Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
Odnotowano 38 cytatów z tego źródła
– PO szczęśliwie skonczonych Swi[ę]tach, die. 29. xbris anni praeteriti Izbá Poselska reassumpsit sessie swoie pod dyrekcyą stárey Laski W. I. M. P. Mićielskiego Podsedka Wdztwá Sierádźkiego, ktory uczynił relácyą co spráwił u N Máiestatu I. K. M. P. N. M. y opowiedźiał teneritudinem affectus I. K. M. erga Rempub: ktorey życzy iák nayszczęśliwszych sukcessow consiliorum ochotnie wszelakim Rzeczyposp: annuendo affektácyom, y iako ná niedoszłym Seymie iuxta postulata Rzeczypospolitey verbo suo Regio zá dosyc uczynił [...]. GazWarsz 1702, 14I, 1.
– [...] inne rácye dostátecznie I. O. Xiążę I. M. Kárdynał exposuit et exaravit etc ná co Ich M. PP. Litewscy poczęli byli ámárykowáć y z tám tey konferencyey roziecháli się. GazWarsz 1701, 1.
– Zgadza się iednák wiele listow iż wielka byłá appárentia y inclinatia Ich Mośćiow PP. Litewskich do źgody, et spes że doydźie accepto aliquo ex his mediis, do czego podobno pomoże y rumor który passim spargebatur iż Szwedźi opánowáli Kowno á potym y Wilno [...]. GazWarsz 1701, 14I, 2.
patrz: APARENCJA
– Partya ta Szwedzka ktora miała potrzebę z ludźmi I K.M. po tym znowu ázardowáła Koberszáne gdźie nie wielką ználaższy rezystencyą, ktora dość długo y odważnie broniłá się, on [...] tandem stanąwszy pod Mitawą, Generał Szwedzki posłał do Gubernator[a] Miastá támtego, deklaruiąc iż non tanquam hostis wchodźi w Kurlandyą, ále quam Amicus [...]. GazWarsz 1701, 13VIII, 2.
– Podaie się do wiadomości, iż Dworek czyli Plac z murami, Sławetnego Dziubińskiego na Ulicy Bednarskiey między sąsiedztwami Szlachetnego Jędrzeiewicza z iedney, a Sławetnego Morawskiego z drugiey strony sytuowany, na mocy Dekretu Sądow Woytowskich y Ławniczych Miasta Starey Warszawy, iest przez plus offerencyą do przedania podany, y termin tey Licytacyi do dnia 5. Miesiąca Lipca roku teraznieyszego 1783. iest przedłużony. GazWarsz 1783, 11 VI, 7 nlb.
patrz: BEDNARSKI
– WYiáchawszy N. Krol I. M. Pan N. M. z Bierzow, 11. Martij rozsadzonymi cugámi, 17 ejusdem w Wárszáwie szczęśliwie stánał [...]. GazWarsz 1701, 2IV, 1.
patrz: CUG
– Ze Lwowá piszą iż ieszcze I. O I. M. P. Krakowski nie determinował wyiázdu swego do Wárszáwy [...]. GazWarsz 1701, 14I, 2.
– WYiazd z Wárszáwy N. Krolá I. M. ieszcze nie iest determinowány [...]. GazWarsz 1701, 1.
– [...] bez odpoczynku in omni cura et solicitudine I. K. M. P. N. M. zostaie [...] speciali modo ratione uspokoięnia diffidencyi W. X. Lit. d [!] sudando mediatione sua Regia [...]. GazWarsz 1701, 13VIII, 1.
– [...] Pánowie Litewscy [...] z drugiemi Ich Mośćiámi Bráćią będą konferowáć de medijs pacificationis tych dyffidencyi [...]. GazWarsz 1701, 1.
– Więć przeszedszy Szwedzcy ludźie Mosty y Fortecę, zaraz przy Magázenach I. K. M. gardę swoię położyli, y one 24. Iulij odebráli, Praesidium swoje w Ząmku y brąmach osadźili. GazWarsz 1701, 13VIII, 2.
patrz: GARDA
– Dniá 28. ejusdem N. Krol I. M divertit ná Bielány, y tám 29. praeteriti nabożeństwo w dźień SS. Apostołow Piotrá y Páwła odpráwił. N. K. I. M. zámyślał w krotce pod Rygę iácháć dla kontynuowánia imprezy swoiey. GazWarsz 1701, 2.
