Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
FurUważ 1664 oryginał
Astrosophiczne Uważanie o Ułożeniu powietrza, zdrowia i chorób, urodzaju i pochybieniu jego, o Pokoju i Wojnie, i inszych przydaiących się rzeczach

http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/doccontent?id=15827&from=FBC
Odnotowano 26 cytatów z tego źródła
– Swiát ćodáley to gorszy/ kto po wszytkim świećie/ y z świátem spráwę ma/ mogłby sobie Oczy Argusowe winszowáć/ y one ustawicznie otworzone mieć/ niech będźie wysoko/ ábo podlego stanu/ chceli bez szkody y podeyrzenia zostáć! FurUważ G3v.
patrz: ARGUSOWY
– [...] Turek pod obronne y potężne miásto Fámágustá szedł/ ono przez cáłe iedenaśćie mieśięcy srogo y okrutnie obległ/ siedemdźieśiąt szturmow przednim utráćił/ á ná trzydzięśći tysięcy człeká/ áż ná ostátek zá pewnemi kondycyámi mu śię poddáło/ áczkolwiek tych/ niewierny Bászá Mustáfa/ tym co się poddáli/ niotrzymał/ gdyż ich wietszączęść w okowách ná gálery posłał/ niektore tesz nędznie pomordował/ miedzy ktorymi był osobliwy ieden Brágádyn/ ktory miástá defendował/ tego ten Turan/ gdy mu pirwey nos y uszy pourzynáć kazał/ żydowi iednemu potym odrzeć dał y roskazał. FurUważ Fv.
– O Toreckim iedenastym Krolu ábo Czwartym Cesárzu, SOLIMANNIE, GDysmy/ w świeżo-dokonczonym Roku/ poczęli/ Chrześciánskiemu czytelnikowi ku wiádomości o niechrześćiánskim/ surowym y srogim Turkow początku y pochodzie/ tosz y pánstwie/ krolowániu/ krotką spráwę dawáć/ y do tey drugiey częsci Kálendarzowey przyłączac [...]. FurUważ E2v.
– Ostátnią Kwádrę/ ktora 20. (10) bez małá przed pol. około 4. przypada/ znayduię/ párámi y chmurámi nápełniona/ dlatego śię domniemam/ że częśćią chłodne wiatry/ ktore według postánowienia kráiow/ dżdżu ábo sniegu cokolwiek wypuszczá; Iák nabárzey ná chłodno-wietrzną mokrość/ z trochą słoncá świeceniem/ tá ostátnia kwádrá iest skłonna. FurUważ E4.
patrz: KWADRA
– Pierwsza Kwádrá 6. dniá według nowego/ ábo 27. Grud. dokończonego 1663. Roku/ według stárego Kálen. poczyna śię z mglistemi/ y párę wypuszczającemi oblokámi/ ktora ledwie bez dżdżu śię roźdźieli y zginie. FurUważ E3v.
patrz: KWADRA
– Roku po národzeniu Páńskim 1574. 9. Grudnia/ gdy żywot zły/ niemierny y lekkoważny wiodł/ w Konstántinopolu umárł/ 13. lat pánuiąc/ pozostáwiwszy posobie sześći Synow/ miedzy ktorymi nástárszy był Amurát/ tego imienia. II. Ktorego Turcy ná Cesárstwo oycowskie obráli. FurUważ F2.
– Iáko dźiatki złątkámi y obrazkami/ ták też y my gramy z doczesnymi rzeczámi/ y w nich śię kochámy y ráduiemy [...]. FurUważ Ev.
patrz: ŁĄTKA
– Ná wyspę Kándia tesz w tárgnął/ dobywszy tám miástá Kándyey/ zPosły Krolá Francuskiego/ y z Weneckiemi źle śię obchodźił/ dlatego żemu Málteiczycy Okręt wźieli/ ná ktorym nałożnice iego/ y innych słácheckich osob wiele było/ ktora szkodá ná cztery miliany száczwána byłá! FurUważ G4v.
– Tákći czas nasz/ ktory barzo krotki y prętko lotny iest/ w márnośći trawimy/ á ná głubstwo násze żadney bácznośći niemamy/ krwáwymi byto lzámi/ gdyby iedno mozno/ opłákiwáć potrzebá! FurUważ Ev.
– Wielkich/ w spráwách Duchownych/ mutácyi śię spodźiewam! FurUważ H.
patrz: MUTACJA
– Now Czerwcá/ ktory 26. (16) dniá prżypada około południá w 2. stop. źiemnego Byká/ pokázuie śię ku ostátkowi nieprzyjemnym/ á jákby wiátr z chmurámi chćiáł wzbudźić/ y mogłyby tesz z mokrośćią polátuiące grády/ y źimne deszcze/ plácmi spuśćić/ oprocz tego spodźiewam śię ják nawięcey żyzney nienagorszey pogody wiosenney. Ná wielu mieyscách bárzo nieforemnie wygłąda [!]! FurUważ F3.
