Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
RelWyj 1700 oryginał
Relácyá Wyiázdu Iego Krolewskiey Mći z Wárszáwy, y tego co się subsequenter dziáło Roku Pánskiego 1700

http://cbdu.id.uw.edu.pl/12530/
Odnotowano 26 cytatów z tego źródła
– Gdy tedy stánęłá tákowa rezolucyá, Krol I. Mć wydáł ordynánse potrzebne do Mársu y wysłáł wszytkie bágáze cięszkie, chorych y ránnych do Augustburgu, báttálion I. M. P. Gráfá Denhoffá y 500. komenderowánych z Infánteryi detászowáno pro Praesidio do Augustburgu y Orángenbaum. RelWyj 1v.
– Krol I.Mć przed sámym wieczorem tegoż dniá detászował 200. ludzi z Infánteryi z Augustburgu, ktorzy przeszli ná tamtę stronę ná brzeg è contrà włáśnie Obozu nászego, y tám vczynili Alármo Nieprzyiacielowi, żeby go było pociągnąć w támtę stronę, co udáło się; gdyż nápadszy ná wártę Nieprzyiacielską rozgromili ią, ktora raz tylko dáłá ogniá ná nich, á potym uciekłá. RelWyj 1v.
– Krol I. Mć kázał gotowáć wszytkie prepárámenta, ták do pożywienia, iáko też Woienne bárki, y inne rekwizytá do przeyścia Dźwiny, wysłáwszy Generáłá Wenedyerá y z detászowánemi ludźmi do Kreysburgu, dla sporządzenia Mágázynu y Bárk do sprowádzenia victualium. RelWyj 1.
– A że zmykáło się nieco ludźi Nieprzyiaćielskich pod fáworem kilku Domow ná támtey stronie Rzeki będących, Krol I. Mć ordynował pięćdźieśiąt Gránátyerow, áby przepráwiwszy się w łodźiách ná támtę stronę wygnáli Nieprzyiaćielá y Domy spalili, co się im bárzo dobrze vdáło, gdy żadney nie ználeźli rezystencyi. RelWyj 2v.
patrz: FAWOR
– Die 18. ejusdem. Krol I. Mć obieżdżał wystáwione, ták od nászego, iáko y nieprzyiaćielskiego Woyská Okopy, ktore nád brzegiem Rzeki wystáwili, tákże y Infánteryą, y práwe skrzydło Káwáleryi. RelWyj 1.
patrz: INFANTERIA
– Nád tym Młynem nie dáleko ná gorze, Krol I. Mć kázał wysypáć Reduttę iednę z pálisádámi, z linią komunikácyi tegoż Młyná z Reduttą áż do Ieźiorá ktore było z tyłu. A to wszytko czyniono dla zásłonienia od insultow Nieprzyiaćielskich [...]. RelWyj 1.
patrz: INSULT
– Die 7. Káprowie podsunęli się byli pod Kwártyerę Iego Krolewskiey Mći, y poczęli ogniá dawáć, lecz od Armát Iego Krolewskiey Mći są spędzeni [...]. RelWyj 9.
patrz: KAPER
– Infánteryá Krolá I. Mći máśierowáłá o godźinie dźieśiątey w nocy ná práwego skrzydłá stronę Práwą Káwáleryi, áżeby było pomieszáć szyki nieprzyiaćielowi, żeby nie mogł zrozumieć Mársu, dla czego zostáwiono w Oboźie Námioty, żeby Miásto nie mogło postrzedz ruszenia się. RelWyj 1v.
patrz: MARS, MARSZ
– Po południu tegoż dniá máśierowáło Woysko pod Iungferhoff, aliás Pánieński Dwor, o milę máłą od Rygi, w ktorym sam Krol I. Mć stánął. RelWyj 8.
– Zmrokiem Most stánął gotowy, y przepráwiono dwá Regimenty Káwáleryi, ále ku dniowi Most się złąmáł, y długi czás wźięłá nápráwá onego, co okázyą było do nieiákiego mieszánia się, widząc Infánteryá rozłączoną się bydź od Káwáleryi, á nieprzyiaćielá mocno náćieráiącego, ze wszytką Káwáleryą, Infánteryą y dźiáłámi. RelWyj 4.
– Przed południem przyprowádźili Tátárowie trzech Ráytárow Szwedzkich ze wszytkim monderunkiem, y dwoch chłopow, ktorzy powiedźieli że Woysko Nieprzyiaćielskie zbliżyło się ku nąm koło Ikszel. RelWyj 4.
– Infánteryá y Káwáleryá, czy przez złość, czy przez nieświádomość Przewodnikow drogę zmyliłá w práwą stronę, dwie mili, y idąc w nocy nápádłá ná Morásty, alias bágná, zfátygowáná Mársem przez 24. godzin y przeyściem pewnego Morástu, z kąd ledwie mogłá wyniść, ták dálece że nie mogłá przyść, áź sámym wieczorem. RelWyj 2.
patrz: MORAST
– Gdy tedy stánęłá tákowa rezolucyá, Krol I. Mć wydáł ordynánse potrzebne do Márszu y wysłáł wszytkie bágáze ćięszkie, chorych y ránnych do Augustburgu, báttálion I. M. P. Gráfá Denhoffa y 500. komenderowánych z Infánteryi detászowáno pro Praesidio do Augustburgu y Orángenbaum. RelWyj 1v.
patrz: ORDYNANS
– Ná dole záś pod Dźiáłámi roskázał [król] postáwić Pontony y wszytkie requisita do budowánia Mostu. RelWyj 2.
patrz: PONTON
– A to wszytko czyniono dla zásłonienia od insultow Nieprzyiaćielskich, in quantum by się Oboz ruszył dáley, máiąc tám Prowiánty y Mágázyny z Piekárzámi dla Woyská, y tym bárźiey potrzebnieysze były wszytkie praecautiones, do konserwácyi tegoż Młyná, dla tego; iż może dla cáłego Woyská prowidowáć, máiąc sześć koł, ktore vstáwicznie idą, y wodą záwsze zboże może do niego przypływáć, á do tego że blisko tego Młyná, kázał był przed tym Krol I. Mć wystáwić dwádźieśćia cztery piecow. RelWyj 1-1v.
