Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
CezWargFranc 1608 oryginał
GAIVSA IVLIVSZA CEZARA O WOYNIE FRANCVZKIEY Kśiąg śiedmioro. Osme AVLVSA HIRCYVSZA PANZE Sekretarzá iego W ktorych HETMANOW ROZMAITYCH FORtele/ Rycerskich ludźi/ y mężow dźielnych Spráwy, Woyny, Zwyćięstwá, Miast dźiwne dobywania/ cudnie są opisáne

https://crispa.uw.edu.pl/object/files/318627/display/Default
Odnotowano 62 cytatów z tego źródła
– Fráncuzy od Akwitanow Garumná/ á od Belgow Mátroná y Sekwaná rzeki dźielą. CezWargFranc 2.
patrz: AKWITANIN
– FRáncya wszystká dźieli się ná trzy częśći/ w iedney mieszkáią Belgowie/ w drugiey Akwitani/ w trzećiey/ ktorych oni ięzykiem domowym názywáią Celte/ my ie Fráncuzámi zowiemy. CezWargFranc 2.
patrz: AKWITANIN
– Tu były mieszkania Albanow/ gdy się z Rzymiany spolili. CezWargFranc 96.
patrz: ALBAN
– Słupy dwá [...] od siebie ná dwie stopie wiązał/ ktore káfarem w wodę wpusczał/ y bábámi wbiiał [...] pochyło y wyniosło/ że iákoby szły po wodzie. Przeciwko tym drugie dwa [...] stáwiał. A ná te potym lochy/ miąższe iáko dwie stopie záwciągał/ ktore z słupámi wedle potrzeby/ po oboiey stronie dwoymi bantami z końcow uymował [Juliusz Cezar]. CezWargFranc 81.
– Akkoná/ ktory był herstem tego wszystkiego/ srogim dekretem zdał [Juliusz Cezar]/ y wedle opisu práwá Oyczystego skarał/ drudzy boiąc sie by ich niewyiáwiono vciekli/ tych on bándyzował. CezWargFranc 152.
– Nászy [żołnierze rzymscy]/ [...] żołędziámi ołowiánymi wielkimi/ ná rzemieniu długim vwiązánymi/ iákoby básáłykámi Fráncuzy gromili. CezWargFranc 205.
patrz: BASAŁYK
– Tenże/ ieszcze będąc Woiewodą Ruskim/ á wiedząc iáko Tátárzy náuczyli sie z pogránicznych żyć/ y żádnego roku nie opuszczáią/ áby sie mieli ináczey spráwowáć/ nádto hetmáński swoy vrząd pilnie vważáiąc/ by do Podola ná láto nie wbieżeli/ z wielkim woyskiem pod Chmielnik przyszedł/ Miásteczká popráwił/ Zamek opátrzył/ gdzie mu też śiełá Ruskiey y Podolskiey szláchty záiácháło/ y rycerskiey práwie młodzi czoło/ ktorych on záwsze przy sobie kosztem wielkim chował/ y znáczną hoynośćią zátrzymawał. CezWargFranc 21.
patrz: CHMIELNIK
– Nászy do iednego wszyscy żywi/ z ták okrutney woyny (bo czterykroć sto y trzydźieśći tyśięcy Niemcow było) z trochą rannych do obozu sie wroćili. CezWargFranc 80.
– Trochę dáley od obozu odiáchawszy/ obaczył áno nieprzyiaciel barzo silny zastępowi tak/ że iuż ledwie strzymawał zewsząd ná skupiony broń ciskał. Abowiem Brytani wiedząc/ iż Rzymiánie zostáwili byli ieszcze nieco zboża ná polu nie dożętego/ spodziewali sie też/ że po ostatek przyśdź mieli/ dla czego sie byli w nocy po lesie vkryli/ á teraz ná rozproszone y bez zbroie/ żniwem zábáwione znagłá wypádli/ niektorych pobiwszy/ drugich strwożyli/ záraz y konnymi wozámi otoczyli. CezWargFranc 88.
patrz: DOŻĘTY
– Ale ich ná rożnych mieyscách dwánaściekroć poráźił/ y Pokucie dosyć fortunnie do Korony odebrał. CezWargFranc 17.
