Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
DiarSejm1672 1672 wydanie wtórne
Diariusz seymu warszawskiego w roku 1672 drugiego, zaczętego dnia 18º maja, zerwanego dnia 20º czerwca, a zakończonego dnia 30º czerwca

http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=7995&from=FBC
Odnotowano 32 cytatów z tego źródła
– U Króla J[eg]o Mci w Pokoiu było Senatus consultum, na którym stanęło, żeby posłać z Senatu od boku J[eg]o KMci do Poselskiey Izby z adhortatią y zagrzaniem, żeby obronę Rzptey, (odłożywszy wszytkie inne materie), traktować chcieli, y kończyli Seym iako nayprędzey, ponieważ summum periculum in mora, y woyna Turecka iuż prae foribus. DiarSejm1672 17.
patrz: ADHORTACJA
– A gdy się on wymawiał z mówienia, arripuit głos Xiądz Płocki, y prosił Króla J[eg]o Mci, żeby kazał solvovać sessionem, dlatego, że iuż późno, y że się trzeba gotować w powinney devotiey na iutrzeysze święto Świętey Tróycy, błagaiąc Maiestat Boski, aby tę [scissią] Izby Poselskiey in unionem animorum, y świętą przeformował zgodę. Annuit J[eg]o KMć iusto desiderio, y zaraz przez usta J[eg]omci Pana Kanclerza W[ielkieg]o X[ięci]a L[itewskieg]o soluta sessio z adhortatią, żeby się w poniedziałek na dziewiątą do szczęśliwego Seymu kończenia stawili. DiarSejm1672 34.
patrz: ADHORTACJA
– Imć P. Kanclerz Koronny ieszcze mu [posłowi] krótcey powiedział od Krzesła, upewniaiąc imieniem Pańskim, że grato przyimuie animo propensa vota Izby Poselskiey, adhortuiąc ad sollicitam boni publici curam. DiarSejm1672 7.
– Xiądz Pikarski kazał na te słowa [...] Adhortował, żeby długą zwłoką nie zarobić Panu na exprobratią gnuśności. DiarSejm1672 8.
– Po wykonaney przysiędze chciał Pan Marszałek Poselski dziękować JchmciomPPm Posłom, ale go impedivit Pan Ligęza, Poseł Sandomierski, pytaiąc się JchmćPPw Posłów, co za przyczyna, że tam, arduo tempore Reipcae nieprzywieźli z sobą poprzysiężonych pactami Andruszowskiemi subsidia na wojnę Turecką. Odpowiedział mu JmćPan Wda Chełmiński, że Andruszowskie pacta y teraz są poprzysiężone, y wyrażone w nich dwadzieścia pięć tysięcy ludzi posiłków będą pewnie dane na woynę Turecką [...]. DiarSejm1672 39.
– Dziękował [wojewoda] po tym J[ego] KMci za to, że nie maiąc ni-zkąd auxilia, tylko od Boskiej ręki, sola fama nominis sui tak potężnego Samsiada ad Requissimas pacis conditiones [...] przywiódł. DiarSejm1672 11.
patrz: AUKSYLIUM
– Jmć Pan Kawaler Lubomirski peroravit imieniem kollegów swoich, pięknie barzo [...] wynosząc szczęśliwe J[ego]KMci auspicie, y odważne Woyska przed niemi progressy. DiarSejm1672 59.
patrz: AUSPICJA
– Kanclerz Wielki Koronny […] odprowadził Królestwo Jchmć […] ku ołtarzowi […] gdzie […] odebrali z rąk iego [księdza nuncjusza] przy benedykciey upominki od Oyca Świętego. DiarSejm1672 25.
patrz: BENEDYKCJA
– Xiądz Pikarski miał kazanie [...] Mówił siłę de testimonio veritatis et de confirmatione coronationis. Exaggerował, iako to iest beneficium wielkie Stolicy Apostolskiej. DiarSejm1672 24.
patrz: BENEFICJUM
– Naygorszy, y naybezbożnieyszy. DiarSejm1672 16.
– Czekali [posłowie] czas niemały na księcia jmć prymasa, ale nie wiem, qua ratione nie przybył, znać praevidit, że miasto traktatów był mixtum chaos. DiarSejm1672 253.
patrz: CZEKAĆ
– Concludował naostatek gorącą dehortatią, żeby nie być mężem duplici corde, ieśli chcemy co u P[ana] Boga sprawić przez te Posełki nasze [...]. DiarSejm1672 10.
patrz: DEHORTACJA
– Opisował naostatek tego niedobrego Posełka, zowiąc go bicordem, dipsichos, dwudusznym; y dwie łysinie, iedną zprzodku drugą ztyłu, maiącym [...]. DiarSejm1672 10.
patrz: DWUDUSZNY
– Na co lubo zgoda była do przeczytania, iednak że iuż noc była, do iutra przeczytanie oneyże differowane [...]. DiarSejm1672 78-79.
– Wisiały końce od tey taśmy ztyłu na półtory ćwierci łokcia, y frendzlą złotą na dwa palce długą. DiarSejm1672 23.
– JmćPan Kawaler Lubomirski peroravit imieniem kollegów swoich, pięknie barzo [...] wynosząc szczęśliwe J[ego]KMci auspicie, y odważne Woyska przed niemi progressy. DiarSejm1672 59.
patrz: KOLEGA
– [Marszałek Wielki Koronny] Trzy punkta, które pro consilio podał [nie] były nietylko do skutku przywiedzione, ale ani słusznie przyjęte, częścią dla zbytniego niedowiarstwa tym, którzy są iurati, częścią dla nader prędkiego dawania wiary ludziom lekkim, y nieznającym się na rzeczy. [spr. cytat] DiarSejm1672 62.
