Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
GrodDysk 1632 oryginał
DISCVRS O CENIE PIENIEDZY TERAZNIEYSZEY Y O niektorych skutkách iey

http://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/dlibra/doccontent?id=6043&from=FBC
Odnotowano 41 cytatów z tego źródła
– Czemuby v nich w Kramách nie widáć Adámaszkow owych flandrowánych? GrodDysk Dji.
– Czemu onych Adamászkow z Fladrem tám gdzie ie robią nie przedáią, GrodDysk Dji marg.
– Nero [...] nazywał [...] animusznymi owych/ ktorzy rozpraszali/ y wszystko Sobie lekce wazyli. GrodDysk G1.
patrz: ANIMUSZNY
– [Kupiec] zyszcze nimi [pieniędzmi] ná Bánkách ábo ná Bursie Kupieckiey (bo tam Cambia miárkuią wedle pieniędzy/ iáko się ich ná ktory czás y tydzień znáyduie więcey/ábo mniey. GrodDysk D.
patrz: BURSA, BURSA, BURSZA
– Czemu wszytkiemu zábiegáć powinien iest ten/ co tu Czerwone złote ná Cambium przyiął/ y kontrakt o nie vczynił. Y gdy się zgodzę z nim o to/ że mi ie ma w cudzey ziemi przez Correspondenta swego in specie oddáć; powinien się o to stáráć/ áby mi tam dosyć vczyniono [...]. GrodDysk Cv.
– Tymże sposobem Włoszy swoie Dukatony/ Hiszpáni Reáły [...] swoię Mynicę miarkują. GrodDysk Aiijv.
patrz: DUKATON
– Náwet y Exorbitantie wszelákie w rzeczy káżdey/ w Hándlach/ Kupiách/ Kontráktach/ ták tych/ ktorych się/ tym Diskursikiem dotknęło/ iáko y wielu inszych/ á zgołá wszytkich/ nie tylko nie vstáną; ále y codźień bárziey się szerzyć będą. GrodDysk Giiijv.
patrz: DYSKURSIK
– Sámi to ci tey disproporcyey/ y drogości autorámi są/ co to chcą z oszukánia ludzkiego/ zbytnie/ y prędko niezbożnymi zbiorámi się zápomoc/ nie pámiętáiąc ná ono co Cassianus powiedział: Commodum enim debet ese cum modo tantum; Si mensuram aequalitatis excesserit, vim sui nominis non habebit. GrodDysk Diij.
– [...] gdym pytał; [kupców za granicą] Czemuby u nich w Kramách nie widáć Adámászkow owych flandrowánych: Odpowiedziano/ że tu tákich nie robią/ iedno do Polski [...]. GrodDysk Dij.
– A za to máły zysk/ kiedy on wyćiągnionego/ byle ie záś pięknie wygłádźił/ y wyprásował/ że by się zdáło choć ládá co/ czymći foremnym/ łokiec ták drogo przeda/ żeby y nie wyćiągánego cenić drożey słusznie nie mogł? GrodDysk Diiij.
patrz: FOREMNY
– A ieżeli ieszcze te jedennástki Talerow zá gránicą zostáią; tym cięższa y żáłosnieysza táka szkodá. GrodDysk Bij.
– A nabárziey się więc záwodzą owi/ co od tego zkim o Cambium kontrákt tu záwárli/ Wexelbrywu/ to iest/ kártki Kámbiálney nie wezmą/ ále się tylko ná sámę dyrekcyą iego spuszczą do correspondenta, ktory pieniądze odłożyć ma ná mieyscu/ do ktorego od Cambium zápłácono. GrodDysk Ciijv.
patrz: KAMBIALNY
– A weźmie więc drugi/ ták wiele/ że się sámiż ci/ co też przyimuią ná Cambia pieniądze/ dziwuią; iáko ták siłá sámey prowizyey śmie wyciągáć. GrodDysk Ciijv.
