonych i doktora filozofii. Medycynę studiował we Włoszech. Po powrocie został profesorem medycyny w Akademii Krakowskiej, w 1620 r. lekarzem przybocznym biskupa warmińskiego Sz. Rudnickiego, a potem lekarzem i sekretarzem Zygmunta III. Około 1623 r. osiadł w Kaliszu. Poza pracami lekarskimi ogłosił szereg pism antysemickich. Pisał po łacinie i po polsku. Autor pracy: Jasne dowody o doktorach żydowskich - Kalisz 1623, będącej fragmentem dzieła O ustrzeżeniu i leczeniu morowego powietrza.

Adam Tobolski

Data ur. nieznana - zm. ok. 1620 r. Był nauczycielem w domu Latalskich, później osiadł w Toruniu jako nauczyciel. Tłumacz Fraz Manutiusa.

Jan Trepka Nekanda

Ur. ok. 1584 - zm. w 1640. Pochodził ze średniozamożnej szlachty w województwie krakowskim. Autor sławnej Liber generationis plebeanorum, pozostałej w rękopisie do XX w.

Abraham Michał Trotz (Troc)

Ur. ok. 1703 w Warszawie - zm. 2 VI 1769 w Lipsku. Pochodził mieszczańskiej, luterańskiej rodziny kupieckiej Był prawdopodobnie synem Ephraima Troca (ur. 1683 w Warszawie); imienia matki nie znamy, jej nazwisko panieńskie: Krieger (zm. 1741 w Gdańsku)” [1]. Choć we wczesnej młodości opuścił stolicę, przez całe życie używał nazwy „warszawianin”, tak dookreślając się na kartach tytułowych ksiąg. Większość życia spędził w Lipsku, gdzie przebywał od 1726 r., początkowo jako student wydziału prawa Uniwersytetu Lipskiego, potem długoletni lektor języka polskiego na tym uniwersytecie. Dziełem jego życia jest słownik, ale Trotz był również wydawcą literatury polskiej, propagatorem i obrońcą języka polskiego oraz tłumaczem literatury francuskiej na język polski. Był także współpracownikiem braci Józefa Andrzeja i Andrzeja Stanisława Załuskich, biskupów kompletujących pierwszą polską bibliotekę narodową, nazwaną Biblioteką Załuskich. Zachowana korespondencja wskazuje, że obaj bracia pomagali leksykografowi zbierać i objaśniać słownictwo specjalistyczne, udostępniając odpowiednią literaturę. Trotz funkcjonował w środowisku działających w Saksonii uczonych i erudytów epoki saskiej, uczestniczył w lipskim życiu naukowym i kulturalnym oraz pozostawał pod wpływem oświecenia zachodnioeuropejskiego, zwłaszcza niemieckiego, ale też francuskiego. Postać nazwiska autora dykcjonarza jest sporna, na kartach jednych dzieł jest polska Troc (jak w omawianym słowniku), na kartach innych w pisowni niemieckiej Trotz. Jest to zgodne z prawidłowością wprowadzoną przez samego Trotza, mianowicie w autorskich dziełach drukowanych: forma Troc – w wypadku języka polskiego, Trotz zaś – niemieckiego i francuskiego. Sam Trotz czuł się Polakiem.

Kasper Twardowski

Urodził się najprawdopodobniej w Samborze w rodzinie mieszczańskiej. Wcześnie stracił matkę, której zawdzięczał religijne wychowanie. Młodość spędził w Krakowie – być może studiował na Akademii Krakowskiej. Bywał w towarzystwie rybałtów. W czasie wojny szwedzkiej agitował za walką z wrogiem. Służył różnym panom (szlachcie, mieszczanom). W roku 1629 przeniósł się do Lwowa lub w jego okolice, gdzie zmarł około 10 lat później. Debiutował w roku 1617 jako twórca frywolnego poematu o tematyce erotycznej Lekcyje Kupidynowe, który jednak raczej nie doczekał wydania (dziś znmy go z różniących się między sobą rękopisów). Potępiony przez cenzurę kościelną (m.in. biskupa krakowskiego Marcina Szyszkowskiego) i doświadczony ciężką chorobą (o której pisze w Przedmowie kolejnego dzieła), doznał nawrócenia i jako podopieczny jezuitów przyjęty został (1618) do bractwa religijnego, krakowskiej Kongregacji Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.

