Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
CezWargFranc 1608 oryginał
O wojnie francuskiej ksiąg siedmioro, ósme Aulusa Hircjusza sekretarza jego.

http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/doccontent?id=107559&from=FBC
Odnotowano 36 cytatów z tego źródła
– Tu były mieszkania Albanow/ gdy się z Rzymiany spolili. CezWargFranc 96.
patrz: ALBAN
– Słupy dwá [...] od siebie ná dwie stopie wiązał/ ktore káfarem w wodę wpusczał/ y bábámi wbiiał [...] pochyło y wyniosło/ że iákoby szły po wodzie. Przeciwko tym drugie dwa [...] stáwiał. A ná te potym lochy/ miąższe iáko dwie stopie záwciągał/ ktore z słupámi wedle potrzeby/ po oboiey stronie dwoymi bantami z końcow uymował [Juliusz Cezar]. CezWargFranc 81.
– Akkoná/ ktory był herstem tego wszystkiego/ srogim dekretem zdał [Juliusz Cezar]/ y wedle opisu práwá Oyczystego skarał/ drudzy boiąc sie by ich niewyiáwiono vciekli/ tych on bándyzował. CezWargFranc 152.
– Nászy [żołnierze rzymscy]/ [...] żołędziámi ołowiánymi wielkimi/ ná rzemieniu długim vwiązánymi/ iákoby básáłykámi Fráncuzy gromili. CezWargFranc 205.
patrz: BASAŁYK
– Trochę dáley od obozu odiáchawszy/ obaczył áno nieprzyiaciel barzo silny zastępowi tak/ że iuż ledwie strzymawał zewsząd ná skupiony broń ciskał. Abowiem Brytani wiedząc/ iż Rzymiánie zostáwili byli ieszcze nieco zboża ná polu nie dożętego/ spodziewali sie też/ że po ostatek przyśdź mieli/ dla czego sie byli w nocy po lesie vkryli/ á teraz ná rozproszone y bez zbroie/ żniwem zábáwione znagłá wypádli/ niektorych pobiwszy/ drugich strwożyli/ záraz y konnymi wozámi otoczyli. CezWargFranc 88.
patrz: DOŻĘTY
– Ale ich ná rożnych mieyscách dwánaściekroć poráźił/ y Pokucie dosyć fortunnie do Korony odebrał. CezWargFranc 17.
– Ná to Aryowist odpowiedźiał: Iest ot woienne práwo/ áby zwyćiężcá zwyćiężonym wedle woley y vpodobania roskázował/ co y lud Rzymski zwykł czynić/ gdy nie wedle zdánia cudzego/ ále swego pánuie/ y roskázuie poddánym/ dla czego ieśli ia Rzymiánom/ iáko práwá swego vżywáć máią nie opisuie/ nie widzę dla czego mię przy moim ták nieprzyiaćielsko nayduią y gábáią. CezWargFranc 23.
patrz: GABAĆ
– Nászy [żołnierze rzymscy]/ [...] żołędziámi ołowiánymi wielkimi/ ná rzemieniu długim vwiązánymi/ iákoby básáłykámi Fráncuzy gromili. CezWargFranc 205.
patrz: GROMIĆ
– Aleć támże v Obertyná/ poznał Wołoszyn/ co Polak wolny vmie/ gdzie Pan Ian Tarnowski piącią tysięcy ludzi/ wszytkę moc Wołoską poráził/ y pod nogi Krolá Polskigo podbił/ y hołdowną ziemię Wołochy z Piotrem ich Woiewodą Krolestwá Polskiego vdźiáłał. CezWargFranc 18.
patrz: HOŁDOWNY
– Słupy dwá pułtory stopy wzmięsz/ v spodu trochę záostrzone/ á długie wedle głębokości rzeki/ od siebie ná dwie stopie wiązał/ ktore káfarem w wodę wpusczał/ y bábámi wbiiał/ nieiáko owo prosto pale biią/ ále pochyło y wyniosło/ że iákoby szły po wodzie. CezWargFranc 81.
patrz: KAFAR, KAFARA
– Dla czego nie mieszkáiąc/ posły do Centronow/ Grudiow/ Lewakow/ Pleumozyom/ Gordunow (ktorzy wszyscy pod ich regimentem y sceptrem są) wypráwili/ iáko nawiętszy lud zbieráli/ y niespodźiewánie ná Ciceroná pierwey niż o Tyturyuszowey porażce słyszał/ przybiegli. CezWargFranc 114.
patrz: LEWAK
– Gdy wszytkie powiáty w Prowincyey obiáchał/ dźiwnie sie wielką prędkośćią pod Nemetocennę do woyská wroćił/ á wszytkich zastępow z leż swoich oźimych ná gránice Trewerskie zwoławszy/ tám iáchał/ y tám ono woysko swoie oględował. CezWargFranc 241.
patrz: LEŻA
– Siłá ia Cezárowi dla wielkich iego przećiwko mnie vczynnośći y dobrodźieystw przyznáć muszę/ ponieważ zá iego stárániem od żołdu/ ábym go więcey Aduátykom pogránicznym moim nie płáćił/ wolen iestem/ y nád to/ syna moiego/ y brátanká (ktorych ćiż Aduátykowie w zastáwie mieli/ niewolą y łáncuchowym więźieniem trapili) odesłał mi wolno. CezWargFranc 107.
