Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
KonstLub 1703 oryginał
Konstytucye Seymu Walnego dwuniedzielnego Extraordynaryinego w Lublinie, 1703

http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/doccontent?id=13749&from=FBC
Odnotowano 5 cytatów z tego źródła
– [...] upewniamy, iż wszelkie pretiosa Iura Libertatum et Immunitatum tudźież Pacta Conventa dotrzymamy, y nienaruszenie zachowamy, z tym się obowięzuiąc, iż po skończoney iakimkolwiek sposobem woynie Szwedzkiey, zaraz auxiliarne woyska Nasze wyprowadziemy, y nigdy onych w granice Korony Poskiey y W. X. L. niewprowadziemy [...]. KonstLub 90.
– Aże w Miastach y Miasteczkach Naszych cum praejudicio Zamkowych, Dworskich y Mieyskich Karczm, Duchowni Saeculares ac Regulares, Szynki sobie, nie maiąc ullum jus założyli, przez co w Czopowym y Szelężnym znaczna znaydowała się w Woiewodztwach y Ziemiach dyminucya [...]. KonstLub 94.
– Ziemia Łomżyńska pro die 27. Augusti Seymik Relacyiny deklaruie. KonstLub 114.
– Ponieważ zaś na Seymie teraźnieyszym zapłata tak na dawne zasługi, iako y na nowe aukcyonalnego Woyska podatkami w Konstytucyi wyrażonemi iest obmyślona, które Podatki co pułroka na Trybunał Skarbowy przez Woiewodztwa y Ziemie sun paena peculatús wnoszone być powinny; więc Trybunał Skarbowy dwa razy w Roku iednym po wyiśćiu dwoch Cwierći, pro oportunitate czasu, ktory na pierwsze Kadencyi, lege praesenti praefixa naznaczyć y determinować tenże Trybunał ma, odprawowany będźie; Ná którym Wielm: Podskarbi Wielki Koronny, Podatkow na Seymie teraźnieyszym uchwalonych omnem inspectionem maiący, sposobem Konstytucyi o Podatkach wyrażoney, nadawne zaś załugi y nowoaukcyonalnego woyska, za wiadomością y dyspozycyą tegoż Trybunału, do Poborcow Assygnacye wydawać będźie, y na nich sam Wielmożny Podskarbi Wielki Koronny, także y Kommissarz Woiewodztwa albo Ziemie, do ktorey wychodźić będźie, podpisać się maią. KonstLub 97.
– [...] upewniamy, iż wszelkie pretiosa Iura Libertatum et Immunitatum tudźież Pacta Conventa dotrzymamy, y nienaruszenie zachowamy, z tym się obowięzuiąc, iż po skończoney iakimkolwiek sposobem woynie Szwedzkiey, zaraz auxiliarne woyska Nasze wyprowadziemy, y nigdy onych w granice Korony Poskiey y W. X. L. niewprowadziemy [...]. KonstLub 90.
patrz: WOJSKO