Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
BesKuligHer 1694 oryginał
Heraklit chrześcijański […] z łacińskiego tekstu przez M.I. Kuligowskiego […] wyrażony […]

https://crispa.uw.edu.pl/object/files/250121/display/Default
Odnotowano 49 cytatów z tego źródła
– Niektory od żelaza, drugi od iánczarki, Abo od pistoletu kulą dekret Párki Otrzymał [...]. BesKuligHer 67.
– Tákie słowá od Duchá Swiętego wydáne Przez Jobá świętego są nam opowiedziáne: Prowadzą swe dni w dobrach, trzymáią w swych ręku Bębny huczne, y głośną cytrę, á przy dzwięku Weseląc się organow tańce wypráwuią; A w tym w iednym momencie do piekłá zstepuią. Jść tych/ iá bánkietnikow świátá nie chcę śladem/ Ale tych/ ktorzy płáczą/ pragnę iść przykłádem. BesKuligHer 211.
patrz: BANKIETNIK
– Tákie słowá od Duchá Swiętego wydáne Przez Jobá świętego są nam opowiedziáne: Prowadzą swe dni w dobrach, trzymáią w swych ręku Bębny huczne, y głośną cytrę, á przy dzwięku Weseląc się organow tańce wypráwuią; A w tym w iednym momencie do piekłá zstepuią. BesKuligHer 211.
patrz: GŁOŚNY
– Iza nie zasłużyłem śmierci? beż wątpienia Godzienem śmierci wiecznej/ godzien potępienia. BesKuligHer 27.
patrz: IZA
– Nie uwáżáłem nędzny grzesznik karań onych W mym upadku; y mąk mnie za grzech náznacżonych/ Ktoremi nieṕrzyiaćiel ow grzechu Wszechmocny/ Pokazuiąc przećiwko temu swoy gniew mocny/ Co wielką nienawiśćią záwsze przesladuie/ Kárze surowo/ y swą ṕomstę okázuie. BesKuligHer 48.
patrz: KARAĆ
– A ktoreż to ćiemnośći? ktoreż to więźienie/ W ktorym ćięszkie z tesknotą ćierpie utrapienie? W ćiemnośćiách większych żyię/ niż w przeṕáśćiách ćiemnych/ W grubszych niż w Acherontách piekielnych podźiemnych Potępieni. W ták strasznym kárcerze zámkniony [...]. BesKuligHer 85.
– Y wás swiecące żegnám/ y łskniące się gwiázdy/ Ktore swe nader prędkim cyrkulne poiazdy Odpráwuiećie biegiem po Niebie/ á przećie Maćie iakąś moc y rząd nád ćiáłmi ná świećie [...]. BesKuligHer 10.
– Potrzebáć to grzeszńiku cżynić/ coś powinien/ Ponieważ wielu grzechow ćieszkich iesteś winien Przed Aniołmi/ y ludźmi: to iest/ pokutowáć/ Wzdycháć/ płákáć/ y ięczyć/ łkáć/ y lamentować. BesKuligHer 4.
patrz: ŁKAĆ
– Ach miłegom rosproszył Oycá dobrá márnie! BesKuligHer 25.
patrz: MARNIE, MARNO
– Bo nie tylko bogáte domy sṕustoszyli/ Obywátelow miastá miecżem wygubili/ Niewiastom y matronom gwáłty podźiałali/ Drogie páłáce rowno z źiemią porownáli: Ale áż do kámieniá wszytko wywroćili; Y námnieyszey ozdoby w nim nie zostáwili. BesKuligHer 76.
patrz: MATRONA
– Chimery/ Sphingi dzikie/ y sprosne Hárpyie; Y inny zwierz w Getulskich ktory puszczách żyie: Nosorożce/ y smoki/ y ktore przy Nyle Y innych rzekách żyią strászne Krokodyle; Tessálskie w iednę ze dwuch form Hyṕpocentaury Złożone/ y Kretenskie dźiwne Minotáury/ Nie są tákiego stráchu/ y tákiey szpetnośći/ Y ták obrzydłe światu/ iák są niepráwośći. BesKuligHer 46.
