Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
PiskorKaz 1706 wydanie wtórne
Kazania na Dni Panskie, na vroczystości Bogarodzice Panny Niepokalanie Poczętey, na swięta osobliwe Słvg Panskich, w roznych Kościołach odprawione, a dla duchownego pozytku poboznemu czytelnikowi zostawione

http://polona.pl/item/11708869/4/
Odnotowano 25 cytatów z tego źródła
– [...] zostáwić nąm chćiał Zbáwićiel, własnym przykłádem, zbáwięnną pámięć, y żywą náukę: iákosmy wszytkiemi sposobámi służyć, dobrze czynić, modlić się zá umárłe, nád mizeryą ich upłákiwáć, miseremini mei, litowáć się nád niemi, w potrzebie ich, rękę im miłośierną podawáć powinni. PiskorKaz 849.
– Czemu Corki twoie przećiwko zdániu twemu powstáiące Máćierzyńsko znośisz? PiskorKaz 917.
– Ktoreż może bydź większe pomyślne szczęśćie, iáko stáć sie Synem tey, ktora áni miała, áni mieć może podobney kiedy sobie inszey; poćiechą Máćierzynstwá y Dźiewictwá niepokalánego godnośćią, zostáiąc rázem ubogácona: gaudia Matris habens cum Virginitatis honore. PiskorKaz 809.
– Nie pytąm się tu, co to zá dźiećiná byłá, w ktorey uniżęniu, máluchnośći Chrystus, wszytkim mieyscá wyższego, w Krolestwie iego pretenduiącym, wizerunk wystáwia! PiskorKaz 827.
– Czy się na niego złośliwi niewdźięcznicy, głupi szaleni ludźie nie porywamy: haeccine reddis Domino tuo, popule stulte et insipiens? czyli miásto powolnośći Synowskiey, wziąwszy poćiechy, Pater misericordiarum et Deus totius consolationis? czyli iey z márnotrawnym synem, oddaliwszy się od Oycá dobrotliwego, dáleko bárdzo; mizernie nie trácemy, rozpustnie nie márnuiemy? PiskorKaz 812.
patrz: MARNOWAĆ
– Przyodźiewa często grubemi obłokámi śliczność swoie niebo, záostrza pogodę swoię przykremi wiátrámi, niewczásami: y ty w młodoćiánym ieszcze wieku, kiedyś urody twoiey pogodą kwitnąć poczynáłá; záraz od zwyczáynych młodym pieszczot, ćiáło swoie oddaliłaś; á do ostrey włośiennice, do mortyfikáciey, do disciplin przyuczáłáś; odzywáiąc się przed Pánem: castigo corpus meum, et in seruitutem redigo; karzę ćiáło moie, y w niewolą podáię. PiskorKaz 801.
– Boski Architekt Budowniczy, rożne modelusze wybudowánia ná źiemi niebá wystáwia. PiskorKaz 794.
– Dwie te uwagi na ktorych się opiera moralność gruntowna Katolicka, a schańbiona zostaie w onych iasności Heretycka uporczywość, uczynią dwie części Kazania. PiskorKaz 4.
– Ia krotkiemi dowodami z naszey Katolickiey moralności wyiętemi to pokażę, y obiaśnię przykładem dziśieyszego Swiętego Wyznawcy Biskupa: nayprzod że nie masz poczciwości prawdziwey, gdzie niemasz Religii. PiskorKaz 22.
– Jutrzenká, ozdobá oná wszytkiego niebá naypieknieysza, w Łaćinskim ięzyku niesłychánie pięknie názywa się Lucifer. Piástunká świátłá, nośićielká świátłá. PiskorKaz 787.
patrz: NOSICIELKA
– Cztery są qualitates własnośći, podmieśięcznego świátá mundi sublunaris: ćiepło, źimno, sucho, wilgotno. Kiedy woyná między temi własnośćiámi, kiedy láto źimne, á źimá ćiepła; kiedy wiosna sucha, źimna, ieśięń mokra, ćiepła, pewne powietrze. PiskorKaz 837.
– Dimitte me iam enim Aurora est: puść mię ná źiemię z niebá Oycze, bo iuż niebo ná źięmi dla mnie gotowe; iuż Iutrzenká mnie uprzedzáiąca niepopalána Pánná weszła, jam enim aurora est. PiskorKaz 799.
patrz: POPALANY
– Będąc tedy wszytkich ktorzy odebráli z łáski Oycá niebieskiego, dar Duchá przysposobienia, accepistis Spiritum adoptionis, Mátką; coż rzeczemy? iáko sobie osobliwym práwem jure Filiationis, przysposobić Hiácyntá S. zá Syná nie miáłá? ktory nád insze Swięte, tey powszechney wszytkich wiernych Mátki przysposobione Syny; większą Synowską miłośćią, obserwáncyą, y powolnośćią, skárbił sobie záwsze áffekt wielkiego Bogá wielkiey Mátki [...]. PiskorKaz 816.
