Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
GostSpos 1622 oryginał
SPOSOB iákim GORY ZLOTE, SREBRNE, W PRZEZACNYM KROLESTWIE POLSKIM ZAPSOWANE NAPRAWIC. Radzić in publico Stanom Koronnym oboygá Narodow/ po wszystkim Páństwie Krolestwá Polskiego do vważánia/ PODANY.

https://polona.pl/item/sposob-iakim-gory-zlote-srebrne-w-krolestwie-polskim-zapsowane-naprawic-stanom,MTI3NTk4Mjcw/0/#info:metadata
Odnotowano 72 cytatów z tego źródła
– Axamitu Farbistego Pułtorunitnego na mieyscu kupuią łokieć po złotych 3. GostSpos 107.
– Axamitu Reforcatu/ kupuią na mieyscu łokieć po złotych 2. groszy 15. GostSpos 107.
– Axamitu Pulrefore/ kupuią na mieyscu łokieć po złotych 2. GostSpos 107.
– Takiegoż [aksamitu] przedniego Troynitnego łokieć po złotych 4. GostSpos 107.
– Axamit [...] zielony gładki/ w kosteczkę [...] na mieyscu kupuią łokiec po złotych 3 groszy 15. GostSpos 108.
– Takiegoż Axamitu w kostkę/ wszczoteczkę na mieyscu kupuią łokieć po zło: 4. bez orta. GostSpos 107.
– Gładkiego Axamitu karmazynu na mieyscu kupuią łokieć po złotych 4. GostSpos 107.
– Axamit [...] w Szczoteczkę na mieyscu kupui/ łokieć po złotych 3. groszy 15. GostSpos 108.
– [...] zá rzecz potrzebną zdáło mi się/ dlá lepszego obaczenia/ auscugi kupieckie/ niektorych towárow/ z regestrow ich wyięte/ y rękámi własnemi podpisáne [...]. GostSpos 106-107.
– We Włoszech w przednieyszych miástách bankow iest dosyć tákich/ z ktorych przez odmiánę wielki ztąd przywodzą pożytek [...] gdyż rozmaita náyduie się monetá/ y rożney wagi. GostSpos B3v.
patrz: BANK
– Báwełniczek Niemieckich kopá iedná po zło:[tych] 8. GostSpos 111.
– Dwánasta. Aby żaden Vrzędámi/ możnośćią/ máiętnośćią/ záchowániem/ nie wynośił się nád insze bezmiernie/ co gdy nie będzie przestrzegano/ zápędzą się ludzie ná zuchwálstwo [...]. GostSpos 126.
patrz: BEZMIERNIE
– A ieżeli kto przerzeczonych pieniędzy drobnych/ nie będzie chciał bráć/ będzieli Sláchcic/ niech będzie przez Stárostę ciążan w bydlech/ ilekroć wystąpi. GostSpos IV, 58.
patrz: BYDLĘ
– Zá czásem z máłego początku/ podłych cháłupek/ szerokie y bogáte Miásta rostą. GostSpos b4.
patrz: CHAŁUPKA
– Drugi [jarmark] ná Swięto Náwiedzenia/ Nachwálebnieyszey Pánny Máryey /ná mieyscu Iármárku Hersfordzkiego: ktory był zwykł bywáć ná święty Iákub. GostSpos 96.
patrz: CHWALEBNY
– A iżby o przerzeczonych Iármárkách w Miásteczku Srzęmie/ ktore czterykroć w Roku bydź máią/ y w Krzepicách tákże tylekroć dla kupowánia y przedawánia wołow przez nas vstáwionych/ ktore máią bydź miásto Iármárkow w Niemczech/ y w Sląsku bywáć zwykłych/ niektory niewiádomośćią swą się chćiał szczyćić/ áby w winę nie wpadł: roskázuiemy wszystkim Stárostom mieysc/ y Miast/ y Miásteczek Burmistrzom/ y Ráycom: ábyśćie tákowe Iármárki we dni targowe/ y w Swiętá przy Kośćielech przez obwołánie iáwne Woznego do wszystkich y káżdego z osobná wiádomośći/ ktorym to wiedzieć należy przywiedli/ z powinnośći wászey/ y ábyśćie pod łáską Nászą ináczey nie czynili. GostSpos 97.
