Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
BesKuligHer 1694 wydanie wtórne
Besseusz P., Heraklit chrześcijański … z łacińskiego tekstu przez M.I. Kuligowskiego … wyrażony…, Warszawa 1694.

http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/doccontent?id=181601&from=FBC
Odnotowano 19 cytatów z tego źródła
– Niektory od żelaza, drugi od iánczarki, Abo od pistoletu kulą dekret Párki Otrzymał [...]. BesKuligHer 67.
– Tákie słowá od Duchá Swiętego wydáne Przez Jobá świętego są nam opowiedziáne: Prowadzą swe dni w dobrach, trzymáią w swych ręku Bębny huczne, y głośną cytrę, á przy dzwięku Weseląc się organow tańce wypráwuią; A w tym w iednym momencie do piekłá zstepuią. Jść tych/ iá bánkietnikow świátá nie chcę śladem/ Ale tych/ ktorzy płáczą/ pragnę iść przykłádem. BesKuligHer 211.
patrz: BANKIETNIK
– Tákie słowá od Duchá Swiętego wydáne Przez Jobá świętego są nam opowiedziáne: Prowadzą swe dni w dobrach, trzymáią w swych ręku Bębny huczne, y głośną cytrę, á przy dzwięku Weseląc się organow tańce wypráwuią; A w tym w iednym momencie do piekłá zstepuią. BesKuligHer 211.
patrz: GŁOŚNY
– Y wás swiecące żegnám/ y łskniące się gwiázdy/ Ktore swe nader prędkim cyrkulne poiazdy Odpráwuiećie biegiem po Niebie/ á przećie Maćie iakąś moc y rząd nád ćiáłmi ná świećie [...]. BesKuligHer 10.
– Potrzebáć to grzeszńiku cżynić/ coś powinien/ Ponieważ wielu grzechow ćieszkich iesteś winien Przed Aniołmi/ y ludźmi: to iest/ pokutowáć/ Wzdycháć/ płákáć/ y ięczyć/ łkáć/ y lamentować. BesKuligHer 4.
patrz: ŁKAĆ
– Bo nie tylko bogáte domy sṕustoszyli/ Obywátelow miastá miecżem wygubili/ Niewiastom y matronom gwáłty podźiałali/ Drogie páłáce rowno z źiemią porownáli: Ale áż do kámieniá wszytko wywroćili; Y námnieyszey ozdoby w nim nie zostáwili. BesKuligHer 76.
patrz: MATRONA
– Albo wyrzekę iáśniey: tak iest pokalaná/ Ze iakby żyłá długi cżas w kuźni Wulkáná/ Abo kto ią namyslnie cżárno pofarbował/ Y ow ozdobny obraz w szpetny przeformował/ Grzesznik ná złe używá Bożey ćierplowośći. BesKuligHer 91.
– Práwie smutek w mego wieku porę Męskiego/ pomarszcżył mi w drobne fałdy skorę Ná ćiele. BesKuligHer 85.
– Rożmaryn z máieránem, hyacynt z láwędą Fiiołki z ábrotonem zápáchem nie bedą: Y iuż się z porytego dziárdynu nie zgodzi Wieniec z kwiećiá, y z ziołek, ni stárym, ni młodźi. BesKuligHer 77.
patrz: PORYTY
– Tyś twe Vcznie z trwogi Wywiodł, gdy ná twe słowo ścichł morski wiátr mnogi. BesKuligHer 2.
– O żadnym wyśmienitym nie mysli bánkiećie/ Stáránie má náywięcey o fetor/ y smiećie Grzechow. BesKuligHer 56.
– Ty [Boże] bądz sám mym lekárzem, Ty bądź Hyppokrátem, Day lekarstwo duszy mey śmiertelnie ráżoney, Ty bądz Samárytánem, Ty bądz Pánem oney. BesKuligHer 72.
– Vkazuiąc cie palcem/ á szydząc wykrzyka: Tenże te ow świątoszek/ ktorego z mądrośći Wychwalał wszytek ięzyk/ y z swiatobliwośći? BesKuligHer 82.
– Vyrzawszy Pátryárchá on stározakonny Iákub/ że Lábán Swiekier iego zábobonny Báłwochwalca swą kładźie na iego mátrony/ Ná Ráchel z Lią potwárz/ rzekł gniewem ruszony [...]. BesKuligHer 38.
– Tyś twego Wydáł Odkupićielá ná śmierć niewinnego. Twoich bowiem świętokradztw/ y twych zbrodni śiłá O ták wielką Chrystusá wzgardę przypráwiłá/ O męke/ y obelgę. BesKuligHer 55.
– Drogi budynek: bowiem łáską Náywyższego Vkształtowany Stworcy okrągu źiemskiego. BesKuligHer 79.
– Y toś mogłá brać przed się ná myśl nieszcżęśliwa Kreaturo/ iż choćby iedná byłá żywa Duszá/ y ieden twoy grzech od ćiebie ná świećie Był popełnion/ á żáden inszy nie byl/ przećie Trzebaby przedwiecżnemu Bożemu zrodzonym Synowi bydź cżłowiekiem/ áby był zgłádzonym Grzech twoy. trzebáby/ żeby tenże umęcżony Chrystus był ták okrutnie zá ieden spełniony Występek/ iák zá wszytkich grzechy przykowány Był do Krzyżá okrutnie/ y zámordowány Sromotnie. BesKuligHer 55.
– Co wszytko zá pierwszego cżłowieká osobą Poszło. Co własnie tak iest. á iám miał wiádomość O tym/ y tych biád byłá dáná mi znáiomość Iednák cudzym przypadkiem nie upámiętány Z grzechum brnął w grzech/ niepomniąc tey zá grzech nágany Czemu się niestrzegł tych kar? BesKuligHer 52.
– Ná koniec Dusza moiá/ ktorá utworzoną Będąc od onych wiecżnych dobr/ y przeznacżoną Do wiecżnośći szcżęśliwey/ wolność swoię miáłá/ Y Szlácheckiey swobody záwsze używáłá/ Niewolnicże ná swoy kárk ćięszkie iarzmo wziełá/ Y dziedzicżnym stałá się do robot/ y dźiełá Chłopskiego kmiotkiem. BesKuligHer 90.
patrz: UTWORZONY