Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
RelWall 1634 oryginał
Krotka, ale prawdziwa Relatia rzeczy... które ... się pokazały

https://cbdu.ijp.pan.pl/id/eprint/4210/
Odnotowano 74 cytatów z tego źródła
– [...] cnotliwemi y mężnemi Cawállerámi będąc/ Szlácheckiego vrodzeniá swego/ sromotną zdrádą y conspirácyą przećiwko wszytkiemu Páństwu Rzymskiemu/ y przećiwko pomázańcowi Bożemu Cesárzowi I. M. nie mieli mázáć/ y ná to przystáć/ decydował był/ gdyby nie zezwolili/ onych po Turecku vdawić/ á Vrzędy ich drugim swoim Adhaerentom y Conspirántom/ przećiwko przyśiędze podźielić. RelWall Av-A2.
patrz: ADHERENT
– Więc Graff Altringier nád mniemánie Frydlánczyká pozniey się wracał/ bárzo się vrażał nań. Zoczywszy táki iego disgust Gállás/ przestrzegł Gráffá Altringierá/ opowiedáiąc że rzeczy iego v Wálsteyná w podeyrzeniu są/ y rádźił ieśli mu żywot miły/ żeby do Pilzny nie przyieżdzał/ ále się w drodze báwił zmyśláiąc chorobę/ y ták vczynił. RelWall A2.
– Gdy tedy Frydláńczyk rozumiał/ że iego consilia przez Száffenbergá do skutku przyszły/ y że mu niczego niedostawa/ tylko żeby popis Woyská stánął/ á iego Koronácya w Prádze doszłá; ná przygotowánie oney przesłał był Szwágrá swego Terskę do Prági/ áby Miásto y Pospolstwo do siebie przyćiągnął. RelWall A2v.
patrz: DOJŚĆ
– KROTKA Ale prawdźiwa RELATIA rzeczy tych: Ktore od 12. dniá Styczniá/ Roku 1634. do 28. Lutego/ z Olbráchtem Wállensteynem przeszłym Xiążęćiem Mekelburskim/ Frydlánskim/ Ságáńskim/ Głogowskim: Generałem Woysk CESARZA I. M. y z drugimi Obersterámi; wprzod w Pilznie/ á potym w Egrze przećiwko CESARZOWI I. M. Domowi RAKVSKIEMV, y wszytkiemu Rzymskiemu Páństwu/ przez zdrádźieckie práktyki ná świát się pokazáły. RelWall A.
patrz: DOM
– Po tey roboćie Lesel wyszedł z Miástá/ áby wprowádźił dwuch Cápitanow/ iednego Irlánczyká/ drugiego Szotá/ y z niemi 100 Drágonow: ktorym vfáli/ że vlic dostrzec mieli/ żeby żaden Mięszczánin/ áni żołnierz z domu nie wyszedł. RelWall A3v.
patrz: DOSTRZEC
– Záczym záraz roskazał przybyć wszytkim Regimentom/ ktore około Pilzny/ y ná gránicách nieprzyiaćielskich około Egry były/ iáko osobliwie 1000 Drágonow/ Páná Butlerá Irláńczyká/ do nich przyłączywszy 600 iázdy Tetrski/ y 600 Iuliusá Xiążęćiá Sáskiego/ ktorzy go prowádźić mieli. RelWall A2v.
– Więc Graff Altringier nád mniemánie Frydlánczyká pozniey się wracał/ bárzo się vrażał nań. Zoczywszy táki iego disgust Gállás/ przestrzegł Gráffá Altringierá/ opowiedáiąc że rzeczy iego v Wálsteyná w podeyrzeniu są/ y rádźił ieśli mu żywot miły/ żeby do Pilzny nie przyieżdzał/ ále się w drodze báwił zmyśláiąc chorobę/ y ták vczynił. RelWall A2.
– [...] iáwny Wállenstein zdraycá iest Páná swego Cesárzá I. M. iáko ná nieprzyiaćielá/ z ktorym się złączyć chce/ co godźiná wygląda/ iáko fałszywemi praetensiámi onych do siebie záćiąga/ y wielkie recompensy obiecuie/ vdáiąc iákoby Krol Węgierski gwałtem nád wolą Cesárzá I. M. w pole ćiągnął/ y iáko przy Cesárzu stáć przećiwko Krolowi Węgierskiemu chćiał/ szczycząc się że y Franc Albrácht y Arneym z nim przy Cesárzu się wiązáć mieli: oświádczáiąc ná ostátek iáko go stáć miáło w pieniądze/ áby Woyská 30000 wystáwił/ ktore discursy fałszem wszytkie trąćiły/ á dokąd się rzeczy toczą/ ná oko dowodźili. RelWall A5 [A3].