– Mogło się iednák widźieć że Infánterya Nieprzyiaćielska retyrowáłá się w tył Káwálerij, y zmykáłá się ná gośćiniec ku Rydze, Dźiáłá tákże y Bagázie, ták dalece, że nie zostáło tylko trzy Bataliony, ná ich práwym Skrzydle przytknięte do Rzeki. RelWyj 7.
– Potym ieździł [król] o cztery mile do rekognoskowánia mieysc y brodow Dźwiny, y sámym iuż wieczorem powroćił do Obozu. RelWyj 1.
– Dwá Regimenty Káwáleryi postáwione były, ku ich lewemu skrzydłu w Retránszementách aliàs Okopách [...]. RelWyj 2v.
– Die 25. Krol I. Mć ráno przywołał wszystkich Generáłow do siebie, y deklárował im, że lubo zdáłá się rzecz bárzo trudna przeyść Rzekę w oczách Woyská Nieprzyiáćielskiego ták licznego iáko I. K. Mći, przećięż iednák Krol I. Mć rezolwował się tentowáć tego przeyśćia y stáráć się wszelkim sposobem, áby obligowáć lub do bitwy, lub do retyrowánia się pod Dźiáła Ryskie, álbo do iákiego inszego mieyscá, á przez to wszytek kray mieć ná dyskrecyi swoiey. RelWyj 1v.
– Die 25. Krol I. Mć ráno przywołał wszystkich Generáłow do siebie, y deklárował im, że lubo zdáłá się rzecz bárzo trudna przeyść Rzekę w oczách Woyská Nieprzyiáćielskiego ták licznego iáko I. K. Mći, przećięż iednák Krol I. Mć rezolwował się tentowáć tego przeyśćia y stáráć się wszelkim sposobem, áby obligowáć lub do bitwy, lub do retyrowánia się pod Dźiáła Ryskie, álbo do iákiego inszego mieyscá, á przez to wszytek kray mieć ná dyskrecyi swoiey. RelWyj 1-1v.
– A że zmykáło się nieco ludźi Nieprzyiaćielskich pod fáworem kilku Domow ná támtey stronie Rzeki będących, Krol I. Mć ordynował pięćdźieśiąt Gránátyerow, áby przepráwiwszy się w łodźiách ná támtę stronę wygnáli Nieprzyiaćielá y Domy spalili, co się im bárzo dobrze vdáło, gdy żadney nie ználeźli rezystencyi. RelWyj 2v.
– Ráno o szostey godźinie pokazáło się ośm Skwádronow Káwáleryi Szwedzkiey ná támtey stronie Rzeki, ktore Krol I. Mć zá roskázániem vderzyć z Dźiał, rospędźił. RelWyj 3.
– Die 25. Krol I. Mć ráno przywołał wszystkich Generáłow do siebie, y deklárował im, że lubo zdáłá się rzecz bárzo trudna przeyść Rzekę w oczách Woyská Nieprzyiáćielskiego ták licznego iáko I. K. Mći, przećięż iednák Krol I. Mć rezolwował się tentowáć tego przeyśćia y stáráć się wszelkim sposobem, áby obligowáć lub do bitwy, lub do retyrowánia się pod Dźiáła Ryskie, álbo do iákiego inszego mieyscá, á przez to wszytek kray mieć ná dyskrecyi swoiey. RelWyj 1v.
patrz: TENTOWAĆ
– Krol I. Mć potym kazáł im wniść do retránszementu, y postáwić się w tyle Infánteryi, dla vtrzymánia mieysc, ktoreby mogły bydź forcowáne áttákiem Nieprzyiaćielskiey Infánteryi, tym czásem dźiáłá ktore były po báteryách, w okopách nieprzestáiąc ogniá dáwáli do Káwáleryi Nieprzyiaćielskiey, ktora się ćiągnęłá ku Kokienháufem dla vbieżenia nászego Práwego skrzydłá, wytrzymuiąc áżby byłá ich ich [on:ppron3:pl:gen:manim1:ter:zneut:npraep] Infánteryá Infanteria [infanteria:subst:sg:nom:f] postáwiłá się w leśie po lewey stronie nászego Okopu, spodźiewáiąc się iż tym sposobem Woysko Krolá I. Mći otoczy. RelWyj 5.
patrz: UBIEŻENIE
– Vstępowánie ich Woyska podobne było do prawdźiwey ućieczki, bo Infánterya piki, muszkiety rzucáłá, w ostátku trzewiki y suknie, áby tym sposobem leksza była do ućiekania. RelWyj 8.
– Tey nocy Nieprzyiaćiel wszytkie koło Miástá popaliwszy Młyny y ten Kwátyer vśiłował spalić gdźie Krol I. Mć stoi, bárdzo do rezydencyi Páńskiey wygodny, wkoło wodámi oblány y obronny, gdybyśmy się trochę opoźnili; sam w dálszy Kray vstąpił z pod Rygi z Káwáleryą, Infánteryą do Miástá wpuśćiwszy, Bramy kámieńmi y źiemią záwálili, Obozu odbiegli, in praedam zostáwiwszy niektore impedimenta y victualia, á naywięcey owsow nástępuiącym Komenderowánym niektorym Regimentom y Tátárom. RelWyj 8.
patrz: WPUŚCIĆ