Samuel Ludwik Twardowski

Ur. między 1595 a 1600 w Wielkopolsce w okolicy Skrzypny i Twardowa (według innych około 1560-63, w Lutyni pod Jarocinem) - zm. po 1660 (1661?) w Zalesiu. Pochodził z niezamożnej rodziny szlacheckiej. Kształcił się w kolegium jezuickim w Kaliszu. W latach 1616 - 1617 prawdopodobnie brał udział w wojnach moskiewskich, a w 1621 walczył pod Chocimiem. Był dworzaninem Krzysztofa Zbaraskiego, któremu towarzyszył w latach 1622 - 1623 w poselstwie do Turcji. W r. 1633 przeszedł na dwór J. Wiśniowieckiego (spadkobiercy Zbaraskich). W tymże roku brał udział w wyprawach przeciwko Turkom. Przez pewien czas miał dzierżawę pod Zbarażem. Prawdopodobnie w r. 1639 przeniósł się Wielkopolski. W 1647 otrzymał dożywocie na Zalesiu Wielkim pod Kobylinem. Na przełomie lat 40. i 50. przebywał w Wielkopolsce.

Wojciech Tylkowski

Ur. się 19 kwietnia 1625 na Mazowszu - zm. w 1695 w Wilnie. Studiował w Pułtusku, przez 4 lata był w Rzymie, znał wiele języków, uczył w różnych kolegiach. Autor wielu dzieł popularno-filozoficznych.

Jan Ursinus (Bär, Niedźwiedź, Niedźwiecki)

Ur. w 1563 we Lwowie - zm. 1 I 1613 w Zamościu. Pochodzenie mieszczańskie - ojciec, Walenty Bär, pochodził z rodziny niemieckiej, był bednarzem. Chłopiec od 10. roku życia był sierotą, pod opieka patrycjusza lwowskiego Jakuba Mieszkowskiego, a także Szymona z Brzezin. Kształcił się początkowo w szkołach lwowskich, a potem studiował w Akademii Krakowskiej, gdzie w r. 1589 został bakałarzem, a w r. 1593 uzyskał stopień magistra nauk wyzwolonych i doktora filozofii. Od 1593 profesor w Zamościu do końca życia (też dziekan, rektor), z przerwą na studia medyczne w Padwie na koszt Jana Zamoyskiego (1598 - 1603, tu doktor medycyny, chirurg).

Andrzej Wincenty Ustrzycki

Ur. prawdopodobnie w Unichowie - zm. w 1710. Pochodzenie szlacheckie - ojciec kasztelan przemyski, rodzina osiadła w woj. ruskim. Zapewne odbywał podróże w młodości, posiadał stopień doktora obojga praw, znał łacinę, włoski, francuski. W 1685 wyjechał do Włoch, gdzie może studiował. Był proboszczem katedry przemyskiej, a od 1685 kanonikiem tamże. Jako benedyktyn ok. 1708 przebywał w klasztorze na Św. Krzyżu i w Mogile. Przypuszcza się, że był opatem mogileńskim. Poeta i tłumacz: Troista historia to jest Prozerpina, Faeton, Achilles [...] częścią z łacińskiego, częścią z włoskiego i francuskiego przełożona (Kraków 1700, 1. wyd. samej Prozerpiny w 1689). Jest też autorem Historii o Krucjatach (Kraków 1707) i Historii o herezji obrazobojców (Kraków 1717).

Józef Uszak Kulikowski

Daty i losy życia nieznane. Opublikował: "Mały dykcjonarz polski i francuski" (Poznań 1746).

Daniel Vetter

Ur. 1592, zm. 1669 – członek Jednoty Braci Czeskich. Najmłodszy syn Jerzego Vettera, zwanego Strejcą, który uciekając przed prześladowaniami religijnymi w Czechach zbiegł do Polski, gdzie wraz z innymi członkami Jednoty Braci Czeskich zamieszkał w Lesznie, a następnie w Brzegu. W 1632 poślubił wizjonerkę i ekstatyczkę Krystynę Poniatowską. Przez wiele lat prowadził tamtejszą drukarnię. Podróżował również po świecie. Wydał m.in. sprawozdanie ze swej podróży (którą odbył ze swym rodakiem Janem Salmonemna) na Islandię w 1613 noszące tytuł Islandia álbo Krotkie opisanie Wyspy Islandiy. Stanowi ono jedno z najstarszych opisów tej wyspy, wydane w 1638.