– TABINY. Czarny/ Czerwony Kármázyn kupuią ná mieyscu łokieć po złotych 2. Ná głádkim dnie kupuią ná mieyscu łokieć po złot: 1. groszy 12. GostSpos 108.
patrz: DABIN, TABIN, TABIN
– A my tákie winy [...] zá słusznym dowodem ná Urząd/ y ná tego/ ktoryby śmiał te Constitutią łamáć/ y decernowáć roskażemy. GostSpos IV, 49.
– [...] gdybym komukolwiek dosyć w czym podiąwszy się nie vczynił/ niech łáskáwie przyimie/ y odpuści/ y zá złe nie ma. GostSpos Przedm. b4v.
– Podźmy do więźniow narodu nászego w niewoli Tátárskiey będących/ ktorego nam ná sto czerwonych złoty szácuią/ to muśisz się zdobywáć ná złotych cztery stá/ pięć set/ cobyś odpráwił to dwiemá sty/ y muśisz ná cztery stá złotych/ dziśięć łászkow żytá wymłoćić/ cobyś mogł to odptáwić łásztwow piąćią/ kiedyby czerwony złoty był po kopie. GostSpos 18.
patrz: DWIEŚCIE
– Nierząd y Confusia in Re monetaria, Párágráphámi rospisána. Támże in marinibus, co ktory Párágráph w sobie zámyka/ y o czym się discursuie/ z dowodámi rozmáitemi y Sententiámi. GostSpos 137.
– Máią Pánowie Gdańszczánie Regestrá/ y wiedzą każdego roku Intrate nászę/ toż w Elbiągu/ są Regestrá z Forduná/ z ktorych comput snádny uczyni/ iáko wiele towárow wychodzi [...]. GostSpos II, 13.
– Gładkiego Axamitu karmazynu na mieyscu kupuią łokieć po złotych 4. GostSpos 107.
patrz: GŁADKI
– Tákże też Práwá/ iesli y w máłych rzeczách będą gwałcone/ przydzie do więtszych. GostSpos V, 118.
patrz: GWAŁCONY
– Nástąpiły gorsze czásy/ ktorych ludzie chytrzy Ráysnerowie/ Rutgierowie/ Breslowie/ Rudolphowie/ ktorzy mieli Menice w Lublinie/ w Poznániu/ w Schowie/ w Bygdoszczy/ po nich Bremerowie ieszcze chytrzszy/ po tych ieszcze naychytrzeyszy Hollándrowie: ktorzy y dzisieyszych czásow mieszkáią z námi/ pieniądze/ monetę dobrą stárą wszystkę posmelcowáli/ reáłow tákże y talerow wiele popsowáli/ ná Czechy/ potroyne/ orciki bez wszelakiey potrzeby ták gwałtem wielkim robili, że zá násze urodzáie/ przez długi czás/ talerow/ áni czerwonych złotych dobrych/ tanich/ dostátkiem wPaństwie nászym mieć nie moglismy [...]. GostSpos 1, 3.
patrz: GWAŁTEM
– Gdyż człowiek nie sam sobie gwoli żyć ma/ ále naprzod gwoli naywyzszego Bogá/ ktorego rąk iest naczyniem/ potym k woli Oyczyźnie swey/ á nákoniec/ y k woli bliźniemu swemu/ w iednákowych pracách z nim postánowionemu. GostSpos B4.
– Iákby to drogi był skarb wiádomość dawnych czásow/ wiedzieć początki y postępki wielu rzeczy [...] y inne vznánia godne rzeczy/ z cieniá y kątá ná iáśnią wydáć [...]. GostSpos A3v.
patrz: JAŚNIA
– Podźmysz do Krákowá/ oni Włochowie/ y inszy zkąd dostátki máią/ iedno z Hándlow/ co náStanie Rycerskim y inszych/ z zysku/ dostáku máią/ podźmysz do Szotow/ co z káłámarzykámi tylko do nas przyszli. GostSpos 116.
