Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
AnzObjWaś 1651 oryginał
Obiaśnienie trudności teologicznych zebrane z doctorów św. od Anzelma świętego a teraz znowu z przydatkiem większey części językiem polskim do druku podane, ku większey czci Bożey, ku pożytkowi prawowiernych, osobliwie około dusz pracuiących. Za staraniem W. X. Woyciecha Waśniowskiego plebana Brzeskiego. Za dozwoleniem starszych.

http://rcin.org.pl/dlibra/docmetadata?id=24791&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=
Odnotowano 22 cytatów z tego źródła
– Dopuśćił Bog grzechu Brátom ná Iozephie/ ále to w dobre obroćił/ nie tylko Bráći y Rodźicom/ ále y wszystkiemu AEgyptowi: Z dobroći dobre vczynić/ wielka/ ále ze złego dobre/ Boska. AnzObjWaś 55.
patrz: BOSKA
– Ale żadnemu nie godzi się mieć/ zá Zony dwuch śiostr/ áni iedney białeygłowie dwuch brátow AnzObjWaś 52.
patrz: BRAT
– V. A wrożyć przez śitá/ ábo rzeszotá godźili się też? M. Iest to czártowska/ iáko też we sny wierzyć/ rzecz iest prożna. AnzObjWaś 58.
patrz: CZARTOWSKA
– V. Coż iest zá máterya Euchárystiey? M. Chleb Pszenny y Wino. AnzObjWaś 42.
– Naprzod stan Szláchecki/ ktorzy się ná ten czás łowámi/ bánkietámi/ grámi/ y innemi zbytkámi zábawiáią; Fraucymer/ ktory na strojách wszystek czás trawi. AnzObjWaś 60.
patrz: GRA
– Od początku Bog/ ktorzy go osobliwiey czćili y bali/ od bezbożnych oddźielał/ z ktorych Błogosłáwiona Pánná bez grzechu pierworodnego wyniknęłá/ ktora iáko niegdy sucha laszczká Aáronowá bez wilgotnośći: Ták oná bez wszelákiey pożądliwośći/ wydáłá owoc świátu Zbáwićielá. AnzObjWaś 29.
– W pádole będźie/ to iest/ ná tym świećie/ iáko to ná powietrzu/ gdźie spráwiedliwi ná práwicy/ iáko owce postánowionemi będą/ á źli ná lewicę/ iáko smrodliwi kozłowie/ odsádzeni będą. AnzObjWaś 83.
patrz: LEWICA
– V. Coż czynić/ gdy drugi obmawia? M. Pokázáć zwierzchownie/ że się nam niepodoba to obmawiánie/ ieśli rozumiesz żeby było pożyteczno/ nágánić też możesz: ieśliś nizszym/ sercem się odwrácáć/ á politowánie mieć nád obmawiáiącym. AnzObjWaś 70.
– V. Coż czynić/ gdy drugi obmawia? M. Pokázáć zwierzchownie/ że się nam niepodoba to obmawiánie/ ieśli rozumiesz żeby było pożyteczno/ nágánić też możesz: ieśliś nizszym/ sercem się odwrácáć/ á politowánie mieć nád obmawiáiącym. AnzObjWaś 70.
patrz: OBMAWIANIE
– Niezbożni záś od stráchu poumieráią/ y záś ożyią/ á toć to iest/ co w kredźie mowiemy: Przydźie sądźić żywe y vmárłe. AnzObjWaś 81.
patrz: POUMIERAĆ
– Słusznaż to áby człowiek był posłuszny woley Bożey? V. Y náder powinna/ nic álbowiem słusznieyszego nie mász nád to/ tylko áby rozumne stworzenie/ niczemu Boskiey woley wprzod nie kłádło/ y nic nád nie nie przenośiło. AnzObjWaś 25.
patrz: POWINNA
– V. Ktoż iest sprawcą grzechu? M. Anyoł zły/ y człowiek/ ktorym to przystało/ vt causis deficientibus. AnzObjWaś 54.
– V. To ták mogł człowiek po vpadku przyść do łáski/ co się nie sstáło Anyołowi? M. Niezmierność to łáskáwości Bożey spráwiłá/ iáko bowiem nie z siebie/ ále z poduszczenia cudzego vpadł; ták przystoyna byłá/ gdy sam się dźwignąć niemogł/ iáko chciał: áby od innego rátowány powstał. AnzObjWaś 27.
patrz: PRZYSTOJNA
– Bog człeká w niewinności y spráwiedliwości stworzył/ ktory żeby był potomstwu dochował/ słuszna y spráwiedliwa byłá; káżdy tedy człek/ w tey się spráwiedliwości rodzić miał/ w ktorey Adam był stworzony. AnzObjWaś 55.
patrz: SŁUSZNA
– Bog człeká w niewinności y spráwiedliwości stworzył/ ktory żeby był potomstwu dochował/ słuszna y spráwiedliwa byłá; káżdy tedy człek/ w tey się spráwiedliwości rodzić miał/ w ktorey Adam był stworzony. AnzObjWaś 55.
– Co rozumiesz o tych ktorzy niegodnie ich odpráwuią/ w grzechu/ álbo przez świętokupstwo otrzymawszy Kápłáństwo? AnzObjWaś 40.
– V. Wżdyć to Moyzeszowi dano było ná kámienney tablicy przykazánie? M. Tylko było ponowione/ bo świętowáć w niewoli Egyptskiey/ práwie byli zápomnieli [...]. AnzObjWaś 60.
– Jakoż mam rozumieć: TROYCA święta iest Bog ieden. AnzObjWaś 2.
patrz: ŚWIĘTY
– Jakoż mam rozumieć: TROYCA święta iest Bog ieden. AnzObjWaś 2.
patrz: TRÓJCA
– Nie mogłá/ ábowiem przez to iest vbostwiona/ y do iednośći Osoby Boskiey złączona/ y ziednoczona. AnzObjWaś 29.
– Głowá iego okrągła kształt Niebá ná sobie nośi/ w ktorey Dwoie Oczy/ iáko ná Niebie dwie wielkie świátłośći świecą/ śiedm lochow/ iáko śiedm Plánetnych okręgow zdobią. Pierśi w ktorych bywa nátchnienie y wytchnienie/ wydáie powietrze ná ktorym powietrze y pioruny pioruny [piorun:subst:pl:nom:m] bywáią/ iáko w pierśiách krztuszenie się y kászel. W żywoćie/ iáko w nieiákim morzu wszelkie humory záwieráią się. Nogi ćiężar Ciáłá ponoszą/ iákoby Ziemiá grunt wszytkich. Z Ognia/ ma wzrok/ z wyzszego powietrza słuch. Z wody smák/ z Ziemi dotknienie/ spolność twárdośći z kámieniámi w kośćiách/ żywotność z drzewámi/ w páznogćiách/ ozdobę kwiatkow y we włośiech/ zmysł z Zwierzętámi/ y toć iest iestestwo Ciáłá w człowieku. AnzObjWaś 20.
– Dwoiáka iest dusze nászey śiłá: iedná/ ktora ciáło ożywia/ á názywa się żywotność/ ábo smyślność: druga/ ktora się do rzeczy nieśmiertelnych wzbiia/ á zowie się rozumność. AnzObjWaś 71.