patrz: DYSKURS
– Wállenstein niżeli się iego zdrádźieckie intenta odkryły/ wedle swego zdrádźieckiego propositum, do executiey prędzey przyść chcąc/ wysłał był executorá y praecursorá swego/ nieiákiego Szaffenbergá Generałá niegdy nád iázdą/ świádomego wszytkich mieysc w Austryey/ y w Mieśćie Wiedeńskim/ y roskazał/ áby iázdę swoię ktorey 60 rot było/ y kilká Regimentow Piechoty/ w Austriey y w Syriey/ á miánowićie około Wiedniá położył/ gwałtem płacą y pieniądze ná żołnierzá/ y przez miecz náwet wyćisnął. RelWall A2-A2v.
patrz: EGZEKUTOR
– Tym czásem Wállensteyná tęsknicę widząc/ tym większą/ im dłużey ná Altryngerá oczekiwał/ y excusátie iego trutinował/ ofiárował się Gállás ná przećiwko Altringerowi wyiácháć/ y iego ná ligę tę námowić. RelWall A2.
patrz: EKSKUZACJA
– Lecz wiedząc/ że ták wielkie opus bez pozwolenia przednieyszych Głow Woyská trudno do effektu przyść mogło/ zdáło mu [Olbrachtowi Wallensteinowi] się ie zwołáć do Pilzny/ y z niemi pod pokrywką dobroći/ fałszywie y politicè tráktowáć/ osobliwie z Groffem Gállásem/ z Groffem Octáuiánem Piccolomini/ y z drugiemi wiernymi Cesárzá I. M. Obersterámi [...]. RelWall Av.
patrz: GRAF, GRAF, GROF
– W Poniedźiáłek/ wyszedł Butler z Porucznikámi swoiemi ná rozmowę z Officyerámi Regimentu Tertski/ áby onym wszytek Process powiedźiał/ y pytał ieśli chcą przy Cesarzu I. M stać/ y onego nie opuszczáć: Potym wyiáchawszy w 50 koni ná posłuchy nieprzyiaćielá/ ábo dla ięzyká/ ieśli Fránc Olbrácht nie iedźie do Wálle[n]steyná ná rozmowę. RelWall A4.
patrz: JEŚLI
– W Poniedźiáłek/ wyszedł Butler z Porucznikámi swoiemi ná rozmowę z Officyerámi Regimentu Tertski/ áby onym wszytek Process powiedźiał/ y pytał ieśli chcą przy Cesarzu I. M stać/ y onego nie opuszczáć: Potym wyiáchawszy w 50 koni ná posłuchy nieprzyiaćielá/ ábo dla ięzyká/ ieśli Fránc Olbrácht nie iedźie do Wálle[n]steyná ná rozmowę. RelWall A4.
patrz: JĘZYK
– Lecz wiedząc/ że ták wielkie opus bez pozwolenia przednieyszych Głow Woyská trudno do effektu przyść mogło/ zdáło mu [Olbrachtowi Wallensteinowi] się ie zwołáć do Pilzny/ y z niemi pod pokrywką dobroći/ fałszywie y politicè tráktowáć/ osobliwie z Groffem Gállásem/ z Groffem Octáuiánem Piccolomini/ y z drugiemi wiernymi Cesárzá I. M. Obersterámi/ o ktorych wierze trzymáiąc/ że cnotliwemi y mężnemi Cáwállerámi będąc/ Szlácheckiego vrodzeniá swego/ sromotną zdrádą y conspirácyą przećiwko Wszytkiemu Páństwu Rzymskiemu/ y przećiwko pomázańcowi Bożemu Cesárzowi I. M. nie mieli mázáć/ y ná to przystáć [...]. RelWall Av.
patrz: KAWALER
– Vsłyszawszy záproszeni głosy tákie/ zdumiawszy się wstáli od Stołu/ á Cordon/ Butler/ Lesel/ dobywszy broni swoich/ strzebili ich. Tertská że skorzány kolet gruby ná sobie miał/ kilká sztychow[...]/ bez szkody wźiąwszy/ zemknął się był z Sali/ y ná strzasz Dionysyusá[...] [.]ászedszy prośił o Quartyr. RelWall A3v.
patrz: KOLET
– Ebroxá záś posłał [Butler] do gornego Pokoiu/ ná zábićie Wállensteyná. Ten idąc tám z swoią Comitywą/ nápadł ná Pokoiowych stoiących przed Pokoiem/ z ktorych gdy pytał ieden Cápitaná Ebroxá/ przeczby ták pozno turbował Xięże I. M. iuż vspokoione? miásto responsu/ od żołdatá iednego z Comitywy/ Szpadą przepchniony raz wźiął y poległ. RelWall A4.
