Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
PoczKról 1718 wydanie wtórne
Poczta Królewiecka

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=39962
Odnotowano 33 cytatów z tego źródła
– Z Okrętow zátym był naywiętszy: 1. St. Philipp/ máiący ná sobie Dźiał/ 74. Ludźi/ 650. ktory miał pod swoią Commendą Namieśńik Adm. Castágnetta. PoczKról 58.
patrz: ADM.
– Odpowiedział na to P. Bing/ że to są Okręty z Ludźmi Cesárskiemi/ ale wieleby ich było/ tego on nie może powiedzieć; Z tą tákową Odpowiedzią/ odprowádził Hiszpána Officier Angelski/ asz do Hiszpáńskiego Admirała/ ktory przez Angelćzyká kázał declarowáć/ I. M. P. Adm. Bingowi/ że poniewasz przy sobie ma Ludźi Cesárskich/ tedy nie może go więcey przyimowáć/ tylko za Nieprzyiaćielá/ y ták zaraz prętko potym przyszli z sobą do sprawy/ o ktoreiesmy iusz przed tym zrożnemi zroznych mieysc dostátećznie oznaymowali okolicznośćiami. PoczKról 67.
patrz: ADM.
– Názáiutrz tedy dopiero zátym/ Naprzod Admirálski Okręt/ Cesárską Zamkową ośmiorgiem strzelęńia przywitał Chorągiew/ ná co mu wzaiemńie tyloż rázy odpowiedźiano/ ták z Fortece Ovo názwáney/ iáko tesz y z Wieży S. Wincentego/ ále náostátek y od samey Látárńie. PoczKról 31.
patrz: ADMIRALSKI
– Dáley idąc poydźie tosz sámo rozgránicżeńie/ przez málą Morau/ miedży Szábákiem y Biláną y ták dáley/ tymże brzegiem ku Bedce/ po támtey strońie ku Zokoleńskiemu Páństwu/ do Beliny ku Drinowi: Ták/ Ze Białogrod/ Párákin/ Istoláz/ Száhák/ Bedká/ y Beliná/ że wszytkimi swoimi przynależytośćiámi Cesárzowi I. M. będą ustąpione/ á Zokoł y Rásná że wszytkimi swoiemi przynależytośćiámi przy Porcie Ottomáńskiey zostáną. PoczKról 48b.
patrz: BELINA
– Dźien Koronátiey Krolewskiey/ według zwycżáiu rozmaitymi obchodzono Illuminátiámi y okázáłośćią. X. I. M. Opat du Bois/ bárdżo tu u wszytkich w wielkim zostáie poszánowániu y Respekćie; Sekretarzowi iego/ ktory z Páryżá przyniosł Punktá podpisáney Czworákiey Alience/ kazano dáć zskárbu 500. Funt Sterlings/ Angelskiey Monety/ Dńiá 10. t. m. PoczKról 34.
patrz: FUNT
– Hármonia/ względem Kupowánia y przedawáńia wzaiemnego rozmaitych zoboiey strony/ towárow/ ták że otym upewniaią/ iż iusz pewny/ z kilku set Kupcow złozony Pułk/ lub Karawán/ wybiera śię do Cesárskich kráiow/ y inszych Państw Chrzesciáńskich/ z Persiey/ Armeniey/ Egyptu/ Konstántynopolá/ Thessáloniki/ y inszych Wschodnich Kraiow. z Bayonny [...]. PoczKról 74.
– I. M. P. Graf Stánhope/ ztąd do Madritu odchiechał [!]/ chcąc ieszćze pracowáć koło Complánátiey z Cesárzem I. M. Dworu támećznego/ odchiechał [...]. PoczKról 14.
– Otrzymalismy zupełną o tym Confirmátią/ że Nieprzyiaciel Ku Miastu swoię ciągnie Linią [...]. PoczKról 83.
– W Angliey odkryto náder wielką y okropną Conspirátią/ przeciwko Krolowi/ Londynowi/ y całemu Krolestwu przez nie iákiego Cápitaná Lenárdá ktory w Gravesend/ był dla tego przyáresztowany. PoczKról 7.
