Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
PrzewKoś 1603 oryginał
Przewodnik abo Kościołow krakowskich y rzeczy w nich wiedzenia y widzenia godnych krotkie opisanie [...] ; przydany iest Cathalog wszystkich krolow polskich y biskupow krakowskich

http://www.polona.pl/item/2296250/2/
Odnotowano 17 cytatów z tego źródła
– Na ozdobę y fundácyą tey káplice wielki koszt wiedźie sie od teyże fámiliey/ á miánowićie Iásnie Wielmożny I. M. Pan Zygmunt Myszkowski Márszáłek koronny dźiśieyszy/ y brát I. M. P. Alexándrá ná máiętnośćiách swych fundowáli/ pewne czynsze y wyderkaffy/ włożywszy tę powinność ná zakonniki áby w ordynácyiey iego pomienionych czásow/ Aniwersarze y kazániá o umárłych odpráwowáli z pilnem zálecániem wszystkich osob tey familiey/ ktoreby iedno tám pogrzeb swoy miáły [...]. PrzewKoś 44.
patrz: ANIWERSARZ
– Kośćioł ś. Idźiego. Ná Grodzkiey ulicy niedáleko zamku od Monárchy Włádysłáwá pierwszego y Iudithy żony iego zbudowány/ po otrzymániu poćiechy wpotomstwie zá przyczyną y ofiárowániem sie temu świętemu/ ktoremu do Fránciey wotá swe byli posłáli/ y ná pamiątkę wźiętego dobrodźieystwá kośćioł iemu zbudowáli. Iest przy nim Kustodia y trzy Kánonie/ ktore z kośćiołá S. Iędrzeiá przenieśione są zá wprowádzeniem tám Zakonniczek: teraz Zakonnikom Troyce świętey ten Kośćioł iest przyłączony. PrzewKoś 49.
patrz: KANONIA
– Kánonizowány ten święty iest zá stáraniem teráźnieyszego Krolá Zygmuntá trzećiego od Klemensá Papieżá VIII. PrzewKoś 40.
– Drugie Bráctwo S. Ianá Krzćićielá w káplicy Włoskiey/ ktore w processiach białych kap używa. PrzewKoś 29.
patrz: KAPA
– Osma wielká Msza Kápitulna u wielkiego ołtarzá. Iest w tym kośćiele káplic dwádźieśćiá y trzy. PrzewKoś 10.
patrz: KAPITULNY
– Kośćioł P. Máriey Ná piasku z klasztorem zakonu Kármelitanow od Iágełá y Iádwigi Krolowey roku 1397. fundowány/ ktory teraz po spaleniu w Interregnum do pierwszey ozdoby przez ludźie pobożne przywiedźiony iest. PrzewKoś 68.
– W tym kośćiele miedzy inemi reliquiámi znáyduie sie subtelna ręká Pánieńska iescze cáła z ćiáłem/ y z skorą uwiędłą/ trádycia iest iákoby miałá bydź tá ręká własna S. Káthárzyny oney błogosłáwioney á przedźiwney męczennice Páńskiey. PrzewKoś 38.
– Bolesław Chábry syn Mieczysłáwow pierwszy/ dźiwnie waleczny Pan/ Czechy/ Sásy/ Moráwce/ Kásubiány/ Prusy/ y Ruś zwoiował/ od Cesárzá Othoná Koronę otrzymał. y Krolow Polskich. PrzewKoś 73.
– Leszko pierwszy przedtym Przemysłáwem zwány: Moráwce poráźił. PrzewKoś 72.
patrz: MORAWIEC
– Támże iest Kośćioł ś. Zophiey. Przed tym fárá ś. Micháłá/ teraz ś. Stánisłáwá zakonnikom ś. Páwłá pierwszego pustelniká zá stárániem Ianá Długoszá Kánoniká Krakowskiego ktory dla nich klasztor zmurował/ poruczony/ á bywáło ich tám dwánaśćie dla odpráwowánia służby Bożey przy ták wielkich schadzkách ludźi/ ktore ná káżdy piątek z nabożeństwá y dla odpustow wielkich czynić zwykli ná ták mieyscu świętym. PrzewKoś 59.
patrz: PORUCZONY
– W tymże kośćiele iest ołtarz przywileiowány záumárłe tákisz/ iáko u Bernárdynow przy grobie S. Symoná z Lipnice/ stárániem godney pámięći Oycá Symoná Mniszowiuszá z Lowiczá Prowincyałá y Doktorá Theologiae, ktorego pismá niektore są przy kśięgách klasztornych... PrzewKoś 57.
– Zá ołtarzem w trunnie w śrebro opráwney/ ktorą sześć Anyołow tákże opráwnych śrebrem trzyma/ iest ćiáło świętego Stánisłáwá. PrzewKoś 17.
– SLusznie od tego Kośćiołá początek wźiąć sie ma ktory miedzy wszytkiemi Kośćioły Korony Polskiey y Państw do niey należących przodek po Gnieznieńskim zdawná otrzymał/ będąc ná wyniosłey gorze Wawel y celnym zamku stołecznego y głownego miástá postáwiony/ kosztownie zbudowány/ hoynie nádány/ y wielu Swiętych/ y Pátronow Polskich reliquiámi ubogácony. PrzewKoś 6.
– A nietylko náznáczone ołtarze w Kościele Zamkowym z wielką pokorą á serdeczną skruchą obchodzą/ ale sie náyduie tákich wiele/ ktorzy przyczyniáiąc sobie pokuty/ y ćiáłá utrudzenia/ ledwie nie wszystkie Kośćioły tuteczne z tymże nabożeństwem náwiedzáią. PrzewKoś 3.
patrz: UTRUDZENIE
– ...źdáło mi sie pod imieniem Wászey wielebnośći/ iáko Pásterzá nawyższego tychże Kośćiołow/ ktore sie tu wspomináią/ ná świátło ią podáć/ skoro mi iedno do rąk przyszłá/ Ktorą uniżenie W. M. swemu Mćiwemu Pánu ofiáruiąc/ sam śiebie przy niey Mćiwey łásce W. M. mego Mćiwego Paná pilnie zálecam. PrzewKoś 5.
– Przy Przy [przy:prep:loc] tym kośćiele naprzod wchodząc do Ambitu klasztornego od Káźimirskiey ulice/ ktora wiedźie ná skałkę/ są nád sámemi drzwiámi wewnątrz dwá obrázy málowánia dawnego dźiwnie pozorne/ y do nabożeństwá pobudzáiące/ ieden Zbáwićielá nászego w ćierniowey koronie/ iákoby nie ledwie wszystek krwią świeżą stropiony/ y ręką práwą/ bok włocznią otwárty/ trzymáiący/ á przy nim bárzo drugi żáłosny Bogárodźice. PrzewKoś 53.
patrz: WŁÓCZNIA
– Nánker Sleżak z domu Olsza/ ktory Kośćioł Krák. po ogniu murował. Potym ná Biskupstwie Wrocłáwskim umárł. PrzewKoś 78.