– Ná to Aryowist odpowiedźiał: Iest ot woienne práwo/ áby zwyćiężcá zwyćiężonym wedle woley y vpodobania roskázował/ co y lud Rzymski zwykł czynić/ gdy nie wedle zdánia cudzego/ ále swego pánuie/ y roskázuie poddánym/ dla czego ieśli ia Rzymiánom/ iáko práwá swego vżywáć máią nie opisuie/ nie widzę dla czego mię przy moim ták nieprzyiaćielsko nayduią y gábáią. CezWargFranc 23.
patrz: GABAĆ
– Nászy [żołnierze rzymscy]/ [...] żołędziámi ołowiánymi wielkimi/ ná rzemieniu długim vwiązánymi/ iákoby básáłykámi Fráncuzy gromili. CezWargFranc 205.
patrz: GROMIĆ
– Aleć támże v Obertyná/ poznał Wołoszyn/ co Polak wolny vmie/ gdzie Pan Ian Tarnowski piącią tysięcy ludzi/ wszytkę moc Wołoską poráził/ y pod nogi Krolá Polskigo podbił/ y hołdowną ziemię Wołochy z Piotrem ich Woiewodą Krolestwá Polskiego vdźiáłał. CezWargFranc 18.
patrz: HOŁDOWNY
– Słupy dwá pułtory stopy wzmięsz/ v spodu trochę záostrzone/ á długie wedle głębokości rzeki/ od siebie ná dwie stopie wiązał/ ktore káfarem w wodę wpusczał/ y bábámi wbiiał/ nieiáko owo prosto pale biią/ ále pochyło y wyniosło/ że iákoby szły po wodzie. CezWargFranc 81.
patrz: KAFAR, KAFARA
– Dla czego nie mieszkáiąc/ posły do Centronow/ Grudiow/ Lewakow/ Pleumozyom/ Gordunow (ktorzy wszyscy pod ich regimentem y sceptrem są) wypráwili/ iáko nawiętszy lud zbieráli/ y niespodźiewánie ná Ciceroná pierwey niż o Tyturyuszowey porażce słyszał/ przybiegli. CezWargFranc 114.
patrz: LEWAK
– Gdy wszytkie powiáty w Prowincyey obiáchał/ dźiwnie sie wielką prędkośćią pod Nemetocennę do woyská wroćił/ á wszytkich zastępow z leż swoich oźimych ná gránice Trewerskie zwoławszy/ tám iáchał/ y tám ono woysko swoie oględował. CezWargFranc 241.
patrz: LEŻA
– Siłá ia Cezárowi dla wielkich iego przećiwko mnie vczynnośći y dobrodźieystw przyznáć muszę/ ponieważ zá iego stárániem od żołdu/ ábym go więcey Aduátykom pogránicznym moim nie płáćił/ wolen iestem/ y nád to/ syna moiego/ y brátanká (ktorych ćiż Aduátykowie w zastáwie mieli/ niewolą y łáncuchowym więźieniem trapili) odesłał mi wolno. CezWargFranc 107.
– Bo y zboże [Cezar] ná káżdy dźień z polá do obozu zwoźił/ y nawy bárźiey zepsowáne/ ná łatánie drugich (máteriy ich y żelázá vżywáiąc) obracał/ ostátká czego ná to potrzebá było/ z lądu dostáwáć kazał. CezWargFranc 88.
patrz: ŁATANIE
– Trochá ich z bitwy vszłá/ y mylnymi drogámi przez lásy do Titá Lábiená/ kędy leżą miał/ przybiegli/ o wszytkim co sie dźiało wiádomego vczynili. CezWargFranc 114.
patrz: MELNY, MYLNY, MYLNY
– A/ by też dobrze wszytko nád ich nádźieię pádło/ tedy ieszcze w okrętách y ármaćie swoiey potężney morskiey śiłá dufáli/ bacząc iáko Rzymiánie áni okrętow/ áni wiádomośći mieysc bitwie sposobnych máią/ áni kędy brody/ miáłkość/ porty/ ábo insuły leżą/ wiedzą/ y iáko náostátek ináksze iest żeglowánie w ćiásnośćiách morskich/ niżeli ná wálnym y otworzystym Oceanie vważáiąc. CezWargFranc 60.