– [...] od Porty przybiegł umyślny Kuryer daiąc znáć iż Woyska Tureckie są y czekaią na Podolu ad functionem rozgraniczęnia od Multan y Wołoch, do czego żeby I. K. M. P. N. M. raczył delegare Commissarios, instantissime urgebat I. O. Xiążę I M. Kasztellan Krák. Naywyższy Hetman Woysk Rzeczyposp: Koronnych, więc I. K. M. na instancye iego inibit Consilium z II. WW. Ich Mośćiámi PP. Senatorami obecznymi tám [...]. GazWarsz 1701, 13VIII, 1.
patrz: INSTANCJA
– Ze Lwowá przyszłá konfirmátia, o bátáliey, ktorą miał Han, z Káźi Giereiem Sołtánem ná Budźiákach, ktorego Han victoriosè zniosł y rozpruszył Parthiąiego [...]. GazWarsz 1701, 2IV, 2.
– Z Vkráiny tákże byłá tám konfirmácya, że Páley nie przestáwał werbowáć. GazWarsz 1701, 2IV, 2.
– Z Litwy nie ustawał rumor, iż chłopstwa znáczny accrescebat numerus, którzy rożne dobrá plondrowáli et cum oppositis praeliabantur, do ktorych y Kozácy Zaporowscy przybywáli, y z niektorych listow słycháć iż iest samych Gospodarzow z Białey Ruśi ná 40000. co iednák konfirmácyey potrzebuie. GazWarsz 1701, 2.
– [...] te kilka Kornetow ktore w Gorze ieszcze subsistebant ad tuendum Latus I. K. M. in instanti removere przyobiecał [...]. GazWarsz 1701, 14I, 1.
patrz: KORNET
– PO szczęśliwie skonczonych Swi[ę]tach, die. 29. xbris anni praeteriti Izbá Poselska reassumpsit sessie swoie pod dyrekcyą stárey Laski W. I. M. P. Mićielskiego Podsedka Wdztwá Sierádźkiego, ktory uczynił relácyą co spráwił u N Máiestatu I. K. M. P. N. M. y opowiedźiał teneritudinem affectus I. K. M. erga Rempub: ktorey życzy iák nayszczęśliwszych sukcessow consiliorum ochotnie wszelakim Rzeczyposp: annuendo affektácyom, y iako ná niedoszłym Seymie iuxta postulata Rzeczypospolitey verbo suo Regio zá dosyc uczynił [...]. GazWarsz 1701, 14I, 1.
patrz: LUBO
– Dniá 25. eiusdem Przyszłá z Obozu Koronnego wiádomość, iż tám było więcey niż 70 Chorągwi dobrze okrytych y munderownych, także kilkádźieśiąt sztuk ármaty. GazWarsz 1701, 1.
– Monstrowano też tu we Lwowie pułtorástá wyborney Drágoniey w nowey liberyey y nową modą wymunderowaney, ktorzy poydą do Wárszáwy. GazWarsz 1702, 14I, 2.
– Z Kámieńca pisano że tám nie wiele żywnośći dowożą, y omále było chlebá. GazWarsz 1701, 2.
patrz: OMALE
– [...] Kurlándya Woysko Krolá I. M. źimowáłá y prowidowáłá [...]. GazWarsz 1701, 2.
– I. O. Xiążę I. M. Kard: Primas Regni Primusque Princeps ná requizycyą I. K. M. P. N. M. pisał List do Krolá Szwedzkiego [...]. GazWarsz 1701, 13VIII, 2.
patrz: REKWIZYCJA
– Więc respons ná Puncta proponowáne z Kancellaryey od Ich Mośćiow PP. Posłow Wielkopolskich, w krotce wydáć deklárował I. K. M. GazWarsz 1701, 2IV, 1.
patrz: RESPONS
– Ze Lwowá piszą, iż I. O Xiąże I. M. Kaszt: Krák. Naywyższy Hetmã Woysk Rzeczyp: Koronnych kontynował [!] ieszcze rezydentią swoię we Lwowie [...]. GazWarsz 1701, 13VIII, 2.
patrz: REZYDENCJA
– Partya ta Szwedzka ktora miała potrzebę z ludźmi I K.M. po tym znowu ázardowáła Koberszáne gdźie nie wielką ználaższy rezystencyą, ktora dość długo y odważnie broniłá się, on [...] tandem stanąwszy pod Mitawą, Generał Szwedzki posłał do Gubernator[a] Miastá támtego, deklaruiąc iż non tanquam hostis wchodźi w Kurlandyą, ále quam Amicus [...]. GazWarsz 1701, 13VIII, 2.