– Nuż zaśię nábárwy/ Adámászkow/ Atłasow/ Axámitow/ Gránathow/ Szkárłatow/ Pulszkárłaćia/ Fálendyszow/ ná Heyduki káráziy/ sukien szerokich nie zliczoną rzecz tego wychodzi [...]. GostSpos 87.
patrz: KARAZJA
– Axamit [...] zielony gładki/ w kosteczkę [...] na mieyscu kupuią łokiec po złotych 3 groszy 15. GostSpos 108.
patrz: KOSTECZKA
– Poznáńczycy/ Wárszáwiánie/ Lubliniánie/ y inszy in Maiori Polonia Kupcy/ mancipia bydź muszą/ y co Pruskim kupcom/ ábo Krákowskim/ y inszym Máło Polskim spádnie z wąsá/ tym się Poznánikom y inszym kontentowáć przydzie. GostSpos 88.
– W tymże Tráktaćie/ Rząd dobry/ ná czym się funduie/ y co zá Cnot do niego potrzebá/ y co go przećiwnym sposobem psuie/ luxus iáko iest szkodliwy/ á przez kogo naszkodliwszy inszemi okolicznośćiámi/ czym Czytelnik niech się contentuie/ á vwáżá to wszystko o co się w tey Xsiąszce pisáło. GostSpos 139.
patrz: LUKSUS
– Axamit [...] w Szczoteczkę na mieyscu kupui/ łokieć po złotych 3. groszy 15. GostSpos 108.
patrz: ŁOKIEĆ
– A cokolwiek koło tego postánowiemy/ przez Mándaty násze będziem powinni to do exequutiey przywieść/ á ták przeciwko tym/ ktorzy tákiey szkody są przyczyną postąpić/ iáko práwo vczy. GostSpos 49.
patrz: MANDAT
– Nie iest wam rzecz tayna: żesmy dla rozmáitych y wielkich krzywdy obćiażenia/ ktore z Slaská/ y z Márgrábiskiey Ziemie poddánym Naszym dzieią się/ wszystkie drogi do Sląská/ y Márgrábiskiey Ziemie zá rádą wszystkich Rad Nászych/ y zá prosbą poddanych Nászych/ do dzieśiąći lat od Wielkiey nocy Niskoprzyszłey licząc zábronili. GostSpos 94.
– Nászy Mincarze muszą pewnie tym podleyszą monetę robić/ y rádzi nie rádzi/ muszą zá wysoką ceną srebrá iść. gdyż tyle srebrá/ co przed tym do groszy 35. dawano/ to teraz nie dádzą więcey do groszy 90. GostSpos 6.
– Y ták/ co by Cudzoźiemiec dał był Kupcowi Gdáńskiemu/ á ten záś Szláchćicowi one Reały y tanie/ to mu on od onych Meńczarzow wziąwszy pułtoraki dał/ ktore gdyby chćiał Szláchćic stopić/ niewźiąłby połowicę tego/ co one Reały stały/ bo iedná część wyszłá ná Meńczárczyká co Reały psował/ ná Czechy przebiiał/ druga ná tego Hollándrá poszłá/ co do Menice przyniosł. GostSpos 5.
– Drugi sposob przez list/ co zowią po Niemiecku ná Wexel. Mam z wielkimi pięniędzmi iácháć do Fránciey/ ábo do Niemiec/ á boię się żeby mię z nich ná drodze nie rozbito/ wnet chcąc bespieczen bydź/ zmowię z Mencarzem/ ábo z głownym Kupcem/ ktory tám ma spráwy swoie/ áby mi tám oddano pięniądze/ zá listem iego/ wszákże od dzieśiąći czerwonych puł czerwonego zráźiwszy. GostSpos 14.
– A iáko dáleko od ordináciey Wárszáwskiey A. 1604. postánowioney/ ktora zwysz vstąpiłá/ prawdziwie wszystko poráchuią/ y nam oznáymią/ y záraz sposob pewny y gruntowny wynaydą/ iákoby Menicę/ ták Násze iáko y Cudzoźiemskie lzeysze znieśione były/ á po wszystkim Państwie Nászym/ iednaka Menicá in pondere et grano postánowiona była/ y gruntownie w reze swoie wpráwiona/ żeby do dálszey zguby y pomieszánia Rzeczypospolitey nie przyszłá. GostSpos 49.