– Titusá Lábiená do śiebie záwołał/ y zastęp dwánasty/ ktory był przy nim ná leży/ do bliższey Fráncyey posłał/ áby osády miesczan Rzymskich obronę miáły/ á nabiegiem iákim nieprzyiaćielskim/ szkody żadney nie bráły/ iáko sie było látá przeszłego Tergestynom tráfiło/ gdy zá nagłym łotrostwá nástąpieniem/ nieládáiáko byli znisczeni. CezWargFranc 226.
– Niemcy widząc gwałt/ muśieli do spráwy/ ktorych Aryowist z obozu wywiodł/ osobno káżdy narod nie daleko śiebie/ Hárudy/ Márkomany/ Tryboki/ Wángiony/ Nemety/ Seduzy/ Szwaby vszykował/ wszytko woysko swoie ná czálu/ kolásámi y rydwanámi (gdźie też y niewiásty posádźił/ ktore włosy roztárchawszy/ idącego do potrzeby żołnierzá/ z płáczem prośiły/ áby ich Rzymiánom w niewolą niedawáli) nádźieię do vćiekánia wszelką zámykáiąc/ otoczył. CezWargFranc 33.
patrz: NEMETA
– Poczyna sie od gránic Helweckich ábo Szwaycárskich/ od Nemetskich y Rauráckich/ á pátrząc w prost po Dunáiu/ iáko idźie/ tedy do gránic Dakow y Anartow przychodźi. CezWargFranc 141.
patrz: NEMETSKI
– Był w oboźie ieden Nerwian/ imieniem Wertyko/ dobrego domu/ ktory był záraz o pierwszym oblężeniu do Ciceroná ziáchał/ y wierność mu swoię pokazał. CezWargFranc 118.
patrz: NERWIAN
– Cezár ich goni/ po wielkiey częśći gromi/ Swessony/ Belowaki/ y Ambiany w obronę y opiekę wźiął: Nerwiánie mężnie sie práwie z nim blili/ zwyćiężył ich/ tákże Aduátyki/ ktorych do iednego wyśćinał. CezWargFranc 36.
patrz: NERWIAN
– Ná to/ ile baczył potrzebę/ żołnierzá zostáwił/ sam z czteremá ochoczymi y łácnieyszymi zastępámi/ z ośmią set konnych ná Trewiry iáchał/ iż áni ná Seymikách bywáli/ áni co kazano dźiáłáli/ y owszem powiádano/ że Niemce Zareniany námawiáli y porozumiewáli sie z nimi. CezWargFranc 93.
– Iákoż pięć set vsarzow zebrawszy/ gdy mu drudzy Woluntáryuszowie drogę záiecháli/ bieżał zátym niecnym poháńcem/ dogonił/ pogromił/ sczęśliwe zwyćięstwo otrzymał. CezWargFranc 30.
patrz: PIĘĆSET
– Bo często drzewá podrąbawszy/ przystęp wszytek zátrudnili y odięli/ sámi podczás z lásow wypadszy vganiali sie/ y nászym do swych szańcow niedopusczáli. CezWargFranc 99.
patrz: PODRĄBAĆ
– Dokąd gdy sie przybliżał/ wźiął wiádomość pewnieyszą od poimáńcow/ że śiłá tyśięcy ludźi/ máiąc Dumnaká Hetmáná y Xiążę Andyiskie iest pod chorągwiámi/ Durácz zámkniono/ Lemowiku dobywáią/ á iż słabe swoie zastępy z nieprzyiaćielem spuśćić nie śmiał/ oboz w mieyscu obronnym záłożył. CezWargFranc 227.
patrz: POJMANIEC
– Znalazły się Rejestry popisowe w obozie Helweckim/ i do Cezara były odniesione/ w których językiem greckim/ każdego do boju sposobnego/ jako z domu wyszedł/ imieniem własnym mianowano/ osobno dzieci/ starych/ niewiasty popisano. CezWargFranc 18.
patrz: POPISOWY
– Gdy nadzieję niejaką brali nieprzyjaciele/ że już mieli wygrać/ i baczyli jako naszym wielkością silni byli/ i z szańców i ufy posiłeczne bieżały/ wołaniem a wyciem zwyczajnym serca swoim dodawali. CezWargFranc 204.
