Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
Odnotowano 21 cytatów z tego źródła
– Raguzański kupiecki okręt z Portu Mahon przybyły donosi; iż się w tamecznym porcie dopiero nayduią okręty: 1 szeręgowy, 1 przewozowy, dwie Brygantyny Duńskie, dwie Moskiewskie Fregaty; i tyleż Fregat woiennych Angielskich. GazWil 1771 16 6.
patrz: BRYGANTYNA
– Od tego zaś przekopu brzegi obydwa nad wodą 333. łokci aż do mostu przy bramie ćiągnące śię rzęśistemi lampami były illuminowane [...]. GazWil 1765 29 2.
patrz: LAMPA
– Temi czasy ogłoszono tu rozkaz, mocą którego każdy tak źiomek, iako też Cudzoźiemiec, umieiący rzemiosła, może robić we wszytkich Miastach, Miasteczkach, Wsiach Kraiu Langraffa. GazWil 1767 1 7.
– Mamy nadzieię, iż inne a barzo zbawienne dla całęgo kraiu za radą Generała Lieutnanta Zavallos i Markiza de Dursort w krótce zaydą rozporządzenia. GazWil 1771 37 6.
– W Papii zakazano prywatne lekcye dawać dla Cudzoziemcow gdyż; przez to liczność studentow w Akademii samey znacznie bywa umnieyszoną. GazWil 1771 16 5.
patrz: LICZNOŚĆ
– Z Anglii piszą, że Parlament teraznieyszy myśli osobliwie. [...] O odebraniu od Towarzystwa Kupieckiego Indyiskiego pułtora milliona za koszty pod czas ostatniey woyny dla niego łożone. GazWil 1767 1 7.
patrz: ŁOŻONY
– Od tego czasu z nowu Rodacy Angielscy wielkie stawiają zakłady; że za miesiąc najdalej wojna z Hiszpanią będzie zaczęta: przy tym upewniają, że Poseł Madrycki w krótce z Londynu wyjedzie. GazWil 1771 16 7.
– Parlament Bretański będąc rezolwowany niekontynuować daley urzędu swego oznaymił przez pierwszego Prezydenta Królowi o złożeniu Szarży wszystkich Magistratowych. GazWil 1765 29 6.
– Upewniaią, iż Dwór Duński stara się Maltańczykow na swą stronę przeciw Algierczykom przeciągnąć. GazWil 1771 16 5.
– Listy Kupieckie z Hiszpanii upewniaią, że Hiszpańska ze skarbami Flota, nie przyidźie pierwey z Ameryki, aż sprawa o wypłacenie Manilskich papierów zupełnie będzie uspokoiona. GazWil 1767 1 7.
patrz: MANILSKI
– Pogłoska iest generalna, iż Pan ieden przybyły tu niedawno, ma sobie zleconą negocyacyą maryażu pewnego Xiążęćia z Xiężniczką Aloizyą Anną drugą Siostrą Monarchy naszego. GazWil 1765 29 8.
– Zdaie się dopiero, że ten Cesarz wielce sobie przyjaźń naszę szacuie, gdyż wydał ordynans do wszystkich Kapitanow nad okrętami kommendę maiących (z których wiele iuż z Portow Marokańskich puściło się na morze) aby odtąd żadnego okrętu do swoich Aliantow Hiszpanow lub iego przyiacioł Francuzow Hollendrow, Szwedow, i Duńczykow należącego. nie przytrzymywali, ale po ukazaniu Paszportu bez naymnieyszey krzywdy wolną im pozwolić maią żeglugę. GazWil 1771 37 2.
– Fałsz iest, iż ten Hrabia złożyć chciał swoy urząd; to atoli iest rzecz nieomylna, iż Radzie naszey takie podał proiekta do Marynarstwa sciagaiące się, które iey do gustu wcale nie przypadaią. GazWil 1771 37 7.
– [...] ustanawiają w osobnej szkole publiczne nauki o leczeniu koni, żadnemu, z któregokolwiek stanu będzie, za zniewagę nie ma się poczytać, jeśli do pomienionych nauk okaże ochotę, ale za honor i za zasługę publiczną; przeto pod surową karą zakazuje się, ażeby żaden nie ważył się naśmiewać, wyrzucając na oczy podłość kunsztu. GazWil 1767 1 7.
patrz: PODŁOŚĆ
– Po ucałowaniu ręku I. K. Mci, Prowincya Litweska pierwey zaproszona, udała się do Pałacu Imci Pana Marszałka Nadwornego Litewskiego, gdzie przynależnym godności swey, była czestowana obiadem. GazWil 1771 48 .
– Odebraliśmy Sóboty przeszłey wiele listów od naszych współObywatelów mieszkaiących w Paryżu, którzy oznaymuią, iż Dozorca rządów sprowadźiwszy ich do śiebie, kazał pisać do Genewy, że król ugodnie z Kantonami potwierdźiwszy rozporządzenie uczynione od Deputatów Pełnomocnych, oznaymuie, iż gdyby Rzeczpospolita tegoż nie uczyniła, słusznie okaże gniew swóy przećiw Geneweńczykom zostaiącym w iego Pańśtwie, rozkazuiąc im w krótkim czaśie ustąpić i kassuiąc z Rzecząpospolitą wszytkie Traktaty, Przywileie etc. GazWil 1767 1 8.
patrz: UGODNIE
– Ich dependencyą od Korony: źe dekret o papierze sztemplowanym w początkach swych i swoich skutkach był ućiążliwy i wagi konstytucyi niemiał i że był przyczyną nie których zaszłych okolicznośći nie beśpiecznych dla handlu miedzy tym Królestwem i osadami; i że iedyny sposób do ułagodzenia animuszow i podzwignienia Interssow miedzy niemi był, zupełne rewokowanie tego dekretu. GazWil 1766 13 4.
– Iuż prawie rzecz iest pewna, że odmiana w Ministerium będźie uregulowana tego wieczora. GazWil 1765 29 8.
– Woysko Cesarskie na wiosnę ninieyszą w Węgrzech zebrać się maiące, nie tylko użyte będzie ku ubespieczniu granic Austryackich: ale też i ku uskutecznieniu prędszemu medyacyi miedzy Moskwą i Portą. GazWil 1771 16 3.
– Miano nad to suspicie na iednego Officyera Francuskiego, iż coś złego knował w Plimouth gdźie go przyaresztowano, lecz za zupełnym usprawiedliwieniem śię był uwolniony. GazWil 1765 6 7.
– P d'Eon de Beaumont, którego zayścia z Hrabią de Guerchy Posłem Francuskim tyle narobiły rozruchu uznany na ostatek był za winnego, przeto iż fałsze i paszkwile uwłoczące honorowi tego Posła śmiał drukować, i był banizowany d. 15. iako contumax. GazWil 1765 29 8.