– Seymik Lublinski piekńie y przy wielkiey bárdzo frequentiey skoncżył śię/ y obráni 3. Deputatowie ná przyszło nástępuiący Seym Grodziński. PoczKról 56.
patrz: LUBLIŃSKI
– 2. Wisple miáry tutecżney Zbożá mogą śię prędżey dáleko zemleć/ według tey nowey Inventiey/ á nizeli Ieden Winspel ná inszych lubo także dobrych Młynach: nád to/ ná Mieysce Korcá cáłego/ ná Wisplu utráty/ tu tylko/ tego Czwarta cżeść/ to iest 4. Mácki mogą być odráchowáne; A zátym Kunszt ten zupełną swoię od wszytkich otrzymał aprobátę. PoczKról 95.
patrz: MACKA
– I.M. Pan Końiuszy Stosch/ dńiá wcżoráyszego odiechał z tąd do Studgárdu/ posłány od. I. O. Xięzny I. M. wdowy Margrabiny/ z Komplimentem do Dworu Wirtenberskiego/ z okkaziey Nowo národzonego Xiązęciá/ do Ktorego w Kmotry Náiaśńieyszy Krol I. M. y Cáły Dom Margrabiow Ich Mościow/ są záproszonemi. PoczKról 31.
patrz: MARGRABINA
– Ztąd iusz kilkanaśćie set końi do Arteleriey nalezących wypráwiono wtych dńiách do Stáyermárku/ przy rożmáitych insżych máteriáliách. PoczKról 4.
patrz: MATERIALIA
– Záraz potym/ przyniéśiono I M. Páná Grafá Colliera w Krzesle/ (a to dla Słábośći zdrowia ktorey ná ten czás podlegał) áby iáko Poseł Mediatorski/ y z I. M. Pánem Posłem Angelskim/ I. M. Pánem Robbertem Sutton/ mogł śię był tákże podpisáć/ pod ktory ćzás pozwolono znowu/ áby wszyscy inśi mogli śię dálszym przypátrowáć Ceremoniom. PoczKról 20.
– To tesz słycháć/ że z Messynską Citadellą iusz práwie przyszło do nayostátecżnieyszych Oblężęńia terminow/ y owszem że miał iusz był mowić Kárdinał Aqvaviva/ Ze wszytká/ tey okolicżna Fortifićátia/ mocą ustáwicżnego strzelánia/ Bomb/ kámieńi/ gránátow y inszych ogniow/ iusz byłá cále zniszczona y Zruinowána. PoczKról 91.
– Siciliánow iusz śię miało tákze do nich przyłączyć; Zamek iednak Messynski/ chce śię im statecznie bronić. PoczKról 32.
– Seymik Wielgopolski ieszcże śię nie skonćzył/ á osobliwie względem obráńia Posłow ná Seym/ ktorych ma bydź 12. y iusz niektorzy iáko I. M. Pan Kásztelan Miedzyrzecki/ I. M. P. Chorązy Poznáński miánowani. PoczKról 56.
– Na mieysce I. M. P. Graffá Chasteáuneuf/ ma tu zostawáć Posłem Krolá I. M. Francuskiego/ I. M. P. Graf Morville/ ktory tu stánąwszy bárdzo miele iest od wszytkich przyięty/ y Complimentowány. PoczKról 34.
patrz: MIELE, MILE, MILE, MIŁO
– Teraz zas poniewasz naywięcey Okrętow ze Zbozem ku Norwegiey przechodźił dla Sustentatiey Woyska sobie przećiwnego być niemoże/ áby dluzey mniał ná to przez spary iako mowią pátrzyc/ przez co Nieprzyiáciel iego wtáki Stán bywa przywiedźiony że potym będźie mogł Kráié iego pustoszyć/ nápadáć y molestowáć. PoczKról 71.
– Ze tám wszedźie bárdzo pilną Straż muszą trzymáć/ dla Patichow/ lub Morderskich Ogńiow Zákładácżow; Ktorzy iusz tym sposobem kilka Wśi wpopioł obroćieli/ á ma ich być Koło 40. PoczKról 41.
patrz: MORDERSKI
– Książe I. M. Clemens Augustus Báwárski iest obrány/ Pomocnikiem Biskupstwá Munsterskiego. PoczKról 34.
patrz: MUNSTERSKI
– W Druku pod Prassą iusz iest pewne Rozrządzęnie Krolewskie/ względem Skracania iáko náypunktuálnieyszego/ by tesz y naydłuzey zasiedźiałych Processow/ co iáko Publicżnemu Dobru ma byc arcy pozytećzno/ ták zdrugiey strony/ wszytkim tym ktorzy śię rádzi długiemi báwią Processámi/ y znich swoie zgromadzáią Obventie/ Przykro y nieuzytećzno. PoczKról 72.