patrz: KOMITYWA
– Lecz obaczywszy żeby to podźielenie mogło iáki tumult vczynić w Mieśćie/ zdało się im/ áby ná vcztę w Zamku záprośili Tertskę/ Iloego/ Kińskiego/ Rotmistrzá Neymaná á Sekretarzá Wállensteynowego. Záprośił ich tedy imieniem Cordoná y Butlerá Lesel/ dawszy między sobą znák/ że kiedy confekty wniosą/ ná tychmiast do executie przystąpić mieli. RelWall A5-A5v [A3-A3v].
patrz: KONFEKT
– A w tym Obersterowie ná rádę się záwárli/ deliberuiąc co czynić/ poniewasz áni Mięszczánom [!]/ áni żołnierzom nie vfáli/ y concludowáli áby 400 z Regimentu Breynerowego w puszczono/ ktorzy przez dźień cáły z zapalonemi knotámi y muszkietámi zbroyno w Rynku stali. RelWall A4.
– Potym do skutku złe zamysły przywodząc 12. Stycznia/ Roku 1634. wszystkich Officyerow swoich peremptoriè do Pilzny zwoławszy/ przećiwko Cesárzowi I. M. fałszywemi y skrytymi praetextámi/ bez żadney przyczyny Conspirácyą podniosł/ y do podpisu oney przymuśił [Olbracht Wallenstein]. RelWall Av.
– [...] cnotliwemi y mężnemi Cawállerámi będąc/ Szlácheckiego vrodzeniá swego/ sromotną zdrádą y conspirácyą przećiwko wszytkiemu Páństwu Rzymskiemu/ y przećiwko pomázańcowi Bożemu Cesárzowi I. M. nie mieli mázáć/ y ná to przystáć/ decydował był/ gdyby nie zezwolili/ onych po Turecku vdawić/ á Vrzędy ich drugim swoim Adhaerentom y Conspirántom/ przećiwko przyśiędze podźielić. RelWall Av-A2.
patrz: KONSPIRANT
– Przychodząc iuż do gospody [W]állensteynowey/ vsłyszą płáćz y láment Máłżonek Terrskiego y Kińskiego/ (ktorym zaboiu ieden Lokay vćiekszy kryiomo z Zamku dał znáć) záczym Lesel wstáwszy áby do przedsięwźięty [!] spráwy pospieszyli/ podźielił Cápitanow: Dionigo posłał do stráży Rynkowey/ roskázuiąc Drágonom/ że ieśli ieszcze w spráwie nie stoią/ áby záraz stánęli/ á Ebroxá do Pokoiu Wállensteynowego designował. RelWall A3v.
patrz: KRYJOMO
– Vsłyszawszy záproszeni głosy tákie/ zdumiawszy się wstáli od Stołu/ á Cordon/ Butler/ Lesel/ dobywszy broni swoich/ strzebili ich. Tertská że skorzány kolet gruby ná sobie miał/ kilká sztychow[...]/ bez szkody wźiąwszy/ zemknął się był z Sali/ y ná strzasz Dionysyusá[...] [.]ászedszy prośił o Quartyr. RelWall A3v.
patrz: KWARTYR
– [...] zdraycy posłuszeństwá oddawać/ zákazáli/ á żeby każdy się w swym quártyrze áż do dálszego roskazánia Cesárzá I. M. zátrzymał/ perswádowáli [Gallas i Altinger]. RelWall A2.
patrz: KWARTYR
– Piechotę záś Xiążęćiá Iuliusá Sáskiego/ w Mieśćie Pilznie ná obronę zostáwił [Wallenstein]/ y przymuśił támecznego Leytenandtá do przyśięgi/ że niemiał nikogo bez iego roskazánia do Miástá puśćić: nád to roskazał/ áby 70 Dział wielkich ná wozách pogotowiu do wywieźienia było/ ze wszytkiemi do tego náleżącemi rzeczámi/ á ordynował temuż Leytnántowi/ iesliby Cesárscy nádbiegli/ áby prochy zápalił/ dźiáłá zágwoździł/ á potym dopiero rádził o sobie/ iákoby się per accordo poddał. RelWall A2v.
– We Wtorek znowu Pan Butler Leytenántá swego wysłał w 50 koni/ żeby gdźie Fráncá Olbráchtá Saskiego záłápił/ ábo iákiego ięzyká o nieprzyiaćielu dostał. RelWall A4.
– Tym czásem Wállensteyná tęsknicę widząc/ tym większą/ im dłużey ná Altryngerá oczekiwał/ y excusátie iego trutinował/ ofiárował się Gállás ná przećiwko Altringerowi wyiácháć/ y iego ná ligę tę námowić. RelWall A2.
patrz: LIGA, LIGA, LIGIA
– KROTKA Ale prawdźiwa RELATIA rzeczy tych: Ktore od 12. dniá Styczniá/ Roku 1634. do 28. Lutego/ z Olbráchtem Wállensteynem przeszłym Xiążęćiem Mekelburskim/ Frydlánskim/ Ságáńskim/ Głogowskim: Generałem Woysk CESARZA I. M. y z drugimi Obersterámi; wprzod w Pilznie/ á potym w Egrze przećiwko CESARZOWI I. M. Domowi RAKVSKIEMV, y wszytkiemu Rzymskiemu Páństwu/ przez zdrádźieckie práktyki ná świát się pokazáły. RelWall A.