– Gdy tu przyszedł/ vyrzał ná drugiey stronie wielkie woysko nieprzyiaćielskie w spráwie iáko trzeba: á brzeg kołámi ostrymi dobrze opátrzony/ iákie też y w wodźie skryćie były powtykáne: czego wszystkiego y od zbiegow y od więźniow skoro sie dowiedźiał/ wysłáwszy konne w przod/ zárázem y zastępom kazał sie pospieszáć. CezWargFranc 103.
patrz: POWTYKANY
– Ale Fráncuzowie dowiedźiawszy sie tego od tych ktorzy byli z Melodunu vszli/ Lutecyą spalić/ a mosty wszytkie pozmiátáć kazáli/ sami ieźiorem puśćiwszy sie/ na brzegu Sekwany przećiwko Lutecyey/ y obozowi Lábienowemu vśiedli. CezWargFranc 188.
patrz: POZMIATAĆ
– Czego dowiedźiawszy sie Wercyngetoryx/ wszytkie mosty ná tey rzece pozrzucał/ y drugą stroną Eleweru ćiągnął. CezWargFranc 173.
– Ná ten czas Titowi Bálwencemu/ ktory przeszłęgo roku był Rotmistrzem Hufcá pierwszego/ iście mężowi/ y wielce wziętemu człowieku/ dardą obádwá vdy przekłoto [...]. CezWargFranc 113.
– Pniáki ku gorze gáłęziámi ostremi obrocone/ od spodu powiązáne/ by kto nie rozrzucił/ rzędow ich pięć było/ á kto nánie przyszedł/ sam sie oną ostrością zbodł y przekłoł/ cippos oni zwali. CezWargFranc 197.
– Náder wielką pilnośćią tego przykazu iego przestrzegáli/ dla czego kiedy z kołá wybiegł iáki Huf/ y ná nich vdrzył/ dźiwną prędkośćią vćiekáli/ (á owo tu násze skrzydło otwárte było/ y broń ćiśnioną ná tarcze bráć muśiáło) ktory przećię do kołá sweg[o] sie wracáiący/ pospołu z bliskim swoich szeregiem ostępowali. CezWargFranc 112.
patrz: PRZYKAZ
– Ználeźion też był y Márkius Mecyusz/ y do niego przyprowádzon. CezWargFranc 35.
– Wyszły tym bogáctwá ná háńbę/ przystoyna byłá ie mieć/ ále ich nieprzystoynie/ y owszem sromotnie vżywáli/ etc. CezWargFranc 33 nlb.
patrz: PRZYSTOJNA
– ...vmyślił dáley nie iśdź/ ále przedśię ze wszech miar onych nieprzyiaćioł nie oswobodźił z boiáźni/ ták/ żeby sie go więcey ná potym nie spodźiewáli/ tudźiesz/ áby im pomocy nie ták záraz przyśpiać mogły/ z woyskiem ziachawszy z polá/ koniec mostu/ ktory był przy brzegu Vbiiow/ w zdłuż ná dwie śćie stop/ zrzućił. CezWargFranc 143.
– Zywot ich wszytek w łowach/ y w zabawách rycerskich/ z dźiećiństwá przykrośći/ niewczásom y pracom przywykáią. CezWargFranc 139.
patrz: PRZYWYKAĆ
– ...tedy wszytkie inne opuśćiwszy/ tylko ktore sam w tych Kśięgách swoich wspomina/ dla ich lepszego wyrozumienia/ kroćiuchno opiszę/ co sie iednák y do inszych Historiy Pogáńskich zeydźie/ ponieważ sposob szturmowánia tenże w on czás gdy ieszcze Dźiał/ y strzelby Puszkárskiey nie było/ mieli wszyscy. CezWargFranc 47.
patrz: PUSZKARSKI
– Ten dzień/ ten dzień wszytkie spory nasze rosporze. CezWargFranc 117.
