Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
PersOb 1666 oryginał
PERSPECTIVA NA OBIASNIENIE NIEWINNOSCI TEGOZ IEGO MOŚCI P. LVBOMIRSKIEGO MARSZAŁKA WIELKIEGO y HETMANA POLNEGO KORONNEGO

https://polona.pl/item/11636245/164/
Odnotowano 13 cytatów z tego źródła
– Chybá tákeś miał rzec, iż potrzebá było do dokończenia Wolnośći, oddáć Bułáwę tákiemu, ktoryby był złośći niecnotliwych instrumentem, y Práwá oppresorem. To naylepsza, że mowisz zárázem et Populi. PersOb 74-75.
patrz: DOBRA
– Poiedźiemy z Polski, odstąpiemy ćię. z Gábinetu záś Krolowey Iey Mośći przęchodźili się od Pániey do Páná, kocháiące Oyczyzny Subiecta. PersOb 68-69.
– Zem ták długą Wm. M. M. Páná zábáwił legendą, proszę o przebaczenie, bo ták wielkiego ćiężaru Máteria, ná iednym listku zmieśćić się nie mogłá. PersOb 58.
patrz: LEGENDA
– Proszę áby vznáłá Rzeczpospolita przyczyny nienawiśći y rozruchow, y álbo winnego pámętnym przykłádem karáłá, álbo Máchinatorow wywroconey Spráwiedliwości. PersOb 61.
patrz: MACHINATOR
– Wprowádźić Generálne Seymiki Máłopolskie, y Wielgopolskie, bo to iest iedyny sposob łácnić Seymy, iedność animorum vtrzymáć. PersOb 65.
– Po instánciey iego stánął bez wszelkiey contrádictiey Artykuł, áby do niczego nie przystępowáć, áżby wprzod Krol Iego Mość do łáski swey P. Márszałká przypuśćił, na ktorego się niewinnie vrążał. Tákoweż generaliter po wszytkich niemal Woiewodztwách stánęły Artykuły, interponuiące się zá niemże. PersOb 68.
patrz: ONŻE
– Ná to niewidzę żadnego skutecznieyszego, tylko w Cnoćie dobrych Oyczyzny Synow, remedium. Iuż táka, złośliwość, powinná bydź ostrzeyszemi sposobámi poskromiona. PersOb 66.
– Pewienem że Wm. Moi Mośćiwi Pánowie wziąwszy pod uwagę, dla iákiego końcá te się nádemną y Przyiaćiołmi memi dźieią okrućieństwá, áby się podobne y ná drugich nie szerzyły, podániem ręki, swey mnie vciążonemu Szláchćicowi, Brátu y słudze swemu, zábieżeć zechcećie, y niedaćie ták ćięszko nádemną temu Brytanowi, á potym powoli y nád sobą pastwić się, ktory od nienáwisnych instrumentem iest Oppressorow. PersOb 33.
patrz: UCIĄŻONY
– Mniey ná tym Szláchćicá vciążyć, niż Máiestatu Krolewskiego nádwereżyć. PersOb 61.
patrz: UCIĄŻYĆ
– Pierwsza Plenypotencya dána Senatowi, nie máłą vczyniłá vráżę, że w niey dołożono wyráźnie ten Artykuł. Ze gotow ácceptowáć P. Márszałek, coby z sumnieniem y z honorem się zgadzáło. Dał tedy drugą y bez tego Artykułu. powierzywszy krwiey, y ufnym Przyiaćiołom obudwu tych kleynotow, y to postáremu nie przyięto zá przysługę. PersOb 28.
patrz: UFNY
– Broniąc swoiey vporczywości Pánowie Posłowie partium Regiarum, wnośili, że Sądow bronić nikt niemoże, ktore są ex lege et aequalitate status Libertatis. PersOb 2.
– Czás naylepszy rzeczy rządzcá, co expedit, pokaże, y poda rádę Synow Koronnym, cáłośc Oyczyzny żárliwie kocháiącym. PersOb 66.
– Szczęście moie y nieszczęście tym więcey do Rzeczypospolitey należy, im więcey áby o szwank wrożnych okazyách, y w tey sámey o ktorą cierpię, nie przychodziłá, z Vrzędu mego, ále y z żárliwey ku niey miłości, pilnie prowidowałem. PersOb 45.
patrz: ŻARLIWY