– Piszą nam tu y to/ iákoby Flotá Hiszpáńska iusz byłá pod Messyną/ zbárdzo wielkim mnostwem/ rozmáitego gattunku Ludzi y Okrętow/ y tylko ćzekáią ná Order/ ruszęnia śię/ álbo do Reggio/ álbo do Gaety/ PoczKról 28.
patrz: ORDER
– Dwor Nasz Krolewski miał ostátnią Posztą Listy z Petersburku od Posłá tám residuiącego/ ktory pisze y twierdzi/ że Pokoy miedzy Szwedámi y Cárem I. M. Moskiewskim ieszcże bárdzo wdálekiem Polu y niepewny. PoczKról 70.
patrz: POCZTA, POSZTA
– Tu ńim dálcy tym więcey słycháć o tymśże Graf Thárolois z Rzymu odiechawszy/ udał śię do Hiszpániey y został Gubernatorem Catháloniey/ przy Pensiey Coroczney 400000. fl. domysláią śię niektorzy/ że to sprawiel osobliwy Concept politycki Kárdinałá Alberoniego/ od czego iednák Dwor nász chce go odwieść/ pod prętextem/ że Ks. krewnym będąc Domu Fráncuskiego/ nie godzi mu śię służyć Hiszpánom. PoczKról 27.
– A żátym Obywatele Sardyńscy do nich śię iáko nieprzyłączyli; rozkazali Pospolstwu wszelákie poodeymować Oręze. PoczKról 61.
– Admirał Bing kazał nam dáć znáć potym/ że ieszcże 12. zteyże Floty Okrętow trzymał iusz niby obarczone/ ták że mu uciec zadną miárą nie mogły/ drudzy záś powiedáli y to/ iakoby były miały iuż bydź ku londowi przygnáne y popalone. z Liworná/ 20. Augusta. PoczKról 61.
patrz: PRZYGNANY
– A gdy iednego [podejrzanego] ktory do Lásu uciekał/ niéchcąc śię dać poimáć/ zastrzelono/ náleźiono ćiáło iego iusz poznácżone wytrzymánemi nieporaz Katowskiemi po ciele piecżęciami/ y rázy śine/ od śmigánia rozg Katowskich. PoczKról 47.
patrz: ŚMIGANIE
– Przypłyneło z Neapolim 30. Tartan niosące z sobą 9. Batallionow/ y 9. Companii Granaterow/ á lubo ná przemiiáiące duzo z Faro strzeláno/ ále przećię szczęslivie y bez szkody w Porcie stáneły. PoczKról 83.
patrz: TARTAN
– Wtych dniach pewny bardzo bogaty Wekslarz/ z Imienia Kierwoód/ wielką bardzo Summą barkrotował/ za którym jeszcze drugich 5. a 6. Kupców vtosz Samo uczynić się gotują. PoczKról 80.
– Iák tu prędko ieno prżed Miástem Okręt Woienny Angelski o/ 69. Dziáłách stánął/ ták záraż posłáni od I. M. P. Admirałá Bingi; Syn Admirálski/ z Stryiecżnym swoim/ wyśiadszy ná Lond/ kwápili z Wiádomośćią/ o pewnym zbliżáńiu śię Floty Angelskiey/ do Namięśńiká Krolewskiego; PoczKról 34.
– Książe I. M. Regent/ Wnućzce swoiey/ wstępuiącey do Klasztoru Chelles názwánego/ oproćz 12000. náznácżoney Pensiey/ y 30000 fl. dárowánych ná repárátią pomieńionego Klasztoru/ ieszcże 100000. fl. Poságu/ dáć chce/ iáko declarował. z Londynu... PoczKról 33.
patrz: WNUCZKA
– Iák ieno prędko Ksiązę I M. Sábaudski uslyszał o wpádnieniu do Siciliey Hiszpánow/ záraż Posłá Hiszpáńskiego Wartą obwárowáć kazał... PoczKról 24.
patrz: WPADNIENIE