Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
PersOb 1666 oryginał
PERSPECTIVA NA OBIASNIENIE NIEWINNOSCI TEGOZ IEGO MOŚCI P. LVBOMIRSKIEGO MARSZAŁKA WIELKIEGO y HETMANA POLNEGO KORONNEGO

https://polona.pl/item-view/f1a1bef7-4587-4513-b6f7-16e34a24a01f?page=164
Odnotowano 25 cytatów z tego źródła
– Ráczcie vpadáiącego rátowáć Szláchćicá, Brátá, y sługę swego: we mnie opprimowánym zdeptáne pospieszayćie wcześnie dźwignąć Wolnośći, áby pod płaszczykiem y pozorem nowych záćiągow, y ármowánia się ná mię quidem iák ná rebellizántá, nieodżáłowány ná cáłą Oyczyznę nie przyszedł vpadek. PersOb 41.
patrz: ARMOWANIE
– Chybá tákeś miał rzec, iż potrzebá było do dokończenia Wolnośći, oddáć Bułáwę tákiemu, ktoryby był złośći niecnotliwych instrumentem, y Práwá oppresorem. To naylepsza, że mowisz zárázem et Populi. PersOb 74-75.
patrz: DOBRA
– Poiedźiemy z Polski, odstąpiemy ćię. z Gábinetu záś Krolowey Iey Mośći przęchodźili się od Pániey do Páná, kocháiące Oyczyzny Subiecta. PersOb 68-69.
– Dowiedźiawszy się tego Pánowie Posłowie názáiutrz, poczęli mocno contrádikowáć nowemu zwyczáiowi, y poczyniwszy ich kilká Protestátie, z Izby Poselskiey wyszli [...]. PersOb 1.
– Zem ták długą Wm. M. M. Páná zábáwił legendą, proszę o przebaczenie, bo ták wielkiego ćiężaru Máteria, ná iednym listku zmieśćić się nie mogłá. PersOb 58.
patrz: LEGENDA
– Proszę áby vznáłá Rzeczpospolita przyczyny nienawiśći y rozruchow, y álbo winnego pámętnym przykłádem karáłá, álbo Máchinatorow wywroconey Spráwiedliwości. PersOb 61.
patrz: MACHINATOR
– Wprowádźić Generálne Seymiki Máłopolskie, y Wielgopolskie, bo to iest iedyny sposob łácnić Seymy, iedność animorum vtrzymáć. PersOb 65.
– Mowi Senat. Powagá to Senatu, Decret to Senatorski, nie tykáć tego. Mowi też y Izbá Poselska. Ale tym Sądem wywrocone Práwá, zabita Wolność, zgubione Niepozwalam, iedyná Wolności tarcza y obroná przeciw Potencyey Máiestatu, álbo powadze Senatu. Iużci to náchylenie á práwdziwiey wywrocenie Stanu. PersOb 61.
patrz: NACHYLENIE
– Po instánciey iego stánął bez wszelkiey contrádictiey Artykuł, áby do niczego nie przystępowáć, áżby wprzod Krol Iego Mość do łáski swey P. Márszałká przypuśćił, na ktorego się niewinnie vrążał. Tákoweż generaliter po wszytkich niemal Woiewodztwách stánęły Artykuły, interponuiące się zá niemże. PersOb 68.
patrz: ONŻE
– Ná to niewidzę żadnego skutecznieyszego, tylko w Cnoćie dobrych Oyczyzny Synow, remedium. Iuż táka, złośliwość, powinná bydź ostrzeyszemi sposobámi poskromiona. PersOb 66.
– Wźiąć anteactam vitam Iego Mośći Páná Márszałká, z Vrodzenia zacnego, z wysokich Cnot, z Zasług ktore z odwagą zdrowia, Substántiey, dla Oyczyzny podeymował, y onę w ćięszkich rázách, przeszłych niebespieczeństw divino opere dźwigał. PersOb 23.
patrz: RAZ, RAZA
– Iáko záś ná żyćie iego nástępowano pośiłukroć rázy, ma to pokázáć Script, ktory słyszę wynidźie prędko, álbo ráczey Mánifest tegoż P. Márszałká, ták mi się dostáło od Przyiacioł iego słyszeć. PersOb 69.