– Tegoż dniá były dwá rozgowory, ieden Moskiewski, ktory [...] kontynuacyą woyny Szwedzkiey, obietnice wielkie czyniąc, ále mu [...] iż tá Máterya do cáłey Rzeczypospolitey należy. Poseł tákże Tátárski miał rozgawor swoy, ten obiecał 100. tyśięcy szábel ná káżdą usługę Rzeczypospo[litey] byle tylko Rzeczpospolita raczyłá pozwolić Pensyą Kożuchową ktorą przedtym bieráli, y temu powiedźiano bydź máteryą Seymową. GazWarsz 1701, 1-2.
– Ze Lwowá przyszłá konfirmátia, o bátáliey, ktorą miał Han, z Káźi Giereiem Sołtánem ná Budźiákach, ktorego Han victoriosè zniosł y rozpruszył Parthiąiego [...]. GazWarsz 1701, 2IV, 2.
– Dniá 27. Czerwcá Solenne zrękowiny odpráwiły się Iáśnie Wielmożnego Iego Mośći Páná Obożnego Wielkiego Koronnego etc. z Jáśnie Wielmożną Iey Mośćią Pánną Woiewodzanką Krákowską. GazWarsz 1701, 1.
patrz: SOLENNY
– Przez nieostrożność woźnice iednego, w bliskiey Cmentárza Ormiańskiego stáyni, wnocy záiął się o gięń wielki tám [...]. GazWarsz 1701, 2IV, 2.
patrz: STAJNIA
– [...] Generał Szwedzki posłał do Gubernator[a] Miastá támtego, deklaruiąc iż non tanquam hostis wchodźi w Kurlandyą, ále quam Amicus, requirendo tylko Magázeny Saskie, ktoręmu po małey chwili Gubernátor támteczny uti Principi Amico otworzył brąmy do Miástá [...]. GazWarsz 1701, 13VIII, 2.
patrz: TAMTECZNY
– [...] od Porty przybiegł umyślny Kuryer daiąc znáć iż Woyska Tureckie są y czekaią na Podolu ad functionem rozgraniczęnia od Multan y Wołoch [...]. GazWarsz 1701, 13VIII, 1.
patrz: UMYŚLNY
– A przeto chcąc uczynić zá dosyc y wygodźić communi desiderio, rezolwował Krol I. M. P. N. M. y náznáczyć ráczył Seym walny w Wárszáwie, pro 30. Maij , ná co Vniversáły iuż powysyłáć kázał [...]. GazWarsz 1701, 2IV, 1.
patrz: UNIWERSAŁ
– A przeto chcąc uczynić zá dosyc y wygodźić communi desiderio, rezolwował Krol I. M. P. N. M. y náznáczyć ráczył Seym walny w Wárszáwie, pro 30. Maij , ná co Vniversáły iuż powysyłáć kázał [...]. GazWarsz 1701, 2IV, 1.
patrz: WYGODZIĆ
– Monstrowano też tu we Lwowie pułtorástá wyborney Drágoniey w nowey liberyey y nową modą wymunderowaney, ktorzy poydą do Wárszáwy. GazWarsz 1701, 14I, 2.
– Jaśnie Wielmoźni Ich Mość Pánowie Sáppiehowie zámyśláią in Mense Iulio wyiácháć z Wárszawy do Tykoćiná, tám attendere Interessom swoim, á potym bráć się do possessyi dobr swoich. GazWarsz 1701, 2.
patrz: ZAMYŚLAĆ
– Z Turek spargebatur rumor, iż Persowie pod Bábilonem Tureckie Woysko mieli znieść. GazWarsz 1701, 2IV, 2.
patrz: ZNIEŚĆ
– Dniá 27. Czerwcá Solenne zrękowiny odpráwiły się Iáśnie Wielmożnego Iego Mośći Páná Obożnego Wielkiego Koronnego etc. z Jáśnie Wielmożną Iey Mośćią Pánną Woiewodzanką Krákowską. GazWarsz 1701, 1.
patrz: ZRĘKOWINY