Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
GrodDysk 1632 oryginał
Grodwagner J., Dyskurs o cenie pieniędzy teraźniejszej, b.m. 1632.

http://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/dlibra/doccontent?id=6043&from=FBC
Odnotowano 18 cytatów z tego źródła
– Czemu onych Adamászkow z Fladrem tám gdzie ie robią nie przedáią, GrodDysk Dji marg.
– Czemuby v nich w Kramách nie widáć Adámaszkow owych flandrowánych? GrodDysk Dji.
– Nero [...] nazywał [...] animusznymi owych/ ktorzy rozpraszali/ y wszystko Sobie lekce wazyli. GrodDysk G1.
patrz: ANIMUSZNY
– [Kupiec] zyszcze nimi [pieniędzmi] ná Bánkách ábo ná Bursie Kupieckiey (bo tam Cambia miárkuią wedle pieniędzy/ iáko się ich ná ktory czás y tydzień znáyduie więcey/ábo mniey. GrodDysk D.
patrz: BURSA, BURSA, BURSZA
– Czemu wszytkiemu zábiegáć powinien iest ten/ co tu Czerwone złote ná Cambium przyiął/ y kontrakt o nie vczynił. Y gdy się zgodzę z nim o to/ że mi ie ma w cudzey ziemi przez Correspondenta swego in specie oddáć; powinien się o to stáráć/ áby mi tam dosyć vczyniono [...]. GrodDysk Cv.
– [...] gdym pytał; [kupców za granicą] Czemuby u nich w Kramách nie widáć Adámászkow owych flandrowánych: Odpowiedziano/ że tu tákich nie robią/ iedno do Polski [...]. GrodDysk Dij.
– A ieżeli ieszcze te jedennástki Talerow zá gránicą zostáią; tym cięższa y żáłosnieysza táka szkodá. GrodDysk Bij.
– A nabárziey się więc záwodzą owi/ co od tego zkim o Cambium kontrákt tu záwárli/ Wexelbrywu/ to iest/ kártki Kámbiálney nie wezmą/ ále się tylko ná sámę dyrekcyą iego spuszczą do correspondenta, ktory pieniądze odłożyć ma ná mieyscu/ do ktorego od Cambium zápłácono. GrodDysk Ciijv.
patrz: KAMBIALNY
– Mynicarz tám rad da zá Ortow Polskich ná przykład 57. Czerwonych złotych 6. zá ktore w Polszcze wźiąć może Ortow 62. tylko bez groszy 2. Co uczyni Taler bez groszy 12. A może zyskáć y więcey. Bo się to tu lekko kłádzie. GrodDysk Giiij.
patrz: KŁAŚĆ
– Mynicarz tám rad da zá Ortow Polskich ná przykład 57. Czerwonych złotych 6. zá ktore w Polszcze wźiąć może Ortow 62. tylko bez groszy 2. Co uczyni Taler bez groszy 12. A może zyskáć y więcey. Bo się to tu lekko kłádzie. GrodDysk Giiij.
– A też Pánu káżdemu nie tylko miła y y sławna/ ále y pożyteczna mieć poddánych niezniszczonych/ y zámożnych. GrodDysk E4v.
patrz: MIŁA
– Gdy kto sprobowáć chce ieżeli błáwat ták podkliány/ ábo nie; niech go zmácza káwáłek w wodzie: a potym przepłokiwáiąc go pálcámi utrze/ y wyznie/ tedy klijony pozna/ bo się do swey przyrodzoney rzadkości wroci/ y będzie iáko nikczemne chuścisko. GrodDysk Diij v.
patrz: PODKLIJANY
– Te przysmáki zámorskie/ ktore y obcy sámi bácząc nie tak zdrowiu potrzebne/ iákoáppetitowi [...] Sobie lekce ważą; y nam ie/ zá rzeczy/ sobie potrzebnieysze/ [...] podmiátywaią. GrodDysk Fij.
– Przetoż tákim száfárzem bydź ma: áby/ gdy potrzebá Rzeczypospolitey álbo potrzeb żywotá łáknącego wyciąga; oné wedle condicyey swey y przemożenia wspomagał. GrodDysk Fiijv2.
– A też Pánu káżdemu nie tylko miła y y sławna/ ále y pożyteczna mieć poddánych niezniszczonych/ y zámożnych. GrodDysk E4v.
– Y prawdziwa to że gdyby tych nászych pożytkow y Towárow nie zá nie nábywáli/ ále ie pieniędzmi tylko płáćili: álbo gdybysmy my ná nież iáko y ná Błáwaty/ y insze rzeczy/ ktorych bárźiey ná luxum niż ná potrzebę vżywamy/ pieniędzy gdy nam nimi płácą ták nie obracáli: Zadneby snádź ná świećie Páństwo nie było w skárby ták dostátnie iáko nászá Polska. GrodDysk F2-F2v.
patrz: PRAWDZIWA
– A też Pánu káżdemu nie tylko miła y y sławna/ ále y pożyteczna mieć poddánych niezniszczonych/ y zámożnych. GrodDysk E4v.
patrz: SŁAWNA
– A świątobliwie by się to stáło/ kiedyby wszyscy Przełożeni tego dowiedli/ áby wszędźie zárowno sukná wszelákie iáko w sobie są zrobione przedawano/ áni się ich wyćiągáć ważono. GrodDysk Eij.