– Dopiąwszy podpisow Obersterskich Wállenstein/ vpátrował sposoby/ iákoby do Czeskiey Korony y Krolestwá przyść mogł [...]. RelWall Av.
– Roskazał tedy [Olbracht Wallenstein] wszytkim Cesárskim Regimentom/ áby sie wszytko Woysko pieszych y konnych 22. Lutego/ pod chorągwiámi ná Biáły gorze pod Prágą popisowáło. Tam postánowił był od wszytkiego Woyská Cesárskiego przyśięgę wźiać/ á ktoby się zbrániał/ temu po Frydláncku łeb vćiąć/ ábo obieśić [...]. RelWall Av.
– Ták tedy rzecz ordynowáli: Robert Geráldin z liczbą Irlánczykow swoich miał do Iloego iść/ Dionysius Mágdániel z 20 do sámego Wállensteyná/ Gwálter Ebrox tákże ze 20 do Tertski y Kińskiego/ ktorzy wespoł mieszkáli/ nie vfáiąc żadney inszey Nátiey/ áni w mieśćie/ áni przed miástem. RelWall A5 [A3].
patrz: ORDYNOWAĆ
– Piechotę záś Xiążęćiá Iuliusá Sáskiego/ w Mieśćie Pilznie ná obronę zostáwił [Wallenstein]/ y przymuśił támecznego Leytenandtá do przyśięgi/ że niemiał nikogo bez iego roskazánia do Miástá puśćić: nád to roskazał/ áby 70 Dział wielkich ná wozách pogotowiu do wywieźienia było/ ze wszytkiemi do tego náleżącemi rzeczámi/ á ordynował temuż Leytnántowi/ iesliby Cesárscy nádbiegli/ áby prochy zápalił/ dźiáłá zágwoździł/ á potym dopiero rádził o sobie/ iákoby się per accordo poddał. RelWall A2v.
patrz: ORDYNOWAĆ
– Miał y to w poleceniu Száffenberg/ áby sposob nálasł/ iákoby żołnierstwo do Wiedniá wprowádźił/ á nie dáleko po wśiách pogotowiu drugich miał/ áby gdy podżegácze ordynowáni iuż ná nie ktorych mieyscách miásto zápalą/ bramę iednę opánował/ y onych zbliská ná Succursum przyzwánych/ wpuśćił/ ktorzy Miásto pląndrowáć Cesárzá I. M. Krolá Węgierskiego/ y niewinną krew Krolewicá/ z Arcykśiążęćiá/ y wszytek Dom Rákuski/ wykorzenić y wygubić mieli. RelWall A2v.
patrz: ORDYNOWANY
– Záczym záraz roskazał przybyć wszytkim Regimentom/ ktore około Pilzny/ y ná gránicách nieprzyiaćielskich około Egry były/ iáko osobliwie 1000 Drágonow/ Páná Butlerá Irláńczyká/ do nich przyłączywszy 600 iázdy Tetrski/ y 600 Iuliusá Xiążęćiá Sáskiego/ ktorzy go prowádźić mieli. RelWall A2v.
– [...] Ebror dobywszy Pártezany/ przebił go [Wallensteina] ná wylot/ y záráz iák woł zábity vpadł. RelWall A4.
– [...] cnotliwemi y mężnemi Cawállerámi będąc/ Szlácheckiego vrodzeniá swego/ sromotną zdrádą y conspirácyą przećiwko wszytkiemu Páństwu Rzymskiemu/ y przećiwko pomázańcowi Bożemu Cesárzowi I. M. nie mieli mázáć/ y ná to przystáć/ decydował był/ gdyby nie zezwolili/ onych po Turecku vdawić/ á Vrzędy ich drugim swoim Adhaerentom y Conspirántom/ przećiwko przyśiędze podźielić. RelWall Av-A2.
patrz: PODZIELIĆ
– Miał y to w poleceniu Száffenberg/ áby sposob nálasł/ iákoby żołnierstwo do Wiedniá wprowádźił/ á nie dáleko po wśiách pogotowiu drugich miał/ áby gdy podżegácze ordynowáni iuż ná nie ktorych mieyscách miásto zápalą/ bramę iednę opánował/ y onych zbliská ná Succursum przyzwánych/ wpuśćił/ ktorzy Miásto pląndrowáć Cesárzá I. M. Krolá Węgierskiego/ y niewinną krew Krolewicá/ z Arcykśiążęćiá/ y wszytek Dom Rákuski/ wykorzenić y wygubić mieli. RelWall A2v.