Mikołaj Volckmar

Data ur. nieznana - zm. w 1601 r. w Gdańsku. Leksykograf, rodem z Hesji. O studiach brak danych. W 1584 został nauczycielem łaciny i języka polskiego w gimnazjum gdańskim. W 1559 był kaznodzieją polskim przy ewangelickim Kościele św. Anny w Gdańsku. Autor kilku podręczników do nauki języka polskiego, m.in. Vierzig dialogi (Toruń 1612) oraz słownika łacińsko-niemiecka-polskiego.

Maciej Vorbeck-Lettow

Ur. w 1593 r. w Wilnie - zm. zapewne w 1668 r. Rodzina od XIV w. mieszkała w Polsce, ojciec - zubożały szlachcic. Maciej studiował w Wilnie, Królewcu, Gdańsku, Niemczech, Padwie (medycynę). Brał udział w wojnie w Wenecji. W 1616 r. powrócił do Wilna, potem praktykował jako lekarz na Litwie. Od 1635 był nadwornym lekarzem króla Władysława IV. Autor "Skarbnicy pamięci" - rkps. 1644-1660.

Józef Jan Wadowski

Pochodził zapewne z Wadowa w powiecie krakowskim. Był doktorem teologii, wyróżniał się znajomością klasycznej literatury łacińskiej. Pełnił urząd kantora katedralnego łuckiego, kanonika warszawskiego i sochaczewskiego, a także proboszcza pęcickiego i żbikowskiego. Pisał wiersze religijne. Był moralistą, napisał po łacinie dzieło "Philosophia universa" (1683). W języku polskim opublikował zbiorek wierszy "Cień życia ludzkiego' (1691) i "Daniela proroka" (1699).

Michał Walerowicz

Andrzej (?) Bartłomiej Wargocki

Ur. w Przemyślu - zm. na pocz. XVII w. w Krakowie, według Estreichera po 1620. Pochodzenie szlacheckie. Studiował w Akademii Krakowskiej. Po ukończeniu studiów był obrońcą przy Trybunale Lubelskim, następnie został księdzem i przeniósł się do Warszawy (na pocz. XVII w.). W 1603 zamieszkał w Krakowie, gdzie otrzymał urząd komendarza przy kościele Panny Marii. Następnie przeniósł się do Zamościa. Tłumacz klasyków łacińskich i polemista religijny. W tłumaczeniach z łaciny starał się zastępować terminy łacińskie polskimi odpowiednikami.

Jan Kazimierz II Waza

Jan II Kazimierz Waza (ur. 22 marca 1609 w Krakowie, zm. 16 grudnia 1672 w Nevers) – król Polski i wielki książę litewski w latach 1648–1668, tytularny król Szwecji do 1660 z dynastii Wazów. Syn króla Polski i Szwecji Zygmunta III Wazy i Konstancji Habsburżanki, arcyksiężniczki austriackiej. Przyrodni brat Władysława IV Wazy. Kawaler Orderu Złotego Runa. Abdykował w 1668 roku, przerywając ciągłość dynastyczną. Był ostatnim członkiem rodu Wazów, po kądzieli spokrewnionym z Jagiellonami[1]. W 1661 roku papież Aleksander VII przyznał mu i jego następcom tytuł rex orthodoxus.

Anna Wielopolska

Brak bliższych danych o życiu. Pochodziła z krakowskiej rodziny senatorskiej. Pozostała po niej Ustawa dla majętności suskiej.

Kazimierz Wieruszewski

Urodził się w Wielkopolsce 6 I 1682. W 1697 wstąpił do zakonu jezuitów. Po studiach wykładał w klasach niższych (od 1707-1710), a następnie od 1711 uczył retoryki w Łucku, Kamieńcu, Krośnie i Poznaniu. Po odejściu ze szkolnictwa pełnił przez kilkanaście lat funkcję nadwornego kaznodziei prymasa Teodora Parnickiego. Od 1732 r. związany był z kolegium w Łęczycy. Zmarł w Łęczycy 10 VI 1744.

