Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
PiskorKaz 1706 wydanie wtórne
Kazania na Dni Panskie, na vroczystości Bogarodzice Panny Niepokalanie Poczętey, na swięta osobliwe Słvg Panskich, w roznych Kościołach odprawione, a dla duchownego pozytku poboznemu czytelnikowi zostawione

http://polona.pl/item/11708869/4/
Odnotowano 27 cytatów z tego źródła
– Niechże sobie insze fundowáne ná źięmi niebá, przybieráią świátłośći od słońcá, od kśiężycá, ná Kássynách Benediktinskich, ná gorách Premostrátenskich, ná kwitnących Cystercyenskich dolinách wschodzącego! niech od iásney Dominiká pochodnie, od świętych gwiazd Kármelowych swoie ozdoby rozświecáią! PiskorKaz 805.
patrz: KARMELOWY
– [...] zostáwić nąm chćiał Zbáwićiel, własnym przykłádem, zbáwięnną pámięć, y żywą náukę: iákosmy wszytkiemi sposobámi służyć, dobrze czynić, modlić się zá umárłe, nád mizeryą ich upłákiwáć, miseremini mei, litowáć się nád niemi, w potrzebie ich, rękę im miłośierną podawáć powinni. PiskorKaz 849.
– Czemu Corki twoie przećiwko zdániu twemu powstáiące Máćierzyńsko znośisz? PiskorKaz 917.
– Ktoreż może bydź większe pomyślne szczęśćie, iáko stáć sie Synem tey, ktora áni miała, áni mieć może podobney kiedy sobie inszey; poćiechą Máćierzynstwá y Dźiewictwá niepokalánego godnośćią, zostáiąc rázem ubogácona: gaudia Matris habens cum Virginitatis honore. PiskorKaz 809.
– Nie pytąm się tu, co to zá dźiećiná byłá, w ktorey uniżęniu, máluchnośći Chrystus, wszytkim mieyscá wyższego, w Krolestwie iego pretenduiącym, wizerunk wystáwia! PiskorKaz 827.
– Czy się na niego złośliwi niewdźięcznicy, głupi szaleni ludźie nie porywamy: haeccine reddis Domino tuo, popule stulte et insipiens? czyli miásto powolnośći Synowskiey, wziąwszy poćiechy, Pater misericordiarum et Deus totius consolationis? czyli iey z márnotrawnym synem, oddaliwszy się od Oycá dobrotliwego, dáleko bárdzo; mizernie nie trácemy, rozpustnie nie márnuiemy? PiskorKaz 812.
patrz: MARNOWAĆ
– Przyodźiewa często grubemi obłokámi śliczność swoie niebo, záostrza pogodę swoię przykremi wiátrámi, niewczásami: y ty w młodoćiánym ieszcze wieku, kiedyś urody twoiey pogodą kwitnąć poczynáłá; záraz od zwyczáynych młodym pieszczot, ćiáło swoie oddaliłaś; á do ostrey włośiennice, do mortyfikáciey, do disciplin przyuczáłáś; odzywáiąc się przed Pánem: castigo corpus meum, et in seruitutem redigo; karzę ćiáło moie, y w niewolą podáię. PiskorKaz 801.
– Boski Architekt Budowniczy, rożne modelusze wybudowánia ná źiemi niebá wystáwia. PiskorKaz 794.
– Ia krotkiemi dowodami z naszey Katolickiey moralności wyiętemi to pokażę, y obiaśnię przykładem dziśieyszego Swiętego Wyznawcy Biskupa: nayprzod że nie masz poczciwości prawdziwey, gdzie niemasz Religii. PiskorKaz 22.
– Dwie te uwagi na ktorych się opiera moralność gruntowna Katolicka, a schańbiona zostaie w onych iasności Heretycka uporczywość, uczynią dwie części Kazania. PiskorKaz 4.
– Jutrzenká, ozdobá oná wszytkiego niebá naypieknieysza, w Łaćinskim ięzyku niesłychánie pięknie názywa się Lucifer. Piástunká świátłá, nośićielká świátłá. PiskorKaz 787.
patrz: NOSICIELKA
– Cztery są qualitates własnośći, podmieśięcznego świátá mundi sublunaris: ćiepło, źimno, sucho, wilgotno. Kiedy woyná między temi własnośćiámi, kiedy láto źimne, á źimá ćiepła; kiedy wiosna sucha, źimna, ieśięń mokra, ćiepła, pewne powietrze. PiskorKaz 837.