patrz: PODŻEGACZ
– Miał y to w poleceniu Száffenberg/ áby sposob nálasł/ iákoby żołnierstwo do Wiedniá wprowádźił/ á nie dáleko po wśiách pogotowiu drugich miał/ áby gdy podżegácze ordynowáni iuż ná nie ktorych mieyscách miásto zápalą/ bramę iednę opánował/ y onych zbliská ná Succursum przyzwánych/ wpuśćił/ ktorzy Miásto pląndrowáć Cesárzá I. M. Krolá Węgierskiego/ y niewinną krew Krolewicá/ z Arcykśiążęćiá/ y wszytek Dom Rákuski/ wykorzenić y wygubić mieli. RelWall A2v.
– Miał y to w poleceniu Száffenberg/ áby sposob nálasł/ iákoby żołnierstwo do Wiedniá wprowádźił/ á nie dáleko po wśiách pogotowiu drugich miał/ áby gdy podżegácze ordynowáni iuż ná nie ktorych mieyscách miásto zápalą/ bramę iednę opánował/ y onych zbliská ná Succursum przyzwánych/ wpuśćił RelWall A2v.
patrz: POLECENIE
– Gieráldyn poszedł ná Salę/ gdzie owi záproszeni bánkietowáli/ á iż 2 drzwi ná Sali były/ záraz iednę portę z swoiemi opánował: drugą z swoiemi Ebrox. Stánąwszy przy swoich drzwiách Geráldin/ z dobytą bronią/ záwołał głosem. Viuat Caesar Ferdinandus, odpowiedźiał Ebrox. Et [...] Domus Austriaca. RelWall A3v.
patrz: PORTA
– W Poniedźiáłek/ wyszedł Butler z Porucznikámi swoiemi ná rozmowę z Officyerámi Regimentu Tertski/ áby onym wszytek Process powiedźiał/ y pytał ieśli chcą przy Cesarzu I. M stać/ y onego nie opuszczáć: Potym wyiáchawszy w 50 koni ná posłuchy nieprzyiaćielá/ ábo dla ięzyká/ ieśli Fránc Olbrácht nie iedźie do Wálle[n]steyná ná rozmowę. RelWall A4.
patrz: POSŁUCH
– WIádomo wszytkim iest/ iáko Olbrácht z Wállenstein vrodzony Szláchćic Czeski/ przeszłe Xiążę Fridlánckie/ od CESARZA I[eg]o Mći/ zá bárzo máłe y proste merita swoie/ do Xiążęcego dostoieństwá y godnośći wywyzszony był/ y niezliczonemi Przywileiámi/ y dobrodźieystwy hoynie obdárzony (ták/ że ledwo w Historyách co podobnego czytamy) á to ná powab wiernośći/ wdźięcznośći/ y życzliwośći przećiw Pánu swemu. RelWall Av.
patrz: POWAB, POWABA
– Miánowićie Obersterá Hagen/ y Groffá Broglio/ z Pánem z Woberznau/ ktorzy przed Bogiem y wszytkiem świátem protestowáli się o niewinność przy executiey/ y Wállensteyná ná Sąd Páński powoływáli/ gdyż on ná przyczynę wielkich Potentatow zmiękczyć się przećiw niewinnośći niedał. RelWall A4v.
– Ale Bog wszechmogący y miłośierny/ obrońcá spráwiedliwych/ y w nim iedyną nádźieię pokłádáiących/ ktory ná ták brzydkie okrućieństwo dáley pátrzyć niechćiał/ odkrył iego y Adhaerentow złośliwe práktyki/ y pohańbił tego/ ktory nie tylko Dom Rákuski/ ále y wszytko Rzymskie Páństwo Rzeszy Niemieckiey/ pod tyráńską niewolą podrzućić chćiał/ y obce Páństwo wprowádźić: przez coby wszytko Chrześćiáńśtwo wielką szkodę było poniosło. RelWall A2v.
patrz: PRAKTYKA
– KROTKA Ale prawdźiwa RELATIA rzeczy tych: Ktore od 12. dniá Styczniá/ Roku 1634. do 28. Lutego/ z Olbráchtem Wállensteynem przeszłym Xiążęćiem Mekelburskim/ Frydlánskim/ Ságáńskim/ Głogowskim: Generałem Woysk CESARZA I. M. y z drugimi Obersterámi; wprzod w Pilznie/ á potym w Egrze przećiwko CESARZOWI I. M. Domowi RAKVSKIEMV, y wszytkiemu Rzymskiemu Páństwu/ przez zdrádźieckie práktyki ná świát się pokazáły. RelWall A.