– Bo y zboże [Cezar] ná káżdy dźień z polá do obozu zwoźił/ y nawy bárźiey zepsowáne/ ná łatánie drugich (máteriy ich y żelázá vżywáiąc) obracał/ ostátká czego ná to potrzebá było/ z lądu dostáwáć kazał. CezWargFranc 88.
patrz: ŁATANIE
– Trochá ich z bitwy vszłá/ y mylnymi drogámi przez lásy do Titá Lábiená/ kędy leżą miał/ przybiegli/ o wszytkim co sie dźiało wiádomego vczynili. CezWargFranc 114.
patrz: MELNY, MYLNY, MYLNY
– Bo często drzewá podrąbawszy/ przystęp wszytek zátrudnili y odięli/ sámi podczás z lásow wypadszy vganiali sie/ y nászym do swych szańcow niedopusczáli. CezWargFranc 99.
patrz: PODRĄBAĆ
– Dokąd gdy sie przybliżał/ wźiął wiádomość pewnieyszą od poimáńcow/ że śiłá tyśięcy ludźi/ máiąc Dumnaká Hetmáná y Xiążę Andyiskie iest pod chorągwiámi/ Durácz zámkniono/ Lemowiku dobywáią/ á iż słabe swoie zastępy z nieprzyiaćielem spuśćić nie śmiał/ oboz w mieyscu obronnym záłożył. CezWargFranc 227.
patrz: POJMANIEC
– Znalazły się Rejestry popisowe w obozie Helweckim/ i do Cezara były odniesione/ w których językiem greckim/ każdego do boju sposobnego/ jako z domu wyszedł/ imieniem własnym mianowano/ osobno dzieci/ starych/ niewiasty popisano. CezWargFranc 18.
patrz: POPISOWY
– Gdy nadzieję niejaką brali nieprzyjaciele/ że już mieli wygrać/ i baczyli jako naszym wielkością silni byli/ i z szańców i ufy posiłeczne bieżały/ wołaniem a wyciem zwyczajnym serca swoim dodawali. CezWargFranc 204.
– Gdy tu przyszedł/ vyrzał ná drugiey stronie wielkie woysko nieprzyiaćielskie w spráwie iáko trzeba: á brzeg kołámi ostrymi dobrze opátrzony/ iákie też y w wodźie skryćie były powtykáne: czego wszystkiego y od zbiegow y od więźniow skoro sie dowiedźiał/ wysłáwszy konne w przod/ zárázem y zastępom kazał sie pospieszáć. CezWargFranc 103.
patrz: POWTYKANY
– Ale Fráncuzowie dowiedźiawszy sie tego od tych ktorzy byli z Melodunu vszli/ Lutecyą spalić/ a mosty wszytkie pozmiátáć kazáli/ sami ieźiorem puśćiwszy sie/ na brzegu Sekwany przećiwko Lutecyey/ y obozowi Lábienowemu vśiedli. CezWargFranc 188.
patrz: POZMIATAĆ
– Pniáki ku gorze gáłęziámi ostremi obrocone/ od spodu powiązáne/ by kto nie rozrzucił/ rzędow ich pięć było/ á kto nánie przyszedł/ sam sie oną ostrością zbodł y przekłoł/ cippos oni zwali. CezWargFranc 197.
– Ná ten czas Titowi Bálwencemu/ ktory przeszłęgo roku był Rotmistrzem Hufcá pierwszego/ iście mężowi/ y wielce wziętemu człowieku/ dardą obádwá vdy przekłoto [...]. CezWargFranc 113.
– Wyszły tym bogáctwá ná háńbę/ przystoyna byłá ie mieć/ ále ich nieprzystoynie/ y owszem sromotnie vżywáli/ etc. CezWargFranc 33 nlb.
patrz: PRZYSTOJNA
– Ten dzień/ ten dzień wszytkie spory nasze rosporze. CezWargFranc 117.
– Tarnowski o ktorym mowimy/ wiedząc co to iest Akádemia/ wźiął to ná śię/ y tudziesz do Kośćiołá S. Fránćiszká ziáchał/ ludzi tych zacnych ná przyiaćielską rozmowę prośił/ kędy ták śrzodkował y vśiłował/ żeby ie był vbłagáć mogł. CezWargFranc 24.
