Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

WYTRACENIE

rzecz.
n
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, T, SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, Kn, L

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   wytracenie
D.   wytracenia
B.   wytracenie
Ms.   wytraceniu
Znaczenia
1. »zgładzenie, zabicie wielu osób lub stworzeń«
  • – Ale dla litości twojich wielkich/ nie dałeś ich ná wytrácenie/ ániś jch opuścił/ boś ty Bog łáskáwy y miłosierny. BG Ne IX, 31.
  • – GDy ták z Olbrzymskiey krwie, nástáło było okrutne y niezbożne potomstwo, ktore spráwámi swymi niecnotliwymi gniew Boży przeciwko sobie pobudzało: Bog wielkiego zuchwálstwá y złości, ktorey pełni ludzie byli, iuż dáley zcierpieć nie mogąc, ná Seym zwołał Niebiány, áby z nimi rádził o wytráceniu narodu ludzkiego. OvOtwWPrzem 13.
  • – W tak wielkim i oczywistym R. P. niebezpieczeństwie, gdy nieprzyjaciel rozgromiwszy świeżo z wielkim i nieukojonym żalem naszym ukrainne wojsko, co dzień większe z mnóstwa chłopskiego i ord wszytkich tatarskch na wykorzenienie wiary chrześciańskiej i wytracenie krwie ślacheckiej przysposabia siły i victoriam prosequens głębiej in viscera Regni postępuje, aby jednem impetem przewrotną tę swoję imprezę skutecznie wykonać mógł. AktaKrak II/2 442.
  • – [...] Przybywa bowiem pełny dzień zápálcżywości Ná spustoszenie Ziemi, pełny surowości Ná wytrácenie grzesznych: ponieważ ozdobne Gwiazdy iuż więcey świecić niebędą sposobne. DamKuligKról 65-66.
  • – Po wielu zas innych prawie niezliczonych, Męsczyznow y Niewiast, starych i młodych, Woyskowych y domowych, Szlachetnych y pospolitych Ludzi roznych a okrutnym wytraceniu: na ostatek Muciusza Scewole Naywyzszego Arcykapłana Rzymskiego Ofiary Swoie w Kosciele Bogom oddaiącego przy samym Ołtarzu zamordowac kazał. SzołHist 2v.
  • – Sposob wytracenia Wołkow ze zboża pewny. Gdy się Wołki w zbożu zámnożą, náypierwey zboże przeszuflowáć [...]. VadeMed 160.
2. »usunięcie, zlikwidowanie, zniszczenie«
  • – Do wytrácénia y wykorzenienia trudny/ iáko chmiél [powój wielki]/ gdyż korżénie iégo káżdégo roku krzewiąc sie/ puscza nowé z siebie látorostki. SyrZiel 1323.
Znaczenia niepewne
1 a. 2:
  • Wytracenie. Ausrottung, Vertilgung. extirpation, extermination. T III 2753.