patrz: MINOTAUR
– Páchnące szpikánardy, wonne mirty; one, Drzewká z kwiećiem swym leżą błotem pobrudzone. BesKuligHer 77.
patrz: MIRT, MIRT, MIRTA, MYRT
– W tym złożyłem ná chwilę moy frásunek dniowy, A twardy przywitał mie sen Morfeuszowy: Albowiem ćięmna blisko noc nástępowáła, Ktora sámym zwierzętom spoczynek dáć miáłá. BesKuligHer 67.
– Aby Máy wdźięcżny świátu/ żyzny w kwiećie rożne/ Był mu w Stycżeń y Luty obrocony mroźne. BesKuligHer 6.
patrz: MROŹNY
– Chćiwość honoru z gránic swoich wyuzdáná Y pycha/ y tyráństwo hardego Amáná/ Krolá Aswerá sługę/ w społ y purpurátá/ Niesłáwną z tego śmierćią wygłádziłá świátá: Bo mu iśc ná trzy drewná po swą śmierć kázáły/ A tu dobrá y honor/ y dom zrábowáły. BesKuligHer 45.
patrz: NIESŁAWNY
– Więc teraz mi trzebá iść ná niewczás y trudy/ Zá świáta wczásy przeszłe/ y roskosz przyłudy. BesKuligHer 9.
patrz: NIEWCZAS
– To niemnieysza/ żeś ná ząb gryżącego wźiętym Robaká. wpádłeś przy tym z tąd w niebespiecżęstwo [!] Do dalszych grzechow przez twe w żądzach niezwyćięstwo. BesKuligHer 59.
– Chimery/ Sphingi dzikie/ y sprosne Hárpyie; Y inny zwierz w Getulskich ktory puszczách żyie: Nosorożce/ y smoki/ y ktore przy Nyle Y innych rzekách żyią strászne Krokodyle; Tessálskie w iednę ze dwuch form Hyṕpocentaury Złożone/ y Kretenskie dźiwne Minotáury/ Nie są tákiego stráchu/ y tákiey szpetnośći/ Y ták obrzydłe światu/ iák są niepráwośći. BesKuligHer 46.
patrz: NOSOROŻEC
– Albo wyrzekę iáśniey: tak iest pokalaná/ Ze iakby żyłá długi cżas w kuźni Wulkáná/ Abo kto ią namyslnie cżárno pofarbował/ Y ow ozdobny obraz w szpetny przeformował/ Grzesznik ná złe używá Bożey ćierplowośći. BesKuligHer 91.
– Práwie smutek w mego wieku porę Męskiego/ pomarszcżył mi w drobne fałdy skorę Ná ćiele. BesKuligHer 85.
– Rożmaryn z máieránem, hyacynt z láwędą Fiiołki z ábrotonem zápáchem nie bedą: Y iuż się z porytego dziárdynu nie zgodzi Wieniec z kwiećiá, y z ziołek, ni stárym, ni młodźi. BesKuligHer 77.
patrz: PORYTY
– Więc pod twą bieżę dobry Boże moy obronę/ Prosząc/ byś nieprzyiáćioł mych potłumił stronę. BesKuligHer 88.
patrz: POTŁUMIĆ
– Rzekł ták Psálmograph Páński w osobie grzeszńiká/ Od ktorego dáleko Bog iák by umyká: Nieprzyiáćiele moi o mnie rádę máią, Ná mię wszytkie fortele swoie obracáią... BesKuligHer 39.
patrz: PSALMOGRAF
– Miałem uszy zámknione/ żem tych nie chćiał wieśći W słuch bráć/ lubo mię wnętrzne traṕiły boleśći/ Gryżąc; iak Tycyuszá sępowie wątrobę/ Tak ia wnętrzną ćierpiałem z grzechow mych chorobę. BesKuligHer 35.