– Mynicarz tám rad da zá Ortow Polskich ná przykład 57. Czerwonych złotych 6. zá ktore w Polszcze wźiąć może Ortow 62. tylko bez groszy 2. Co uczyni Taler bez groszy 12. A może zyskáć y więcey. Bo się to tu lekko kłádzie. GrodDysk Giiij.
patrz: KŁAŚĆ
– Mynicarz tám rad da zá Ortow Polskich ná przykład 57. Czerwonych złotych 6. zá ktore w Polszcze wźiąć może Ortow 62. tylko bez groszy 2. Co uczyni Taler bez groszy 12. A może zyskáć y więcey. Bo się to tu lekko kłádzie. GrodDysk Giiij.
– Vważmysz tedy/ ieżeli ten/ co Ortow z Polski wywieźie summę znáczną zá Czerwone złote/ nie zyszcze ná tym nie máło; choć Orty násze Mynicarzowi ktoremu w Cudzey źiemi/ dáleko tániey da niż Niemieckie v nich idą: Pewna to/ że mu Mynicarz tám rad da zá Ortow Polskich ná przykład 57. Czerwonych złotych 6. zá ktore w Polszcze wźiąć może Ortow 62. tylko bez groszy 2. y ták zyszcze ná nichOrtow 5.bez groszy 2. GrodDysk Giiij.
– Ze to piszę z tego fundámentu iż rozumiem że Species Talerow y Czerwonych złotych w Cenie zniżą/ á Minicá nowa nástąpi; przetoż vpátruię coby do tego pomoc/ álbo przeszkodźić; lubo zászkodźić mogło. GrodDysk Hiiijv.
– To iest/ żeby więtsza Mynicá/ iáko są Tálery y Czerwone złote/ ktore nie w iednym tylko/ ále w rożnych Páństwách/ y Krolestwách idą/ ták vmo Pieniędzy teráznieyszey. GrodDysk Aijv.
– A też Pánu káżdemu nie tylko miła y y sławna/ ále y pożyteczna mieć poddánych niezniszczonych/ y zámożnych. GrodDysk E4v.
patrz: MIŁA
– [...] áby to iáko naywięcey pieniędzy zebráć/ y w skárby się iáko naybárźiey zápomoc. To ich cel; to kres/ to koniec/ do ktorego tákich śrzodkow y fortelow; iákich się tu kilká tylko z głownieyszych (boć wszytkich dla niezlicznośći ich niepodobna opisáć) wymieniło; záżywáią. GrodDysk Fv.
– Krol ten [hiszpański] powiedział: Poddánych moich chytremi sposobámi obnáżywáli/ y práwie znich krew/ á pogotowiu z cáłego Państwá wysysáli [Żydzi] [...]. GrodDysk EiijV2.
– Gdy kto sprobowáć chce ieżeli błáwat ták podkliány/ ábo nie; niech go zmácza káwáłek w wodzie: a potym przepłokiwáiąc go pálcámi utrze/ y wyznie/ tedy klijony pozna/ bo się do swey przyrodzoney rzadkości wroci/ y będzie iáko nikczemne chuścisko. GrodDysk Diij v.
patrz: PODKLIJANY
– Te przysmáki zámorskie/ ktore y obcy sámi bácząc nie tak zdrowiu potrzebne/ iákoáppetitowi [...] Sobie lekce ważą; y nam ie/ zá rzeczy/ sobie potrzebnieysze/ [...] podmiátywaią. GrodDysk Fij.
– Czemużby też pod bytność nowych Połtorákow/ Potroynych/ Szostakow [...] nie m&;ały y stáranniey połowicą bydź vdáwane; y wolnoby ie káżdemu zwáć połpołtorakámi/ połszostákámi/ álbo też połtoráczkámi/ szostáczkámi/ potroyniczkámi... GrodDysk Hij.
– Przetoż tákim száfárzem bydź ma: áby/ gdy potrzebá Rzeczypospolitey álbo potrzeb żywotá łáknącego wyciąga; oné wedle condicyey swey y przemożenia wspomagał. GrodDysk Fiijv2.
– Záczym tych pułgroszkow w Talerze 90. co v nas czyniło złotych pułtorá. A wywożono ie z Polski/ gdy iuż Taler był po groszy 50. Y po kopie/ y drożey. Przetoż bárzo wiele ná nich zyskowano: dla tegoż ie też począwszy záraz powywożono. Coby się było nie przytráfiáło/ gdyby był Taler w dawney Cenie swey álbo przy pułtoru złotych został. GrodDysk Giij.
patrz: POWYWOZIĆ
– A też Pánu káżdemu nie tylko miła y y sławna/ ále y pożyteczna mieć poddánych niezniszczonych/ y zámożnych. GrodDysk E4v.