patrz: PRAKTYKA
– Wállenstein niżeli się iego zdrádźieckie intenta odkryły/ wedle swego zdrádźieckiego propositum, do executiey prędzey przyść chcąc/ wysłał był executorá y praecursorá swego/ nieiákiego Szaffenbergá Generałá niegdy nád iázdą/ świádomego wszytkich mieysc w Austryey/ y w Mieśćie Wiedeńskim/ y roskazał/ áby iázdę swoię ktorey 60 rot było/ y kilká Regimentow Piechoty/ w Austriey y w Syriey/ á miánowićie około Wiedniá położył/ gwałtem płacą y pieniądze ná żołnierzá/ y przez miecz náwet wyćisnął. RelWall A2-A2v.
patrz: PREKURSOR
– W Poniedźiáłek/ wyszedł Butler z Porucznikámi swoiemi ná rozmowę z Officyerámi Regimentu Tertski/ áby onym wszytek Process powiedźiał/ y pytał ieśli chcą przy Cesarzu I. M stać/ y onego nie opuszczáć: Potym wyiáchawszy w 50 koni ná posłuchy nieprzyiaćielá/ ábo dla ięzyká/ ieśli Fránc Olbrácht nie iedźie do Wálle[n]steyná ná rozmowę. RelWall A4.
patrz: PROCES
– Poniewasz ten krzywoprzyśięscá/ ktory od Cesárzá I. M. wielkie dobrodźieystwá wźiąwszy/ wszytkich Progressow Nieprzyiaćielskich/ z pustoszenia źiemie/ y zguby ludźi przyczyną był/ więcey by złego był nábroił/ gdyby iego consilia do skutku przywiedzione były. RelWall A4v.
patrz: PROGRES
– Po piąte/ że Wállenstein zábit tegoż Mieśiącá/ tegoż tegodniá/ y około rocznice niemiłośierney executiey swey/ ktorą ná pokryćie háńby y niesławy swoiey pod Lipskiem w bitwie z Gustawem wźiętey czynił/ Officierow niektorych trácąc niewinnie/ y przypisuiąc iákoby iego niesławy przyczyną byli/ vćiekániem swoim. Miánowićie Obersterá Hagen/ y Groffá Broglio/ z Pánem z Woberznau/ ktorzy przed Bogiem y wszytkiem świátem protestowáli się o niewinność przy executiey/ y Wállensteyná ná Sąd Páński powoływáli/ gdyż on ná przyczynę wielkich Potentatow zmiękczyć się przećiw niewinnośći niedał. RelWall A4v.
– WIádomo wszytkim iest/ iáko Olbrácht z Wállenstein vrodzony Szláchćic Czeski/ przeszłe Xiążę Fridlánckie/ od CESARZA I[eg]o Mći/ zá bárzo máłe y proste merita swoie/ do Xiążęcego dostoieństwá y godnośći wywyzszony był/ y niezliczonemi Przywileiámi/ y dobrodźieystwy hoynie obdárzony (ták/ że ledwo w Historyách co podobnego czytamy) á to ná powab wiernośći/ wdźięcznośći/ y życzliwośći przećiw Pánu swemu. RelWall Av.
patrz: PRZECIW
– KROTKA Ale prawdźiwa RELATIA rzeczy tych: Ktore od 12. dniá Styczniá/ Roku 1634. do 28. Lutego/ z Olbráchtem Wállensteynem przeszłym Xiążęćiem Mekelburskim/ Frydlánskim/ Ságáńskim/ Głogowskim: Generałem Woysk CESARZA I. M. y z drugimi Obersterámi; wprzod w Pilznie/ á potym w Egrze przećiwko CESARZOWI I. M. Domowi RAKVSKIEMV, y wszytkiemu Rzymskiemu Páństwu/ przez zdrádźieckie práktyki ná świát się pokazáły. RelWall A.
– Dopiąwszy podpisow Obersterskich Wállenstein/ vpátrował sposoby/ iákoby do Czeskiey Korony y Krolestwá przyść mogł [...]. RelWall Av.
– [...] iáwny Wállenstein zdraycá iest Páná swego Cesárzá I. M. iáko ná nieprzyiaćielá/ z ktorym się złączyć chce/ co godźiná wygląda/ iáko fałszywemi praetensiámi onych do siebie záćiąga/ y wielkie recompensy obiecuie/ vdáiąc iákoby Krol Węgierski gwałtem nád wolą Cesárzá I. M. w pole ćiągnął/ y iáko przy Cesárzu stáć przećiwko Krolowi Węgierskiemu chćiał [...]. RelWall A5 [A3].
patrz: REKOMPENSA
– Ebroxá záś posłał [Butler] do gornego Pokoiu/ ná zábićie Wállensteyná. Ten idąc tám z swoią Comitywą/ nápadł ná Pokoiowych stoiących przed Pokoiem/ z ktorych gdy pytał ieden Cápitaná Ebroxá/ przeczby ták pozno turbował Xięże I. M. iuż vspokoione? miásto responsu/ od żołdatá iednego z Comitywy/ Szpadą przepchniony raz wźiął y poległ. RelWall A4.