– Abowiem Tygurzánie iego świokrá Lucyuszá Pizoná dźiádá/ tákże zwánego Luciuszá Pizoná Legata zábili byli ná teyże woynie przy Kasyuszu. CezWargFranc 9.
– Vżywał tákowych szańcow v nas w Polszcze Krol Bolesław Krzywousty názwány/ dobywáiąc Nakłá/ ktory też wźiął/ były tám Musculi, były Turres, y insze/ były y zastáwy pokoiu syn Swiętopełkow z drugimi/ iáko opisuią Kronikarze/ vżywáli trochę przednim y inszy. CezWargFranc 49.
– Y owszem gdy po Woynie Moskiewskiey było/ á Krol on Walecznik/ nieprzyiaćielom wszytkim swoim ogromnie strászny/ o vdárowániu rycerstwá swego iął myślić/ Stobnickie Stárostwo dożywoćiem W. M. memu M. Pánu záraz konferował. CezWargFranc 37.
patrz: UDAROWANIE
– Gdy więcey niż przez sześć godźin ono szturmowánie trwáło/ á nie tylko śił/ ále áni broniey nászym sstawáło/ nieprzyiaćiel tym gwałtowniey náćierał/ y widząc osłábiałe násze/ wáły przerywał/ rowy zámiátał/ y blisko zginienia było/ Pub: Sercius Bákulus Rotmistrz pierwszego vfu/ o ktorymem pisał/ iáko na woynie z Nerwiány bárzo wiele ran był odniosł/ z Gáiusem Wolusenem/ rády wielkiey y męstwá przedniego człekiem/ do Gálby przybieżał/ ostatnią iuż nádźieię tylko w wyćieczce opowiedźiał. CezWargFranc 58.
patrz: UF
– Dokąd skoro Gáius Kániniusz przybieżał/ y obaczył/ iáko miásto ze wszytkich stron iśćie przerwánymi skałámi barzo iest obronne/ gdźie/ by też dobrze nikt nie bronił/ iesczeby żołnierz wezbroi trudno miał wleść/ á owo zaś mieysckie widźiał nieladá zawády/ ktore ieśliby iákim vkryćiem á nieznácznie znieść y pobráć chćieli/ nie tylo konnym/ ále áni pieszym zastępom mogliby vyśdź/ z tey miáry ná trzy częśći piechotę rozdźielił/ y w mieyscu náder wysokim trzy obozy położył/ od ktorych zlekká/ ile nie wielki lud mogł/ wał około miástá iął wieść. CezWargFranc 231.
patrz: UKRYCIE
– Otoż iákoby dwadźieśćiá pięć dni w tymże mieyscu (że wiátr Korus żeglowánia bronił ktory po wielkiey częśći roku w tym tu kráiu wieie) leżąc/ stárał sie/ áby go vpámiętał/ á przećię o iego zamysłách wiádomość miał/ áż też pogodę vpátrzywszy dobrą/ żołnierzowi y konnym wśieść ná okręty kazał. CezWargFranc 97.
– A gdy do mieyscá w ktorym sie Mosá z Renem schodźi przybieżeli/ sądząc że daley iuż vćiekáć trudno/ po wielu trupow on ostátek w rzekę pędem skoczył/ y tám sie vprácowány/ y boiaźni pełen/ w gwałtownośći y głębokośći rzeki vtopił. CezWargFranc 80.
patrz: UPRACOWANY
– Herkules nie tylko Państw burzyćiel wielkich/ ále y dźiwow świátá tego vskromićiel y zwyćiężcá/ Chironá Astrologá obecnego záwsze miał/ ile trudnośći woienne dopusczáły/ o gwiazdách/ mieśiącu/ słońcu/ y o niebách náuki iego słuchał/ to nabárźiey vpátruiąc/ áby czásu gwałtownego przypadku/ ktory záwsze Mars nie życzliwy z sobą nośi/ rádę y przestrogę Minerwy stąd przed tym nágotowáną miał. CezWargFranc 22.
– Myli sie (mowił) káżdy ná tym/ ktory ná woynie vstáwicznego sczęśćia czeka/ y obiecuie go sobie. Iam nigdy nie rádźił Awáryku bronić/ czegośćie mi sámi świádkámi/ przyczyną są Bituryżánie y drudzy/ co názbyt są porywczy do vsłuchánia/ że sie tá klęská wźięłá. CezWargFranc 171.
– Záczym Studenći názáiutrz z płáczem ludzkim precz z Krákowá poszli/ Kośćioły/ Akádemią/ Kollegia/ Contubernia/ Szkoły puste zostáwili/ rożni rożnie do Czech/ do Prus/ do Lipská/ Witemberku Ieny szkoł Luterskich sie vdáli. Byłá to Koronie Polskiey żáłosna/ bolał Krol August świętey pámięći/ y zá nimi posyłał/ roskázuiąc/ żądáiąc/ áby sie wroćili. CezWargFranc 25.