– Na co się odezwał Pan Gomoliński, Wielkopolski Poseł, że to są widome y wszystkim wiadome rzeczy, co Xiądz Primas publice nie po-ieden-kroć mówił, że [z Króla JoMci nie kontent], że abdikaciey potrzebuie, że wié siłę na Króla JoMci, w czym nie uczynił dosyć pactis conventis; wiadomo y to, co JmćPan Marszałek Wielki Koronny w resktypcie swoim trzy punkta podał Królowi JoMci, w których pacta conventa praetenduie być naruszone: wiadome y inszych malcontentów przeciwko Panu mowy y zawziętości: y iuż po prostu trzeba nastąpić na onych, y declarować się przez konfederatią, kto chce przy Panu, a kto przeciwko Panu stawać. DiarSejm1672 27.
– Małopolska sessia była zrana u Marcinków, na którey mówiono siłę o obronie Rzptey, a nic nie concludowano nad to, co na onegdayszey sessiey stanęło; to iest żeby confoederatiey nie podpisywać, y na Pospolite ruszenie in casu zerwania Seymu nie pozwalać, chyba dla samey woyny Tureckiey. DiarSejm1672 26.
patrz: MARCINEK
– Co medicuiąc Pan Bryza życzył, aby Constitutia eo nomine zconcypowana przeczytana była, quae respiciat futura; deputatów także od inquisitiey circa arbitros mieszaiących in tumultum, życzył naznaczyć. DiarSejm1672 77.
patrz: MEDYKOWAĆ
– O woyskach ich, y o potędze y gotowości, niedoskonałą barzo czynił relatią: powiedał, że nie mają tylko kilka tysięcy Janczarów pod Commendą Baszy Białogrodzkiego, a drugie woysko że to tylko motłok, y żeby ich mógł kilkonastą tysięcy dobrych ludzi zwoiować. DiarSejm1672 18.
– Zaczął tedy [marszałek sejmu] czytać pierwszą Constitutią de securitate Izby Poselskiey; ale że iuż ciemno było, a świec nie przyniesiono, powiedział, że czytać niepodobno. DiarSejm1672 34.
patrz: NIEPODOBNO
– Gdy będzie nowy marszałek, a nuż będą wtedy swoje prezentowali charaktery [posłowie z obcych krajów]. DiarSejm1672 236.
patrz: NOŻ, NUŻ, NUŻ
– JmP Starosta Sądecki media pacificowania samych siebie podaie takie: urażonego Posła honor ukontentować, skoro Activitas nastąpi, violenta media zaniechać, a po PP. Posłów, ad consortium fraternum onych wzywaiąc, posłać. DiarSejm1672 90-91.
– Po wykonaney przysiędze chciał Pan Marszałek Poselski dziękować JchmciomPPm Posłom, ale go impedivit Pan Ligęza, Poseł Sandomierski, pytaiąc się JchmćPPw Posłów, co za przyczyna, że tam, arduo tempore Reipcae nieprzywieźli z sobą poprzysiężonych pactami Andruszowskiemi subsidia na wojnę Turecką. Odpowiedział mu JmćPan Wda Chełmiński, że Andruszowskie pacta y teraz są poprzysiężone, y wyrażone w nich dwadzieścia pięć tysięcy ludzi posiłków będą pewnie dane na woynę Turecką [...]. DiarSejm1672 39.
patrz: PAKT
– Który [pan Wysocki] gdy po iego głosie chciał się iustificować, impeditus od Partialistów; o co gdy niemała wszczęła się controversia, mediando wzięli kilka głosów, reservuiąc iustificatią iego ad concursum całey Rzeczypospolitey przy iustificatiey Pana Podskarbiego. DiarSejm1672 74.
– Tandem Pan Podstoli Chełmiński wziął głos, w którym iustifikował de obiectis Pana Podskarbiego [...] niemałe Panu Wysockiemu czyniąc zarzuty. Który gdy po iego głosie chciał się iustificować, impeditus od Partialistów; o co gdy niemała wszczęła się controversia, mediando wzięli kilka głosów, reservuiąc iustificatią iego ad concursum całey Rzeczypospolitey przy iustificatiey Pana Podskarbiego. DiarSejm1672 74.
– Annuit J[eg]o KMć iusto desiderio, y zaraz przez usta J[eg]omci Pana Kanclerza W[ielkieg]o X[ięci]a L[itewskieg]o soluta sessio z adhortatią, żeby się w poniedziałek na dziewiątą do szczęśliwego Seymu kończenia stawili. DiarSejm1672 34.
– Naprzód odprawiła się legatia od Haneńka y od Pułku Humańskiego, [którzy byli posadzeni na ławie podle Pana Marszałka], która continebat deprecatią Rzeczypospolitey, y przyobiecanie in futurum wiernego poddaństwa... DiarSejm1672 73.
– A Haneńko z drugimi Posłami Kozackimi poszedł zaraz z Senatorskiey Izby do Poselskiey; po którego audientiey, y responsie in favorem Oyca iego danym, nie było nic, tylko wexacye różne, łaiania et fulmina na P. Wysockiego... DiarSejm1672 21.
patrz: WEKSACYJA
– Adhortował Króla J[ego]M[ości], żeby wziął wesołym sercem od naywyższego po Bogu Monarchy y Wielowładce, Galeam et Gladium fortitudinis, a Królowey Jeymci winszował... DiarSejm1672 24.
– ...declarował y ochotę, równą wszytkim, tych Woiewodztw zasczytu calości Rzeczypospolitey y dostoieństwa Pańskiego, byle rzeczy wklar tractowane były. DiarSejm1672 78.
patrz: WKLAR