patrz: RESPONS
– Ktory [Butler] iż iuż z pierwszemi nowinámi o położeniu Wállensteyná y drugich/ do Wiedniá był do Cesarzá I. M. Dyonyzyusá wysłał/ przyiąwszy Olbrychtá/ posłał prędko z drogi Cápiraná [!] Dyonyzego reuokowáć. RelWall A4.
patrz: REWOKOWAĆ
– Wállenstein niżeli się iego zdrádźieckie intenta odkryły/ wedle swego zdrádźieckiego propositum, do executiey prędzey przyść chcąc/ wysłał był executorá y praecursorá swego/ nieiákiego Szaffenbergá Generałá niegdy nád iázdą/ świádomego wszytkich mieysc w Austryey/ y w Mieśćie Wiedeńskim/ y roskazał/ áby iázdę swoię ktorey 60 rot było/ y kilká Regimentow Piechoty/ w Austriey y w Syriey/ á miánowićie około Wiedniá położył/ gwałtem płacą y pieniądze ná żołnierzá/ y przez miecz náwet wyćisnął. RelWall A2-A2v.
patrz: ROTA, RÓTA
– Więc Graff Altringier nád mniemánie Frydlánczyká pozniey się wracał/ bárzo się vrażał nań. Zoczywszy táki iego disgust Gállás/ przestrzegł Gráffá Altringierá/ opowiedáiąc że rzeczy iego v Wálsteyná w podeyrzeniu są/ y rádźił ieśli mu żywot miły/ żeby do Pilzny nie przyieżdzał/ ále się w drodze báwił zmyśláiąc chorobę/ y ták vczynił. RelWall A2.
patrz: RZECZ
– Nim iednák do rzeczy przystąpili pomienieni Obersterowie/ zprzysięgli się ráczey vmrzeć/ niż nic nie spráwiwszy się rozdźielić y wydáć. RelWall A5 [A3].
– Gdy tedy Frydláńczyk rozumiał/ że iego consilia przez Száffenbergá do skutku przyszły/ y że mu niczego niedostawa/ tylko żeby popis Woyská stánął/ á iego Koronácya w Prádze doszłá; ná przygotowánie oney przesłał był Szwágrá swego Terskę do Prági/ áby Miásto y Pospolstwo do siebie przyćiągnął. RelWall A2v.
patrz: STANĄĆ
– Vsłyszawszy záproszeni głosy tákie/ zdumiawszy się wstáli od Stołu/ á Cordon/ Butler/ Lesel/ dobywszy broni swoich/ strzebili ich. Tertská że skorzány kolet gruby ná sobie miał/ kilká sztychow[...]/ bez szkody wźiąwszy/ zemknął się był z Sali/ y ná strzasz [!] Dionysyusá[...] [.]ászedszy prośił o Quartyr. RelWall A3v.
patrz: STRAŻ
– Tym czásem Don Báltázár Márrádás/ do Taboru Miástá y Prági iáchał/ y wszytkiemu Miástu znowu Cesárzowi I. M. przyśięgáć roskazał/ wytrąbiwszy y wywoławszy zdraycę Frydlánczyká zá Szelmá. RelWall A2.
patrz: SZELM
– Po tey roboćie Lesel wyszedł z Miástá/ áby wprowádźił dwuch Cápitanow/ iednego Irlánczyká/ drugiego Szotá/ y z niemi 100 Drágonow: ktorym vfáli/ że vlic dostrzec mieli/ żeby żaden Mięszczánin/ áni żołnierz z domu nie wyszedł. RelWall A3v.
patrz: SZKOT, SZOT
– Vsłyszawszy záproszeni głosy tákie/ zdumiawszy się wstáli od Stołu/ á Cordon/ Butler/ Lesel/ dobywszy broni swoich/ strzebili ich. Tertská że skorzány kolet gruby ná sobie miał/ kilká sztychow[...]/ bez szkody wźiąwszy/ zemknął się był z Sali/ y ná strzasz Dionysyusá[...] [.]ászedszy prośił o Quartyr. RelWall A3v.
patrz: SZTYCH
– Tym czásem Wállensteyná tęsknicę widząc/ tym większą/ im dłużey ná Altryngerá oczekiwał/ y excusátie iego trutinował/ ofiárował się Gállás ná przećiwko Altringerowi wyiácháć/ y iego ná ligę tę námowić. RelWall A2.