Stanisław Wierzbowski

Ur. w 1659 r. w Krakowie - zm. w 1728 w Łasku. Syn wojewody sieradzkiego. Nauki pobierał u pijarów w Warszawie, potem u jezuitów w Poznaniu, Kaliszu, Samborze(?). Odbywał podróże zagraniczne. Posiadał dobra Łask. Potem był duchownym. Autor Konotaty wypadków (rkps. 1634 - 1639, wyd. 1858).

Adrian Wieszczycki

Syn Jana, chorążego sandomierskiego i podstarościego grodzkiego radomskiego, później włodzimirskiego. Pisał się z Wieszczyc (używając kryptonimu J. A. z W. W.- z Wieszczyc Wieszczycki). Około r. 1637 dzierżawił miasto Międzyrzecz. W 1641 roku ożenił się z Katarzyną Bielską. W 1646 r. dzierżawił miasto Tyśmienica, a w 1647 r. został skazany na banicję w wyniku procesu z mieszczanami lwowskimi. Od wygnania uchronił go glejt królewski wydany w roku 1650. W tym samym roku stracił majątek, wojska spaliły mu wieś Ulbarów. Brał udział w walkach z kozakami w r. 1648. Napisał "Sielanki abo Pieśni...", 'Ogród rozkoszny miłości Bożej".

Dominik II Wilczek

Rodzina należała do patrycjatu lwowskiego od XIV w. Pozostawili rodzinny pamiętnik (Pamiętnik Wilczków 1640 - 1714, rkps. XVII - XVIII w.).

Dominik I Wilczek

Rodzina należała do patrycjatu lwowskiego od XIV w. Pozostawili rodzinny pamiętnik (Pamiętnik Wilczków 1640 - 1714, rkps. XVII - XVIII w.).

Stanisław Wilczek

Rodzina należała do patrycjatu lwowskiego od XIV w. Pozostawili rodzinny pamiętnik (Pamiętnik Wilczków 1640 - 1714, rkps. XVII - XVIII w.).

Daniel Wisner

Daty i losy życia nieznane. Autor lub tłumacz "Czarownicy powołanej".

Andrzej Wiszowaty

Andrzej Wiszowaty herbu Pierzchała, inna forma nazwiska: Andreas Wissowatius, (ur. 26 listopada 1608 w Filipowie, zm. 29 lipca 1678 w Amsterdamie) – filozof, teolog, ideolog religijny braci polskich, kaznodzieja ariański, pisarz-polemista, poeta, redaktor i wydawca.

Kazimierz Wojsznarowicz

Data ur. nieznana - zm. w 1680 w Wilnie. Szlachcic z okolic Oszmiany. Większość życia spędził w Wilnie. Odbywał podróże zagraniczne na Zachód. Autor zbiorów mów na różne okazje.

Wincenty Piotr Wołłowicz

Jan Karol Woyna

Jan Karol Woyna herbu Trąby (ur. w 1605 roku w Jasienicy Solnej, zm. w 1693 roku w Gdańsku) – polski szlachcic, tłumacz, wydawca i językoznawca, leksykograf, filolog, pedagog. Urodził się w rodzinie szlacheckiej Woynów herbu Trąby w Jasienicy Solnej na Rusi (gmina Dereżyce). Wyjechał na studia w Królewcu, potem przebywał w podróży w Niemczech i we Włoszech, gdzie doskonale opanował obce języki. Gdy został nauczycielem języka polskiego w Gdańsku, zauważył brak podręczników do gramatyki dla obcokrajowców; szczególnie dla Włochów i Niemców. Wydrukował polskie gramatyki po łacinie (Gdańsk 1690) i po niemiecku (Gdańsk 1693). W gramatyce łacińskiej umieścił słownik 300 wyrazów korzystając ze słownika Thaesaurusa Grzegorza Knapskiego (ok. 1564-1639), Adagia Polonica, 1632, które normatywnie uznał za „vocabula polonicae barbara, obsoleta et inusitata” (1665-1693). W 1746 został wydany jego podręcznik do nauki języka polskiego w języku niemieckim, składający się z czterech części: w pierwszej znajduje się Onomasticum, czyli słownik wyrazów polskich i niemieckich, uporządkowanych według części mowy, w drugiej części jest gramatyka języka polskiego, w trzeciej – polskie i niemieckie przysłowia, czwartą zaś stanowią rozmówki polsko-niemieckie

Szymon Wysocki

Jezuita. Tłumacz "Wielkiego zwierciadła przykładów".