– Kędy swoy vpadek/ y zginienie przypomináiąc/ to wnośili/ że z sześći set Senatorow/ tylko sie trzey wroćili z tey woyny/ á z sześćidźieśiąt tyśięcy żołnierzá/ ledwie pięć set do potrzeby sposobnych zostáło. CezWargFranc 51.
patrz: SZEŚĆSET
– Bo rzeká Aldwabis/ właśnie w cyrkiel/ niemal wszystko miásto obeszłá/ ostátek gdźie nie leie/ mieyscá iest ná sześćset stop/ á tám leży gorá ták wysoka/ że iey kráie/ obie stronie brzegow rzecznych zástępuią/ około niey też mur idąc/ ná kształt iest zamku/ y ták gi z miástem złącza. CezWargFranc 25.
patrz: SZEŚĆSET
– Roskazał tedy żeby wydáli broń/ do czego gdy sie wszyscy nászy obroćili/ z drugiey strony miástá/ Adkántuan Krolik z sześćią set mężow sprzyśiężonych wypadł. CezWargFranc 68.
patrz: SZEŚĆSET
– Tarnowski o ktorym mowimy/ wiedząc co to iest Akádemia/ wźiął to ná śię/ y tudziesz do Kośćiołá S. Fránćiszká ziáchał/ ludzi tych zacnych ná przyiaćielską rozmowę prośił/ kędy ták śrzodkował y vśiłował/ żeby ie był vbłagáć mogł. CezWargFranc 24.
– Abowiem Tygurzánie iego świokrá Lucyuszá Pizoná dźiádá/ tákże zwánego Luciuszá Pizoná Legata zábili byli ná teyże woynie przy Kasyuszu. CezWargFranc 9.
– Vżywał tákowych szańcow v nas w Polszcze Krol Bolesław Krzywousty názwány/ dobywáiąc Nakłá/ ktory też wźiął/ były tám Musculi, były Turres, y insze/ były y zastáwy pokoiu syn Swiętopełkow z drugimi/ iáko opisuią Kronikarze/ vżywáli trochę przednim y inszy. CezWargFranc 49.
– Konni Edwowie do Cezárá sie wroćili/ ktory to odpráwiwszy/ Lábiená z trzemá zastępámi y z dwiemá tyśiącmi konnych na lądźie áby portow bronił/ żywność opátrzył/ coby sie we Fráncyey dźiało słuchał/ wedle czásu y potrzeby rádźił/ zostáwił/ sam z piąćią zastępow/ y tyląż konnych/ ktore był v Fráncuzow posádźił/ przed zachodem słońcá po morzu sie puśćił/ y lekkim Afrykiem żegluiąc/ iż ten iákoby o pułnocy wiać przestał/ potym iácháć wedle potrzeby nie mogł/ ále wáłámi dáley znieśiony/ ráno po lewey ręce Brytánią iuż przeiecháną vyrzał. CezWargFranc 98.
patrz: TYSIĄC
– Y owszem gdy po Woynie Moskiewskiey było/ á Krol on Walecznik/ nieprzyiaćielom wszytkim swoim ogromnie strászny/ o vdárowániu rycerstwá swego iął myślić/ Stobnickie Stárostwo dożywoćiem W. M. memu M. Pánu záraz konferował. CezWargFranc 37.
patrz: UDAROWANIE
– Gdy więcey niż przez sześć godźin ono szturmowánie trwáło/ á nie tylko śił/ ále áni broniey nászym sstawáło/ nieprzyiaćiel tym gwałtowniey náćierał/ y widząc osłábiałe násze/ wáły przerywał/ rowy zámiátał/ y blisko zginienia było/ Pub: Sercius Bákulus Rotmistrz pierwszego vfu/ o ktorymem pisał/ iáko na woynie z Nerwiány bárzo wiele ran był odniosł/ z Gáiusem Wolusenem/ rády wielkiey y męstwá przedniego człekiem/ do Gálby przybieżał/ ostatnią iuż nádźieię tylko w wyćieczce opowiedźiał. CezWargFranc 58.
patrz: UF
– Dokąd skoro Gáius Kániniusz przybieżał/ y obaczył/ iáko miásto ze wszytkich stron iśćie przerwánymi skałámi barzo iest obronne/ gdźie/ by też dobrze nikt nie bronił/ iesczeby żołnierz wezbroi trudno miał wleść/ á owo zaś mieysckie widźiał nieladá zawády/ ktore ieśliby iákim vkryćiem á nieznácznie znieść y pobráć chćieli/ nie tylo konnym/ ále áni pieszym zastępom mogliby vyśdź/ z tey miáry ná trzy częśći piechotę rozdźielił/ y w mieyscu náder wysokim trzy obozy położył/ od ktorych zlekká/ ile nie wielki lud mogł/ wał około miástá iął wieść. CezWargFranc 231.
