Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
ZłoteJarzmo non post 1650 oryginał
ZŁOTE JARZMO MAŁZENSKIE

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=90119&from=FBC
Odnotowano 30 cytatów z tego źródła
– Pisząc to/ obá y ia y ty mym zdániem iestesmy Báłámonci/ ty żeniąc się/ rozumiesz żeś się z Zony doskonale ucieszył/ á ia pisząc spodziewam się/ że nie ucieszysz. ZłoteJarzmo A3v.
– Wyprowádziszli z miástá ná wieś z żonką/ to dzieci zchłopieią/ iáko báránczukowie. ZłoteJarzmo Cv.
patrz: BARAŃCZUK
– Oná mnie zá to dawszy koszule w grob/ nie ma iey potym z czego ukroić ná dzieci [...] Tákże gdy potym sámę dyabeł weźmie/ Dziedzic do niey nigdy nie tráfi/ zwłaszczá ieszcze gdy prostaczek/ báránczuk/ nie chodzi. ZłoteJarzmo B3v.
patrz: BARAŃCZUK
– Á ty nieboże mężu musisz/ by też dzieciom w sámorodney bárwie chodzić [...] przecie ią stroy/ przecie kupuy. ZłoteJarzmo D.
patrz: BARWA
– U stołu miásto przysmákow to ná cię fuka [...] á ono Pániey we łbie muchy bęczą/ eż też czásem musisz náłaiawszy czepcá poprawić. ZłoteJarzmo D.
– [...] zwano go Socrates [...] nie słycháć o tákim drugim błaźnie/ coby go żoná kiiem biiáła/ y tákim ługiem myiiała [...]. ZłoteJarzmo D4v.
patrz: BIJAĆ
– Zwano go Socrates [...] nie słycháć o tákim drugim błaźnie/ coby go żoná kiiem biiáłá/ y tákim ługiem myiáłá. ZłoteJarzmo D4v.
– Ieślisz Wdowę poiął [...] A radá się stroi ábo bryzuie/ to ciebie ludzie máią zá iey szafarzá. ZłoteJarzmo Cv.
– Á ty nieboże mężu musisz/ by też dzieciom w sámorodney bárwie chodzić [...] przecie ią stroy/ przecie kupuy. ZłoteJarzmo D.
patrz: CHODZIĆ
– Jeśli głádka [żona]/ co żywo iák do celu po oku zmierzać będą/ iáko wroble do sowki: dziw/ dziw/ dziw. ZłoteJarzmo A4.
patrz: DZIW
– [..] umieią piiáństwo pokryć fortelnie/ mdłością albo chorobą. ZłoteJarzmo Bv.
– Ieśli piękna [żona]/ to będzie iáko Czará ábo Iándułá w Gdańskiey Giełdzie/ ktorą wypić/ á nie wytchnąć/ trudna: iák obaczyć á nie westchnąć/ nie podobna[.] ZłoteJarzmo A4.
patrz: JANDUŁA
– Iuwant nie poczciwy żyie cudzą szkodą. ZłoteJarzmo C4.
patrz: JUWANT
– Doymiesz ią ztąd skądeś sam/ to cię ledáiák u siebie waży: gadasz z przyiacielem co potrzebnego/ oná się wścipi: przedáiesz co komu/ oná musi kliniká pobić/ iák serduszko u dzwonká. ZłoteJarzmo C4.
patrz: KLINIK
– Patrzajćie miłość, co się ledwo zrodźi, Iuż w łykach wielkie bohátery wodźi. ZłoteJarzmo 7.
patrz: ŁYKO
– Nie ná toć Oćiec skárbił/ ábyś zápámietawszy pierwszey Mátki swey y Dobrodźieyki/ to iest Oyczyzny: Złoto/ srebro/ ktore po nim pozostało w ogniwá w łáńcuchách w pętá niepotrzebne/ ręku mánnele/ w kánaki y kámienie/ ktore tylko sámym oczom/ á nie rozumowi świecą/ ná robaki tkáne/ bez ktorych nie te simulachta animata niewiásty/ ále y Monárchowie świátá przed tym świetni/ y w powadze byli/ zlał/ zrzućił/ y obroćił. ZłoteJarzmo 5.
– Gębá tyle/ ile smáczne kąski/ Márcepany/ cukry robione/ lodowáte/ á przy nich truneczki roskoszne z Krety przywieźione/ ktoremiś ią niekiedy obsyłał. ZłoteJarzmo 25.
– Támże mu nie ták przykre rázy były od żony/ y dla tego stárzy Włoszy názwáli ie Vxor ab vngendo, to iest/ od mázánia ábo smarowánia. ZłoteJarzmo 30.
patrz: MAZANIE
– Doymiesz ią ztąd skądeś sam/ to cię ledáiák u siebie waży: gadasz z przyiacielem co potrzebnego/ oná się wścipi: przedáiesz co komu/ oná musi kliniká pobić/ iák serduszko u dzwonká. ZłoteJarzmo C4.
patrz: POBIĆ
– Pátrzay, iáko się stroż twoy czuryło młody, Czuprynę podmuskuie, kocha się z vrody: Ostrzy wąśik, vczy się mrugać ná vczynne, Pánie młode, czasem się kuśi o niewinne. ZłoteJarzmo 33.
– U stołu miásto przysmákow to ná cię fuka [...] Ale ięzyk czásem podsiniáłych oczu Pániey duszki nábáwi. ZłoteJarzmo D.
– Umieli czytáć/ pisáć/ gráć; to listki/ to świstki/ to podáruneczki bez przestanku/ to posełkowie/ to báby/ to Rufiáni z koczotámi/ iedná za drugą. ZłoteJarzmo C.
patrz: POSEŁEK
– Od Rzeźniká biorąc mięso/ im większy przykłádek/ spodźieway się nie bez wády mięso. ZłoteJarzmo 27.
– Opuści człowiek Oyca y Mátkę, á przystanie do Zony. ZłoteJarzmo 7.
patrz: PRZYSTAĆ
– Iesteś człowiek stanu rownieyszego/ to chodząc około pożywienia/ nie możesz mieć przystoynego stárániá o żonie. ZłoteJarzmo 24.
patrz: PRZYSTOJNY
– By się wżdy godźiło w ręce wziąć iáko kápłoná/ y zmacáć czy dobry/ czy tłusty? abo trzewiká przyzuć ieżeli nie ćiásny? ábo iáko folwárk ná czas árendowáć... ZłoteJarzmo 27.
patrz: PRZYZUĆ
– Á ty nieboże mężu musisz/ by też dzieciom w sámorodney bárwie chodzić [...] przecie ią stroy/ przecie kupuy. ZłoteJarzmo D.
patrz: SAMORODNY
– Oczy ślepacze nieuczćiwośći/ hándluią urodą iáko towárem. ZłoteJarzmo 18.
patrz: ŚLEPACZY
– Nogi ielenie/ śideł uchodząc. Náturę wrobla. Sen świerczowy/ żebyś mogł spáć gdy pocznie świergotáć. Małżeństwo potrzebuie trzech rzeczy: Zeby był Mąż mądry, Zoná czysta. Dzieći posłuszne. ZłoteJarzmo 25.
– Jeśli trzeźwia [białogłowa]/ to iest/ że nic nie piia inszego tylko wodę/ to cię będzie miáłá z rozum. ZłoteJarzmo Bv.