Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
UrfeRubJanAwan 1741 wydanie wtórne
Awantura albo Historya swiatowe rewolucye y niestatecznego alternatę szczęścia zamykaiąca

http://polona.pl/item/982741/2/
Odnotowano 27 cytatów z tego źródła
– Urodźiłam się w Oyczyźnie Włoskiey między Gorami Alpeyskiemi, gdźie rzeka Doára w morze od wschodu wpada, á rzeka Po, od południa, od Záchodu y pułnocy kraina gorámi y skałámi opasana. UrfeRubJanAwan 2.
– Zyie do tąd ieszcze w pamięciach naszych y zyć będzie, bo go chwalebne dzieła niesmiertelnym uczyniły. UrfeRubJanAwan 7 nlb.
patrz: CHWALEBNY
– Udatna postawa Iego y áffekt, ktory mi świádczył, uczyniły mię ćiekáwą dowiedźieć się názwiska iego; y przyznam, żebym nie wiedźiáła była, co mu daley odpowiedźieć, gdyby się był w tym momeńćie tanieć nie dokończył; po ktorym skończonym miáłam sposobność wiedźieć, czegom pragnęła. UrfeRubJanAwan 10.
patrz: CIEKAWY
– Nie mogli tego zrozumieć Rodźice moi, y gdy potym w kilka lát, támtędy przechodząc do Domu nászego wstąpiła, Mátká moiá Ciekáwszą się stawszy, nágliła áby to Proroctwo o mnie obiáśniłá. UrfeRubJanAwan 3.
patrz: CIEKAWY
– Tak właśnie, iako drobne atomy, gorę biorą przy Xiązęciu Planet Słoncu; iako poziome strumyczki czołgaiące się, do oyczystego łona Oceanu, w niezmierzoną obszerność rosną. Dla czego umysliłem, abym lukubracyą Syna moiego Imięniowi I. O. W. Xiązęcey Mości konsekrował; zkąd odnosi wysoką dla siebie godność, zaszczyt nieporownany, prerogatywę nayosobliwszą. UrfeRubJanAwan 4 nlb.
– Dopieroż ia do śiebie przyszedłszy, prawdę mowi Kláryna (rzekę) y ieżeli mię strach nie wymowi, masz okázyą sluszną ganić moię niedyskrecyą. wstałam na tych miast, y wźiąwszy go za rękę z Klaryna za drugą ledwo nie gwałtem na krzesełku blisko głow łożka mego posadźiłyśmy go. UrfeRubJanAwan 35.
patrz: KRZESEŁKO
– To, mowię, tak godne Imię Twoie Iaśnie Oświecona Xiężno na pierwszym frońcie lukubracyi moiey, dla iey stymacyi lokowawszy, siebie pod nożki Xiążęce rzucam. UrfeRubJanAwan 12nlb.
patrz: LUKUBRACJA
– A kiedy przyznasz, że te rzeczy uwazam dobrze, á naybardziey wszedłszy w Kolligacyą z Maiestatem twoim, iakobym wielką została Monarchynią! UrfeRubJanAwan 207.
– Atoli niżelim okiennicę otworzyła, zakryłam świecę, żeby zdołą świátła nie widać było, á potym zbliżywszy sięz boku do okná, y trochę się ná murku wsparłszy, widźeć gdźie stoi Arymant, chćiałam. UrfeRubJanAwan 25.
patrz: MUREK
– Począłem tedy opatrywáć rány iego, y lubom się ná tym nie rozumiał, zdáło mi się iednák że śmiertelne nie były, á ták nie widząc co daley czynic, bo strásznie z ran iego krew się dobywáłá, podarłszy swoię koszulę, y paięczyny nabráwszy, o ktorą tám wpustkach nie trudno było, zawinęłem iák náylepiey rány one, á potym szukáiąc wszędźie, w kąćie iednym trochę nádbutwiałey słomy znalazłem, na ktorey go położyłem, głowę iego ná łonie moim wsparłszy. UrfeRubJanAwan 156.
– Trochęś rozpráwniśia, rzekę iey, tylko mię baieczkámi bawisz, á tym czasem czás upływa, ktory czekáiącemu ná niego nieznośnie długi zdáć się muśi. UrfeRubJanAwan 33.
– Tym czasem Bellarys ućiekłszy, lubo w wielu mieyscách od gęstwiny oney podrapany, ledwo się przedarłszy, wszytek ze strachem do Páná swego przybiegł, ktory się nie mniey tey nowinie zadźiwował. UrfeRubJanAwan 197.
patrz: PODRAPANY
– Wźiąwszy tákową deklaracyą sekretną, słowka mi nie mowiąc, do exekucyi przystąpiła, y postrzegłszy do tego, żem ia nie krzywym okiem ná Arymanta poźierała, ktoremu pewnieby mię była nie broniłą, gdyby cnoćie y Szláchectwu Iego substancya się rowniáła; ále tey skąpo widząc myśliła ze czás y odmiáną mieysca, przyiáźń nászę porożnić miała. UrfeRubJanAwan 50.
– Wszyscyśmy osądzili że ták potrzebá było, y iam się ták pilno ubráłá, że niżeli konie pośiodłano, iam też iuż ze schodow zeszła. UrfeRubJanAwan 185.
