Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
OpisGal 1628 oryginał
Opisanie krótkie zdobycia galery przedniejszej aleksandryjskiej [...]

http://cbdu.ijp.pan.pl/3800/
Odnotowano 45 cytatów z tego źródła
– Zaczym Galery ich/ ktore przedtym ná postrách nápełnione bywáły więźniámi Chrześćiáńskimi wszelkiego narodu/ y pánowáły iákoby ná wszytkim morzu: temi czásy tak są náwątlone/ że kiedyby nie sámi Tátárzy wpadáiąc vstáwicznie w kráie Ruskie/ y Moskiewskie/ nápełniáli ludźmi Armatę Turecką; rzecz pewna/ że Monárchia Turecka/ choć iest ták wielka/ zostáłáby iáko bez ręki ná morzu [...]. OpisGal A2.
– Wpadszy potym ná tył Galery/ dostał [Marek Jakimowski] broni/ ktorey tám było dostátek/ y z wielką prędkośćią rozdał ie miedzy więźnie towárzysze swoie: ktorzy iuż iáko mogli czego dopáść/ kiiow/ wioseł/ báreł ábo kotłow/ bili y bronili się nieprzyiaćiołom. OpisGal A3.
– Bo ten Kássymbek/ báwiąc się nieco przy inszey ármaćie Tureckiey ná morzu/ kędy wpada Niestr/ dla budowánia Zamku/ z roskazánia Cesárskiego/ przećiwko naiázdom Kozakow/ ludźi wszystkim Turkom bárzo strásznych: á potym ná początku przeszłey źimy wracáiąc się ku domowi/ wźiął ná swoię Gálerę w Konstántynopolu Isuph Kádego/ z żoną/ y z czeládźią; ktory był náznáczonym sędźią od Porty/ do Alexándryey. OpisGal A2v.
– Wroćili się náostátek ku Oyczyznie/ y do Krákowá w dźień 8. Máiá przybywszy/ oddáli z nabożeństwem/ y z budowániem ludu wielkim/ chorągiew ná grob ś. Stánisłáwá/ iáko obrońcę y Pátrona swego/ w dźień tegoż świętego. OpisGal A4.
patrz: BUDOWANIE
– Tám názáiutrz chcąc pokazáć wdźięczność swoię przećiwko Pánu Bogu y vpokorzenie/ á posłuszeństwo przećiw Stolicy Apostolskiey/ oddáli do nog Oycá świętego chorągiew zacną y wielką/ z białego iedwabiu/ ná ktorey pięknie vháwtowáne były cztery Mieśiące Tureckie/ pełne chárákterow Arábskich/ y po wszytkiey chorągwi pełno tákże było tych chárákterow hawtowánych. OpisGal A4.
– Ten [Marek Jakimowski] z młodośći swoiey ćwicząc się w dźiełách rycerskich/ był też w zaćiągu pod Cycorą/ y tám poimány/ dostał się w ręce nieprzyiaćielskie. OpisGal A2v.
patrz: DZIEŁO
– [...] wolno puśćili Turkow dwadźieśćiá dwá/ ktorzy dla excessow osądzeni byli ná galery/ podług ich zwyczaiu. OpisGal A3v.
patrz: EKSCES
– A sam Kápitan Márek pobiegłdo przodku galery: gdźie był Mustáfá rodem Neapolitáńczyk/ ktory niewiedźiał co się dźiało/ bo Galerá nákrytá byłá: rozumiał tylko/ że to iáki rozruch miedzy więźniámi/ co nie nowiná miedzy niemi. OpisGal A3.
– Opisánie krotkie Zdobyćia Galery Przednieyszey ALEXANDRYISKIEY, W Porcie v Metelliny; Zá spráwą dzielną, y odwagą wielką, Kápitaná MARKA IAKYMOWSKIEGO Ktory był więzniem ná teyże Gálerze, Z oswobodzeniem 220. Więźniow Chrześćiáń. OpisGal A.
