Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
GostSpos 1622 oryginał
SPOSOB iákim GORY ZLOTE, SREBRNE, W PRZEZACNYM KROLESTWIE POLSKIM ZAPSOWANE NAPRAWIC. Radzić in publico Stanom Koronnym oboygá Narodow/ po wszystkim Páństwie Krolestwá Polskiego do vważánia/ PODANY.

Odnotowano 49 cytatów z tego źródła
– Axamitu Farbistego Pułtorunitnego na mieyscu kupuią łokieć po złotych 3. GostSpos 107.
– Takiegoż [aksamitu] przedniego Troynitnego łokieć po złotych 4. GostSpos 107.
– Axamitu Pulrefore/ kupuią na mieyscu łokieć po złotych 2. GostSpos 107.
– Gładkiego Axamitu karmazynu na mieyscu kupuią łokieć po złotych 4. GostSpos 107.
– Takiegoż Axamitu w kostkę/ wszczoteczkę na mieyscu kupuią łokieć po zło: 4. bez orta. GostSpos 107.
– Axamit [...] zielony gładki/ w kosteczkę [...] na mieyscu kupuią łokiec po złotych 3 groszy 15. GostSpos 108.
– Axamitu Reforcatu/ kupuią na mieyscu łokieć po złotych 2. groszy 15. GostSpos 107.
– Axamit [...] w Szczoteczkę na mieyscu kupui/ łokieć po złotych 3. groszy 15. GostSpos 108.
– [...] zá rzecz potrzebną zdáło mi się/ dlá lepszego obaczenia/ auscugi kupieckie/ niektorych towárow/ z regestrow ich wyięte/ y rękámi własnemi podpisáne [...]. GostSpos 106-107.
– We Włoszech w przednieyszych miástách bankow iest dosyć tákich/ z ktorych przez odmiánę wielki ztąd przywodzą pożytek [...] gdyż rozmaita náyduie się monetá/ y rożney wagi. GostSpos B3v.
patrz: BANK
– Báwełniczek Niemieckich kopá iedná po zło:[tych] 8. GostSpos V, 111.
– A ieżeli kto przerzeczonych pieniędzy drobnych/ nie będzie chciał bráć/ będzieli Sláchcic/ niech będzie przez Stárostę ciążan w bydlech/ ilekroć wystąpi. GostSpos IV, 58.
patrz: BYDLĘ
– Zá czásem z máłego początku/ podłych cháłupek/ szerokie y bogáte Miásta rostą. GostSpos b4.
patrz: CHAŁUPKA
– A my tákie winy [...] zá słusznym dowodem ná Urząd/ y ná tego/ ktoryby śmiał te Constitutia łamáć/ y decernowáć roskażemy. GostSpos iV, 49.
– [...] gdybym komukolwiek dosyć w czym podiąwszy się nie vczynił/ niech łáskáwie przyimie/ y odpuści/ y zá złe nie ma. GostSpos Przedm. b4v.
– Podźmy do więźniow narodu nászego w niewoli Tátárskiey będących/ ktorego nam ná sto czerwonych złoty szácuią/ to muśisz się zdobywáć ná złotych cztery stá/ pięć set/ cobyś odpráwił to dwiemá sty/ y muśisz ná cztery stá złotych/ dziśięć łászkow żytá wymłoćić/ cobyś mogł to odptáwić łásztwow piąćią/ kiedyby czerwony złoty był po kopie. GostSpos 18.
patrz: DWIEŚCIE
– Nierząd y Confusia in Re monetaria, Párágráphámi rospisána. Támże in marinibus, co ktory Párágráph w sobie zámyka/ y o czym się discursuie/ z dowodámi rozmáitemi y Sententiámi. GostSpos 137.
– Máią Pánowie Gdańszczánie Regestrá/ y wiedzą każdego roku Intrate nászę/ toż w Elbiągu/ są Regestrá z Forduná/ z ktorych comput snádny uczyni/ iáko wiele towárow wychodzi [...]. GostSpos II, 13.