– Lecz wiedząc/ że ták wielkie opus bez pozwolenia przednieyszych Głow Woyská trudno do effektu przyść mogło/ zdáło mu [Olbrachtowi Wallensteinowi] się ie zwołáć do Pilzny/ y z niemi pod pokrywką dobroći/ fałszywie y politicè tráktowáć/ osobliwie z Groffem Gállásem/ z Groffem Octáuiánem Piccolomini/ y z drugiemi wiernymi Cesárzá I. M. Obersterámi/ o ktorych wierze trzymáiąc/ że cnotliwemi y mężnemi Cáwállerámi będąc/ Szlácheckiego vrodzeniá swego/ sromotną zdrádą y conspirácyą przećiwko Wszytkiemu Páństwu Rzymskiemu/ y przećiwko pomázańcowi Bożemu Cesárzowi I. M. nie mieli mázáć/ y ná to przystáć [...]. RelWall Av.
patrz: TRZYMAĆ
– Ebroxá záś posłał [Butler] do gornego Pokoiu/ ná zábićie Wállensteyná. Ten idąc tám z swoią Comitywą/ nápadł ná Pokoiowych stoiących przed Pokoiem/ z ktorych gdy pytał ieden Cápitaná Ebroxá/ przeczby ták pozno turbował Xięże I. M. iuż vspokoione? miásto responsu/ od żołdatá iednego z Comitywy/ Szpadą przepchniony raz wźiął y poległ. RelWall A4.
patrz: TURBOWAĆ
– [...] iáwny Wállenstein zdraycá iest Páná swego Cesárzá I. M. iáko ná nieprzyiaćielá/ z ktorym się złączyć chce/ co godźiná wygląda/ iáko fałszywemi praetensiámi onych do siebie záćiąga/ y wielkie recompensy obiecuie/ vdáiąc iákoby Krol Węgierski gwałtem nád wolą Cesárzá I. M. w pole ćiągnął/ y iáko przy Cesárzu stáć przećiwko Krolowi Węgierskiemu chćiał [...]. RelWall A5 [A3].
patrz: UDAWAĆ
– [...] cnotliwemi y mężnemi Cawállerámi będąc/ Szlácheckiego vrodzeniá swego/ sromotną zdrádą y conspirácyą przećiwko wszytkiemu Páństwu Rzymskiemu/ y przećiwko pomázańcowi Bożemu Cesárzowi I. M. nie mieli mázáć/ y ná to przystáć/ decydował był/ gdyby nie zezwolili/ onych po Turecku vdawić/ á Vrzędy ich drugim swoim Adhaerentom y Conspirántom/ przećiwko przyśiędze podźielić. RelWall Av-A2.
patrz: UDAWIĆ
– Więc iż Graff Altringier nád mniemánie Frydlánczyká pozniey się wracał/ bárzo się vrażał nań. RelWall A2.
– P. Butler głosem wielkim rzekł: Pánie Cápitanie oddayćie naniższe moie posługi/ y poddáństwo Cesarzowi I M. á powiedzćie/ żesmy ptaszká vłápili/ skázuiąc ná Olbrychtá/ y żeśćie go sami widzieli. prośćie vniżenie/ áby I. C. M. zá wymowionego mię miał/ że nic nie piszę/ ále [...] posyłam listy Cesarzowi I. M. ktore ten poymány posłániec przywiosł. RelWall A4-A4v.
patrz: WYMÓWIONY
– Tym czásem Don Báltázár Márrádás/ do Taboru Miástá y Prági iáchał/ y wszytkiemu Miástu znowu Cesárzowi I. M. przyśięgáć roskazał/ wytrąbiwszy y wywoławszy zdraycę Frydlánczyká zá Szelmá. RelWall A2.
patrz: WYTRĄBIĆ
– Tym czásem Don Báltázár Márrádás/ do Taboru Miástá y Prági iáchał/ y wszytkiemu Miástu znowu Cesárzowi I. M. przyśięgáć roskazał/ wytrąbiwszy y wywoławszy zdraycę Frydlánczyká zá Szelmá. RelWall A2.
patrz: WYWOŁAĆ
– Záraz przyiáchawszy Gállás do Graffá Altringierá/ z nim/ y z Don Báltázárem Márrádás táiemną rádę vczynił/ iákoby tym Conspirátiom zábieżeć [...]. RelWall A2.
– W drodze y ćiągnieniu będąc P. Butler/ vważał iákoby z swemi Officierámi y źiemkámi/ naprzod ná cześć y chwałę Bożą/ potym ná záchowánie Kátolickiego Kośćiołá/ y Religiey/ Cesárzowi I. M. Domowi Rákuskiemu/ y Niemieckiey nátiey przysłużyć się mogł/ gdyby Wállensteyná z Adhaerentámi Cesárzowi I. M. poymánych podał [...]. RelWall A5 [A3].
patrz: ZIEMEK
– Niektorzy ludzy [!] broniąc Páná/ ránili dwoch Zołdatow/ ále y sámi polegli. RelWall A3v.