patrz: UKRYCIE
– Otoż iákoby dwadźieśćiá pięć dni w tymże mieyscu (że wiátr Korus żeglowánia bronił ktory po wielkiey częśći roku w tym tu kráiu wieie) leżąc/ stárał sie/ áby go vpámiętał/ á przećię o iego zamysłách wiádomość miał/ áż też pogodę vpátrzywszy dobrą/ żołnierzowi y konnym wśieść ná okręty kazał. CezWargFranc 97.
– A gdy do mieyscá w ktorym sie Mosá z Renem schodźi przybieżeli/ sądząc że daley iuż vćiekáć trudno/ po wielu trupow on ostátek w rzekę pędem skoczył/ y tám sie vprácowány/ y boiaźni pełen/ w gwałtownośći y głębokośći rzeki vtopił. CezWargFranc 80.
patrz: UPRACOWANY
– Herkules nie tylko Państw burzyćiel wielkich/ ále y dźiwow świátá tego vskromićiel y zwyćiężcá/ Chironá Astrologá obecnego záwsze miał/ ile trudnośći woienne dopusczáły/ o gwiazdách/ mieśiącu/ słońcu/ y o niebách náuki iego słuchał/ to nabárźiey vpátruiąc/ áby czásu gwałtownego przypadku/ ktory záwsze Mars nie życzliwy z sobą nośi/ rádę y przestrogę Minerwy stąd przed tym nágotowáną miał. CezWargFranc 22.
– Myli sie (mowił) káżdy ná tym/ ktory ná woynie vstáwicznego sczęśćia czeka/ y obiecuie go sobie. Iam nigdy nie rádźił Awáryku bronić/ czegośćie mi sámi świádkámi/ przyczyną są Bituryżánie y drudzy/ co názbyt są porywczy do vsłuchánia/ że sie tá klęská wźięłá. CezWargFranc 171.
– Ale iednák żołnierze nászy/ teraz opisánych winnic ábo komor nie bali sie prowádźić/ y pracą á onemi wygotowánemi do potrzeby rzeczámi/ wszytkę trudność mieyscá wątlić y vchodźić. CezWargFranc 234.
patrz: WĄTLIĆ
– Naprzod z wozámi wpadszy w woysko/ w szerz y w zdłuż biegáią/ broń rozmáitą ćiskáią/ częśćią stráchem koni/ częśćią skrzypieniem koł/ szyki trwożą y mylą/ á gdy miedzy konne wbiegáią/ skoczywszy z wozow/ pieszo sie biią/ woźnice zátym z woyská wyiezdżáiąc/ w tákim plácu czekáć zwykli/ áby owi iesli od nieprzyiaćielá gwałt máią/ snádno sie do nich wroćić mogli. CezWargFranc 89.
– Iednák że ná to wszytko dwoie było lekárstwo/ vmieiętność y ćwiczenie żołnierstwá/ ktorzy ták wielą iuż woyn wćwiczeni y wpráwni/ nie mniey sámi sobie rádźić mogli/ y coby czynić potrzebá/ widźieli/ niżeliby kto inszy im vkázáć miał/ do te[g]o/ że Cezár/ legatom od zastępow niekazał był odchodźić/ áżby oboz dobrze szańcámi był obwárowány. CezWargFranc 46.
patrz: WĆWICZONY
– Lecz on żołnierzá swego w oboźie trzymał/ konnym tylko hárce zwodźić/ y kosztowáć sie dopuszczał. Wćwiczyli sie byli Niemcy w tákiey bitwie. CezWargFranc 32.
– Záczym Studenći názáiutrz z płáczem ludzkim precz z Krákowá poszli/ Kośćioły/ Akádemią/ Kollegia/ Contubernia/ Szkoły puste zostáwili/ rożni rożnie do Czech/ do Prus/ do Lipská/ Witemberku Ieny szkoł Luterskich sie vdáli. Byłá to Koronie Polskiey żáłosna/ bolał Krol August świętey pámięći/ y zá nimi posyłał/ roskázuiąc/ żądáiąc/ áby sie wroćili. CezWargFranc 25.