– [...] czyli też Naiáśnieyszemu Krolowey niebá y zięmie Máiestatowi, Nayświętszey Mátce Boskiey przysłusza: áby oprocz Iedynaká Boskiego, ktorego w żywocie swym niepokalánym Pánná poczęłá; Pánná porodziłá, mogła mieć y inszych przysposobionych Synow swoich: żeby im Dziedzictwá swego z Synem swoim Iednorodzonym, y Successyi ná wszytkie dobrá swoie udzieliłá? PiskorKaz 813.
– Ieżeli przysłuszna áby Bog y Mátká iego N. mieli syny przysposobione. PiskorKaz 807.
– A toż masz! przystroiłaś się pięknie, choć bez rogów; aże strach na cię pojrzeć, kiedy się nie zasłonisz, trądem w oczach Boskich i ludzkich obrzydliwym osypana. PiskorKaz 836.
– Widząc Oblubięniec niebieski że ták z świátem postępuie, ták wszytkiemi ponętámi pieszczotámi iego gárdźi: wszytkie świátowości zá gnoy, zá smrod ieden poczyta. omnia arbitratus vt stercora. PiskorKaz 910.
– [...] Rożo między ostrośćią mortyfikácyi niesłychánych cudownie kwitnąca; wćielonego Seráfiná, pokornego Oycá Fenixie iedyny, iedynaczko ukochána; iáko ná wyniosłośći tronu Krolewskiego, ták y w uniżonośći głębokiey Zakonu Bráćiszká mnieyszego, świętno goreiąca pochodnio [...]. PiskorKaz 852.
patrz: ŚWIĘTNO
– Co zá przyczyná tákich, y ták wielu ákcyi Chrystusowych, ná ten czás, kiedy umárłym żywot przywraca? zostáwić nąm chćiał Zbáwićiel, własnym przykłádem, zbáwięnną pámięć, y żywą náukę: iákosmy wszytkiemi sposobámi służyć, dobrze czynić, modlić się zá umárłe, nád mizeryą ich upłákiwáć, miseremini mei, litowáć się nád niemi, w potrzebie ich, rękę im miłośierną podawáć powinni. PiskorKaz 849.
– ...odbiegłáś y Rodźicow swoich y Domu twego y Dźiedźictwá twego, z ubogim Oycem twoim, ubogiego náśláduiąc Chrystusá: wdrożyłaś w tęż drogę, Siostrę naprzod twoię Agnieszkę, á poniey tyśiąc innych Dźiewic ponętámi wszytkiemi świátowemi gárdzących: PiskorKaz 790.
– Cztery są qualitates własnośći, podmieśięcznego świátá mundi sublunaris: ćiepło, źimno, sucho, wilgotno. PiskorKaz 837.
patrz: WILGOTNO
– Prawdá to, że tá wiwánda niebieska, iest wszytkim od Bogá opátrzona; iednákże uśilnym pieczołowániem, gorącym prágnieniem, przemysłem prácowitych rąk tey S. Mátrony y Pátrony nászey, u Bogá iest tá wiwándá zárobiona, wysłużona: z dáleká bo z niebá sámego przez nieográniczone Łask wszytkich Boskich morze, przez Máryą Maria mare gratiarum, ten Prowiánt niebieski, tą Náwą nieoszacowánym towárem łádowną iest sprowádzony, w Porćie dobrey nádźieie, w Kośćiele Chrystusowym złożony, wystáwiony. PiskorKaz 775.
– Coż ten wizerunk Dobroći Boskiey, Męká Smierć Zbáwićielá nászego, ná Gorze Kálwáryey uczyniłá? PiskorKaz 844.
– ...oddal, odeprzey precz od Domu tego Tobie oddanego, od zgromádzęnia twego, Nieprzyiaćielá nád wszytkie nieprzyiaćioły strásznieyszego: bo niewidomie wkradaiącego się, zábiiáiącego táięmnie: obroń nas od powietrza morowego. PiskorKaz 794.
– Z ktorychże tedy słow Ewángeliey dzisieyszey, tákie tych Páńien mądrych imioná wyczerpnąć możemy? PiskorKaz 783.