– Powierzył tedy zamysłu swego dwiema inszym/ to iest Stephánowi Szátánowskiemu/ y Ianowi Stołczynie [...]. OpisGal A2v.
patrz: INSZY
– Zaczym Galery ich/ ktore przedtym ná postrách nápełnione bywáły więźniámi Chrześćiáńskimi wszelkiego narodu/ y pánowáły iákoby ná wszytkim morzu: temi czásy tak są náwątlone/ że kiedyby nie sámi Tátárzy wpadáiąc vstáwicznie w kráie Ruskie/ y Moskiewskie/ nápełniáli ludźmi Armatę Turecką; rzecz pewna/ że Monárchia Turecka/ choć iest ták wielka/ zostáłáby iáko bez ręki ná morzu: ázátym łátwy przystęp byłby káżdemu/ ktoryb jedno chćiał okázyey dobrey záżyć/ w támte Prowincye wtárgnąć/ ktore po wielkiey częśći morzem sa otoczone. OpisGal A2.
patrz: JEDNO
– Potym záwieśili wiele inszych chorągwi po rożnych kośćiołách w Rzymie/ miánowićie/ v ś. Stánisłáwá Pátroná Polskiego iednę: drugą w kośćiele ś. Zuzánny/ z tą iednák kondycyą/ że skoro dokończony będźie kośćioł/ ktory teráźnieyszy Oćiec święty buduie ná pámiątkę ś. Gáiá Papieżá y Męczenniká/ tedy ma bydź do tego nowego kośćiołá przenieśiona tá druga chorągiew. OpisGal A4.
patrz: KONDYCJA
– Przeto dekláruiąc się/ że on koniecznie gotow y resolut iest vczynić co może: á nie máiąc inszey broniey/ áni oręża/ wźiął trzy kiie z tych/ co kucharz gotował ná ogien: á gdy mu tego bronił kucharz/ vderzył go Jakimowski w głowę ták dobrze/ że záraz padł od tego rázu/ y vmárł. OpisGal A3.
patrz: KONIECZNIE
– Oddáli przy tym lámpę ábo láternię wiel ką Turecką/ ktora byłá ná galerze z mośiądzu pozłoconego. OpisGal A4.
– A to dla tego/ że tym Pogánom zchodźi wiele ná tey pomocy/ ktorą zwykli miewáć przedtym záwsze poimánych Chrześcian/ y młodo w niewolązábránych. OpisGal A2.
patrz: MŁODO
– Po te wszytkie czásy/ ći Chrześćiánie wielką pobożność po sobie pokazáli/ y obchodźili dźiewięć kośćiołow z nabożeństwem dniá 24. OpisGal A4.
– Náostátek zostáwiwszy Galerę Vice Regi, od ktorego niechćieli wźiąć pułtora tyśiąca Reałow co im dáwał zá nię: przyięli iednák dwie Nawy/ iednę názwáną Bargantino/ á drugą Tartaną/ y puśćili się w nich do Neápolim [...]. OpisGal A3v.
patrz: NAWA
– Ták nie dawnemi czásy Kássymbek Turczyn z Alexándryey/ Gubernator Dámiaty y Rossetu/ bogáty bárzo w máiętność/ ktorą ma wielką w Egiptćie/ y w Towáry á kupie rozmáite/ ktoremi vstáwicznie hándluie w támtych kráiách z Brátem swym Mechmetem/ żostawszy przed cztermá láty Kápitanem nád czterema Galerámi/ ktore strzegą Portu y náwigácyey Alexándryiskiey: nápełnił Galerę swoię przednieyszą dwiemásty y dwudźiestą więźniow Chrześćiáńskich: miedzy ktoremi trzey byli Grecy/ dwáy Angielczykowie/ á Włoch ieden: inszy wszyscy ábo z Ruśi/ ábo z Moskwy byli. OpisGal A2-A2v.
patrz: NAWIGACJA
– [...] odkowáli y wolno puśćili Turkow dwadźieśćiá dwá/ ktorzy dla excessow osądzeni byli ná galery/ podług ich zwyczaiu. OpisGal A3v.
patrz: ODKOWAĆ
– Ci tedy nie dbáiąc ná táką náwáłność/ tłukli się po morzu: áże wrychle po ty[m] vdał się wiátr po nich (ná więtsze oświadczenie rátunku Bożego) [...]. OpisGal A3v.