patrz: SIŁAKROĆ
– Pewienem że Wm. Moi Mośćiwi Pánowie wziąwszy pod uwagę, dla iákiego końcá te się nádemną y Przyiaćiołmi memi dźieią okrućieństwá, áby się podobne y ná drugich nie szerzyły, podániem ręki, swey mnie vciążonemu Szláchćicowi, Brátu y słudze swemu, zábieżeć zechcećie, y niedaćie ták ćięszko nádemną temu Brytanowi, á potym powoli y nád sobą pastwić się, ktory od nienáwisnych instrumentem iest Oppressorow. PersOb 33.
patrz: UCIĄŻONY
– Mniey ná tym Szláchćicá vciążyć, niż Máiestatu Krolewskiego nádwereżyć. PersOb 61.
patrz: UCIĄŻYĆ
– Pierwsza Plenypotencya dána Senatowi, nie máłą vczyniłá vráżę, że w niey dołożono wyráźnie ten Artykuł. Ze gotow ácceptowáć P. Márszałek, coby z sumnieniem y z honorem się zgadzáło. Dał tedy drugą y bez tego Artykułu. powierzywszy krwiey, y ufnym Przyiaćiołom obudwu tych kleynotow, y to postáremu nie przyięto zá przysługę. PersOb 28.
patrz: UFNY
– Broniąc swoiey vporczywości Pánowie Posłowie partium Regiarum, wnośili, że Sądow bronić nikt niemoże, ktore są ex lege et aequalitate status Libertatis. PersOb 2.
– Nád to, żeby káżde Woiewodztwo v śiebie Werbunkarzow nápomniáło, áby dáli werbunkom pokoy. PersOb 63.
patrz: WERBUNKARZ
– Tandem zá wiádomością od Iego Mośći P. Podstolego Koronnego, że się z niem Iego Mość Pan Woiewodá Krákowski widźieć nie chce, rusza się y idźie aż do Sokalá sámego, chcąc drogę záiechać Iego Mośći Pánu Woiewodźie Krákowskiemu,... PersOb 46.
– Wszedłem y z ludźmi nie ná żadne Oyczyzny woiowanie, ktorey miłość y vsługę ktora tylko pomyślona bydź może, winienem, ále dla bespieczeństwá zdrowia swego niechętnym tęskliwego, ábym vbłagawszy Páná, zá obroceniem gdźieżkolwiek ná potrzebę Oyczyzny, rozkazania iego z temiż przysłużyć się... PersOb 39.
patrz: WOJOWANIE
– Zeby Posłowie y Residenći Cudzoźiemscy nie residowáli. [...] Zeby Seym nie był Regimentámi, y sprowádzonemi Woyski. PersOb 65.
patrz: WOJSKO
– ...bo, naypierwey Krol Iego Mość nie gromádźił żadnego Senatu tą intencią áby P. Márszałká przyiał do łáski swey, ále Senatorowie sámi, Instáncyą Rzeczypospolitey osobliwie do tego przywiedźieni. á potym bespieczni o niewinnośći iego, iáko y oczywiśći Swiádkowie wielkich iego zasług; poszli z własnego instinktu, niebędąc wołáni do Krolá Iego Mośći. PersOb 70.
patrz: WOŁANY
– Czwarta, żeby nam tá Elekcya vráźiłá wielu, á zátym w nowe wplotłáby nas rozruchy. PersOb 57.
patrz: WPLEŚĆ
– ...nie widzę ták do vbłagánia I. K. Mośći, iáko do vznánia wewnętrznych rozruchow, y vspokoienia ich obmyślenia zapłáty Woysku, y wprzężenia go do dźieł woiennych, sposobu inszego, tylko żebyśćie Wm. M. M. Pánowie sámi ná koń wśiedli, y złączywszy się winną vniznośćią do I. K. Mośći concurrowáli, y cokolwiek się znáyduie z szwánkiem Wolnośći Oyczystych, z kluby swey wypádłego, szczęśliwie vspokoili... PersOb 42.
– Czás naylepszy rzeczy rządzcá, co expedit, pokaże, y poda rádę Synow Koronnym, cáłośc Oyczyzny żárliwie kocháiącym. PersOb 66.
– Szczęście moie y nieszczęście tym więcey do Rzeczypospolitey należy, im więcey áby o szwank wrożnych okazyách, y w tey sámey o ktorą cierpię, nie przychodziłá, z Vrzędu mego, ále y z żárliwey ku niey miłości, pilnie prowidowałem. PersOb 45.
patrz: ŻARLIWY