– Kusząc sie tesz dobyć fortyce Zyzáku/ oney potym/ áczkolwiek z wielką szkodą/ dobył; Gdzie Chreśćiánie widząc/ że jusz niemożnobyło Fortycę otrzymác/ potężnie y mężnie ná turká nátárli/ y onych do ośminastu tyśięcy pobili/ między ktorymi Hásanan Bászá/ Amurátow śiestrzyniec był [...]. FurUważ F4v.
patrz: NIEMOŻNO
– Swiát ćodáley to gorszy/ kto po wszytkim świećie/ y z świátem spráwę ma/ mogłby sobie Oczy Argusowe winszowáć/ y one ustawicznie otworzone mieć/ niech będźie wysoko/ ábo podlego stanu/ chceli bez szkody y podeyrzenia zostáć! FurUważ G3v.
patrz: OKO
– Ruszać się tesz dobyć fortycę Zyzáku/ oney potym/ áczkolwiek z wielką szkodą/ dobył; Gdzie Chreśćiánie widząc/ że iusz niemożnobyło Fortycę otrzymáć/ potężnie y mężnie ná turká nátárli/ y onych do ośminastu tyśięcy pobili/ między ktorymi Hásanan Bászá/ Amurátow śiestrzyniec był; We dwu dniách tesz potym Wespryná/ á po czterech dniách y Pelota Turkom śię poddáć muśiałá. FurUważ F4v.
– A może tá záczętą igrá dziwny koniec wziąć! Niepokuszay się ná Lwá/ ábowiem záostrza żębow y pázurow. FurUważ F3.
– Iednákći przećie przyiemna pogodá przykrość zwyćięży/ gdyż częśćiey ćiepło y powolno będźie/ oprocz ná zesćiu/ gdźie niebo przykrośćią nárabiáć chce. FurUważ F3v.
– Zdrádliwy Merkurius báwi się tey Iesieni długo wdomie Mársowym/ biegając sám y tám wnim/ zálecájąc się wnet u tego/ wnetzás u drugiego; ná [zd]rádliwych przebiegách y sztucznych przemysłách nic nieuydzie/ obłudnik się będzie u[w]ijał/ y rożnych sztuk zażywał/ y tymić wrádzilnicách Książęcych y Páłácách krolewskich ják nálepiey szcześćia probował. FurUważ Giijv.
patrz: PRZEMYSŁ
– Tenże właśnie Wecir Básze w Alepie/ (ktory od Cesarzá Tureckiego odpadł/ woysko iego zbił/ Tripole y Dámászek mu wźiął/ y Trybut/ ktory mu do Konstántinopolá posłány był/ zábrał) z trzydźiestą tyśięcy ludu náiáchał/ á potrzykroc śię znim potykáiąc/ onego zwyćiężył/ y pod Dewocyą Cesárską záśię przywiodł. FurUważ G.
patrz: TRZYKROĆ
– Ten sen dał smutnemu do wyrozumienia/ żeby śię gorliwie modlił/ pilnie robił/ á wżyćiu skromno żył/ tedyć go Bog używi! FurUważ G3.
patrz: UŻYWIĆ
– ...ci Chrześcijanie związkowi/ tego zwycięstwa/ i tym sposobem dostąpionej dobrej okazji/ dalej turka prześladować/ i opanowanie miejsca mu zasię po odbierać/ przystojnie niezażywali/ czego na onczas niewierne porady Hiszpanów przyczyną były/ którzy też jeszcze i to sprawili/ ze Wenecjanie z Turkiem pokoj zawarli... FurUważ Fv.
patrz: WENECJANIN
– ...opanował/ a wkrotkim czasie/ cała wyspę/ przeciwko uczynionemu pokojowi/ Wenecjanom z ręku wydarł/ ypód swojemoc podbił. FurUważ Fv.
patrz: WENECJANIN
– Znáyduięc więc Niebo do wilgoći skłonne/ y mogłyby tesz tedy y owedy ciepłe przebieżyste deszcze pokrapiáć/ gdźie tesz chłodźące wietrzyki powiewáć będą/ iednákći Słonce przodek otrzyma/ á niewięcey swoią przyiemną iasnośćią/ przed wietszy czas światu posługowáć chce. FurUważ Gv.
patrz: WIETRZYK
– Pełnia Styczniá oświeca 13. (3) tegoż/ z ráná g. 4. w 3. stop. wietrzystych bliźniąt/ obiecuiąc powolne źimy powiewánie! FurUważ E3v.
patrz: WIETRZYSTY
– Obiecuieć więc ná początku nienagorszą pogodę/ y słoncá świecenie/ pospołu z przebiezystemi Wiátry: szrzodek záśię y Koniec náchyla śię ku chłodnemu wietrzykowi/ ktoryby śię z pochmurnemi obłokámi/ y wilgoćią dżdżu y śniegu/ szczeodrze y obfićie okazáć mogł. FurUważ F.
– ...potym śię záś spodziewam pochmurnych obłokow/ wilgotnych wiatrow/ y płácmi tesz dżdżu y śniegu/ podług postánowienia y sposobu kráin. FurUważ H2v.
patrz: WILGOTNY
– A ták wiele/ o Turkách początku/ Pánstwie/ uczynkách y postępkách/ tu śię opisało. Ostátki dni Wrześniowych, ktore do Ieśieni przysłucháią. Now Páźdźierniká ktory będźiemy mieć 19. (9) tegoż mieśiącá około wieczorá... FurUważ H.