– Tym czásem Turcy poobćinali powrozy v przykryćia/ áby przykryli/ y pokłoli więzniow [...]. OpisGal A3.
– ...Kápitan Kassymbek stánął v Portu/ ktory zowią Stretto, ábo śćisły. y dniá 12. Listopádá wyśiadł ná ląd/ áby sobie wytchnął/ máiąc zsobą około śiedmidźieśiąt Turkow/ á było wszytkich pułtorástá/ ták żołnierzow/ iáko y Vrzędnikow/ ktore zsobą wiozł... OpisGal A2v.
– Náostátek/ rozdárowáli drugie chorągwie I. M. X. Kárdynałowi Torres, ktory iest Protektorem Narodu Polskiego [...]. OpisGal A4.
patrz: PROTEKTOR
– Tám názáiutrz chcąc pokazáć wdźięczność swoię przećiwko Pánu Bogu y vpokorzenie/ á posłuszeństwo przećiw Stolicy Apostolskiey/ oddáli do nog Oycá świętego chorągiew zacną y wielką [...]. OpisGal A3v-A4.
patrz: PRZECIWKO
– A ználazszy przy niey [żonie sędziaka] cztery niewolnice Chrześćiánki/ ktore po kilku lat w niewoli będąc służyły iey/ iedná ná imię Anná/ druga Káthárzyná/ á dwie Máłgorzáty: y oprocz tych pánienkę iednę/ ktorá posłána byłá do Alexándriey ná przedánie [...]. OpisGal A3v.
patrz: PRZEDANIE
– Powierzył tedy zamysłu swego dwiema inszym/ to jest Stefanowi Szatanowskiemu/ i Janowi Stołczynie: którzy obadwa/ jako i on/ więźniami będąc/ nieprzykowani byli/ ale wolno chodzili po Galerze za dnia/ dla posług rozmaitych. OpisGal A2v.
patrz: PRZYKOWANO
– [...] tám zostáwiwszy iáłmużnę 200. Reałow Zakonnikom co tám mieszkáią Religiey Greckiey/ wyminęli szczęśliwie te mieyscá przy Kálábryey/ ktore zowią Capo di Colonne, y Sparti vento: minąwszy tákże Regium, przyiácháli do Messeny [...]. OpisGal A3v.
patrz: REAŁ
– Przeto dekláruiąc się/ że on koniecznie gotow y resolut iest vczynić co może: á nie máiąc inszey broniey/ áni oręża/ wźiął trzy kiie z tych/ co kucharz gotował ná ogien: á gdy mu tego bronił kucharz/ vderzył go Jakimowski w głowę ták dobrze/ że záraz padł od tego rázu/ y vmárł. OpisGal A3.
patrz: REZOLUT
– A iż ći dwáy nie vfáiąc áby mogli vyść/ rozradzáli mu [kapitanowi galetry] to bárzo; on krotko odpowiedźiał/ że w zamysłách ták odważnych więcey trzebá mieć nádźieię w Pánu Bogu [...]. OpisGal A3.
patrz: ROZRADZAĆ
– Toż vczynili Ráhmet Kádyney/ żenie sędźiaká Isuph, ktory był został ná lądźie w Metellinie/ że ią puśćili wolno/ choćiaż mogliby byli mieć zá nię pienię dzy nie máłą summę. OpisGal A3v.
patrz: SĘDZIAK
– Opisánie krotkie Zdobyćia Galery Przednieyszey ALEXANDRYISKIEY, W Porcie v Metelliny; Zá spráwą dzielną, y odwagą wielką, Kápitaná MARKA IAKYMOWSKIEGO Ktory był więzniem ná teyże Gálerze, Z oswobodzeniem 220. Więźniow Chrześćiáń. OpisGal A.
patrz: SPRAWA
– A dodawszy drugim dwiemá kiiow; skoczył [Marek Jakimowski] zátym do sztyru/ gdźie zwykli więc chowáć Turcy ármaty bárzo wiele [...]. OpisGal A3.
patrz: STER, SZTYR
– Náostátek odcięli kotwice y liny/ ktore z lądu trzymáły galerę/ y wybili się ná morze z portu/ gdźie gęsta zá niemi strzelbá wypuszczona z dźiał/ ták od miástá/ iáko od fortec portowych/ ále bez wszelkiey szkody. OpisGal A3.
patrz: STRZELBA
– Dáli też chorągiew do kośćiołá ś. Hieronymá/ przy ktorym gospodą byli w szpitalu Słowiáńskim [...]. OpisGal A4.