patrz: SŁUCH
– Nie uwáżáłem nędzny grzesznik karań onych W mym upadku; y mąk mnie za grzech náznacżonych/ Ktoremi nieṕrzyiaćiel ow grzechu Wszechmocny/ Pokazuiąc przećiwko temu swoy gniew mocny/ Co wielką nienawiśćią záwsze przesladuie/ Kárze surowo/ y swą ṕomstę okázuie. BesKuligHer 48.
patrz: SUROWIE, SUROWO
– Tyś twe Vcznie z trwogi Wywiodł, gdy ná twe słowo ścichł morski wiátr mnogi. BesKuligHer 2.
– O żadnym wyśmienitym nie mysli bánkiećie/ Stáránie má náywięcey o fetor/ y smiećie Grzechow. BesKuligHer 56.
– Ty [Boże] bądz sám mym lekárzem, Ty bądź Hyppokrátem, Day lekarstwo duszy mey śmiertelnie ráżoney, Ty bądz Samárytánem, Ty bądz Pánem oney. BesKuligHer 72.
– Vkazuiąc cie palcem/ á szydząc wykrzyka: Tenże te ow świątoszek/ ktorego z mądrośći Wychwalał wszytek ięzyk/ y z swiatobliwośći? BesKuligHer 82.
– Vyrzawszy Pátryárchá on stározakonny Iákub/ że Lábán Swiekier iego zábobonny Báłwochwalca swą kładźie na iego mátrony/ Ná Ráchel z Lią potwárz/ rzekł gniewem ruszony [...]. BesKuligHer 38.
– Tyś twego Wydáł Odkupićielá ná śmierć niewinnego. Twoich bowiem świętokradztw/ y twych zbrodni śiłá O ták wielką Chrystusá wzgardę przypráwiłá/ O męke/ y obelgę. BesKuligHer 55.
– Bo gdy przedemną zgráiá grzechow mych stánęłá, Trwogá z tęsknotą serce me ogárnęłá; Tęsknię, iák chory w nocy dniá iásnego chćiwy, Nárzekáiąc ná zorze, y ná dźień leniwy. BesKuligHer 3.
– Wrzućił mię w podźiemny loch ná więźienie trudne W ktorym snuią się stráchy/ y ćiemnośći brudne/ Gdzie ni gwiázd/ ni Xiężyca/ ni słońcá iásnego Niemasz/ okrom ćiemnośći/ y cżasu tesknego. BesKuligHer 85.
patrz: TĘSKNY
– Drogi budynek: bowiem łáską Náywyższego Vkształtowany Stworcy okrągu źiemskiego. BesKuligHer 79.
– Y toś mogłá brać przed się ná myśl nieszcżęśliwa Kreaturo/ iż choćby iedná byłá żywa Duszá/ y ieden twoy grzech od ćiebie ná świećie Był popełnion/ á żáden inszy nie byl/ przećie Trzebaby przedwiecżnemu Bożemu zrodzonym Synowi bydź cżłowiekiem/ áby był zgłádzonym Grzech twoy. trzebáby/ żeby tenże umęcżony Chrystus był ták okrutnie zá ieden spełniony Występek/ iák zá wszytkich grzechy przykowány Był do Krzyżá okrutnie/ y zámordowány Sromotnie. BesKuligHer 55.
– Co wszytko zá pierwszego cżłowieká osobą Poszło. Co własnie tak iest. á iám miał wiádomość O tym/ y tych biád byłá dáná mi znáiomość Iednák cudzym przypadkiem nie upámiętány Z grzechum brnął w grzech/ niepomniąc tey zá grzech nágany Czemu się niestrzegł tych kar? BesKuligHer 52.
– O Niebiosá gwazdámi vtknione iásnemi! BesKuligHer 6.
patrz: UTKNIONY
– Zácżym rzęśiste z ocżu wilgich láć łzy muszę Ná utulenie/ żalu/ bowiem nie znayduię Inszey poćiechy nad tę/ ktorą z łęz formuię. BesKuligHer 76.