W r

1610 wstąpił do stanu duchownego. Opiekował się nim Szymonowic, z którego rad i księgozbioru Ursinus korzystał. Wydrukował: Methodicae grammaticae (Lwów 1592 - w podręczniku występuje ponad 3.000 wyrazów polskich), łacińskie „łatwe” gramatyki Augustyna i Donata (Zamość 1595), De ossibus humanis (Zamość 1610, ok. 300 terminów polskich), łaciński podręcznik matematyki i prawdopodobnie Zielnik, którego nazwy włączył G. Knapiusz do swego słownika.

Bogumiła Zabłocka

Kazimierz Zabłocki

Teodor Zawacki

Ur. po 1563 - zm. ok. 1637. Pochodzenie szlacheckie, ojciec był profesorem Akademii Krakowskiej w latach 1563 - 1591. Po ukończeniu studiów prawniczych (brak danych o miejscu) został adwokatem w sądach krakowskich. Był we Francji, Niemczech i we Włoszech. Napisał wiele prac prawniczych w języku łacińskim i polskim. W 1606 osiadł na stałe w Krakowie. Autor m.in. dzieła: Memoriale oeconomicum abo pamięć robót dozoru gospodarskiego (Kraków 1616).

Krzysztof Zawisza

Krzysztof Stanisław Kieżgajło Zawisza herbu Łabędź (ur. w 1666 roku na Białorusi– zm. w 1721 roku w Berdyczowie) – nominat wojewoda miński (1720), marszałek Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego (1710), starosta brasławski, czeczerski, doliński i miński[1], pamiętnikarz, polityk i żołnierz. Podróżował do Moskwy i Włoch. Marszałek sejmów: koronacyjnego w Krakowie (17 września – 1 października 1697), pacyfikacyjnego w Warszawie (16–28 kwietnia 1698), zwyczajnego w Grodnie (3 października – 14 listopada 1718), zwyczajnych w Warszawie (30 grudnia 1719, 22 lutego 1720 i 30 września – 11 listopada 1720). W 1704 roku jako marszałek konfederacji Księstwa Żmudzkiego podpisał pacta conventa Stanisława Leszczyńskiego[2]. W 1718 roku był posłem na sejm z województwa mińskiego[3]. Uczestniczył w zawarciu traktatu z Rosją w 1686. Pod Janem III walczył z Turkami. Na sejmie 1718 stanął po stronie zwolenników ograniczenia prerogatyw hetmańskich i jako marszałek izby przeprowadził odpowiednie uchwały. Poeta i pisarz polityczny, autor obszernych "Pamiętników Krzysztofa Zawiszy wojewody mińskiego (1666–1721)", wyd. w Warszawie w 1862. Zmarł w Berdyczowie w 1721 roku, w połowie sierpnia przywieziono jego ciało do kościoła jezuickiego w Ostrogu, gdzie spoczywało do 10 lutego 1722 roku, po czym zawieziono je do Mińska, gdzie pochowano je w ufundowanej przez zmarłego kaplicy św. Felicjana przy kościele jezuitów. Wojewoda kazał ubrać się do trumny w suknię jezuicką.

Stanisław Ząbkowic

Żył w 1. poł. XVII w. Nazwisko w herbarzach nieznane. W metryce nacji polskiej w Padwie jest notowany w r. 1616 Stanisław Ząmbkowicz, posiadający stopień doktora filozofii. Był sekretarzem ks. Janusza Ostrogskiego, wojewody wołyńskiego i kasztelana krakowskiego. Tłumacz dzieła Sprengera Młot na czarownice (Kraków 1614).