– Iuż ná ich Galerách pospolićie nie widáć więźniow/ oprocz pomienionego narodu/ ktorych dostáią Przełożeni zá pieniądze/ y rządzą nimi/ biiąc/ vćiężáiąc iáko zwych własnych niewolnikow. OpisGal A2.
patrz: UCIĘŻAĆ
– A iż ći dwáy nie vfáiąc áby mogli vyść/ rozradzáli mu [kapitanowi galetry] to bárzo; on krotko odpowiedźiał/ że w zamysłách ták odważnych więcey trzebá mieć nádźieię w Pánu Bogu [...]. OpisGal A3.
patrz: UFAĆ
– Tám názáiutrz chcąc pokazáć wdźięczność swoię przećiwko Pánu Bogu y vpokorzenie/ á posłuszeństwo przećiw Stolicy Apostolskiey/ oddáli do nog Oycá świętego chorągiew zacną y wielką [...]. OpisGal A3v-A4.
– [...] Oćiec święty chcąc vszánowáć ták sławney odwagi y spráwy/ vczynił Káwalerem pomienionego Márká Kápitaná/ przez I. M. X. Kárdynała Bárberiná/ vdárowawszy go wielą rzeczy nabożnych/ y opátrywszy [!] iáłmużną. OpisGal A4.
patrz: USZANOWAĆ
– Iádąc tedy w tę drogę/ przypłynęli do miástá iednego Metellino, ktore położone iest nád morzem AEgeum. tám opátrzywszy się w potrzeby/ ná początku Mieśiącá Listopadá/ zápuszczáli się po wielekroć z Portu w drogę: ále záwsze muśieli się wroćić/ dla wielkiey burze y náwáłnośći morskiey. OpisGal A2v.
– Ci tedy nie dbáiąc ná táką náwáłność/ tłukli się po morzu: áże wrychle po ty[m] vdał się wiátr po nich (ná więtsze oświadczenie rátunku Bożego) [...]. OpisGal A3v.
patrz: WIELIKI, WIELKI
– Zaczym Galery ich/ ktore przedtym nápostrách nápełnione bywáły więźniámi Chrześciáńskimi wszelkiego narodu/ y pánowáły iákoby náwszytkim morzu: temi czásy tak są náwątlone/ że kiedyby nie sámi Tátárzy wpadáiąc vstáwicznie w kráie Ruskie/ y Moskiewskie/ nápełniáli ludźmi Armatę Turecką;... OpisGal A2.
patrz: WPADAĆ
– Ten [Marek Jakimowski] z młodośći swoiey ćwicząc się w dźiełách rycerskich/ był też w zaćiągu pod Cycorą/ y tám poimány/ dostał się w ręce nieprzyiaćielskie. OpisGal A2v.
patrz: ZACIĄG
– A dodawszy drugim dwiemá kiiow; skoczył [Marek Jakimowski] zátym do sztyru/ gdźie zwykli więc chowáć Turcy ármaty bárzo wiele: ále zástąpił mu Zołnierz ieden Greczyn poturczony/ z dobytą száblą [...]. OpisGal A3.
patrz: ZASTĄPIĆ
– Obaczywszy iednák/ iż bieży ku niemu Márek z towárzystwem swym/ porwał dwie szábli chcąc się bronić: lecz mężny Márek zekrwáwiony y ránny będąc/ vgodźiwszy Mustáffę miedzy źiobrá/ zábił/ y w morze wrzućił. OpisGal A3.
patrz: ZIOBRO
– Toż vczynili Ráhmet Kádyney/ żenie sędźiaká Isuph, ktory był został ná lądźie w Metellinie/ że ią puśćili wolno/ choćiaż mogliby byli mieć zá nię pienię dzy nie máłą summę. OpisGal A3v.
patrz: ŻONA