Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
PoczKról 1718 wydanie wtórne

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=39962
Odnotowano 11 cytatów z tego źródła
– Odpowiedział na to P. Bing/ że to są Okręty z Ludźmi Cesárskiemi/ ale wieleby ich było/ tego on nie może powiedzieć; Z tą tákową Odpowiedzią/ odprowádził Hiszpána Officier Angelski/ asz do Hiszpáńskiego Admirała/ ktory przez Angelćzyká kázał declarowáć/ I. M. P. Adm. Bingowi/ że poniewasz przy sobie ma Ludźi Cesárskich/ tedy nie może go więcey przyimowáć/ tylko za Nieprzyiaćielá/ y ták zaraz prętko potym przyszli z sobą do sprawy/ o ktoreiesmy iusz przed tym zrożnemi zroznych mieysc dostátećznie oznaymowali okolicznośćiami. PoczKról 67.
patrz: ADM.
– Názáiutrz tedy dopiero zátym/ Naprzod Admirálski Okręt/ Cesárską Zamkową ośmiorgiem strzelęńia przywitał Chorągiew/ ná co mu wzaiemńie tyloż rázy odpowiedźiano/ ták z Fortece Ovo názwáney/ iáko tesz y z Wieży S. Wincentego/ ále náostátek y od samey Látárńie. PoczKról 31.
patrz: ADMIRALSKI
– 2. Wisple miáry tutecżney Zbożá mogą śię prędżey dáleko zemleć/ według tey nowey Inventiey/ á nizeli Ieden Winspel ná inszych lubo także dobrych Młynach: nád to/ ná Mieysce Korcá cáłego/ ná Wisplu utráty/ tu tylko/ tego Czwarta cżeść/ to iest 4. Mácki mogą być odráchowáne; A zátym Kunszt ten zupełną swoię od wszytkich otrzymał aprobátę. PoczKról 95.
patrz: MACKA
– I.M. Pan Końiuszy Stosch/ dńiá wcżoráyszego odiechał z tąd do Studgárdu/ posłány od. I. O. Xięzny I. M. wdowy Margrabiny/ z Komplimentem do Dworu Wirtenberskiego/ z okkaziey Nowo národzonego Xiązęciá/ do Ktorego w Kmotry Náiaśńieyszy Krol I. M. y Cáły Dom Margrabiow Ich Mościow/ są záproszonemi. PoczKról 31.
patrz: MARGRABINA
– Ztąd iusz kilkanaśćie set końi do Arteleriey nalezących wypráwiono wtych dńiách do Stáyermárku/ przy rożmáitych insżych máteriáliách. PoczKról 4.
patrz: MATERIALIA
– Záraz potym/ przyniéśiono I M. Páná Grafá Colliera w Krzesle/ (a to dla Słábośći zdrowia ktorey ná ten czás podlegał) áby iáko Poseł Mediatorski/ y z I. M. Pánem Posłem Angelskim/ I. M. Pánem Robbertem Sutton/ mogł śię był tákże podpisáć/ pod ktory ćzás pozwolono znowu/ áby wszyscy inśi mogli śię dálszym przypátrowáć Ceremoniom. PoczKról 20.
– Siciliánow iusz śię miało tákze do nich przyłączyć; Zamek iednak Messynski/ chce śię im statecznie bronić. PoczKról 32.
– To tesz słycháć/ że z Messynską Citadellą iusz práwie przyszło do nayostátecżnieyszych Oblężęńia terminow/ y owszem że miał iusz był mowić Kárdinał Aqvaviva/ Ze wszytká/ tey okolicżna Fortifićátia/ mocą ustáwicżnego strzelánia/ Bomb/ kámieńi/ gránátow y inszych ogniow/ iusz byłá cále zniszczona y Zruinowána. PoczKról 91.
– Tu ńim dálcy tym więcey słycháć o tymśże Graf Thárolois z Rzymu odiechawszy/ udał śię do Hiszpániey y został Gubernatorem Catháloniey/ przy Pensiey Coroczney 400000. fl. domysláią śię niektorzy/ że to sprawiel osobliwy Concept politycki Kárdinałá Alberoniego/ od czego iednák Dwor nász chce go odwieść/ pod prętextem/ że Ks. krewnym będąc Domu Fráncuskiego/ nie godzi mu śię służyć Hiszpánom. PoczKról 27.
– A żátym Obywatele Sardyńscy do nich śię iáko nieprzyłączyli; rozkazali Pospolstwu wszelákie poodeymować Oręze. PoczKról 61.
– A gdy iednego [podejrzanego] ktory do Lásu uciekał/ niéchcąc śię dać poimáć/ zastrzelono/ náleźiono ćiáło iego iusz poznácżone wytrzymánemi nieporaz Katowskiemi po ciele piecżęciami/ y rázy śine/ od śmigánia rozg Katowskich. PoczKról 47.
patrz: ŚMIGANIE