– Gładkiego Axamitu karmazynu na mieyscu kupuią łokieć po złotych 4. GostSpos 107.
patrz: GŁADKI
– Tákże też Práwá/ iesli y w máłych rzeczách będą gwałcone/ przydzie do więtszych. GostSpos V, 118.
patrz: GWAŁCONY
– Nástąpiły gorsze czásy/ ktorych ludzie chytrzy Ráysnerowie/ Rutgierowie/ Breslowie/ Rudolphowie/ ktorzy mieli Menice w Lublinie/ w Poznániu/ w Schowie/ w Bygdoszczy/ po nich Bremerowie ieszcze chytrzszy/ po tych ieszcze naychytrzeyszy Hollándrowie: ktorzy y dzisieyszych czásow mieszkáią z námi/ pieniądze/ monetę dobrą stárą wszystkę posmelcowáli/ reáłow tákże y talerow wiele popsowáli/ ná Czechy/ potroyne/ orciki bez wszelakiey potrzeby ták gwałtem wielkim robili, że zá násze urodzáie/ przez długi czás/ talerow/ áni czerwonych złotych dobrych/ tanich/ dostátkiem wPaństwie nászym mieć nie moglismy [...]. GostSpos 1, 3.
patrz: GWAŁTEM
– Gdyż człowiek nie sam sobie gwoli żyć ma/ ále naprzod gwoli naywyzszego Bogá/ ktorego rąk iest naczyniem/ potym k woli Oyczyźnie swey/ á nákoniec/ y k woli bliźniemu swemu/ w iednákowych pracách z nim postánowionemu. GostSpos B4.
– Iákby to drogi był skarb wiádomość dawnych czásow/ wiedzieć początki y postępki wielu rzeczy [...] y inne vznánia godne rzeczy/ z cieniá y kątá ná iáśnią wydáć [...]. GostSpos A3v.
patrz: JAŚNIA
– Podźmysz do Krákowá/ oni Włochowie/ y inszy zkąd dostátki máią/ iedno z Hándlow/ co náStanie Rycerskim y inszych/ z zysku/ dostáku máią/ podźmysz do Szotow/ co z káłámarzykámi tylko do nas przyszli. GostSpos 116.
– Axamit [...] zielony gładki/ w kosteczkę [...] na mieyscu kupuią łokiec po złotych 3 groszy 15. GostSpos 108.
patrz: KOSTECZKA
– Axamit [...] w Szczoteczkę na mieyscu kupui/ łokieć po złotych 3. groszy 15. GostSpos 108.
patrz: ŁOKIEĆ
– Nie iest wam rzecz tayna: żesmy dla rozmáitych y wielkich krzywdy obćiażenia/ ktore z Slaská/ y z Márgrábiskiey Ziemie poddánym Naszym dzieią się/ wszystkie drogi do Sląská/ y Márgrábiskiey Ziemie zá rádą wszystkich Rad Nászych/ y zá prosbą poddanych Nászych/ do dzieśiąći lat od Wielkiey nocy Niskoprzyszłey licząc zábronili. GostSpos 94.
– Drugi sposob przez list/ co zowią po Niemiecku ná Wexel. Mam z wielkimi pięniędzmi iácháć do Fránciey/ ábo do Niemiec/ á boię się żeby mię z nich ná drodze nie rozbito/ wnet chcąc bespieczen bydź/ zmowię z Mencarzem/ ábo z głownym Kupcem/ ktory tám ma spráwy swoie/ áby mi tám oddano pięniądze/ zá listem iego/ wszákże od dzieśiąći czerwonych puł czerwonego zráźiwszy. GostSpos 14.
– Nászy Mincarze muszą pewnie tym podleyszą monetę robić/ y rádzi nie rádzi/ muszą zá wysoką ceną srebrá iść. gdyż tyle srebrá/ co przed tym do groszy 35. dawano/ to teraz nie dádzą więcey do groszy 90. GostSpos 6.
– Y ták/ co by Cudzoźiemiec dał był Kupcowi Gdáńskiemu/ á ten záś Szláchćicowi one Reały y tanie/ to mu on od onych Meńczarzow wziąwszy pułtoraki dał/ ktore gdyby chćiał Szláchćic stopić/ niewźiąłby połowicę tego/ co one Reały stały/ bo iedná część wyszłá ná Meńczárczyká co Reały psował/ ná Czechy przebiiał/ druga ná tego Hollándrá poszłá/ co do Menice przyniosł. GostSpos 5.
– A iáko dáleko od ordináciey Wárszáwskiey A. 1604. postánowioney/ ktora zwysz vstąpiłá/ prawdziwie wszystko poráchuią/ y nam oznáymią/ y záraz sposob pewny y gruntowny wynaydą/ iákoby Menicę/ ták Násze iáko y Cudzoźiemskie lzeysze znieśione były/ á po wszystkim Państwie Nászym/ iednaka Menicá in pondere et grano postánowiona była/ y gruntownie w reze swoie wpráwiona/ żeby do dálszey zguby y pomieszánia Rzeczypospolitey nie przyszłá. GostSpos 49.
