Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
CzyżAlf 1617 oryginał
Alfurkan Tatarski...

http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=266140&from=FBC
Odnotowano 14 cytatów z tego źródła
– Dał Bóg Alkoran i Alfurkan rozkazując [Mahometowi] aby go ludu nauczał. CzyżAlf 74.
patrz: ALFURKAN
– Alfurkan tatarski prawdziwy. CzyżAlf 1.
patrz: ALFURKAN
– Ktorym [winem] gdy sobie PP. Aniołowie Alkoraniccy dobrze podpili [...] będąc zajęci urodą onej białej głowy poczęli zaloty stroić do niej. CzyżAlf 82.
– Ktorym [winem] gdy sobie PP. Aniołowie Alkoraniccy dobrze podpili [...] będąc zajęci urodą onej białej głowy poczęli zaloty stroić do niej. CzyżAlf 82.
– Assan Aleiewicz ma do dziesiątká osiádłości w piąci powieciech/ á tylko trzy/ á drudzy powiádáią iż dwá konie wypráwuie. CzyżAlf 62.
patrz: PIĘĆ
– ... te słowá nápisawszy ná kártce/ kázał się nimi zápaliwszy przez trzy dni podkurzáć: cżegom ia iednák nie cżynił/ widząc iego báłámutnią stárą. CzyżAlf 58.
– Iest w Rzymie/ á bezmáłá y po wszytkiey Włoskiey Ziemi tá vstáwá/ iż Zydowie powinni pod winą ná káżdy Sábbát w káżdym mieście/ do náznáczonego kościołá Kátolickiego schodzić się/ y tám kázánia słucháć/ z ktorego słuchánia wielki pożytek duszny odnoszą/ dla tego/ iż ich do wiáry świętey wiele przystawa. CzyżAlf 33.
– Brednie Assánowe. przystoyniey by mu kobyły leczyć. CzyżAlf 58.
– [Massageci] rodzice swe y insze powinne gdy się postárzeli/ zárzezywáli y ziádáli/ rozumieiąc zá lepszą rzecz y przystoynieyszą/ áby ich sámi ziedli/ niżliby ich mieli robacy rostoczywszy zieść. CzyżAlf 10.
patrz: PRZYSTOJNY
– [Massageci] rodzice swe y insze powinne gdy się postárzeli/ zárzezywáli y ziádáli/ rozumieiąc zá lepszą rzecz y przystoynieyszą/ áby ich sámi ziedli/ niżliby ich mieli robacy rostoczywszy zieść. CzyżAlf 10.
patrz: RZECZ
– [...] dla przyśięgi vcżynioney zániechał ich [Tatarów]/ wszákże vstáwił ná nie/ áby nietylko wszytkiemu ludowi Izráelskiemu: ále też y Kościołowi y Oltarzowi Páńskiemu służyli/ rabiąć drwá/ wodę nosząc/ etc. ná tożby y ten rodzay pogáński Tátárski obroćić: porozdźielác ich do kośćiolow/ áby świątnikámi y zwonnikámi byli/ á miásto száble/ niechby powrozy w ręce wźięli/ y miotły/ ábo taki/ prędzeyby się do wiáry świętey náwrácáli/ przypátruiąc nabożeństwu kośćielnemu. CzyżAlf 34.
patrz: ŚWIĄTNIK
– Iużechmy tu rzecży poważne/ cżytánia y vwáżánia godne wnośili/ ku przestrodze páństwu temu/ á ku vskromieniu Tátárow. CzyżAlf 61.
patrz: UWAŻANIE
– DWie przycżynie pewne tego kłádę. Iedná/ iż z przodku zá przygnaniem tey cháłástry Tatárskiey do W. X. L. tedy ledá żáczek/ rzemieśniczek/ ledá czura y mużyk Tatarzynowi był przykry: gdzie go kędy podkáł/ bądź w mieście/ bądź w drodze/ musiáł Tatarzyn kozubáles dawáć/ iáko y Zyd. CzyżAlf 4.
patrz: ŻACZEK
– Tátárzy tákże gdy Niedźielá/ ábo iákie insze zacne święto/ do oránia/ żęćia/ y do koszenia śiáná tłoki zbieráią/ y nawięcey w te dni robią. CzyżAlf 72.
patrz: ŻĘCIE