Prokop Zbigniewski

Piotr Zbylitowski

Był synem Jana, dworzanina i rotmistrza husarskiego i Barbary z Ujejskich. Kształcił się w Krakowie. W 1585 r. został dworzaninem Górki, a następnie Czarnkowskiego, kasztelana nakielskiego w Wielkopolsce. Brał udział wraz z Czarnkowskimi w poselstwie do Szwecji w 1593 r. Ożenił się z Barbarą Słupską i gospodarował na wsi w Marcinkowicach pod Sączem. Działał jako podsędek, a następnie od 1645 r. jako sędzia ziemski krakowski. Umarł 19 października 1649 r. Był autorem czterech satyr: "Rozmowa szlachcica polskiego z cudzoziemcem" (1600 r.), "Przygana wymyślnym strojom białogłowskim"(1600 r.), "Patricius" (1602 r.), "Schadzka ziemiańska" (1605 r.). Wszystkie druki pochodzą z Krakowa.

Szymon Zimorowicz

Nazwisko właściwe: Ozimek, inna forma nazwiska: Zimorowicz, (ur. 1608 we Lwowie, zm. 21 czerwca 1629 w Krakowie) – polski poeta epoki baroku. Urodził się w roku 1608 lub w styczniu 1609, w rodzinie mieszczańskiej. Ojciec jego Stanisław, był malarzem (majstra murarskiego) o nazwisku Ozimek i takie Szymon pierwotne nosił nazwisko, jednak wraz z rodziną zmienił je (Zimorowic brzmiało bardziej szlachecko), a matką Katarzyna. Był młodszym bratem Józefa Bartłomieja. Niewiele wiadomo o jego życiorysie. Kształcił się w mieście rodzinnym, w szkole katedralnej. Był podpiskiem w urzędzie ławniczym. Ostatnie kilkanaście miesięcy życia (1628-1629) spędził w Krakowie, jednak z pewnością tam nie studiował na Akademii Krakowskiej. Nieprawdą jest także podawanie gruźlicy jako powodu przedwczesnej śmierci poety. Obecnie wiadomo, że Zimorowic pojechał do Krakowa, by wyleczyć się z kiły. Podupadłego na zdrowiu młodego poetę dobiła popularna w tym czasie kuracja rtęcią. Zmarł 21 czerwca roku 1629. Miejscem jego pochówku jest kościół Dominikanów w Krakowie, tam też znajduje się jego nagrobek.

Józef Bartłomiej Zimorowicz

Ur. 20 VIII 1597 we Lwowie - zm. 14 X 1677. Pochodzenie mieszczańskie - ojciec majster murarski o nazwisku Ozimek, starszy brat Szymona. Kształcił się we Lwowie, zapewne w szkole katedralnej. Całe życie spędził we Lwowie, gdzie piastował różne urzędy miejskie (w 1620 podpiska pisarza miejskiego, 1624 obrońcy sądowego, 1640 pisarza miejskiego, 1646 ławnika, 1648 - dożywotniego rajcy, w 1648 i 1649 obrany burmistrzem). W 1672 brał udział w walkach w obronie Lwowa.

Jan Zrzenczycki

Unrug Zygmunt

Urodził się w 1676 r. w Międzychodzie. Kształcił się w Gimnazjum Leszczyńskim, które od 1626 r. funkcjonowało na prawach szkoły wyższej. Rektorem w okresie nauki Unruga był Daniel Ernest Jabłoński. On to skierował Unruga na studia w uniwersytecie we Frankfurcie nad Odrą. Unrug studiował filozofię, zdobył gruntowną wiedzę w zakresie starożytnych i nowożytnych języków obcych.