– Lecz gdyśmy zá Miasto wypłynęli, gdźie Rzeka Atar w Rhen wpádá, ktory daleko iest bystrzeyszy, y fale wielkie ná nim, ktore máłym łodźiom przyćięższe, zwłaszcza, ześmy niedoskonáłego mieli Sztyrnika. UrfeRubJanAwan 171.
– ...Ale gdy Pawilonu uchyliła, obáczywszy wszytko we krwi koło mnie, bo okna zle przywarte były dosyć świátłá do izby wchodźić mogło. UrfeRubJanAwan 69.
patrz: PRZYWARTY
– Trochęś rozprawnisia, rzekę jej, tylko mię bajeczkami bawisz, a tym czasem czas upływa, który czekającemu na niego nieznośnie długi zdać się musi. UrfeRubJanAwan 33.
– A lubom iá temu sprzeczna była, przymuśić mię rezolwował się, tusząc, że slub z nim wziąwszy, ułagodźić się miałam. UrfeRubJanAwan 201.
– Rzec mogę, że zamknięto, bo nas ták śćiśle trzymał, straź máiący nád námi, żeśmy ledwo dźień y swiatło widźiec mogli, gdźieśmy ták, przez czás nieiaki trwáli, ále ná koniec miłą konwersacyą y przyiemnośćią ułagodzony Straznik ow, obietnicami potym nászemi zmiękczony, ześmy mu to na koniec, czasu swego zawdźięczyć obiecali, dopuśćił, ábym iá wyszedł traktowáć z Bellimarem, bo znać dáno, że iuż Gondebál z Woyskiem swoim powracáł. UrfeRubJanAwan 164.
– [...] procz tego dla wielkiey słabośći moiey, mało co mowić mogłam, y prawie wszytko, iakobym mżała; to ze mną dwa, abo trzy dni dźiało się, w ktory czás o chustce, ná ktorey palcem we krwi umaczanym pisałam, cale ani wspomniałam; iednak raz rano, gdym iuż czerstwieysza była, przyszło mi to ná pamięć: A że Kláryná, ktora iuż przy mnie byłą westchnienie moie słyszáła pytáć mię poczęła, czy się zle mam? UrfeRubJanAwan 77.
patrz: UMACZANY
– Krol ktory się tego po mnie nigdy się nie spodźiewał, widząc mię ták odwazną, y Grobu się trzymaiącą, co czynić, nie widźiał; ná wolą mi dać, niechćiało mu śię; uprzywileiowaniá mieysca onego zgwałćić, nie smiał; ábo się Boskiego gniewu, ábo gminu obáwiáiąc. UrfeRubJanAwan 211.
– SŁusznieybym ia się ná ćię skarzyc miałá, gdyby przyiáźń y miłość moiá, do uskarzenia się drogi mi nie zágrádzała; y owszem gdyby twoiá miłośc moiey się rowniáłá, nie miáłbyś o co ná pogárdę moię lamentowáć, áni iey zá zły znak przyiáźni tłumáczyć; ponieważ taż sámá pogarda moiá pochodźi z tego, że honorem moim y twoim pokoiem lepiey száfowáć myślę. UrfeRubJanAwan 22.
– Medyk, ktory miał osobliwe sekreta swoie dał mu maśći pewney, ktora położona pod nosem usypiaiącego człowieka, twardo go usypiała, że choćby z dźiał nad nim strzelano; odecknąc się nie mogł, poki by oney maśći pod nosem śpiący wąchał. UrfeRubJanAwan 29.
– Doznał nieraź Swiat Polski w Senatorskich Radach, drugiego Likurga; w utrzymańiu Publiczych Iteressow, mądrego Cyneasza; Sercem Kawalerskim Achillesa, za Wolność Oyczystey Troi niezwyciężnego Hektora. UrfeRubJanAwan 10nlb-11nlb.
patrz: UTRZYMANIE
– Ale gdy ze wszytkim Woyskiem przyćiągnął, widząc niepodobną obronę mieszkańcy, muśieli się rádźi, nie radźi, dosyć wstydliwie poddać, te ledwo użebrawszy kondycye: áby, ponieważ się wszytkie Biáłogłowy w niewolą dostáć miáły; przynaymniey Ich nie gwałcono, áni Kośćiołow nie rabowano, iako winnych miástách uczyniono, z ostátkiem oddawszy sie ná dyskrecyą żołnierstwa. UrfeRubJanAwan 134.
patrz: UŻEBRAĆ
– Ey nic, rzecze, moy Bráćie (bo mię iuz od tego czasu tak názywał) niech tylko Cyrulik przyidźie, tym czásem racz się rozgośćić, bo lubo ia ná łożku iestem, z tobą wieczerzać myślę. UrfeRubJanAwan 114.
– Wiem ia á wiem, zdoświadczenia, że ten ktory nad miłośćią tryumfować chce potykać się ma z nią, mánierą niektorych Národow ktore ućiekáiąc, biią się; ináczey, ieżeli wręcz z nią poydźie, nie podobna, żeby ná placu nie został. UrfeRubJanAwan 16.
patrz: WRĄCZ, WRĘCZ