– Constitutia Seymu Wárszáwskiego, A. 1616. o Męnicy. GostSpos 49.
– Y ták/ co by Cudzoźiemiec dał był Kupcowi Gdáńskiemu/ á ten záś Szláchćicowi one Reały y tanie/ to mu on od onych Meńczarzow wziąwszy pułtoraki dał/ ktore gdyby chćiał Szláchćic stopić/ niewźiąłby połowicę tego/ co one Reały stały/ bo iedná część wyszłá ná Meńczárczyká co Reały psował/ ná Czechy przebiiał/ druga ná tego Hollándrá poszłá/ co do Menice przyniosł. GostSpos 5.
– Co iest nayszkodliwszego do zbytku/ to ma mieć vdzielny rząd/ lda pohámowánia swey skłonnośći/ bo Vrząd nic inszego nie iest/ iedno hámulec swey woli/ á stroż przystoynosći/ ále niewiásty są naskłonnieysze do zbytkow/ iáko płeć mdłe/ nie mogąc czym inszym się ludziom vdáiąc/ vbiorem/ muszczkámi/ y inszemi zbytkámi się záledą do ludzi/ tedyć ma bydź vdzielny vrząd ná niewieśćiemi zbytkámi w Mieśćich: á to dla wymysłow/ ktore teraz nástáią/ o czym nie chcę mowić/ bym ich ná śięnie rozgniewał/ á znosznieyszaby to byłá mile pánie/ kiedybyśćie vżywáły sáme/ ktorym to podobno przystoi/ tákich wymyślnych stroiow. GostSpos 130.
patrz: MUSZCZKA
– A co raz to podleysza/ zá czym pułgroszkiem/ groszem pułtora/ ták Reałowe talery/ iáko y twárde Imperiáne/ do Menice/ więc y stáre pieniądze dobre/ do psowánia/ drożey odmieniáli/ oną podleyszą monetą nową/ ná dźieśiątku złotych/ po kilku groszy/ á ná stu/ po kilku złotych náddawáli/ y ták co pułroká/ co rok/ to talery Reałowe y twárde sensim ku gorze szły. GostSpos 2..
patrz: NADDAWAĆ
– Pewnych czásow/ máią też być máiętności w Rzeczypospolitey szácowáne/ á według proportiy z máiętności płát na Rzeczpospolitą ma iść áby ieden więcey/ drugi mniey nie dawał. GostSpos V, 126.
patrz: PŁAT, PŁATA
– Aż dopiero/ Anno 1618. taler stáry zá groszy 45. á czerwony złoty ná groszy 72, podnosił się. GostSpos 4.
– Tu snádno obaczyć/ z iáką pracą/ z iákim vsiłowániem/ y podowno niewczásem on S. pámięci pełen mądrości y miłości/ przeciw poddánym swym/ Pan y Krol Zygmunt pierwszy/ składy w Krolestwie swym záchowywał [...]. GostSpos 94.
patrz: PODOBNO
– AXAMIT. Zielony głádki/ W kosteczkę/ Błękitny Pomorańczowy/ Lázurowy Głádki/ y w Szczoteczkę ná mieyscu kupuiąc/ łokiec po złotych 3. groszy 15. GostSpos 108.
– Axamitu Farbistego Pułtorunitnego na mieyscu kupuią łokieć po złotych 3. GostSpos 107.
– Prawdáć to iest/ że to przyćięższym ná Cudzoźiemskiego będzie Kupcá/ ktoremu w zwyczay weszło było/ że do niego Polak przywiozł towar/ y woły/ y inszy dobytek przygnał/ ktoremu iáko chćiał płacił/ bo to wiedział/ názad wywożąc/ abo żywcem wyganiaiąc/ samby się towar iadł/ y mieli Forty/ Niemcy/ gdy im woły przygnano/ ábo insze bydło/ zmowili się/ po tych pieniądzách kupowáć woły/ y ták rad nie rad/ muśiał nasz Kupiec dáć iáko pan Niemiec chćiał/ toż y w inszych rzeczách bywáło/ á ty przecie płać od wszystkiego w gospodzie/ y dorgo kupuy żywność dobytkowi. GostSpos 104.
