Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
RelKor 1728 wydanie wtórne
Relacya koronacyi cudownego obrazu Nayświętszey Maryi Panny na Górze Różańcowey...

https://cbdu.ijp.pan.pl/id/eprint/14410/
Odnotowano 12 cytatów z tego źródła
– Zálecony wcześnie publicznemi procesámi od I. W. N. Pásterzow Páństwá Polskiego wydánemi Akt koronácyi, zaczynáć się máiący dniá 15. Sierpniá, w Roku 1727, z odpustem zupełnym przez cáłą tygodniową oktáwę od Stolicy Apostolskiey nádanym. RelKor A2v.
patrz: ACHT, AKT, AKT
– Ná tymże Cmentarzu iest pięć Baszt, w nich káplice posklepione alfresko málowáne, wtych káplicách były ołtarze, gdźie ludźie (ktorym sie niepodobna było pomieścić w kościele) Mszy świętych słucháli, y kommunikowáli. RelKor Dv.
patrz: ALFRESKO
– W. KORONATOR ná Tronie pieknie ádornowánym korony lokował, y támże od Przewielebnego Xiędza Przeora Lwowskiego konwentu Generalnego zakonu Káznodźieyskiego imieniem cáłego zakonu, należytą był przywitány perorą, ná co wzáiemnie I W. KORONATOR poważnym odpowiedźiawszy stylem, z tamtad ingres swoy prozequował do Bázyliki; ná ktorey progi iák prętko wstąpił, ták zaraz wdzięcznemi wokálistow głosámi, okrzykiem trąb y orgánu rezonáncyą, niemniey słodkim Ambrozego Swiętego hymnem: Te Deum laudamus mile był przywitany, wszedszy w Swiatnicę Páńską, poklęknął przed Cudownym Obrazem N. MARYI Pánny, y z wielkiemi pokornego sercá áspirácyámi, solenne Májestatowi Boskiemu konsekrował wotá. RelKor Bv.
patrz: ASPIRACJA
– Lubo niemało w Wigilią koronácyi widźiáło zgromádzonego spektátorá oko ognistych z prochu áttemperowánych splendorow, więcey iednák ieszcze nápatrzyło sie tego wieczora illuminácyi, bo ná kilku mieyscách feierwerki chcąc sie lepiey iedne nád drugie popisáć ciekáwą ludzką zrzenicę swoią kontentowały emulácyą. RelKor Cv.
patrz: CIEKAWY
– A ktoż dopiero ciekawym umysłu swego dowcipem, zgromádzonego ludu serdeczne mogł penetrowáć ápplauzy? RelKor A2.
patrz: CIEKAWY
– Odebráwszy Korony od I. W. Fundátorá I. W. KORONATOR záczął solenny swoy Ingres y introdukcyą koron z Zámiastá ná Gorę Rożáńcową tákim porządkiem. RelKor A4v.
– Osobliwie iednák paliły sie Oyczyste Insignia Naywyższego Pásterzá BENEDYKTA XIII, Nayiáśnieyszego AVGVSTA II. Krolá Polskiego, Nayiáśnieyszego KROLEWICZA IAKUBA, J. W. KORONATORA, J. O. XIĄZĄT, WISZNIOWIECKICH, SANGUSZKOW, CZARTORYSKICH,LUBOMIRSKICH, J. W. FUNDATOROW, J. W. HETMANOW, WOIEWODOW, KASZTELANOW y inszych Officyálistow Nayświętszey Monárchini klientow. RelKor B2-B2v.
patrz: J.O., JO, JO, JO.
– Illuminácye Ogniow tryumfálnych w Nocy Tegoż dniá iusz o godźinie siodmey w noc pozapalaną świátłá wszędzie, iako to ná wieży kościelney dośc wysoko wyniesioney, ná pięciu básztách około cmentárza stoiących, ná brámách tryumfálnych, ná gankách, ná oknách klasżtornych etc. RelKor B2.
patrz: POZAPALANY
– Nád to nád Bramą kazano okno wyciąc w perspektywe nákształt káplicy, gdźie był wystáwiony ołtarz y Obráz Nayświętszey MARYI Pánny podobny temu ktory koronowáną, sukienkámi śrebrnozłocistemi, y koronámi drogiemi przyozdobiony [...] RelKor Dv.
– Wyglądáli wszyscy z wielkim sercá utesknieniem tego kosztownego z Gor Wátyńskich regału: lecz w krótce sprágnione w swey expektátiwie ukontentował intenta I. W. ANTONI CETNER Stárosta Korytnicki, kiedy dołożywszy starania y pracy swoiey sam od Swiętey kongregácyi Rzymskiey odebrał korony z Indultem, y do klasztoru Gory Rożáńcowey przysłał. RelKor A2v.
– Ná usłudze Máryi táksie uwiáłá Cetnerowska Choragiew że áż sie złamáłá Ná Iedenástey pod Oyczystą I. O. Xiążąt Czártoryskich Pogonią Gens pia Bellonae Martem consecrat honori Non datur híc Magno victima tarda Deo . RelKor E3.
– ...KORONATOR poważnym odpowiedźiawszy stylem, z tamtad ingres swoy prozequował do Bázyliki; ná ktorey progi iák prętko wstąpił, ták zaraz wdzięcznemi wokálistow głosámi, okrzykiem trąb y orgánu rezonáncyą, niemniey słodkim Ambrozego Swiętego hymnem: Te Deum laudamus mile był przywitany, wszedszy w Swiatnicę Páńską, poklęknął przed Cudownym Obrazem N. MARYI Pánny, y z wielkiemi pokornego sercá áspirácyámi, solenne Májestatowi Boskiemu konsekrował wotá. RelKor B.
patrz: WOKALISTA