Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
BystrzInfChron 1743 oryginał
Informacya Chronograficzna o Kalendarzu

http://www.pbi.edu.pl/site.php?s=Y2Y4MTVhNTMwOTY4&tyt=&aut=Bystrzonowski&x=0&y=0
Odnotowano 16 cytatów z tego źródła
– Ponieważ roku 1700 litera c [...] oznaczała dni niedzielne. W roku 1701 litera b. [...] W roku 1703 litera A [oznaczać będzie te dni]. BystrzInfChron 11 nlb..
patrz: A
– Począwszy od czásow Apostołow, Kościoł Kátolicki chciał iednegoż czasu święcić Wielkánoc, ktorego w stárym Testámencie święcono Páschę. BystrzInfChron 5 nlb..
patrz: APOSTOŁ
– Chciał iednak Grzegorz [papież Grzegorz XIII], áby tá popráwa kálendarza stosowałá się do Dekretow Concilium Niceńskiego względem czasu swięcenia Wielkieynocy. Co żebybyło ákkomodowáć, być musiáło, pierwsza: áby aequinoctium wiosnowe z 11. dnia Marca do ktorego wstecz się błędliwie było cofnęło, przywrocone było y posunione do dnia 21. Marca według konstytucyi Niceńskiey. BystrzInfChron 13 nlb..
– Tablice [wykaz świąt] [...] káżdy obaczyć może w Brewiarzach, Mszałách, y innych Chronográficznych Księgách. BystrzInfChron VII, XXXI.
patrz: BREWIJARZ
– Kalendarz Iuliuszow był, to wymiar cáłego roku politycznego, y wydział ná swoie części dla miárkowánia spraw codziennnych ludziom ákkomodowány. BystrzInfChron 127.
– Iuliusz bowiem Cesarz, iáko się rzekło w informácyi drugiey, cały rok słoneczny wydzielił ná miesięcy 12. Każdy miesiąc na tygodnie, każdy tydzień ná dni swoie, każdego miesiąca dzień pierwszy nazwał Kálendami następuiące Nonami, y Idusami, ostatnie dni od Kalendow. I dla tego ta dystrybutá dni cáłego roku Iuliuszowego; od kálendow nazwana iest Kalendarzem Iuliuszowym. BystrzInfChron 7.
patrz: KALENDA
– Począwszy od czásow Apostołow, Kościoł Kátolicki chciał iednegoż czasu święcić Wielkánoc, ktorego w stárym Testámencie święcono Páschę. BystrzInfChron 5 nlb..
patrz: KATOLICKI
– Począwszy od czásow Apostołow, Kościoł Kátolicki chciał iednegoż czasu święcić Wielkánoc, ktorego w stárym Testámencie święcono Páschę. BystrzInfChron 5 nlb..
patrz: KOŚCIÓŁ
– I ták że ieden rok słoneczny zámykaiący dni 365. nad rok Xiężycowy liczący dni 354. nadlicza dni 11. BystrzInfChron 15.
patrz: LICZĄCY
– Ponieważ roku 1700 litera c [...] oznaczała dni niedzielne. W roku 1701 litera b. [...] W roku 1703 litera A [oznaczać będzie te dni]. BystrzInfChron 11 nlb..
patrz: LITERA
– J tak Atenczykowie przedtym, á teraz Włosi, Sykulczykowie, Maltowie, y inne Národy, y niektore Europeyskie miastá dzień náturalny słoneczny záczynaią od zachodu słońca, ktorych zegary, gdy słońce západa, wybiiáią godzin 24. y tak dnia iednego czynią koniec, á drugiego początek. BystrzInfChron 3 nlb.
patrz: MALT
– Ponieważ roku 1700 litera c [...] oznaczała dni niedzielne. W roku 1701 litera b. [...] W roku 1703 litera A [oznaczać będzie te dni]. BystrzInfChron 11 nlb..
patrz: NIEDZIELNY
– Postanowiono áby nie káżdy setny rok był przybyszowy, iáko w stárym kálendarzu miano go zá przybyszowy, Lecz áby trzy setne lata miano zá roki pospolite á czwarty rok setny miano zá przybyszowy, I ták w poprawionym kálendarzu rok 1700. rok 1800. rok 1900. mieć kázano zá rok pospolity: rok zaś 2000. mieć kazano zá przybyszowy. BystrzInfChron 14.
patrz: POPRAWIONY
– Czemu zabiegaiąc Grzegorz, á chcąc áby w iego poprawnym kálendarzu wszystkie Nowie, pełnie y kwádry były oznaczone, wyrzucił z kálendarza Kościelnego złotą liczbę, á ná to mieysce włożył Epacta. XXVI. Epacta są to reszta dni roku słonecznego, ktorą prewyższa rok Xiężycowy. BystrzInfChron 14.
patrz: POPRAWNY
– Ná ten czas puł Xiężyca switnego widać, rogami ku wschodowi Co dzień Xiężyc oddala się od słońca ná gradusow 12. y szkrupułow 11. BystrzInfChron 2.
patrz: ŚWITNY
– Dla czego postánowił áby nie sámego dnia 14. pierwszego miesiąca Xiężycowego Zydowskiego święcono Wielkanoc: ále w Niedzielę tuż nástępuiącą po dniu 14. tego miesiąca, ktorego dnia Chrystus Zmartwychwstał: BystrzInfChron 10.
patrz: TUŻ