– Bowiem ták śiłá w sobie godnych y zacnych zámyka częśći/ że ie piorem wyráźić/ mnie w tym niebiegłemu zda się przytrudnieysza/ wszákże ośmieliwszy się nieco/ zwłaszczá zá vśiłowániem y prośbą przyiaćielską/ wkroczyć w to/ ważyć się muszę/ prosząc przy tym gdybym komukolwiek dosyć w czym/ podiąwszy się nie vczynił/ niech łáskáwie przuimie/ y odpuśći/ y zá złe nie ma. GostSpos 16 nlb.
– Dowiedziawszy się prawdziwemy świádectwy y dowody: iákie są ceny y przedawánia tych rzeczy w cudzych Ziemiách: wezwawszy też ku temu do śiebie Rádziec/ Láwnikow/ y stárszych Rzemieśnikow miast onych: w ktorych te vstáwy cynić będą: áby tym lepiey obyczay formę/ y cenę Rzemieśnikom/ rzeczy ktore máią bydź czynione/ postánowić mogli: y tym pilniey przestrzegáć/ áby w tym nikt oszukan nie był. GostSpos 72.
– Rąbkow cienkich sześć ćwierciowych iednę sztukę ná mieyscu kupuią po gro[szy]: 16. GostSpos V, 110.
patrz: RĄBEK
– Rozumieć mię trzebá/ że ia nie bronię spustu do Gdańská/ áni żytá kupowánia ná Okręty/ y z Okrętow rozmáitych towárow/ ále żeby Portoriá były záwárte/ w przywożeniu Pieniędzy grubych/ to iest/ żeby droższy czerwony złoty nie był 60. groszy/ á taler Imperiálny/ 40. groszy: Reał Hiszpáński 36. groszy/ áni też/ zadnego Hándlu pieniędzmi szczegulnemi/ żeby nie czyniono/ to iest/ zamian/ twárdych grubych pieniedzy/ zá drobną monete/ tylko towar/ zá twárde pieniądze kupowáć/ w tym dozor żeby był. GostSpos 88.
patrz: REAŁ
– Tedy powinność dozoru tego/ Stárostowie mieysc/ ábo Vrzędy ocj wypełniáć máią/ sub iisdem paenis, excipuiąc spie y miáry/ Stárostow y Duchownych. GostSpos 75.
patrz: SEP
– boć wierá obzielemy się sukienką w ktorą skarb obłoczemy nie słusznie ták iż do skárbu śiłá nie dochodzi. GostSpos 127.
– Axamit [...] w Szczoteczkę na mieyscu kupui/ łokieć po złotych 3. groszy 15. GostSpos 108.
– Iedno/ tákby ią [ziemię] záwrzec/ żeby byłá záwárta statecznie/ iáko sie godzi/ bo kupiecki przemysł jest wielki/ potrzebáby (á siłáby pilnośći do tego nażáło) y Pánom Gdańszczánom/ y Miástom Pruskim/ y támtym Hollándrom/ ktorych tám wielka liczbá mieszka/) (z ktorych Hollándrow niektorzy/ co to chłop nie miał stu złotych swoich/ teraz z Menice nászey ták się zbogáćili/ że przemogą po sześć kroć stu [!] tyśięcy złotych) dobrze w kárty weyrzeć. GostSpos 28.