– Constitutia Seymu Wárszáwskiego, A. 1616. o Męnicy. GostSpos 49.
– Y ták/ co by Cudzoźiemiec dał był Kupcowi Gdáńskiemu/ á ten záś Szláchćicowi one Reały y tanie/ to mu on od onych Meńczarzow wziąwszy pułtoraki dał/ ktore gdyby chćiał Szláchćic stopić/ niewźiąłby połowicę tego/ co one Reały stały/ bo iedná część wyszłá ná Meńczárczyká co Reały psował/ ná Czechy przebiiał/ druga ná tego Hollándrá poszłá/ co do Menice przyniosł. GostSpos 5.
– Pewnych czásow/ máią też być máiętności w Rzeczypospolitey szácowáne/ á według proportiy z máiętności płát na Rzeczpospolitą ma iść áby ieden więcey/ drugi mniey nie dawał. GostSpos V, 126.
patrz: PŁAT, PŁATA
– Aż dopiero/ Anno 1618. taler stáry zá groszy 45. á czerwony złoty ná groszy 72, podnosił się. GostSpos 4.
– Tu snádno obaczyć/ z iáką pracą/ z iákim vsiłowániem/ y podowno niewczásem on S. pámięci pełen mądrości y miłości/ przeciw poddánym swym/ Pan y Krol Zygmunt pierwszy/ składy w Krolestwie swym záchowywał [...]. GostSpos 94.
patrz: PODOBNO
– Axamitu Farbistego Pułtorunitnego na mieyscu kupuią łokieć po złotych 3. GostSpos 107.
– Dowiedziawszy się prawdziwemy świádectwy y dowody: iákie są ceny y przedawánia tych rzeczy w cudzych Ziemiách: wezwawszy też ku temu do śiebie Rádziec/ Láwnikow/ y stárszych Rzemieśnikow miast onych: w ktorych te vstáwy cynić będą: áby tym lepiey obyczay formę/ y cenę Rzemieśnikom/ rzeczy ktore máią bydź czynione/ postánowić mogli: y tym pilniey przestrzegáć/ áby w tym nikt oszukan nie był. GostSpos 72.
– Rąbkow cienkich sześć ćwierciowych iednę sztukę ná mieyscu kupuią po gro[szy]: 16. GostSpos V, 110.
patrz: RĄBEK
– Tedy powinność dozoru tego/ Stárostowie mieysc/ ábo Vrzędy ocj wypełniáć máią/ sub iisdem paenis, excipuiąc spie y miáry/ Stárostow y Duchownych. GostSpos 75.
patrz: SEP
– boć wierá obzielemy się sukienką w ktorą skarb obłoczemy nie słusznie ták iż do skárbu śiłá nie dochodzi. GostSpos 127.
– Axamit [...] w Szczoteczkę na mieyscu kupui/ łokieć po złotych 3. groszy 15. GostSpos 108.
– Ryśiego błámu przedniego/ ták nożkowego/ iáko y ślámowego/ nád złotych dwieśćie [nie mozna sprzedawać]. GostSpos 78.
patrz: ŚLAMOWY
– MONETA SWIDNICKA WYwołana, a fałszywa nie ma być kowana. Toż teraz trzebá vczynić Práwo ná to. GostSpos 49.
patrz: ŚWIDNICKI
– Nie iest to táyna/ że My dla rozmáitych krzywd y obćiążenia/ ktore z Sląská y Márgrábskiey Ziemie poddánym Nászym dzieią się/ wszystkie drogi/ do Sląská/ y Márgrábskiey Ziemie/ etc. etc. zábronilismy. GostSpos 105.
patrz: TAJNA
– Takiegoż [aksamitu] przedniego Troynitnego łokieć po złotych 4. GostSpos 107.
patrz: TRÓJNITNY
– [...] bo idzie zá tym/ gdy skłády będą w Koronie/ vbogácenie wszystkich obywátelow in genere, idzie zátym dostátek wszystkich rzeczy [...]. GostSpos 89.
patrz: UBOGACENIE
– Zydzi wącháwcy/ poczuią kto ma co w skrzyni {marg.]. GostSpos I, 5.
patrz: WĄCHAWIEC
– [...] żadnego Hándlu pieniędzmi szczegulnemi/ żeby nie czyniono/ to iest zamian/ twárdych grubych pieniędzy zá drobną monetę/ tylko towar/ zá twárde pieniądze kupowáć/ w tym obzor żeby był. GostSpos V, 88.
patrz: ZAMIAN, ZAMIANA