– Ná koniec Dusza moiá/ ktorá utworzoną Będąc od onych wiecżnych dobr/ y przeznacżoną Do wiecżnośći szcżęśliwey/ wolność swoię miáłá/ Y Szlácheckiey swobody záwsze używáłá/ Niewolnicże ná swoy kárk ćięszkie iarzmo wziełá/ Y dziedzicżnym stałá się do robot/ y dźiełá Chłopskiego kmiotkiem. BesKuligHer 90.
patrz: UTWORZONY
– Owszem iáko smiesz ná grzech śmiertelny pozwáláć, W ktorym, iák wieprz w cuchnącym błoćie się chcesz wálać; Iákbyś tego nie wiedźiáł/ że nieprzyiáćiele Zprzysięgli dusz nászych to sobie zá wesele Wielkie/ y tryumf máią/ gdy na grzeszącego Pátrzą cżłeká mándátem Bożym gárdzącego/ To náywiększá ućiechá/ to ich ukochánie/ Gdy cżłowiek Stworcy swego depce ṕrzykazánie. BesKuligHer 56.
patrz: WALAĆ
– Otacżaiąc Aurorę Swiátłośćią/ stworzone Kreátury weselisz/ ptaszętá swobodne/ Y zwierzętá/ y wzrok moy. iuż me nie są godne Ocży ná ćię poglądáć. BesKuligHer 9.
patrz: WESELIĆ
– Mnie sumnienie me záwsze trwoży, á zá boki Strách lękáiącego się chwyta wielooki, A do kąd bieżę, niewiem? o do twey obrony Stráchem zdięty vćiekam Boże niezmierzony! BesKuligHer 3.
patrz: WIELOOKI
– One złote swobody szlácheckiey wolnośći/ Wrodzone cnoty dane z Boskiey opátrznośći/ A osobliwe dáry duszy należące/ Ktorą/ iáko posępną noc gwiázdy swiecące/ Abo Látona w pełni/ zdobią/ ták zdobiły/ Zgasły/ y w noc się ćiemną/ strászną obroćiły/ Ták dalece/ że boiáźń/ y strách wielooki Cżynią/ iák cżarne z burzą piorunną obłoki. BesKuligHer 70.
patrz: WIELOOKI
– Przyznám się práwy sędźio/ że dlá moich zbrodźien Wierutnych/ miłośierdźiá twegom nie iest godzien godzien. BesKuligHer 84.
patrz: WIERUTNY
– Y ćiebie srebrnoświetny Xiężycu/ szafarzu Wilgoći mokrych żegnam/ ćieni gospodarzu/ Ktory płascż głuchey nocy powoli roskładász/ A pożyćiá nászego momentámi włádasz/ Zasłoń twą światłość/ ábo zaṕádni w záćmienie: BesKuligHer 9.
– Do ostátniegom przyszedł/ Boże moy/ terminu/ Iá náywiększy z grzesznikow winowátych gminu. BesKuligHer 66.
– Zábrnąłem ná głębokość morzá szerokiego, A náwáłność szturmuie ná mnie tonącego. Rátuy mię Pánie, ábych nie był zánurzony, Abym od morskich wirow nie został połkniony. BesKuligHer 2.
patrz: WIR
– Albo wdzięcznowonnemi kwiátkámi háftowan, Y ziołkiem wirydárz iest od koż wszcząt popsowán: Roże czerwone z biáłą lilią deptánem Błockiem stáły się, á wspoł narcys z tulipánem. BesKuligHer 77.
patrz: WIRYDARZ
– Zácżym rzęśiste z ocżu wilgich láć łzy muszę Ná utulenie/ żalu/ bowiem nie znayduię Inszey poćiechy nad tę/ ktorą z łęz formuię. BesKuligHer 76.
patrz: ŻAL