Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
VetIsland 1638 wydanie wtórne
ISLANDIA álbo Krotkie opisanie Wyspy Islandiy. Ná ktorey, co śię kolwiek rzeczy Cudownych, niezwycźáynych, y w tech Kráyách nászech nigdy niesłychánych ábo ná oko widźieć/ ábo teź od Obywátelow teyźe Wyspy luźdi wiáry godnych/ słyszeć mogło/ to wszytko tu prawdźiwie jest poznáczono/ á teraz nowo, k woli wszytkim práwym Krześćianom/ ná dźiełá reku Páná Zastepow/ jáko pátrzác/ták y o nich słycháć prágnącym na Swiátło Wydano W Lesznie

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=282323&from=FBC
Odnotowano 6 cytatów z tego źródła
– Do łáskáwego y Krześćiánskiego Czytelniká PRZEMOVVA VetIsland 1.
– Dla tegoź Rybitwi/ ilekroć ktorey z nich zairzą/ co wskok do brzegu śię płáwią/ jesli zginąć nie chcą. Nuź y inszych jeszcze wiele ryb/ a do bydląt żiemskich podobnych tám śię znáiduie/ ktorych śię imion wiedźiec nie moźe. VetIsland 46.
patrz: NOŻ, NUŻ, NUŻ
– Ná wielu mieyscách w Islándyi znaidują śię wody bárzo gorące y práwie jak ukrop, wrzące. Ztych dym nie ináczy jedno jako z Wapiennice wychodźi/ á zdroie swoie z źiemie máją. Na drugich mieyscach wody te w wielkie potoki y strumienie śię obracają: y bez wątpienia zeby od zdrowia mogły bydź ludźiom chorym pozyteczne/ tylko źe Islanderowie nie wiele ich zaźywáją [...]. VetIsland 29.
patrz: POTOK
– O jáko źáłosnie ci co ná lądźie beli/ ná nas pátrzáli, wołáli, upámiętywáli/ y rádźiby beli jákokolwiek rátowáli/ ále nie mogli/ y nie mieli śię náczym do nas wypráwić. VetIsland 6.
– Tymźe sposobem y ći co słod mają/ w oney wodźie piwo sobie robią: więc záźywáją teź oney wody tak gorącey y do pránia szat/ y jesliź w czym tedy w tym ona wodá jest im barzo poźyteczna/ poniewáź tám źadnego mydła nie mają/ á przećię kiedy śię cokolwiek w oney wodźie trochę upierze zaraz z stąd wszytek brud ják od mydła/ schodźi/ y to co śię pierze białe zostawa. VetIsland 30.
patrz: UPRAĆ
– W prawdźie źeć to wesoła y ućieszna bełá, źesmy wdźiewiąći dniách ták dáleko przyjácháli/ źe Islánd: (choćiasz z Bremu áź tám ná Cźtery stá mil jest) z przednieyszego koncá nie telko z oczyć ále y práwie dobrze obaczyćiesmy mogli: Wszákźe to ná poły z Niebezpieczenstwem á zá tym y wielką źáłośćią nászą pomieszano beło. VetIsland 2.
patrz: WESOŁA