Marian z Jaślisk

Zm. w 1658 r. we Lwowie. W 1623 r. śluby zakonne u dominikanów w klasztorze Bożego Ciała we Lwowie. W latach 1623-1626 studia filozoficzne w konwencie macierzystym, w latach 1626-1628 studia teologiczne u Św. Marii Magdaleny we Lwowie. W latach 1628-1631 studia uzupełniające w klasztorze św. Augustyna w Padwie z ramienia kapituły generalnej w Tuluzie. W 1631 r. egzamin lektorski, w 1641 r. bakałarz, a 1644 r. magister teologii w Studium Generalnym we Lwowie. W 1631/1632 r. wykładowca filozofii tomistycznej w Busku, w 1632/1633 r. w klasztorze Bożego Ciała we Lwowie, w 1633/1634 r. w Podkamieniu. Profesor teologii w latach 1635-1638 i 1640-1646 we Lwowie, a do 1640 r. w Kijowie. W okresie lwowskim członek rady klasztornej oraz od 1635 r. egzaminator kandydatów do zakonu, w latach 1636-1638 oraz 1640-1643 wychowawca młodzieży zakonnej, od 1640 r., 1642 r. i 1655 r. depozytariusz, w 1644 r. wikariusz i misjonarz apostolski, w latach 1653-1654 przeor, od 1658 r. wikariusz prowincji ruskiej. Pracował na Kudaku ok. 1640 r., w Żółkwi w latach 1641 r. i 1649-1652, w Lubarze od 1646 r., W Baryżkopolu, jako kapelan kasztelanowej krakowskiej Zofii Sobieskiej od 1647 r., a także w Latyczowie w 1648 r. W 1635 r. w sporze z komisarzem generalnym R. Antonettim, w 1642 r. z kurią arcybiskupią lwowską. W 1653 r. przejmował klasztor w Żółkwi. Definitor na kapitułach prowincjalnych w Lubarze w 1643 r. i we Lwowie w 1648 r., a także na kapitule generalnej w Rzymie w 1644 r. Autor wykładów z filozofii i teologii, traktatów teologicznych, słownika słowiańsko-polskiego, żartu słownikowego oraz słownika turecko-polskiego, a także opisu poselstwa do Turcji z 1621/1622 r.

Jan z Kijan

Nazwisko nieznane, poeta plebejski, należał do kręgu twórców tzw. literatury sowizdrzalskiej, która za pomocą humoru i satyry podważała istniejący porządek społeczny świata, starała się bronić najuboższych. Autor co najmniej kilku zbiorów: Sowiźrzał nowy albo raczej Nowyźrzał (1614), Fraszki Sowiźrzała nowego (1614), Fraszki nowe Sowiźrzałowe (1615).

Jan Żabczyc

Data ur. nieznana - zm. po 1629. Pochodzenie - sądząc po nazwisku - chłopskie lub mieszczańskie. W 1612 w uczył się Akademii Krakowskiej. Pewne wykształcenie neoklasyczne i oczytanie jest widoczne w jego utworach. Nadworny panegiryczny poeta Mniszchów samborsko-sanockich. Początkowo przebywał w Ziemi Czerwińskiej u Mniszchów, potem w Krakowie. Jest autorem "Symfonii anielskich" (1630) i "Kalendarza wiecznego". Oprócz licznych wierszy okolicznościowych wydał zbiorek aforyzmów, maksym obyczajowych i przysłów, które zebrał w tomie zatytułowanym "Etyka dworskie" (Kraków 1615). Doczekały się one wielu wydań, najczęściej anonimowych.

Kajetan Żdżanski (Zdzański)

Podstolic mścisławski. Ukończył dwuletnie studium matematyczne prowadzone przez lwowskich jezuitów od r. 1743.

Jakub Żebrowski

Żył w 2. poł. XVII w. Pochodzenie szlacheckie. O studiach brak wiadomości. Związany z rodem Zamoyskich. Pierwszy tłumacz na język polski Metamorfoz Owidiusza (1636).

Andrzej Żędzianowski

Data ur. nieznana - zm. w 1615. Magister filozofii, matematyk. Autor Komety z przestrogi niebieskiej (Kraków 1619).

Stanisław Żółkiewski

Ur. w 1547 we wsi Turynce pod Lwowem - zginął pod Cecorą 6 X 1620. Ojciec - wojewoda ruski. Studia początkowo we Lwowie, następnie za granicą; znał włoski, francuski, niemiecki. Po powrocie z zagranicy przebywał na dworze Jana Zamoyskiego, z którym posłował w 1573 do Henryka Walezego. W 1575 był z Batorym w Gdańsku, w 1582 pod Pskowem. Po zwycięstwie pod Byczyną został starostą hrubieszowskim i hetmanem polnym koronnym. W 1595 - 1600 walczył z Turkami i hospodarem Mołdawii, w 1602 zwyciężył Szwedów pod Rewlem. W 1606 walczył znów z Turkami. Od 1608 - wojewoda kijowski, brał udział w wyprawie do Moskwy. W 1613 został hetmanem wielkim koronnym, w 1617 kanclerzem. Pozostawił opis wojny z Moskwą (Początek i progres wojny moskiewskiej, 1611).