– Czemużby też pod bytność nowych Połtorákow/ Potroynych/ Szostakow/ etc. nie miáły y stáre mniey połowicą bydź vdáwáne? y wolnoby ie káżdemu zwáć połpołtorakámi/połszostákámi/ álbo też połtoráczkámi/ szostáczkámi/ potroyniczkámi/ groszykámi/ etc. iákosmy tákże zwykli mowić pułgroszá/ pułgroszek/ etc. dzách choc spádną. GrodDysk Hij .
– Y prawdziwa to że gdyby tych nászych pożytkow y Towárow nie zá nie nábywáli/ ále ie pieniędzmi tylko płáćili: álbo gdybysmy my ná nież iáko y ná Błáwaty/ y insze rzeczy/ ktorych bárźiey ná luxum niż ná potrzebę vżywamy/ pieniędzy gdy nam nimi płácą ták nie obracáli: Zadneby snádź ná świećie Páństwo nie było w skárby ták dostátnie iáko nászá Polska. GrodDysk F2-F2v.
patrz: PRAWDZIWA
– ...boć się zrázu/ y w kramie zdáło bydź cienkie głádkie/ nici krętey y subtelney; á ono tak przyklektáne/ żeś y poprzerywánia ná nimpostrzedz nie mogł. GrodDysk DiijV3.
– A ieżeli ieszcze niż się do przykupienia przyidźie/ sukno/ co się często tráfia/ rozprzedádzą/ to się iuż temu ná co się záwiodło niewÿgodźi/ skąd y żal/ y szkodá nie máła bydź może. GrodDysk Eij.
– Záczym ábo mu się suknia zepsuie/ gdy sztukowána tám bydź muśi/ gdźieby niepotrzebá; ábo przykupowáć się przyidźie/ dármo pieniądze trácąc/ dla zysku Siábrá miłego. GrodDysk Eij .
– ...wodą [po ugotowaniu krochmalu] iáko przestygnie z lewey strony błáwat przez prętko mijaiące á nieznáczne dotknienie się iey odwilżáć/ y ták subtelnym przymoczeniem utemperowáną kliowátością nápoić... GrodDysk Diiy.
– A też Pánu káżdemu nie tylko miła y y sławna/ ále y pożyteczna mieć poddánych niezniszczonych/ y zámożnych. GrodDysk E4v.
patrz: SŁAWNA
– Gdyż po dźieśięćkroć złotych pułtrzećia/ vczyni złotych 25. á po sześćkroć/ złotych 4. vczyni tylko złotych dwádźieśćia cztery. GrodDysk Gij.
– Po sześćkroć tákże złotych cztery/ vczyni złotych 24. co iest ceną Czerwonych złotych 6. GrodDysk Aiijv.
– Gdyż iáko po dźieśięćkroć złoty ieden y groszy sześć/ vczyni złotych dwánaśćie/ co iest ceną Talerow dźieśiąći: ták też po sześćkroć złotych dwá/ vczyni złotych dwánaśćie/ co tákże iest ceną Czerwonych złotych sześći. GrodDysk Aiijv.
– A świątobliwie by się to stáło/ kiedyby wszyscy Przełożeni tego dowiedli/ áby wszędźie zárowno sukná wszelákie iáko w sobie są zrobione przedawano/ áni się ich wyćiągáć ważono. GrodDysk Eij.
– Ponieważby snádnie mogł bydź ieden Sukiennikiem/ drugi Knapem/ trzeći Ponczosznikiem/ Oponnikiem/ Czápnikiem; drudzyby też máiąc kopę Towárkámi choć y sztychowáli. GrodDysk Fiijv .
patrz: TOWAREK
– A dáie się więc znáć nie iednemu w cudzey ziemi/ co to iest nie mieć przy sobie Wexelbrywu ná zordynowáne dla siebie pieniądze. GrodDysk Ciij 2.
patrz: WEKSELBRYW
– To własnie tego potyka/ co mu ták pieniądze więzbią. GrodDysk Ciij 3.
patrz: WIĘŹBIĆ