– Ryśiego błámu przedniego/ ták nożkowego/ iáko y ślámowego/ nád złotych dwieśćie [nie mozna sprzedawać]. GostSpos 78.
patrz: ŚLAMOWY
– MONETA SWIDNICKA WYwołana, a fałszywa nie ma być kowana. Toż teraz trzebá vczynić Práwo ná to. GostSpos 49.
patrz: ŚWIDNICKI
– Nie iest to táyna/ że My dla rozmáitych krzywd y obćiążenia/ ktore z Sląská y Márgrábskiey Ziemie poddánym Nászym dzieią się/ wszystkie drogi/ do Sląská/ y Márgrábskiey Ziemie/ etc. etc. zábronilismy. GostSpos 105.
patrz: TAJNA
– Takiegoż [aksamitu] przedniego Troynitnego łokieć po złotych 4. GostSpos 107.
patrz: TRÓJNITNY
– [...] bo idzie zá tym/ gdy skłády będą w Koronie/ vbogácenie wszystkich obywátelow in genere, idzie zátym dostátek wszystkich rzeczy [...]. GostSpos 89.
patrz: UBOGACENIE
– Zydzi wącháwcy/ poczuią kto ma co w skrzyni {marg.]. GostSpos I, 5.
patrz: WĄCHAWIEC
– ...niepsowano/ áni pieniędzy ná pieniądze/ áni talerow Imperiálnych/ áni Reałow Hiszpáńskich ná złą monetę/ tylko ze srebrá Olkuskiego/ álbo zinąd záćiągnionego/ y tylko robiono monety coby dla wzdawánia pieniędzy/ z tych grubych kupuiącym álbo przedáiącym zá grube pieniądze w máłey sumie/ á dla vbogich ludzi kilką groszy/ wiárdunkiem/ złotym wydáiąc/ ná te mnieysze wydatki. GostSpos 2.
– A z Wielkiego X. Lith. do Krolewcá/ áza máło towárow ná Wićinách wodą/ tákże lądem źiemią/ woskow/ skor/ łoiow/ u inszych towárow/ iáko drzewá rozmáitego/ nie máłymi gromádámi pochodzi/ zá co wszystko pięniądze z Krolewcá wynoszą do Państw Koronnych. GostSpos 13.
patrz: WICINA
– Chcąc nád to Rzeczypospolitey pomoc/ áby źli ludzie nie mieli przyczyny ku wnoszeniu fałszywey monety do Krolestwá Nászego. GostSpos 56.
patrz: WNOSZENIE
– Zytá áni woiow do niech nie posyłáć. Skłády ná winá Endeburskie w Polszcze postáwione/ á wyrwáć bez nich zrok iáko Węgrzy wożą ná skłády w Podgorzu/ ták też Niemcy z Slęská do Wielkiey Polski woźić będą. GostSpos 31.
patrz: WOJ
– ...roskázuiemy wszystkim Stárostom mieysc/ y Miast/ y Miásteczek Burmistrzom/ y Ráy- com: ábyśćie tákowe Iármárki we dni targowy/ y w Swiętá przy Kośćielech przez obwołánie iáwne Woznego do wsystkich y káżdego z osobná wiádomośći/ ktorym to wiedzieć należy przywiedli/ z powinnośći wászey/ y ábyśćie pod łáską Nászą ináczey nie czynili. GostSpos 98.
patrz: WOŹNY
– Czemu wszystkiemu/ zatrzymániem skłádow/ y w swą rezę wpráwieniem zábieżeć się może. GostSpos 113.
patrz: WPRAWIENIE
– Czytay Iodocum Decium in volumine Pistorij Nidani fol. 229.Tu snádno obaczyć/ z iáką pracą/ z iákim vśiłowániem/ y podowno niewczásem/ on S. pámieći mądrośći y miłośći/ przeciw poddánym swym/ Pan y Krol Zygmunt pierwszy/ składy w Krolestwie swym záchowyał/ Władisłáwow przywiley Wrocłáwiánom ná skłády dány wniwecz obroćił. GostSpos 94.
– Nici Gdańskich do szyćia białych iedná sztuka Wrocłáwskich/ gro: 7. den. t. Bárchánu sztukákosztuie ná mieyscu po zło: 2. gro: 6. GostSpos 111.
– [...] żadnego Hándlu pieniędzmi szczegulnemi/ żeby nie czyniono/ to iest zamian/ twárdych grubych pieniędzy zá drobną monetę/ tylko towar/ zá twárde pieniądze kupowáć/ w tym obzor żeby był. GostSpos V, 88.
patrz: ZAMIAN, ZAMIANA