– Dimitte me iam enim Aurora est: puść mię ná źiemię z niebá Oycze, bo iuż niebo ná źięmi dla mnie gotowe; iuż Iutrzenká mnie uprzedzáiąca niepopalána Pánná weszła, jam enim aurora est. PiskorKaz 799.
patrz: POPALANY
– Będąc tedy wszytkich ktorzy odebráli z łáski Oycá niebieskiego, dar Duchá przysposobienia, accepistis Spiritum adoptionis, Mátką; coż rzeczemy? iáko sobie osobliwym práwem jure Filiationis, przysposobić Hiácyntá S. zá Syná nie miáłá? ktory nád insze Swięte, tey powszechney wszytkich wiernych Mátki przysposobione Syny; większą Synowską miłośćią, obserwáncyą, y powolnośćią, skárbił sobie záwsze áffekt wielkiego Bogá wielkiey Mátki [...]. PiskorKaz 816.
– [...] czyli też Naiáśnieyszemu Krolowey niebá y zięmie Máiestatowi, Nayświętszey Mátce Boskiey przysłusza: áby oprocz Iedynaká Boskiego, ktorego w żywocie swym niepokalánym Pánná poczęłá; Pánná porodziłá, mogła mieć y inszych przysposobionych Synow swoich: żeby im Dziedzictwá swego z Synem swoim Iednorodzonym, y Successyi ná wszytkie dobrá swoie udzieliłá? PiskorKaz 813.
– Ieżeli przysłuszna áby Bog y Mátká iego N. mieli syny przysposobione. PiskorKaz 807.
– A toż masz! przystroiłaś się pięknie, choć bez rogów; aże strach na cię pojrzeć, kiedy się nie zasłonisz, trądem w oczach Boskich i ludzkich obrzydliwym osypana. PiskorKaz 836.
– [...] Podkáło toż Stefáná wielkiey świątobliwośći, pierwszego Węgierskiego Krolá: ktory w dźień Wniebowzięćia teyże Naświętszey Mátki Boskiey, społecznie z nią do chwały wieczney przenieśiony, z świátá zwyćiężonego triumfował. PiskorKaz 810.
– Widząc Oblubięniec niebieski że ták z świátem postępuie, ták wszytkiemi ponętámi pieszczotámi iego gárdźi: wszytkie świátowości zá gnoy, zá smrod ieden poczyta. omnia arbitratus vt stercora. PiskorKaz 910.
– [...] Rożo między ostrośćią mortyfikácyi niesłychánych cudownie kwitnąca; wćielonego Seráfiná, pokornego Oycá Fenixie iedyny, iedynaczko ukochána; iáko ná wyniosłośći tronu Krolewskiego, ták y w uniżonośći głębokiey Zakonu Bráćiszká mnieyszego, świętno goreiąca pochodnio [...]. PiskorKaz 852.
patrz: ŚWIĘTNO
– Co zá przyczyná tákich, y ták wielu ákcyi Chrystusowych, ná ten czás, kiedy umárłym żywot przywraca? zostáwić nąm chćiał Zbáwićiel, własnym przykłádem, zbáwięnną pámięć, y żywą náukę: iákosmy wszytkiemi sposobámi służyć, dobrze czynić, modlić się zá umárłe, nád mizeryą ich upłákiwáć, miseremini mei, litowáć się nád niemi, w potrzebie ich, rękę im miłośierną podawáć powinni. PiskorKaz 849.
– ...odbiegłáś y Rodźicow swoich y Domu twego y Dźiedźictwá twego, z ubogim Oycem twoim, ubogiego náśláduiąc Chrystusá: wdrożyłaś w tęż drogę, Siostrę naprzod twoię Agnieszkę, á poniey tyśiąc innych Dźiewic ponętámi wszytkiemi świátowemi gárdzących: PiskorKaz 790.
– Cztery są qualitates własnośći, podmieśięcznego świátá mundi sublunaris: ćiepło, źimno, sucho, wilgotno. PiskorKaz 837.
patrz: WILGOTNO
– Prawdá to, że tá wiwánda niebieska, iest wszytkim od Bogá opátrzona; iednákże uśilnym pieczołowániem, gorącym prágnieniem, przemysłem prácowitych rąk tey S. Mátrony y Pátrony nászey, u Bogá iest tá wiwándá zárobiona, wysłużona: z dáleká bo z niebá sámego przez nieográniczone Łask wszytkich Boskich morze, przez Máryą Maria mare gratiarum, ten Prowiánt niebieski, tą Náwą nieoszacowánym towárem łádowną iest sprowádzony, w Porćie dobrey nádźieie, w Kośćiele Chrystusowym złożony, wystáwiony. PiskorKaz 775.
– Coż ten wizerunk Dobroći Boskiey, Męká Smierć Zbáwićielá nászego, ná Gorze Kálwáryey uczyniłá? PiskorKaz 844.
– ...oddal, odeprzey precz od Domu tego Tobie oddanego, od zgromádzęnia twego, Nieprzyiaćielá nád wszytkie nieprzyiaćioły strásznieyszego: bo niewidomie wkradaiącego się, zábiiáiącego táięmnie: obroń nas od powietrza morowego. PiskorKaz 794.
– Z ktorychże tedy słow Ewángeliey dzisieyszey, tákie tych Páńien mądrych imioná wyczerpnąć możemy? PiskorKaz 783.